תויוליעפ   
תוינידמ   
םישומיש   
תורוקמ   
   םוהיז
   היגולוקא
21 ה האמב םימה   
   ישאר
םייעקרק-תת םירגאממ הביאש < םייתרוסמ תורוקמו םימשג < לארשיב םימה תורוקמ    

תולובגב טרפהו ללכה - םגאבו רהנב תולובג
לארשי תנידמ
     
     
רגיב ןועדג :תאמ      
םידומע ,(1997 תנש) ,42-41 ןויליג ,םיימואלניב םיסחיו לשממ ,הנידמ
.216-207
 :רוקמ
     

     
גבולות בנהר ובאגם - הכלל והפרט בגבולות מדינת ישראל
םושמ תונידמ ןיב םוחית יווקכ תורהנ םישמשמ הירוטסיהה רחשמ
םתרוצ ללגבו ,םייעבט הנגה יווק םתויהו חטשב תטלובה םתואצמיה
הירפמיאה לש ינופצה הלובגכ ושמיש הבונדהו ןיירה תורהנ .תיווקה
,(םויה לש הפוריאב םיינידמ תולובגכ םקלחב םישמשמ ןיידעו) תימורה
תורהנב שומישה .הילטיא לש ינופצה הלובג תא ןמיס ןוקיבורה רהנו
םזילאירפמיאה לש תוטשפתהה ירוזאב רתויב טלב לובג ימחתמכ
םויכ םלועה לש תיטילופה הפמה .הקירמאו היסא ,הקירפאב יפוריאה
יווקכ םקלחב וא םלוכ םישמשמה תורהנ תואמ שמחמ הלעמל הגיצמ
.(Biger, 1995) לובג

תונידמ ךא ,לובג ימחתמכ תוקוחר םיתעל ושמיש ,תאז תמועל ,םימגא
השישו םישימח ,תאז םע דחי .רחא וא הז םגאל דע וערתשה תובר
שולש ןיב וא תונידמ יתש ןיב תולובג ידי לע םויכ םיצחנ םלועב םימגא
ןרצולו הבנ'ז ימגא ,הקירמא ןופצב םילודגה םימגאה ךכ .תונידמ עבראו
לש תויעב םילעמ הלא םימ ימוחית .דועו הקירפאב דא'צ םגא ,הפוריאב
,םימה ףוג לש ירטמואיגה זכרמב ,הדגה לע) לובגה וק לש ומוקימ תרדגה
הנתשמה םייפוא .(םימ ףוג ותואב הגוהנה (Thalweg) טיש תלעת זכרמב
לפשו תואג לש תודונתל םינותנה ,הלא םייפרגואיג םימצע לש רידת
הנידממ םיענה (םיגד) םיבאשמל ,המירזה יקיפאב םייונישל ,םייתנוע
ימואלניבה גהונה .וקה םוחיתב היעב אוה םג הווהמ ,דועו היינשל תחא
הפתוש תויהל תיאכז איהש ירה ,םימ ףוגב העיגנ שי הנידמל םא יכ עבוק
עגמה תדימל רשק אלל תאזו ,הזה םימה ףוגב שומישל רשאב ןויד לכב
וז םא םג ,וב שומיש תוכז תנתונ םגא וא רהנ עטק לע תונוביר .ותיא הלש
שיש תונידמה לכ ןיב הלועפ ףותיש תבייחמ איהו ,רתויב הנטק תונוביר
.(20-17:1992 ,רפוס) םימה ףוג לע תונוביר ןהל

םייוצמ ,לארשי תנידמ לש יחרזמה הלובגב ינקירפא ירוסה עקבה ךרואל
ןופצה ילחנו ךומריה ,וילבויו ןדריה .חלמה םיו תרנכה - םימ יפוג ינש
ונודנ בורקה דיתעב םגו הווהב ,רבעב .םוחיתל אשומ םה םג םיווהמ
רמאמ .ץראה לש היתולובג םוחית לע םכסה לכב וללה םימה יפוג ונודייו
.לארשי תנידמ לש םימה תולובג תלאשב ןד הז

