םייאורבת םיטביה - הייתש ימ ןוניס
ןירפלה ימר :תאמ
.29 ,6-3 םידומע ,(1999 יאמ) ,391 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

סינון מי שתייה - היבטים תברואיים
:רמאמה יקלח
הייתש ימ לש תוכיאה תושירד
הייתשה ימ ןוניסל תוביסה
םימ ןוניס לש הירוטסיהה
ןוניסב םיבייחה םימה תורוקמ
ןוניסה י"ע הייתשה ימ תוכיא רופיש
הייתש ימ ןוניס ינקתימ לועפת
םוכיס


הייתש ימ לש תוכיאה תושירד
תנמ-לע םינוירטירק רפסמב דומעל םיבייח הייתשל םידעוימה םימה
םינוירטירקל םימה תמאתה .םדאה ינבל הייתשל תמאב ומיאתיש
תושירדב הדימעה אלל יכ ,רתויב הבר תובישח תלעב איה םירומאה
םיקזנ םורגל םימה םילולע ,הלא םינוירטירקב תורדגומה ,תויאורבתה
.םידעוימ םה הרובעש הייסולכואל םיבורמ םייתואירב

תושירדה תא םיללוכ ,דומעל םימה םיכירצ םהבש ,םינוירטירקה
:תואבה
םתוא םיתושה םישנאל האולחת ומרגי אל םימה .1
הז ןוירטירקב םידמוע םניאש םימ יכ ,רתויב הבושחה איה תאז השירד
.תוחתפתמה תוצראב םישנא ינוילימ לש האולחת ולא ונימיל דע םימרוג

תפיגמ תוצרפתה תא איבהל ןתינ תאז השירד תובישחל השחמהכ
תוכיא בקע המרגנ םיחמומה תוכרעה יפ-לעש ,1991 תנשב ורפב הרלוכה
םורד תוצרא לכל הטשפתהש ,תאז הפיגמב .הייתש הימ לש המיאתמ אל
.שיא 19,295 ותמ םהמו םישנא 391,000 ולח ,הקירמא

,(שיא 1,286 ותמ םהמ) שיא 50,000 היסאב הרילוכב ולח הפוקת התואב
רשאכ ,(שיא 14,000 ותמ םהמו) שיא 153,000 הרילוכב ולח הקירפאבו
.הייתשה ימ לש העורגה תוכיאל סחוימ תאזה האולחתה לכ רוקמ

הייתשל םימיעט היהי םימה .2
,הנשה תונוע לכב ,םימ לש תקפסמ הייתשל הבר תיתואירב תובישח שי
תומכ תא לבקל ידכ .הבורמ העזהה הבש ,המחה ץיקה תפוקתב דחוימבו
וא םימח) תואקשמ תייתשב קפתסהל רשפא-יא הל קוקז ףוגהש םימה
הלולעו םימה תייתש תטעמתמ ,םימיעט םניא םימה רשאכ .(םירק
ותשי אלש םישנאל (דועו תוילכב םינבא ןוגכ) תואירבב העיגפ םרגיהל
.םימ קיפסמ
הכירצב ,תונורחאה םינשב בטיה תרכינ םימה םעט לש תובישחה
.םהינימל םילכימבו םיקובקבב םימ לש תרבגומה

םיחוד חיר וא הארמ יהי אל םימל .3
לש הבורמ הייתשל תורשפאה תרימשב איה תירקיעה תובישחה ,ןאכ םג
םימה שומישב םג תובישח שי חירלו (עבצו תוריכע) הארמל ךא ,םימה
.תחלקמל שומישבו (םינפו םיידי תצחר) הצחל
,םיבשותה לש תובורמ תונולת םימרוג םימה לש םיחוד חיר וא הארמ
.םימב יוצרה שומישה תא םהמ ענומ רבדהש ןוויכ

םהלש םייתיבה םישומישב קזנ ומרגי אל םימה .4
תויעב םהל ומרגייש ילב םימב שמתשהל םיצור םימה ינכרצ ,ןאכ םג
.יתואירב וניא קזנה םא םג ,הז שומישמ
בקע יתואירב קזנ םורגי אל םימב לזרב לש ינוניב זוכיר :המגודל
ןקתה ןכלו ,הנבל הסיבכב וא םירויכב הדולח םורגל לוכי ךא ,הייתשה
.םימב לזרבה זוכיר תא ליבגמ

