םיגד לודיג תועצמאב םימ לש ליעי לוצינ
תבלושמ הממחב םיחמצו
עבג לטיבא , ץרפ בקעי , רימז םוחנ , שטלט ינב :תאמ
.47-42 םידומע ,(1999 ראוני) ,387 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

ניצול יעיל של מים באמצעות גידול דגים וצמחים בחממה משולבת
:רמאמה יקלח
אובמ
הב םיגדה לודיגו תירלוסורדיהה הממחה
םיגדה תכירב ימב םיחמצ לודיג
םוכיס
תורפס


אובמ
תויומכש ,ךכל םרוג יתיישעתהו ינוריעה םירזגמה לש םימה ישוקיבב ךשמתמה לודיגה
רחא שופיחל איבמ הז בצמ .םיתחופו םיכלוה ץראב תואלקחל םינימזה םיריפשה םימה
תושרל םידמועה םימה לש יברמ לוצינל ואיבי רשא ,םייגולונכט תונורתפו תונויער
םתואב םיחמצו םיגד לודיג בלשל אוה םיקדבנה הבשחמה ינוויכמ דחא .תואלקחה
שומישה .םיחמצה תוקלחו םיגדה ילכימ ןיב תוירוזחמב םירבוע םימה רשאכ ,םימה
היהי ןתינש תנמ-לע .תיקשמה רוצייה תלוכי תא לידגהלו םימב ךוסחל יושע רזוחה
.םירזחוממ םימכ םדועיל םאתהב םהב לפטל שי ולא םימב שמתשהל

תודסומב םינורחאה םירושעב וחתופ יגולויבו ימיכ ,ינכמ ןוניס לש תונווגמ תויגולונכט
תיברמ .םימב םייח ילעב לודיגל רקיעבו םיחמצ לודיגל םימה תוכיא תמאתהל ,רקחמה
תובייחמ ,םיגד לודיגל תוירחסמ תורבח ידי-לע תועצומה ולא םג ןכותבו ,ולאה תוכרעמה
תויגולונכטה בטימב תודיוצמ ןהש תורמל ,םויל םימהמ םיזוחא 10 דע 2 תפלחה
תובוכרתב םירישע ,םיגדה תוכירבמ ואצוהש רחאל ,םימה .םימ רוהיטל תויתישעתה
םיעצמאב היקשהל לוצינל םימישי םניאו םיפחרמו םיסמומ םיינגרוא םירמוחו ןקנח
ימש איה האצותה .םימה תויולעב היילעל איבמה ,ףסונ לופיט רחאל אלא ,םיליגרה
.םימה תורוקמו עקרקה םוהיז ךות ,הביבסל םיטלפנו םילצונמ םניא זקנה

,ףרוחב םמוח תרימשל תולעה םג םימה ריחמל תפסונ םהב ,הקירמא ןופצבו הפוריאב
Intensive Aquaculture) םרוזחימו םימב לופיטה תא תילכלכ קידצמה ףוריצ םייק
םיטלפנה ,םימח םימ תפלחה םשל ,צ"מ 10 -ב םירק םיירט ק"מ םומיח .(Systems,1995
תיתועמשמ תולע .הלועמ תוכיאב קלד רטיל לעמ ףורשל בייחמ ,םיגדה לודיגל תכרעממ
רודכ לש םירקה םירוזאב םיגד תוכירב ימ רוזחימל תויגולונכט תוחתפתה המרג וז
.ץראה

םיגד ינימ לש תוכירבב ההובג הרוטרפמט לע ףרוחב רומשל ךרוצ שי לארשיב םג
תוצראל האוושהב םימב ןוכסיחל רתוי הברה הלודג תועמשמ שי ףסונבו ,םימיוסמ
םיגד ,םילודיג יגוס ינש ףוריצו םימה רוזחימ ידי-לע לבקתהל לוכי םימב ןוכסיחה .תורק
לוצינל ףסונ ,תרקובמו הביצי םוח תמרו (הממח) תיזיפ הנגה םהינש םישרודה ,םיחמצו
.םימב םייוצמה ןוזמה ירמוח לש ידדה םילשמ

