םימה תקפסא לע הזע תעוצרב םימה םכסה תכלשה
ץראה זכרמ יבשותל
ןמצריבג םייח `רד :תאמ
.46-36 םידומע ,(1994 ינוי) ,333 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

 
:רמאמה יקלח
המדקה
רהה רפיווקא
תיגולורדיהה תכרעמה
ותועמשמו םימ תקולחל םכסה
תיתיב הכירצל םימ תקפסאל תופולח
ףוחה רפיווקא תפולח
םילפתומ םימ לש הפולחה
הזע תעוצרב םימה םכסה
םוכיס


 המדקה
םירושקה ,םימ יכוסכס העברא ןוידל ולעוי םולשל ןתמו אשמה תרגסמב
:תונוש תויגולורדיה תוכרעמ עבראב

הדוהיב םוהתה ימ ירגאמ ןיינעב יניטסלפ-ילארשיה ךוסכסה .א
.ןורמושו
.הזע תעוצרב םוהתה ימ רגאמ ןיינעב יניטסלפ-ילארשיה ךוסכסה .ב
ךומריה ,ןדריה ימ תכרעמ ןיינעב ינדרי-ירוס-ילארשיה ךוסכסה .ג
.תרנכהו
.הברעב םוהתה ימ ירגאמ ןיינעב ינדרי-ילארשיה ךוסכסה .ד

תנידמ לש םימה תכירצמ םישילש ינשכל םיכוסכסה םיעגונ לכה ךסב
ינשכ לש תיתיבה הכירצה עגפיהל הלולע ןושארה םימה ךוסכסב .לארשי
םירחאה םיכוסכסה תשולשב ,ותמועל .ץראה זכרמב םיחרזא ןוילימ
.תואלקחל םימה תכירצ עגפיהל הלולע

ימ ירגאמב ונייה ,דבלב ןושארה םימה ךוסכסב דקמתי הז רמאמ
ןושלב יארקנ ולא םייעקרק-תת םירגאמ .ןורמושו הדוהיב םוהתה
."רהה רפיווקא" תיעוצקמה

94 יאמב םתחנש ,הזע תעוצרב םימה םכסה לע ךמסנ הז ךוסכסב ןוידה
.הז ןיינעל םידקת תווהל לולע רשאו

ןוילימ 1,400-כ איה לארשי תנידמ לש תעצוממה תיתנשה םימה תכירצ
םיילוש םימ ק"מלמ 400 דועו ,םיריפש םימ (ק"מלמ) םיבקועמ םירטמ
קפסמ םיריפשה םימה ללכמ .(םיחילמ םימו םילפוטמ םיכפש ימ)
רקיעב םיקפוסמ רתיהו ,(40%-כ) הנשב ק"מלמ 600-כ רהה רפיווקא
ק"מלמה 600 ךותמ .ףוחה רושימב םוהתה ימ רגאממו תרנכהמ
,ק"מלמ 500 לארשי יחרזא םיכרוצ רהה רפיווקאמ הנשב םיקפומה
ק"מלמ 30-כ םיניטסלפה םיכרוצ ,ףסונב .ק"מלמ 100 - םיניטסלפהו
.יצראה ליבומהמ

:תורטמ יתשל רהה רפיווקא ימב םישמתשמ לארשי יחרזא
םיררוגתמה םיחרזא ןוילימ ינשמ רתוי לש תיתיבה הכירצה תקפסא .א
.ףוחה רושימ ירעמ קלחו ,עבש ראב ,ביבא לת ,םילשוריב    
,לאערזי יקמעב םיזכורמה ,םייאלקחה תודשהמ 25%-כ לש היקשה .ב
.עבש ראב תעקבבו ןדריה תעקבב ,הלפשב ,ןאש תיבו דורח    

הכירצלו תיתיב הכירצל רהה רפיווקא ימב םישמתשמ םיניטסלפה
תויהל הכירצ רהה רפיווקא ימ תקולחש ,םינעוט םיניטסלפה .תיאלקח
.לארשי רובע ק"מלמ 100-ו ,םרובע ק"מלמ 500 :ונייהד ,הכופה
:תורטמ עברא רובע םימה תא םישרוד םיניטסלפה
שפנל ק"מ 25 לש תיחכונ תעצוממ המרמ תיתיבה םתכירצ תלדגה .1
.הנשב שפנל ק"מ 100 לש תעצוממה המרל הנשב    
.ןיחלש תואלקחל לעב תואלקחמ רבעמ .2
הדוהי רבדמב דחוימבו ,םיממוש םירוזאב שדח יאלקח חותיפ .3
.ןורמוש רבדמבו    
רומח םימ רבשמב תאצמנה ,הזע תעוצרל םימה תרתי תרבעה .4
.רתויב    

ןוויכ ,ילארשיה דצה לע םג תלבוקמ םיניטסלפה לש הנושארה םתשירד
יפ הלודגה םימ תומכ ךורצי עצוממ ילארשיש ,תעדה לע לבקתמ אלש
השקתת תאז תמועל .עצוממ יניטסלפ לש ותכירצמ העברא-השולש
.םיניטסלפה לש תורחאה תושירדה שולש םע םיכסהל רתויב לארשי
:תורוצ יתשב לארשיב עגפת םיניטסלפה לש םהיתושירד ללכל המכסה
.ץראה זכרמב רוביצה תואירבל הנכסו הייתשה ימ תוכיא תערה .א
.םיקשומה תודשהמ 40% שוביי .ב

תושרל רהה רפיווקא ימ תרבעהש ןוויכ ,םיענמנ יתלב ויהי ולא םיכילהת
םימ קפסל לארשי תנידמ לש םימה תויושר תא בייחת םיניטסלפה
לש םימה תוכיאש ןוויכ .םייפולח תורוקממ ץראה זכרמ יבשותל
רהה רפיווקא לש םימה תוכיאמ הכומנ םייחכונה םייפולחה תורוקמה
הכירצל םימה תוכיאב הערה היופצ ,(ךשמהב טורטורפב רבסויש יפכ)
תושרל רהה רפיווקא ימ תרבעה ,ךכל ףסונ .ץראה זכרמ יבשותל תיתיב
.רישי ןפואב הז רוקממ םיקשומה תודשה שוביי םורגת תיניטסלפה
,םירחא םימ תורוקממ םויכ םיקשומה תודשה םג ושבויי ,ךכל רבעמ
תיתיב הכירצל יפולח רוקמ תויהל וכרטצי םהו הנתשי םדועי רשא
.ץראה זכרמ יבשותל