םומיחה ידודבו תרנצב תויעב תמרוג םימה לש תוישק :היינש המגוד
.םילכ תפיטשל תונוכמבו הסיבכה תונוכמב תויעב ןכו ,(תינבא תורבטצה)

דומעה שארל הרזח


הייתשה ימ ןוניסל תוביסה
תוכיאה יבגל ,ליעל וטרופש תושירדב םידמוע עבטב םימה לכ אל
םהיתורוקמש םימב ,דחוימב ,תומייק תויעבה .הייתש ימ לש השורדה
םימל םינוש םימוהיז תרידח בקעו ,(םימגא ,םילחנ ,תורהנ) םייליע םה
םימה םיבייח הלאכ םיאנתב .ליעל וטרופש תושירדה תא םיאלממ םניא
.תוכיאה תושירדל םתמאתה םשל לופיט לבקל

תבייחמ הייתש ימכ שמשל יליע רוקממ םימ תמאתה ,םירקמה תיברמב
דאמ העורג (םגאב וא לחנב) רוקמב םימה תוכיא רשאכ .םנוניס תא
םיקצומ תקחרהל) םדקומ עוקיש ןוגכ ,םימב ףסונ םדק-לופיט םג שרדיי
.םדקומ יוטיח וא (תוחיר קוליסל) םדקומ רורווא ,(םיעקוש

רפסמ רפשמ אוהש ,ךכ ידי-לע הייתשל םיבוט םימ רוציל רזוע ןוניסה
:תוכיא לש םירטמרפ
.םימהמ תוריכעה קוליס :תילקיזיפ תוכיא *
(חירו םעט םג םיתעל) עבצה קוליס :עבצה קוליס :תיטתסא תוכיא *
.םימהמ    
םימזינגרואורקימ לש (זוכיר תנטקה וא) קוליס :תיגולויב תוכיא *
.םימהמ (םיינגותפ דחוימב)    
םיקיזמ םיימיכ םירמוח לש (זוכיר תנטקה וא) קוליס :תימיכ תוכיא *
.םימהמ    

דומעה שארל הרזח


םימ ןוניס לש הירוטסיהה
התתפהלו םימב לופיטב ךרוצל תודע שי ('ב ,'ב םיכלמ) ך"נתב רבכ
:םהלש (היצלוגואוק)
רשאכ ,בוט ריעה בשומ אנ-הנה :עשילא לא ריעה ישנא ורמאיו ,(ט"י)
תיחלצ יל וחק :רמאיו (כ) .תלכשמ ץראהו ,םיער םימהו ;האר ינדא
ךלשיו םימה אצומ לא אציו (א"כ) .וילא וחקיו ,חלמ םש ומישו השדח
דוע םשמ היהי אל ,הלאה םימל יתאפר :ה רמא הכ :רמאיו ;חלמ םש
רשא ,עשילא ירבדכ הזה םויה דע םימה ופריו (ב"כ) .תלכשמו תומ
".רבד

םעבצו םתוריכע תא קיחרהל הרטמב לחה בחרה םלועב םימה ןוניס
אלל םימה תא תותשל ורשפא אלש ,(םילודג תורהנב היה םרוקמש)
.לופיטה

הלוע הניאש תוריכעה תא ןיטקהל ובייח ןוניסהמ תונושארה תושירדה
רבכ םיארנ תודיחי 5 לע הלועה תוריכע ילעב םימ .NTU ,תודיחי 5 לע
.ליעל וטרופש תושירדל ומיאתה אל ןכלו םירוכעכ תנייוזמ יתלב ןיעב

תוריכעלש ,ררבתה םירקחמה תורבגתהו היגולונכטה תוחתפתה םע
ימ תוכיא לע תובר תופסונ תועפשה שי (ןוניסה ירחא) םימב תרתונה
ןוניסהמ תושירדה ןכלו ,(םימה תולילצ לע העפשה קר אלו) הייתשה
דע םימה תוריכע תא תיחפי ןוניסהש רבכ םישרוד םויכו ,ורבגתהו וכלה
.NTU תודיחי 0.1 -מ תוחפ

