תויוליעפ   
תוינידמ   
םישומיש   
תורוקמ   
   םוהיז
   היגולוקא
21 ה האמב םימה   
   ישאר
ידימ שומישל רגנ ימ םוגיא < רגנ ימ םוגיא < לארשיב םימה תורוקמ    

םימ ירגאמ תמקהב לארשיל תמייקה ןרקה תמורת      
     
ןהכ השמ :תאמ      
.48 ,14-9 םידומע ,(1999 ראורבפ) ,388 ןויליג ,היקשהו םימ
 :רוקמ
     

     
תרומת הקרן הקיימת לישראל בהקמת מאגרי מים
:רמאמה יקלח
אובמ
רמת תואנ ןדיע םוגיא תכרעמ
ןוילע םיברוע רגאמ
הזע תעוצרב ינרק-ףוסמל תיתשת תיינבו תונופטש ימל זוע לחנ רגאמ
(םייח ץפח) ב"גש ירוזא רוהיט ןוכמ
םיללוסה ץוביק דיל ןיחלוק לעפמ תבחרה
ןוליא רגאמ


אובמ
ירגאמ תיינבבו המקהב ,לארשיב םימה קשמל הרזעל ל"קקה המתרנ םינש רושעכ ינפל
.ץראה יבחר לכב תוכירבו םימ

,תוצעומ ,םימ תודוגא ,"תורוקמ" תרבח ,תיצראה בויבה תלהנימ ,םימה תוביצנ םע דחי
,םימ ילעפמ 100 -מ הלעמל תמייקה ןרקה י"ע רושעה ךלהמב ומקוה םיבושיו תויריע
.ח"ש ןוילימ 300 לעמ לש תללוכ תולעבו ,ק"מ ןוילימ 100 -ל בורק לש ללוכ הריגא חפנב

:םינווגמו םינוש םה םימה ילעפמ יגוס
םלשוהש - הבצח ;הברעה ירגאמ ומכ ,יליע רגנ ימו תונופטש ימ תסיפתל םירגאממ .1
לחנ ירגאמ ;ק"מ ןוילימ 7 לעמ לש ללוכ חפנב - רמת תואנו ןדיע ;םיקוצ ;תשע ;הנשה
לארשי ינבל םיפרטצמו ,הנורחאל ומלשוהש ,םיברועו ףיטק ;ןלוגה תמר ירגאמ ;רושבה
.העקבב הצרת ירגאמ תכרעמ וא ,םיקיתווה ןלוג-םורמו
לש יבטמ לוצינלו ,ןאש-תיב תעקבבו ןוילעה לילגב םיגד לודיגל תוכירבו םירגאמ ךרד .2
.זוקינ ימו תועיבנ ,תונייעמ ימ
ןוכמ וא ,רפח קמעב דרעב ומכ רוהיט ינוכמו םירגאמ ללוכ ,היקשהל ןיחלוק םוגיאמ .3
לילגב ןיחלוקה ירגאמו ינופצה בגנב ן"דפשה ירגאמ ,םייח ץפחב ב"גש ירוזא רוהיט
.יברעמה
,לט תשרוחב ,ןומרחב ומכ םיימואל םינגבו םיקראפב תורייתו שפונל םוגיא ךרד .4
.הגוח ינגבו ריפס זכרמב ,לוכשא קראפב

.הנורחאל ומלשוהש םילעפמל תוינייפוא תואמגוד רפסמ ןלהל

רמת תואנ ןדיע םוגיא תכרעמ
םימב שומישל תופידע תתל טלחוה .הברע לחנב םישדח םירגאמ ינש ופסונ 1997 תנשב
.םוהת ימל הרדחה לע היקשהל הרישי הקפסאל
הברע לחנ לש תווקיהה ןגאב ומקוה (1994) ןדרי תכלממ םע םולשה םכסה תמיתח ינפל
בהי ןיע ,(הברע לחנל ןויח לחנ אצומב) תשע :ק"מלמ 3.5 לש ללוכ חפנב םירגאמ השולש
הרדחה יכרוצל יליע רגנ ימ תסיפת התיה םתרטמ .(הברע לחנ) םיקוצו (תורקנ לחנ)
.וילבויו הברע לחנב תוינופטש תומירזמ םינוזינו םימייק םיחודיק םיניזמה ,םירפיווקאל

