לארשיב םימה תכירצו האצקה
ץילב הגנ :תאמ
.47, 9-4 םידומע ,(1999 ראוני) ,387 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

הקצאה וצריכת המים בישראל

:רמאמה יקלח
יללכ
םימה יפירעת תעיבק
םינושה םירזגמב םימ תכירצו האצקה


יללכ
םיצוחנה ,םייעבטה םיבאשמה ןיבל תיללכה םימה תכירצ ןיב רעפ םייק יכ ,םיעדוי לכה
םניא םיעקשממ יתנשה רזוחה יולימה ,רומאל םייעבטה םיבאשמה .וז הכירצ תקפסאל
םימו םיריפש םימ םיללוכ םייעבטה םיבאשמה .תיתנשה תללוכה הכירצה תא םיקפסמ
ךא ,לדגו ךלוה םהל שוקיבהש ,םיריפשה םימב םייק רתוי רומחה רוסחמה .םירחא
קשמ לע םיארחאה .םתוכיאב הלחש ,תיתגרדהה הערהה לשב הנטקו תכלוה םתומכ
תבשה ןוגכ םיילנויצנבנוק-אל םימ תורוקמ חותיפ ךות ,רעפה רושיגל תובר םישוע םימה
םימ היהי הייתשה ימ רוקמ ,דיתעב .תיבה יכרוצל םיריפש םימ רורחש םשל ןיחלוק
.םילפתומ

,תואלקחלו היישעתל ,תיתיב הכירצל ,תחא הנועבו תעב ,םימה תקפסאב איה היעבה
תורוקמב עוגפל ילבמו המושג הנשבכ הנוחש הנשב םיכרצה אולמ לע ונעיש תויומכב
ןיב ,םמצע ןיבל םינושה םיכרצה ןיב תויומידקה לע תודדומתה רצוי הז בצמ .םימה
גרדימ .הקפסאה תורוקמ ןיבל םיכרצה ןיבו םמצע ןיבל םינושה הקפסאה תורוקמ
תופידעב םייתיב םישומישל םימ וניה םימה תקפסאו תורוקמה חותיפב תומידקה
.הנורחא תופידעב תואלקחל םימה תקפסא וליאו היינש תופידעב היישעתל םימ ,הנוילע

בקע תואלקחה רשאכ ,םינושה םירזגמל הקפסאה תונימא תוינידמ תרזגנ ןאכמ
רתוי תונטק םיריפש םימ תוסכמ תלבקמ תויומכלו םימה תויוכיאל רשאב התושימג
ןזואמ לוהינ חיטבהל ידכ ,םימב םישומישה תא ןזאל ןתינ ךכ .םימ תקוצמ לש תופוקתב
.םינושה םישומישל םימה תאצקהו םימה תורוקמ לש

בסהל ילב ,םימה תקפסא יכרוצ ןיב ןוזיאה לע הנוממ ,תיתלשממ עורזכ ,םימה תוביצנ
ירק ,ונתפוקת יכרוצ ןיבל (הנידמה לש םימה ירגאמל ,ירק) םיאבה תורודל םיקזנ
.תיתיבה הכירצהו היישעתה ,תואלקחה

םימב רומחה רוסחמהמ האצותכ .רתויב םיבושחה םיבאשמה דחא םה םימה ,רומאכ
םתקולחו םימה יניינע תא רידסהל המישמה ,הדסוויה םע דיימ ,הנידמה ינפב הדמע
.(1959 ט"ישתה) םימה קוח קקחנ 1959 תנשב רבכ ,ןכאו .רתויב ןוכנהו ןגוהה ןפואב

ןעמל ולצנל שי תלבגומה ותומכ בקע רשא ,באשמ םה םימה אוה קוחב יזכרמה ןויערה
תורוקמ לע תיטרפה תולעבה העקפוה ,ךכל יא .רתויב הבוטהו הליעיה ךרדב רוביצה ללכ
תורהנה ,תונייעמה לכ םה ,הז ןיינעל ,"םימה תורוקמ" .הנידמה תושרל הרבעוהו םימה
,םירדסומ וא םייעבט ,םייתחת וא םייליע ,םימ לש םיווקמו םימרז ראשו םימגאה
.ןיכפוש ימו תונופטש ימ ,זוקינ ימ תוברל

