תויוליעפ   
תוינידמ   
םישומיש   
תורוקמ   
   םוהיז
   היגולוקא
21 ה האמב םימה   
   ישאר
םיננע תעירז < םימ תפסות < םימ תוינידמ    

לארשיב רטמה תרבגה ייוסינ תואצות םוכיס      
     
דלפנזור לאינד `רד :תאמ      
.14-10 םידומע ,(1999 ראוני) ,387 ןויליג ,היקשהו םימ
 :רוקמ
     

     
סיכום תוצאות ניסויי הגברת המטר בישראל

:רמאמה יקלח
אובמ
ףסכה-דידוי תעירז תועצמאב םשגה תרבגהל ילקיסיפה סיסבה
(1967-1961) 1 - לארשי יוסינ
(1975-1969) 2 - לארשי יוסינ
(1995-1975) 3 - לארשי יוסינ
(1998-1975) תיעצבמה העירזה
םורדהו ןופצה ןיב העירזה תוליעי לדבהל תוביס
ץראב םיננעה בכרהו ףסכה-דידויב העירז תלועפ ןפואל סחיב םישדח םיאצממ
לארשיב םשגה תרבגהב תוידיתע תויוחתפתה
םוכיס


אובמ
םיעקשמ תרבגה ייוסינל איבה םייעבטה םימשגל רבעמ םימ תפסותב ףוחדה ךרוצה
םייוסינ השלש 1949 -ב ,הנידמה םוק רחאל הנש רבכ לארשיב םיננע תעירז תועצמאב
.1995 -ל 1961 םינשה ןיב ,הכ דע ושענ העירזה תעפשה לש תיתומכ הכרעהל םיילמרופ
םידבכנ םיגשיהל העיגהו ,תיעצבמה העירזבו רקחמב םיבר םיעצמא העיקשה לארשי
םע .םינומשה תונשב תימלוע הכרעהלו הרכהל וכזש ,םיעקשמה תרבגה םוחתב
םיננעה תעירז הססבתה וילע ,ילאוטפצנוקה יעדמה סיסבהש ,ררבתה עדיה תוחתפתה
יגשיה יבגל תולאש ררוע רבדה .םויכ םילבוקמה םיכילהתה ןמ הנוש ,ךרדה תישארב
עדיה תוחתפתה תא תראתמה ,תיתיצמת הריקס תאזב תאבומ .לארשיב םיננעה תעירז
יגשיה תא תוששאמ ןה יכ ,הארנ רשא ,תובושתהו הלאשה ינמיס ,םיגשיהה ,אשונב
הנבהה ןמ םיקוחר ונא ןיידע תאז תורמל יכ ,הארנ .ןכדועמ יעדמ סיסב לע לבא ,רבעה
.ותרבגהו םשגה תריצי לע ףסכה-דידויב םיננעה תעירז העיפשמ וב ,ןפואה לש האלמה
.םישדח םיעצמאב םשגה תרבגה תדימ תלדגהל ,דיתעל ןוויכה תא הוותנ ,םויסל

דומעה שארל הרזח


ףסכה-דידוי תעירז תועצמאב םשגה תרבגהל ילקיסיפה סיסבה
ןנעה ימ תופיט יכ ,החנהה לע ,(Gagin and Neumann ,1974) הססבתה לארשיב םיננע תעירז
,םיננעב .ןמצע ןיבל ןניב תויוגזמתהו תויושגנתה ידי-לע םשג ימל ליעי ןפואב תוכפוה ןניא
בצמב םיאצמנ אלא ,םיאפוק םניא םימה ,תולעמ ספאמ תוכומנ תורוטרפמטל םיעיגמה
.סויסלצ תולעמ 30 -מ תוכומנ תורוטרפמטב םייקתהל יושע רשא ,"רתיב ררוקמ" ילזונ
םיאצמנה ,חרק ישיבג ,ספאמ תוכומנ תורוטרפמטב םימ לש ביציה בצמה חרקה תויהב
עקרקל םיעיגמ רשא ,םילודג םיעקשמ יקיקלחל ןנעה ימ תא םיזכרמ ,רתיב ררוקמ ןנעב
.םשגכ

