תויוליעפ   
תוינידמ   
םישומיש   
תורוקמ   
   םוהיז
   היגולוקא
21 ה האמב םימה   
   ישאר
היישעת < םירהוטמ םימב םישומיש < לארשיב םימב םישומיש    

לארשיב םימה קשמב עייסמ ירקיע םרוגכ היישעתה      
     
קחצי דוד `פורפ :תאמ      
.9-5 םידומע ,(2000 ינוי) ,404 ןויליג ,היקשהו םימ
 :רוקמ
     

     
התעשייה כגורם עיקרי מסייע במשק המים בישראל
:רמאמה יקלח
ריצקת
עקר
םימה ןזאמו םימה רוזחמ
החלמהה תרשרש קותינב היישעתה דיקפת
רוריקה תיישעת
תיתומכ הכרעה

ריצקת
םימ הנש/ק"מ ןילימ 200 -כ לש ןוכסיחל הביטנרטלא תעצומ רמאמב
ץלמומ .םירפיווקאב םימה תוכיא רופיש ידכ ךות ,"הייתש-ימ" תוכיאב
תיישעת תאו םירהוטמ םיכפש ימ לש ירקיע ןכרצכ היישעתה תא םקמל
.םרזה דרומב ןורחא ןכרצכ רוריקה

דומעה שארל הרזח


עקר .א
תלוכתב תדמתמ היילע לשב תופיצרב תעגפנ םירפיווקאב םימה תוכיא
היתוכלשהו םייעקרק-תתה םימה ירגאמ תחלמה לש וז העפות .םיחלמה
םימה ביצנ ידי לע התופירח אולמב תראותמ ,לארשיב םימה קשמ לע
."תואלקחה תאו םימה קשמ תא ליצהל" ורמאמב יקסבלסז ןד ,רבעשל
,םמוהיזו םירפיווקאה תחלמה תומרוגה ,תוירקיעה תויגולונכטה תוביסה
:ןה
.םינש םישולשכ הזמ תכשמתמ רתי תביאש *
.םימהזמ תפילדו בויב ,םייאלקח םיכילהת ידי לע םוהיז *
.םירהוטמ בויב ימב היקשה *

תידימת תונימז לעב באשמ לש הילשא תרצוי םיבשומ בויב ימב היקשה
בויב ימב הנשנו רזוח שומיש ,רבד לש ותימאל .םייאלקח םיכרצל
,החלמה תרשרש לש תוחתפתהו םיחלמ תורבטצה םרוג םירהוטמ
.םימה רוזחמ תא תשבשמה

הרטמב ,םירהוטמ בויב ימב שומישל תיפולח ךרד תעצומ הז רמאמב
לע שגד ןתמ ךות ,םירפיווקאה לש םוהיזהו החלמהה בצק תא תיחפהל
.םימה רוזחמ לע הרימשב היישעתה דיקפת

דומעה שארל הרזח


םימה ןזאמו םימה רוזחמ .ב
תואלקחל תדחוימ תוסחייתה תמייק לארשי תנידמב גוהנה םימה קשמב
רתויב לודגה ןכרצה הניה תואלקחה ,ללוכה םימה ןזאמב .יזכרמ ןכרצכ
.םיבשומו םירהוטמ יחרזא בויב ימ לש דיחיה ןכרצהו םיננער םימ לש
םימל םיפסוותמה ,םיטנגרטדו םיחלמ .םימה רוזחמ עגפנ ךכמ האצותכ
םשמו םירהוטמה בויבה ימל םיעיגמ ,יחרזא שומיש לש רוזחמ לכ רחאל
ןזאמ לע הרימש ןיא םימה רוזחמב .הלילח רזוחו ,םירפיווקאלו היקשהל
תשחרתמו (TDS) Total Dissolved Solids םיחלמכ םיסמומה םיקצומה
תופיצרב תלעופ החלמהה תרשרש ,הז ןפואב .םהב תדמתמ היילע
רוזחמ חתפתה םינשה ךלהמב .םירפיווקאב םימה תוכיא תא תרדרדמו
לש "ימצע קוסיר" ךילהת שחרתמ TDS ןזאמ יפ לע .ביצי יתלב םימ
בצמה תרימשל םיקצומ זוקינ םייק אלש הדבועה לשב ,םימה רוזחמ
םימה רוזחמב תיטמרד תוברעתה אלל - הנקסמ .Steady State - ביציה
היואר היהת אל םימה תוכיא רשא דע החלמהה ךילהת ףירחיו ךלי
.היקשהלו הייתשל

Steady םע ביצי םימ רוזחמ תונבל שי וז היעבל הנעמ קפסל הרטמב
.םירפיווקאב היוצר TDS תלוכת רמשמה ,State

