תויוליעפ   
תוינידמ   
םישומיש   
תורוקמ   
   םוהיז
   היגולוקא
21 ה האמב םימה   
   ישאר
הרבדה ירמוחו םינשד < םוהיז רוקמכ תואלקח < םימ םוהיז    

םוהת ימ תוכיאב תורדרדיה      
     
רגניטא ימא :תאמ      
;ילארשיה ירפגואיגה ןיזגמה ,עבטו ץרא :(ביבא-לת) .לארשי 2000 םייח ינמיס
רקחל םילשורי ןוכמ ;תיתביבס תוגיהנמו הבישחל ילארשיה ןוכמה ,לשה זכרמ
.2000 תנש ,לארשי
 :רוקמ
     

     
הידרדרות באיכות מי תהום
הייתשל םייוארה םימה תומכ תא רתוי דוע ןיטקמ םוהתה ימ םוהיז
ימ תוכיא לע םיעיפשמה םיירקיעה םימוהיזה .רפיווקאהמ קיפהל ןתינש
:םיינשל םיקלחתמ םוהתה
םע בוברע לשב וא םי ימ תרידח לשב םא ןיב ,רתי תביאש בקע החלמ *
.תוחלמת תא םיחילמ םימ   
הרבדה ירמוחו םינשדב שומישמ האצותכ ,םוהתה ימל םימהזמ תריד *
םיכפש תטילפו םישיבכ יפיטשת ,ינוריע בויב לשב ןכו ,תואלקחב   
.םיליער םקלחש םייתישעת   

ימל םימהזמ תרידח תעינמב עירכמ םרוג תויהל לוכי בויבה קשמ לוהינ
בר תויוכמס לוציפ םייק םוהתה ימ תוכיא רוטינל עגונה לכב .םוהתה
,םימה תוביצנ ,תואירבה דרשמ ןיב םוהתה ימ תוכיא רוטינל עגונה לכב
דרשמהו "תורוקמ" תרבח ,יגולורדיהה תורישה ,תימוקמה תושרה
,הנותנ תוצלמה לש חטשב הלעפהל תיפוסה תוכמסה .הביבסה תוכיאל
לעופה ,רצואב םיביצקתה ףגא ידיב ,םייתועמשמה םימרוגה בורל סחיב
.עוצקמה ישנא תוצלמה יפל אלו תילכלכה ותינכות יפל

תוקנחו םידירולכ
- םידירולכה םה םימה תוכיא תעיבקל תויתטישב םיקדבנה םירטמרפ
םוהיזמ רקיעב תעבונ םתיילעש - תוקנחהו ,םימה תוחילמ לע םידיעמה
הינומא יזוכיר ליכמה בויבמו ןושיד ירמוח ליכמה יאלקח רגנ לש
תיברימה המרה ,ילארשיה ןקתה יפ לע .תוקנחל םה םג םיכפוהה
היוצרה המרהו ,רטיל/ג"מ 600 דע איה הייתשה ימב םידירולכל תרתומה
250 דע איה ברעמה תונידמ בורב תרתומה תיברימה המרה .250 דע איה
.רטיל/ג"מ

70 -ל רטיל/ג"מ 90 -מ הנורחאל ןכדוע תוקנחל רתומה יברימה ןקתה
ןוכדע ךילהת םג .רטיל/ג"מ 50 דע איה תצלמומה המרה דועב ,רטיל/ג"מ
ףוסב דוע" :רמוא 1999 -ב םסרופש הנידמה רקבמ ח"וד .ךורא היה הז
ןוכדעל (תואירבה דרשמ) דרשמה ל"כנמ םיקהש הדוע הצילמה 1992
אל ןיידע 1999 רבמבונ דע .רטיל/ג"מ 70 לש יברמ ןקת עובקל ,תונקתה
ןתמ רחאל םינש 7 -מ הלעמל ,2000 תנש תליחתב קר ".הנקתה הנכדוע
ב"הראבו יפוריאה דוחיאב רתומה יברימה ןקתה .ןקתה ןכדוע ,הצלמהה
ימלועה תואירבה ןוגרא ידי לע תצלמומה המרהו ,רטיל/ג"מ 45 דע אוה
.רטיל/ג"מ 10 דע איה