םגא ,ןדריהו סאינבה תורהנ - הירוס ןיבל לארשי ץרא ןיב לובגה וק
תרנכ םיו הלוחה
לש םירשעה תונש תליחתב רצונ לארשי ץרא לש יחרזמה לובגה וק
אשמ תובקעב רצונ רדג תמח ןיבל ןד לת ןיבש עטקה .תיחכונה האמה
תפרצ ןיבל ,לארשי ץרא לע טדנמה לע תיארחאכ ,הינטירב ןיב ןתמו
םוחית תרגסמב תאזו ,(ןונבלו) הירוס לש טדנמה לע תיארחא התייהש
1920 רבמצדב 23 -ב .(1984 ,רגיב) ןוכיתה חרזמב םהלש הטילשה ירוזא
רובעי לובגה וקמ קלח יכ וב עבקנו ,םייתשה ןיב ןושאר םכסה םתחנ
British Cms 1195; League of Nations, vol.) תרנכה םגא - םימ ףוג ךרד
לעש חמצ הרייעל דע חרזמ ןוויכמ עיגהל היה רומא לובגה וק .(22:355
לחנ) הידועסמ ידאו חתפל דע םגאה תא תוצחל ,תרנכה לש ימורדה ףוחה
חרזמ םורדמ מ"ק 2.5 -כ ,הידועסמ שוטנה רפכה דיל תרנכל ךפשנה
הבר'ג ידאו םע ושגפמל דע הז ידאווב ךישמהלו ,(תרנכל ןדריה ךפשל
,רורב) ןוויז ןיע יוצמ ובש רתאה תברקב ורוקמל דע (םישושמה לחנ)
,םיווש יתלב םיקלח ינשל תרנכה תא קלחמ היה הז ןיעמ וק .(107 ,1988
.תוינוביר יתש לש ףתושמ ןוטלש םגאה לע טילשמו

הז וק לש ונומיס ךא ,לובגה םוחיתל םייללכ תונורקע עבק 1920 םכסה
תיתועמשמ הרוצב הנוש היה יפוסה וקה .ישעמה ומוקימ תא עבק חטשב
חטשב םיצוליא :םימרוג המכ ללגב םרגנ יונישה .וילע םכסוהש וקהמ
ןוצרה ;רוזאב םימה יבאשמ חותיפל תוינכת ;םייטילופ םיצחל ;ומצע
וק לש ונומיסל םכסהב .לובגה רוזאב הייסולכואה ייחב תוערפה עונמל
ץרא ןיב לובגה וק יכ עבקנ ,1923 סראמב 7 -ב תיפוס רשואש ,לובגה
תונמוסמ תודוקנ ורבחיש םיווק לש הרדסב רבעוי הירוס ןיבל לארשי
.(League of Nations Treaty Series, vol. 22:356; British Cmd 1910) חטשב
יפוגב ללכ עגונ ונניא אוה ,הבר תוידוסיב השענ תוהזמה תודוקנה ןומיס
.תרנכה םגאלו הלוחה םגאל ,ןדריה רהנל תיחרזמ רבועו ותברקב םימה
תפתושמ תוינרבוסל הנעט לכ עונמל התייה הרומא החרזמ לובגה תקחרה
וא םימגאב עגונ היה לובגה וק םא הלוע התייהש הנעט ,ולא םימ יפוג לע
רבוע 42 לובג ןבא ןיבל 40 לובג ןבא ןיבש לובגה עטקב ,לשמל ,ךכ .רהנב
לש (תיחרזמה) תילאמשה הדגה לע בצינה 41 ןומיסל רשי וקב" לובגה
ךרואל לובגה ךישממ םשמ .סאינבל ברעמ םורדמ רטמ 900 ,סאינבה רהנ
."42 ןומיסל סאינבה רהנ לש תילאמשה הדגה לש ןוילעה הצקה

