היינשה תיצחמב לארשיב םשגה רטשמב םייוניש
20 ה האמה לש
איג ןב הלהת :תאמ
.37-27 םידומע ,(1999 ראוני) ,387 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     


:רמאמה יקלח
אובמ
רבוטקוא ישדוחב םשגה רטשמב םייוניש
יתנשה םשגה רטשמב םייוניש
יסחיה םלקשמבו םשגה לש תוישדוחה תויומכב םייוניש
?תוקוחר תוירפסומטא תוכרעמ ןיבל םשגה רטשמב םייוניש ןיב רשק


אובמ
לעמ תחאה 1980-1951 -ו 1960-1931 תופוקתה לש תויטרדנטס םשג תופמ יתש םיחינמשכ
לש המורד הדידנב ןיחבהל ןתינ ,(1 רויא) עבש-ראבל דודשא ןיבש רוזיאב ,היינשה
לש וז הדידנ .מ"מ 500 -ו מ"מ 400 לש הלא רקיעב ,(םשג-יווש םיווק) תוטייהוזיאה
יתש ןיב םימשגה רטשמב םייוניש ולחש ,הבשחמל םוקמ הנתנ םשגה תוטייהוזיא
.ל"נה תופוקתה

םיעקשמה לש תועצוממה תויומכב םייוניש ולחש ,הדבועל םתעד תא ונתנ רפסמ םירקוח
הלח ויפל ,Elbashan (1966) לש ורקחמ תא ריכזהל ןתינ .םינש תורשע לש ןמז תופוקתב
Strien (1977 ,1967) םג .1930-1901 תמועל 1960-1931 םינשה ןיב םשגה תויומכב הדירי
-ה האמה לש היינשה תיצחמב מ"מ 600 -מ םילשוריב םימשגה עצוממב הדירי לע דיעמ
.20 -ה האמה לש היינשה תיצחמב מ"מ 500 -ל 19

םייוניש ולח ,Kutiel (1991) יפ-לע :םימרוג רפסמל ל"נה םייונישה תא וסחיי םירקוח
ךשמב לארשי לע העיפשמה ,תיריביסה המרה לש ץחלב הדירימ האצותכ חורה תמירזב
יכ ,Tzvetkov (1985) ןעוט ,ותמועל .1960-1931 לש הפוקתה תמועל 1980-1951 םינשב ,ףרוחה
.ןוכיתה םיה לש תיחרזמ-םורדה הניפב תורוטרפמטב םייונישב םירושק םייונישה

תויומכב םייונישהש ,ןעטנ (1998 ,לארשיב היגולורואטמ) טרגנאו ןורש לש םתדובעב
.רוזיאב םייטפוניס םייונישב םירושק בגנה ןופצב םיעקשמה
,עקרקה ישומישב ולחש םייונישה ,ותנעטל .Otterman (1990) עיצה ןיטולחל הנוש השיג
םייונישל ליבוהל םילוכיה םייוניש ,(ודבלא) חטשה ינפמ הנירקה רזחהב םייונישל וליבוה
.םימשגה תויומכב

העיגהש הנירקהמ קלחכ חטשה ינפמ שמשה לש הנירקה תרזחה רועיש אוה ודבלא
ךרואל הנתשמ) שמשה לש הנירקה תיווזמ עפשומ חטש ינפ לש ודבלאה רועיש .םהילא
םיעבצ .חטשמה יעבצמ ןכו וילעמש הייחמצה ביטמ ,חטשה ינפב תוחלהמ ,(םויה תועשה
גלש חטשממ שמשה תנירקמ 95% לש רזחה) שמשה תנירק תא בטיה םיריזחמ םיריהב
טלפסא רוזיא) הנירקה תא "םיעלוב" םיהכ םיעבצ דועב ,(םירק גלשה ינפ תא ריאשמ
,רתוי םיקורי חטשה ינפש לככ ,ךכיפל .(םיממחתמ וינפו הנירקה תא בוט עלוב רוחש
רוזחל הנממ תענומו הנירקה תא תרבושה) תנווגמ הייחמצ ילעבו רתוי םיחל
תעלבנה הנירקה .חטשה ינפ ידי-לע "תעלבנ"ה ,הנירקה רועיש הלוע ךכ ,(הרפסומטאל
תרוטרפמטו שחומ םוחכ אטבתת היגרנאה םישבי חטשה ינפ םא :תורוצ יתשב הנימז
קלחו שחומ םוחל הקלחב הנפות תעלבנה היגרנאה םיחל חטשה ינפ םא ;הלעת חטשה
טלפיי הז םוח .סומכ-םוחכ הרפסומטאל רבעותש ,תוחלה יודיאל הנפוי הנממ
יתשב חטשה ינפל הנימזה היגרנאה תומכב היילעה .תובעתהה ךילהתב הרפסומטאל
.הנותחת הרפסומטאה תבכשל תיתועמשמ היתורוצ

