ריוואה גזמ לע "םחה םיה" תעפות תועפשה
(טרפב) םימשגה תויומכ לעו (ללכב)
יאקרב יבור :תאמ
.41 ,3 םידומע ,(1999 ראוני) ,387 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

השפעת תופעת "המים החם" על מזג האוויר (בכלל) ועל כמויות הגשמים (בפרט)

םידאתמ םיהמ :רורב וניה (ריוואה גזמלו) םשגל םי ןיב ידיימה רשקה
ריוואה גזמ יאנת ראש םאו ,םיננע ידכל םיבעתמ םרותבש ,םימ
?אל ,טושפ .םשג דרוי ךכל םימיאתמ
םייושעה ,ומצע םיל רשאב םירטמרפ רפסמ םימייק יכ ,רבתסמ .אל
תולוק ועמשנו וכלה הנורחאל .תודרויה םשגה תויומכ לע עיפשהל
ןמ תיתועמשמ הרוצב ההובגה םימה תרוטרפמט לשב יכ ,םינעוטה
תופצל שי ונרוזאב ןוכיתה םיה ימב ץיקה תפוקתב הררש רשא עצוממה
ךלהמב ,ןכש) ףרוחה תליחתב רקיעב ליגרה ןמ תוהובג םימשג תויומכל
.(ליגרה עצוממל םיה תרוטרפמט דרת ףרוחה

תויומכ לע םיה תרוטרפמט תעפשה תא ןוחבל םיסנמ ונא רשאכ
יושע הרוטרפמטב יוניש ןהבש ,תודוקנה תא רתאל שי ,םיעקשמה
ןתינש ,תוירקיע תודוקנ יתש תומייק .תדרויה םשגה תומכ לע עיפשהל
:ןהילע עיבצהל
םיעקש תורצוויה תדדועמ ןוכיתה םיה ימ לש ההובג הרוטרפמט .א
ףרוחה תפוקתב םשגה ימרוג רקיע םניה םיעקש ,עודיכ .םתקמעהו
לשב תאזו ,ףרוחה תליחתב) השביה ןמ רתוי םח םיהו ליאוה .ונרוזאב
םח וילעמש ריוואהש ירה ,(השביה ןמ רתוי טאל ררקתמ םיהש הדבועה
ץחל-תת לש רוזיא רצוויי ךכ .רתוי הבר תולקב םמורתהל הטיי ןכו רתוי
תקמעהו תוחתפתה דדועמ) יטנגולקיצכ רדגומה רוזיא םיה רוזיאב
.(םיקיפא וא םיעקש

םג דדועי ךכש ןוויכמ (עצוממל סחיב) םיה לעמ רתוי םח ריוואה .ב
תחתפתמ התיה אל דודיע אלל רשא ,תוננע הדיחי תוננע לש תוחתפתה
.םיעקשמ תדירומ תוננע ידכל

ןמ סומכ םוח לש תוררחתשה הניה ,הילע עיבצהל שיש תפסונ הדוקנ
טשפל ןתינ) סומכ םוח ררחתשמ םיבעתמ םימש העשב יכ ,עודי :םימה
םהב םיעיקשמ םידא לבקל תנמ-לע םימ םיחיתרמש העשב :ךכ תאז
םג שא אלל רתוי הכומנ היגרנא תמרב שחרתמ הז ךילהת .היגרנא
התוא תלבקתמ םיבעתמ םימה רשאכ .םיה ןמ םידאתמ םימש העשב
ליאוה .סומכ םוח ןאכמו ,םתחתרה לש תויטמרדה אלל קר ,היגרנאה
ההובג הגרדמ" שיש ירה ,עצוממה ןמ רתוי ההובג םיה ימ תרוטרפמטו
ךלהמב היגרנא תטילפל רתוי הובג לאיצנטופ םייק) "הנממ תדרל רתוי
תותיזח וא םיעקש תקמעהל םורתל הרומא איה םגש (יוביעה ךילהת
ןוויכ ,ונרוזאב אל םלוא ,שחרתמ ןכא הז ךילהת ,השעמל .םשג תודירומ
םירוזאב שחרתמ הז ךילהת .אצמנב םניאש םיפסונ םיאנת שרוד אוהש
ךכ לעו םינקירוה תריציל םרות אוה רשאכ ,ץראה רודכ לש םימיוסמ
.ךשמהב

םיכירצ ויה ,הנשה םימייק ויהש םינותנהו ליעל וטרופש תונורקעה יפ-לע
תויהל ,רבמבונו רבוטקוא רתוי הבר הדימבו ,רבמטפס םישדוחה
תומכ לע םיעיבצמ םינותנה ,תאז םע דחי .תיתועמשמ הרוצב םימושג
שדוחב רקיעב) ליגרה ןמ תוהובג תורוטרפמטו ,ליגרה ןמ הכומנ םיעקשמ
.(רבמבונ

