יצראה ליבומל יזכרמ ןוניס ןקתימ
יאקוטח רימס `רד :תאמ
.13-7 םידומע ,(1999 יאמ) ,391 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

מיתקן סינון מרכזי למוביל הארצי

:רמאמה יקלח
אובמ
ץולח ןוניס ןקתימ
יזכרמה ןוניסה ןקתימ


אובמ
הלע ןגהל הדעונ הייתשל םתקפסא ינפל ,יוטיחל ףסונ ,םייליע םימ ןנסל הבוחה
םויכ םידמועה ,םירגתאה דחא .םימב ןרוקמש תולחמ לש תויוצרפתה ינפב הייסולכוא
םיליפטה ינשב ןרוקמש ,תולחמ לש תויוצרפתה תעינמ אוה ,םלועב םימה יקפס ינפב
הלא םיליפט .(Cryptosporidium) םוידירופסוטפירקו (Giardia) הידראי'ג םייאת-דחה
יוטיחה יעצמא ינפב תודימעה ,תוטסיצואואו תוטסיצ םהייח רוזחמ ךלהמב םיחתפמ
14-7 לדוגב ןה הידראי'ג לש תוטסיצה .םילבוקמה עגמה ינמזבו תונמב ,רולכה ,יתרוסמה
לדוגב םוידירופסוטפירק לש תוטסיצואואהו ,(רטמילימה תיפלא רטמורקימ) רטמורקימ
תא חיטבהל דעונ ןוניסב NTU 0.1 לש תוריכע דעי .הקחרהל םישק םה ןכלו רטמורקימ 6-4
.תוחוטב תומרל םייאת-דחה םיליפטה לש םתקחרה

תורוקמל םיפושח ,םייליע םימ םתויהב ,יצראה ליבומה ימל רוקמ םיווהמה ,תרניכה ימ
ליבומב םויכ םימייקה ,לופיטה יעצמא .םייאת-דחה םיליפטל םיילאיצנטופ םוהיז
תליטקל יוטיחמו םיפחרמה םיקיקלחה סמוע תתחפהל עוקישמ םיבכרומה ,יצראה
לש תוטסיצואואו הידראי'ג לש תוטסיצב לופיטל םיליעי םניא ,םיסוריוו םיקדייח
תתחפהל תיחרכה תומייקה לופיטה תכרעמל ןוניס תכרעמ תפסוה .םוידירופסוטפירק
.תוחוטב תומרל םיליפטה לש םתקחרה תא חיטבהל תולגוסמה ,תומרל תוריכעה
םיליפטה לש תוחכונמ ומרגנש ,תולחמ לש תויוצרפתה רפסמ ויה תונורחאה םינשב
רתויב םסרופמהו רומחה עוריאה .הייתש ימב םוידירופסוטפירקו הידראי'ג םייאת-דחה
ותמ שיא 104 -ו ,שיא 400,000 -מ רתוי ולח 1993 תנשב רשאכ ,ב"הרא ,יקוולימב שחרתה
,רחא עוריאב .תינוריעה םימה תקפסא תכרעמב םוידירופסוטפירקה תוצרפתה תובקעב
לזמה הברמל ויה אל ,1998 טסוגוא-ילויב ,הילרטסוא ,ינדיסב הנורחאל שחרתהש
הפוקתל דואמ הלודג היסולכואל םימ תחתרה תארוה הנתינ ךא ,הלחמהמ תויוקבדיה
.ךכמ עמתשמה לכ םע ,תכשוממ

בייח ןקתה .הייתשה ימ תוכיאל רימחמ ןקת 1991 תנשב דוע ץמיא תואירבה דרשמ
לחהש ךכ ,תחא הדיחיל תודיחי שמחמ תרתומ תיברמ תוריכע לש תיתגרדה התחפה
ינפל ןוניס רובעל םיכירצ ויה םירחא םייליע םימו יצראה ליבומה ימ לכ 1996 ראוניב
תוריכעל היוצר המר לע ןקתה ץילמה ,1994 תנשב ,ךשמהב .םייתיבה םינכרצל םתקפסא
Best Available Technology ) היוצמה תיבטימה היגולונכטה יפ-לע ןונכתו ,NTU 0.2 לש
ימב ןרוקמש ,תולחמ ינפב רוביצה תואירב תא חיטבהל הדעונ ןקתב הרמחהה .(BAT
.תומדקתמ תויברעמ תונידמב תלבוקמה המרל האיבהלו ,הייתש

