לארשיב םימ ירגאמ ןונכתב תומגמ
ןוהבר יבצ :תאמ
.8-3 םידומע ,(1999 ראורבפ) ,388 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

HTML Page - Created by QText

:רמאמה יקלח
עקר
םירגאמ לש םישדח םימגד
תושדח תויגולונכט
זוקינ ילעפמב םירגאמ בוליש
חטשה תלבגמו םישדחה םירגאמה תסורפת
םוכיס
תורעה


עקר
.יתנוע םוגיא בייחמ לארשי לש םילקאה יאנתב היקשהל םימ תורוקמ לש ליעי לוצינ
םימה ,ךדיאמ .ץיקה ישדוח תעבש לע ,הלוככ הבור ,תסרפתמ היקשהל םימה תכירצ
העיפשב םירצוימ (1)םיחלוקו ,ףרוחב קר ונליא םיעיגמ ,םימשגב םרוקמש ,םייליעה
ןיבל םימה תונימז ןיב ,ןמזה ריצב רעפה לע רשגל ידכ .הנשה לכ ךשמב ,בוריקב ,העובק
.תוסיו תריגא תשרדנ םהב שומישה

רבודמה .םייעבטה םירגאמה לע ,הרקיעב ,תנעשנ תיצראה םימה תקפסה תכרעמ
םילעפמב םיילוש םימ חותיפ .תרנכב יליע םוגיאבו ,םירפיווקאב יעקרק-תת םוגיאב
.םייתוכאלמ םייליע םירגאמ תיינב בייחמ םיימוקמ

.יתובשיתה ינויצ רגתא ,דימתמו זאמ ,ויה ץיקב היקשהל םלוצינו תונופטש ימ תסיפת
םיבאשמבו המזויב םימ ירגאמ ץראב ונבנ הנידמה לש םינושארה םירושעה ינשב
המקש רגאמ ,ךורב-רפכ רגאמ ומכ ,תיסחי ,םילודג (2)איג ירגאמ ויה ולא .םייתכלממ
.םינטק םייוסינ םירגאמ ןכו ,ןולייא רגאמו

לש זוקינו עקרק רומישל ףגאה לש יסדנה/יעוצקמ עויסבו דודיעב - 60 -ה תונש ףוסב
תודוגאו םידדוב םיקשמ י"ע םייטרפ םירגאמ תיינבל רבעמ ללוחתה תואלקחה דרשמ
ימ תסיפתל (3)דצ ירגאמכ םיימינפה םיקמעב זא ורפחנ םירגאמה תיברמ .תוירוזא םימ
.(ךרוצה יד המיטאו תוללוס תיינבל המיאתמ ,הריפחל עקרקה החונ םיקמעב) .תויואג

ןעשנה ,םימ לעפמ םש םקוה ןלוגה תמרב תבחרנה תיאלקחה תובשייתהה תובקעב
תובכש םויקו ףחסמ יקנ רגנ ,היפרגופוטה ןלוגה תמרב) .איג ירגאמ לע תידעלב טעמכ
.(דחוימב םיליעי איג ירגאמ תיינב םירשפאמ תלזבה יכפש ןיב תומיטא תויתיסרח

.םיחלוק ירגאמל םיריפש םיילוש םימ לוצינל םירגאמ תמקהמ רבע שגדה 80 -ה תונשב
ירגאמ ורפחנ ,"םימ יגלפ"ו "תורוקמ" י"ע ןושיקה תבולשת ירגאמ תיינבל ליבקמב
ךשמנה רבשמה לשב ,הנורחאל .םיאלקחה ןומימבו תמזויב ץראה יבחר לכב םיחלוק
ינרצי ןומימב בויבל םירע דוגיא י"ע םיבר םיחלוק ירגאמ םינבנ ,יאלקחה רזגמב
.םיכפשה