תויליע תומירז לש תויגולורדיה תוכרעה סוסיב רשפאיש ,םינותנ דסמב רסוח
ןהל שיש ,תוינורקע תולאש רפסמ הלעמ ,הברע לחנ לש זוקינה ןגאב תויעקרק-תתו
:םירגאמה דוקפית לע הכלשה
יולימל תולודג םימ תויומכ םורתל ולכויש םיפדעומה הרדחהה ירוזא םיאצמנ ןכיה .א
?םיחודיקה םיאצמנ םהב ,םירתאב רזוחה
תומרות הרדחההו הריגאהש ןכתיי םאה ?ירוזאה םימה ןזאמל הריגאה תמורת יהמ .ב
?םוקמל םוקממ םימה דוינל קר
ןזאמל ןדבוא ןכל ,הווהמו חלמה םיו םודס רכיכ לא תמרוזה ,םימה תומכ יהמ .ג
?ירוזאה םימה

היקשהל םישדחה םירגאמה ימב שומישל תופידע ןתמ לע טלחוה ולא תולאש תובקעב
הקפסהה תכרעמ תמאתה :םתלעפהב םיפסונ תונורקע .םימ יפדוע קר רידחהלו הרישי
ןמזל םירגאמב םימה תייהשה ,םינוש םימ תורוקמ לוהימ תורשפא ,תומייקה תוכרעמל
ךוסחל תנמ-לע תינויצטיברג המרזהב שמתשהל ןתינה לכו ,םימ דוביא תעינמל רצק
.היגרנאב

תבכרומ רגאמה תללוס :םיקוצ רגאמב הנושארל המשויש ,הטישב ונבנ םירגאמה ינש
םהינשב .קיפאל ליבקמב ,הכוראה היינשהו ,לחנה קיפאל ביצנב תחאה תועורז יתשמ
רמוחמ ונבנ תוללוסה .תכרעמ ךרד היתולגרמלו ,שדחה ימואל-ןיבה לובגל וז עורז הדומצ
,םירגאמה םוטיאב ךרוצ ןיא .םינויבגב רצובמה ,ץרבמל ךומס רפחנש ,ימוקמ ירלונרג
תכרעומ ףחסה תומכ .םהב עקושה ףחס י"ע םימטאנ םה תונופטש רפסמ רחאלש ןוויכ
לש רעושמה וייח ךרוא ,ךכל םאתהבו ,יתנש-בר עצוממב םימה תומכמ םיזוחא 4-3
.םינש 25 אוה רגאמה

,ץרבמב קיטסלפ תועירי ,םינויבג ,רפע תודובע :ל"קק תעצבמו תנמממ םירגאמה ינשב
.בקעמו תיפצת יחודיק ,זוקינ
רגאמ תולע .למשחל רוביחו תרנצ ,הביאש תכרעמ :תעצבמו תנמממ "תורוקמ" תרבח
.ח"ש 5,328,500 :רמת תואנ רגאמ תולע .ח"ש 4,555,200 ןדיע

:רמת תואנ רגאמ
.ק"מלמ 1.7 - חפנ
:םוקימ ילוקיש
.הברע לחנל ןדיע לחנמ תועיגמה תומירזה לכ תסיפת .1
.לובגל ברעממ ןבורב תורבועה ,הברעה לחנב היינש/ק"מ 300 דע תומירז תסיפת .2
.יראווחה קוצמל הרצקה עורזה רוביחל החונ תורשפא .3
.רוניצ תועצמאב דיתעבו ,קיפאב תרקובמ המרזהב ןדיע רגאמ יפדוע תטילק .4
רכיכב רכיכה תואנו רמת ןיע לש םיאלקחה םיחטשל םימה לש תינויצטיברג המרזה .5
.תומייק הקפסה תוכרעמל רבחתיש ,8600 ךרואבו 20" רטוקב וק י"ע םודס
.םיחודיקה תקופת תרבגהל הברע לחנ קיפאב םימה יפדוע תרדחה .6
רגאמהש רחאל ,רבשה וקל ןופצמ םיאצמנה ,םיחודיק ימ יפדוע םוגיאל תורשפא .7
.ותיתחתב ףחס תורבטצה י"ע םטאי

ןדיע רגאמ
725-600 לש תעצוממ תיתנש הקפסהל הברעה לחנב תוינופטש תומירזמ ק"מלמ 1 - חפנ
.(תונוחש םינשב 0 -ו תוכורב םינשב ק"מלמ 1.5) ק"מ ףלא
:םוקימ ילוקיש
לש דוביעה יחטשב תוננכותמהו תומייקה םימה תוכרעמל הכלוה יווק רבחל תורשפא .1
.ול םורדמ םיאצמנה ,ןדיע
.םוהת ימ תרשעה ךרוצל םודס יחודיקל הברק .2
.ןופצמ 6.5 -כ קחרמב אצמנה ,רמת תואנ רגאמל היצטיברגב םימ יפדוע תמרזה .3
תוריבס תואצוהב (םימ יפדוע רורחשל חתפמ) ץרבמ תמקהל םיבוט םייזיפ םיאנת .4
.תיראווחה תיברעמה הדגל החונ רוביח תורשפאו