תוחלה יפטשב םג אלא ,(ודבלא) חטשה ינפמ הנירקה יפטשב קר םניא םייונישה
רובדימ יטנא לש הז ךילהת .חטשה ינפ סופסחב ןכו םינושה םימהזמהו
לש םיימילקא םירטמרפב ןמז ךרואל םייוניש לע עיפשהל לוכי ,(Anti-Desertification)
ריוואה ץחלב ,תוחלב ,תורוטרפמטה רטשמב םייוניש :הנותחתה הרפסומטאה תבכש
לע ועיפשיש ,םייוניש תירפסומטאה תוביציב םייוניש לוחל םייושע םהיתובקעב .חורבו
ךילהת שחרתה לארשיבש ,ןכ םא ,ןכתי .םיעקשמה תומכ לעו ףרוחב תויטפוניס תוכרעמ
.הצחמל םיחיחצ םירוזאב םירקוח רפסמ ידי-לע הפצנש ,רובדימה ךילהתל ךופה

:רבוטקוא ישדוחב יוטיב ידיל אובל הלוכי ל"נה םיכילהתב םייונישה לש העפשהה
לעמ תאצמנה ,תיפורטבוסה המרה לש תושלחיה הלח ,רבוטקוא שדוחב ,ףרוחה תליחתב
ןניא ,ףרוחה תנועל תוינייפואה ,תויטפוניסה תוכרעמה ,תאז םע .ץיקה ישדוחב לארשי
םיה ןיב תוממחתהה ילדבהמ םיעפשומ הז שדוחב םימשגה בור .לארשיל ןיידע תורדוח
ינפמ היגרנא תפסות לבקל םייושע ,ץיקהמ םחה םיהמ םיעיגמה ריוואה ישוג .השביהו
לש תוחתפתההו תוביציה-יא תרבגהל ליבוהל לוכיה רבד ל"נה םייונישה לשב חטשה
תפסות יזא ,םשג תדרוהל םיאנת הלא ריווא תוסמב םימייקתמ םא .םשג ידירומ םיננע
סיסב תצירפל קדה תווהל ידכ הקיפסמ ,חטשה ינפמ םהל תינקומה ,תוחלהו היגרנאה
.םשג תדרוהלו היסרבניאה

ללגב םלוא ,ללכ ךרדב ,תונטק לארשיב רבוטקוא שדוחב םימשגה תויומכ ,םנמוא
ןחוב ןבא שמשל הז שדוח לוכי ,ליעל םיניוצמה ,םידחוימה םייטפוניסה םיאנתה
.םיעקשמהו תוביציה-יא לע םיימוקמה םיאנתה תעפשהל

לש היינשה תיצחמב עבש-ראבל דודשא ןיבש רוזיאב ולחש ,עקרקה ישומישב םייונישה
,ןכ-םא ,םהב שי יצראה ליבומה תלעפה םע ,60 -ה תונש תליחתמ רקיעב 20 -ה האמה
.םיירוזיאו םיימוקמ םיימילקא םייונישל ליבוהל לוכיש ץוליא ,הרואכל

דומעה שארל הרזח


רבוטקוא ישדוחב םשגה רטשמב םייוניש
.בגנה ןופצב רבוטקוא ישדוחב םשגה רטשמב םייונישל רשאב ףיקמ רקחמ הזב גצומ
ןיבש רוזיאב ,יגולורואטמה תורישה לש םשג תונחת 51 -מ ימוי םשג היה רקחמל סיסבה
רקחמה תפוקת .הזכרמבו ץראה ןופצב תרוקיב תונחת 6 ןכו ,עבש-ראבל דודשא
ןופצב הנשל םשג מ"מ 500 -מ תעונ םימשגה תויומכ .1987/8-1938/9 םינשל תסחייתמ
לבגומ רקחמה רוזיא .(עבש-ראב) ומורדב דבלב מ"מ 200 -ו (דודשא) רקחמה רוזיא
.לארשי לש תוחיחצה וק ידי-לע ומורדב