,(םילוהמ םיחלוק ללוכ) םיחלוק ירגאמל םיריפש םימ ירגאמ לש םיניפאמה ןיב הנחבהה
םירגאמ תיינבב םיינונכתה םילוקישה .תיתועמשמו הבושח איה ,לארשי לש תואיצמב
עירכמ לקשמ שי םיחלוק ירגאמ ןונכתב .םיילכלכו םייסדנה םה םיריפש םימ לש
ךרוצה ,ומוקימ ,רגאמה םגד תריחבל םיסחיתמה ,םייתואירבו םייתביבס םילוקישל
ירגאמל .'וכו היקשהה תטיש ,הביאשה ינקתימ ,רגאמב םימה קמוע ,יתוכאלמ םוטיאב
.'וכו שפונ ,טייש ,תוריית ,םיגד לודיג ומכ ,םיינשמ םישומישב תולבגמ םג שי םיחלוק

ךכו ,םיכפשה רוהיט ךרעמב ינשמ וא ,יזכרמ טנמלאכ שמשל לוכי םיחלוק רגאמ ,ךדיאמ
.לופיטה תולעב ךוסחל

תונורתי ינש םיחלוקה ירגאמל שי ,םיריפשה םיילושה םימה ירגאמ תיברמל האוושהב
:םיבושח םיילועפת
םימ חפנ דע רגאמה ךרד ריבעהל ןתינ ןכלו ,הנשה לכ ךשמב העובק םיחלוקה תעיפש
.(היקשהה תנוע ךשמב יולת) וחפנמ לופכה
םיחלוק רגאמ ןכלו ,תושק תרוצב תונשב םג תיתועמשמ תתחופ הניא םיחלוקה תומכ
ךרוצ אלל םייתנש-בר םילודיג תייקשה רשפאמה רבד ביציו ןימא םימ רוקמ הווהמ
.תיצראה תכרעמה יוביגב

,םיגד לודיג ןכו ,םייאלקח םילודיג תייקשה) לארשיב םימה ירגאמ לש יזכרמה דועייל
.ךשמהב ביחרא וילע ,זוקינב רושקה ,דועיי הנורחאל ףסונ (םיחלוק קוליסל ןורתיפו

תיעקרק הניחבמ םייתיעב םירוזאב םג םוגיא יחפנ תריציל שוקיבהו םימושייה ןווגמ
םה םישודיחה .ץראב םייליע םימ ירגאמ לש םנונכתב תוילאוטפסנוק תורומתל ואיבה
.םינוש םישומישל תומאתהבו היינבה לש היגולונכטב ,רגאמה םגדב

דומעה שארל הרזח


םירגאמ לש םישדח םימגד
"יפרגפוט איג" רגאמ .1
םימה רוקמ ךא ,(וילעמ יתועמשמ תווקיה ןגא אלל) איג לש היפרגופוט לצנמה ,רגאמ והז
תונפד ראש תא "קפסמ" איגה .דחא ןוויכב קר הללוס תינב תשרדנ הז םגדב .ינוציח אוה
םניא חטשה ינפש וא/ו ,תיתייעב הריפחה םהבש םירוזאל םיאתמ אוה ,רגאמה
הסינכה לומ הנבנש ,(1997) ןולייא ץוביק רגאמ המגודל .ליעי דצ רגאמ תיינב םירשפאמ
תנוכתמב םירגאמ ינש ,תצבה תונייעמ ימ םוגיאל ,ינשימ ןגאב ,ןטק לבוי שארב ץוביקל
.יררהה בגנב עוציב ינפל תעכ םידמוע תאזה

