םילאירטקב םימהזמב חוליאה תומכ תניחב
הקשוהש ,היישעתל קותמ סרית ילובשאב
םיריפש םימ תמועל - םיינוינש םיחלוקב
ןמניש הקבר , לארה הלילג , םורי לחר , ןמרקוצ םירפא :תאמ
.45-32 םידומע ,(1999 לירפא) ,390 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

בחינת כמות האילוח במזהמים בקטריאלים באשבולי תירס מתוק לתעשייה שהושקה בקולחין שניוניים - לעומת מים שפירים
:רמאמה יקלח
ריצקת
אובמ
תוטישו םירמוח
תואצות
םוכיסו ןויד


ריצקת
לש ףקיהב 1996 תנשב ץראב לדוג ימוקמה קושלו היישעתל קותמ סרית
,םיאלקחה תושרל תודמועה ,םיריפשה םימה תויומכ .םימנוד ףלא 70 -כ
תייקשהל םיינוינש ןיחלוק ימב שומישה ךא ,תדמתמ הדיריב תואצמנ
.םינשה םע בחרתמ םייאלקח םילודיג

םימזינגרואורקימב חוליאה תדימ תא ןוחבל התיה יוסינה תרטמ
האוושהב ,ףונל תחתמ םיינוינש ןיחלוקב םיקשומה ,סרית ילובשאב
.םיריפש םימב םיקשומה ולאל

ןקתה תא תומיגדה בורב המאת יוסינב םיינוינשה ןיחלוקה ימ תוכיא
לש הכומנ המרל האיבה םימה לש הבוט הרלכה .TSSBOD -ל שרדנה
תוירטקב לש ,ללכב םא ,רתויב תוכומנ תויומכלו םימזינגרואורקימ
.תויתאוצ

אל ,הדשב ומגדנש ,םילובשא לע ילאירטקבה םוהיזה תמר תאוושה
הקשוה סריתה םא ןיב ילאירטקבה םוהיזה תמרב לדבה םייקש התארה
םוהיזה רקיע .םיריפש םימב הקשוה םא ןיבו ,םיינוינש ןיחלוקב
םוהיזה .םירגרגל רדח אלו טעמכו תומולגה לע אצמנ ילאירטקבה
תומכ ,ןכ-לע-רתי .ךומנ היה םירגרגה לע יללכה ילאירטקבה
.םירקמה בורב ,תיספא התיה םירגרגה לע םייתאוצה םימרופילוקה
הייקשהל םיינוינש ןיחלוקב שמתשהל ןתינש ,תוארמ יוסינה תואצות
.םירומישה תיישעתל דעוימה ,קותמ סרית לש ףונל תחתמ

ירגרג לע םילאירטקב םימהזמב חוליאה תמר תא ןוחבל שי ,דיתעב
.ףונה לעמ םיינוינש ןיחלוקב היקשהב ,סרית

דומעה שארל הרזח


אובמ
יפלא 85-70 לש ףקיהב ץראב לדוגמ ימוקמה קושלו היישעתל קותמ סרית
הקוסעת רוקמ ןכו םיבר םיאלקחל הסנרפ רוקמ וניה הז לודיג .םימנוד
םירגרג ירומיש םינפוא המכב קוושמ קותמה סריתה .ןוזמ ילעפמל חוורו
תוישגמב םיאופק םילובשא ,םיאופק םירגרג ,תואספוקב םילובשאו
.אוצייל תדעוימ תדבועמה תרצותה בור .םיירט םילובשאו

הדיריב תואצמנ ,םיאלקחה תושרל םידמועה ,םיריפשה םימה תויומכ
םיינוינש ןיחלוק ימב שומיש .הדמתהב םריחמ הלוע ךכל ףסונו ,תדמתמ
הלדגה םתונימז ללגב ,םינשה םע בחרתמ םייאלקח םילודיג תייקשהל
םיינוינש ןיחלוקב שומישה תניחב .תיסחי ,ךומנה םריחמ ללגבו
תולבגמו םינוירטירק תקידב ךות לכאמל םידעוימה ,םייסיסע םילודיגב
םג םיינוינש ןיחלוקב שומיש ורשפאיו ןכתיי ולא םימב היקשהל
.םדאל לכאמל םידעוימה םילודיגב

.עקרקה ינפ-לעמ מ"ס 100-50 ןיב ענ קותמ סריתב םילובשאה הבוג
םע רישי עגמב םיאצמנ םניאו תומולגב םילובשאה ירגרג םיסוכמ ףסונב
רשפאת (עקרקל ךומסב) ףונל תחתמ קותמ סרית לש היקשה .םימה
.םילובשאה תא םהזל ילבמ סריתה תייקשה

1991 תנשב וכרענ םיינוינש ןיחלוקב היישעתל סרית תייקשהב םייוסינ
ילאירטקבה םוהיזה תדימ הקדבנ הלא םייוסינב .(1992 ,סריקו ןמסיו)
וקשוהש הלאכ תמועל ינוינש רוהיט ןיחלוקב וקשוהש םילובשא לע
ינשמ םילובשאש ,ךכ לע תועיבצמ הקידבה תואצות .םיריפש םימב
ילאירטקב םוהיז תמרב ולדבנ אל ,הדשב ומגדנ רשאו ,היקשהה ילופיט
.םדאל לכאמל םשומיש תא תרשפאמ סריתה ירגרג לע םתומכו

,תפסונ םעפ תואצותה תא תמאל םוקמ שיש ,ונאצמ הלא תואצות רואל
תואירב תושירדו ןיחלוקה תוכיא לש םינוירטירקל םאתהב םקדבלו
.תואירבה דרשמ י"ע ועבקנש יפכ ,רוביצה

