הדש תוכרעמב ,םיחלוקב םדקתמ לופיט
תלבגומ יתלב היקשהל ,תוירלודומ
השיש רימא , איגש ידיג `רד :תאמ
.13-11 םידומע ,(1999 לירפא) ,390 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

טיפול מתקדם בקולחים, במערכות שדה מודולריות, להשקיה בלתי מוגבלת
:רמאמה יקלח
אובמ
היעבה רואת
תוירלודומ הדש תוכרעמב תלבגומ יתלב היקשהל םיחלוקב םדקתמ לופיט
תורפס


אובמ
תובייחמ ,םיכפש קוליסב תוכורכה ,תושקה תויתביבסה תויעבהו םיריפש םימב רוסחמה
,תורחאו תויאורבת תויעב לשב לבגומ םיחלוקב שומישה .םיחלוקב היקשה לארשיב
םאתהב תלבגומ םיחלוקב היקשהה .םיחלוקב היקשהל רבעמה תעב תוררועתמה
לוח ןוניס ללוכה ,ינושילש לופיט ורבע רשא ,םיחלוק קרו ורבעש לופיטה תמרו םתוכיאל
לש ינושילש לופיט .םייאלקחה םילודיגה לכ לש תלבגומ יתלב היקשהל םירתומ ,יוטיחו
לדוג רדסב טקיורפ - ן"דפשה לעפמב קר ,לודג ףקיהב ,לארשיב םייק היקשהל םיחלוק
.ימואל

היקשה .דבלב ינוינש לופיט תמרב םה ,לארשיב היקשהל םישמשמה ,םיחלוקה תיברמ
רבד - ךשמהב ראותיש יפכ ,רצ םילודיג ןווגמל תלבגומ תינוינש לופיט תמרב םיחלוקב
.תילכלכ העיגפב םג כ"דב ךורכו םיחלוקב שמתשמה לש הלועפה שפוח תא םצמצמה

שארב ובצויו יוטיחו לוח ןוניס וללכי רשא - םיחלוקב םדקתמ לופיטל תוכרעמ לש חותיפ
קלחב לופיט רשפאי - תינושילש תוכיאב םיחלוק םישרודה םילודיגה לש תוקלחה
היהת וז לופיט תכרעמ .תלבגומ יתלב היקשה תרשפאמה ,המרל םיינוינשה םיחלוקהמ
םילודיגה רובע קר ,תמדקתמ המרל םיחלוקב לפטתש ךכ ,עונישל תנתינו תירלודומ
.וזכ תוכיאב םיחלוק םישרודה

רשפאי ,םיחלוקהמ קלחל ,תלבגומ יתלב היקשה תרשפאמה המרל ,םדקתמ לופיט
םיכורכה םיילכלכהו םיימונורגאה תונורתיה םע ,בחר םילודיג ןווגמ לע רומשל יאלקחל
.םיחלוקב היקשהל רבעמה תורמל ,וב

דומעה שארל הרזח


היעבה רואת
םירוזאהו םירעה ןמ םיחלוק קוליס לש תויעב םע דחי ,םיריפש םימב רוסחמה
.היקשהל םיחלוקב רבגומ שומישל לארשיב ואיבה ,םיבשוימה
לופיט ורבע רשא םיכפשכ ,(1) םיחלוקב היקשהל רתיהה תונקתב ,םירדגומ םיחלוקה
.היקשהל םישמשמה םיחלוקה תוכיאל תוסחייתה אלל ,יבוריא לופיטו ינושאר

לוצינל םילעפמ ןומימב עויסב ,םיחלוקב היקשהל רובעל םיאלקח תדדועמ הנידמה
םישמשמה ,םיריפש םימ תמועל םיחלוק רובע רתוי ךומנ ריחמ תעיבקבו םיחלוק
.היקשהל

םימ לש תיתועמשמ הרמה לע תוססבתמ דיתעב לארשי לש םימה תקפסאל תוינכתה לכ
.םיחלוקב ,היקשהל םויכ םישמשמה ,םיריפש