הצחמל-איג רגאמ .2
,ךכל רבעמ .רגאמל ןירשימב תמרוז םייוסמ ףסל דע תואגה תקיפס הזה םגדהמ רגאמב
ענמנ הזה ןפואב .יונפ ראשנש ,קיפאהמ קלחב רגאמה תא םרזה ףקוע אלמ רגאמהשכו
תשרדנ ,ךדיאמ .רגאמב תעקושה ףחסה תומכ דאמ תמצמטצמו רקי שלגמ תיינבב ךרוצה
לחנ ירגאמ תיברמ םיכייש תאזה הצובקל .קיפאה ריצ ןוויכב הכורא הללוס תיינב
תודדומתה רשפאמ הזה רגאמה םגד .רושבה לחנבש ןותחת תובוחר רגאמ ןכו ,הברעה
רגאמה תא ןקורל יוצר .היינש/ק"מ 1000 לש ג"ס דע רתויב תולודג תואג תוקיפס םע
,תיפרוחה היקשהל הרישי הביאשב השעיי רבדה הברעב .תויואגה ןיבש ןמזה יקרפב
שמשמ רגאמה רושבב .ירוזאה רפיווקאל הרדחה יחטשב םימה רוזיפב וא ,םש הגוהנה
.קיפאל םיכומסה ,םילודג דצ ירגאמ ינש לש הביאשב יולימל