םימרוג רפסמ לע עיבצהל ןתינ ?היעבה תעבונ ןכיהמ לואשל שי ,ןכ םא
:םיירשפא
םייטסיטטס םינותנ .דעב הניא הקיטסיטטסה .דימתכ .הקיטסיטטס .א
םשג תויומכ ןיבל םח םי ןיב יכרע-דח רשק םייק אלש ,כ"ע םיעיבצמ
.(רבמבונ דע רבמטפס) ויתסה ישדוחב תויועמשמ
אוה םח םיה רשאכ .םיעקשמ תודירומה ריווא גזמ תוכרעמב רסוח .ב
הביס תויהל הלוכי הניא וז ךא ,םיעקש תריצי וא תקמעה דדועל לוכי
תוחל ,רק ריווא לש תוילמינימ תושירד תומייק :עקש םויקל הדיחי
ןיא םחה םיה לש העפותל רשא ,םירטמרפ תוחור ינוויכ ,הריפסומטאב
םיעקשה רפסמש ,הדבועה ןיב רשק לע עיבצהל ןתינ .םהילע הטילש
טועימ ןיבל ,ויתסה ישדוח ךלהמב טעומ היה וננוויכל םיה לעמ ורבעש
תוכרעמ ורבגות וא ורצונ אל ןכלו ריבגהל המ היה אל םיל .םימשגה
.םשג תורצוי
תורצוויה "וענמ" ,הפוריא זכרמבו ברעמב ןמזה בור והשש םיעקש .ג
לש יחרזמה ןגאה רוזיא .ונרוזאל הברעמ םתעונתו םיה רוזיאב םיעקשמ
הטרדנסכלא ץרפמ רוזיא טעמל) ובורב יטנגולקיצ וניא ןוכיתה םיה
,ונרוזאב םירצונ םניא םיעקש ןכ-לעו ,(םיה לש תיחרזמ-ןופצה הניפה
.וילא םיעיגמ אלא ,ללכ ךרדב

םשגה תומכ תא םימיוסמ םיאנתב תולעהל ,רומאכ ,יושע םחה םיה
לע רבעש םחה ץיקל (םהמ דחא וא) יארחא היה קפס אלל ךא ,ונרוזאב
תוחור :"הנידמה לש ררקמה" וניה םיה ץיקה ךלהמב .לארשי תנידמ
רבעמה תעב ןנטצהל ריוואל תומרוג ,םיה לעמ תובשונה ,תויברעמ-ןופצ
דימתכ) תוחלו תורירק לש לג ןמע תואיבמ ןהשכ ,ץראה רוזיאל רודחלו
.(ער ילב בוט ןיא

חורה תבישנ תעב םיה לש ההובגה הרוטרפמטה לשב ,הנשה
חפס ךא ,קיפסמ ריוואה ררקתה אל ,ץיקב םיה ינפ לע תיברעמ-ןופצה
לש תוהובגה תובכשב סכר האוושמל ףסוה .הקיעמ הרוצב תוחל וכותל
תורוטרפמטל קודב ןוכתמ ונלביקו ,תוממחתה םרוגה ,הריפסומטאה
ןוויכ ,דוע המו) דבכ םוח סמוע ירק ,רכינ רועישב תוחללו תוהובג
אל םיארוקה תויפשל ששח לשבש ,יבויח ימצע בושמ תלוכי ךילהתלש
.(…ןאכ והטרפנ

תוכרעמ "רובגית" רומאכ הניה ,םחה םיל סחייל ןתינש ,תפסונ העפות
םימרוגה דחא והז .תוננע תובעתה תעשב סומכ םוח תטילפ תועצמאב
םייסיסבה םיאנתה דחא .ןקירוה לש ותורצוויהל םימרותה ,םיירקיעה
ןקירוהה "ףאוש" וילעמש ,םיה-ימ תרוטרפמטש ,וניה ןקירוה תורצוויהל
רצוויהל ליחתמ ןקירוה רשאכ .הלעמו סויסלצ תולעמ 26 היהת ,חתפתהל
יפלכ תולעל תוריעז םימ תופיט ףודהל ויתחתמש םיב םילגל םרוג אוה
םימהו ררקתמ ריוואה רשאכ .ריווא לש םילוע םימרז תרזעב הלעמ
תוננע תריצי ידכ ךות ,םימב רוצאה סומכה םוחה ררחתשמ םיבעתמ
ןקירוהה "קוזיח"ו (תוריבכ םימער תופוס תריציו) םיעקשמ תדירומ
רזוחו ,רתוי םיהובג םילג רצוי ורותבש המ היגרנאה רורחש ידי-לע
לע ןקירוהה תיילע םע םייתסמה ,קזחמ ימצע בושמ לעב ךילהת הלילח
,ברה ונלזמל .תיתועמשמ הרוצב םירק םימ לש רוזיא לע וא ,השביה
ךרוצה ונתאמ ענמנ ךכו ,םייפורטה םירוזאב רקיעב שחרתמ הז ךילהת
,(רטמ 3.5 לש עצוממ הבוגב) םילגהו םיעקשמה תויומכ םע דדומתהל
אל ומרגי םימ לש ולאכ תויומכ ןכש ,ךכש בוט .ןקירוהה ומיע איבמש
…הלפשהו ףוחה רושימ ללכ תפצהל אלא ןולייאה תפצהל

םיצחרתמ יוביר תעפותל םח םי ןיב קודה רשק חיכוהל ןתינ םוכיסב
ןתינ םימה םוחל תודוה .רבמבונ ףאו רבוטקוא ,רבמטפס םישדוחב
יובירל םח םי ןיב רשקל רשאב .ולא םירירק םישדוחב םג םיב ץוחרל
לשב ךא ,תמיוסמ המרב רשק םייקש הארנכ ,ויתסה ישדוחב םיעקשמ
חיכוהל השק ונרוזאב םשגל םימרוגה ללכ ןיב השיגרהו הברה תולתה
.הז רשק לש ומויק

:רמאמה רבחמ תודוא
.היזיוולטה לש 2 ץורע תושדחה 'חמ ,ריוואה גזמ יאזח ,יאקרב יבור

41 ,3 * 1999 ראוני * 387 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