דומעה שארל הרזח


ןוניסב םיבייחה םימה תורוקמ
םיבר םינקת ןכלו ,םימה תוכיא תא דאמ הבר הדימב עבוק םימה רוקמ
.םהדזהל םילולע םהימימש תורוקממ םיאבה ,םימה ןוניס תא םיבייחמ
וימימש רוקמ לכ רמולכ ,"םייליע םימ" לש תורוקמב ,רקיעב ,רבודמה
.המדאה ינפ-לעמ םימרוז וא םידמוע

בורק ,הנוילעה עקרקה תבכשב םיאצמנה ,"םוהת ימ" םג ,תאז םע דחי
םוהיז ימרוגמ םהדזהל םילולע (םידודר תונייעמ ימ ןוגכ) עקרקה ינפל
תבכש" ןיא הלא םימל .ןוניסב םיבייח םה םג ןכלו עקרקה ינפ לעש
ילעב לש וא םדאה לש) תוליעפ לכמ םהדזהל םילולע םהו םהילעמ "הנגה
.רוזיאה ותואב עקרקה ינפ לעמ תישענה ,(םייח

.םילודגה םילחנהו תורהנה םה רתויב םימהוזמה ,םייליעה תורוקמה ןיב
םימהוזמ םימ לש תומירז ,םכרוא לכל ,םהילא םילבקמ הלא םימ
.(םייתיישעת וליפאו םייתיב) םיכפש לש תומירז םג םימעפלו ,הביבסהמ
ילעב י"ע ,תוחורה י"ע הבורקה םתביבסמ םג םימהדזמ םימה ,ןכ-ומכ
תוניפס טיש ןוגכ ,םימב השוע םדאהש שומישהמ ןכו ,רב תויחו םייח
.דועו ,הצחרו הייחש ,תוריסו

םגאהש הדימב קר תאז ךא ,םימהוזמ תוחפ תויהל םילוכי םימגא ימ
רוקמכ ,םימה "תריגא"ל קר אלא ,תופסונ תויוליעפל שמשמ אלו דדובמ
וא ,(הייחשו הצחר ,טיש) שפונל םגאה ימב שומיש .הייתשה ימ תקפסאל
ידכ ,ןוניסה תא םיבייחמו וימימ םוהיז םימרוג ,וכותל םייח ילעב תסינכ
.הייתש ימל ומיאתיש

,םירהב לחנה תורוקמב ,המירזה תליחתב םייקנ תויהל םילוכי םילחנ ימ
ילעב לש וא םדא ינב לש תוליעפ םהב ןיאש ,םירוזאב קר תאז םג ךא
.(םימה םוהיז םימרוג הלא יכ) םייח

דומעה שארל הרזח


ןוניסה י"ע הייתשה ימ תוכיא רופיש
קוליס י"ע ןוגכ) רישי ןפואב ןה ,םתוכיא רופיש תא םרוג םימה ןוניס
ףיקע ןפואב ןהו ,(םימהמ םיליפט לשו םיפחרמ םיקצומ לש רישי
.םימהמ םינושה םיקצומה קוליסמ הפיקע האצותכ םיגשומה ,םירופיש

,(םתובישח רדסל סחייתהל ילב) םגישהל שיש ,םירופישה רואת ןלהל
.םימה לש ליעי ןוניס י"ע

םימה לש תוריכעה תנטקה .א
הווהמ ,המצעל איהשכ וליפא ,םימה תוריכע ,ןכל םדוק ןיוצש יפכ
תורטמל ןהו הייתש תורטמל ןה ,םהב שומישל הרומח תיטתסא הערפה
.הצחר

קלחו תונייעמה ימב םג ךא ,תרנכה ימב דחוימב ץראב םייליעה םימב
תודיחי 5 -מ תוחפ ללכ ךרדב) הכומנ איה םימה תוריכע םילחנה יממ
.ןיעב תשגרומ הניאו (תוריכע
,הבר םתוריכעש ,םימגאו תורהנ םימייק ,תאז תמועל ,בחרה םלועב
אלל הייתשל םינתינ םניא םימהש ,ךכ ידכ דע ,דאמ הבר וליפא םיתיעלו
.ןוניס