אלו ,לארשי ץראב ולוכ אופא ןכש ,ויתורוקממ ץוח ,ולוכ סאינבה רהנ
לכב .הז רהנ לע - תילארשי ץרא-תירוס - תפתושמ הטילש לכ התייה
םיאצמנ לובגה ינומיס לכו ,ןדריה רהנ לש רוכזא ןיא לובגה םכסה
,לארשי ץרא לש החטש ךותב ולוכ אצמנ הלוחה םגא םג .רהנל חרזממ
ךומסב לובגה םוקימ ןיינעב .םגאל חרזממ םיאצמנ 51-49 לובגה ינומיסו
60 ןומיסמ" יכ םכסהה ןייצמ ,תרנכה םגאל ןדריה רהנ תסינכ םוקמל
ןדריה לש תיחרזמה עורזל ליבקמב לובגה ךשמנ תרנכל ןדריה ךפשל דעו
תא רוריבב שיחממ לובגה וק לש הז עטק ."הל חרזממ רטמ 50 קחרמב
ןיב ,לובגה וק ןיבל רהנה ןיב תולת לכ עונמל לובגה ינמסמ לש םתנווכ
.לארשי ץרא חטשב ןדריה רהנ לכ אצמנ ךכו ,הירוס ןיבל לארשי ץרא
לש ויתוינכת .ונימב דחוימ יפרגואיג יטפשמ ללכ עבקנ תרנכה םגא רוזאב
ירטקלא-ורדיה לעפמל ישאר םימ רגאמל תרנכה םגא תא ךופהל גרבנטור
ימימ תא ריבעתש הלעת לש התיינבל איבהל תוכירצ ויה ,רוזאב םוקיש
וללה תולועפה .םגאהמ ןדריה אצומב רכס תיינבלו ,תרנכל ךומריה
ךפשמ" יכ םכסהב עבקנ ןכל .םגאה ינפ הבוג תא תונשל ויה תורומא
ןופצמ) רפיסמב תירפגה תונייעמל דעו תרנכל ןדריה לש תיחרזמה עורזה
וקל ליבקמב לובגה וק ךשמיי ,61 ןומיס בצינ םש (ב"ג ,םויה לש בג ןיעל
לש הז וקחרמ .םגאה הצקמ םירטמ 10 לש קחרמב תרנכה םגא לש ףוחה
היילע תובקעב ףוחה וקב יוניש לוחי םא םג רמשיי המיה הצקמ לובגה
חוסינ ."םגאל םורדמ ןדריה לע רכס תיינבמ האצותכ תרנכב םימה ינפב
םגאה לכ תא ריאשהל הרורב הנווכ תמייק התייה יכ רוריבב דיעמ הז
,םגאה לע תילאירוטירט תוכז לכ הירוסל תתל אלו ,לארשי ץרא חטשב
וא לשב תרנכה סלפמ תדירי לע ובשח אל תע התואב .ויבאשמו וימימ
אשונל תוסחייתה לכ התייה אל ןכלו ,םגאהמ תרבגומ םימ תביאש לשב
.םגאה ינפ סלפמב יוניש לכ לע לוחל היה רומא ןורקיעה ךא ,הזה

םכסהב דחוימ ףיעס תללכהל ואיבה תרנכה ימ לש חותיפה תוינכת
אהת ,הדי לע וכמסויש םישנאל וא ,לארשי ץרא תלשממל" יכ עבקש
הבוגל לעמ ,תרנכבו הלוחה םגאב םימה ינפ תהבגהל רכס תונבל תוכז
תועקרקה ילעבל ןגוה יוציפ םלושיש יאנתב ,ולא תומי ינפ לש ליגרה
תויוכזב עוגפל אל ידכ ."ךכמ האצותכ הנפצותש תועקרקה יקיזחמו
עבקנ םימה יפוגב שומישל עגונה לכב רוזאה יבשות לש תויתרוסמה
ןדריה ימימב שמתשהל הירוס יבשות ידיבש תויוכזה" יכ םכסהב
גיד תויוכז הנייהת ןונבלו הירוס יבשותל" יכ עבקנ ןכ ."ןאולמב הנמיוקת
תווש ,ולא תומי יתש ןיב םרוזה ןדריה רהנבו תרנכב ,הלוחה םגאב טישו
תיארחא היהת לארשי ץרא תלשממ םלוא ,לארשי ץרא יבשות לש הלאל
הירוס יבשות ידיב ריאשמש ףא ,הז עטק םג ."תומיה יתשב רוטישל
רהנ לכ יכ רוריבב עבוק ,טישלו גידל תויתרוסמה םהיתויוכז תא ןונבלו
םה תרנכה םגאו הלוחה םגא יחטש לכו (סאינבה רהנ לש ובורו) ןדריה
יטפשמ ףותיש לכ אלל לארשי ץרא לש ילאירוטירטה החטשמ קלח
תויוכז לע רמוש םכסהה ,תאז םע דחי .הנכש הנידמ םע וז תונובירב
ייחב העיגפ רשפאה לככ עונמל ידכ תאזו ,לובגל רבעמש םיבשותה
.םהלש םוימויה