תעצבתמ ,רמש ןיע ץוביקב אצמנה ,"ןוריע תואובמ" יכוניחה דסומב ,לדומ תממחב
ךות ,םילקא תרקובמ הממחב לכאמ יגד רצייל ןויערה לש תינושאר תונכתיה תקידב
.יונ יחמצ וא תוקרי תקלח ןיבו םיגדה תכירב ןיב םימה רורחיס

:תואבה תודיחיה-תתמ תבכרומ הלוכ תכרעמה
לכאמ יגד לודיגל תירלוסורדיה הממח .א
םיחמצ לודיגל תוממח ךרעמ .ב
רורוואו רוזחימ ,ןוניס תוכרעמ .ג
תבשחוממ םימו םילקא תרקב תכרעמ .ד
.יעוצקמ תווצ םע ףותישב ,יכוניחה דסומה ידימלת ידי-לע תלעפומ הלוכ תכרעמה

דומעה שארל הרזח


הב םיגדה לודיגו תירלוסורדיהה הממחה
וב רשא ,יכנא סוסיר לע תססובמה ,םוח ףוליח תכרעמ תבכרומ תירלוסורדיהה הממחב
הווהמה ,םימ תכירב ךות לא 'מ 3 -כ לש הבוגמ (מ"מ 0.6 רטוק) םימ תופיט תוזתומ
לעופ םוחה ףלחמ .(Zamir et al, 1990) ר"מל ק"מ 3.6 -ל 1.8 ןיבש עצוממ ףטשב םוח רגאמ
םייקתת ,ריוואב לטה תרוטרפמטמ הכומנ הפיטה תרוטרפמט םא .ינוויכ-וד םוח ףלחמכ
תרוצב ריוואב םיאצמנה םימ יפדוע תופיטה לע ובעתי ןכו ,םימל ריוואהמ םוח תרבעה
תרוטרפמטמ ההובג הפיטה תרוטרפמט םא .הפיטל סומכה םוחה תריסמ ידכ ךות ,םידא
,םימה הירחאו ,הפיטה ררקתת ךכו תודאתה י"ע םימ ןורחאה טולקי ,ריוואב לטה
,רישיה םוחה ףוליחל ףסונ .הז ךילהת שיחממ 1 רויא .המחה הנועב שרדנש יפכ הכירבב
יצחלל םאתהב םיזג ףוליח םג שחרתמ ,םימה לש יודיא וא יוביע תועצמאב ,ףיקעה וא
,תירלוסורדיהה תכרעמה הפיסומ וז ךרדב .ןצמחה יבגל דחוימב בושחה רבד םידאה
תופכ תינצמח .היוורה תוסיסממ 90%-80 לש םוחתב םימל סמומ ןצמח ,ץיקה ישדוחב
תוסיסממ 70%-60 םוחתב סמומ ןצמח איה ףא תקפסמ ,הכירבב תנקתומה (ס"כ 1.5)
.היוורה תוסיסממ 80%-70 םוחתב ןצמח קפסמ ("טפיל ריא") ריווא עובעב ,ףסונב .היוורה

רפסמ רבכ לצונמ (ק"מ 135 -כ) תירלוסורדיהה הממחה לש (םימה תכירב) םוחה רגאמ
בלשב .1995/96 תנש תא איבהל ןתינ לודיג תונוע יתשל המגודכ .םיגד לודיג ךרוצל םניש
עצוממ לקשמב ןונמא יגיגד 14,000 -כב הכירבה הסלכוא ,1996 ץרמ 1995 רבמבונ ,ןושארה
תודרשיהו םימי 150 -ב גדל 'רג 100 -כ לש עצוממ לקשמל ועיגה םיגדה .גדל 'רג 50 -כ לש
-כ ופלחוה לקשמ תפסות ג"ק לכל .1:2.4 -כ התיה תעצוממה ןוזמה תוליצנ .95% -כ לש
-כו למשח ש"וק 5 -כ וכרצנ ,(1:0.38 םימ םדקמ) םיריפש םימב םיגד תכירב ימ רטיל 380
הסלכוא ,1996 רבמבונ 1996 לירפא ,ינשה בלשב .הרקה הנועב ףסונ םומיחל קלד 'רג 50
עצוממ לקשמל ועיגה םיגדה .גדל 'רג 100 -כ לש עצוממ לקשמב םיגד 7000 -כב הכירבה
היה םימה םדקמ .1:1.25 התיה ןוזמה תוליצנ .םימי 130 -כ ךשמב גדל 'רג 350 -כ לש
.ףסונ םומיחל קלד םרג 50 -כו למשח ש"וק 4 -כ וכרצנ ,1:0.13