םימהמ החוד עבצ קוליס .ב
םע דחי .םייעבטה םימה תורוקמב םימה לש עבצ תויעב ונל ןיא ץראב
איהו ,םלועב םינוש םימ תורוקמב תמייק םימה עבצ תייעב ,תאז
.לופיט תבייחמ

הווהמ וניא ומצע עבצה רשאכ םג ,רתויב בושח םימהמ עבצה קוליס
לכ ןכלו ,"םילולצ םימ"כ ונלצא םיספתנ םימש ןוויכ ,תיתואירב היעב
םימב יתיבה שומישהמ תיעבט "הייחד" םרוג םימב אצמייש רחא ןווג
.הלא םימב הצחרמו הייתשמ םיענמנ דחוימבו ,עבצה ילעב

םימבש םיפיגנהו םיקדייחה זוכיר תנטקה .ג
לשו םיקדייח לש הקחרה איה ןוניסה לש רתויב תובושחה תולועפה תחא
םימ לש רוקמ לכב םייוצמה ,םיינגותפ םיפיגנו םיקדייח דחוימב ,םיפיגנ
.יליע רוקממ םייעבט

תאולחתל םיירקיעה םימרוגה ןיב םה םיינגותפה םיפיגנהו םיקדייחה
יממ םקוליסו ,(םהב םיצחרתמה וא) םימה תא םיתושה םישנאה
לופיט לכב הבוח תלועפ איה הייתשה
.םימב םיאתמ

םיאתהל ידכ ,םיאתמ יוטיח רובעל ,םנמא ,םיבייח יליע רוקממ םימה לכ
תוכיא תא חיטבהל לוכי דימת אל ,בוט היהיש לככ ,יוטיחה ךא ,הייתשל
.הייתשה ימ

תקחרה םע דחי תישענ ןוניסה י"ע םימהמ םיפיגנהו םיקדייחה תקחרה
ןפואב םיחופס םיפיגנהו םיקדייחהמ קלח .םיננוסמה םימהמ תוריכעה
לש ףסונ קלח .םימהמ התיא םיקחרומו תוריכעה יקיקלח לע יעבט
התתפהה תולועפ י"ע תוריכעה יקיקלחל רשקנ םיפיגנהו םיקדייחה
ידי-לע םימהמ םיקחרומ םה םגו ,(םימה לש ןוניסה ךילהתב תועצבתמה)
.ןוניסה

םימהמ (םיטיזרפ) םיליפט קוליס .ד
םילוכי םימב םייוצמה םיליפטש ,אוה ןורחאה רושעה לש בושחה יוליגה
םימה תא םיתושה םיבשותה ברקב רתויב בחר ףקיהב האולחת םורגל
.(םיליפטה תא םיליכמה ,םימב הייחשמ האצותכ ןכו)

םה ,האולחת ימרוגכ םיעודיה ,םימב םירבעומה םיירקיעה םיליפטה
(CRYPTOSPORIDIUM) םוידירופסוטפירקהו (GIARDIA) הידראי'גה יליפט
םיפסונ םיליפט יבגל םג םירקחמ םישענ ךא ,תובורמ תויוצרפתה ומרגש
.(םוידירופסורקימ ,הרופסולקיצ)

תויחו רב תויח י"ע רקיעב םימה תורוקמל םיעיגמ םירומאה םיליפטה
.הלא םימב תושמתשמהו םימה לש תווקיהה ןגאב תונכושה ,תיב
יקוולימב הלודגה האולחתה תוצרפתה תא ריכזהל ןתינ המגודכ
יליפט לש הובג זוכירמ המרגנש ,1993 תנשב ,ב"הראבש
400,000 -מ רתוי לש האולחת המרגו הייתשה ימב םוידירופסוטפירק
.שיא

,הייתש הימ תוכרעמל םירדוחה םיליפטה םיביצמש ,השקה היעבה
תדמשהב ליעי וניא (תוירשפאה ויתורוצ לכב) םימה יוטיחש ,ךכב הצוענ
.םיליפטה