ולטיב תואמצעה תמחלמ לש היתואצותו לארשי תנידמ לש התמקה
לע ם"ואה תטלחה .ןשיה לובגה וק תא (הכלהל אל יכ םא) השעמל
ןיב לובגה תא הרמיש (תיברעה הנידמהו) לארשי תנידמ לש התמקה
.הז וק לש ומוקימ תא וניש המחלמה יכלהמ ךא ,הירוס ןיבל לארשי
הנידמהמ קלח תויהל ודעויש םירוזא לע הירוס הטלש המחלמב םויסב
םיחטש ועבקנ הירוס ןיבל לארשי ןיב קשנה תתיבש םכסהבו ,תידוהיה
דע זזוה תרנכה ןיבל הלוחה ןיבש וקה עטק ."םיזרופמ םירוזא"כ הלא
וקו ,"זרופמ חטש" אוה םג היה סאינבה רהנ לש ירקיעה וקלח ,ןדריל
Bar) םגאה ףוחל דע טסוה בג ןיעל ןופצמ הדוקנל דעו ןדריה ךפשמ לובגה
לע תונובירה תא הניש אל ,לארשי תנעט יפל ,הז םוחית .(Yaacov 1967
הירוס ידיב ןתנש ,שדח לובג וק עבקנ ירוסה ןועיטה יפל ךא ,םימה יפוג
רוזאה יבשותל התייהש היצמיטיגלה הניא וזו ,הנידמכ היצמיטיגלה תא
.תרנכהו ןדריה ימב שומישל עגונה לכב תברועמ תויהל ,םייטרפ םישנאכ
רשא דע םייאבצה תוחוכה תדרפהל ינמז וקכ עבקנ קשנה תתיבש וק
דע לובג וקכ שומיש השעמל ךא ,לובגה וק םוחית לע עובק םכסה םתחיי
לע תונובירל רשאב תוריהבה יא .1967 ינויב םימיה תשש תמחלמל
.הירוס ןיבל לארשי ןיב לובג יכוסכסל איבה םימה יפוג לעו חטשה
תונש תישארב "םימה לע המחלמ"ב םאישל ועיגה וללה םיכוסכסה
וז המחלמ לש היתואצות .םימיה תשש תמחלמב ךכ רחאו ,םישישה
ןמזב ומייקתהש םינוידה לבא .םימה יפוגמ לובגה וק תא וקיחרה
תונובירה תלאש תא שדחמ ולעה הירוס םע םולשה ימכסה לע ןורחאה
לעופב םימייק ויהש םיווקל רוזחל תירוסה השירדה .הלא םימ יפוג לע
היהת לעופב יכ תרמוא ,םימיה תשש תמחלמ ברע ,1967 ינויב 4
קוחה יפ לע ,תיאכז וז היהת הזה בצמב .םימה וקב העיגנ הירוסל
שומישב תורושקה תוליעפ לכבו תינכת לכב תברועמ תויהל ,ימואלניבה
.םלוצינבו הלא םימ יפוגב