,תירלוסורדיהה הממחה לש םימה תכירבב םיגד לודיג תפוקתל תיניפואה ,םימה תוכיא
60% לעמ איה ,הכירבל תיניפואה ,סמומה ןצמחה תמר .(1991)1 הלבטב תנתינ
םיגד ןוזמ ןתממ האצותכ הדמתהב תולוע םיפחרמה םיקצומה תומר .היוורה תוסיסממ
זוכירב היילעל ליבקמב .הצוב קוליסל תכרעמ רדעיהו (ןובלחבו תיאתב רישעה)
.םיגדה ןוזמב םרוקמ רשא ,םימבש ןחרזהו ןקנחה תומר םג תולוע םיפיחרתה
םיווהמה ,םיפחרמ םיינגרוא םיקיקלח עפשמ האצותכ דאמ הליעי הכירבב היצקיפרטינה
,ויתימעו ךלמינבא) היצקפירטינה יקדייח תלועפל םיינויחה ,ןמחפ רוקמו םינפ חטש
תינצמח י"ע תיכנאו תופכ תינצמח י"ע דימתמ ןפואב תיקפוא םיקיקלח תפחרה .(1991
,סזומ) הובג ןקנח רזחהלו היצקיפרטינדה בוכיעל ,טרטינה תורבטצהל תמרות הירטפ
שלחה רואה אוה ,הליעיה היצקפירטינה תא ריבסהל יושע רשא ,ףסונ בושח םרוג .(1991
,לוחכ רוא דוחיבו ,רואש אצמנ .(הממחל ץוחמ רואה תמצועמ 10% -כ) הממחב תיסחי
.Nitrosomonas גוסהמ דחוימב ,היצקיפרטינ יקדייח בוכיעל םימרוגה דחא אוה
(1:10) הובג היה םיגדה תכירבב CODBOD ןיב סחיה (Abeliovich and Vonshak, 1993)
םע תבשיתמ וז העפות .(1:2.5) ןיחלוק תוכירבל יניפואה סחיהמ דאמ הנושה סחי
ירישע םיגד ןוזמ תויראש םה םיינגרואה םיפחרמה םיקצומהמ לודג קלחש ,הכרעהה
.ילאירטקב קוריפל םינימז םניא רשא ,תיאת
לופיטל וקקזנ אלו םיאירב ויה ,תונושה לודיגה תופוקת לכ ךלהמב ,םיגדהש ,ןייצל יואר
תמרש ןכתי .תורחא תויביסנטניא םיגד לודיג תוכרעמב ללכ ךרדב ןתינה ,ירנירטו
המר הרשמ ,תורחא םיגד לודיג תוכרעמל תיסחי ,וזה תכרעמב ההובגה םיקדייחה
םבצמ תא רפשמה ,ילאירטקב ןובלחל רישע רוקמ הווהמ ףסונבו ההובג תינוסיח
.1999 ףרוחב קדביהל תוננכותמ תורחאו וז הרעשה .םיגדה לש יגולויזפה

,שטלט יפ-לע) רמש-ןיעב הממחב םיגדה לודיג תכירבב םימה תוכיא :1 'סמ הלבט
(1991
לודיג ימי
הדימ הדיחי
הנתשמה
90
30