השורדה ,תילמיטפואה תומכה ןמ חרק תוחפ ,יעבט ןפואב ,שי םיננעה ןמ קלחב יכ ,חנוה
יקיקלח רוזיפ ידי-לע ןנעל קפסל ןתינ רסחה חרקה תא .םיליעי הרטמה יכילהתל
.םשגה תרבגהל איבהל ךכבו ,םיליעי ןואפיק יניערג םיווהמ רשא ,ףסכה-דידוי

דומעה שארל הרזח


(1967-1961) 1 - לארשי יוסינ
ירוזא ינש ןיב בלוצמ יוסינ לש תנוכתמב ךרענ (Gagin and Neumann, 1974) ןושארה יוסינה
.הלרגה יפ-לע זכרמה וא ןופצה רוזיא ערזנ יוסינ םוי לכ ךשמב .זכרמו ןופצ העירז
יכ החנהב ,םיננעה יסיסב הבוגב ףוחה וקל ברעממ מ"ק 20 -וק ךרואל העצבתה העירזה
.עורזה ריוואב םירצונה םיננעה ךותל הלועו החרזמ עסומ רמוחה

:Root Double Ratio -ה תחסונ יפ-לע השענ העירזה תויביטקפא חותינ
RDR=[(Ns/Nu) (Cs/Cu)]0.5
(u) םיעורז יתלבהו (s) םיעורזה יוסינה ימיב עצוממה ימויה םשגה םה NuNs רשאכ
םיעורז יתלבהו םיעורזה יוסינה ימיב עצוממה ימויה םשגה םה CuCs -ו ,(N) ןופצב
,15% לש (דחואמב זכרמבו ןופצב) ללוכ העירז טקפא התארה האצותה .(C)) זכרמב
חורה דרומב מ"ק 50 -ל 20 ןיבש קחרמב העירזה טקפא .0.05 לש תיטסיטטס תוקהבומב
,ךכל סחוי ימינפה רוזאב לדגומה טקפאה .0.013 לש תוקהבומב 22% -ל עיגה ףוחה וקמ
.תילמיטפואה העפשהה רוזיאל דע העירזה וקמ חורה דרומב םיוסמ קחרמ שרדנש

דומעה שארל הרזח


(1975-1969) 2 - לארשי יוסינ
ינש לש בלוצמ יוסינ לש תנוכתמב השענ אוה םג (Gagin and Neumann, 1981) ינשה יוסינה
תורשפאה תא קודבל ןנכות .םיבושח םייוניש המכ םע לבא ,ימורדו ינופצ ,העירז ירוזא
השירד יפ-לע .תרניכה לש תווקיהה ןגא חטשב םימוד םיהובג םיטקפא תלבק לש
ירוזא לש הליבקמ הקתעה לבקל הנווכ ךות ,החרזמ ןופצב העירזה וק קתעוה וז תיסיסב
העירזה וק תקתעה .תרניכה לש תווקיהה ןגא ךות לא ההובגה תיבויחה העפשהה
רשא ,למרכהו ינופצה ףוחה רושימב עורז יתלב תרוקיב רוזיא הריאשה ןופצב החרזמ
-ה תחסונ יפ-לע ,דבלב ןופצב העירזה טקפא תכרעהל סיסב תווהל היה לוכי
DR=(Ns/Nu)/(Cs/Cu) : Double Ratio