ימ ןוניס תארקל הכרענ ,הנידמב הייתשה ימ לש תירקיעה תיקפסה ,"תורוקמ" תרבח
ימב לופיטל ינוכסחו ליעי ךילהת חותיפל ץולח ןוניס לעפמ המיקהב יצראה ליבומה
.יצראה ליבומה
הקיפסה .יתנש עצוממב ק"מ ןוילימ 380 לש תומכב תרניכ ימ קפסמ יצראה ליבומה
תוחותפ תולעת תועצמאב תישענ םימה תלבוה .ק"מ ןוילימ 1.7 -ל העיגמ תיברמה תימויה
108 לש יברמ רטוקב תורוניצ תועצמאב האלהו הנממו ,הפוטנ-תיב תעקבל דע םימגאו
דועב .60% -כל םויכ עיגמ יצראה ליבומה ימב םינכרצה לש םקלח .(רטמ 2.7) שטניא
היילעהו הייסולכואב יופצה לודיגהמ האצותכ ,80% -כל לודגל יופצ אוה םינש רשעכ
.םייחה תמרב

דומעה שארל הרזח


ץולח ןוניס ןקתימ
יוסינה תטישו ןקתימה רואית .1
םילופיטה םישענ םש ,הפוטנ-תיב תעקבב רשא לוכשא רתאב אצמנ ץולחה ןקתימ
ותוהמב המוד ןקתימה .הייתשה ימ תוכיאל םתמאתהל יצראה ליבומה ימב םינורחאה
- העשל ק"מ 12 איה תיברמה ותקופת .הברהב ונממ ןטק ךא ,לודגה ןוניסה ןקתימל
ורשפאיש ,םינותנ קיפהל דעונ ץולחה ןקתימ .לודגה ןקתימב העשל ק"מ ףלא 72 תמועל
תוכיא הנימא הרוצב חיטבמה ןקתימ ,תורחא םילימב .לודגה ןקתימה לש יבטימ ןונכת
תירעזמה תולעב םג לבא ,תיברמה תוליעיב הנשה תומי לכב שדחה ןקתב תדמועה ,םימ
.תירשפאה

םימ תקפה חיטבהל ידכ ,1994 רבמטפסב לחה ,תופיצרב ץולחה ןקתימב וכרענ םייוסינה
.יצראה ליבומה ימב םילחה םייונישל רשק ילב ,הנשה תומי לכב ןקתב תדמועה תוכיאב
תנועב ,לשמל .תרניכה ימב םילחה ,םייונישל םאתהב הנתשמ יצראה ליבומה ימ תוכיא
תמר תא ,ןדריה רהנ ךרד תרניכל םיסנכנה ,תונופטשהו םימשגה ימ םילעמ ףרוחה
בקע םימה תוכיא תעגפנ ביבאה תנועב ;םיימרופילוקה םיקדייחה זוכיר תאו תוריכעה
בקע רחא גוסמ הערה הלח בוש ויתסה תנוע ףוסבו ,םוינידיריפה תצא לש התחירפ
.תרניכה ימ לש ימרתה ךופיהה

לופיט בלשמ תבכרומ איהו ,רישי ןוניס תארקנ ,ץולחה ןקתימב הקדבנש ,ןוניסה תטיש
םימל וסנכוה םידקמה לופיטה בלשב .קומע יריגרג עצמב ןוניס בלשמו םימב םידקמ
ארקנ הז בלש .תיטיא השיחב האב הירחאש ,הריהמ השיחב ידכ ךות ,םינוש םילקימיכ
םייפוקסורקימ םיקיקלח לש הקחרהה תוליעי תא רפשל דעונו היצלוקולפ-היצלוגאוק
לדוגב םיריגרגמ בכרומה ,ןנסמ ךרד םימה ורבע ,ךשמהב .ןוניסה בלשב ,םימב םיפחרמה
ינשכ וקמועש ,ןנסמה ךרד רבעמה ןמזב .רתוי םייקנו םילולצ ואציו ,רטמילימ לש
תוחוכ תועצמאב עצמה יריגרג ינפ לא םימבש םינטקה םיקיקלחה םידמצנ ,םירטמ
.םש םיראשנו םיימיכ-וקיזיפ

