תוכיאב םירושקה םירטמרפל תיתומכ תוסחיתה
הייתש ימ
הזוזרב קחצי :תאמ
.44, 20-18 םידומע ,(1999 יאמ) 391 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

התיחסות כמותית לפרמטרים הקשורים באיכות מי שתייה

0.2 N.T.U. הינרופילקב ןקתה ,2 N.T.U. תודיחיב בור-יפ-לע תדדמנ הייתשל םימה תוכיא
אוה הדידמה רישכמ .םסק רפסמ לאכ אוה הז רפסמל סחיה .1 N.T.U. לארשיב ןקתהו
.ינורטקלא גצ יבג לע לבקתמה ,רפסמ איה האצותהו "הרוחש הספוק"

םיקדייח ומכ ,םינוש םימזינגרואורקימ םיאצמנ םימב רתויב םינכוסמה םימהזמה ןיב
.(רטמה תינוילימ) םינורקימב דדמנה ,יניפוא לדוג שי הלא םירוציל .םייאת דחו

.T.S.S. הנוכמה ,ילקשמ ןפואב םג תדדמנ םימה ךותב םינושה םיקיקלחה תומכ

רורב וניא קיקלחה לדוגו לקשמה ,תוריכעה תויתומכה הדידמה תטיש ןיב רשקה
תוטיש לע ןהל שיש ,הכלשהבו תונושה הדידמה תוטישב ןודנ הז רמאמב .וילאמ
.הייתש ימב לופיטל תוירשפא

םימה תלוקלומ לש ינייפואה לדוגה
אוה 6x1023 ורדגובא רפסמ .תולוקלומ םיארקנה םייסיסב םיקיקלחמ םיבכרומ םימה
םא ,םיאצומ ונא םרג לכב .םימ םרג 18 םהש ,דחא םרג-לומב םימה תולוקלומ רפסמ
.תולוקלומ 30x1021 ךרעב ,ךכ

אוה םימ םרגש ,רוכזנ םא לבא ,ונמצעל ותוא ןיימדל לכונש ידכמ ידימ לודג הז רפסמ
שרושה אוה דחא רטמיטנס לש ךרואל תולוקלומה רפסמש ירה בקועמ רטמיטנס
,לודג רפסמ אוה ןוילימ םישולש םג .30,000,000 -כ הווש הזו ,הלעמל רפסמה לש ישילשה
.ונמצעל ראתל םילוכי ונא ותוא רשא

ויהי ,ןורקימ וכרואש ,עוצקמ לכ ךרואל ירה דחא ןורקימ לש לדוגב היבוקב רחבנ םא
.טולקל םילוכי ונחנאש רפסמ טלחהב והזו ,דבלב תולוקלומ 3000

תינוארבה העונתה לש םייניפואה םילדגה
ךותב וחנוהש ,םינטנטק םיחמצ ינוערזש ,ןוארב םשב ןעדמ הליג 19 -ה האמה תליחתב
הלודג הדיח התיה תינוארבה העונתה .תדמתמ העונתב םיאצמנ אלא םיחנ םניא ,םימ
1905 תנשב קר .םייחה דוס תא הב תולגל וויק םיבר םינעדמו 19 -ה האמה תליחתב
.ןייטשניא ותוא ריבסה

ןייטשניא .תקסופ יתלב העונתב תואצמנ ןמצע םימה תולוקלומש ,דימת ועדי םינעדמה
קיקלח ותוא לש ותוריהמ לע ,ןטק קיקלחב תושגנתמה ,תולוקלומ לש ןתעפשה תא בשיח
תולוקלומש ,הדבועה ללגב קר ןיעל תיארנ העונתב םיאצמנ םינטק םיקיקלחש ,הארהו
X ןוילימ X ןוילימ X ןוילימ יפ דבכ הזכ קיקלח רשאכ םג ,ףרה אלל םהב תושגנתמ םימה
.וב ושגנתהש םימה תולוקלוממ ףלא