דומעה שארל הרזח

ןוילע םיברוע רגאמ
לבוי לע אצמנ רגאמה .ןלוגה תמרב םימה תקפסא תא רבגתל דעונ ןוילע םיברוע רגאמ
שלגמ םע איג רכסכ הנבנו , 810 םורב טסוו תמוצל ןופצמ םיברוע לחנ לש ימורד
.ודילש ןיעמהו רוהאפ רימאה לש ןאחה תא תפקוע ימורדה דצב רגאמה תללוס .םיפדוע

תעצוממה רגנה תומכ .ןונידרי לחנ ימ ללוכ ,ר"מק 16 -כ רגאמה לש תווקיהה ןגא חטש
,םיהרביא ןיעו טלב ןיע ,ןרופ-לא ,טסוו :תונייעמ 4 םיאצמנ ןגאב .ק"מ ןוילימ 2 -כ
.ק"מ 250,000 -כ תיתנשה םתקיפסש

לש םוגיא חפנל הללוסה התנבנ 1997 תנשב ,'א בלשב :םיבלש ינשל הקלוח רגאמה תיינב
2.5 -ל םוגיאה חפנ תלדגה רשפאתו 'מ 5 -כב הללוסה הבגות 'ב בלשב .ק"מ ןוילימכ
.ק"מלמ

רגאמו סאינבה ,םר תכרבל רבוחיו ןלוגה תמר ןופצ לש םימה תכרעמב בלושי רגאמה
.םינושה םימה תורוקמו םירגאמה ןיב םיפדוע תרבעהל תורשפא םע ,ןלוג-םורמ

יתיסרח ץיצח ויתחתמו יתיסרח ןיערג הזכרמב ,ימוקמ רמוחמ התנבנ רגאמה תללוס
ןבאב רוציב עצוב תימינפה ןפודבו ירלונרג רמוח זכור ינוציחה דצב .5-3 לש קמועב
.ןבאו רפע ק"מ 300,000 -כ וענושו ורפחנ כ"הסב .םילג תריתח ינפב הנגהל

תולעב 'א בלש תודובע לכ ומלשוה ח"נשת ימשגל דעו ,97 ץיק ךלהמב העצוב הדובעה
.ח"שלמ 8 -כ לש תללוכ


דומעה שארל הרזח


הזע תעוצרב ינרק-ףוסמל תיתשת תיינבו תונופטש ימל זוע לחנ רגאמ
םימ קפסיו ,הזע תעוצר לובגב תכרעמה ךרד תאו זוע לחנ תודש תפצה תא ענמי רגאמה
ינרדומ ףוסמל תיתשת תנכהל שמשי רגאמה לש הריפחה רמוח .זוע לחנ תודש תייקשהל
.ובש ןוחטיבה ירודיסב ידוחיי היהיש ,ינרק-רבעמב

י"ע ,הילעש רדגהו תכרעמה ךרד הזע תעוצר לובגב השדוח ולסוא-ימכסה תובקעב
םימה יריבעמל םירדסומ םיאצומ ןיאש ןוויכ .יליע זוקינל םימ יריבעמ תנקתהו ההבגה
.םיכומסה זוע-לחנ ץוביק תודשב תויפרוחה תופצהה ורמחוה ,יאניתשלפה דצב

ךרדל ךומס ,ק"מ 350,000 חפנב רגאמ םיקהל טלחוה תופצהה תא ןיטקהל תנמ-לע
ערתשמה ,ר"מק 23 -כ לש חטשמ תומירזה יפדוע תא טולקי רשא ,ינרק רבעמלו
.ןונח לחנ לש תווקיהה ןגא חרזמ-םורדב

150 -כ לש חטשב תיתשת תריציל הריפחה רמוח קודיהבו רוזיפב הבלוש רגאמה תמקה
ףוסמה .ינרק רבעמ דיל הפועתה תודש תושר י"ע ינרדומ ףוסמ תמקה יכרוצל םנוד
הזע תעוצרמ תויאשמ תואממ ורבעויש תורוחס לש ליעיו חוטב עוניש רשפאי שדחה
הנכוה ותיתשתש ,זוע-לחנ ץוביק לש ךומס חטש לע םקוי ףסונב .לארשימ תויאשמל
יפדועב .('וכו הדעסה ,הנסחא) ףוסמה תוליעפב הכימתל רזע יתוריש ךרעמ ,המוד ןפואב
.תיפרגופוט םיתוחנ ויהש ,רגאמל ןופצמ םייאלקח םיחטש והבגוה הריפחה