7.3
7.9

pH
4.8
7.0
mg/1
סמומ ןצמח
0.55
0.26
mg/1
N הינומא
0.19
0.08
mg/1
N טירטינ
111
32
mg/1
N טרטינ
10
3
mg/1
P טפסופותרוא
125
112
mg/1
דירולכ
569
637
ug/1
ליפורולכ
128
44
mg/1
ינגרואנא ףחרמ רמוח
383
145
mg/1
ינגרוא ףחרמ רמוח
629

mg/1
COD
60

mg/1
BOD

דומעה שארל הרזח


םיגדה תכירב ימב םיחמצ לודיג
דחא תא הווהמ םימה םתוא לע םיחמצ לודיגו םיגד לודיג ןיב ןילמוגה יסחי תניחב
םיגדה תכירב ימב .רמש-ןיעב תידומילה הממחב םייזכרמה דומילהו הדובעה ינוויכמ
תויהל תויושעה ,םיחמצל תונימז ןחרזו ןקנח תובוכרת לש תולודג תויומכ תורבטצמ
לודיגה עצמ לע תחתפתמה ,תילאיבורקימה הסמויבה ,ךדיאמ .םרובע ינושיד ךרע תולעב
תא ןיטקיש ,יגולויב רטליפ תווהל היושע ,םהלש םישרושה תיב לעו םיחמצ לש קתונמה
וזה תבלושמה תכרעמב בושח ביכרמ .םיגדה תכירב לא םירזוחה םימב ינגרואה סמועה
תוילאיבורקימה תויסולכואהו םיגדה תמישנ י"ע רצונה ,ינצמח-ודה ןמחפה אוה
תיחמצה הזתניסוטופל ירקיע רוקמ ,הממחה ריוואל ףדנתמ אוה רשאכ ,הווהמהו
.(1994 ,ןייטשפא) הממחב יונה יחמצ לש חלצומה לודיגלו

,ודעוי ("ןוריע תואובמ" יכוניחה דסומה ידימלת לש רמג תודובע) תוינושאר תודובע רפסמ
.הממחב םיחמצה לודיג לע םיגדה תכירב ימ לש העפשהה דומילל ,ןושארה בלשב
,תינופורדיה תכרעמ החתופ (תופטפט) היקשה תוכרעמ תמיתס תיעב תא ףוקעל תנמ-לע
.הכירבל םירזוח םה הנממו ,10% -כ לש עופישב םיבזרמב םימה םימרוז הבש

םיגד תכירב ימ לע ,לדומ חמצכ ,סרית לדוג (1997 ,לט-ןב) תונושארה תודובעה תחאב
יתשב .םיבזרמב םימה ינפ-לע ופצש ,רקלק ישגמב וערזנ סריתה יחמצ .םוי 35 ךשמב
תופסונ תוכרעמ יתשו ,םויל ג"ק 2.5 לש תומכב (ןובלח 27%) ןוזמ ןתינו םיגד ולדג תוכרעמ
ודדמנש ,םיעצוממה םימה תוכיא ינותנ .םיליגר רצח ימ םע םיגד אלל תרוקיבכ ושמיש
יזוכיר .2 רויאב םינתינ ,םיגד אלל תכרעמבו םיגדה לודיג תכרעמב יוסינה תפוקתב
.תרוקיבה ימ תמועל םיגדה ימב ,המאתהב ,2.8 -ו 9.4 יפ םיהובג ויה טרטינהו טירטינה
םילודג ויה ,םיגדה תכירב ימב וקשוה רשא ,סריתה יחמצ לש שביה לקשמהו ףונה ךרוא
.3 רויאב המאתהב זוחא 26.5 -ו 15.2 -ב םיליגר םימב וקשוהש ולאמ רתוי