תנוכתמב רהה רפיווקא ימ תא קלחלו ךישמהל רשפא-יא ,םוכיסב
לכש ,רבתסמ .םיניטסלפה תושירד יפל םקלחל ןתינ אל םג ךא ,תיחכונה
חרכה שי ,ךכיפל .והשלכ דצ ידי לע תודגנתהב לקתית תרחא םימ תקולח
יתש .םישדח םימ תורוקמ תפסוה ידי לע ללוכה םימה יאצמ תא לידגהל
:ךכל עגונב ולעוה תויורשפא
.םי ימ תלפתה .1
.(המודכו םירצמ ,ןונבל ,היקרוטמ) ץוחבמ םימ אוביי .2

.אוביימ רתוי הלוז הלפתהש ,קפס לכל רבעמ ,ררבתה תילכלכ הניחבמ
וז הפולחל םג יכ םא ,הז ןונכתב ירקיע ץמאמ םויכ עקשומ ךכיפל
.ןלהל רבסויש יפכ ,הלשמ תולבגמ

דומעה שארל הרזח


 רהה רפיווקא
דקמתמ ןורמושו הדוהיב םייעקרק-תתה םירגאמה ןיינעב ךוסכסה
:תויגוס יתשב תקסוע תקולחמה .דצ לכ לש "םימה תויוכז" תרדגהב
.הקזח תורצויה תוירוטסיה שומיש תויוכז .א
.תיגולורדיהה תכרעמה הנבממ תועבונה ,םימה תויוכז .ב

שומיש תקזח הנשי לארשילש ,הדבועהמ תעבונ הנושארה תקולחמה
שומישה תקזחש ,םינעוט םיניטסלפה .רהה רפיווקא ימב תירוטסיה
קוחכ השכרנ הקזחהש ,לארשי תנעוט םתמועל .יקוח יתלב ןפואב התנקנ
הדבועהמ תעבונ היינשה היגוסה .הנש םישימח וא םיעברא ינפל
ךרד רהה רפיווקא לא םילחלחמ םימשגה ימש ,הטושפה תיגולורדיהה
םיעבונ םימ םתואו ,קוריה וקל חרזממ םייוצמה םיעלסו תועקרק
,םינעוט םיניטסלפה .קוריה וקל ברעממ םייוצמה םיחודיקמו תונייעממ
יחטש יפ לע תעבקנ םימ לע תולעבו ,םחטשב םילחלחמ םימה תיברמש
םייעבטה םיאצומה) תונייעמה םוקימש ,לארשי תנעוט םתמועל .לוחלחה
.תולעבה תא עבוקה אוה (םימה תורוקמ לש

בצמ תנומתו רהה רפיווקא לש יגולורדיהה הנבמה ןיינעב הריקס ןלהל
תויגוסה .הווהבו רבעב םידדצה ינש ידי לע ונממ םימה תקפה לע
דוסיה ינותנ ךמס לע תונודנ תויהל ולכוי םימה תויוכז ןיינעב תויטפשמה
.ןלהלש

דומעה שארל הרזח


 תיגולורדיהה תכרעמה
איה ,ןורמושו הדוהי יחטש תיברמ לע תדרויה ,תעצוממה םימשגה תומכ
,הנשב מ"מ 700-כ דע םידרוי תוהובגה תוגספב .הנשב מ"מ 500-כ
םימשגה תויומכ תוטעמתמ םירהה תרשרש לש םייחרזמה תודרומבו
ילאיצנטופה יודיאה .ןדריה תעקבב הנשב מ"מ 150 ידכ דע דח ןפואב
םידאתמ ךכיפלו ,הנשב מ"מ 2,600 דעו מ"מ 1,900 אוה הז רוזיאב
תומכ םהבש ,ףרוחה ישדוחב .הריפסומטאה לא הרזח םיהמ תיברמ
,תועקרקה לש לוביקה תלוכימו יתנשה יודיאה בצקמ רתוי הלודג םשגה
םימשגהמ 30%-25%-כ ,יתנש עצוממב .םוהתה ימ לא רודיח רשפאתמ
.חטשה ינפ לע םילחנב םימרוז 5%-3%-כ דועו םוהתה ימ לא םילחלחמ

טימולודהו ריגה יעלס ךרד םילחלחמ םוהתה ימ תא םירישעמה םימה
רהה תודשב םיבחרנ םיחטש ינפ לע םיפשחנה ,"הדוהי תרובח" לש
ינפ לע םיערתשמ ,רפיווקאה תא םיניזמה ,לוחלחה יחטש .תיזכרמה
ירהב מ"ק 50-כ לשו הדוהי ירהב מ"ק 25-כ לש בחורב הכורא העוצר
תודרומבש ןוויכ ,הדוהי ירהב רתוי ןטק העוצרה בחור .ןורמושה
םיפשחנ (הדוהי רבדמו הדוהי תלפש) םירהה לש םייחרזמהו םייברעמה
םימה ןיא םכרדש) םיינוטריקה "הלפשה תרובח" יעלס חטשה ינפ לע
.הלפשה תרובח יפושחמ חטש רתוי םצמוצמ ןורמוש ירהב .(םילחלחמ

ימ ינפ לא םיעיגמו םיעלסהו עקרקה ךרד תיכנא םילחלחמ םימה
הניחבמ .עקרקה ינפמ םירטמ תואמ המכ לש קמועב םייוצמה ,םוהתה
קלחנ - םלועב םירחא םיבר םירפיווקא ומכ - רהה רפיווקא ,תיגולורדיה
רידגנ ,יחכונה ןוידה ךרוצל .אולכהו ישפוחה :םיירקיע םיקלח ינשל
."הריגאה רוזיא"ו "הנזהה רוזיא" :םיליבקמ םיגשומ ינש המאתהב
ימל תיכנא םימה םילחלחמ םכרדש ,םירידח םיעלסמ יונב הנזהה רוזיא
,תאז תמועל הריגאה רוזיא .רפיווקאה לש ישפוחה רוזיאה לא ,םוהתה
"גג" ןיעמ םישמשמה ,םירידח יתלב םיעלסב חטשה ינפב הסוכמ
םימרוז הנזהה ירוזאב םידרויה םימשגה .םתחת אולכה רפיווקאל
לש אולכה רוזיאה לא הברעמו החרזמ רפיווקאה לש ישפוחה רוזיאהמ
.םיבאשנ ןכמ רחאלו ,םש םירגאנו רפיווקאה