הפופכ םימב שומישל תוכז לכ .ולוכ רוביצה לש ןמאנכ הז ןיינעב תלעופ הנידמה
.קוחה לש ויתוארוהל

רשהו תואלקחה רש לש םהידיב הדקפוה הנידמב םימה יניינעל תירטנמלרפה תוירחאה
,םימה ביצנ איה םיקוחה תוארוה תא לעופב תעצבמה עורזה .תוימואל תויתשתל
םימה ביצנ לעופ ותוכמס תרגסמב .הנידמב םימה יניינע לוהינ לע הלשממה ידיב הנוממה
תלעפה ,םתלעפהו םימ ילעפמ תמקה ,םימב שומישה לע חוקיפ ,םימ תאצקה יאשונב
.הלאב אצויכו ,תויקוח תוארוה יולימ-יא לע תויצקנס
תיביטרטסינימדא תכרעמ ודיצל המקוה וילע לטומה תא עצבל םימה ביצנל רשפאל ידכ
.יללכה הלהנמכ שמשמ םימה ביצנ רשא םימה תוביצנ תללוכ

לש הכירצו הקפסה ,הקפה ןוגכ םימב הרושקה הלועפ לכ תושעל ןיא ,םימה קוח יפ-לע
םיעבקנ ןוישירב .םימה ביצנ תאמ םדקומ ןוישיר תלבק אלל ב"ויכו םימ תרדחה ,םימ
לועיי ,הקפסהו הקפה ירדס ,תויוכיא ,תויומכ ןוגכ ,הרומאה הלועפה עוציבל םיאנתה
םא הלא תונוישר לטבל תוכמסה םימה ביצנל .'וכו םוהיז תעינמ ,םימב שומישה
.ןאולמב ומיוק אל םהיתוארוה
.תוטלחהה תלבק ךילהתב רוביצה ףותיש אוהו ,ףסונ בושח ןורקיע םימה קוחב םייק
.םימ ינינעל ןידה תיבו םימה תצעומ :םינפוא ינשב שמוממ הז ןורקיע

דומעה שארל הרזח


םימה יפירעת תעיבק
תא ."תורוקמ" תרבח תועצמאב םיקפוסמ קשמב םימה תכירצמ םישילש-ינשכ
תדעו רושיאב ,רצואהו תואלקחה ירש םיעבוק ,תובגל תיאשר הרבחהש ,םיריחמה
.קשמב םיילכלכה םייונישל םאתהב םינכדעתמ םיפירעתה .תסנכה לש םיפסכה
יתשמ םיתורישהו תיתיבה הכירצה לש הלאמ םיכומנ תואלקחלו היישעתל םיפירעתה
תונימאב םיקפוסמו רוציי םרוג םיווהמ היישעתלו תואלקחל םימה :תוירקיע תוביס
תומר 3 -ל םאתהב גרודמ ףירעת ,תואלקחל םיקפוסמה ,םיריפשה םימל .רתוי הכומנ
תיתיב הכירצל םיפירעתה .לזומ ףירעתה םיחילמ םימלו ןיחלוק ימל .הכירצה
תואצוהה יוסיכ תפסותב ,"תורוקמ" תרבחמ היינקה ףירעת סיסב לע םיעבקנ םיתורישלו
תובייח תוימוקמה תויושרה .תשרדנה תונימאבו תוכיאב הלא םימ תקפסאל תושרדנה
.םיינקת םימ-ידמ תועצמאב ,הדידמב קרו ךא םימ רובע םולשת שורדלו םימ קפסל
,קוחב תועובקה תומיוסמ תוסכמ לע הלוע םימה תכירצש לככ הלוע ףירעתה ,ןורקיעב
.םימ לש רתוימ זובזב עונמל הרטמב תאזו