םיגולויב םימהזמב חוליאה תדימ תא ןוחבל :הדובעה תרטמ
תחתמ םיינוינש ןיחלוקב םיקשומה ,סרית ילובשא לש םילאירטקבו
תמאתה תניחבו ,םיריפש םימב םיקשומה הלאל האוושהב ,ףונל
.םדאל לכאמלו היישעתל םיינוינש ןיחלוקב םיקשומה םילובשאה

דומעה שארל הרזח


תוטישו םירמוח

יללכ
םיינוינש ןיחלוקב וקשוהש ,קותמ סרית תוקלח 11 וללכנ יוסינב
לדוג רשאכ ,םיריפש םימב התקשוהש תרוקיב תקלחו ,םינוש םירגאממ
.םנוד 300-100 ןיב התיה יוסינב הקלח לכ

םימה ירגאמ רושיא
.העירזה ינפל וקדבנ ,יוסינל תודעוימה תוקלחל םירושקה ,םימה ירגאמ
הקלחמה ,תואירבה דרשמ י"ע ןתינ יוסינל םירגאמב שומישה רושיא
ןקתה תושירדל םאתהב םימה תוכיא רושיא רחאל ,הביבסה תואירבל
.םיינוינש ןיחלוקב היקשהל

תוקידב ,TSS ,BOD תוקידב :וללכ םימה תורוקממ דחא לכ לש תוקידבה
רגאמה ךותמ ומגדנ םימה .תודבכ תוכתמ תוקידבו תוילאירטקב
י"ע ןקלחו ,הפיחב רוביצה תואירב תדבעמב ןקלח ,ושענ תוקידבהו
."תורוקמ" תרבח

תוקלחה רושיא
.היקשהל ורשואש ,םירגאמל תורושקה ,תוקלח 11 רומאכ ורשוא יוסינל
הקלחמה ,תואירבה דרשמ תונקתל ףופכב ,הקלח לכל ןתינ רושיאה
רושיא .םנוד 300-100 ןיב היה יוסינב הקלח לכ לדוג .הביבסה תואירבל
דרשמב הביבסה תואירב יחקפ לש הקידב רחאל ןתינ יוסינב תוקלחה
דרשמב הביבסה תואירבל יצראה סדנהמה לש יפוס רושיאו ,תואירבה
.תואירבה

תוקלחה תייקשה
תוקלחה וקשוה תושרתשה רחאל .הרטמהב ושענ הטבנהה תויקשה
.ףונל תחתמ ףוטפטב

היקשהה ןמזב םימ תוקידב
:םידעומ השולשב ושענ היקשהה ימ תוקידב
.ףוטפטב היקשה תליחתב .1
.ישמה בלשב .2
.היקשהה רמגל ךומסב .3

יחקפ י"ע ףוטפטה תוחולש ףוסב השענ המיגד דעומ לכב םימה םוגיד
.תואירבה דרשמ

,הקידב תוכרעב חטשב ועצוב ליעפ רולכו םימב סמומ ןצמח תוקידב
יחקפ י"ע םימה תמיגד רחאל דימ ,תואירבה דרשמב שומישב תוגוהנה
.תואירבה דרשמ

:ןלהלדכ ,הפיחב רוביצה תואירבל הדבעמב ושענ הדבעמה תוקידב
.(BOD) יגולויב ןצמח תכירצ .1
.(TSS) םיפחרמ םיקצומ .2
.E. coli, fecal coliforms, total coliforms הללכש ,תיגולוירטקב הקידב .3

,(TSS) םיפחרמ םיקצומ תקידבו (BOD) תיגולויב ןצמח תכירצ תקידב
:רפסה יפל התשענ
       Standard methods for the examination of Water and Wastewater.1999.
       1. Biochemical Oxygen Demand (BOD) -5Day BOD Test. 5210B, p 3-5 - 5-6.
       2. Total Suspended Solids at 103-105oC, 2540D, p 2-56.

MF -ה הטישב הדבעמב ועצוב ןיחלוקה ימ לש תויגולוירטקבה תוקידבה
E. coli, fecal coliforms, total coliforms תוחכונ תקידבל ,(Membrane Filter)
לש קיודמ רפסמל עיגהל ידכ םילוהימ וכרענ תומיגדה לכב .ק"מס 100
.תוירטקבה

הדבעמב םילובשא תוקידב
הלשבה .2 ;ישמ תלשבה .1 - םידעומ ינשב העצוב םילובשאה תקידב
.(ירחסמה ףיטקה ינפל) האלמ

.תומולגה ללוכ ,לובשאה לכל התשענ ישמה בלשב םילובשאה תקידב

:םיעטקמ ינשב התשענ האלמ הלשבהב םילובשאה תקידב
.דבלב תומולג .2 ;תומולגמ םייקנ םילובשא .1

הווש) תומולג ללוכ ,ג"ק 5-3 לש לקשמב היה הדשב םילובשא םגדמ לכ
ןפוד לעב ןוליינ קשל וסנכוה םילובשאה .(םילובשא 15 דע 10 -ל ךרע
ןמזמ תועש 3 ךות הפיחב רוביצה תואירבל הדבעמל ורבעוהו הבע
.רקובה תועשב ,ףיטקה

80 וחקלנ ,תילאיבורקימ הקידבל הדבעמל עיגהש ,םילובשא םגדמ לכמ
תומולגו םילובשא לש הקידבב .(1/10) רפוב 'רג 720 -ב ולהמנש ,'רג
ךשמב לטלוט קדבנה רמוחה .תוקידבהמ תחא לכמ 'רג 80 וחקלנ דרפנב
וננוס םילוהימה .הפיטשה לזונ לש םימיאתמ םילוהימ וכרענו תוקד 3
תוירטקבה לש תוחכונ תקידבל ,(Membrane Filter) MF -ה תטישב דרפנב
:(דרפנב םילוהימ וכרענ הירטקב לכל) תואבה
TOTAL AEROBIC COUNT (1
FECAL STREPTOCOCCI (2
COLIFORMS COUNT (3
FECAL COLIFORMS COUNT (4
E. COLI COUNT (5
SULFITE REDUCING CLOSTRIDIA (6