(u) םיעורז יתלבהו (s) םיעורזה יוסינה ימיב עצוממה ימויה םשגה םה NuNs רשאכ
ימיב (C) ןופצה לש תרוקיבה רוזיאב עצוממה ימויה םשגה םה CuCs -ו ,(N) ןופצב
DR -ה תאוושמ יפ-לע ןופצב העירזה תואצות חותינ .םיעורז יתלבהו םיעורזה יוסינה
.0.05 לש תוקהבומבו 13% לש רועישב ינופצה הרטמה רוזיא ללכב רבגוה םשגה יכ ,הארה
לש תוקהבומבו 18% לש רתוי בר רועישב ,יופצכ ,רבגוה תרניכה לש תווקיהה ןגאב םשגה
תיעצבמ העירזל רובעל טלחוה הלא םיאצמימ סיסב לע .(Gagin and Neumann, 1981) 0.03
יתלב ןפואב םיבקועה םייוסינה ינשב הנחבואש ,םשגה תפסות תא לבקל תנמ-לע ןופצב
.םויה דע ןופצב תעצבתמ תיעצבמה העירזה .יולת
סנוי-ןחל דע םורדב העירזה וק תכראה וניה 1-לארשיל 2-לארשי יוסינ ןיב ףסונ ינוש
ותבחרה ידי-לע ימורדה רוזיאה לש ותלפכהל איבה הז ינוש .שממ ףוחה וק לא ותטסהו
לש ורדעיה תאפמ ,הרשפאתה אל דבלב םורדב העירזה טקפא תכרעה .בגנה ןופצ לא
העירזה תויביטקפא תקידבל יוסינ עצבל טלחוה הז בצמ בקע .םורדב תרוקיב רוזיא
.3-לארשי יוסינ דבלב םורדב

דומעה שארל הרזח


(1995-1975) 3 - לארשי יוסינ
,העירזל תיתממי תירקמ האצקה םע תרוקיב רוזיאו הרטמ רוזיא תנוכתמב ךרענ יוסינה
יוסינ לש םורדה רוזיא .ןופצ 2-לארשי יוסינ תנוכתמל ההז וז תנוכתמ .העירז-יא וא
רשא ,עבש ראבןולקשא וקל ברעממש רוזיאה טעמל ,הרטמה רוזיאכ רדגוה 2-לארשי
.תרוקיבה רוזיאכ ראשוה

אל .םשגה תא םש הריבגה אל םיננעה תעירז יכ ,הארה םורדב העירזה תוליעי חותינ
רוזיא רדעיה בקע ,3-לארשיל םורד 2-לארשי יוסינ תואצות תא תורישי תוושהל ןתינ
יוסינב םורדב העירזה תוליעי לע גשומ לבקל ןתינ .2-לארשי יוסינב םורדב תרוקיבה
-ה תחסונ יפ-לע ,תבלוצמ תנוכתמב 2-לארשי יוסינ לש ללוכה חותינה תואצותמ 2-לארשי
העירזה ירוזא ינשל ללוכה העירזה טקפא יכ ,לבקתה .(Gabriel and Rosenfeld, 1990) RDR
המילעה ינשה יוסינב םורדה רוזיא תפסותש ,בייחתמ ןאכמ .ספא היה 2-לארשי יוסינב
יוסינב םג םורדב רבגוה אל םשגה יכ ,קיסהל ןתינ ןאכמו ,ןופצב יבויחה טקפאה תא
יוסינב םג יכ ,הארמ (Rosenfeld, 1997) 1-לארשי יוסינ לש תשדוחמ הניחב .2-לארשי
.ינופצה רוזיאה ןמ אב םשגה תרבגהל המורתה רקיע ןושארה