דומעה שארל הרזח


תושדח תויגולונכט
לש רפעה הנבמב םייטסלפ םירמוחמ םירצומ לש בולישה רדוח תונורחאה םינשב
הב םילולכ .(Geosynthetics) "הקיטטניסואג" הללכהב תארקנ תאז היגולונכט .םירגאמ
תואלממ ןהש תויצקנופב וזמ וז תונחבואמה ,םייטסלפ םיטנמלא לש תוצובק ןווגמ
,רודחל םייופצ וא ,ורדח םהילא ,םישומישה לש תיקלח המישר ןלהל .רפעה הנבמב
:וללה םייטסלפה םירצומה
המכ ץראב רבעש ,קיתו םושיי והז .(Geomembranes) תויטסלפ תועיריב םוטיא .1
תסרפנה ,(High Density Polly-Etilen) H.D.P.E. איה תיטננימודה העיריה ,םויכ .תוכופהת
,הפרות תודוקנ המכ רצי וז העיריב בחרנה שומישה .רגאמה םינפ לש חטשה לכב הפושח
תורבטצהמ האצותכ תויוחפנתה :ומכ ,םיפסונ םייטסלפ םיטנמלאב שומיש תובייחמה
.'בויכו ,םימ תופילד רותיאו יוהיז תייעב ;תועיריל תחתמ תיעקרקב םיסחדנה ,םיזג
העיריה ןיב ןמז ךרואל יטמרה (יוחיא) רושיקל ןוצר עיבשמ ןורתיפ ןידע אצמנ אל ,ןכ-ומכ
תועיריב רגאמה לש תוימינפה תונפדה יוסיכ .הדלפו ןוטב ומכ ,םיחישק םיטנמלאל
םויכ םילפטמ וז היעבב .םילג י"ע הללוסה לש הפיחס תעינמל ןורתיפ םג הווהמ תויטסלפ
וניאו (חטש תדיחיל) דאמ רקי ןורחאה יעצמאה .ןבאב םישיגרה הללוסה יעטק רוציבב
יקזנ םייופצ ךא ,םוטיא שרדנ אל םהבש םירגאמב ,ךכ לשב .היעבל האלמ הבושת ןתונ
הנגה םשל תונפדה חטש לכב תויטסלפ תועירי לש הסירפ תלקשנ ,םייתועמשמ םילג
.היוצר אל הייחמצמו הפיחסמ
ךסוח הז םושיי .םוטיאה תעירי לע הנגהל (Geotextiles) םיינכט-ואג םידבב דופיר .2
ןורדמב תיבוציי היעב הווהמהו ,תיסחי ,לודג חפנ ספותה ,ןבאמ יקנ רפע הטעמ רוזיפ
םע םינבאמ תויונב תוללוסה רשאכ וא ,עלסב בוצח רגאמה רשאכ .הללוסה לש ימינפה
הבע תררוחמ העירי איהש ,(Geonet) תינכט-ואיג תשר לש ןגמ דופיר םיאתמ ,תודח תוניפ
רטליפכ ירוקמה ודועיל ינכט-ואג דבב שומיש תושעל ןתינ הללוסה ךותב .דחוימב הקזחו
.(4)רותחימ יכילהת תעינמ םשלו ,רתוי סג רמוחל רגרג-קד רמוח ןיב
םכותבש ,םיקד םייטסלפ םידברמ םה ולא .(Geodrains) תוזקנמ תותשר תחנה .3
תועירי יתש ןיב זוקינ תבכיש :שומישה .םיזגו םילזונ לש תיחטש המירז תרשפאתמ
רקיעב) רגאמהמ תופילד יוהיזב ךרוצ שיו ההובג תונימא תמר םישרדנ רשאכ ,םוטיא
דוקדוקב םיחתפ ןוויכל רגאמה תיעקרקמ םיזג רורחש ןכו (םיקיזמ םילזונ ליכמ אוהשכ
.רגאמה תוללוס
תחנה .(Geogrids) תוינכט-ואיג ןויריש תותשרב רפע תוללוס (reinforcing) קוזיח .4
יצמאמ דגנ רקיעב ,קזוח הללוסל הנקמ תוקדוהמה רפעה תובכש ןיב וללה תותשרה
תוריקל ףילחתכ ,דירג-ואיגב דאמ בחרנ שומיש השענ םלועב .השילגה חטשמב הריזג
תמירז דגנ ץייח תווהל הכירצ הללוסהש ןוויכ רתוי בכרומ םירגאמב שומישה .םיכמות
םוטיא תועירי םע ןויריש תותשר לש בוליש ,םוקמ לכמ .םיקזח םיטנאידרגב םימ
ילכלכ ןורתי היהי רבדל .םירגאמ תוללוס לש תרכינ הללתה רשפאי ,דחוימב תונימא
םירגאמ תוללוס תהבגה הז שומיש רשפאי ,ןכ-ומכ .הובג עקרקה ריחמ רשאכ יתועמשמ
.ןסיסב תא ביחרהל ילבמ םימייק
לע רומשל דעונש ,ףצה יוסיכה תא םג ףרצל רשפא םימ ירגאמב םייטסלפה םימושייל
,(359 'סמ "היקשהו םימ") רבכמ אל ,הגצוה וז היגולונכט .תודאתה עונמלו םימה ןויקינ
ימ תוכירב לש םימ ינפ וסוכ הכ דע ."תורוקמ" תרבח לש סדנהמ ,ןר ןורהא 'גניא י"ע
א"כ ק"מ 200,000 -כ חפנב םירגאמ ינש .ק"מ יפלא תורשע המכ דע םחפנש ,הייתש
אל H.D.P.E. -מ תועירי ."תורוקמ" תרבח לש םורד בחרמ י"ע עוציב תארקל םידמוע
העירי הרחבנ ןכלו ,הפצ יוסיכ תעירימ םישרדנה ,תושימגה תמרלו קזוחל תונוע
.ןליפורפ-ילופמ תניירושמ

דומעה שארל הרזח


זוקינ ילעפמב םירגאמ בוליש
:תויצקנופ יתש זוקינ תכרעמב אלמל םילוכי םירגאמ
הנגה םיבייחמה ,רוזיאה הלעמב תויואג לש חפנה תנטקה וא/ו הקיפסה ןוסיר .1
.תופצהמ
רושימב תונופטשה תא ןתמל ןויערה .לבגומ וא םוסח םיל אצומה רשאכ ,הצק ןורתיפ .2
הלע ,ףוחה ילחנ לש תוזקנתהה ינגא הלעמב ומקומיש ,תוסיו ירגאמ י"ע ינברואה ףוחה
.ןולייא ןוקריה ןגאב הדקמתה אשונה תניחב .(91/92) ב"נשת ףרוח יעוריא תובקעב