םיאתמה עצמ לע רטליפ לכ ערזנ רטליפ ג"ע םילוהימה ןוניס רחאל
Standard methods for the רפסה תויחנהל םאתהב ,הירטקבה לודיגל
examination of Water and Wastewater. 1995

עצמה
הירטקבה
LES Endo Ager
COLIFORM
MFC
FECAL COLIFORM
MUG
E. COLI
m-Entcrococcus agar
FECAL STREPTOCOCCI
Plate count agar
HETEROTROPHIC
BACTERIA
SPS
SULFIDE REDUCING
CLOSTRIDIA

יוסינב תוקלחה תמישר
י"ע היקשה יוסינל ורשואש ,קותמה סריתה תוקלח תמישר ןלהל
.תואירבה דרשמב הביבסה תואירבל הקלחמה
בלשב םילובשאהו םימה תקידב ןכו ,ףוטפטה תליחתב םימה תמיגד .1
.הלבטב ןיוצמה דעומה רחאל םימי העברא דע םיימוי התשענ ,ישמה    
.ףיטקה ינפל םימי 5-2 התשענ םימה תמיגד .2

דומעה שארל הרזח


תואצות
יוסינה תוקלח תעירז ינפל םימה ירגאמ לש םדקומ רושיא
היה ,יוסינה תוקלחל םיינוינש ןיחלוק םיקפסמה ,םירגאמה רושיא
וז הקידב .תוקלחה תעירז ינפלש הפוקתב םימה תוכיא תוקידבב הנתומ
.תודבכ תוכתמ תקידבו תוילאירטקב תוקידב ,TSS ,BOD תוקידב הללכ

םיכרד וללכש ,םיחטשה תופמ םע דחי ,םימה תוכיא תוקידב תואצות
הביבסה תואירבל הקלחמל ורבעוה ,םיבשומו םיריפש םימ תוכרעמו
םימה תוקידב תואצות .יוסינל םרושיא ךרוצל ,תואירבה דרשמב
.2 הלבטב תוגצומ תומידקמה

.1995 רבמצד שדוחב ומגדנ ,2 הלבטב תוגצומה ,םימה תוקידב תואצות
בקע ,יוסינה תייקשהל ולספנו םדקומה בלשב וקדבנ םיפסונ םימ ירגאמ
םיינוינש ןיחלוקל שרדנה ןקתהמ הברהב תוהובג TSSBOD תומר
.(המאתהב ,30:20)

יוסינב םיירקיע םידעומו ןלדוג ,יוסינה תוקלח תמישר .1 'סמ הלבט
ךיראת
(2) ףיטק
בלש
ישמה
(1)
ךיראת
ףוטפט
(1)
ךיראת
העירז
לדוג
הקלחה
(םנוד)
הקלחה
קשמה
2.7
9.6
9.5
8.4
180

ןוסקילג-רפכ
8.7
13.6
7.5
12.4
170
10
ר"יבג
22.7
1.7
5.6
5.5
230
םע-רדה
לבוי ןרע
24.7
5.7
9.6
9.5
230
ןיקתיו-רפכ
לבוי ןרע
28.7
5.7
5.6
12.5
223
9
ר"יבג
28.7
6.7
4.6
12.5
300
120 ןוקק
דוחיא םייח-תעבג
4.8
8.7
11.6
14.5
145
11 ןוקק
רפח ש"דג
11.8
23.7
21.6
31.5
140
תוידאוה ןיב
דחואמ םייח-תעבג
12.8
25.7
23.6
31.5
220
240 ןוקק
דוחיא םייח-תעבג
15.8
29.7
7.7
8.6
140
הקיווש הציב
רפח ש"דג
18.8
31.7
8.7
8.6
220
20,17,19,16,31
שרוחה-ןיע
8.7
12.6
9.5
12.4
90

תרוקיב) רמש-ןיע
(םיריפש םימ


םירגאמה לש תומידקמ תוקידבב םימה תוכיא ינותנ .2 'סמ הלבט
יוסינה תוקלחל םירושקה
תוכתמ
תודבכ
TSS
BOD
תורושקה יוסינה תוקלח
רגאמל
רגאמה םש
ןיא
7
3
ןיקתיו רפכ לבוי ןרע
םע רדה לבוי ןרע
240 ןוקק דוחיא םייח-תעבג
120 ןוקק דוחיא םייח-תעבג
1 ןוקק רפח ש"דג
הקיווש ,הציב רפח ש"דג

ימורד רגאמ
(אתגרוב)
ןיא
19
9
10 ר"יבג
9 ר"יבג
ןחב
ןיא
54
39
תוידאוה ןיב
םייח-תעבג
ןיא
27
19
שרוחה-ןיע
שרוחה-ןיע
ןיא
34
21
ןוסקילג-רפכ
ןוסקילג-רפכ

ןיחלוקה תא ןסחאמה ,ימורדה רגאמהמ וקשוה יוסינב תוקלחה ברמ
םינזומ שרוחה-ןיעו םייח-תעבג ,ןחב ירגאמ .הינתנ יחלוק תבולשתמ
רגאמ .ימוקמ רוהיטב ןיחלוק תפסותב ,ימורדה רגאמה יחלוקמ
תוהובג תומר תורמל .הביבסב םיבושיה לש ןיחלוק ןסחאמ ןוסקילג-רפכ
ורשוא ,ןוסקילג-רפכו םייח-תעבג ירגאמב TSSBOD לש תצקמב
ךשמבש ,(3 הלבט האר) השממתהש החנהב יוסינה שומישל הלא םירגאמ
.הלא םירגאמב םימה תוכיא רפושת ףרוחה