חלמה םיו ןדריה ,ךומריה רהנ - ןדריה ןיבל לארשי ץרא ןיב לובגה וק
עטקהמ דרפנב עבקנ תליא ץרפמ ןיבל רדג תמח ןיבש לובגה וק עטק
,1922 תנשב עבקנ ןדריה רבע ןיבל לארשי ץרא ןיב לובגה וק .ינופצה
רבעו לארשי ץרא - תודיחי יתש ןיב ילהנימ הדרפה וק השעמל היהו
ןוילעה ביצנה .רוזאב הגיצנו הינטירב תלשממ ידי לע ולהונש - ןדריה
וא טקא לכ היה אלו ,תודיחיה יתש ןיב לובגה וק תא וצב עבקש אוה
,רגיב ;1979 ,רהליג ;1967 ,גרבסלא) םידדצה ינש ןיב םותח םכסה
הברעמ םילימ 2 תאצמנה תחא הדוקנמ אצויה וק"כ ראות וקה .(1981
רהנו חלמה םי ,הברע ידאו זכרמ ךרד הלועו הבקע ץרפמבש הבקע ריעל
זכרמ ךרד םשמ ;ךומריה רהנו ןדריה תובלטצה םוקמל ועיגה דע ןדריה
1 ,לארשי ץרא תלשממ לש ימשרה ןותיעה) "ירוסה לובגה דע ךומריה
ללוכה ריכזת ידי לע הנתינ הז וקב תימואלניב הרכה .(1922 רבמטפסב
הז ריכזת הריבעה הינטירב .ןדריה רבע לע טדנמל סחייתמו וז הקספ
רבמטפסב 23 -ב םימואלה רבח לש םיטדנמה יניינעל תדמתמה הדעוול
בתכמב לובגה וק לש סוטטסה תא רשיא םימואלה רבח ריכזמו ,1922
ןדריה רבע לש הימונוטואה לע םכסהב התייה וקל תוסחייתה .הבושת
Great Britain) הינטירב תלשממ ןיבל הללדבע רימאה ןיב 1928 -ב םתחנש
,ןוילעה ביצנה ןיב םיבתכמ תפילחמ .(Treaty 1928: Cmd 3488 Series no. 7
,לובגה וק תעיבק ברע יטירבה תובשומה דרשמ ןיבל ,לאומס טברה רס
תורהנ תא םג ומכ חלמה םי תא קלחל הרורב הנווכ התייה יכ הלוע
-ה תרדס לש 5 'סמ הפמב R124 הדוקנב ירוסה לובגל דע) ךומריהו ןדריה
PRO 1922; Toye) הווש הקולחב ןדריה רבע ןיבל לארשי ץרא ןיב (P.E.F
וק ךרואל םימגאלו ןדריה רהנל רשאב העיבקל טלחומ דוגינב תאז .(1989
רהנב תוארל ןוצרה רוריבב עבקנ ןאכ .הירוס ןיבל לארשי ץרא ןיב לובגה
.דחא דצ לש תידעלב תונובירל וריאשהל אלו ,לובגה וק תא ומצע ןדריה
רבעו לארשי ץרא לש יטילופה ןדיתע רורב היה אל ןיידע וקה תעיבק תעב
ךרע לעב היה לובגה וקו ,חטשה לכ לע השעמל הטלש הינטירב .ןדריה
,םימה יפוג ךותב וקה תא העבק תיטירבה תודיקפה .דבלב ירעזמ ישממ
רבע תאו לארשי ץרא תא בייחל ,תיבמופ אל יכ ףא ,הפיאש העיבה ךכבו
תאזה ךדבו ,חלמה םיבו תורהנב שומישל עגונה לכב הלועפ ףתשל ןדריה
התייה הדיתעש ,תידוהיה הנידמה ןיב הלועפ ףותישו םולש חיטבהל
םוקל התייה הרומאש ,תיברעה הנידמה ןיבל ,ןדריל ברעממ םוקל
הלוכי התייהש םגה ,"ןדריהו חלמה םי זכרמ" העיבקה .ול חרזממ
יפכ הראשוה ,וקה לש קיודמה םוקימל רשאב תולאש לש הרדס חותפל
תולובג תעיבקב בר ןויסינ היה תיטירבה תוינידמה יעצבמלש ףא התייהש
תופמ .תאזה תינללוכה העיבקב היעב הנשיש ועדי םהו ,םימגאבו תורהנב
ךא ,חלמה םי זכרמב רבעש וק וארה יטירבה ןוטלשה תפוקתב ונכוהש
לובגה תא ונייצש תופמה .תוקיודמ תודידמ לע ססובמ היה אל הז וק
לש םצמוצמה םבחור לשבו ןטק הדימ הנק לשב ,וטנ ךומריבו ןדריב
הנקב תופמב קר .וקה ןומיסב םימה חטש לכ תא תוסכל ,וללה תורהנה
הדידמ לכ אלל ןאכ םג ךא ,תורהנה זכרמב וקה ןמוס לודג הדימ
.תקיודמ