תפתושמ המזויב ושענ הז ןורתיפ לש תינכטורדיהו תיגולורדיה הניחבל תוימדקמ תודובע
לע ועיבצה ולא תודובע .ןולייא יביתנ תרבחו א"ת תייריע ,זוקינו עקרק רומישל ףגאה לש
םיחטשב איג ירגאמ תיינב י"ע אישה תוקיפס לש תיתועמשמ הנטקהל תינורקע תונכתיה
ליעי םגדל וליבוה םינושארה םייגולורדיהה םיחותינה .ןגאה לש יררהה קלחב םיחותפ
איג רכסמ ונבייש ,םילחנה לש םיישארה םילבויב ליבקמבו רוטב םירגאמ תורדס לש
,םוצמצ ישארה דועייל ףסונ .םוגיאה חפנ תא לידגתש ,תיביסמ הביצח םע בלושמב ,ןטק
קשמל תוינשמ תולעות וגצוה לארשי לש ינברואה זכרמב תופצה לש ,ףקיהבו ןמזב
תוכיאב ,תוריתב ,הביצח ירמוח תקפהב ,רהה רפיווקאל רבגומ רודיחב רבודמ .ימואלה
.'בויכו ,הביבס

תוינידמ תוכלשה בקע ןכו ,הזכ לדוג רדסב טקיורפ לש םייתכלממה םיטביהה לשב
םודיקב תוכורכה ,תולועפה לכל הפיקמ תינכות ןימזהל םימה תוביצנב טלחוה ,תוירשפא
לע עיבצה ,ל"הת תרבח תושארב םיננכתמ תצובק י"ע ןכוהש ,ףיקמה ח"ודה .אשונה
ךומס ,(ןולייאה לש ישארה לבויה) ףוטנ לחנב לודג איג רגאמ תיינבל תויאדכו תונכתיה
םיישארה םילבויה) הנק לחנבו הליש לחנב םיבוצח איג-ירגאמ תרדסו ,םימודק-תואנל
.(ןוקריה לש

,ןוקריה ןגא םוחתב םירגאמ לש תונוש ןונכת תודובע ושענ ,הזה טקיורפהמ דרפנב
הרכמל הליש לחנ תייטהל תינכותה תא ןייצל שי רקיעב .יללכה ןויערב בלתשהל םייושעה
םימה "קוליס" ןורתיפ .הבצחמה לש יפונ םוקישמ קלחכ קדצ-לדגמ תבצחמ לש
לאיצנטופ ,םוקמ לכמ .קיפאל תנסורמ המרזה אלו ,רפיווקאל רודיח אוה הבצחמב
השעמל והזש ךכ ,ק"מ ינוילימ תורשע המכל עיגהל רומא הבצחמה לש יפוסה םוגיאה
.ןוקריה תויואגל הליש לחנ תמורתל יביטמיטלוא ןורתיפ

לקתנ ,ץראב םירחא תומוקמב םג ומכ ,ןד שוג הלעמב תוסיו ירגאמ תיינב םודיק
:םירגאמ לש הז גוסל םייטננמיא "םילושכמ" השולשב
קר ,תורחא םילימב .םינש האמל תחא דאמ םירידנ םיעוריאב ליעי תויהל ךירצ רגאמה
חרכה שי ןכלו .תוחיכש םינשב דקפתי שורדה םוגיאה חפנמ (ללכב םא) ןטק קלח
.הפצהל דעויש חטשה תיברמל םיפסונ םישומיש תאיצמב
תואגה ךוליה) תוסיווה חפנ ,הרדגהב ,ןכלו ,תואג לג לכ ינפל יונפ תויהל ךירצ םוגיאה חפנ
,ןבומכ ,יוצר .ץיקב רישי לוצינל יתנוע םוגיאל שמשל לוכי אל (הקילוארדיהה ישנא ןושלב
תא ורישעיש ,םיבוט רודיח יאנת רוציל וא ,דצ-רגאמל םימ תפיט לכ תוטהל וא ,בואשל
.תואגה ילג ןיבש רצקה ןמזה קרפב רפיווקאה
.(םייראניל) םייריצ םיטנמלא םהש ,זוקינ יקרוע לוהינו לופיט לע תונומא זוקינ תויושר
תירוטוטטס הניחבמ ורובע יתייעב אוה ,לודג חטש לע ערתשמה ,ןקתימב קוסיע
.תילועפתו