דומעה שארל הרזח


םינושה םירזגמב םימ תכירצו האצקה
ועבקנ ךכל םאתהב .םימה קוח תקיקח םע ,השעמל ,הלחה םימה תואצקה תטיש
תוביצנ הקיפנמ הנש ידמ .תואלקחבו היישעתב ,ריעב םינושה םירזגמל הכירצ תומרונ
תורתומה םימה תויומכ םיעבקנ ובש ,ןוישיר םיקפסהו םיקיפמה ןמ דחא לכל םימה
.הילע תולחה תולבגמהו הקפהה יאנת ,הכירצל וא הקפסהל ,הקפהל
65% -כ תואלקח :הניה תונורחאה םינשב תונושה תורטמל םימה תכירצ תוגלפתה
תוכיאב) םיריפש םניה םיכרצנה םימהמ 75% -כ .30% -כ תיתיב הכירצו 5% -כ היישעת
.(תונופטשו םיחילמ ,ןיחלוק) םיילוש םימ רתיהו (הייתש ימ
םירזגמה לכב היילע תמגמ לע העיבצמ (1959 -מ) םינשה ךרואל םימה תכירצ תלבט
.ץראב םייחה תמר היילע תא תפקשמה העפות
םימה תכירצב לודיגו םיריפשה םימה תכירצב םוצמצ לח תואלקחב יכ ,ןייצל יואר
.םיילוש םימב רבגומה שומישהמ עבונ תיללכה הכירצב לודיגה .םיילושה
הקפה ינקתיממ ןיחלוק-ימב שומיש תואלקחל הכירצה ינותנ םיללוכ ,1993 -ב לחה
.םייטרפ
הנשמ ,יושירה תנש לש ילהנימ יונישמ העבנו ,תיסחי ,הכומנ התיה 1988 תנשב הכירצה
.ראוניב הליחתמה ,תירדנלקה הנשל לירפאב הליחתמהםימה תוביצנ
הכירצה לוהינ ףגא

(ק"מלמ) 1997-1959 ןיב תורטמ יפל םימה תכירצ
תיב
היישעת
םיחילמ
תונופטשו
ןיחלוק
ן"דפש
םיריפש
תואלקח
כ"הס
הנש
185.9
51.0
993.2
1230.1
1959
197.0
54.0
1087.0
1338.0
1960
184.0
56.0
1047.0
1287.0
1961
173.8
55.1
1144.2
1373.1
1962
192.6
57.2
1038.6
1288.4
1963
199.1
54.4
1075.4
1328.9
1964
206.4
59.2
1152.9
1418.5
1965
210.7
60.8
1203.0
1474.5
1966
211.4
66.0
1133.3
1410.6
1967
231.2
70.2
1235.4
1536.8
1968
239.7
74.9
1249.3
1563.9
1969
253.7
86.3
1319.0
1659.0
1970
267.6
87.1
1210.1
1564.8
1971
285.9
92.4
1297.3
1675.6
1972
288.2
97.0
1179.9
1565.1
1973
294.7
94.4
1207.1
1596.2
1974
305.4
94.5
1327.9
1727.8
1975
307.3
91.2
1271.2
1669.7
1976
347.6
94.3
1231.5
1673.4
1977
365.5
96.2
1325.0
1786.7
1978
370.1
100.1
1220.0
1690.1
1979
367.6
99.7
1211.6
1678.9
1980
385.1
103.0
1281.7
1769.7
1981
400.9
103.2
1254.6
1758.7
1982
418.8
103.2
1355.7
1877.8
1983
422.4
109.0
1388.7
1920.1
1984
451.5
108.1
1464.7
2024.3
1985
423.1
103.8
1125.3
1652.2
1986
446.5
107.5
1178.7
1732.7
1987
388.6
83.0
1157.8
1629.4
1988
500.6
113.8
1236.3
1850.8
1989
554.8
108.4
1113.0
1776.1
1990
444.8
100.4
874.8
1419.9
1991
490.1
105.8
955.3
1551.3
1992
527.0
110.0
79.3
97.3
102.4
846.4
1125.4
1762.4
1993
555.5
113.9
82.9
106.0
113.3
841.4
1143.6
1813.0
1994
588.1
119.4
127.0
120.5
129.5
896.8
1273.8
1981.3
1995
604.0
124.4
122.0
129.4
140.6
892.3
1284.3
2012.7
1996
621.2
122.8
154.3
126.0
129.4
854.1
1263.8
2007.8
1997

תואלקח
תננכותמה תואלקחה ןיבל תיטרפה תואלקחה ןיב הניחבמ תואלקחל םימה תאצקה
םימה קוח תקיקח םע הלחה תיטרפה תואלקחל םימה תאצקה .(םיבשומו םיצוביק)
,םימב שומישה תויוכז ורכוה ,ןושארה בלשב .ויפ-לע ונקתוהש בוציקה תונקתו 1959
תומכו ודועיי ,יאלקחה חטשה םוליצ ידי-לע ,תאז ;קוחה םוסרפ תפוקתב תומייק ויהש
,םינושה םילודיגל םימב שומישה תומרונ ועבקנ ;ךשמהב םימי םתואב הכרצנש םימה
.יאלקחל םימה תאצקה תא העבק םילודיגה ףקיהב תומרונה תלפכמו