לע םיגד תכירב ימ תעפשה המוד תכרעמב הקדבנ הבש ,(1998 ,רוימ-ןב) תפסונ הדובעב
,אצמנ .(0.2% ,"3 רפש") ןשד ימב היקשה לש ףסונ לופיט סנכוה ,ירלסה חמצ לודיג
לע ולדגש ולא רשאמ רתוי רהמ ןשדה ימ לע ולדגש ,םיחמצה וחתפתה יוסינה תליחתבש
,םיגדה תכירב ימ לע ולדגש ,םיחמצה וגישה יוסינה ףוס תארקל ךא ,םיגדה תכירב ימ
תמר לע הלאה םילופיטה תעפשה הקדבנ רשאכ .ןשד ימב וקשוהש םיחמצה תא
רתוי תיטיא התיה (ןחרז ,ןקנח) םילרנימהמ קלח תטילקש ,אצמנ הלעב םילרנימה
ןמז קרפ רחאל ךא ,ןשדה ימ לע ולדגש ,םיחמצב רשאמ ,םיגדה ימ לע ולדגש םיחמצב
תומרו לודיגה בצק .םילופיטה ינשב הוותשה םיחמצב םילרנימה זוכירו לדבהה שטשטיה
,םיחמצ תמועל םיגדה תכריב ימבו ןשד ימב וקשוהש םיחמצב םיהובג ויה םילרנימה
.םיליגר רצח ימ לע ולדגש

שי םיגדה תכירבמ םימב היקשהלש ,איה וללה תוינושארה תודובעה יתשמ הנקסמה
ףילחתכ ףא םהב שמתשהל ןתינ ,ןכ-לע-רתי .םיליגר םימב היקשהל האוושהב ןורתי
.ןשד ימב היקשהל

דומעה שארל הרזח


םוכיס
םיחמצו הגד ילובי תגשה רשפאל יושע םימ םתוא לע בלושמב םיחמצו םיגד לודיג
תכרעמ .םימ תדיחילו ןוה תדיחיל תיבטימ תוכיאבו רתוי םיהובג (יונ יחמצ ,תוקרי)
ימב תויוצמה ,הביבסל תוניוע תוינקנח תובוכרת לש ןתטילפ תא רעזמת םג תבלושמ
םירקחמ םלועב םינוש תומוקמב םיכרענ ולא תוביסמ .םיגדה תוכירב לש זקנה
.םימה רוזחימ ךות ,םיחמצו םיגד לש בלושמה לודיגה תניחבל ,וזמ וז תונוש ,תוכרעמב
Rakocy, 1994 ,1994 ,וירבחו ןרוק) דבלב תיקלח החלצה לע םידיעמ םיחווידה
.(McClintic, 1994

םינויפיא רפסמ תלעב הניה רמש-ןיע ץוביקב תידומילה הממחב תקדבנה תכרעמה
:ישממ ילכלכ ןורתי רוציל םייושעה ,םיידוחיי
הממחה ריוואמ םוח יפדוע ףרוחה לכ ךשמב ריבעמ ירלוסורדיהה םוחה ףילחמ .א
.םיגדה תכירב ימל תורישי
תרמשנ איהו ,ריוואה תרוטרפמטב תופירח תויממי-ךות תודונת םיענומ הכירבה ימ .ב
רקובב רצק רורוויאל טרפ ,תינוציחה הביבסה םע ריווא תפלחה אלל היוצר המרב
.ריווא םוהיז ענמנו םומיחל שורדה ,קלד ףרוחב ךסחנ ךכ .ברעבו
תרשעה רשפאמ הממח התואב םיגדה לודיג תכרעמו םיחמצה לודיג תכרעמ בוליש .ג
םייחה ילעב תמישנ י"ע ,םיחמצב העמטהה ךילהתל שרדנה ,ינצמח-וד ןמחפב ריוואה
.םימה ךותבש
םידאמש םימה .םימ תדבאמ הניא ,הממיה תועש תיברמ ךשמב הרוגסה ,הממחה .ד
רוקמ םג הווהמ הממחה .תיסחי םירירקה ,הכירבה ימ לא הרזחב םיבעתמ םיחמצה
.ץיקב הללצה
םנמאש תוזמרמ ,וזה תידוחייה תכרעמב ,תויפצתהמ ולבקתהש תוינושארה תואצותה
.בלושמב םיחמצו םיגד לודיג תועצמאב םימ לש ליעי לוצינ לש ןויערל תונכתיה תמייק
ןוכיסה תא ןיטקהל ןתינו ,םימב ןוכסיחל ףסונב םינשד לש תורכינ תויומכ ךוסחל ןתינ
םיצמאמ םישרדנ ןיידע ,תאז םע .הביבס תוניוע תובוכרתב םימה תורוקמ םוהיזל
תכרעמה לש תילכלכה תונכתיהה לע תססובמ הנקסמ שבגל תנמ-לע םיפסונ םיירקחמ
.וזה