לש רטוקב תחא לכ ,ףוקש .יס.יו.יפמ תויושעה ןוניס תודומע ששמ בכרומ ץולחה ןקתימ
םילכימ גוזמ תבכרומה ,םידקמ לופיט תכרעמ םיננסמ גוז לכל .מ"ס 270 הבוגבו מ"ס 30
ןונכת ידדמ וושוהו ונחבנ םייוסינה ךלהמב .םילקימיכ ןונימ תובאשממו ,םישחוב םע
,השיחב תומצועו הייהש ינמז ,םינוש םינונימב םינוש םילקימיכ :םיללוכה ,לועפתו
תרבועה םימ תומכ - ןוניס תויוריהמו ,םינוש םיקמועבו םילדגב םינוש ןוניס ירמוח
.ןנסמ חטש לש עבורמ רטמב

םידדומה ,םירישכמ תועצמאב הקדבנ ,םינוש הדובע יאנתב ,םינוש םיננסמ לש םתוליעי
אוה ,יביסנטניא שומיש וב השענש ,םירישכמה דחא .םימה תוכיא תא הפיצר הרוצב
םא עבקנ ונממ תולבקתמה תודידמה יפ לעש ,םימה תולילצ תא דדומה ,תוריכע-דמ
תא דדומה ,םיקיקלח תריפס דמ אוה רחא םכחותמ רישכמ .ןקתב תדמוע םימב תוכיא
וז הדידמ .םלדוג יפל םתוא ןייממו םידדוב םירטמורקימ לש לדוגב םיקיקלח לש םרפסמ
הידראי'ג םיליפטה לש היופצה םתקחרה תוליעי תא ךירעהל תרשפאמ
.לודגה ןקתימב םוידירופסוטפירקו

,םיימיכ םירמוח תוחכונו תוצא תריפסו יוהיז ומכ ,רתוי תוקימעמ םימ תוכיא תודידמ
ךלהמב .לוכשא רתאב איה ףא תאצמנה ,"תורוקמ" לש תיזכרמה הדבעמב ושענ
רפסמ לש םיבר תוכיא ינותנו םיילועפת םינותנ הפיצר הרוצב ופסאנו ודדמנ םייוסינה
השענ .תוממי רפסמ םימעפל וכשמנש ןמז יקרפל ,ליבקמב ולעפוהש (השיש דע) םיננסמ
םייוסינה לוהינל ,הלעפה תוחונל םאתומ קשמימ םע תידועי בשחמ תנכותב שומיש
.םינותנהו

תונקסמו תואצות .2
ייוסינ .םיחלצומ םייוסינכ ורדגוה ,1 הלבטב טרופמכ ,לופיטה ידעיב ודמעש ,ןוניס ייוסינ
מ"מ 1.7 יביטקפא רטוקב טיצרטנא גוסמ ןוניס עצמב ולבקתה רתויב םיחלצומה ןוניסה
טיצרטנא םגו ,םירחא ןוניס יעצמ .יזכרמה ןוניסה ןקתימל ץלמוה ןכלו ,מ"ס 170 קמועבו
ןוניס ירוזחמ ונתנ אלש ןוויכ רקיעב ןוניסה ידעיב ודמע אל ,רתוי ןטק יביטקפא רטוקב
.םיכורא

ץולחה ןקתימב ןוניסה ידעי .1 'סמ הלבט
לופיט דעי
רטמרפ
20
העש/רטמ ,ןוניס תוריהמ
24
העש ,ןוניס רוזחמ ךרוא
250
םימ מ"ס ,יברמ דמוע דספה
0.1
NTU ,םיננוסמ םימ תוריכע
0.1
ל"גקימ ,A ליפורולכ