תיארנ הניאש הנטק ךכ לכ תויהל תכפוה םתעונת ידימ םילודג םיכפוה םיקיקלחה רשאכ
ולאל תומוד תואצותל איבמ תיטסיטטסה הקינכמה םוחתמ רתוי קיודמ רבסה) ןיעל
.(ונלש ינטשפה רבסהב וראותש
,רתויב לודגה קיקלחה לש ולדוג אוהש ,ינייפוא לדוג ,ןכ םא ,הרידגמ תינוארבה העונתה
אוה יכ ,תיעקרקל םלועל עקשי אל הזכ קיקלח .תינוארבה העונתה י"ע ןיידע טלשנה
ולדוג .הילע ראשיי אל יכ ,הנרבממ לש רירח םותסי אל םג הזכ קיקלח .ףרה אלל ץפוק
.ןורקימ ינשכ אוה הז קיקלח לש

םינטק םיקיקלחל טנגמ םינחוט .םייטנגמה םילזונה ,לשמל ,םיססובמ הז ןורקיע לע
קלח וליאכ ךפוה אוה תינוארבה העונתל ןותנ קיקלחה םא .םימב םתוא םיבברעמו דואמ
.םייטנגמ תויהל םיכפוה םימה לכו ,םימה ןמ

תוריכע תדידמ לש ינייפואה לדוגה
תרזחומו םימה ךרד ישפוח טעמכ ןפואב תרבועה ,רוא ןרק לע תססובמ תוריכע תדידמ
ןמ תרזחומה הנירקה תא טלוק רואל שיגר ששג .יקלח ןפואב םידדצל םיקיקלחה י"ע
.לגה ךרוא תדימ י"ע תנייפואמ רוא ןרק .םימה תוריכעל דדמ איה התמצועו םיקיקלחה
ךרוא ןיבל ולדוג ןיב סחיב יולת קיקלח י"ע תרזחומה היגרנאה רועישש ,רמול ןתינ ללככ
.לגה

.הנוש לדוגב םיקיקלחמ רואה תרזחה תדימ תא בשחל וסינ םירקוח לש בר רפסמ
רתפ DEBAY .לגה ךרואמ דואמ םינטק םיקיקלח ליבשב היעבה תא רתפ RALLEIGH
הירואת גיצה MIE .לגה ךרואל םיברקתמ רשא ,רתוי םילודג םיקיקלחל התוא
.לגה ךרוא ומכ לדוג ותואב םיקיקלחל

ותוא רובשנ כ"חאו ,לגה ךרואמ לודג קיקלחמ תרזחומה ,הנירק התא דודמנ םא
לככ תרבגתמ םינטקה םיקיקלחה ןמ תרזחומה הנירקהש הארנ ,רתוי םינטק םיקיקלחל
1995 רבוטקואמ Filtration & seperation ןויליג האר) .לגה ךרואל ברקתמ קיקלחה לדוגש
.(Kleizen et al תאמ רמאמ

הרזחהה תדימ ,לגה ךרואמ רתוי םינטק םיקיקלחל קיקלחה תא רובשל ךישמנ םא
תא תורבוש םימה תולוקלומ ויה ךכ רבדה היה אלמלא .יטסרד ןפואב הנטק םידדצל
הקזחב קיקלחה רטוקל תילנויצורפורפ הרזחהה Mie פ"ע) םיפוקש ויה אל םימהו רואה
םיקיקלח ןיב לידבת תוריכעה תדידמ רישכמב רואה ןרק לש לגה ךרוא תריחב .(תיעיבר
,רתוי םילודג םיקיקלח ןיבל ,תרכינ הבוגתב ,רישכמה ביגמ םהילע ,לגה ךרוא תברקב
רישכמה תבוגת םהילעש ,לגה ךרואמ םינטק םיקיקלחו ,תוחפ רישכמה ביגי םהילע
.רתוי הברה השלח