דומעה שארל הרזח


(1998-1975) תיעצבמה העירזה
יעבטה סחיה יכ ,החנהה לע ססבתמ (Nirel and Rosenfeld, 1995) תיעצבמה העירזה חותינ
העורז יתלב תירוטסיה הפוקתב (Nu/Cu) תרוקיבה רוזיאו הרטמה רוזיאב םשגה ןיב
טקפאל סוחייל תונתינ הז סחימ תויטס ןכלו ,תיעצבמה העירזה תפוקתב עובק ראשנ
תקהבומ םשג תפסות הארה ,וז החנה יפ לע ,תיעצבמה העירזה טקפא חותינ .העירזה
רבדב החנהה יכ ,דשח ולעה םיפסונ םיחותינ ,לבא .ינופצה הרטמה רוזיאב 6% לש
סחי תנטקהל היצקידניא הנשי יכו ,הפקת הניא (תרוקיב הרטמ) יעבטה סחיה תודימע
זכרמבו ןופצב םשגה תויומכ ןיב התפצנש ,סחיה תנטקהל המוד ןפואב ,םינשה ךשמב הז
תיעצבמה העירזה בקע ,םשגה תפסות ןדמוא תא הלעמ וז המגמב תובשחתה .ץראה
.11% -ל ,ןופצב

דומעה שארל הרזח


םורדהו ןופצה ןיב העירזה תוליעי לדבהל תוביס
תנבה .תונוש תואצותל איבה הזכרמבו ץראה ןופצב תוהז העירז תוטישב המוד עוציב
םינשב רטמה תרבגה ירקחמב יזכרמ אשונ התוויה הז ינושל תוירשפאה תוביסה
יניס ,הרהסה תוירבדממ עסומה ,ירבדמה קבאה יכ ,הרעשהה התלעוה .תונורחאה
רשא ,םיננעל תיתוכאלמה העירזה תפסות ןכלו ,יעבט ןפואב םיננעה תא "ערוז" ,בגנהו
יניערג תפסות י"ע תויהל הלוכי העירזה .םשג הפיסומ הניא ,יעבט ןפואב םיעורז רבכ
Levi and Rosenfeld, 1996; Levin, Ganor and Gladstein,) םילודג תובעתה יניערג וא/ו ןואפיק
.(1996

לבקתה .םייקנ םימילו ךבוא הפצינ םהב ,םימיל יוסינה ימי תקולח י"ע הקדבנ הרעשהה
הרצונ ןופצ 2-לארשי יוסינב םשגה תפסות לכ טעמכ יכ (Rosenfeld and Farbstein, 1992)
העירזה לש המוד חותינ .(20% לעמ) לופכ טעמכ היה העירזה טקפא םהב ,םייקנה םימיב
םשגה תפסות רקיע יכ ,אוה םג הארה (Rosenfeld and Nirel, 1996) ןופצב תיעצבמה
,םשגה י"ע תוליעיב ריוואה ןמ ףטשנ ירבדמה קבאהו תויה .ךבוא אלל םימיב לבקתה
יננע תכרעמ לש םיימורדה םיילושה ןמ קחרמב תולתכ ןופצב העירזה תעפשה םג הקדבנ
ןופצה לע "ןגמ"ו ,םורדל םג עיגמ םשגה רשאכ קר רבגומ ןופצב םשגה יכ ,אצמנ .םשגה
אל ,ןופצב קר םשגה דרוי םהב ,םיאנתב ,תאז תמועל .ירבדמה קבאה תרידח ינפב
.הנופצ הלוע ירבדמה קבאה םג זאש ןוויכמ הארנה לככ ,הרבגה םש הלבקתה

(Levi and Rosenfeld, 1996) םשגה ימ תלוכתו ריוואב ףחרמה קבאה תלוכת לש חותינ
ימורדה וקלח ןוויכל ץראה ןופצמ ,10 יפ עצוממב ,הלוע ירבדמה קבאה תומכ יכ ,הארה
לש םיימורדה םיילושה ,ןותנ בחור וקב יכ ,אצמנ דוע .ימורדה העירזה רוזיא לש
,רשיא םירמוחה בכרה חותינ ,ןכ-ומכ .ירבדמה קבאב םירשעומ ויה םשגה יננע תוכרעמ
קבאל יכ ,דוע הארה חותינה .יניסו הרהסה תוירבדממ ,קוחרמ העסהב םרוקמ יכ
.ףסכה-דידוי לש וזל המוד הנוכת תיסחי ,תוהובג תורוטרפמטב האפקה תלוכי ירבדמה
.םייטסיטטסה םיאצממה םע דחא הנקב םילוע הלא םיאצמימ