םיפחרמ םיליכמ םתויהב ,םהיתונוכת לשב טושפ הכ וניא היקשהל םיחלוקב שומישה
תוביסמ םהב שומישה תא םיליבגמ רשא ,םיכפשה םע םימל םיעיגמה ,םיסמומו
קלח טוריפ ןלהל .תויתרבח תויטתסאו תוילכלכ ,תוימונורגא ,תויתביבס ,תויאורבת
:םיחלוקב היקשהב תוכורכה ,תולבגמהמ
םילולעו םיחלוקב אצמיהל םילולעה ,םיינגותפ םימרוגמ תועבונ - תויאורבת תולבגמ .1
תכרעמ ליעפמל וא ,םיחלוקב התקשוהש תיאלקחה תרצותב שמתשמל הלחמ ללוחל
.םיחלוקב הקשומה רוזיאב חרוא ירבועל וא ,היקשהה
הריגאב ,לופיטב ,ףוסיאב הכורכה ,ההובגה העקשההמ תועבונ - תוילכלכ תולבגמ .2
םיחלוקב שומישב הלבגמהמו ,הקשומה רוזיאה לא בשוימה רוזיאהמ םיחלוקה תכלוהבו
.דבלב םירתומ םילודיג לש היקשהל
בכרהב ,רתוי הדורי כ"דב רשא ,םיחלוקה תוכיאמ ,בורל ,תועבונ - תויאלקח תולבגמ .3
.היקשהל רבעב ושמיש רשא ,םיריפשה םימה תמועל םימב םיסמומה לש ימיכה
,היקשהה תוכרעמ תמיתסמו היקשהה לש תוינכט תויעבמ תועבונ - תויסדנה תולבגמ .4
.םיחלוקב היקשהל רבעמה בקע תוררועתמה
תעב םרגיהל םילולעה ,םוהת ימ םוהיזמו יתביבס םוהיזמ תועבונ - תויתביבס תולבגמ .5
.םיחלוקב םיקשומה םיחטש זוקינב וא ,םיחלוקב היקשהה
,תיאלקח תרצותב םישמתשמה לצא תוררועתמ - תויתרבחו תויטתסא תולבגמ .6
.םיחלוקב םיריפשה היקשהה ימ תא רימהל שרדנה ,יאלקחה לצאו ,םיחלוקב תיקשומה

םיחלוקה תוכיאמ דאמ םיעפשומו םייולת ,ליעל ונמנ רשא ,םיברה םימרוגה לכ
המרל םילפוטמ םיחלוקהש לככ .היקשהל ושמשי םרטב ,ורבעש לופיטה יכילהתמו
םימ תוכיאל רתוי םיבורקו םיכפשה לש םיביכרמ תוחפ םיליכמ םה ןכ ,רתוי ההובג
,לארשיב םיחלוקה תיברמ .תומצמטצמ היקשהל םהב שומישה תולבגמש ךכ ,םיריפש
.דבלב ינוינש לופיט םירבוע ,ן"דפשה לעפמ יחלוק טעמל

םינקתימ :תונוש תוטישב יבוריא לופיט וירחאו ינושאר יבורא-נא לופיט ללוכ הז ךילהת
ירגאמ וא ,ןוצמח תוכירב ,םייביטטלוקפ םינגא ,תוררוואמ תוכירב ,םיינכמ םייגולויב
.םיחלוק

,ליעל ורכזוה רשא ,תולבגמה לכ תוררועתמ ,דבלב ינוינש לופיט ורבע רשא ,םיחלוקב
ידכ .תויאורבתה תולבגמב ץוענ םיחלוקב היקשהב ירקיעה ליבגמה םרוגה רשאכ
רשא ,םימיוסמ םילודיגל היקשהל םיחלוקב שומישה לבגומ רוביצה תואירב תא חיטבהל
.תיאלקחה תרצותב םישמתשמל םיחלוקהמ םוהיז ימרוג איבהל םילולע םניא

לבקל בייח ,היקשהל םיחלוקב שמתשמה ,יאלקחה ,רוביצה תואירב תא חיטבהל ידכ
גוס טרופמ הז רתיהב .תואירבה דרשמש לש יזוחמה האורבתה סדנהממ רתיה הנש ידימ
האורבתה יסדנהמל תויחנה איצומ תואירבה דרשמ .םיחלוקב היקשהל רתומה לודיגה
הנשל הנשמ םינתשמ ולא ךא ,םיחלוקב היקשהל םירתומה םילודיגה רבדב םייזוחמה
.תוזוחמה ןיבו

רוספורפה תושארב ,הדעו המקוה לארשיב היקשהל םיחלוקב שומישה תובחרתה םע
תוכיא ןיב רושקל תוצלמה השיגהו (2) ח"וד 1973 -ב הניכה רשא ,ןוינכטהמ ףלש הילדג
רשא הלבטב םיזכורמ תוצלמהה ירקיע .היקשהל םירתומה ,םילודיגה יגוסו םיחלוקה
.ןלהל העיפומו ,ח"ודב העיפוה