רפיווקא .הנשב ק"מלמ 600 קפסמ ,ויפגא לכ לע ,רהה רפיווקא ,רומאכ
ךרוצל .רתויב הבוטה תוכיאהמ םימ ליכמו ץראב רתויב לודגה אוה הז
,מ"ק 130 ךרואב תיקנע הספוקל רפיווקאה תא ןיימדל ןתינ ,תוטשפה
הספוקה .םירטמ 800-600 לש קמועבו (יברעמה ופגאב) מ"ק 35 בחורב
.םימב םייוורה ,םיבובקנו תוליחמ ,םיקדס םיליכמה ,םיעלסמ היונב
,תובר תואספוק-תתמ היושעו הרובשו תטמוקמ וז "הספוק" ,תואיצמב
יטמכס ךתח אבומ אבה 'א רויאב .רתויב בכרומ ירטמואיג הנבמ תולעב
.רפיווקאה הנבמ תא ריבסמה ,םירהה בחורל חרזמל ברעממ

יריצ .םילספמה דרומ ןוויכב םימרוז םוהתה ימ ינפ לא םיעיגמה םימה
,תויעקרק-תתה םימה תושרפ יווק תא םיווהמ םיישארה םירמקה
ינוויכ .םייעקרק-תת תווקיה ינגאל הקולחה תא םיעבוק םה :ונייהד
קלחנ ךכל םאתהב .םידדצה לא םימה תשרפ וקמ םה םיישארה המירזה
.יחרזמו ינופצ ,יברעמ :םירפיווקא-תת השולשל רהה רפיווקא

"םינינת-ןוקרי" רפיווקא
אוהו ,רהה תורדש לש יגולרודיהה םימה תשרפ וקל ברעממ ערתשמ אוה
רבעמה רוזיא וניה הז רפיווקא-תת לש יברעמה לובגה .םלוכמ לודגה
יעלס ןיב (יגולואיג ליג ותואמ םיעלס יגוס ינש ןיב רבעמ =) ילאיצאפה
;םייראווחה "הפי ימלת תרובח" יעלס ןיבל םייריגה הדוהי תרובח
תא םימסוחה םיעלס ןיבל םימ םירגואה םיעלס ןיב יקפוא רבעמ ,ונייהד
ןטק הביאשל יוארה רפיווקאה חפנ ,תישומיש הניחבמ . ('ב רויאב) םימה תמירז
.םיחולמ םימ םיליכמ רפיווקאה לש םייברעמה םיילושהש ןוויכמ ,רתוי
.ילועפתה דדמה יפל רפיווקאה לש יברעמה לובגה טטרוש
תונייעמל הז רפיווקא זקנתמ ,םדאה די תוברעתה אלב ,יעבט בצמב
לא עקרק-תתבו ,הרדחל ןופצמ םינינתה תונייעמל ,ןיעה שאר דיל ןוקריה
.ןוכיתה םיה

"עובלג-םכש" רפיווקא
אוה .ינופצה ןורמושה זכרמ לש רעקב יוצמה ,ינופצה רפיווקאה והז
לש רמקה ריצ ןיבל למרכהו ןורמושה לש רמקה ריצ ןיב ערתשמ
תיגולורדיה הניחבמ .הנופצ הז רפיווקאב םימרוז םוהתה ימ .העירפה
םייגולואיג םינדיעב ורצונש ,םיעלס לש תומוק יתשמ הז רפיווקא יונב
לובגה .דחא ףוג לאכ םהינשל סחייתנ יחכונה ןוידה ךרוצל םלוא ,םינוש
םורדמש םייגולואיגה םירבשה ךרואל רבוע הז רפיווקא לש ינופצה
תונייעמה םג םייוצמ םכרואל רשא ,ןאש ןיבו דורח ,לאערזי יקמעל
.יעבט ןפואב רפיווקאה זקנתמ םכרדש ,םילודגה

יחרזמה רפיווקאה
חרזממ םיערתשמה ,םינטק הנשמ-ינגא רפסממ בכרומ הז רפיווקא
םוהתה ימ םימרוז םלוכב .העירפהו הללאמר ,ןורבח לש רמקה יריצל
לש יחרזמה לובגה .חלמה םיו ןדריה עקב ןוויכל ,החרזמ יללכ ןוויכב
לש םייגולואיגה םירבשה ךרואל ערתשמ םייחרזמה םירפיווקא-תתה
תומכ ךא ,םיבר תונייעמ ךרד רפיווקאה זקנתמ יעבט ןפואב .ןדריה עקב
תויעקרק-תת תוחלמת םע תבברעתמו עקרק-תתב תמרוז םימ לש תרכינ
.עקבבש

הווהבו רבעב םימ ישומיש
תונייעמל םוהתה ימ תיברמ וזקנתה ,תוראבב םימ תביאש הלחהש ינפל
םיבאשנ ,םויכ .ןדריה תעקבבו םיינופצה םיקמעב ,ףוחה רושימב םילודג
.ספאל טעמכ תונייעמה תקיפס הדרי ךכיפלו ,תוראבב םימה תיברמ
ידוהיה רזגמה ידי לע הווהבו רבעב םימה תקפה תויומכ וטרופי ןלהל
יפל תרדוסמ םינותנה תגצה .תואלקחלו םיינוריע םיכרצל ,יניטסלפהו
.ליעל ורקסנש םירפיווקאה תשולש