תצק אוה ולש לגה ךרואש ,םודא-ארפניאה םוחתב איה תוריכע תדידמל תלבוקמה ןרקה
תדידמ רישכמב םיטלקנ ןורקיממ םינטק םיקיקלחש אופיא הארנ .דחא ןורקיממ תוחפ
רואה תוריהמ :ןטק ןוקית סינכהל ונילע הז רפסמלש ,אלא .רתויב יקלח ןפואב תוריכעה
,ליגרה וכרואמ שילש ינש אוה םימב לגה ךרואו ,ריוואב התוריהממ שילש ינש איה םימב
ןורקימ 0.6 ךרעב אוה לגה ךרוא םימה ךותב .סחי ותואב לגה ךרוא תא ןיטקמ רבדהו
דחוימבו ,רתוי םילודג םיקיקלח לע רשאמ ,הז לדוגמ םיקיקלח לע רתוי ביגמ רישכמהו
.רתוי םינטק

תיתפמה רמוחה לש ותובישח
לדוג רשאמ רתוי לודג תינוארבה העונתה י"פע ינייפואה קיקלחה לדוג ,וניארש יפכ
לוכי וניא דבלב עוקיש יכ ,קיסהל םילוכי ונא ןאכמ .תוריכעה תדידמל ינייפואה קיקלחה
,ישעמה ןורתפה .םלועל עקשי אל ,ןורקימ 2 -מ ןטקה ,קיקלח ןכש ,תוריכע תויעב רותפל
.(טנלוקולפ וא טנלוגאוק) םימל תיתפמ רמוח תפסוה י"ע אוה ,תוריכע תתחפהל לבוקמה
עוקשל םהל רשפאמ ךכבו ,הזל הז םינטק םיקיקלח קיבדמה ,קבדכ לעופ הז רמוח
וא ,ןורקימ 0.6 לש לדוגב םיקיקלח םיעקוש הז ןפואב .לוח ןנסמ ךותב וא הללצה תכירבב
.תוחפ

תוריכעה תדידמ לע ,קיקלחה יושע ונממ ,רמוחה תעפשה
,רורב רבכ .םימה ךותב םיקיקלחה חפנ לע היצמרופניא קפסל הרומא תוריכעה תדידמ
דיחיה ןייפאמה וניא לדוגהש אלא ,הנוש לדוגב םיקיקלחל הנוש ןפואב ביגמ רישכמהש
ונממש ,רמוחב היולת רואה תרזחה .רזחומה רואה תומכ תא עבוקה ,םיקיקלחה לש
"עלוב" קיקלחה םא הנוש ןפואב תרזחומ איה .םלדוגב קר אלו םיקיקלחה םייושע
.ףוקש אוה םא וא הנירק

ףוקשה קיקלחה
.הדיצה הנירק ריזחי אל אוהש ,רבד לש ושוריפ ןיא רואה תנירקל "ףוקש" קיקלח רשאכ
רואה תא ריזחמו ,יאר ומכ תומיוסמ תויווזב לעופ קיקלחה ןיבו םימה ןיב רבעמה חטשמ
.(קיקלחה ךותב התוריהמל םימב רואה תוריהמ ןיב סחיב היולתה רטסורב תיווז יהוז)
,אוצמל ןתינ םינטק םיקיקלחל רבסה .לגה ךרואמ םילודג םיקיקלחל ףקת הז רבסה
םימב ותוריהממ הנוש תוריהמב ףוקשה קיקלחה ךרד רבוע רואה :Hiemenz לצא ,לשמל
ךרד רבעש רואה ןיב תוכבאתה םרוג הזפה שרפה .םיוסמ הזפ שרפהב ונממ אצויו
םידדצל רואה תרזחה תדימ .םידדצל רוא הכילשמ וזו ,םימה ךרד רבעש הזל קיקלחה
רתוי לודג הז סחיש לככ .םימבו קיקלחב רואה תוריהמ ןיבש סחיב ,ןכ םא ,היולת
.הנירק רתוי ריזחמ ףוקשה קיקלחה