ורשואש םירגאמב םימה תומיגדמ תחא ףאב ואצמנ אל תודבכ תוכתמ
.יוסינל

היקשהה ןמזב םימה תוכיא תוקידב
לכב םידעומ השולשב וכרענ יוסינה תוקלחב םימה תוכיא תוקידב
:ויה הקידבה ידעומ .הקלח
.ףוטפטב היקשהה תליחת (1
.(תיבקנ החירפ) ישמה בלש (2
.ףיטקה ינפל םימי 4 (3

סמומ ןצמחו רתונה רולכה תוקידב .ףוטפטה תוחולש ףוסב ומגדנ םימה
םימ תומיגד .םימה תמיגד רחאל דיימ ,הקידב תוכרעב חטשב ושענ
תואירב תדבעמל ורבעוה תויגולוירטקבהו תוימיכה תוקידבה ךרוצל
.3 הלבטב תוגצומ תוקידבה תואצות .םש וקדבנו הפיחב רוביצה

תוחולש תוצקב רתונה רולכה תמרש ,תוארל ןתינ 3 הלבטב גצומהמ
םהב שי הלא םיאצמימ .ל"גמ 1.5-0.1 ןיב וענש ,םיכרעב התיה ףוטפטה
רולכ תויומכב ףא םיתעלו ,הבוט התיה םימה תרלכהש ,תוארהל
.םימה יוטיח ךרוצל שורדהמ תוהובגה

תוביסמ .ppm 23.00 1.82 לש תומרב התיה םימב סמומה ןצמחה תמר
תוקידבה תואצות ךא ,סמומה ןצמחה תומיגדהמ קלחב קדבנ אל תוינכט
ןתואב םימב ןצמחה תמרש תוארמ ,יוסינה ךשמהב ,תוקלח ןתואב
ןצמח לש םיהובג םיכרע ואצמנ תוקידבהמ תצקמב .ןיקת היה תוקלח
אצמימ .דאמ הנטק ילאירטקב םוהיז תמר לע כ"דב דיעמה רבד סמומ
.םימל ורדחוהש רולכה תויומכ רואל ריבס הארנ הז

שרדנה ןקתל תחתמ ויה תוקידבה לכב (BOD) תיגולויב ןצמח תכירצ יכרע
תוהובג ויהש ,לודיגה לש םימדקומה םיבלשב תוקידב יתשב טעמל ,(20)
םיכרעל BOD -ה יכרע ודרי היקשהה ךשמהב ךא ;ןקתהמ תצקמב
תומרו רולכה תויומכ רואל ,ריבס אוה םג הארנ הז אצמימ .םיינקתה
.תומדוקה תואקספב וניוצש ,סמומה ןצמחה

המרב כ"דב ויה ,(TSS) םיינוינשה ןיחלוקב םיפחרמה םירמוחה יכרע
םיהובג ויה םיכרעה ןהב ,תוקלח רפסמב טעמל ,(30) תשרדנה תינקתה
תומכ הדרי תוקלח ןתואב .(50-31) היקשהה תנוע תליחתב תצקמב
,TSS -ה תמר .רתוי תורחואמה תויקשהב ,םימב םיפחרמה םירמוחה
ףוטפטב היקשהה תנוע תליחתב העיגה ,שרוחה-ןיעב הקלחב האצמנש
היקשהה תפוקת עצמא תארקל .ןקתהמ הברהב הובגה ,183 לש ךרעל
אל .שרדנה ןקתהמ םיכומנ םיכרעל וז הקלחב TSS -ה יכרע ודרי הפוסבו
תנוע תליחתב םיפחרמ םיקצומ לש וז המרל הריבס הביס האצמנ
תועט וא ,המיגד תועט לש האצות אוה הז אצמימש ןכתיו ,היקשהה
.הדבעמ

הבוט התיה ,היקשהה ןמזב ומגדנש ,ןיחלוקב ילאירטקבה םוהיזה תמר
תיללכה COLIFORMS -ה תומכ .יוסינה תוקלחמ וחקלנש ,תומיגדה לכב
וחקלנש ,םימה תומיגדמ תחא ףאב 4x104 לע התלע אל םימ ק"מס 100
COLIFORMS -ה תמר .הברהב הכומנ התיה םתיברמבו ,יוסינה תוקלחמ
תומכה התיה ןטועימבו ,תומיגדה תיברמב תיספא התיה םייתאוצה
COLIFORMS -ה תומכ התיה דבלב תומיגד שולשב .100 -מ הנטק
תורוקמ םתואב .םימ ק"מס 100 -ב תוירטקב 100 -מ הלודג םייתאוצה
,שרדנהמ ההובג תומכב םייתאוצ COLIFORMS ואצמנ םהב ,ןיחלוקה
.םינורחאה היקשהה יבלשב םתומכ הדרי

הדבעמב םילובשאה תוקידב
וכרענ ,יוסינה תוקלחמ תחא לכב ,םילובשאה לש תוילאירטקב תוקידב
:םידעומ ינשב
.(תיבקנ החירפ) ישמה בלש .1
.םילובשאה לש האלמ הלשבה .2

.יארקאב םילובשא ג"ק 5-3 ופטקנ ,המיגד דעומ לכב ,הקלח לכמ
תואירב תדבעמב הקידבל ורבעוהו קיטסלפ תויקשל וסנכוה םילובשאה
+ םירגרג) תחא הדיחיכ לובשאה קדבנ ישמה בלשב .הפיחב רוביצה
(ינוציח םוהיז) תומולגה דרפנב וקדבנ האלמה הלשבהה בלשב ,(תומולג
.4 הלבטב תוגצומ תוקידבה תואצות .(ימינפ םוהיז) םירגרגהו