םינינת-ןוקרי רפיווקא
ק"מלמ 360-כב םכתסמ הז רפיווקא לש עצוממה יתנשה יעבטה יולימה
אלש ןפואב) הביאשל תרתומה תיתנשה םימה תומכ םג יהוזו ,הנשב
:םינינת-ןוקרי רפיווקאמ רבעב ונזוה תונייעמ ינש .(יגולורדיה קזנ םרגיי
תומכ .(הנשב ק"מלמ 100) םינינתהו (הנשב ק"מלמ 220) ןיעה שאר
ףוס דע .םיה לא עקרק-תתב וזקנתה הנשב ק"מלמ 40-כ לש תפסונ
ימ ורצי ךכיפלו ,םיחותפ םייעבטה זוקינה יקיפא ויה אל 19-ה האמה
ורדסוה 20-ה האמה תליחתב .ףוחה רושימב תובחרנ תוציב תונייעמה
ןכמ רחאלו ,תינויצה העונתה יצולח ידי לע תוציבה ושבויו זוקינה יקיפא
הבחרוה ןמזה ךשמב .תיתיב הכירצלו היקשהל תונייעמה ימ ולצונ
םימ תביאש .תונייעמה ימ לוצינ םצמטצה ךכבו ,תוראבב הביאשה
ףא הרידס םימ תקפסא הרשפיא וזש ןוויכמ תפדעומ התיה תוראבב
םימה תקפה תומכ העיגה 40-ה תונשב לחה .תרוצב תנשבו ץיקה תנועב
הנשב ק"מלמ 340 :ונייהד ,ירשפאה םומיסקמל םינינת-ןוקרי רפיווקאמ
תומיוסמ תופוקת ויה ,השעמל .(םיברעה ידי לע הנשב ק"מלמ 20 דועו)
:המגודל .םיסלפמ תדירי ומרג ךכבו ,ןועריג ורציו רתיב ובאש ןהבש
רזוחה יולימל רבעמ הנשב ק"מלמ 30-כ עצוממב ולצונ 60-ה תונשב
ימ תא םירזמה ,(1964 תנשב) יצראה םימה ליבומ תלעפה םע .יעבטה
.לסוח ןועריגהו הרדחה תולועפב ולחה ,ןופצהמ תרנכה

םינינת-ןוקרי רפיווקאמ עצוממב לארשי הבאש 1967 תנש דע ,רומאכ
זאמ ,השעמל .הנשב םיפסונ ק"מלמ 20 וקיפה םינדריה ,ק"מלמ 340-כ
םימה תוכרעמ חותיפ לע חוקיפה) וז םימ תקולח התנתשה אל םויה דעו
תשמתשמ לארשי .(ש"ויב יחרזאה להנימה ידיב 1967 זאמ ןותנ היה
םירעבו עבש ראבב ,םילשוריב ,ביבא לתב תינוריע הכירצל ולא םימב
םיקיפמ םיניטסלפה .תיאלקח היקשהלו ,ץראה זכרמב תופסונ תובר
רקיעבו ,םרכ לוטו היליקלק רוזיאב תוראבמו תונייעממ רקיעב םימ
.תיאלקח היקשה רובע

עובלג-םכש רפיווקא
.הנשב ק"מלמ 140 וניה עובלג-םכש רפיווקא לש ללוכה לאיצנטופה
,(הנשב ק"מלמ 110) ןאש תיב קמעו עובלגה תונייעמ ךרד זקנתה רבעב
.םיפסונ םינטק תונייעמו (הנשב ק"מלמ 18) העירפ ידאו תונייעמ
שמתשהל ולחה ןאש ןיבו דורח ,לאערזי יקמעב םינושארה םיבשייתמה
תקפה תטיש הגרדהב הפלחוה ןאכ םג .30-ה תונשב לחה תונייעמה ימב
לכ הלצונ 50-ה תונשב לחה .תוראבמ הביאשל תונייעמה תייטהמ םימה
ק"מלמ 115-כ הכרצ לארשי .הז רפיווקאמ תילאיצנטופה םימה תומכ
תונייעמ תא וכרצ םיניטסלפהו ,תיאלקח היקשה יכרוצל רקיעב הנשב
.םייאלקח םיכרצל ןכ םג ,הנשב ק"מלמ 25-כ ,הלדרבהו העירפ ידאו
.וז םימ תקולח םג התנתשה אל םויה דעו זאמ ,השעמל

יחרזמה רפיווקאה
ק"מלמ 100-כב םויכ תמכתסמ םייחרזמה םינגאהמ םוהתה ימ תביאש
יעבט ןפואב םיעבונ םימה .(םיחודיקמ טעמו תונייעממ רקיעב) הנשב
תונייעמב ,(ק"מלמ 5) היימס ןיעב ,(ק"מלמ 10) א'גוע ידאו תונייעמב
13) וחירי תונייעמב ,(ק"מלמ 5) טלק ידאו תונייעמב ,(ק"מלמ 40) החשפ
לכ) םירחא םינטק םיבר תונייעמבו (ק"מלמ 3) ידג ןיעב ,(ק"מלמ
החשפ ןיעב םלוא ,םיקותמ תונייעמה ימ תיברמ .(הנשב ןניה תוקיפסה
רתוי לודג יחרזמה רפיווקאה לש לאיצנטופה .םיחילמ םימ םג םיעבונ
תמרוזה ,תפסונ םימ תומכ תזבזבתמ םויכו ,ונממ תיחכונה הקפההמ
ולצונ 1967 דע .ןדריה תעקבב תורובקה תוחלמתב תלהמנו עקרק תתב
רחאל .םיניטסלפה ידי לע ,הנשב ק"מלמ 60-כ ,םיקותמה תונייעמה ימ
קלח סופתל הרטמב ןדריה תעקבב םיבר םיחודיק לארשי החדק ,1967
הלדג וז ךרדב .םיחלמתמ םהש ינפל עקרק תתב םיקותמה םימהמ
ק"מלמ 100 ונייה ,ונממ תיחכונה הביאשל דע רפיווקאהמ םימה תביאש
השדחה תידוההיה תובשייתהה תא הרשפיא םיחודיקה ימ תקפה .הנשב
םלוא ,םיחודיקה תלעפה תובקעב הכעד תונייעמה תעיבנ .ןדריה תעקבב
תכרוצ םויכ .םיחודיקה ימ תא יוציפכ ולביק םיברעה םיאלקחה
תייקשהל הנשב ק"מלמ 35-כ ןדריה תעקבב תידוהיה תובשייתהה
הנשב ק"מלמ 60-כ ךורצל םיכישממ םיניטסלפה .םנוד 72,000-כ
הכירצל תקפוסמ הז רפיווקאמ םימה תרתי .(םנוד 110,000-כ) תואלקחל
.יברעהו ידוהיה ,םירזגמה ינשב תינוריע