רבוטקוא ישדוחב םשגה תויומכב םייוניש .א
רובע רבוטקוא ישדוחב םשגה לש תוישדוחה תויומכה לש ןמזב תונתשהה תמגמ הבשוח
ןופצב תרוקיבה תונחת 6 -בו ,(עבש-ראבל דודשא ןיב) בגנה ןופצ רוזיאב םשג תנחת לכ
לע דיעמ הז הרקמב המגמה עופיש :המגודל ןירבוג-תיב תנחת תא גיצמ 2 רויא .זכרמבו
םינשה ןיב רבוטקוא ישדוחב םימשגה לש תוישדוחה תויומכב הנשל מ"מ 0.5 לש היילע
תונחת 6 -ל ןכו ,רקחמה רוזיאב תונחתה 50 -מ תחא לכל המגמה עופיש בשוח .1988-1950
יוניש תגציימ הדומע לכ :3 רויאב תוארל ןתינ תונחתה לכ רובע האצותה תא .תרוקיבה
תונחת 6 ןכו ,רקחמה רוזיאב תונחתה לכ .הנשל מ"מב םשגה לש תוישדוחה תויומכב
תונחתה) רבוטקוא ישדוחב םשגה תויומכב היילע תוארמ ,(תחא הנחתל טרפ) תרוקיבה
.רוחש יתחת וקב תונמוסמו לאמשמ תועיפומ תרוקיבה תונחת .(םורדל ןופצמ תורדוסמ
.תרוקיבה תונחת 6 -מ הברהב ההובג היילע תוארמ רקחמה רוזיאב תוינופצה תונחתה
היינפה םעש ,רורב .(Bardsley et al., 1998) תיטסיטטס הניחבמ תקהבומ האצמנ וז היילע
רבוטקוא ישדוחב םשגה תויומכש ,רוכזל שי :יונישה תמצועב הדירי הלח םורד ןוויכל
.(Ben-Gai et al., 1993) רקחמה רוזיאב המורד םינופש לככ תיטסרד הרוצב תודרוי

לככ :4 רויאב תוארל ןתינ רבוטקוא ישדוחב םיעקשמה תויומכב יונישה זוחא תא
תוישדוחה םשגה תויומכב היילעהש יפ-לע-ףא רמולכ :לדג יונישה זוחא םימירדמש
רקחמה רוזיא םורדב רתוי הלודג היילע הלח תיסחי הניחבמש ירה ,המרדהה םע הנטק
.ונופצב רשאמ

