- םימב לופיטל תוליבי תויטקפמוק תוכרעמ
םייפלאה תונשב םימ תויעבל ןורתפ
םייח-רב ןנח :תאמ
.17, 14 םידומע ,(1999 יאמ) ,391 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

HTML Page - Created by QText

הביבסה םוהיז תעינמ לע רבוגו ךלוהה ץחלו ,דחמ ,םימב ךלוהו רבוגה רוסחמה בקע
םימ ינכרצ רובע םימב לופיט תוכרעמל הלדגו תכלוה השירד שי ,ךדיאמ ,םיכפש תכיפשב
ילמיטפואה ןורתפה ,םירקמה תיברמב .(ש"קמ 50 לש תיברמ הכירצ) תיסחי ,םינטק
.(SKIN MOUNTED) הליבי תיטקפמוק תכרעמ היהי םינטק םימ ינכרצל

ןנכותמה ,םימב לופיטל טקיורפ תמקהל ףילחת איה םימב לופיטל תיטקפמוקה תכרעמה
.ומצע רתאב חוקלה יכרוצ יפל שארמ

ןיאו םיפסונ םיבר םיאשונב בורל דורט תינוניב דע הנטק םימב לופיט תכרעמ לש ןכרצה
.ומצע רתאב טקיורפה עוציבל ןוממו םדאה חוכ ,ןמז יבאשמ ול

תקדבנ ,תינבנ איהו תויה ,ל"נה תויתייעבה לע קוידב הנוע הליביה תיטקפמוקה תכרעמה
.רפסמ תועש ךות הלעפהל הנכומ חוקלה לא העיגמ איה .ןרציה לעפמ רצחב תצרומו
תפוקת ךרואל םילפוטמה םימה תוכיאל יארחאו ןקתימה תלעפהל יארחא ןרציה
.שדח טקיורפ תצרהב תוכורכה תודרטהמו תולטמהמ ררחושמ חוקלהו ,הרשכהה

הרומא רשאו ,שארמ תננכותמו "טקיורפ"כ תינבנה ,םימב לופיט תכרעמל דוגינב
הליביה תיטקפמוקה תכרעמה תנייפואמ ,חוקלה לש תוידוחייה תויעבל קיודמב םיאתהל
ךא ;תונושה תוכרעמה ןיב םתוהמב ונתשי אל רשא ,םיעובק םיביכרמב םימב לופיטל
תא ונתי רשא םהש ,הזכ ןפואב הרקמל הרקממ םינוש ויהי תכרעמה יביכרמ ינייפאמ
.ידוחייה םושייל ילמיטפואה ןורתפה

.תדחוימ היעב לש השירדל הנעמ תתל רומאה ,רחא וא הז ינשדח ביכרמ ץבושי םעפ ידמ

,המצע תכרעמה תלעפה ןיבל םימב לופיט תכרעמ עוציבל הטלחהה תלבק ןיבש ,הפוקתה
שממ לש ןורתי והז .םימב לופיט טקיורפ תמקהל האוושהב ,יתועמשמ ןפואב הרצק
.םיבאשמ תאצקהו ןונכת אשונ לכב תואדו רסוחב תנייפואמה ,הפוקתב

ןתינ ןהבש ,םימב לופיטל תויטקפמוק תוכרעמ לש תואמגוד רפסמ תואבומ ךשמהב
רשאכ םימב לופיט תויעב לש לודג בחרמל הנעמ תונתונ תויטקפמוקה תוכרעמהש תוארל
.םמצע םיביכרמה לש םינייפואב אוה לדבהה
.ךילהת ותוא לע ינורקע ןפואב תוססובמ תואמגודה לכ
םע בלושמה ,עוקיש בלש ןהל ןיאש ,אוה הלא תואמגודב םימב לופיטה תוכרעמב דחוימה
בלש .עוקיש ינגאו השיחב ירטשמ לש תקיודמ הרקב תושרודה ,היצלוגאוקו היצלוקולפ
עצבתמ וירחא דיימש ,יטמוטוא הפיטש ןונגנמ םע ןידע תשר ןוניסב ףלחומ ל"נה עוקישה
,דואמ הריהמ היצלוקולפ םיעצבמ רומאל ;(CONTACT FILTRATION) "עגמ ןוניס"
תיינב רשפאמה אוה הז ידוחיי ךילהת .ירלונרגה ןנסמב עצמה ינפ לע הרקיעב תשחרתמה
ינגא תונבל ךרוצ ןיאו תויה) תיתלחתהה העקשהב רכינ ןוכסיח ךות ,תויטקפמוק תוכרעמ
תכירצמ לדוג רדסב ,טעמכ ,הנטק "עגמ ןוניס"ב םילקימיכה תכירצ ,ןכ-ומכ .('וכו עוקיש
.עוקיש ןגא םע ילנויצנבנוק לופיטב םילקימיכה