םישרתב תגצומ ףוחה ןגאב תוקנחהו םידירולכה זוכיר תוחתפתה תמגמ
ולא םירטמרפ ינשב תשרדנה המרה תא םינקתמ םא .(2 םישרתו 1םישרת)
תוחפל םידמוע םניאש םימ לש יפרצמה רועישה ,ברעמב תלבוקמה המרל
רקחמ .רפיווקאה יממ םיזוחא 80 -ל 70 ןיב הווהמ םינקתהמ דחאב
יפ לע םג יכ הארה 1992-1987 םינשה ןיב יגולורדיהה תורישה ךרעש
הייתשל םייואר ויה אל ,(1987) רקחמה תלחתה תנשב ,ילארשיה ןקתה
וכפה 1992 דע 1988 -מ ;רפיווקאהמ םנוד 160,000 םוחתב ואצמנש םימ
רבכ .הייתשל םייואר םניא וימימש ןגא יקלחל םיפסונ םנוד 96,000
,רתומה יברימה ןקתב ודמע אל וקדבנש תוראבהמ 16% 1996 תנשב
תואירבה ןוגרא ידי לע ץלמומה ןקתהמ העבש יפ הובג הז ןקתש תורמל
.(3 םישרת) ימלועה

םוהתה ימ תחלמה
ללגב םוהת ימ לש החלמה תשחרתמ ףוחה ךרואל םימיוסמ םירוזאב
תעבונ רתוי הרומח היעב .הפקיהב תלבגומ וז היעב םלוא ,םי ימ תרידח
םהילא םיכשומה םייגולורדיה םיעקש תרצויה ,רתי תביאשמ רקיעב
םיצחלה תא הנשמ סלפמה תדרוה .םינוש םירוזאמ םיחילמ םימ
םימב םיחילמ םימו תוחלמת לש בוברעל תמרוגו םייטטסורדיהה
החלמהה יכילהת יכ םיארמ יגולורדיהה תורישה לש םירקחמ .םיריפשה
,םיפסונ םירקחמ .םימה קשמ לוהינ לש תויתרוסמה תוחנהה תא םידגונ
המירז ינוויכ לשמל םיארמ ,תושדח תוקינכט לע םיססבתמה
םילדומב םימייקש הלאמ םינושה םירפיווקא ןיב םירשקו םייעקרק-תת
םירקחמ םישרדנ ,קפסמ יגולורדיה עדיל עיגהל ידכ ,םלוא .םילבוקמה
.םייתניב תנמממ הניא הנידמהש םיפסונ

קלד תופילד
ץראב .קלד תופילד אוה םימה תורוקמל ןוכיס רצויה ףסונ בושח םהזמ
תוימינפ קלד תונחת יפלא המכ דועו תוירוביצ קלד תונחת 700 -כ שי
םינשב .רוטינ רשפאמה ,ינשמ לוכימ ןיא ןתיברמב .םילעפמבו םיבשומב
ןיבש םיחפנב םילכמ תווחמו תרנצ יווקמ תופילד 113 ושחרתה 1974-97
יבגל עדימ ןיא ןכלו ,רוטינ ןיא קלדה תונחתב .ק"מ 10,000 דעו דחא ק"מ
.תוכשמתמו תוימעפ-דח תופילד

רוזחממ תועקרק תאצוהלו הייתשל םימ תליספל תומרוג קלד תופילד
דחוימב תנכוסמ הפילדה .םינש תורשע לש הפוקתל יאלקחה דוביעה
הז הרקמב .םידודר םוהתה ימשכ וא ,הלודג תפלודה תומכה רשאכ
הרק ךכ .םוהתה ימ לע רבטצמו יוור יתלב ךתח ךרד לחלחמ קלדה
תבכש ,רוטינ חודיקב ,האצמנ םש ,לשמל ,הנימינב "זפ" תנחתמ הפילדב
.םוהתה ימ לעמ מ"ס 77 יבועב קלד