.םיננסמה דוקפת לע רתויב עיפשמה רטמרפכ אצמנ ןוניסה ינפל ימיכה םדקה לופיטה
היה ,היצלוקולפה בלשב ינויטק רמילופו םולא םע דחי ימיכ ןוצמח בלשמה ,לופיט
.A ליפורולכ תקחרהב םרגורקימ 0.1 -ו ,תוריכעב NTU 0.1 לש לופיטה ידעי תגשהל יחרכה
רתויב הבוטה הרוצב יוטיב ידיל האב היצלוקולפה בלשב ימיכ ןצמחמב שומישה תוינויח
.םיננוסמה םימב רטמורקימ 2 -מ םילודגה ,םיפחרמה םיקיקלחה רפסמ לש תודידמב
רפסמ לש תידיימ היילע המרג ןוניסה רוזחמ עצמאב דיסקואיד-רולכ ןונימ תקספה
תוריכעה דמ תואירקב יונישה ,תאז תמועל .םיזוחא תואמב םיננוסמה םימב םיקיקלחה
לש תועמשמה .(דבלב 33% לש יוניש) תיסחי ךומנ רועישבו ,העשמ רתוי רחאל קר לבקתה
תידיימ הבוגתבו ,םיננוסמה םימב םיקיקלחה רפסמב םייוניש תשגרהב תלוכי רסוח
םוידירופסוטפירקו הידראי'ג םיליפטה לש רבעמל ןוכיס לאיצנטופ םייקש אוה ,םהל
.םימה תקפסא תכרעמל

יוניש לש העפשהה תא שיגרהל הרשפיא םיננוסמה םימב םיפחרמ םיקיקלח תריפס
ביגה םיננוסמה םימב םיפחרמה םיקיקלחה רפסמ .םימה תוכיא לע ןוניסה תוריהמ
.תוריהמה תדירי םע דריו ,תוריהמה תיילע םע הלעו ןוניסה תוריהמב יונישל תידיימ
הברהב .ןוניסה תוריהמ יוניש ןמזב ונתשה אלו תועובק וראשנ תוריכעה דמ תואירק
.םירצק ןמז יקרפל ןוניסה תוריהמב םיימואתפ םייוניש םישחרתמ ןוניס ינקתימ
,הביצי ןוניס תוריהמ לע רומשל בושח המכ דע םיארמ םיקיקלחה תריפס לש םיאצממה
.תרקובמו תיטיא הרוצב ןוניסה תוריהמ תלדגה תא עצבל זא ךכב חרכה שי םאו

ןוניס ירוזחמב .רולכב שומישה ינפ-לע תונורתי רפסמ הארה דיסקואיד-רולכב שומישה
ןנסמה לש הלשבהה ןמז ויה ,רולכ רשאמ השולש יפ ןטקה ןונימב ,דיסקואיד רולכ םע
אוה וללגבש ,דיסקואיד-רולכה לש ףסונ ןורתי .הברהב םיבוט םיננוסמה םימה תוריכעו
.רולכה ומכ יוטיחב יאוול ירצות רציימ וניאש אוה ,תרניכהמ םימ יוטיחל שומישב אצמנ

ןוניסה ןקתימ ןונכת יבגל ץולחה ןקתימ ייוסינמ ולבקתהש יפכ ,תוירקיעה תוצלמהה
.2 הלבטב תוגצומ ,יזכרמה

יזכרמה ןוניסה ןקתימ ןונכתל תוצלמה .2 'סמ הלבט
הצלמה
לועפת/ןונכת רטמרפ
עגמ ןוניסב הלעפה תורשפא םע רישי ןוניס
ןוניסה תטיש
מ"ס 200 קמוע ,מ"מ 1.7 רטוק יתבכש-דח טיצרטנא
ןוניס עצמ
20
העש/רטמ ,תיברמ ןוניס תוריהמ
12
העש ,ילמינימ ןוניס רוזחמ ךרוא
7
תוקד ,היצלוקולפ
דיסקואיד-רולכ
םידקמ ןצמחמ
םולא
ישאר טנלוגואוק
ינויטק רמילופ
רזע טנלוגואוק

ץולח ןקתימ לש םיגשיה .3
לש בר רפסמב שארמ ורדגוהש ,לופיטה ידעי וגשוה ץולחה ןקתימב - םידעיה תגשה .א
איהו ,תינושארה הרטמה הגשוה ךכב .םינוש הלעפה יאנתבו ןוניס יעצמב םייוסינ
ןוניסה ןקתימ לש תיבטימ ןונכת תפולח תריחב ורשפאיש ,תונקסמו םינותנ תקפה
.יזכרמה
תוכיאה לע הנשה תומי לכ התלע ,ץולחה ןקתימב וקפוהש ,םימה תוכיא - תונימא .ב
ורדגוהש ,יסדנה ןונכתל םירטמרפה ,תרמוא תאז .תואירבה דרשמ ןקת יפ-לע תשרדנה
ההובג תונימא םיחיטבמ ,ץולחה ןקתימ ינותנ לע ססבתהב ,יזכרמה ןוניסה ןקתימל
תוידיתע תושירדב דומעל ולכויש ,םימה ןוניס ןקתימב קיפהל היהי ןתינ ,ףסונב .רתויב
.רתוי תורימחמ
,םייוסינהמ םיחקלה תקפה תובקעב ולבקתהש ,םירופישהו םיחותיפה - ןוכסיח .ג
רחאל תויופצה ףטושה לועפתה תויולעב םגו ןקתימה תמקה תויולעב ןוכסיחל ואיבה
תולע התועמשמש ,תיצחמ ידכ דע היצלוקולפ ןמז לש הנטקה הגשוה ,המגודל .המקהה
.הלעפהב היגרנאבו המקהב התוחפ