שי יכ ,הנקסמל עיגהל ןתינ ,םיינכטה םינותנה לש תיסיסב בצמ תכרעהמ
.קתונת החלמהה תרשרשש ךכ ,םימה רוזחמב דחא בלש ףיסוהל חרכה
ךילהתו יללכ TDS ןזאמ רמשייש ךכ ,םיקצומ זוקינ לש בלש ףיסוהל שי
Steady) דימעה בצמה לע הרימש .רצעיי םירפיווקאה לש החלמהה
תויגולונכטב .םימה רוזחממ םתקחרה תא תבייחמ TDS תלוכתב (State
,רקיעב ,תעצבתמ םיחלמכ םיסמומה םיקצומה תקחרה ,םויכ תוצופנה
.הלפתה לש םיכילהתב

הבוט הרימשלו םימה ןזאמ רופישל תיפולח ךרד תעצומ יחכונה רמאמב
הב רשא ,הנוכנ םישמתשמ תכרעמ תיינב ידי לע םימה רוזחמ לע רתוי
.םירהוטמה םיכפשה ימ רקיע תא היישעתה תכרוצ

דומעה שארל הרזח


החלמהה תרשרש קותינב היישעתה דיקפת .ג
.תיתיב הכירצל םימה קשמל חפסנ ,בורל ,הווהמ יתיישעתה םימה קשמ
."הייתש ימ" תוכיאב םימ תכרוצ ,תונושה היתוחולש לע ,היישעתה
רושימבו חלמה םי רוזיאב רקיעב ,םיחילמ םימב םישמתשמ םימעפל
תוכיאב םימה ,תושיגר תוישעתבו קט-ייהה תוישעתב ,תאז תמועל .םתור
לש םירקי םיכילהתב םתוא חיבשהל שיו םיקפסמ םניא "הייתש ימ"
.Multi Stage Reverse Osmosis

תושיגרה תדימ יפ לע ןגווסל ןתינש ,תונוש תוצובק תומייק היישעתב
:םימה תוכיאל ןהלש

ינקתימ תובלשמה ,םימה תוכיאל רתויב ההובג תושיגר תולעב תוישעת *
.הנידע הימיכ ןכו ,תואקשמו ןוזמ ,קט-ייה :םירקי החבשה   

,הייגרולטמ ,הדבכ הימיכ :םימה תוכיאל תושירדב תושימג תוישעת *
.הקיטסלפ   

.רוריק :םימה תוכיאל תושידא תוישעת *

םימהוזמ דימת םייתיישעתה םיכפשה ,הכירצה ימ תוכיא םע רשק אלל
לש ההובג הלוכתו TDS לש ההובג הלוכת ,םיימיכ םיפסות ידי לע
.TSS - Total Suspended Solids םיפחרמ םיקצומ

םיכפשה ידי לע םירפיווקאה לש החלמהו םוהיז עונמל ידכ
- Total Organic Carbon-ה תא םהמ קיחרהל חרכה שי ,םייתיישעתה
ןכו ,םייגולויבהו םיימיכה ןצמחה ינכרצ תלוכת תא תיחפהל ,TOC
םיכפש ,םירקמה תיברמב .םהב רשא TDS-ה תלוכת תא ןיטקהל
םיכפשה םרזו ,תואלקחב שומישל םייואר םניא םילפוטמ םייתיישעת
.דרומב ןורחאה בלשה השעמל וניה םהמ אצויה

חתפ"ל ותוא ךופהל לוכי םייתיישעתה םיכפשה םרז לש ןוכנ ןונכת
םרזב ןוכנ לופיט .ללכב ,םימה רוזחמב םיסמומה םיקצומ לש "זוקינה
ףודינ תיראשכ םתלבק ידי לע TDS-ה תא קיחרמ םייתיישעתה םיכפשה
ינכרצ לש רקסב היישעתה לש המוקמל ונתוסחייתהב .יודיא תוכירבב
ילעפמ תיברמ םויכ םייקה בצמב יכ ,הנקסמל עיגהל ןתינ ,םימה
העיגפ תמרוג וז הדבועו ,םרזה דרומב ןוכנ םימקוממ םניא היישעתה
.םימה רוזחמב

םימל םיקוקזה ,היישעתה יפנע תא חלפל ןתינ ,גצומה חותינה יפ לע
,םירהוטמ בויב ימ םיפנעה ראש לכל קפסלו ,"הייתש ימ" תוכיאב
.םירפיווקאה תחלמה תמרוגה ,םירהוטמ בויב ימב היקשה םוקמב
לש תולודג תויומכ הנפת יתיישעת שומישל םירהוטמ בויב ימ תקפסא
.תואלקחב היקשהל "הייתש ימ" תוכיאב םימ

קפסת יתיישעת שומישל םירהוטמה בויבה ימ ירגאממ רכינ קלח תיינפה
רתוי בוט רמשיי םיקצומה ןזאמו TDS לש זוקינ חתפ םימה רוזחמל
.החלמהה תרשרש קותינ ידכ דע ,Steady State םוחתב