םירמוח לש הנטק תפסות םע ,םיממ ובורב בכרומ םימב םיאצמנה םיקיקלחה ןמ קלח
.יסחי ןפואב ןטק אוה קיקלחה ךותבו םימב רואה תוריהמ ןיב לדבהה .םירחא

.םיממ רקיעב םיבכרומה ,םימזינגרוארקימ םה הלאכ םיקיקלח לש רחא גוס
,םינטק םיקיקלח לש םיתיתפ םה ,םימ םיליכמה ,םיפוקש םיקיקלח לש רחא גוס
לש דואמ הלודג תומכ םיליכמ הלאכ םיתיתפ .תיתפמ רמוח תרזעב הזל הז םירבוחמה
.יסחי ןפואב םיפוקשו םימ
.תיתפמה רמוחה לעו םימזינגרואורקימ לע תוחפ ,ןכ םא ,ביגמ תוריכעה דמ רישכמ

ילאוטריווה קיקלחה - ריווא תעוב
םימייק םניאש םיקיקלח תוהזל רישכמל תמרוג רשא ,העפות םימב תמייק ,ינש דצמ
.ריווא תועובל איה הנווכה .ללכ
םימב תסמומה ריוואה תומכ .םימה ץחל תתחפה תובקעב בור פ"ע תרצונ ריווא תעוב
רצויו םימה תא בוזעל ריוואה הסנמ ,היוורה ךרע ארקנה ,םייוסמ ךרע לעמו ,תלבגומ
םימה רוקמ םא .ךומנ ץחלב רשאמ רתוי הבר הובג ץחל תחת ריוואה תוסיסמ .תועוב
ומצע ריוואהש תורמל .ריווא תועוב בור פ"ע תורצונ ,דרוי ץחלהו ,הובג ץחלב ריווא ליכמ
ךכמ האצותכ .םימה ךותב רואה תוריהממ הנוש וכותב רואה תוריהמ ,הנירקל ףוקש
.קיקלח ןיבל העוב ןיב לבלבמ תוריכעה דמו רוא תריבש תרצונ

ריווא תעוב לש ינייפואה לדוגה
וז הנוכתב .יסחי ןפואב הנטק איה ,ץחל תדירי בקע םימה ןמ תשרפומה ,ריווא תעוב
לופיטל תלבוקמה ,היצטולפה תטיש תא איצמה רשא ,Krofta םשב ימיכ סדנהמ שמתשה
.םימב

רתוי הובג ץחל חתפתמ הכותבש ,איה הביסה .ידימ הנטק תויהל הלוכי הניא ריווא תעוב
ץחלה םא .םימה ןיבל ריוואה ןיבש םינפה חתמ י"ע םרגנ הז ץחל .הביבסש םימב רשאמ
לוככ .הרזחב סמיי ריוואה ,םימה לש ירוקמה ץחלה ומכ הובג היהי העובה ךותב
ךותב םייקתהל תולוכי ןניא ידמ תונטק תועוב כ"עו ,רתוי לודג ץחלה רתוי הנטק העובהש
.םימה

םימהש חיננ .היוורה תדוקנל דע סמומ ריווא םהבו 'טא 5 ץחלב םימ ונמצעל ראתנ הבה
לש ץחל םייקתמ הכותב רשא ,העובה לדוג תא בשחנ הבה .ירפסומטא ץחלל םיררחתשמ
.תורפסומטא 5