סקלפמוקמ קלח תווהל ךירצ הזה גוסהמ זוקינ לעפמש ,רורב הראותש תואיצמה עקר לע
ולועפתלו ותיינבל םיצוחנה םיבאשמה תא סייגל רקיעבו ,קידצהל לכויש ,ידועי-בר
םימיאתמ םירתאש ךכ ,ןונכתה תויושרב הזה ךרוצה תרכה תשרדנ ,ןכ-ומכ .ןיקתה
תויצראה ראתמה תוינכותב (תורחא תומילשמ תויצקנופ םע בלושמב) הז דועייל ורמשיי
.תויזוחמהו

ליעל הניוצש ,תויתיעבה לשב הרידנ איה ףא זוקינ תותשרל אצומ ןורתיפכ םירגאמ תיינב
םינשב ונבנ ץראב .ףוחה רושימב רימאמו ךלוהה ,עקרקה ריחמ לשבו תוסיו ירגאמ יבגל
:ירקיעה םדועי והזש ,םירגאמ ינש תונורחאה
ילועפתה וחפנש ,רגאמה .("דנל-רפוס"ה דיל) צ"לשאר ברעמ-םורדב זוקינ רגאמ .1
ולדוגש ,הנובמ חטש םויכ תזקנמה ,תינוריע לועית תשרל אצומ שמשמ ,ק"מ 500,000
-ל חטשה לכ עיגי ,רגאמל זקנתיש ,יונבה חטשה ןגאב היינבה תמלשה םע .םנוד 13,000
תעדה תא החינמ הנגה קפסמ וניא ,ומצע ינפב ,רגאמהש ,רורב ולא םינותנמ .םנוד 27,000
סכר תא הצחיש ,רוניצ תועצמאב םיל רגאמה תא ןקורל עיצה ירוקמה ןונכתה .תופצהמ
ןורתיפה .(ריעה לש זוקינה ילבומ לדוגל תיסחי) רטוק-ןטק יקפוא חודיק ךותב ףוחה
,םיישקב לקתנ ,תעצוממ הנשב םיריפש םימ לש ק"מ ינוילימ ןדבואב ךורכה ,הזה
לע תנעשנה ,הפולח תאצמנ םימדקומ עוציב יבלשבו ןונכתב .עוציב-רב וניא השעמלו
ןוכמ תלפכה םע הנפתהש ,ן"דפשה לש ןוצמיחה תוכירב חטשב םוגיאה חפנ תלדגה
,ףוחה רפיווקאל הרדחה תודש ללוכ ןנכותמה ךרעמה .(תלעפושמ הצוב) ינכמה לופיטה
רשפאתת ןכ-ומכ .עבטה קיחב יוליבל םימ קראפכ םתביבסו םירגאמה לוצינל םגו
תמירז תקספה םע לחנה תאיחה םשל ןותחתה קרוש לחנל םיריפש םימ תקפסה
.וקיפאב םיכפשה
,תכרעמה רדג י"ע זוקינה יריצ שוביש התיה ןאכ היעבה .ינרק רבעמ דיל זוקינ רגאמ .2
לע תופצהמ ההובג הנגה תמר תשרדנ רקיעב .זוע-לחנ תודשב תובחרנ תופצה המרגש
,רגאמה .ךומסב םינבנה הישעתה ירוזאו םהילא העונתה יריצ ,לובגה רבעמ ינקתימ
םינשב .תוליגר םינשב רגנה לכ תא טולקל דעוימ ,(תוללוס אלל) הריפחב ולוכ הנבנש
שמשי אוה אלמתי רגאמה םאו ,םשגה תופוס ןיב הביאשב יוניפ שרדיי דחוימב תומושג
שיבכב םימה ריבעמ לדוגל תמאתומ רגאמהמ תשלוגה הקיפסה רשאכ תויואגה ןוסירל
תקפסה תוכרעמב רגאמה בולישו היקשהל רגנה לוצינ םג רשפאי הז םוגיא חפנ .לובגה
.ב"ויכו ,ן"דפשה ימ לש ילועפת םוגיא ,םיחילמ חודיק ימ םע לוהימ ומכ ,תוירוזא םימ
ל"קק תמורת ןהכ השמ לש ורמאמב זוע לחנ רגאמ לע קרפב םיפסונ םיטרפ האר)
.(הז ןוחריב ,םירגאמ תמקהב