דומעה שארל הרזח


רוריקה תיישעת .ד
תודחוימ םימ תוישעת ןה םייחרזא םיזכרמבו היישעתב רוריקה תוכרעמ
רמוח םה םימה - רוריקה ילדגמ הלא םייתיישעת םינקתימב .ןנימב
םינושה םיכילהתה לש םוחה תא הנפמ הריפסומטאל םימה יודיא .םלגה
.םילודג םייחרזא םינבמבו גוזימה תוכרעמב וא ,היישעתב

,TDS לש ההובג הלוכת לעב םימ םרז אוה רוריקה לדגמ לש זוקינה םרז
.TOC - םיינגרוא םירמוח הברה םג ליכהל לוכיו

-כ דע ,םימעפל ,עיגהל היושע םינקתימו תוכרעמ רוריקל םימה תכירצ
.תיטסלפ וא תיגרולטמ היישעתב רבודמ רשאכ ,תיללכה הכירצהמ 90%
רוריקל םימה תכירצ ,םיבצחמה ףנע טעמל ,הדבכה תימיכה היישעתב
.תיללכה הכירצהמ 50% איה

ירה ,םימה תוכיאל השידא איה רוריקה תיישעתש ,הדבועב בשחתהב
ילדגמ ,ונייהד ;םרזה דרומב הנורחא תינכרצכ התוא םקמל ןתינש
,םייתיישעתה םיכפשה ימ לש יעבטה ןכרצה םה היישעתב רוריקה
בויב ימ לש יעבט ןכרצ םה םייחרזאה םיזכרמב רוריקה ילדגמו
.םירהוטמ םייחרזא

:אבה ןפואב ימואלה םימה קשמל לודג חוור קיפת וז השיג
,ללכב ,היישעתל ירקיעה םימה רוקמ ויהי םירהוטמ יחרזא בויב ימ *
.טרפב רוריקה תיישעתלו   
םיתיישעת םיכפש לע ססבתת היישעתב רוריק ילדגמל םימה תקפסא *
.םילפוטמ   

תרשרש לש "םרזה דרומ"ב ןורחא ןכרצכ ,רוריקה תיישעת תעיבק
,ךכיפל .םימה רוזחמ ךותמ םיקצומה זוקינל חתפ תחתופ ,םינכרצה
תא וזקניו םינורחאה םימה ינכרצ ויהי היישעתב רוריקה ילדגמ
.םימה רוזחמל ץוחמ לא םייתיישעתה םיכפשה לש םיקצומה

דומעה שארל הרזח


תיתומכ הכרעה .ה
:התיה 1997 תנשב םינושה םירוטקסה לש םימה תכירצ
הנש/ק"מ ןוילימ 560 - תילפיצינומ *
הנש/ק"מ ןוילימ 140 - תיתיישעת *
ןוילימ -220כ םכותמו ,הנש/ק"מ ןוילימ 1260 - תואלקחב היקשה *
.םירהוטמ בויב ימ הנש/ק"מ   

:רוריקה תיישעתב םימה תכירצ ןלהל
- (םימב לופיטל תורבח לש תוכרעה יפ לע) םייחרזא םיזכרמל רוריק ימ *
.הנש/ק"מ ןוילימ 90-70   
ןוילימ 70 - תיללכה הכירצהמ 50% לש סיסב לע ,היישעתב רוריק ימ *
.הנש/ק"מ   

רוריק ימ תפסותב ,תיתיישעתה תיתנשה הכירצה ,וז הכרעה יפ לע
הכירצה ףקיה ונייהד .הנשל ק"מ ןוילימ 230-210 איה ,תיחרזא הכירצל
בויב ימ לש תיתנשה הכירצה ףקיהל ולדוגב המוד תללוכה תיתיישעתה
ןורחא םימ ןכרצכ היישעתה לש ןוכנ םוקימ ,ךכיפל .תיאלקח היקשהל
לש הנש/ק"מ ןוילימ 200-כ לש ןוכסיח לאיצנטופ הווהמ םרזה דרומב
."הייתש ימ" תוכיאב םימ

:רמאמה רבחמ תודוא
.בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,םירמוח תסדנהל 'חמה ,קחצי דוד 'פורפ
.ליא-דגרא 'בחב ישאר ןעדמ

9-5 * 2000 ינוי * 404 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

דומעה שארל הרזח

: םיאשונה טוריפ   
םיקותמ םימב םישומיש  
תיב יקשמ   
יאנפה תיישעתו תוריית   
היישעת   
תואלקח   
םירהוטמ םימב םישומיש  
תואלקח   
היישעת   
המרב רוהיט) היישעת
(תילעפמ
   
םיחילמ םימב םישומיש  


למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©