תכשמתמ ןהיניבמ תישארה .תופסאמ תולעת יתש י"ע ןזוי אוהו ,8-7 -כ רגאמה קמוע
יפדוע .רגאמה-ימ יפדועל השילג תלעתכ םג שמשת היינשהו ,(הזע-דעס) 25 שיבכ ךרואל
ובאשיי רגאמה ימ .הזע תעוצרל תכרעמה ךרדב םימה יריבעמ תועצמאב וזקנתי ולא םימ
.זוע-לחנ תודש תייקשהל ,ןנווכתמ ףוצמ ןקתימ תועצמאב


דומעה שארל הרזח


(םייח ץפח) ב"גש ירוזא רוהיט ןוכמ
(שייע ינב ,הרדג ,קרוש .א.מ)
לופיטל םירגאמב שומישו םייח ץפח ץוביק תודש תייקשהל םוגיאה חפנ תלדגה
.םיכפשב יביסנטניא

,םירגאמ 3 -מ םיקפומה ,ןיחלוק ימב םיקשומ םייח ץפח ץוביק יחטשב םנוד 5000
תובאשמ ,תורוניצ תכרעמב םהיניב םירושק םירגאמה .ק"מ 2,150,000 לש ללוכ חפנב
:םה םימה תורוקמ .למשח יווקו
,היקלח תיב ,םייח ץפח ,םאר ינב ,שייע ינב :םיבושיהמ ,ימלוג ובורב בויב ק"מ 1,076,000
.הרדג
.דודשא ריעה יחלוק ק"מ 1,000,000
.(ינמז םימ רוקמ) לופיט אלל קרוש לחנמ תונופטש ימ ק"מ 600,000

ןה ןייפאתמ אוהש ןוויכ ,ןיחלוקב בחרנ ימוקמ שומישל םיאתמ דודשא - הרדג רוזיא
תא תונשלו ביחרהל טלחוה ןכל .םיבחרנ תואלקח יחטשב ןהו ההובג הייסולכוא תופיפצב
:ןלהלדכ םייח ץפח יחטשב םוגיאה ךרעמ לועפת
רפחנ 1997 ךלהמב .ק"מ 475,000 -ו ,ק"מ 350,000 לש חפנב םיפסונ םירגאמ ינש םיקהל .1
.הבע תיסרח תבכשב וסוכי םירגאמה .םהבש ןושארה
.בויבב םדקומ לופיטל תוררוואמ תוכירב םיקהל .2

םיררוואמב שומיש י"ע םיכפשב לופיטל םירוטקאירכ םירגאמה לועפתב היהי שודיחה
.ימרת בוכיש תעינמל חורה תייגרנא י"ע םיענומה ,םילברעמבו ןצמח תרדחהל

רוהיטה ינוכמ תיברמל האוושהב רתויב ההובג היהת תואלקחל וקפוסיש םימה תוכיא
.ץראב

דומעה שארל הרזח


םיללוסה ץוביק דיל ןיחלוק לעפמ תבחרה
קפסת רוזיאב םיפסונ םיבושיו תיליע תרצנ ,תרצנ יכפשב לופיטל ירוזא לעפמ תבחרה
.ירופיצו םיללוסה םיבושיה לש םנוד 2000 תייקשהל ק"מ ןוילימ

,תרצנ :םיבושיה ןמ םיכפש קוליסלו לופיטל ירוזא לעפמ תמקה המלשוה 1990 תנשב
,תויבוראנא תוכירב ,םיכפשה תכלוהל תרנצ לעפמב .הניירו הלא תעבג ,תיליע תרצנ
.היקשה תשרו ('א םיללוסה) ק"מ 350,000 חפנב רגאמ

לופיטב ךרוצהו תיליע תרצנ לש םישרמה לודיגה בקע דחוימב םיכפשה תומכב לודיגה
בייח (לילגה ןולאו ירופיצ ,היעשוה ,םיללוסה ,טוליע) הביבסב םיפסונ םיבושי יכפשב
לופיטה רופיש ובייח םעה תואירב תונקת רושיא .לעפמה לש םוגיאה רשוכ תלדגה
.םיכפשב םדקומה

רפוש ןכ-ומכ .םייקה רגאמל דומצב 'ב םיללוסה רגאמ 1997 תנשב םקוה הז ךרוצל
.ררוויא תוכירב ול ופסונו תויבוראנאה עוקישה תוכירב ךרעמ בחרוהו