,תודיחי יפלו םימו עקרק לש רוציי יעצמא יפל העבקנ םיננכותמ םיבושיל םימה תאצקה
תלפכמ הניה בושיל תיברמה םימה תאצקה .בושיה לש יברמה ולדוג תא תורידגמה
.הדיחיל םימה תסכמב תוננכותמה קשמה תודיחי

םינוכדעו םייוניש וביתכה ,ונתוא תודקופה ,תרוצבה תונש ןכו קשמה תוחתפתה
םיצוציק לש תוינידמ םימה תוביצנ תטקונ 1986 -ב לחה .תואלקחל םימה תאצקהב
םתמורתו םיעקשמה ינותנו םוהתה ימ ירגאמ בצמ י"פע .םיריפשה םימה תוסכמב
תומכ תעבקנ ,םימה ביצנ תא תושמשמה הכירצה תויזחת י"פעו ,םינושה םימה ירגאמל
תונושה תויוליעפה תועבקנ ןכו ,הנש התואב ,םינושה םירזגמב לוצינל תנתינה ,םימה
תואלקחל םימה תקפסאב ץוציקה ףקיה הז ללכבו ,הירחאש הלאל וז הנשל תושרדנה
.ומוקימו

ףרוחה ךשמבו ,יאלקח לכל האצקהה ךסמ 70% םיבצקומ (ראוני) הנש לכ תליחתב
לש לירפאב 1 רשאמ רחואי אל תאזו ,האצקהה תרתי תעבקנ יגולורדיהה בצמל םאתהב
.הנש התוא
םיכפשה ימ תא תואלקחב רזוח שומישל סינכהל הרטמל הל המש םימה קשמ תוינידמ
תעינמ תחאה :תורטמ יתש תתרשמ רזוח שומישל ןיחלוק תבשה .(ןיחלוק) םירהוטמה
המירז םוקמב ,היקשהל ןיחלוקה לוצינ ידי-לע םימה תורוקמלו הביבסל יתאורבת עגפמ
םישמשמה ,םיריפש םימ תיינפה תרשפאמה ,םיריפש םימ תרמה היינשה .תישפוח
.םיינוריעה םישומישל ,היישעתהו תואלקחה תא םויכ
הלדגש לככש ךכ ,םיגרודמ םיפירעתב ויוטיב תא אצומ ןיחלוקה ימב שומישה דודיע
.םריחמ דרוי םתכירצ

תואלקחה תקחדנ ,ץראה זכרמב םירוגמ תורטמל ןיעקרקמל לדגה שוקיבה רואל
בגנה זוחמב םייאלקחה םימה תכירצ ,םויכ רבכ .בגנל רקיעבו ,הירפירפל זכרמהמ
לש הרוש ןיגב בגנב םיסדרפ לש תבחרנ העיטנב לחוה תונורחאה םינשב .24% לע תדמוע
לש בגנ" תארקנה ,וז תינכות שומימ .תובשייתהו עקרק ,םילקא :םייסחי תונורתי
,םיתיז םנוד 2,500 -כו ן"דפש ימב וקשויש ,םיסדרפ םנוד 20,000 -כ תללוכה "החימצ
.בגנב תואלקחב םימל ללוכה שוקיבה תא לידגי םיחילמ םימב וקשויש

ההובג תוכיאב םימ קפסמה ,ן"דפשה לעפמ וניה ןיחלוק תבשהל ץראב לודגה לעפמה
78 -כ ,1990 -ב ותמקה םע ,קפיס ן"דפשה לעפמ .בגנה תודשב תלבגומ יתלב היקשהל
תונעל תולוכי ןניאו תולבגומ הז לעפמב םימה תויומכ .םינשה םע הלדג וז תומכ .ק"מלמ
תומכמ 90% -ל ן"דפשה לעפמב םימה תכירצ הלבגוה 1997 -ב לחה ,ןכלו ;ברה שוקיבל
.הז לעפמ לש םייאלקחה םינכרצל תיצקומה ,תיתנשה םימה