הכומנ המר לע תועיבצמ ,4 הלבטב תועיפומה ,תוילאירטקבה תוקידבה
םימזינגרואורקימה ללכ תמר .םילובשאה לש יגולויבורקימ םוהיז לש
בלשב (םירגרגו הרזש ,תומולג) לובשאה לש טנגומוה ק"מס 1 -ב (TAC)
רדסב הנטק התיה תומיגדה תיברמבו 6.5x104, לע התלע אל ,ישמ תלשבה
1TAC -ה תומכ התלע אל ,האלמ הלשבה בלשב .רתוי וא דחא לדוג
תוקלחב ,םילובשאה תומיגדמ תחא ףאב 4.3x104 לע תומולג ק"מס
תומולגה לע 1.4x106 לש חוליא תמרל האוושהב תאזו ;ןיחלוקב תוקשומה
TAC -ה תמר .םיריפש םימב התקשוהש ,רמש-ןיעב תרוקיבה תקלחמ
אל ,ןיחלוקב תוקשומה תוקלחב ,האלמ הלשבה בלשב ,םירגרג ק"מס 1
.לדוג ירדס ינשב הכומנ התיה םירקמה תיברמבו 4.4x104 לע התלע

התלע אל ,ישמ תלשבה בלשב ,טנגומוה םרגב (CC) יללכה COLI -ה תומכ
הז בלשב םילובשאה לש תומיגדה ברמב .1.2x105 לע תומיגדהמ תחא ףאב
.םיינשב ףאו ,דחא לדוג רדסב הנטק CC -ה תומכ התיה

התיה האלמ הלשבה בלשב תומולג לש םרג 1 -ב יללכה COLI -ה תומכ
האצמנ (1x104) המוד תומכ .ישמה בלשב םילובשאב האצמנש וזל המוד
.םיריפש םימב תיקשומה ,רמש-ןיעב תרוקיבה תקלחמ תומולגה לע םג

,ללככ ,התיה ,האלמ הלשבה בלשב םיניערגה לע יללכה COLI -ה תומכ
ללכמ תאצוי .לודיג בלש ותואב תומולגה לע האצמנש ,וזמ הברהב הכומנ
התיה םירגרגה לע CC -ה תומכ הב ,דחואמ םייח-תעבגב תחא הקלח הז
לע ילאירטקב םוהיז ללכ אצמנ אל תוקלח רפסמבש ,ןייצל שי .3.5x104
,תומולגהש ,תוארהל וב שי הז אצמימ .100 -מ ןטק היהש וא ,םירגרגה
םייגולויב םימהזמ תרידחל םוסחמ תושמשמ ,בטיה תורוגס ןהשכ
.םירגרגל

טעמל ,ספא כ"דב היה ישמה בלשב םילובשאה לע (FCC) יתאוצ COLI
.םילובשא טנגומוה םרג 1 -ב תודדוב תוירטקב ואצמנ ןהב ,תומיגד יתשב
,תומולגה לע FCC -ב םוהיז אצמנ םילובשאה לש האלמ הלשבה בלשב
דועב ,תומולגה לע האצמנ המוד תומכ .םרגב 4.8x103 לש תיברמ תומכב
,תיספא FCC -ה תומכ התיה תומיגדה ברמב ךא ,תומיגד יתש
.דאמ הכומנ וא

הב ,תדדוב המיגדב טעמל ,ספא התיה םירגרגה לע יתאוצה COLI -ה תומכ
םיאצמימה תא קזחמ הז אצמימ .םרג 1FCC לש תודיחי 10 ואצמנ
תוירטקב תרידחל םוסחמ תווהמ תומולגהש הארנ םהב ,םימדוקה
.םירגרגה רוזיאל ינוציח םוהיז רוקממ

תקידבב ולבקתה ,FCC -ב ואצמנש הלאל תומודה ,תונקסמו תואצות
ומגדנ םהב ,לודיגה יבלש ינשב ,(ECC) םרג 1E. COLI תומכ
.םילובשאה

לש טנגומוהב האצמנש ,םרג 1 -ב (FS) םייתאוצה םיקוקוטפרטסה תומכ
טעמל ,תומיגדה לכב 1000 -מ הנטק התיה ,ישמה בלשב םילובשאה
בלשב 1x104. FS -ה תומכ התיה הב ןוסקילג-רפכמ תדדוב המיגד
.1000 -מ הכומנ תומולג םרג 1FS -ה תומכ התיה האלמה הלשבהה
אלו ,הברהב הכומנ םירגרג םרגב FS -ה תומכ התיה לודיג בלש ותואב
םילובשאב הראותש ,FS לש המוד םוהיז תמר .תודיחי 510 לע התלע
ומגדנש םילובשאמ ,םירגרגבו תומולגב םג האצמנ ,ןיחלוקב וקשוהש
.םיריפש םימב התקשוהש ,תרוקיבה תקלחמ

ברמב ,התיה (SRC) תירפוג תרזחמ CLOSTRIDIA -ב םוהיזה תמר
קר תאזו >1x102, תומיגד יתשבו ,100 -מ הנטק םתצקמב - ספא ,םירקמה
.םירגרגה לע SRC -ב םוהיז אצמנ אל תומיגדהמ תחא ףאב .תומולגה לע

דומעה שארל הרזח


םוכיסו ןויד
לש םיגולויב םימהזמב חוליאה תדימ תא ןוחבל התיה הדובעה תרטמ
האוושהב ףונל תחתמ םיינוינש ןיחלוקב םיקשומה ,סרית ילובשא
םיקשומה ,םילובשאה תמאתה תניחבו ,םיריפש םימב םיקשומה ,הלאל
.םדאל לכאמל ,םיינוינש ןיחלוקב

ףרוחב וקדבנ ,יוסינה תוקלחל םיינוינש ןיחלוק קפסל ודעויש ,םירגאמה
תמר םהב ,םיינוינש ןיחלוק ירגאמ רתאל התיה הקידבה תרטמ .1995
.ילארשיה תואירבה דרשמ ןקת תושירד תא תמאות יגולויבה םוהיזה
,םירגאמ וא ,ההובג התיה םילאירטקבה םימהזמה תמר םהב ,םירגאמ
.יוסינל םימ רוקמ תווהלמ ולספנ ,םימב תודבכ תוכתמ שי םהב