.S תואב ותוא ןמסנ .ךרעב 'מ/ג"ק 0.007 אוה םימל ריווא ןיב םינפה חתמ

:םייקתמו P ץחל חתפתמ r סוידרב העוב ךותב
P x (r) = s x 2r
2,מ/ג"ק 50,000 ןהש ,'טא 5 -ל עיגמ ץחלהש החנהבו
.50,000 = 0.014/r :לבקנ
r = 0.014/50,000 =0.28/1,000,000 = 0.28 ןורקימ
.ןורקימ 0.56 הרטוקו ןורקימ 0.28 אופיא אוה העובה סוידר
תטלוק הניא םדאה ןיע .ןורקימ 5.6 לדוגב תועוב ולבקתי 'טא 0.5 אוה ץחלה רשאכ
,תניוזמ יתלב ןיעב תיארנ הניא ןורקימ 0.56 לדוגה העוב .ןורקימ 40 -מ םינטק םיקיקלח
.תוריכעה דמ י"ע טלחהב תדדמנ ךא

ריווא תעוב ללגב תועט תעינמל תוטיש
ןתינ דציכ .תוריכעה דמב הדידמב תיתועמשמ תועט תומרוג ריווא תועובש ,אופיא רורב
תא עצבל זאו ,ופוצי ריוואה תועובש דע ןיתמהל אוה יעבטה ןויערה ?וז תועט עונמל
15 לכב דחא מ"ס דואמ ןטק ןורקימ 5 רטוקב העובה לש היילעה בצקש אלא .הדידמה
הנתמהה תפוקתב .ופוצי תועובה לכש דע תועש רפסמ ןיתמהל ךירצו (5-63 Perry פ"ע) 'קד
םילולע םיקיקלח ;הדידמה תואצותב עוגפל םילולע רשא ,םינוש םיכילהת םישחרתמ
ורציי םיינגרוא םיכילהת ,תועוב תרוצב שרפוי ףסונ ריוואו הנתשת םימה 'פמט ,עוקשל
.'דכו תושדח תועוב

ירישכמב ירשפא וניא הז רבד .הקידבה ינפל ץחל תליפנמ ענמיהל אוה רתוי בוט ןורתפ
ךכבו ,הקידב ידכ ךות ,ץחלה לע הרימש םירשפאמ םיפיצר םירישכמ לבא ,םיינדי הקידב
.ריוואה תועוב תייעב תא םיענומ

םינכוסמ םימזינגרואורקימ לש לדוגה ירדס
.ןורקימ 0.01 אוה םלדוגש ,םיסוריווה םה רתויב םינטקה םינכוסמה םימזינגרואורקימה
קדייח לשמל) םקלחל לבא ,ךרעב ,ןורקימ 2 לש םידמימב םה םיקדייחה תבירמ
,חינהל לבוקמ .דבלב ןורקימ 0.2 ובחורש ,טוח ומכ םיארנ םהו רצ דמימ (הלנויגלה
גוסמ םייאת-דח םיליפט .םיקדייחה לכ תא רצוע ןורקימ 0.2 לדוגב םירוח ךרד ןוניסש
.ןורקימ 8-5 לדוגב אוה הידראגה גוסו ןורקימ 5-3 לש לדוגב םה םוידירופסוטפירקה

?םינכוסמ םימזינגרואב ןיחבהל תוריכעה דמ לוכי םאה
.הייתש ימב ןיידע תרתומ תילמינימ תומכ שי םינכוסמה םימזינגרואורקימה תבירמל
רבודמ ,םידירופסוטפירק יבגל .וז תומכ לע ביגהל לגוסמ תוריכעה דמ םא איה הלאשה
םוחתב אוה םימה לקשמ ןיבל וז הדיחי לקשמ ןיב סחיה .םימ רטיל לכל תחא הדיחיב
.1:1010. לש ילקשמ סחיב רבודמ רטילילימ לכל םיקדיח האמ רובע 1:1013

תומכ הלוכי תילקשמ הניחבמ .0.1 NTU -מ ליחתמ תוריכעה דמ לש הדידמה םוחת
רתוי הנטק תומכה םא .1:10 לש סחיל לוקשה ppm 0.01 ידכ דע הנטק תויהל םיקיקלחה
.הב ןיחבהל לוכי תוריכעה דמ ןיא