ליעיה יעצמאה אוה םימה לש ינדפק ןוניס ,יוטיחה תוליעי רסוח בקע
הקחרה חיטבהל ידכ .הייתשה ימל םיליפטה תרידח תעינמל ידיחיה
תונידמב .ןוניסהמ תושירדה תא םירימחמ םיליפטה לש הליעי
אלא ,NTU תדיחי 1 -מ הנטקה תוריכעב דוע םיקפתסמ אל תומדקתמה
.ליעל רבכ רכזוהש יפכ ,NTU 0.1 לש תוריכעל עיגהל םישרוד

םימה לש יוטיחה תוליעי תרבגה .ה
,םימה לש תיאורבתה םתוכיא תחטבהל ינויח הייתשה ימ לש ליעי יוטיח
אצמיהל םילולעה ,םיינגותפה םיפיגנהו םיקדייחה לכ לש םתדמשה י"ע
.םימב

.םתלולילצב ,תרכינ הדימב ,היולת םימה לש יוטיחה תוליעי

"רותסמו הנגה" םישמשמ ,םימב םייוצמה ,םיפחרמה םירמוחה
רמוח לש רישיה עגמה תא םישילחמ וא םיענומו ,םיפיגנלו םיקדייחל
האצותכ .דימשהל םיכירצ םה םתואש ,םימזינגרואורקימה םע יוטיחה
םיקדייחו ליעי ונניא ההובג תוריכע ילעב םימ לש יוטיחה יכ עודי ,ךכמ
.הלאכ םיאנתב יוטיחה ירחא דורשל םילולע םיפיגנו

םיקדייחה לש םתדמשה תחטבהל יחרכה יאנת אוה םימה לש ליעי ןוניס
.יוטיחה ידי-לע םימבש םיפיגנהו

הדבעמב םיקדייחה יוליגל תלוכיה רופיש .ו
םימה תוריכעמ תועפשומ הדבעמב םיקדייחה תוקידב םג ,יוטיחה ומכ
.םיקדבנה

םיקדייחל עירפהל םילולע םימב םיאצמנה םיפחרמה םיקיקלחה
ולגתי אל ךכמ האצותכו ,הקידבה תוכרעבש לודיגה יעצמב תוברתהל
.םיקדייחהמ קלח הקידבב

תחטבהל םיכבדנהמ דחא תא הווהמ םימב םיקדייחה יזוכיר תקידב
תונימאל סחייל שיש הבורמה תובישחה ןאכמו ,הייתשה ימ תוכיא
.רתוי ליעי םימה ןוניסש לככ תרפתשמה ,הדבעמה תקידב

יוטיח ירמוחב שומישה תנטקה .ז
הייתשה ימ תוכיא תחטבה ךילהתב ינויח קלח אוה םימה יוטיח
תובוכרת ןוגכ ,תויעב םג םרוג יוטיחה ךדיאמ ךא ,םיבשותל םיקפוסמה
.םייתביבס םיקזנו (ךשמהב האר) יאוול

הביבסל קיזמה רמוחכ בשחנ רולכה הייתש ימב ירקיעה יוטיחה רמוח
.וב שומישה תא ןיטקהל תוחפל וא ,רוסאל םילעופ "םיקוריה םיפוגה"ו

םיקדייחה לע קר אל םילעופ םימה יוטיחל םישמשמה יוטיחה ירמוח
,םימב םיאצמנה םירחא םיינגרוא םירמוח לע םג אלא ,םימבש םיפיגנהו
ירמוח תכירצ תא ןיטקי םיינגרואה םירמוחה לש םזוכיר תנטקה ןכלו
.יוטיחה

,םימבש םיינגרואה םירמוחה זוכיר תא ,רתיה ןיב ,ןיטקמ םימה ןוניס
רמוח לש תומכה תנטקה לש הבושחה הרטמל רזוע אוה ךכמ האצותכו
.םימה יוטיחל ץוחנה ,יוטיחה

יוטיחהמ יאוול תובוכרת תריצי תנטקה .ח
,תונוש יאוול תובוכרת רצוי םימה יוטיחש ,עודי םלועב םינוש םירקחממ
,תוינגרוא תובוכרת לע יוטיחה רמוח לש הלועפהמ האצותכ רקיעב
.םימב תואצמנה