דומעה שארל הרזח


יזכרמה ןוניסה ןקתימ
לשו ןונכתה לש םירטמרפה תעיבקו יזכרמה ןוניסה ןקתימ לש םיביכרמה תריחב
.יצראה ליבומב םימייקה םינקתימה לש הלעפהה ךשמה לש החנהה לע וססבתה לועפתה
ץולחה ןקתימ תלעפהמ וקפוהש ,תונקסמו םינותנ לע ססבתהב ורחבנ הלא םירטמרפ
תפולח .םהלש תפטושה הלעפהה יאנתב ודבע יצראה ליבומב לופיטה ינקתימש ןמזב
ראש םע ןוניסה ןקתימ לש בלושמ לועפת תרשפאמה ,וז איה תיבטימכ הרחבנש ןונכתה
.תיבטימה הרוצב ןוניסהו לופיטה ידעי תלבקל םימייקה ר"אפמה יביכרמ

תועצמאב םיפחרמ םיקצומ תקחרה לע תססובמ לוכשא רתאב תמייקה לופיטה תכרעמ
םירבוע םימה .םייבטימ עוקיש יאנת תלבקל הבגה ןוקית םג ללוכה ,םולא תרזעב עוקיש
אטחמכ םינימארולכ תפסוהו ,דיסקואיד-רולכ תועצמאב יוטיח תלועפ ןכמ רחאל
רוניצל עוקישה רגאמ ןיב ילועפת הריגא רגאמ םייק .םימה תקפסא תכרעמב יתיראש
רגאמהמ םיאצויה ,םימב תועצבתמ יוטיחה תולועפ .שטניא 108 ורטוקש ,יצרא הליבומה
.יצראה ליבומה רוניצל םיסנכנו