רבוטקוא ישדוחב םשגה יעוריא לש תיבחרמה תוערתשהב םייוניש .ב
יכ ,לכל עודי .םיעקשמ רטשמ ביכרמה ,דחא רטמרפ קר אוה םיעקשמה תויומכב יונישה
תוכרעמהשכ ,הנועה תליחת ישדוחב רקיעב ירבדמ רוזיא לש תוחיחצה ינייפאממ קלח
,איה הנווכה :"םירוזפ םימשג" לש העפותה אוה ןייד תוחתופמ ןניא תויטפוניסה
לש תיבחרמה תוערתשהה תדימ תא .שבי ול ךומס רוזיאבו םשג דרוי דחא רוזיאבש
.םשג לש תוימוי תויומכ ןיב (היצלרוק) םאתימ תאיצמ ידי-לע תמכל ןתינ םשג יעוריא
"תויתדוקנ"ה תדימ הנטק ךכ לדג םיוסמ רוזיאב תונחת ןיבל םשג ןיב םאתימהש לככ
עוריא לש הלודג תיבחרמ תוערתשה לע םידיעמ (1-ל םיבורק) םיהובג םאתימ יכרע .ולש
.םשגה לש "תויתדוקנ" לע ודיעי (1-מ תוחפ הברה) םיכומנ םאתימ יכרעש דועב ,םשגה
,רקחמה רוזיאב הנשימ תופוקת יתש ןיב ,ימוי םשג לש םאתימה ימדקמ ןיב האוושה
.םשגה לש תיבחרמה תוערתשהב יונישה תדימ תא תמכל הרזע
ןיב םאתימה קדבנ .תוכומס םשג תונחת 8 דוע ורחבנו (היבוט-ראב) סיסב תנחת הרחבנ
ןכו 1956-1949 ןיבש הפוקתב םינש 8 ךלהמב רבוטקוא ישדוחב םשג לש תוימויה תויומכה
יכרע תא הארמ א5 רויא .5 רויאב תוגצומ תואצותה .1984-1977 ןיבש הפוקתב םינש 8
לע םידיעמ הלא םיכרע .0.90-0.63 ןיב םיענ םאתימה יכרע :הנושארה הפוקתב םאתימה
יכרע .רוזיא ותואב תונתשמ תויומכב םירוזפ םירטממ ודרי :םשגה לש הבר תויתדוקנ
דיחא היה םשגה :עמשמ 0.95-0.83 ןיב םיענ :הברהב םיהובג היינשה הפוקתב םאתימה
.ולש תיבחרמה תוערתשהה תניחבמ רתוי
תונתשה לע ,ןכ םא ,םיארמ רבוטקוא ישדוחב םשגה תונתשה לע רקחמב םיאצמימה
םישדוח לש םשגה תויומכב היילע קר אל ללוכה ,רטשמ יוניש לע הדיעמה ,ןמז ךרואל
הדיריל היצקידניא הווהמה רבד םשגה לש תויתדוקנה תדימב הדירי לע םג אלא ,הלא
תפסותב הרושק רבוטקוא ישדוחב םשגה "תויתדוקנ"ב הדיריהש ןכתיי .תוחיחצב
תוערתשהה תאו םשג םויל תויומכה תא הריבגהו םשגה יננעל התנקוהש ,היגרנאה
.םהלש תיבחרמה

דומעה שארל הרזח


יתנשה םשגה רטשמב םייוניש
םשגה לש תויתנשה תויומכב םייוניש .א
תויומכב לדבהה תא תונמל ןתינ ,רתוי המושגה ותביבסמ רבדמ םידחיימה ,םימרוגה ןיב
םג יהוז) מ"מ 250 -מ תוכומנ םיחיחצ םירוזאב םשגה תויומכ :םשגה לש תויתנשה
הקלוח םשגה תויומכב םייונישה תא קודבל ידכ .(לארשיב "תוחיחצה וק" לש ותרדגה
הפוקתהו 1963-1938 ןיב הנושארה הפוקתה :הנשימ-תופוקת יתשל הנודנה הפוקתה
םיזוחאב יונישה לש תיבחרמה תוגלפתהה תא הארמ 6 רויא .1987/8-1963/4 ןיב היינשה
תויתנשה תויומכב היילע הארמ רקחמה רוזיא בור .תופוקתה יתש ןיב תויתנשה תויומכב
לודג יונישה המורד םינופש לככ .הנושארה הפוקתה תמועל ,היינשה הפוקתב םשגה לש
.20% לע ףא הלוע רקחמה רוזיאב תויתנשה תויומכב היילעה .רתוי

םשגה לש תונתשהה םדקמב םייוניש .ב
הנש ןיב םשגה לש ההובג תונתשהב םג םינייפואמ הצחמל םיחיחצו םיחיחצ םירוזא
Coefficient of) תונתשה םדקמ תרזעב םיתמכמ םשגה לש תונתשהה תדימ תא .הנשל
רשפאמ הז דדמ .(Relative Standard Deviation) תיסחי ןקת תייטס םצעב אוהש (Variation
רוזיאב ןהל תופצל שיש ,תויתנשה תויומכה לש םינותחתהו םינוילעה תולובגה תא תעדל
רדסהו תיתנועה המצועה לע שגדה תא םש הז דדמ .תשקבתמ תוריבס תמר לכב םיוסמ
םדקמ הארמ םשג יריתע םירוזאב .םילקא טופשל ידכ ,םשגה תורדס לש בקועה
םירוזאהש לככ בחרמב הלועו ךלוה תונתשהה םדקמ .20%-15% ןיבש םיכרע תונתשהה
ןתינ .עצוממהמ םיקוחר םינותחתו םינוילע תולובג ושוריפ :רתוי םיחיחצ תויהל םיכפוה
תונתשהב םייוניש לע ךכמ קיסהלו ןמז ךרואל רוזיא ותואב תונתשהה םדקמ תא קודבל
.ימילקא יוניש לש היצקנופכ הנשל הנשמ