דומעה שארל הרזח


תורפס
1. Abeliovich A. and Vonshak A., (1993) Factors inhibiting nitrification of ammonia in deep
    wastewater reservoirs, Wat. Res. 27(10).:1585-1590
2. Intensive Aquaculture Systems (1995) Maryland Pride Farms, Aquatic Technologies
    Inc., Aberdeen, Maryland ,21001 USA.
3. McClintic D., (1994) Double-duty greenhouse, The Furrow, Vally Edition, Vol. ,99,4 John
    Deer & Company, Il, USA.
4. Rakocy, E. R., (1994) Waste management in integrated recirculating systems, Bull.
    Natl. Res. Inst., Aquaculture, Supp. 1.
5. Zamir N., Wallace L.P. and Cohen D. (1990) Greenhouse enclosed aquaculture pond,
    temperature maintenance, using a falling droplets heat exchanger.
    Final Research Report.
BARD Project I-.905-85
םיגד תוכירבב הנזהו ןקנח תרקב  (1991) .ש ידקומו .ש באיד ,.מ אבכוכ ,.י ךלמינבא . 6
.214-204,(4) ד"כ ךרכ ,לארשיב הגדמו גייד ,תויביסנטניא     
םילדג הב ,הממחב ינצמח-וד ןמחפ זגה זוכיר תונתשה ןויפא - (1994) .ל ןייטשפא . 7
.רמש ןיע ,ןוריע תואובמ ,יכוניחה דסומה תרגסמב רמג תדובע .םיגדו תיב יחמצ     
דסומה תרגסמב רמג תדובע .סרית לודיג לע םיגד תכירב ימ תעפשה - (1997) .ד לט-ןב  .8
.רמש ןיע ,ןוריע תואובמ ,יכוניחה     
תרגסמב רמג תדובע .םיגד תכירבמ םרוקמש םימ לע ירלס לודיג - (1998) .י רוימ ןב  .9
.רמש ןיע ,ןוריע תואובמ ,יכוניחה דסומה     
.רמש ןיעב לכאמ יגד רוצייל תרקובמ הממחב םימה תוכיא ןויפא - (1991) .ב שטלט .10
.ןדריה לבח ,תורוקמ ,םימ תוכיאל תיזכרמה הדבעמה ,ינושאר ח"וד     
לובריע ,רורוויא תועצמאב טירטינו הינומא תורבטצה תרקב - (1991) .מ סזומ .11
.190-180 ,(4) ד"כ ךרכ ,לארשיב הגדמו גייד .תיסרח תפחרהו     
תכרעמב םיגד לודיג - (1994) .ש רמרקו .ג וקסוב ,.ר ןרטש ,.ג לט ,.ת ינליא ,.א ןרוק .12
.הברע-בגנ פ"ומ .יגולויב רטליפ לומ הרוגס     


:רמאמה ירבחמ תודוא
."תורוקמ" ,ןדריה לבח ,םימ תוכיאל תיזכרמה הדבעמה ,שטלט ינב (1)
.ונוא תירק ,םיצעויו םיסדנהמ רימז םוחנ (2)
.הרדח תואלקחה דרשמ ,הכרדהה תוריש ,ץרפ בקעי (3)
.רמש ןיע ,ןוריע תואובמ יכוניח דסומ ,עבג לטיבא (4)


47-42 * 1999 ראוני * 387 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