דומעה שארל הרזח


םיננעה בכרהו ףסכה-דידויב העירז תלועפ ןפואל סחיב םישדח םיאצממ
ץראב
(Rosenfeld and Woodley, 1993; Rosenfeld and Woodley, 1997) ל"וחב וכרענש םירקחמ
רשאכ אקווד ,ילמיטפוא טקפא ףסכה-דידויב םייביטקוונוק םיננע תעירזל יכ ,וארה
רשא ,ןנע תופיט לש תויוגזמתהו תויושגנתה יכילהת ,תלבגומ הדימב ,ןנעב םימייקתמ
תעפוה ללוכ וניאש ךילהתב םשג תדיריו ,תיסחי ,תולודג תופיט לש תורצוויה תומרוג
האיבמ ףסכה-דידוי תועצמאב הלא תופיט לש ןתאפקה .("םח םשג יכילהת" ןלהל) חרק
Pinsky and Khain,) הנורחאל הנתינ ךכל תיטרואית הכימת .םשגה תרבגהלו ןלודיג תצאהל
םידמוע הלא םיאצממ .םיננע לדומ תועצמאב היצלומיס י"ע (1977 Pinsky et al,. 1998
העירז היהת היפ-לע רשא ,ץראב העירזה ייוסינ ועצוב הסיסב לעש ,החנהל דוגינב
.םח םשג יכילהת רדעיהב רתויב הליעיה ףסכה-דידויב

(Rosenfeld and Gutman, 1994; Levi and Rosenfeld, 1994) םיניוולו רקחמ יסוטממ תודידמ
הידמ לש םויק לע תודיעמה תודידמ ונידיב ןנשי .ץראב םיננעה יאנתב הבר תונוש וארה
םע תודידממ םיינושאר םיאצממ ,תאז תמועל .ץראה יננעב םח םשג יכילהת לש תלבגומ
ץרמב וללוחתהש תודבכה קבאה תופוסב וחתפתהש םיננעב ועצבתהש רקחמה סוטמ
ךבואב וחתפתהש םיננעב אקווד םימח םיכילהת לש טלחומ טעמכ רדעיה לע וארה ,1998
ךבואה ליכה םהבש ,םירקמב וחתפתהש ,םח םשג תופיט לש הריהמ האיפק לעו ,דבכה
.םילודג םייפוקסורגיה םיקיקלח םג
םיחתפתמה םיננע יכ ,תוארמ רשא ,מ"כממ תודידממ תלבקתמ הלא םיאצמימב הכימת
.ןופצב ןמז ותואב םיחתפתמה ,ההז לדוג ילעב םיננעמ תוחפ םיריטממ םורדב

דומעה שארל הרזח


לארשיב םשגה תרבגהב תוידיתע תויוחתפתה
ףיעסב םירכזומה םיאצמימה יפ-לעו (Reisin et al., 1996) םייטרואית םילוקיש יפ-לע
םימיוסמ םיננעמ םשגה תא ריבגהל היושע םייפוקסורגיה םירמוחב העירז ,םדוקה
,םיינושארה םיאצממה םיבושח דחוימב .ףסכה-דידויב העירז רשאמ רתוי הבר הדימב
,םיננעמ הבר הדימב םשגה תא ריבגת תיפוקסורגיה העירז יכ ,תורשפאה לע םיעיבצמה
רפיווקאו םינינת-ןוקרי רפיווקא לעמ ,םורדבו זכרמב ירבדמה קבאה ןמ םיעפשומה
.ףוחה רושימ