לכ הבייח אל תורהנהו חלמה םי לש םימה יפוג ךותב לובגה וק תרבעה
םייוניש ,תאז םע דחי .לובג ינומיס תמקה הכירצה אלו ,חטשב ןומיס
לש קיודמה ומוקימל תועגונה תולאש ולעה תורהנה לש המירזה קיפאב
םיימואתפ תונופטשו ,עובק היה אל ןדריה לש המירזה קיפא .לובגה וק
לש ףרוחב .הרצק ןמז תפוקתב רפסמ םימעפ רהנה לש וקיפא תא וניש
המדא תעוצר ריאשהו ,רהנה קיפא תא הנישש ןופטיש עריא 1927/8 תנש
ןוילעה ביצנה .ןשיה ןיבל שדחה קיפאה ןיב רטמ 800 -כ לש בחורב
תעד תווח יטירבה תובשומה דרשממ שקיב ,רמולפ דרולה ,ןמזה ותואב
המירזה קיפאב םייונישה תובקעב לובגה וק לש יתימאה ומוקימ לע
עבקנ תע ,1922 תנשב רהנה לש ומוקימ תא עובקל תורשפאה רסוח ללגבו
.(1981 רגיב) לובגה

לובגה וק בקוע םירקמ המכב יכ התלעה םלועב םימוד םירקמ לש הניחב
םירחא םירקמב וליאו ,םהב םייונישה תובקעב ענו תורהנה יקיפא תא
PRO) וקיפא תא רהנה הניש םא םג ינושארה ומוקימב לובגה ראשוה
תא ןוילעה ביצנה ידיב ריאשהל טלחוה תודיחאה רסוח לשב .(1927
לובגה וק יכ עבק אוהו ,ןדריב לובגה וק לש ומוקימל רשאב העיבקה
.יוניש לכ םע ומע עוניו ןדריה לש המירזה קיפא זכרמב דימת ראשיי
םורגי רהנה קיפאב יוניש לכש היה וז הטלחה לש ישעמה שוריפה
ידיל אב הז ןורקיע .היינש תונובירל תחא תונובירמ םיחטש תרבעהל
שאה תקספה םכסהב ןהו 1949 לש קשנה תתיבש ימכסהב ןה יוטיב
.םימיה תשש תמחלמ רחאל