םיינגרוא םיסממו הרבדה ירמוח ,תודבכ תוכתמ לש םימוהיז
םניאש הלא איה דחוימב הרומח היעב ךא ,םיקדבנה םימרוגב ונד הכ דע
,היישעת יכפשב םרוקמש םיבר םיליער םירמוח שי ,קלד דבלמ .םיקדבנ
.םינטרסמ הלא םירמוחמ םיבר .הרבדה ירמוחב ןרוקמש תובוכרתו
םימהזמה תמרב היילע שי" :יכ הז ןיינעב עבוק הנידמה רקבמ ח"וד
תוכתממ ,םייטסלפ םירמוחמ ,הרבדה ירמוחמ :הייתשה ימב םיימיכה
הלחה 1993 -ב קר .םימה יוטיח ירמוח לש יאוול תובוכרתמ ןכו ,תודבכ
לכב תוימיכה תוקידבה לע םינותנה בושחמב הביבסה תואירבל הקלחמה
לע םכסמ חוד הידיב היה תרוקיבה םוכיס תעבו ,םימה תורוקמ
.דבלב 1996-1993 םינשל לארשיב םימה תורוקמ לכב תוימיכה תוקידבה
םיימיכ םירמוח לש זוכיר אצמנ םימ תורוקמ 109 -ב יכ הלוע חודהמ
דרשמה ינותנמ .הייתש ימכ שומישל ולספנ םהמ 47 -ו ,ןקתהמ םיגירח
בקע םיחודיק הנומש דוע ורגסנ ,1999 רבוטקוא דוע 1998 תנשב יכ ,הלוע
."םירחא םימהזמ-ורקימו ,םוימדקו םורכ ומכ ,תוכתממ םוהיז

דרשמ .רקי ךילהת איה םיטנמלא-ורקימ תדידמש איה תיזכרמה היעבה
םייברימ םיזוכיר ןיינעב םעה תואירב תונקת תא ןקית םנמא תואירבה
,לעופב ,לבא .(תיעיבש תפסותו הנושאר תפסות) םימהזמ לש םירתומ
הדימע אדוול ביצקת ןיא ,רבדה התוירחא םוחתבש תימוקמה תושרל
ףגא לש תוירחאה םוחתב תלפונ ךכ לע הטלחההש ןוויכמ ,תונקתב
םילוע ,תימעפ-דח הקידבל ביצקתה אצמנשכ .רצואב םיביצקתה
תואירבה דרשמש הייתשה ימ תורוקמ תמישר .רתויב םימייאמ םיאצממ
תוראבה לכ תריגסל הביסה יכ הלגמ 2000 דע 1997 םינשה ןיב לספ
-ו 1999 םינשב וליאו ,רתומהמ ההובג תוקנח תמר התיה 1997-8 םינשב
אשונ .םימהזמ םיטנמלא-ורקימ תואצמיה ללגב תוראבה בור ורגסנ 2000
אצמנ ןורשה תמר תוראבב יכ םסרפתה תונותיעבשכ תורתוכל הלע הז
שי תאז םע .ןקתל לעמ זוחא 180 דע לש המרב דימורב-יד ןליתא רמוחה
דרשמב הדעווש רחאל םינש שש ,2000 טסוגוא שדוחבש הכרבב ןייצל
תוכיא תונקת תא תואירבה רש ןכדיע ,היתוצלמה תא השיגה תואירבה
םיימיכ םירמוח 35 םיללוכה םייברעמ םינקת ץומיא ךות הייתשה ימ
,תרפועל םינקתה תא ורימחהו תונקתב םדוק ועיפוה אלש םישדח
.ץבאו םוימדק

םימהזמ לש יתטיש רוטינ עצבתמ אל תוילהנימו תויביצקת תוביסמ
םיגיאדמה םיאצממה םיטלוב הז עקר לע .ףוחה רפיווקא ימב םיימיכ
.(קחצי תלחנ) ביבא לת רוזאב עצובש יתדוקנו ימעפ-דח רוטינב ולגתהש
תובוכרת לש בר רפסמב יניצר םוהיז םייק ןכאש חיכומ רוטינה
ליניוו םרופורולככ דחוימב םיפידנ םיביכר ללוכ ,תופידנ תוינגרוא
שמתשמהש ךכ לע עיבצמ אוהש ןוויכמ דחוימב גיאדמ הז ןותנ .דירולכ
.הצחר תעב ריוואב ףדנתמה רמוחל םג אלא ,םימב קר אל םוהיזל ףשחנ
ומכ .רתומה יברמה ןקתל לעמ םוהיז תמר התלגתה תוראבהמ תיצחמכב
רוטינ בייחמה רבד ,םימהזמה יזוכירבו ןמזב ההובג תונוש התלגתה ןכ
.ףיצר