:םיאבה םיביכרמה תא ליכהל ןנכותמ ןוניסה ןקתימ
השיחב ,םימל םילקימיכ תקרזה לש םיבלשה תא תללוכ - םידקמ לופיט תכרעמ .א
ןצמחמכ דיסקואיד-רולכ :םיאבה םילקימיכב שומיש השעיי .תיטיא השיחבו הריהמ
הבגה ןוקיתל הצמוחו ,םיטנלוקולפו םיטנלוגאוקכ ינויטק רמילופו םולא ,ןוניס ינפל
הנישעית תיטיאהו הריהמה השיחבה תולועפ .םולא לש םייבטימ הלועפ יאנת תלבקל
הנתשמה תוכיאל התמאתהו השיחבה תמצוע יוניש תלוכי םע ,םיינכמ םישחוב תועצמאב
.םילפוטמה םימה לש
ןוניס עצמ וליכי ,ינבלמה הנבמה ילעב ,םיננסמה - םיינויצטיברג םיננסמ תכרעמ .ב
רטוקב אוה טיצרטנאה עצמ .העש/רטמ 20 לש תיברמ תוריהמב ודבעיו ,טיצרטנאמ
קלחהמ םימה ומרזי םיננסמה תדובע ןמזב .םירטמ ינש הבוגבו מ"מ 1.7 לש ליעי םיריגרג
.ןותחתה וקלחמ ואצי םילולצה םימהו ,ןוניסה עצמ תא ורבעי ,ןנסמה לש ןוילעה
הרוצב עצמ תפיטש ךילהת ,ורותב דחא לכ - הדובע תועש רפסמ רחאל ,ורבעי םיננסמה
תיתחתב ,דרפנב דחא לכ ,םימו ריווא ומרזוי תידגנה הפיטשה ךילהתב .תיטמוטוא
.ןוניסה ןמזב וכותב רבטצהש "ךולכלה" תא עצמהמ איצוהל ידכ ,הלעמ יפלכ ןנסמה
םיננוסמה םימה ואצי םיינויצטיברג םיננסמה תויהב - םיננוסמ םימ תביאש ןקתימ .ג
הביאשה ןקתימ דיקפת .יצראה ליבומה רוניצ הבוגמ ךומנה הבוגב םיננסמה תיתחתמ
,ילועפת םימ רגאמל ,תובאשמ תועצמאב ,םאיבהלו םיננוסמה םימה תא טולקל אוה
.יצרא הליבומה רוניצ לעמש סלפמב אצמנה
קפסלו ,םיננסמה לש הפוצרו תכשוממ הלעפה רשפאל ודיקפת - םילפוטמ םימ רגאמ .ד
תעיריב הסוכמ היהי רגאמה .יצראה ליבומה רוניצב הקפסאל שורדה םימה דמוע תא
.םתוכיאב הערה וא םימה םוהיז תעינמל הפצ ןליתאילופ
דיסקואיד-רולכ לש בוליש) איהש יפכ ,תמייקה תכרעמה - יוטיח תכרעמ .ה
.םיננוסמ םימ ויהי יוטיח ורבעיש םימהש ,לדבהב םייקתהל ךישמת ,(םינימארולכו
.יוטיחה ירמוח תכירצב ןוכסיחו יוטיחה תוליעיב רופיש יופצש ,איה תועמשמה
םימה תומכמ 3% -כ םיווהמ םיננסמה תפיטש ימ - םיננסמ תפיטש ימב לופיט תכרעמ .ו
.תזכורמ הרוצבו ןוניסה ןמזב םימהמ וקחרוהש ,םוהיזה ימרוג תא םיליכמו םיננוסמה
תועצמאב ,םלגה ימ םוהיזל תורשפא לכ עונמלו הנוכנ הרוצב םהב לפטל בושח ,ןכל
תרוצב םידקמ ימיכ לופיט תללוכ הפיטשה ימל הרחבנש לופיטה תכרעמ .םיאתמ לופיט
םימה .ירלונרג ןוניס עצמב ןוניסו םיפחרמה םיקצומה עוקיש ,היצלוקולפו היצלוגאוק
ךילהת .םש םיאצמנה םימב ולהמייו לוכשא רגאמל ורזחויו יוטיח ,ןכמ רחאל ,ורבעי
םיליפטה ללוכ ,םוהיז ימרוג לש םתקחרה תא חיטבי ,יוטיחו ןוניס ללוכה ,לופיטה
ןוניסה ןקתימב ןוניסהו לוכשא רגאמ ימב לוהימה ךילהת .תוחוטב תומרל ,םייאת-דחה
,הצובה .הקפסאה ימל םיליפטה רבעמ תעינמ תחטבהל םיפסונ םיעצמא םיווהמ יזכרמה
לופיטל םייק ןקתימל תרבעומו תפסאנ ,םיננסמה תפיטשמו עוקישה יאתב תלבקתמה
.טרס יננסמ תועצמאב ןוניסו הכמסה ךילהת הצובה תרבוע הז ןקתימב .הצובב
ןוניס ןקתימ ,הלעפהו הרקב הנבמ ,םילקימיכ ןונימו ןוסחא תוכרעמ - תופסונ תוכרעמ .ז
.המודכו למשח ינקתימ ,תימוקמ הדבעמ ,ץולח

תפוקתו ,ב"הרא רלוד ןוילימ 100 -ב תודמאנ יזכרמה ןוניסה ןקתימ לש המקהה תויולע
תנכהו ןונכתה יכילהת .הדובעה תנמזה םוימ םינש 3-2.5 -ב תכרעומ הצרההו המקהה
םינלבק לש םדקומ ןוימל ימואלניב זרכמ םסרופ 1999 ראוניבו ,ומייתסה זרכמה יכמסמ
תיסדנה תלוכי לעב ,דחא ןלבק לש ותוירחאב השעיי ןקתימה עוציב .ומצע זרכמל
םאתהב תדבוע איהשכ ,"תורוקמ" תרבחל ותריסמו ,םינקתימ תמקהב ןויסינו תיכילהת
.זרכמה יטרפמ תושירדל


:רמאמה רבחמ תודוא
ןדריה לבח ,"תורוקמ" תרבח ,יאקוטח רימס ר"ד

13-7 * 1999 יאמ * 391 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