דומעה שארל הרזח

חטשה תלבגמו םישדחה םירגאמה תסורפת
םיברו ןדריה תעקבב ,ןלוגב ,לילגב :הירפירפב רקיעב םירגאמ םינבנ תונורחאה םינשב
אקווד ורצי ,ץראה זכרמב הנורחאל ומקוהש ,םיכפשב לופיטה ינוכמש תורמל ,תאז .בגנב
חטשב רסוח איה הביסה .יאלקח לוצינל "םיעוושמה" ,םיילוש םימ לש בר עציה םש
לש ינופצה רגאמה אוה (ללכה לש ותופקת תא שיחממ ליגרכש) ללכה ןמ אצוי .ןימז
,בר למע ידב ,אצמנש חטשה .ליפעמה ץוביק דיל ולא םימיב רפחנש ,"רפח-קמע-יקיפא"
י"ע טלשנש ,דאמ הובג םימ סלפמ ללגב רבומ היה ףא וקלחו זוקינ תויעבמ לבס
הריפח הננכות חטשה לש םוגיאה לאיצנטופ יוצימל עיגהל ידכ .ירוזאה רפיווקאה
:םייתרגש אל םייזוקינ תונורתפ ובייח חטשה יאנת .עקרקה ינפמ 'מ השימח דע ,הקומע
התונכל ןתינש ,יתיסרחה םוטיאה תבכשל תחתמ םיזקנ תשרו דאמ קומע יפקיה (5)ק"תנ
לש קמועל תוראב לש החידק טקיורפה תרגסמב תעצובמ ,ףסונב ."יתיעקרק-תת זוקינ"
רושיאל ומדק .רגאמה ןוויכל תומירזה הלעמב ירוזאה רפיווקאל תרדוחה ,100 -כ
םינויד לש תכשוממ הרדיסב ונחבנש ,תויגולורדיה תוקידבו עקרק ירקס תינכותה
םייוניש וסנכוה הריפחה ךלהמבו ,שארמ קיודמב הפצנ לכה אל ,תאז םע .םייעוצקמ
.זוקינה תכרעמ קוזיח הז ללכבו ,תינכותב

ךות ,עקרקה לש יברמ לוצינ שרדיי הב ,השדחה תואיצמה תא המיגדמ הז רגאמ תריפח
תא וליבגהש ,םיצוליאכ רבעב ובשחנש ,חטשה ינותנ םע תמכחותמ תינכט תודדומתה
באשמ לאכ עקרקל תוסחיתהה ,הירפירפה ירוזאב .(קמועבו חטשב) םירגאמה תודימ
תוחונ ךותמ םא םיטונ םיטעמ אל םימזיו םיננכתמ .המנפוה דימת אל רוסחמבש ימואל
םירגאמה תקמעהל .םידודר םירגאמ תונבל "חוטבה דצה לע" דימת אצמיהל ידכ םאו
תודאתהה רועיש תנטקה אוהו ,םיחלוק ירגאמ יבגל רקיעב יתועמשמה ,ףסונ ןורתי שי
בלשב םימה תוחילמ תיילע םוצמצל איבמה רבד (רגאמב רבועש םימה חפנ ללכמ)
השק םיריפש םימ ירגאמב םולגה לאיצנטופהמ הנושב יתביבסה רשקהב םג .הריגאה
ףונו עבט יכרע (ראתמה תוינכותב לוחכב םיעובצ םה םא ףא) םיחלוק ירגאמב אוצמל
ירגאמ חטש לדוגל רשאב רבד לש ומוכיס .הנידמה יבשות תחוורל םייביטקרטא
."חבושמ הז ירה הברמה לכו" הרמאה המיאתמ דימת אל םיחלוקה