היישעת
יכילהתל תיתנשה םתכירצש ,םילעפמל קוח יפ-לע תנתינ יתיישעת גוויסב םימה תאצקה
(תומרונ) הכירצ תויומכ סיסב לע עבקנ האצקהה הבוג .ק"מ 5,000 לע הלוע רוצייה
לופיטה ןפואל ףופכבו רוצייה ךילהתב םימב ליעי שומישל םאתהב ,רצומ תדיחיל תויברמ
תא קלסל םייתיישעתה םימה ינכרצמ שורדל קוחב ךמסומ םימה ביצנ .לעפמה יכפשב
םוהיז וענמי ,הביבסה תוכיא תרימש תא וחיטביש ,םיטרדנטס יפל היישעתה יכפש
.תואלקחב היקשהל רזוח שומישל םייואר ויהיו םירפיווקאה

25% -כ םכותמ ,הנשל ק"מלמ 120 -ל 100 ןיב הענ תונורחאה םינשב היישעתב הכירצה
.(םיחילמ רקיעב) םיילוש םימ

םיצמאמה םיזכורמ ,ןכל .םיילוש םימב שומיש תלדגה תדדועמ םימה תוביצנ תוינידמ
תרבח ,(5%) קוקיזה יתב ,(6%) ליטסקט ,(48%) םילקימיכה ףנעב רקיעב הז אשונב
רימהל ןתינ אל (18%) תואקשמהו ןוזמה יפנעב יכ ,ןייצל רתומל .(7%) ןינבו (3%) למשחה
ךסמ יתיישעתה ףנעה לש יסחיה וקלח ןיוצמ םיירגוסב) .םיילוש םימב םיריפש םימ
.(תיללכה םימה תכירצ
תכירצ .הירפירפל ץראה זכרממ םילעפמ תקתעה לש המגמ תרכינ תונורחאה םינשב
בבוח תמר ,חלמה םי ,םתור רושימב תזכרתמו (40%) בגנה זוחמב הניה ההובגה םימה
.תג תירקו עבש ראב תוימורדה םירעל םידומצה היישעת ירוזאו

תיב
לש םיהובג םיטרדנטסב דומעל ךרוצה םושמ דחוימ ץמאמ תבייחמ תיבל םימה תקפסא
תרבוגה השירדה לומ דדומתהל ךרוצ םייק ,ךכל רבעמ .םתקפסא תונימאו םימ תוכיא
.םייחה תמרב היילעהו היסולכואה לודיגמ האצותכ ,הז רזגמב הנש ידימ תולדג תויומכל

שומיש תללוכ וז הכירצ .הימוחתב תיתיב הכירצל םימ קפס תשמשמ תימוקמה תושרה
.'וכו רחסמל ,הכאלמל ,םייללכ םיתורישל ,ירוביצ ןוניגל ,יונ תוניגל ,םירוגמל םימב
,המוחתבש םייתיישעתו םייאלקח םינכרצל םימ תימוקמה תושרה תקפסמ ,ןכ-ומכ
.ןידכ םהל תוצקומה םימה תויומכל ףופכב

תיצקומה םימה תומכ תימוקמה תושרה לש הקפהה ןוישירב העבקנ אל 1995 תנשב לחה
.היכרצ יפ-לע תיתיב הכירצל םימ ךורצל תיאשר תימוקמ תושר .תיתיב הכירצל
ירועיש תנטקהב רקיעב םידקמתמ תוימוקמה תויושרב םימה תכירצ תנטקהל םיצמאמה
ילובקת ןיבש שרפהכ רדגומ םימ תחפ .ףלדב ןיבו ילהנימ תחפב רבודמ םא ןיב ,תחפה
הרכמש ,םימה תומכ ןיבל (תימוקמה תושרה התנק וא הקיפהש םימה תומכ ךס) םימה
תביוחמ ,15% לע הלוע תחפה רועיש הב ,תימוקמ תושר .רדגומ ןמז קרפב תיתיב הכירצל
.דחוימ םולשתב
המצע תושרה ידי-לע הנשל תחא תוחוודמ ,תוימוקמה תויושרב תוכרצנה ,םימה תויומכ
.םימה תוביצנב תוקדבנו
.ק"מ 106 -כ הניה יתיבה רזגמב שפנל תעצוממה םימה תכירצ

:רמאמה תרבחמ תודוא

.םימה תוביצנב הכירצה לוהינל ףגא תלהנמ ,ץילב הגנ

47 ,9-4 * 1999 ראוני * 387 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