ינבאו יתיסרח רמוחמ ונבנ ויתונפד .9.5 יברמה וקמועו ק"מ 360,000 שדחה רגאמה חפנ
יעקרק-תת זוקינ עצוב .הייקנ תסירח האבוה םוטיאה תועיריל תיתשת ךרוצל .ימוקמ
םירהל םילולעה ,םימ יצחל עונמל תנמ-לע רגאמה רוזיאל ץוחמ םוהתה ימ תמרזהל
.םוטיאה תועיריב עוגפלו

םיבושיה לש םנוד 2000 תייקשהל הבוט תוכיאב םיחלוק ימ ק"מ ןוילימ קפסי לעפמה
.הפוטנ תיב תעקבבו ירופיצ לחנב ,ירופיצו םיללוסה

דומעה שארל הרזח


ןוליא רגאמ
ימ םג טולקי רגאמה .ןוליא ץוביקל םורדמ םקוהש ,ןוליא רגאמל ובאשיי תצב לחנמ םימ
.רגאמה רתאב שפונ ךרעמ חתפל ןנכותמ .ויתוביבסו ץוביקה לש יונבה חטשה ןמ רגנ
תא ביחרהל ןיינועמ ץוביקה .תואלקחל היקשה ימב רוסחממ ץיקב לבוס ןוליא ץוביק
ןה ,יברעמה לילגה לש תויררהה תוחולשב יסחי ןורתימ הנהנה ,ודקובאה יעטמ חטש
.ירפה תוכיאב ןהו לוביה תויומכב

ףלא 90 -כ .הנשל ק"מ 350,000 -כ קפסמה ,תצב לחנ אוה ץוביקה לש ירקיעה וימימ רוקמ
ולאמ רתוי תולודג םימ תויומכ ףרוחה תומיב עפוש לחנה ."תורוקמ" תרבח תקפסמ ק"מ
.ךרוצ בושיהש

ןקתיממ ץוביקל םימה תקפסא תא קתנל טלחוה תצב לחנ ימ תוכיאב הדירי בקע
ימ יפדוע תא לידגה הז יוניש ."תורוקמ" 'בח לש םיחודיק ימב הפילחהלו לחנב הביאשה
.ץיק תייקשהל רוגאל ןתינש ,תצב לחנ לש ףרוחה

שיבכל םורדמ ,ץוביקל ךומס איג-רגאמ תמקה 1997 תנשב פ"קה ףגא םילשה הז ךרוצל
.תצב לחנ לש ריעז לבוי קיפאב רפחנ ,ק"מ 300,000 -כ וחפנש ,רגאמה .ןופצה

תועיריב השענ רגאמה םוטיא .200 הכרואו 'מ 20 - רכסה תללוס לש יברמה הבוגה
.ליטסקטואיג יופיצ לעמ ןליתאילופ

ץוביקה םחתממ יליע רגנ ק"מ ףלא 70 -ו תצב לחנמ ק"מ ףלא 288 :רגאמל םימה תקפסא
.שיבכל תחתמ תורוניצב רגאמל ורבעוי םימה .ויתוביבסו

תוכירב תמקהל רגאמה ימב ידיתע שומיש םג ןכתי .שפונל רגאמה רתא ןונכת לחי בורקב
ירגאמ ןונכתב תומגמ הבתכב "יפרגופוט איג רגאמ" קרפה םג האר) .תויביסנטניא הגדמ
.(ןוהבר יבצ תאמ לארשיב םישק םימ

:רמאמה רבחמ תודוא

ל"קק לש םימה סדנהמ ,ןהכ השמ

48 ,14-9 * 1999 ראורבפ * 388 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©
דומעה שארל הרזח

: םיאשונה טוריפ   
םייתרוסמ תורוקמו םימשג  
םילחנ   
(תרנכ) םימגא   
בזכא ילחנ לש זוקינ ינגא   
םייעקרק-תת םירגאממ הביאש   
רגנ ימ םוגיא  
ידימ שומישל רגנ ימ םוגיא   
תרשעהל רגנ ימ םוגיא
םירגאמ
   
םימ רוהיט  
תוטישב םיכפש רוהיט
תויגולויב
   
תוימיכ תוטישב םיכפש רוהיט   
תוטישב םימ רוהיט
תוילקיזיפ
   
וקו ןד שוג יכפש רוהיט
בגנ ןדפש
   
םיימוקמ םימ רוהיט ינוכמ   
םימב ןוכסיח  


למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©