- 22 ,הינרופילק תנידמ לש םיחלוקב היקשהל רתיהה תונקתל הדוסיב המוד וז הלבט
םינוירטירקה .היקשהל םירתומה םילודיגה ןיבל םיחלוקה תוכיא ןיב רשוקה ,(3) TITLE
.רתוי םירומח ףא וא םימוד הקירמא ןופצו הפוריא תונידמב םיחלוקב היקשהל
תביוחמ םיחלוקב תלבגומ יתלב היקשהש ,הנושארו שארב ,םיעבוק ולא םינוירטירק
.יוטיחו תוריכע תתחפהל לוח ןוניס ללוכ - ינושילש לופיט - ההובג המרב לופיטב

םיחלוקב שומיש תורשפאמ (4) ימלועה תואירבה ןוגרא לש םיחלוקב היקשהה תוצלמה
תונידמב םויכ תוליבק ןניא ולא תוצלמה ךא ,םילודיג לש בחר ןווגמל םיינוינש
.תוחתופמה

ףלש תדעו ח"וד תוצלמה זוכיר :1 הלבט
ד
ג
ב
א
הצובק/דדמ
םילודיג
אלל םייאלקח
(3)הלבגה
תוקרי ,(2)םירישנ
,םירומישל תוריפו
,הפילק תוקרי
לושיבל תוקרי
,קורי אופסמ
,םינטוב ,םיתיז
,תוננב ,םירדה
םיזוגא ,םידקש
קלס ,הנתוכ
,רכוס
םיניערג
םילודיג
(80%) 12>
(30%) 2.2>

250

-

-
,םימרופילוק זוכיר
ל"מ 100 -ב תודיחי
120
60
-
-
עגמ ןמז ,הרלכה
(תוקד)
0.5
0.15
-
-
זוכיר ,הרלכה
ל"גמ
15
35
(1)45
(1)60
ל"גמ ,יללכ ב"חצ
10
20
-
-
ל"גמ ,סמומ ב"חצ
10
20
(1)40
(1)50
,םיפחרמ םיקצומ
ל"גמ
0.5
0.5
0.5
0.5
ל"גמ ,סמומ ןצמח
-
-
250
300
ילמינימ קחרמ
'מ ,םירוגממ
-
-
25
30
ילמינימ קחרמ
'מ ,שיבכמ
:תורעה
.תוחפל ,םוי 15 לש ילמינימ הייהש ןמז םע ,ןוצמיח תוכירב איצוהל
.רשנ ףוסיא רוסיא ,ףיטקה ינפל םייעובש היקשה תקספה ,ףונל תחתמ היקשה
.ךרע הווש לופיט וא ,לוח ןוניס שורד

ןה ,לארשיב םיחלוקב היקשה רתיהל הנקתכ ולבקתה אל ףלש תדעו תוצלמה יכ ףא
.םיחלוקב היקשהל תואירבה דרשמ לש םייתנשה םירתיהל םיחנמה םיווקל סיסב תווהמ
אופסמ ילודיג לש םידדוב םיגוסל לבגומ הדורי תוכיאב םיחלוקב שומישה דועב
היקשהל םירתומ יוטיחו ינושילש לופיט לש ההובג לופיט תגרדב םיחלוק ירה ,םיניערגו
.םייאלקחה םילודיגה לכ לש תלבגומ יתלב

,םיחלוקב היקשהב ךורכה יאורבתה ןוכיסה תא קלסמ רשא ,םיחלוקב ינושילשה לופיטה
םייסדנהה םימרוגה טעמל ,היקשהל םיחלוקב שומישה לש תולבגמה תיברמ תא קלסמ
תוכרעמ לש תומיתס ומרגיי אלש חיטבמ וניא םיחלוקב ינושילשה לופיטה .םיילכלכהו
.םיחלוקב היקשהל רבעמה בקע ,היקשהה

.םיחלוקב ינושילשה לופיטב םויכ הכורכה ההובגה העקשהב הצוענ תילכלכה היעבה
דבלב דחא םימ לעפמב םויכ עצבתמ ,תלבגומ יתלב היקשהל ,םיחלוקב ינושילש לופיט
הרדחה ינגאב לוח ןוניס ללוכ הז לעפמב ינושילשה לופיטה .(ן"דפשה) ןד-שוג יכפש לעפמ
הקפסאה ינפל יוטיח תפסותב ,הרדחהה ינגא ביבס תוראבמ םיננוסמה םיחלוקה תביאשו
.םינכרצל
קחרה אצמנו ימואל טקיורפכ קר המקהל ןתינ וז הטישב םיחלוקב ינושילש לופיטל לעפמ
.םיאלקחה לש תילכלכה םתלוכיל רבעמ