ןורמושו הדוהיב תיתיבה הכירצה
לש המרזה ידי לע םויכ תרבגותמ ןורמושו הדוהי ירוזאב םימה תקפסא
ןורמושה זכרמ :ןלהל טרופמכ ,תיצראה תכרעמהמ הנשב ק"מלמ 30-כ
תכרעמהמ רבגותמ הללאמר רוזיא ,יצראה םימה ליבוממ רבגותמ
.שיכל לבחמ םימ תלבוה ידי לע רבגותמ ןויצע שוג רוזיאו ,תימלשוריה
תא קפסל ,הנושארבו שארב ,הדעונ תיצראה תכרעמהמ םימ תפסות
.דחאכ יברעהו ידוהיה םירזגמב הלדגו תכלוהה ,תינוריעה הכירצה

שפנל ק"מ 25-כ הניה םיניטסלפה םירפכבו םירעב תיתיבה םימה תכירצ
ק"מ 70-כ הניה לארשי תנידמב תיתיבה םימה תכירצו ,עצוממב ,הנשל
תונושהש ,שיגדהל שי .(1992 ,םימה תוביצנ ינותנ) עצוממב ,הנשל שפנל
15 ןיב תונושה הענ יניטסלפה רזגמב .םירזגמה ינשב הבר עצוממה ביבס
:דואמ הבר לארשי תנידמב תונושה .עצוממב ,הנשב שפנל ק"מ 50-ל
םחפ לא םואבו ק"מ 62 םילשוריב ,ק"מ 90 ביבא לתב ,ק"מ 330 ןויבסב
.עצוממב ,הנשל שפנל ק"מ 42

ק"מלמ 600 וניה רהה רפיווקאמ ללוכה הביאשה לאיצנטופ :םוכיסב
תואלקחל ק"מלמ 35 ללוכ) ק"מלמ 500-כ לארשי תכרוצ םכותמ .הנשב
הנשמ ינגא יפל הקולחה .ק"מלמ 100-כ - םיניטסלפהו (ןדריה תעקבב
הבוט תוכיאמ םימ רפיווקאה קפסמ ,לארשי רובע .1 הלבטב תמכוסמ
היקשהל יקלח רוקמ הווהמ אוהו ,ץראה זכרמ ירעב תיתיב הכירצל
הכירצה תצקמ תא רפיווקאה קפסמ ,םיניטסלפה רובע .תואלקחב
רוקמ אוהו ,(תיצראה תכרעמהמ תקפוסמ תפסונ םימ תומכ) תיתיבה
.תואלקחב היקשהל דיחי

םינושה םירזגמל וינגא תשולשמ רהה רפיווקא ימ תקולח :1 הלבט
(הנשב ק"מלמ תודיחיב)

םיניטסלפ
לארשי יחרזא
רפיווקאה
20
340
םינינת-ןוקרי
25
115
עובלג-םכש
60
40
םייחרזמ םינגא

105

495

לכה ךס

17%

83%

םיזוחאב

דומעה שארל הרזח

 ותועמשמו םימ תקולחל םכסה
ךוסכס ןיינעל ותועמשמבו ימואלניבה טפשמב קוסענ אל הז רמאמב
ןורתפל םייטפשמ םימידקתו ולא םיאשונב ןויד .רהה רפיווקאב םימה
ןמצריבג לצא אוצמל רשפא ,תורחא תונידמב םימוד םימ יכוסכס
ןוידה תנקסמ .Benvenisti and Gvirtzman, 1994-ו (1993) יתשינבנבו
יטילופ רדסה לכבש ,הניה רהה רפיווקאל רשאב הלא םירמאמב
לכ לש םיישונאה םיכרצה תקפסאל תינושאר תוביוחמ הנשי שבגתיש
שפנל ק"מ 100-70-כ :ונייה ,ההז המרב ןדריל םיה ןיב םייחה םיבשותה
רזגמב תיתיבה הכירצל םימה תקפסא תא לידגהל שי ,ךכיפל .הנשב
רפיווקא ימב שומישה תקזח ,תאז םע דחי .העברא-השולש יפ יניטסלפה
,ימואלניבה טפשמה יפל ףקות תלעב הניה לארשי תנידמ לש רהה
םהלש תואלקחה תא ביחרהל תיניטסלפה השירדל סיסב ןיא ,ךכיפלו
,חינהל ריבס ,ולא תונורקעל רבעמ .תילארשיה תואלקחב ץוציק ידכ ךות
איהש ןבומו ,יהשלכ הרשפ שבוגת םידדצה ןיב ןתמו אשמה תרגסמבש
.בייחמ יטפשמ ףקות תלעב היהת

תא םיענומה ,םיפיעס לולכל בייח היהי םידדצה ןיב שבוגיש םכסהה
תללוכה הקפההש בושח ,ךכיפל .םייגולורדיה תונוסאל העגהל תורשפאה
,ללוכה לאיצנטופה תא רובעת אל רהה רפיווקאמ םידדצה ינש לש
םיווקל רבעמ םיסלפמ תדירי םורגל אל ידכ ,הנשב ק"מלמ 600 ונייהד
ינקתימ תמקה לולכל בייח היהי םידדצה ןיב םכסהה ,ןכ ומכ .םימודאה
תאו ,םירפכב ןהו םירעב ןה ,םייתיישעתו םייתיב םיכפשב לופיט
.םוהתה ימ תוכיאב העיגפ היופצ ולא םילעפמ אלב .ןיקתה םלועפת
םירוזאב היישעת ירוזא תמקה ,ןוגכ) רקובמ אל יתיישעת חותיפ ,ףסונב
תחנה וא ,רוטינלו תופילד תעינמל םיעצמא אלב ,תיגולורדיה םישיגר
לש םמוהיזל םורגל יושע (תקפסמ הנגה אלב ,םישיגר םירוזאב קלד יווק
.םתתחשהו רפיווקאה ימ