וק וב םוקמב יכ םכסוה" יכ עבקנ ןדרי ןיבל לארשי ןיב םולשה םכסהב
רהנה קיפאב יעבט יוניש שחרתי וב הרקמ לכב ירה רהנב רבעומ לובגה
רבדה רחא יוניש לש הרקמ לכב .שדחה קיפאה ךרואל לובגה וק בוקעי
"תרחא םידדצה וטילחי םע אלא לובגה וק לש ומוקימ לע עיפשי אל
ףיעס ,(I) a חפסנ) םכסהל חפסנב .(5 הקספ ,3 ףיעס ,1994 םולשה םכסה)
םייוניש ירחא בוקעי לובגה וק יכ רבסומ (2 ףיעס ,A ןטק ףיעס ,2
םא אלא ,(ןדריהו ךומריה) תורהנה קיפאב (הפיחס ,היזורא) םייעבט
ומוקימ לע ועיפשי אל תורהנה קיפאב םייתוכאלמ םייוניש .תרחא טלחוה
םייוניש עצבל ןיא יכ עבקנ דוע .תרחא טלחוי םא אלא ,לובגה וק לש
ףיעסב) םג עבקנ .םידדצה ןיב םכסה ילב תורהנה יקיפאב םייתוכאלמ
קיפא תריציל איביש יוניש ,ימואתפ יעבט יוניש לש הרקמ לכב יכ (3 ןטק
רשפאה לככ בורק תולובגה תדעו שגפית ,תורהנהמ עטקב ירמגל שדח
ללוכ ,בצמב לופיטל םישרדנה םידעצה לע טילחהל ידכ עוריאה ןמזל
בורב םויכ לבוקמה ןורקיע םשוי ךכב .םדוקה ומוקמל קיפא תרזחה
לובגה וק .תורהנב תולובג םוקימל םיעגונה םיימואלניבה םימכסהה
לש הדימ הנקב (תויטופותרוא) םוליצ תופמ יבג לע ןמוס תורהנב
.1994 תנשמ 1:10000

לש יתוכאלמ יוניש עצוב ובו ,םיירהנ רוזאב עטקל דחוי דחוימ ןויד
עטקב ךומריה תמירז .למשחה לעפמ לש ותיינב תעב ךומריה ימ תמירז
םורדמ התנבנש הלעתל הרבעוה (םכסהה ןושלב - הרוקב/םיירהנ) הז
ןדריה רבע ימוחתמ חטש השעמל רבעוה ךכבו ,ירוקמה קיפאל חרזמ
,הז חטש דבוע ,ךליאו 1967 תנשמ רקיעב ,םינש ךשמב .לארשי ץראל
לע םינוידב .םילארשי םיאלקח ידי לע ,"יאה" ויוניכב םויה עודיה
יעבטה וקיפאל לובגה וק תרזחה תא םינדריה ושרד לובגה וק לש ומוקימ
חטשה יכ םכוס .תינדרי תונובירל חטשה תרזחה ,רמולכ ,ךומריה לש
היהתו ודבעל וכישמי םיילארשיה םיבושייה ךא ,תינדרי תונובירל רבעוי
.(םכסהל חפסנ) הזה חטשל תישפוח הסינכ םהל

דרי םיה סלפמ .ןורתפ ושרדש תויעב הלעה חלמה םיב לובגה ןומיס םג
תפוקתב תופמב לובגה ןמוס זאמ (רתויו רטמ 12 -כ) תיתועמשמ הרוצב
לש תוינכתב ןה ןדריהו ךומריה ימב שומישה לשב רקיעב תאזו ,טדנמה
תובקעב .ינדריה רו'עה לעפמ לש תוינכתב ןהו לארשיב יצראה ליבומה
,חלמה םי לש ימורדה קלחה לכ השעמל שבוי םיה ימ סלפמ תדירי
."ןושלה" רוזאב ןדרי ןיבל לארשי ןיב תילאירוטירט תופיצר הרצונו
ינדריה לעפמה לש יודיאה תוכירבו ילארשיה לעפמה לש יודיאה תוכירב
שדחה וקה ןומיס .לובגה ידצ ינשמ תואצמנ חלמה םימ םילרנימ תקפהל
לובג וק ןמוס ,תאז םע דחי .ישעמ יתלב אופא היה תויטירבה תופמה יפל
יטירבה ןומיסה ירחא בקועה 1:50,000 לש הדימ הנקב תופמ לע שדח
.םגאה ינפ סלפמב ושענש םייונישל סחייתהל ילב ,1:1000,000 תפמב