:ינורקע ןפואב ךילהתה רואת ןלהל
25 לש םילדג ןיב (ןיטולחל יטמוטוא ןפואב םישענ תשרה תפיטשו ןויקינ) תשר ןוניס
.(שורדה םימה לופיטב יולת) ןורקימ 150 -ל ןורקימ
.רמילופ תרזעב םימעפלו טפלוס-םולא םע בורל ,התתפה
םינתשמ עצמה קמועו ,ויפוא ,ריגרגה לדוג ,עצמה תובכש .יתבכש-בר ירלונרג ןנסמב ןוניס
.שורדה םימה לופיט יפל
םהבש ,םימושיי םנשי .דירולכופיה-םוידוס םע םירקמהמ הברהב השעיי יוטיחה
תכרעמ הנקתוה ןהבש ,תוכרעמ ןנשי ןכו ,דיסקואיד רולכ לש יוטיח תכרעמ הנקתוה
.םושייל םאתהב לכה ,בוש .הלוגס-הרטלוא הנירקב יוטיח

תורצוימה ,םימב לופיטל תוליביה תוכרעמל ףתושמ סיסב הווהמ ל"נה ךילהתה
לקימיכה תומכ ,ןוניס תשר לדוג) םיביכרמה לש םינושה םינייפואה ךא ,"דעימע"ב
.םושייל םאתהב םה (יוטיחה גוס ,ירלונרגה עצמה גוס ,התתפהל

,תוראב ימבו תונייעמ ימב לופיטלו םייליע םימב לופיטל הנעמ ןתונ ליעל גצוהש ךילהתה
םימרוג תדמשהלו הקחרהל ,תוריכע תקחרהל ,םיפחרמ םיקצומ תקחרהל
הז ךילהתב ןכ-ומכ .םימהמ ןגנמו לזרב יזוכיר תקחרהל ןכו ,םיינגותפ םייגולויבורקימ
תא ןכסל ילבמ ,הביבסהו יונה חופיטל היקשה תרשפאמה ,תוכיאל ןיחלוק רהטל ןתינ
.רוביצה תואירב

:ליעל רומאה תשחמהל תואמגוד 'סמ ןלהל
.ל.ה.צ לש תימדק הדמע הייתש ימב לופיטל תכרעמ .1
.לחנ ימ - םלג ימ
.תואירבה דרשמ תושירד יפל הייתש ימ - םילפוטמ םימ
.ש"קמ 2 - הקיפס
  יתבכש-בר ירלונרג ןוניס   התתפה   ןורקימ 50 םידקמ תשר ןוניס :ךילהתה
.דירולכופיה םוידוסב יוטיח
.תועובש 6 - ןקתימה תלעפהל דע םזיה תטלחה ןיב ןמזה ךשמ

אמוגה תמוצ תוינק זכרמ הייתש ימב לופיט תכרעמ .2
.לחנ ימ - םלג ימ
.תואירבה דרשמ תושירד יפל הייתש ימ - םילפוטמ םימ
.ש"קמ 5 - הקיפס
   יתבכש בר ירלונרג ןוניס    התתפה    ןורקימ 50 - םידקמ תשר ןוניס :ךילהתה
.דירולכופיה ןוידוסב יוטיח
.תועובש 8 - ןקתימה תלעפהל דע םזיה תטלחה ןיב ןמזה ךשמ

חלמה םי טאיה ןולמ הביבסהו יונה חותיפל ןיחלוק רוהיט ןקתימ .3
."רמת" ז"אומ םיכפשב לופיט ןקתיממ םיינוינש ןיחלוק ימ - םלג ימ
דרשמ לש חוקיפבו החגשהב ןולמב יונה חופיטל םירהוטמ ןיחלוק ימ - םילפוטמ םימ
.תואירבה
.ש"קמ 15 - הקיפס
   יתבכש-בר ירלונרג ןוניס    התתפה    ןורקימ 100 - םידקמ תשר ןוניס :ךילהתה
.דירולכופיה םוידוסב יוטח
.םימי שדוח ןקתימה תלעפהל דע םזיה תטלחה ןיב ןמזה ךשמ

:רמאמה רבחמ תודוא
.דעימע 'בח ,םימב לופיט תוכרעמל ישאר גולונכט ,םייח-רב ןנח 'גניא


17 ,14 * 1999 יאמ * 391 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