םלוא ,השעמל הכלה ונושלכ רמשיהל לוכי םידדצה ןיב םתחייש םכסהה
שארב אטבתהל הלוכי הרפהה .גגושב וא דיזמב רפומ תויהל לולע אוה
ידי לע וחדקייש ,תושדח תוראבמ תרקובמ יתלב הביאשב הנושארבו
ץוציקו ילארשיה דצב םימה תביאשב העיגפ היהת האצותה .םיניטסלפה
יתלב הקפה .תיתיבה הכירצל ףא ילואו ,תואלקחל םימה תקפסאב
תא זרזתו םימודאה םיווקל תחתמ לא םיסלפמ תדיריל איבת תרקובמ
םירפיווקאמו קמועהמ תוחלמת תפילד ,םי ימ תרידח) החלמהה יכילהת
העינמ-יא ידי לע אטבתהל הלוכי םכסהה תרפה ,תינש .(םינכש םיחולמ
לכות אל לארשיו רפיווקאה םהוזי הזכ הרקמב .םימהזמ תפילד לש
תעפות וב הצופנ רשא ,יריג עלסמ יונב רהה רפיווקא .ךילהתה תא עונמל
,תויעקרק-תת תולעתו תוליחמ לש ןמויקב ןייפאתמ רפיווקאה .טסראקה
ןפואב םוהיזה תעפוה םורגל תלגוסמה ,הריהמ המירז תשחרתמ ןהבש
.חווט ךורא יגולוקא ןוסא היהי רפיווקאה םוהיז .ריהמ

םימ תויומכ בואשל םילגוסמ ויהי םה ,םכסהה תא םיניטסלפה ורפי םא
לוחלח ידי לע תשדחתמה םימה תומכל רבעמ ףא ,תולבגומ יתלב
.םימודאה םיווקל תחתמ לא ודרי םיסלפמהש ןבומו ,םימשגה

דומעה שארל הרזח

 תיתיב הכירצל םימ תקפסאל תופולח
ןוילימ ינשמ רתויל תיתיב הכירצל םימ רהה רפיווקא קפסמ ,רומאכ
רפיווקאמ תונוזינה םירעה .ץראה זכרמב םירגה ,לאריש תנידמ יחרזא
,הווקת חתפ ,אבס רפכ ,הינתנ ,עבש ראב ,ביבא לת ,םילשורי :ןה רהה
תורוקממו רהה רפיווקאמ ףתושמב תונוזינה תובר םירעל ףסונב ,ןולוח
,םיניטסלפה לש םימה תביאש תא לידגהל רשפאי םכסהה םא .םירחא
תויושרה וצלאיי ,רהה רפיווקאמ תילארשיה הביאשה תא ןיטקהל ךכבו
יוניש .םייפולח תורוקממ ץראה זכרמ יבשותל םימ קפסל תוכמסומה
,ףוחה רפיווקא היהי יפולחה רוקמה םא .תונכס רפסמ ובוחב ןמוט הזכ
.ץראה זכרמ יבשות לש םתואירב ןוכיסו םימה תוכיאב העיגפ םייופצ
םילעפמה לש תילכלכה תולעה ,םילפתומ םימ היהי יפולחה רוקמה םא
יתשב ןויד .הלא םימל םינכרצ ואצמיי םא קפסו רתויב הדבכ היהת
.ןלהל אבומ ולא תופולח

דומעה שארל הרזח


 ףוחה רפיווקא תפולח
ימ לש םינקתב רבעב ודמע ףוחה רפיווקא תוראבמ םיבאשנה םימה
,םוהיז יכילהת וחתפתה תונורחאה םינשה תורשע ךשמב ,םלוא .הייתש
ףוחה רפיווקאב םוהתה ימ .וימימ תוכיאב הרומח תורדרדיה ומרגש
,ךכיפלו ,חטשה ינפל תחתמ דבלב םירטמ תורשע לש קמועב םייוצמ
ועיגה םימהזמה .םייתועמשמ םילושכמ ילב וילא םיעיגמ םימהזמה
תודשמ הרבדה ירמוחו םינשד יפדוע לש הפילד :םינוש תורוקממ
םילפוטמה בויב ימ) םיחלוק ימ תפילד ,ינוריע בויב תופילד ,םייאלקח
יפיטשת תפילד ,םייאלקח תודשב היקשהל םישמשמה ,(יקלח ןפואב
קלד תופילד ,ףוחה רושימ ךרואל םיבר תומוקמב תורזופמה תולבזמ
םירמוחו םיינגרוא םיסממ תופילד ,הפועתה תודשמו קוקיז ינקתיממ
םימיוסמ םיעטק ,םויכ .םייתיישעת םיכפש תפילדו םילעפממ םיליער
ףא םימעפלו ,הייתש ימ לש םיטרדנטסב םידמוע םניא ףוחה רפיווקאמ
ץלאנ תואירבה דרשמו ,היקשה ימ לש (תוחפ םירומחה) םיטרדנטסב אל
.תובר םימ תוראב רוגסל

םימה .הנשב ק"מלמ 245 אוה ףוחה רפיווקאמ יחכונה הקפהה לאיצנטופ
תודש תייקשהלו ףוחה רושימ ירעמ קלחל תיתיב הכירצל םישמשמ
המרג םימה תוכיאב תכשמתמה תורדרדיהה .ףוחה רושימב םייאלקח
הלדגהל - ליבקמבו ,םירעל רפיווקאה ימ תקפסאב ךשמתמ םוצמצ
םויכ תונוזינה ,תולודגה םירעה .תואלקחל רפיווקאה ימ תקפסאב
,ןויצל ןושאר ,ןורשה תמר ,הילצרה ,הננער ,הרדח :ןה ,ףוחה רפיווקאמ
תוראבל רבעב תורבוחמ ויהש ,תורחא םירע .ןולקשאו דודשא ,תובוחר
םימ המירזמה ,תרנצל ורבחתהו ,ולא םימ ךורצל וקספ ,ףוחה רפיווקא
.ןולוחו ביבא לת ,הווקת חתפ ,אבס רפכ ,הינתנ :ןוגכ ,רהה רפיווקאמ
ינשמ םימ תולבקמו רבעמ בלשב םויכ תואצמנה ,םירע ןנשי
.הנביו קרב ינב ,םייתעבג ,ןג תמר ,ןורשה דוה :ןוגכ ,םירפיווקאה
רפיווקא תוראבמ םירעה קותינ ךילהתב ךישמהל הניה תיחכונה המגמה
ץלאי םולשה םכסה םא .רהה רפיווקא תוראבל ןרבחל ליבקמבו ,ףוחה
רפיווקא ימ תא ךורצלו רוזחלו ןוויכה תא תונשל לארשי תנידמ תא
.רוביצה תואירבל תיתועמשמ הנכס היופצ ,ףוחה