דודשא ןיב רוזיאב הנושארה הפוקתב תונתשהה םדקמ יכרע תא הארמ א7 רויא
ןופצב 35%-30% ןיב ענ םיכרעה ערשמ .המורד היינפה םע םילוע םיכרעה :עבש-ראבל
םדקמ יכרע תא הארמ ב7 רויא .ומורדב 40% -מ הלעמל לש םיכרעל דע רוזיאה
,רקחמה רוזיא ןופצב 25%-20% ןיב ענ םיכרעה ערשמ :היינשה הפוקתב תונתשהה
.(Ben-Gai et al., 1994) ומורדב 30% -מ הלעמל לש םיכרעל

ןיבש רוזיאב תונתשהה םדקמ יכרעב תיתועמשמ הדירי הלחש ,ןכ םא ,קיסהל ןתינ
םשגה יכרעש ושוריפ :הנושארה הפוקתה תמועל ,היינשה הפוקתב עבש-ראבל דודשא
יונישהמ תוחפ ינוציק רוזיאה ןופצב יונישה .יתנש-ברה עצוממל רתוי םיבורק םייתנשה
,הארמ רוזיאה לש "תוירבדמ"ה תדימל תונתשהה םדקמ ןיב ךופהה סחיה .ומורדב
.הנושארה הפוקתה תמועל היינשה הפוקתב תוחפ חיחצ ךפה בגנה ןופצש ,אופא

םשגה לש תוינוציקה תויתנשה תויומכב םייונישה .ג
םשג תויומכל .םשג לש תויתנש תויומכ לש תוינוציקה תדימ תא םג קודבל היה בושח
םשגה תומכ ןהב ,םינשב םייאלקח םיקזנ :םדאל הבר תובישח תולעב תוכלשה תוינוציק
הברהב תוהובג םשגה תויומכ ןהב ,םינשב םישק םיקזנו ,דואמ הכומנ תיתנשה
ייח לע תוכלשה וליפאו ,םיינוריעהו םיירפכה זוקינה ימגד לע תוכלשה ןכו ,עצוממהמ
תאז לכבו ,עצוממב םייוניש ולח אלש תורשפא תמייקש ,רוכזל שי .(תונופטש ןמזב) םדא
,םדוקה ףיעסב ונד וילע ,תונתשהה םדקמ .םשגה לש םיינוציקה םיכרעב םייוניש ולח
רתוי ןנשי םאה :יונישה תא דקממ אוה ןיא םלוא ,םיינוציקה םיכרעב םייוניש לע דיעמ
היילעב אקווד םיכורכ םייונישה אמש וא ,םשג לש דואמ תוהובג תויומכ םע םינש
?םשג לש דואמ תונטק תויומכ םע םינשה רפסמב

Ben-Gai) םיאצממ רפסמ לע העיבצמ םשגה לש תיתנשה תוגלפתהה לש הקימעמ הניחב
רפסמב הדיריב אוה עבש-ראבל דודשא ןיבש רוזיאב יתועמשמה יונישה :(et al., 1998a
תוהובג תויומכ םע םינשב היילע אקווד ואלו םשג לש דואמ םיכומנ םיכרע םע םינשה
םינשב רתוי הלודג היילע הלח ,תאז תמועל ,ץראב ןופצ רוזיאב .יתנש םשג לש עצוממהמ
תונטק תויומכ םע םינשה רפסמב דואמ ןטק יוניש לחו ,םשג לש דואמ תוהובג תויומכ םע
תוינופצ תונחת :הנחתה םוקימל םאתהב ברועמ יונישה - זכרמה רוזיאב .םשג לש דואמ
רתוי תוימורד תונחת וליאו ,ץראה ןופצב ומכ םייוניש תוארמ זכרמה רוזיאב רתוי
.ץראה םורדבש ולאל רתוי םימוד םייוניש תוארמ זכרמה רוזיאב