םוכיס
.תולובג םכסהב ןושאר דעצ קר אוה םימ ףוגב רבועה לובג וק תריצי
ךא ,םייתשל וא תחא הקספל בור יפ לע לבגומ םכסהב לובגה וק רואית
ןהיתויסולכואו תונידמה לש תובוחבו תויוכזב תונד תובר תואקספ
אל הלא םידדצ .חטשה להנימ אשונב םג ומכ ,ולא םימ יפוגב ןשומישב
ךרוצ שי ,ןדרי םע םולשה םכסהב גשוהש יפכ ,ךא ,הז רמאמב ונודנ
תויועמשמה לכ תא ,םיגולורדיהו םיפרגואיג ףותישב ,שרופמב ריהבהל
חטשמ לש ביצי יתלב עטק לע לובג וק תרבעהמ תועבונה תוילאירוטירטה
.(Biger, 1988) םימ

יפרגואיגה םייפוא לשב תויעב םירצוי םימ יפוג ךרד םירבעומה לובג יווק
ןומיסל םויכ םג םישמשמו רבעב ושמיש םימגאו תורהנ .ולא םיפוג לש
תורהנב לובג יווק לש םמוקימ לע םכסה לכב .לובג יווק לש םמוקימ
.תעדה תא ןהילע תתל שיו ,וללה תויעבל סחייתהל םיצמאמ םישענ
חלמה םיב לובגה וק לש ודיתע ויד רורב אל ןדרי םע םולשה םכסהב
לש םתוהמ תנבה .תיתועמשמ הרוצב םגאב הנתשי םימה סלפמש הרקמב
לש רתוי הבוטו תקיודמ העיבקל דיתעב איבת םימ ףוגב םירבועה תולובג
.לארשי תנידמ לש היתולובג

תורוקמ
,'ג ,תונויצה ,"לארשי ץרא לש יחרזמה הלובג תעיבק" .פ.א ,גרבסלא
.250-230 'מע ,1973

'מע ,1981 ,20 ,הרדתק ,"לארשי ץרא לש יחרזמה לובגה תעיבק" .ג ,רגיב
.206-203

לש ןופצה לובג תעיבק ךילהתב תויטילופו תויפרגואיג תויגוס" .ג ,רגיב
תוצרא ,(םיכרוע) בוחו .א ילאומש ךותב ,"טדנמה תפוקתב לארשי ץרא
.440-428 'מע ,לילגה

.1988 ,הנבי ,לארשי ץרא תולובג .מ רורב

'מע ,1979 ,12 ,הרדתק ,"לארשי ץראמ ןדריה רבע תדרפה" .י ,רהליג
.69-47

.1922 רבמטפסב 1 ,"ימשרה ןותיעה" ,לארשי ץרא תלשממ

הכלממל לארשי תנידמ ןיב םולשה םכסה ,ץוחה דרשמ ,לארשי תנידמ
.1994 ,ןדרי לש תימשאהה

.1992 ,דבוע םע ,שא לש תורהנ .א ,רפוס

Bar Yaacov, N. (1967), The Israel-Syrian Armistice: Problems of
Implementation, Oxford: Oxford University Press.

Beger G. (1988), Physical Geography and Law: the case of international river
boundaries, Geojournal, 17 (3), 417.

Biger G. (1995), The Encyclopedia of International Boundaries, Facts on File,
New York.

British Cmd 1195,23 December 1920.

British Cmd ,1910 7 December 1923.

Great Britain Treaty Series, vol 22-355-356.

PRO (1922) CO,/733/42 File ,44550 Despatch 1284.


דומעה שארל הרזח

: םיאשונה טוריפ   
םייתרוסמ תורוקמו םימשג  
םילחנ   
(תרנכ) םימגא   
בזכא ילחנ לש זוקינ ינגא   
םייעקרק-תת םירגאממ הביאש   
רגנ ימ םוגיא  
ידימ שומישל רגנ ימ םוגיא   
תרשעהל רגנ ימ םוגיא
םירגאמ
   
םימ רוהיט  
תוטישב םיכפש רוהיט
תויגולויב
   
תוימיכ תוטישב םיכפש רוהיט   
תוטישב םימ רוהיט
תוילקיזיפ
   
וקו ןד שוג יכפש רוהיט
בגנ ןדפש
   
םיימוקמ םימ רוהיט ינוכמ   
םימב ןוכסיח  


למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©