םימיאתמה םיננעה יגוסל התלבגה י"ע לודגל איה םג לכות ףסכה-דידויב העירזה תוליעי
ךרואל קר אלו ,םישורדה ןמזבו םוקמב םיננעל ןווכמ ןפואב רמוחה רוזיפ ידי-לעו ,דבלב
.העירזה וק
תוטיש יוסינבו חותיפב תוקסוע ,םשגה תרבגה ירקחמ תדעו י"ע ורשואש ,רקחמה תועצה
,םינושה העירזה יגוסל םיננעה תמאתה יוהיזל םיעצמא חותיפבו ,תושדחה העירזה
הז ףרוחב ,םאתהב .םיניוולמו מ"כממ קוחרמ השיח תוטישבו רקחמ סוטמ תועצמאב
ןושארה בלשב .םורדבו זכרמב השדחה הטישב םיננע תעירז ייוסינ םיליחתמ (1998/99)
,אצמיי םא .שדחה ןפואב ותעירז בקע ,ןנעב םישחרתמה ,םיכילהתב רקחמה דקמתי
םיעקשמ יקיקלח לש תמדקומ תורצוויה תמרוג תיפוקסורגיהה העירזה יכ ,הווקמכ
.םשגה תפסות לש תיתומכ הכרעהל יוסינ לש אבה בלשל רובעל לכונ זא יכ ,םיננעב

דומעה שארל הרזח


םוכיס
תריצי יכילהת לע םדאה עיפשמ םהב ,םיכילהתה לע םיעדוי ונא טעמ המכ וניאר
יתלב ןפואב םיננעב םילוסוריאה תא םדאה הנשמ המכ דע ררבתה הנורחאל .םיעקשמה
Rosenfled and) הלילשל ללכ-ךרדב ,םיעקשמה לע תנווכמ יתלב הרוצב עיפשמו ,ןווכמ
,םיננע תעירז י"ע םשגה תרבגהל םינווכמה םייונישה לש שדוחמ חותינ .(Lensky, 1998
.רורב אל ןיידע ךילהתה לבא ,ץראה ןופצב רבגומ םשגה ןכא יכ ,תיטסיטטס הארמ
תוליעפמ האצותכ ,םילוסוריאל םיעקשמה יכילהת תושיגר יבגל םישדחה םיאצמימה
לש םיבחרנ םירוזאב ,ואל םאו הצרנ םא ,םשגה תא םינשמ ונא יכ ,םישיחממ ,תישונא
םנווכל לכונ םג זא יכ ,םיכילהתה יפוא תנבהב ירקחמ ץמאמ עיקשנ יכ בטומו ,םלועה
.ונתלעותל

:רמאמה רבחמ תודוא

.םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,ץראה רודכ יעדמל ןוכמה ,דלפנזור לאינד ר"ד

14-10 * 1999 ראוני * 387 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©


דומעה שארל הרזח

: םיאשונה טוריפ   
לארשי ץרא בושי תליחתמ  
םימיה לעפמו לצרה לש ונוזח   
ןדריה ימב שומישל תוינכות   
םימ תכלוהו תוראב תריפח
תימוקמ
   
בגנל םימה וק   
לש הקולחה תינכותב םימה
םואה
   
הנידמה םוק רחאל  
ליבומה םניאש םיליבומ
יצראה
   
םימה תקולח תוינידמ
םריחמו
   
ליבומהו תרנכהמ הביאש
יצראה
   
רגנ ימ םוגיא   
ירגאממ הביאשו יופימ
תריפחו םייעקרק-תתה םימה
תוראב
   
םימ תפסות  
תומכל רבעמ רתי תביאש
תשדחתמה
   
יצרא הדימ הנקב םימ תלפתה   
יצרא הדימ הנקב םימ אובי   
םיחלוק לש תומכה תלדגה
םירהוטמ
   
םיננע תעירז   
- םיחילמ םימ תלפתה
ימוקמ הדימ הנקב תונורתפ
   
תונורתפ - םי ימ תלפתה
ימוקמ הדימ הנקב
   
שפונו םימגא םילחנ םוקיש   
םיימואלניב םימכסה  
םיימואלניב םימכסה
םילרטליב
   
םיימואלניב םימכסה
`ג דצ תוברעו ךוויתב
   


למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©