דומעה שארל הרזח


יסחיה םלקשמבו םשגה לש תוישדוחה תויומכב םייוניש
תונתשהה םדקמבו םשגה לש תויתנשה תויומכב םייתועמשמ םייוניש ואצמנש ,הדבועה
םייונישל רשאב העידיה תוחפ אל הבושח םלוא ,םדאל הבר תובישח תלעב איה ,םהלש
הדיחא הרוצב תסרפתמ םשגה לש תויתנשה תויומכב היילעה םאה :םייתנוע-ךותה
ישדוחב םשגה לש תיתועמשמ היילע הלח יכ ,רבכ וניאר ?ףרוחה ישדוח לכ ךרואל
לש תיללכה תומכל הז שדוח לש תיסחיה ותמורת יכ ,חוכשל ונל לא םלוא ,רבוטקוא
לכב םשגה תויומכב םייונישה וקדבנ ,ךכיפל .דבלב םידדוב םיזוחא איה תיתנשה םשגה
.תויתנשה תויומכל תיסחיה םתמורתו ףרוחה ישדוחמ דחא

לש תוישדוחה תויומכב הדירי אקווד הלח בגנה ןופצב רבמצדו רבמבונ ישדוחב יכ ,אצמנ
,ראורבפו ראוני םישדוחב הלח היילע .הנושארה הפוקתה תמועל ,היינשה הפוקתב םשגה
םג הלח לירפאו ץרמ םישדוחב תיתועמשמ היילע .לירפאו ץרמ םישדוחב הנועה ףוסב ןכו
.הזכרמבו ץראה ןופצב רשא תרוקיבה תונחתב

הברהבש ,אצמנ :ץראה לכב ץרמ ישדוחב לחש יתועמשמה יונישה תא ןייצל ןיינעמ
.רתויב תונטק םשג תויומכ ודריש וא ,ללכ םשג דרי אל הנושארה הפוקתב ץרמ ישדוחמ
ץרמ שדוח ,םצעב .ץרמ ישדוח לכב תויתועמשמ תויומכב םימשג םידרוי היינשה הפקותב
.לירפא שדוחל רשאמ ,ראורבפ שדוחל רתוי היינשה ותפוקתב המוד

םוי הנושארה הפוקתב םא .םשגה תנוע לש המידק הזוזת לע םידיעמ הלא םיאצמימ
היה (תיתנשה םיעקשמה תומכמ תיצחמ תדרוי וילא דעש ,םויה) ינויצחה םשגה
ןוויכל ינויצחה םשגה םוי ענ המידק םשגה תנוע תזוזת ללגב ירה ,ראוני שדוח תישארב
.הז שדוח לש היינשה ותיצחמל ףאו ,ראוני שדוח עצמא

דומעה שארל הרזח


?תוקוחר תוירפסומטא תוכרעמ ןיבל םשגה רטשמב םייוניש ןיב רשק
תוכרעמ םע ,1950 תנשמ לארשיב םשגה רטשמב םייוניש ןיב רשק אוצמל םייוסינ וכרענ
הדונתה םע ןכו ,טקשה סונייקואב רשא וינינ-לאה ומכ ,תוקוחר תוירפסומטא
Ben-Gai et) יטנלטאה סונייקואב רשא ,(North Atlantic Oscillation, NAO) תיטנלטא-ןופצה
תוירפסומטא תוכרעמ לע עיפשמ רשא ,וינינ-לאה ןיב רישי רשק אצמנ אל .(al., 1988b
זאמ יכ ,ןעטנ Price et al., (1988) לש הדובעב יכ םא לארשיב םשגה רטשמ ןיבו ,תוילבולג
ןופצה הדונתה ,רתוי הבורקה תירפסומטאה תכרעמל םג .הזכ רשק םייק 70 -ה תונש
רשק היה אל ,ונופצו יטנלטאה סונייקואה זכרמ ןיב ץחלה ישרפהב הרושקה ,תיטנלטא
ןיב ,תיטסיטטס קהבומ ,רתויב קזח רשק םייקש ,ןייצל שי .לארשיב םשגה רטשמל
.לארשיב תורוטרפמטה רטשמ ןיבל וז תכרעמ

:רמאמה תרבחמ תודוא
םירקחמה תואצות .ביבא-לת תטיסרבינוא ,היפרגואיגל גוחה ,איג-ןב הלהת
לת תטיסרבינואב הקיסיפואיגלו היפרגואיגל תוקלחמה ףותישב וכרענ הזב םיגצומה
תובידאב ןתינ תודובעל םינותנה סיסב .ןגד תיבב ילארשיה יגולורואטמה תורישהו ביבא
.ילארשיה יגולורואטמה תורישה

37-27 * 1999 ראוני * 387 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