ןיעל הארנה דיתעבש ,איה םימה תויושר ינפב תדמועה השקה היעבה
רבעמ .ףוחה רפיווקאב םוהיזה יכילהת תקספהל םייוכיסה םישולק
ימ ינפ לא חטשה ינפמ םימהזמה םיענ וכרדש ,םייניבה ךוותב ,ךכל
ורבטצה ,("יוור יתלבה רוזיאה" תיעוצקמה ןושלב ארקנה) םוהתה
ימ לא עיגהלו ףולדלמ םדעב רוצעל ןתינ אל רשא ,םיבר םימהזמ
וכישמי ,ןיטולחל תופילדה םויכ וקספיי םא וליפא ,השעמל .םוהתה
ומהזלו רפיווקאה לא ףולדל יוור יתלבה רוזיאב םיאצמנה םימהזמה
טלחומ ןפואב תופילדה תריצעש ןוויכמ .תופסונ םינש תורשע ךשמב
רוזיאהש ןוויכמו ,לארשיב קוחה תפיכא תכרעמ תרגסמב תילאיר הניא
,םינש תורשע ךשמב רפיווקאה לא םימהזמ קפסל ךישמי יוור יתלבה
וניה ףוחה רפיווקאב םימה תוכיא לש תורדרדיהה ךילהתש רבתסמ
.ךיפה יתלב ךילהת

דומעה שארל הרזח

 םילפתומ םימ לש הפולחה
תושקה םימה תויעבל ילמיטפואה ןורתפה ,הארנכ ,היהת םימ תלפתה
יאלמש ,אוה הז ןורתפ לש טלובה ןורתיה .היתונכשו לארשי תנידמ לש
.םימייקה םימה טעמ תא שדחמ קלחל ךרוצ היהי אלו לדגי ללוכה םימה
תיביטקרטא תונורחאה םינשב תויהל הכפה םימ תלפתה ,ךכיפל
תא םירקוח ולחה םינלכלכהו םיסדנהמה ,םינעדמה תויליהקו ,דחוימב
תלפתהל םויכ רתויב תיאדכה הקינכטה .הז ןורתפ לש םינושה םיטביהה
וחתופיש ,תוילארשיה תוינכתה .הכופהה הזומסואה ,הארנכ ,הניה םימ
לש תיפוס תומכ לע תורבדמ ,תואבה םינשה תורשע ךשמב םיבלשב
.הנשב ק"מלמ 800-כ

תולע ,םויכ םימייקה םינותנה יפל .ריחמה הניה הז ןורתפ לש הלבגמה
ריחמ ,ונייהד ,ק"מל םירלוד 1.20-0.70-כ היהת תפטושה םימה תקפה
0.25) תיחכונה םימה תקפה תולעמ השימח יפ דע השולש יפ רקיה
לארשי תנידמב םימ תקפהל תיחכונה תולעהש ,רוכזל שי .(ק"מל םירלוד
תוצראבו הפוריאב תיחכונה םימה תקפה תולעמ הרשע יפ טעמכ הרקי
םלשל יאדכש םינעוטה שי ,הז ישוק תורמל .(ק"מל םירלוד 0.03) תירבה
ילעפממ קלחו םייאלקחה םיקשמה תיברמש ,חינהל ריבס .םולשה רובע
רחא קלחו םירעה יבשות םלואו ,הז ריחמ םולשתב ושקתי היישעתה
.ךכב דומעל ולכוי היישעתה ירזגממ

דומעה שארל הרזח

 הזע תעוצרב םימה םכסה
יפל .םימה ןיינעב םג קסוע ,1994 יאמ שדוחב םתחנש ,ריהק םכסה
תללוכה ,הזע תעוצרב םימה תכרעמ תא םיאניטסלפה ולעפתי ,םכסהה
םיחודיק חודקל םיאשר םהו ,ןיטולחל יאמצע ןפואב ,תוראב 2000-כ
שוגב םילארשיה .םימייק םיחודיקמ הביאשה תא ביחרהלו םישדח
.םתוא לעפתל וכישמיו ,שוגבש םיחודיק 20-כ לע םיארחא ויהי ףיטק
ובאשי הזע תעוצר רפיווקאב ק"מלמ 90 לש יתנש לאיצנטופ ךותמ
,קפס ןיאו ,רתויב הדורי רפיווקאב םימה תוכיא .ק"מלמ 5-כ םילארשיה
.יגולוקא ןוסא םדקיו בצמה רדרדיי תיעוצקמ תיגולורדיה הרקב אללש
תכרוצ הניא איהש ןוויכמ הרוצ םושב לארשיב עגופ וניא םימה םכסה
םימה יכרוצ תא קפסל היהי ןתינ ,רתויב רומחה הרקמב .וללה םימה תא
,םינעוט שי םלוא .םימייק םימ תורוניצ ךרד ,ץוחבמ ףיטק שוג לש
אוהו ,(ןלהל םיטרופמ) םימידקת ינש רצי אוהש ןוויכמ ,ןכוסמ םכסההש
הדוהיב רהה רפיווקאב םיידיתע םימ ימכסה תארקל סיסבכ שמשל לולע
.ןורמושו

.הימונוטואל לארשי ןיב הלועפ ףותיש לכ ללוכ ונניא םימה םכסה
ולהוני םימה תוכרעמש ,עובקל ולסוא םכסהב השקעתה לארשיש תורמל
לש ןורתיה .הלועפ ףותיש לכ בייחמ ונניא ריהק םכסה ,הלועפ ףותישב
תויומכ לודלד תא ענמיש ןפואב ,ידדה חוקיפ תריציב וניה הלועפ ףותיש
וניה ינשה םידקתה .וימימ תוכיא תורדרדיה תאו רפיווקאב םימה
לע הטילשה תולובג ןיבל םיינידמ תולובג ןיב תטלחומ תוהז תריצי
,היחטשב תחא לכ ,הימונוטואהו לארשיש ,עבוק םכסהה .םימה תורוקמ
םיפיעס ינש .םימה תוכרעמו תוראבה תא יאמצע ןפואב וחתפיו ולהני
םינכוסמ תויהל םילולע ךא ,הזע תעוצרב לארשי תא םינכסמ םניא ולא
.ןורמושו הדוהיב ומשוייו םידקתכ ושמשי וליא