ומקוה םרט ,תלבגומ יתלב היקשהל ,םיחלוקב ינושילש לופיטל םיינוניבו םינטק םילעפמ
םינש רבכ םלועב תמייק םיחלוק יוטיחו לוח ןוניס לש היגולונכטהש תורמל ,לארשיב
.(5) תובר

דומעה שארל הרזח


תוירלודומ הדש תוכרעמב תלבגומ יתלב היקשהל םיחלוקב םדקתמ לופיט
תוכרעמב ,תלבגומ יתלב היקשהל םמיאתהל ידכ םיחלוקב ינושילש לופיט עצבל ןתינ
תוכרעמ .וז המישמב דומעל םימיאתמ םירופיש ורבעי רשא ,תומייק תויאלקח לופיט
היקשהל רבעמב בלתשהל ולכוי ,ןהיעוציב תא וחיכויו וקדבייש ירחא ,ולאכ לופיט
.םיריפש םימ ףילחהלו םיחלוקב

רקי לופיט ורבעש םיחלוק ,ן"דפשה תמגוד ,םיחלוקב ינושילש לופיטל םילודגה םילעפמב
תמרב םיחלוק םג לבקל םילוכי ויה רשא ,םילודיג לש היקשהל רקיעב םישמשמ דאמ
.הרקיו ההובג הכ לופיט תמר םישרוד םילודיגהמ ןטק קלח קרו ,רתוי הכומנ לופיט
שארב וא ,הקשומה חטשה שארב ובצוי רשא ,תונטקה ינושילשה לופיטה תוכרעמ
םישרודה םילודיגה רובע םידעוימה ,םיחלוקב קר ינושילש לופיט תמרל ולפטי ,רגאמה
רמשית ןיידע ךא ,דאמ םצמטצי ינושילש לופיטל תוכרעמה ףקיה ,הזכ ןפואב .תאז
תכרעמה לדוג .לדגמ יאלקחהש םילודיגה ןווגמ לכ לש םיחלוקב הייקשהל תורשפאה
.רחבי רשא םילודיגה לסל םאתהב ,ודי-לע עבקית יאלקח לכ לצא ינושילשה לופיטל

יוטיחו ךרע-הווש וא ,לוח ןוניס וללכי םיחלוקב םדקתמ לופיטל תוירלודומ הדש תוכרעמ
םיחלוקה תוכיאו לופיטה תמר תא וחיטבי רשא ,הרקבו הדידמ תוכרעמ םע דחי ,ףיצר
קר ,הנש ידימ ,ןביצהלו לופיטה תוכרעמ תא דיינל היהי ןתינ .לופיטה תכרעממ םיאצויה
.ההובג לופיט תמרב םיחלוק םישרודה ,םיחטשה ישארב

תואירבה דרשמ ,םימה תוביצנ ,םיאלקחה - וידחי חתפל שי הז יוצר בצמל עיגהל ידכ
ולא םיכרצ לע תונעל תולגוסמה ,לופיטה תוכרעמ תא - היקשה ימב לופיטל תורבחהו
.תלבגומ יתלב היקשהל םיחלוקה תוכיא תושירדל ןמיאתהלו

דומעה שארל הרזח


תורפס
.1981 א"משתה (היקשהל םידעוימה םיכפש ימ רוהיט) םעה תואירב תונקת .1
.י ,רשיילפ .מ ,רסמנייפ .ע ,ןיול .י ,ררוב-הפשי .י ,רהז .י ,ןירפלה .ר ,סרוב .נ ,.ג ףלש .2
םיכפש ימ תוכיאל םיללכ תעיבקל תצעימה הדעווה 1977,יקסנירטסוק .מ ,טוק   
.(ףלש תדעו ח"וד) יפוס ח"וד .תיאלקח היקשהל םידעוימה (םיחלוק)   
3. Wastewater Reclamation Criteria CALIFORNIA ADMINISTRATIVE CODE TITLE ,22
    DIVISION ,4 ENVIROMENTAL HEALTH, .1978 State of California Department of Health
    Services, Sanitary engineering Section, 2151 Berkley Way, Berkley .94704
4. Shval H.I., Adin a., Fattal, B. Ravitz E. and Yekutiel p.: 1986 Wastewater Irrigation In
    Developing Countries Health Effects and Technical Solutions. World Bank Technical     Paper 51. The World Bank, Washington DC.
5. Metcalf & Eddy, INC: 1991 Wastewater Reclamation and Reuse. in WASTEWATER
    ENGINEERING, Third Edittion, McGraw-Hill Publishing Company.


:רמאמה ירבחמ תודוא

םימה ידבוע ןוגרא - השיש רימא ,איגש ידיג ר"ד

13-11 * 1999 לירפא * 390 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