דומעה שארל הרזח


םוכיס
היינבלו ןונכתל החילצמו תרכומ ,הקודב תנוכתמ ץראב ונחתיפש ,םיברל הארנ םא םג
םיקידצמה ,םיאנת תונורחאה םינשב ורצונ ,אשונב שדחל הברה ןיאשו ,םימ ירגאמ לש
םימ ילעפמב תובלושמו תובכרומ םוגיא תוכרעמל םוקמ שי .םיילאוטפסנוק םייוניש המכ
תקוצמ .רבדמה רפסבש "םיינופטש-רפיה"ה םילחנהמ תויואג ימ תסיפתל םירחא
רופישל תושידח תויגולונכט ץומיאו הניחב םיבייחמ םירחא םיילכלכ םילוקישו עקרקה
.היקשהל םיחלוק תבשהב םילפטמה ולאב רקיעב ,םימה ילעפמב םוגיאה יביכרמ תוליעי
תוכרעמב םיטנמלאכ לשמל ,תושדח תורטמ ןווגמל םירגאמב שומישה אוה ביבח ןורחאו
.תולודג זוקינ


:תורעה
.רוהיט ןוכמב וא ןקתימב לופיט רחאל בויב ימ - םיחלוק (1)
םירכומ איג ירגאמ .רכסב לחנ קיפא תמיסחמ האצותכ רצונש ,רגאמ םגד - איג רגאמ (2)
קיפאב דימ םגאו ,(רפע רכס) ןאוסא-רכס י"ע רצונש ,סולינה קמעב רצאנ םגא םה םלועב
המכו המכב םינטק םירגאמה ץראב .(ןוטב רכס) Hoover Dam -ה י"ע רצונש ,ודרולוקה
ףחסל תדוכלמ םתויהב - םנורסח .רפעה תודובע ףקיהב םיינוכסח איג ירגאמ .לדוג ירדס
.תורידנ איש תוקיפסל םיפדוע שלגמ תונבל ךרוצבו
היפרגופוט םע חטשב ללכ-ךרדב ,לחנה קיפאל ץוחמ הנבנש ,רגאמ םגד - דצ רגאמ (3)
רגאמה םינפב הריפחה חפנ ןיב ןוזיא ךות תישענ היינבה .הריפחל תנתינה עקרקו החוטש
תלעתו היטה רכס תועצמאב דצ רגאמ לא םיטומ תויואג ימ .ףקיהבש תוללוסה חפנ ןיבל
הרוצה ,איג רגאממ הנושב .םיעצמאה בוליש י"ע וא ,הביאש י"ע ,תינויצטיוורג דצ
.ןבלמ בורל תיראלוגר איה דצ רגאמ לש תירטמואגה
ךותב םימ תמירזמ האצותכ םיקיקלח תעסהו קותינ תימינפ היזורא (Piping) רותחימ (4)
םירומח הפיחס יקזנו םירגאמ תוללוס תצירפ םורגל לולע ךילהתה .יעקרק ךוות
.םייעבט תונורדמב
.יעקרק-תת-זוקינ = ק"תנ (5)

:רמאמה רבחמ תודוא
.םימה תוביצנ ,ןוהבר יבצ

8-3 * 1999 ראורבפ * 388 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