םכסה תא לצנל היה ןתינש ,םינעוטה שי ,ולא םימידקת ינשל רבעמ
תוכרעמ לוהינלו תוירחאל רחא לדומ רוציל ידכ הזע תעוצרב םימה
הצופנ ולוכ םלועב םיפתושמ םוהת ימ ירגאמב ,ליעל רומאכ .םימה
ימ רגאמ תא םיאלממה ,לוחלחה ירוזאב תובשויה תונידמ ןיב תקולחמה
.ונממ הביאשהו הריגאה ירוזא לע תובשויה תונידמה ןיבל ,םוהתה
רשאכ ,תורהנ ךרואל תובשויה תונידמ ןיב בר ןמז תרכומ וז תקולחמ
,םימשגה םידרוי םש רשא ,"םרזה הלעמ" תונידמ ןיב םייקתמ ךוסכסה
היפויתא :ןוגכ) םימרוז םימה םשל רשא ,"םרזה דרומ" תונידמ ןיבל
ןויכמ .(לקדיחהו תרפה תורהנב קריעו היקרוט וא ,סולינה רהנב םירצמו
תקולח תעבקנ ,םידדצה לע ימואל ןיבה טפשמה תא תופכל ןתינ אלש
.םימידקת תריצי ידי לע וא ,םידדצה ןיב ןתמו אשמב לעופב םימה
בגנהמ ,ברעמל חרזממ עקרקה תתב םימה םימרוז הזע תעוצר רפיווקאב
םייקל סחיב ךופה בצמ והז .העוצרבש הימונוטואה ךותל ינופצה
,ברעמל חרזממ ןכ םג תיעקרק -תתה המירזה םש רשא ,רהה רפיווקאב
ןורמושו הדוהי ירהב םיילאיצנטופה הימונוטואה יחטש ךותמ רמולכ
ןתינ ריהקב םתחנש םימה םכסהב .ףוחבו הלפשב לארשי יחטש ןוויכל
תלעב איה "םרזה דרומ"ב תאצמנה הימונוטואה ויפל ,לדומ רוציל היה
היחרזא םינוזינ םהמש םימה לע רתוול לארשיל היה יאדכו תויוכזה
רשפאמ היה ןורמושו הדוהיב ידיתע םימ םכסה ,הז לדומ יפל .םויכ
התויהב םינינת ןוקרי רפיווקא ימ תא ןידב בואשלו ךישמהל לארשיל
ויפל ,לדומ רצי ריהקב םתחנש םכסהה ,לעופב ."םרזה דרומ"ב תבשוי
םא ,הז לדומ .(הלועפ ףותיש אללו) הנוצרכ החטשב השוע תושי לכ
זכרמ יבשותל םימה תקפסא ךשמהל הנכס הווהמ ,םידקתכ שמשי
.ץראה

ושרדי םיאניטסלפה רשא ,םתחנש םכסהה לע ךמתסהב - דבעידב
םירוזאה לש םתועמשמ תקזחתמ ,םידקתכ וב שמתשהל יאדווב
םימה תקפסאש ןוויכמ .'ג רויאב םינמוסמה ,הביאשל םיינויחה
תכמתסמ ץראה זכרמב תובר םירעו ןד שוג ,םילשורי יבשותל תיחכונה
לע ססבתהב ,שדחמ לוקשל לארשי לע היהי ,םינינת ןוקרי רפיווקא לע
.הביאשל םיינויחה םירוזאה לש םתוציחנ תא ,הזע תעוצר םידקת

דומעה שארל הרזח

 םוכיס
םיחרזא ןוילימ ינשמ רתוי לש תיתיב הכירצל יחכונה םימה רוקמ
הרטמל רתויב םיאתמ הז םימ רוקמ .רהה רפיווקא וניה לארשי תנידמב
ותקפהש ןוויכמו ,רתויב הבוטה תוכיאהמ םניה ובש םימהש ןוויכ וז
םינשב תבחרתמו תכלוה רהה רפיווקאמ םימ תקפסא .רתויב הלוז
,ףוחה רפיווקאמ םימ ובאשש ,ףוחה רושימב תובר םירעו ,תונורחאה
םג ,הארנכ ,ךשמיי הז ךילהת .רהה רפיווקא תוראבל תורבחתמו תוכלוה
םימ ץראה זכרמ יבשות לכ ולבקי ןיעל הארנה דיתעבו ,תובורקה םינשב
םימ רוקמכ רהה רפיווקא תא תדעיימ לארשי תנידמ .רהה רפיווקאמ
.תואבה םינשה תורשעב הייסולכואב יופצה לודיגה רובע תיתיב הכירצל
רפיווקאמ תואלקחל םימה תקפסאב תדמתמ הנטקהב הוולי הז ךילהת
.הז

םיעדומ תויהל םיבייח ,ןתמו אשמה לע םינוממה ,תוינידמה יעבוק
תונימאל ,הנושארבו שארב ,גואדל םהילע .םהיתוטלחה תועמשמל
הניחבמ ןהו תיתומכ הניחבמ ןה ,ץראה זכרמ יבשותל םימה תקפסא
לע הטילשה ךשמה .רבשמ תותיעב ןהו םולש לש ןדיעב ןה ,תיתוכיא
רפיווקא ארקנה יברעמה וקלח לע דחוימבו ,רהה ריווקאמ םימה תביאש
לעו ,לארשי תנידמ יחרזאל םימה תקפסאל הבורעה וניה ,םינינת-ןוקרי
וז השירדל .ידיתע יטילופ רדסה לכ תחת תאז חיטבהל תוינידמה יעבוק
.ימואלניבה טפשמב סוסיב םג ונשי

תעוצרב םוהתה ימ) םירחאה םימה יכוסכס תשולש לש םהיתוכלשה
רקיעב תועגונ (תרנכהו ךומריה ,ןדריה תכרעמו ,הברעב םוהת ימ ,הזע
.הז רמאמב תונודנ ןה ןיאו ,תואלקחל םימה תקפסאב

דומעה שארל הרזח

:רמאמה רבחמ תודוא
,ץראה רודכ יעדמל ןוכמה ,גולורדיה ,ןמצריבג םייח ר"ד *
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה   

43-36 * 1994 ינוי* 333 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