האר) יוסינל ורשואש ,םירגאמה לש תמדקומה םימה תקידב תואצות
ירגאמב ,םנמוא .TSSBOD לש תוניקת תומר לע תועיבצמ ,(2 הלבט
TSSBOD תומר היקשהה תנוע ינפל ואצמנ םייח-תעבגו ןוסקילג-רפכ
םימה תוכיא הרפתשה היקשהה תנועב ךא ,ןקתהמ תצקמב תוהובג
ואצמנ אל תודבכ תוכתמש ,ןייצל שי .ןקתה תא המאתו הלא םירגאמב
.וקדבנש םירגאמב םימה תומיגדמ תחא ףאב

ינפ לעמ םיהובג קותמ סריתב םילובשאה הבוגש ,התיה הדובעה תחנה
םע רישי עגמב םיאצמנ םניאו תומולגב םיסוכמ םירגרגה ,ףסונב .עקרקה
חוליא םורגת אל ףונל תחתמ קותמ סרית תייקשה ,ןכל .םימה
סרית תייקשהב םייוסינה תואצות לע הססבתה וז החנה .םילובשאל
דרשמ י"ע 1991 תנשב וכרענש ,םיינוינש ןיחלוקב היישעתל קותמ
.(1992 ,שריקו ןמסיו) תואלקחה

םיאצמנה ,םילאירטקב םימהזמ לש הנטק תומכש ,תורשפא תמייק
תפוקת ךשמהבו ,עקרקה לע תוחתפתהל םיבוט םיאנת ואצמי ,ןיחלוקב
חוליאל קיבדת רוקמ תאז םימהזמ תייסולכוא שמשת לודיגה
3 רובעכש ,וארה ,(1992) שריקו ןמסיו לש תוקידבה תואצות .םילובשאה
תיקשומה עקרק לש ילאירטקבה םוהיזה תדימב לדבה אצמנ אל םימי
תורוצ יתשב .םיריפש םימב התקשוהש ,עקרקב םוהיזה תמועל ,ןיחלוקב
.ספאל םימי 3 רובעכ הפאש םילאירטקבה םימהזמה תמר ,היקשהה
עקרקה לש חוליאה תדימ קדבית אלש טלחוה הלא תואצות לע ךמתסהב
.יחכונה יוסינב

ידכו ,הניקת היהת יוסינב םיינוינשה ןיחלוקה תוכיאש חיטבהל ידכ
תדימו םוהיזה תמר תא תועבוקה ,תואירבה דרשמ תונקת לע חקפל
םידעומ השולשב ןיחלוקה ימ וקדבנ ,ןיחלוקב שומישל תשרדנה הרלכהה
,ףוטפטה תוחולש תוצקב התשענ ןיחלוקה תמיגד .יוסינ תקלח לכב
(תיבקנ החירפ) ישמה בלש ,ףוטפטב היקשהה תליחת :םיאבה םידעומב
.ףיטקה ינפל םימי 4

התיה יוסינה תוקלח לכב ףוטפטה תוחולש תוצקב רתונה רולכה תמר
,תוארהל םהב שי הלא םיאצמימ .ל"גמ 0.1 -מ םילודג ויהש ,םיכרעב
ךרוצל שורדהמ םיהובג םיכרעב ףא םיתעלו ,הבוט התיה םימה תרלכהש
.םימה יוטיח

.ppm 23.00 - 1.82 ןיב לש תומרב התיה םימב סמומה ןצמחה תמר
דיעמה רבד סמומ ןצמח לש םיהובג םיכרע ואצמנ תוקידבהמ תצקמב
רואל ריבס הארנ הז אצמימ .דאמ הנטק ילאירטקב םוהיז תמר לע כ"דב
.ףוטפטה תוחולש תוצקב ואצמנש ,רולכה תויומכ

שרדנה ןקתה יפל ויה תוקידבה לכב (BOD) תיגולויב ןצמח תכירצ יכרע
תוהובג ויהש ,לודיגה לש םימדקומה םיבלשב תוקידב יתשב טעמל ,(20)
םימזינגרואורקימ לש הכומנ תומכ לע דיעמה ,הז אצמימ .ןקתהמ תצקמב
,סמומה ןצמחה תומרו רולכה תויומכ רואל ,אוה םג ריבס הארנ ,ןיחלוקב
.תומדוקה תואקספב וניוצש

המרב כ"דב ויה ,(TSS) םיינוינשה ןיחלוקב םיפחרמה םירמוחה יכרע
םיהובג םיכרעה ויה ןהב ,תוקלח רפסמב טעמל ,(30) תשרדנה תינקתה
המרל הריבס הביס האצמנ אל .(50-31) היקשהה תנוע תליחתב תצקמב
אוה הז אצמימש ןכתייו ,היקשהה תנוע תליחתב םיפחרמ םיקצומ לש וז
.הדבעמ תועט וא המיגד תועט לש האצות