ןהו יוטיחה רמוח גוסב ןה יולת ,םימב תורצונה ,יאוולה תובוכרת יגוס
הלא יאוול תובוכרת לש היעבהו ,םימבש םיינגרואה םירמוחה תוהמב
.םימה תא התושה םדאה תואירבל קיזמ ןהמ רכינ קלחש ,ךכב הצוענ

רמוחה זוכיר תנטקהל ןה םרות םימה ןוניס ,ןכל םדוק וניארש יפכ
.םימה יוטיחל שורדה יוטיחה רמוח תומכ תנטקהל ןהו ,םימבש ינגרואה
רמוח תומכ לש םגו ינגרואה רמוחה תומכ לש םג תאז הלופכ הנטקה
,םימב תורצונה ,יאוולה תובוכרת זוכיר תא הברהב התיחפמ יוטיחה
יתואירב קזנ תעינמל ,יתועמשמ ןפואב ,ךכ ידי-לע םרות ןוניסהו
.םימה תא םיתושה םיבשותהמ

דומעה שארל הרזח


הייתש ימ ןוניס ינקתימ לועפת
שי ,ליעל טרופמכ ,ול וותוהש תורטמה תא גישי הייתש הימ ןוניסש ידכ
.ןוניסה ינקתימ לש הקוזחתהו לועפתה ןפואל רתויב הבר תובישח

תוריכע רשאכ ,תונתשמ תויוכיאב םימ קיפהל לוכי םימ ןוניסל ןקתימ לכ
היולת איהשכ ,ידמל בחרנ חווטב תונתשהל הלוכי םיננוסמה םימה
.ןקתימה לש לועפתה ןפואב

תגשה תבייחמ ,םימב אצמיהל םילולעה ,םיליפטה תריצעו תויה
יליעפמ םיבייח ,(NTU 0.1 לש תוריכע) םימה לש רתויב תוכומנ תויוריכע
הכומנה תוריכעה תא וגישיש ןפואב ,םלועפת לע דיפקהל ןוניסה ינקתימ
.הילא עיגהל םילוכי םהש רתויב

התתפהה ירמוח לש םיאתמה ןונימל שי לועפתב רתויב הבר תובישח
,םלוא .ןוניסה תוכיא תא הבר הדימב םיעבוק םה יכ ,(היצלוגאוקה)
םירמוחה בכרהב םייוניש שי) ןמזה לכ הנתשמ רוקמה ימ תוכיאו תויה
לש שורדה ןונימה תא תובורק םיתיעל ןוחבל ינויח ,(םימבש םיפחרמה
.(Jar test י"ע וא ,Pilot Plant ידי-לע) התתפהה ירמוח
םירטמרפה לכ יולימ לע דיפקהל םיבייח ,התתפהה ירמוח ןונימל ףסונ
תפיטש ידעומ ,םידמוע ,ןוניס תויוריהמ) לועפתה לש םיננכותמה
תיאורבתה תוכיאב םימ תלבקב איה ןוניסה תובישח יכ ,('וכו םיננסמה
.םימה לש החוטב הייתשל המיאתמה ,השורדה

דומעה שארל הרזח


םוכיס
םיגשומה ,הייתשה ימ תוכיאב םירופיש יגוס הנומש לע עיבצמ הז רמאמ
לכ יבגל הבר תובישח ילעב םה הלא םירופיש .םימה לש ןוניס תועצמאב
,יצראה ליבומה ימ יבגל תדחוימ תובישח םהל שיו ,הייתש ימ לש רוקמ
.לארשי תנידמ יבשות תיברמל ירקיע םימ רוקמ הווהמה

םדקהב יצראה ליבומה ימל ןוניסה ןקתימ תיינב תלחתהל תופצל שי ןכל
.םדוק תחא העש הפיו ירשפאה

:רמאמה רבחמ תודוא
.הביבסו תואירבל ץעוי סדנהמ ,ןירפלה ימר 'גניא

29 ,6-3 * 1999 יאמ * 391 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