תואצמיה תקידבל ףיקמ רקס לש ויתואצות ומסרופ הנורחאל
רקסה .1999 ךלהמב תואירבה דרשמ ךרעש הייתש ימב םימהזמ-ורקימ
םימהזמ-ורקימ תוחכונ אצמו ןולקשא דעו הירהנמ םימ יחודיק 200 קדב
םיחודיק העבש רוגסל וצלאנ םכותמ ,(80% -כ) םיחודיקה לש לודג קלחב
ןאכ שי ,דחא דצמ .ןקתל לעמ םיהובג םיזוכירב םימהזמ תואצמיה לשב
רקסה יאצמימ ,ינש דצמ .יתועמשמ רוטינ השענש ךכב הלודג תומדקתה
ואצמנ אל רקסה יפל .םימה תוכיא יבגל םירכומ תוששח םילעמ
30% -ב ,דחא םהזמ אצמנ 25% -ב ,םיחודיקהמ 22% -ב םימהזמ-ורקימ
-ב ,השימח 7.5% -ב ,העברא 9% -ב ,השולש ואצמנ 6% -ב ,םימהזמ ינש
םימהזמ-ורקימ השישמ הלעמל ואצמנ םיחודיקהמ 3% -בו השיש 6%
םימה תא תכפוה הניא ןקתה לעמ םהזמ תואצמיה ויפ לע רבסה .םינוש
:עיגרהל לוכי וניא ,ןקתב הרימחמ ףס תמר בקע ,היתשל םינכוסמל
גוסהמ םימהזמה לכל ללוכ ףס םג עבקנ הל הדיחיה םימהזמה תצובק
םימהזמה םילוכי תורחאה תוצובקה לכב וליאו םינתמולהירט איה
ןיא .ןקתה תושירדמ גורחל ילבמ םינכוסמל םימה תא ךופהל םבולישב
ורקימ לש תבלושמה תיתואירבה העפשהה יבגל קיפסמ רקחמ םויכ
ורקימ המכ בולישש םיארמה םירקחמ םימייק ךא םינוש םימהזמ
.דוחל םרוג לכ תעפשהל רבעמ תואירבה לע העפשהה תא םיצעמ םימהזמ

תוקידב 4000 -כב הלגתנש יפכ תודבכה תוכתמל רשאב םג גיאדמ בצמה
םימוהיזל דוגינב .(4 םישרת) תוראב 1000 -כ לש םגדימב ועצובש
תחתרה ידי לע ידיימ ןורתפל םינתינו הכלהכ םירטונמה םיילאיבורקימ
תרפוע ,םוימדק ןוגכ תודבכ תוכתמל סחיב ,הלקת לש הרקמב םימ
רתויב ןכוסמ םוהיז והז .ןימז ןורתפ אל םגו יתטיש רוטינ ןיא תיפסכו
םיעגופ םהו ןמז ךרואל ףוגב םירבטצמ ולא םירמוחש םושמ ,תואירבל
תוילכלו תומצעל םיקזנ וחכוה רבכ ןפיב .םיינויח םירביא תוליעפב
.םוימדקב םימהוזמ םימב הקשוה רשא זרוא וכרצש םיבשות ברקב


דומעה שארל הרזח

: םיאשונה טוריפ   
םוהיז רוקמכ םיכפש  
םיקדייחו םדא תושרפה   
תוליער תוינגרוא תובוכרת
םיכפשב תויוצמה
   
אל תובוכרתו םילרנימ
תויוצמה תוליער תוינגרוא
םיכפשב
   
םיביטקאוידר םירמוחב םוהיז   
םוהיז רוקמכ תואלקח  
םייח ילעב תושרפה   
הרבדה ירמוחו םינשד   


למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©