םוהיזה תמר ,םימב סמומה ןצמחה תומכו הרלכהה יאצממ רואל
וחקלנש תומיגדה לכב הכומנ התיה ,םימב האצמנש ,ילאירטקבה
לע התלע אל םימ ק"מס 100 -ב יללכה COLI -ה תומכ .יוסינה תוקלחמ
םתיברמבו ,יוסינה תוקלחמ וחקלנש םימה תומיגדמ תחא ףאב 4x104
תיברמב ספא התיה יתאוצה COLI -ה תמר .הברהב הכומנ התיה
ק"מס 100 -ב תודיחי 100 -מ הנטק תומכה התיה ןטועימבו ,תומיגדה
100 -מ הלודג יתאוצה COLI -ה תומכ התיה דבלב תומיגד שולשב .םימ
תורוקמב .םינושארה הקידבה ידעומב ,םימ ק"מס 100 -ב תוירטקב
COLI -ה תומכו ,ןמזה םע רופיש לח ,תיסחי ,םימהוזמ ואצמנש ,ןיחלוקה
םיעיבצמ הלא םיאצמימ .םינורחאה היקשהה יבלשב הדרי יתאוצה
ןיחלוקב היקשהמ האצותכ סרית ילובשא םוהיזל ששחהש ,ךכ-לע
יחכונה יוסינב ןיחלוקה תקידב תואצות .רתויב הנטק הניה ,םיינוינש
.(1992) שריקו ןמסיו לש םתדובעב ומסרופש םיאצמימה תא תורשאמ

םילאירטקבה םימהזמה תומכ תא קודבל ,היה יוסינה לש ורקיע
ולאל האוושהב ,םיינוינש ןיחלוקב וקשוהש ,תוקלחמ םילובשאב
תוקלחמ םילובשאה לש תוילאירטקב תוקידב .םיריפש םימב וקשוהש
.האלמ הלשבהבו ישמה בלשב :הקלח לכב םידעומ ינשב וכרענ יוסינה
בלשבו ,(תומולג + םירגרג) תחא הדיחיכ לובשאה קדבנ ישמה בלשב
םירגרגהו (ינוציח םוהיז) תומולגה דרפנב וקדבנ האלמה הלשבהה
.(ימינפ םוהיז)

לובשאה לש טנגומוה ק"מס 1 -ב (TAC) םימזינגרואורקימה ללכ תמר
6.5x104 לע התלע אל ,ישמ תלשבה בלשב (םירגרגו הרזיש ,תומולג)
הלשבה בלשב .רתוי וא ,דחא לדוג רדסב הנטק התיה תומיגדה תיברמבו
תחא ףאב 4.3x104 לע תומולג ק"מס 1TAC -ה תומכ התלע אל האלמ
תמרל האוושהב תאזו ,ןיחלוקב תוקשומה תוקלחמ םילובשאה תומיגדמ
התקשוהש רמש-ןיעב תרוקיבה תקלחמ תומולגה לע 1.4x106 לש חוליא
,האלמ הלשבה בלשב ,םירגרג םרג 1TAC -ה תמר .םיריפש םימב
םירקמה תיברמבו 4.4x104 לע התלע אל ,ןיחלוקב תוקשומה תוקלחב
תמרב לדבה ןיאש ,הארמ הז אצמימ .לדוג ירדס ינשב הכומנ התיה
ןיחלוקב םיקשומה ,םילובשאה לע םימזינגרואורקימה ללכב חוליאה
םימב םיקשומה ,םילובשאה לע האצמנש ,וזל האוושהב ,םיינוינש
.םיריפש

,ישמ תלשבה בלשב ,טנגומוה םרגב (CC) תיללכה COLIFORMS -ה תומכ
םילובשאה לש תומיגדה ברמב 1.2x105 לע תומיגדהמ תחא ףאב התלע אל
תומכ .םיינשב ףאו דחא לדוג רדסב הנטק CC -ה תומכ התיה הז בלשב
,האלמ הלשבה בלשב ,תומולג לש םרג 1 -ב תיללכה COLIFORMS
(1x104) המוד תומכ .ישמה בלשב םילובשאב האצמנש ,וזל המוד התיה
םימב תיקשומה ,רמש-ןיעב תרוקיבה תקלחמ תומולגה לע םג האצמנ
,התיה האלמ הלשבה בלשב םיניערגה לע יללכה COLI -ה תומכ .םיריפש
,לודיג בלש ותואב תומולגה לע האצמנש ,וזמ הברהב הכומנ ,ללככ
וא ,םירגרגה לע COLIFORMS -ב םוהיז ללכ אצמנ אל תוקלח רפסמבו
,תומולגהש ,םיארמ הלא םיאצמימ .םרגב תוירטקב 100 -מ ןטק היהיש
םייגולויב םימהזמ תרידחל םוסחמ תושמשמ ,בטיה תורוגס ןהשכ
,םילובשאה חוליאב לדבה ןיאש ,םיאצמימה תא תוקזחמ ןכו ,םירגרגל
םימב הקשומ אוה םא ןיבו םיינוינש ןיחלוקב הקשומ סריתה םא ןיב
.םיריפש

התיה ישמה בלשב םילובשאה לע (FCC) םייתאוצה COLIFORMS -ה תומכ
םרג 1 -ב תודדוב תוירטקב ואצמנ ןהב ,תומיגד יתשב טעמל ,ספא כ"דב
לע האצמנ םילובשאה לש האלמ הלשבה בלשב .םילובשא טנגומוה
התיה תומיגדה ברמב ךא ,FCC 4.8x103 לש תומכ ,תומיגד יתשב ,תומולגה
COLIFORMS -ה תומכ .דאמ הכומנ וא תיספא תומולגה לע FCC -ה תומכ
10 ואצמנ הב ,תדדוב המיגדב טעמל ,ספא התיה םירגרגה לע םייתאוצה
,םימדוקה םיאצמימה תא קזחמ הז אצמימ .םרג 1FCC לש תודיחי
רוקממ COLIFORMS תרידחל םוסחמ תווהמ תומולגהש ,הארנ םהב
םירגרגה לע FCC -ב תיספאה םוהיזה תמר .םירגרגל ינוציח םוהיז
רתי תמרוג הניא םיינוינש ןיחלוקב היקשהש ,הנקסמה תא תוקזחמ
תואצות .םיריפש םימב ולדוגש ,ולאל האוושהב ,םירגרגה לש חוליא
E. COLI תומכ תקידבב ולבקתה ,FCC -ב ואצמנש הלאל תומודה ,תונקסמו
.םילובשאה ומגדנ םהב ,לודיגה יבלש ינשב ,(ECC) םרג 1

לש טנגומוהב האצמנש ,םרג 1 -ב (FS) םייתאוצה םיקוקוטפרטסה תומכ
טעמל ,תומיגדה לכב 1000 -מ הנטק התיה ,ישמה בלשב םילובשאה
בלשב תומולג םרג 1FS -ה תומכ .ןוסקילג-רפכמ תדדוב המיגד
םרגב FS -ה תומכ לודיג בלש ותואב .1x103 -מ הכומנ התיה האלמ הלשבה
המוד םוהיז תמר .תודיחי 510 לע התלע אלו הברהב הכומנ התיה םירגרג
םג המאתהב האצמנ ,ןיחלוקב וקשוהש םילובשאב הראותש יפכ ,FS לש
התקשוהש תרוקיבה תקלחמ ומגדנש ,םילובשאמ םירגרגבו תומולגב
.םיריפש םימב

ברמב התיה (SRC) תירפוג תרזחמ CLOSTRIDIA -ב םוהיזה תמר
לע קר תאזו ,<1x102 תומיגד יתשבו 100 -מ הנטק םתצקמב ,ספא םירקמה
.םירגרגה לע SRC -ב םוהיז אצמנ אל תומיגדהמ תחא ףאב .תומולגה

םיילאירטקבהו םייגולויבה םיחלאמה לש ,תיסחי ,הנטקה תומכה
,סריתה ילובשא לע תויתאוצ תוירטקב לש תיספאה תומכהו ,םתוללכב
היקשהב ,םיינוינש ןיחלוקב שומישל העפשה ןיאש ךכ-לע תועיבצמ
.םילובשאה לע ילאירטקבה םוהיזה תמר לע םוהיז לע ,ףונל תחתמ
חוליאה תמרב םילדבה ואצמנ אלש ,הדבועהמ קוזיח לבקמ הז אצמימ
ןיבל ,םיינוינש ןיחלוקב וקשוהש ,תוקלחמ םילובשא ןיב ילאירטקבה
.םיריפש םימב וקשוהש הלא

:ןלהלדכ תיחכונה הדובעב םיאצמימה תא םכסל ןתינ
וקשוהש תוקלחמ םילובשאב םיילאירטקב םימהזמב חוליא תמר .א
וקשוהש תוקלחמ םילובשאב םתמרמ הנוש התיה אל ,םיינוינש ןיחלוקב
.םיריפש םימב

תוירטקב תרידח תעינמב ידמל ליעי םוסחמ תושמשמ תומולגה .ב
.םירגרגל

,םייתאוצ םימהזמבו םילאירטקב םימהזמב םירגרגה לש חוליאה תמר .ג
.תיספא םירקמה ברמבו רתויב הכומנ התיה ,דחוימב

תחתמ קותמ סרית תייקשהש ,הנקסמל איבהל םהב שי ולא םיאצמימ
םיקזחמ הלא םיאצמימ .םדאל לכאמל יתואירב ןוכיס הווהמ הניא ףונל
םוהיז תדימ תא וקדבש ,(1992) שריקו ןמסיו לש המודה םתנקסמ תא
םילובשא תמועל ,םיינוינש ןיחלוקב וקשוהש ,תוקלחמ םילובשאה
לדבה אצמנ אלש ,תוארמ םתקידב תואצות .םיריפש םימב וקשוהש
וצילמה הדובע התואב .היקשהה ילופיט ינשב םילובשאב םוהיזה תמרב
ןיחלוקב םירומישה תיישעתל קותמ סרית תייקשה רשאל שריקו ןמסיו
.ףוטפטב ףונל תחתמ םיינוינש


הדות תעבה
תחלצהל וקלח תא דחא לכ ומרתש ,םיבר לש םתרזעב התשענ וז הדובע
.יוסינה
.סריתה לודיגל םצרממו םנמזמ ומרתו יוסינב ןיינע וליגש - םילדגמל
יבלש לכב םילדגמה תכרדה לע איבל ןונמאל דחוימבו ,םיסדה תרבחל
.לודיגה
םימה תומיגד לע זקר דאועו ידעלג יזח ,עבטה תורומש תושר יחקפל
.הדשב םילובשאהו
ןייטשניפ הטרב ,גומלא המענ ,הפיחב רוביצה תואירב תדבעמ ידבועל
.םילובשאהו םימה תוקידב לע לקנרפ הלאו
.יוסינה ןומימב ותרזע לע םימה תוביצנמ ףלש רזעילא 'גניאל


תורוקמ
קותמ סרית ילודיג לאיצנטופ ריקחת 1992 .א ,שריקו .ש ,ןמסיו .1
ןוכמה .םיינוינש ןיחלוק ימ תועצמאב םירומישה תיישעתל    
.66 .ד.ת למרכה תריט .מ"עב הכירצ ירצומו ןוזמה לש היגולויבורקימל    

2. Biochemical Oxygen Demand (BOD) 5 -Day BOD Test. 5210B, p3-5 .5-6 In,
    Standard methods for the examination of Water and Wastewater. 1995.

3. Standard methods for the examination of Water and Wastewater. 1995.

4. Total Suspended Solids at 103-1050C, 2540D, p .2-56 In, Standard methods
    for the examination of Water and Wastewater. 1995.


:רמאמה ירבחמ תודוא
הכרדהה תוריש ,רפכה חותיפו תואלקחה דרשמ - ןמרקוצ םירפא
.הדש ילודיגל ףגאה ,עוצקמהו
הדבעמה ,תואירבה דרשמ - ןמניש הקברו לארה הלילג ,םורי לחר
.הפיח ,רוביצה תואירבל

םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©
45-32 * 1999 לירפא * 390 ןויליג * היקשהו םימ


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