דמש ןוויכ ידמ םינטק ,םינכוסמ םימזינגרואורקימל םירתומה ,םיכרעהש ,םיאור ונא
.ידמ םינטק ויה ,100 יפ ולדגוה וליא םג .םהב ןיחבי אל תוריכעה

תיתפמ רמוח תרזעב ןוניסה תלבגמ
תמר ומכ ,םינוש םירטמרפב יולתה ,ימיכ ךילהת לע ססובמ תיתפמ רמוח תרזעב ןוניס
רשאכ .לשכ לש םיעפוממ לבוס הזכ ןוניס יכ ,חיכומ ךשמתמ ןויסינ .םימה לש pH
הפקתוה הז ןפואב .ןנסמה תא רובעל םינכוסמ םימזינגרוא םילוכי תלשכנ התתפהה
האר) 40 -מ רתוי הלטקו שיא 400,000 -ב העגפש ,הפיגמב ב"הראב יקוולימ תייסולכוא
םימזינגרואורקימה תא תוהזל לוכי וניא תוריכעה דמ .(Protozan parasites and water
אלל לשכית ןוניסה תכרעמש תורשפאה ,ךכ םא ,תמייק .םהילע זירכהלו םינכוסמה
ימב לופיטל הינטירב לש תימואלה תושרה המסרפ וז הביסמ .תוריכעה דמ דצמ הארתה
תא רוצעל לגוסמ רשא ,ילקיסיפ ןוניס לש הפדעה תוללוכה ,תושדח תונקת Dwi היתש
.תיתפמ בולישב לוח ןוניס ינפ-לע ,םייתייעבה םימזינגרואורקימה

תיתפמ רמוח אלל ילקיסיפ ןוניס לש תוטיש
תורמל ןרוקיממ םינטקה םיקיקלח רוצעל תיתפמ לקימיכ אלל לוח ןנסמ לוכי םאה
?תינוארבה העונתה

."סלוו-רד-ןו" תוחוכ םיארקנ ןנסמבש לוחה לא םיקיקלחה תא םיקיבדמה תוחוכה
:(Himenez האר) החסונב ןותנ הנוש לדוג ילעב םירודכ ינש ןיב לעופה חוכה
רובע הז חוכ קודבנ .םירודכה ןיב קחרמה S -ו קיקלחה יסוידר R1,R2 ,עובק A רשאכ
םיקיקלחה ןיב קחרמו מ"מ 1 רטוקב םירגרג םע לוח ןנסמ ךותב ןורקימ רטוקב קיקלח
.1010 םימה תלוקלומ לדוגב:1 ילוגס לקשמ תחנהב קיקלח ותוא לע הכישמה חוכ
F2=10-6x10-6x10-6x9.81x10-3=10-14kg

,ץצחל דמציי אל עקוש וניאש קיקלחו ,סלוו-רד-ןו חוכמ 100 יפ אופיא לודג הכישמה חוכ
.תיתפמ רמוח תרזעב אלא
,ןורקימ 0.5 לש המרב ךרוצ שי ,םהילע ביגמ תוריכעה דמש ,םיקיקלחה לכ תא ןנסל ידכ
םגו ןורקימ 0.2 לש המר בייחמ םיקדייח קוליס .תונרבממ י"ע גישהל ןתינ וז המר .ךרעב
.תונרבממ תרזעב גישהל ןתינ התוא

.טילרפו תימוטאיד המדא תוארקנה ,ןוזמה תוישעתב תולבוקמ ןוניס תוקבא תומייק
ךכב שי .רתויב ההובגה המרב ןורקימ 2-0.5 לש ןוניס תמר תורשפאמ הלאכ תוקבא
.םירחא תואקשמו הריב םילילצמ וז ךרדב .תוריכע תדירי חיטבהל

ןמ תונרבממ תרזעב ירשפא רבדהו ןורקימ 0.01 לש המרל ןוניס בייחמ םיסוריו קוליס
.היצרטליפ-הרטלוא הנוכמה גוסה


:רמאמה רבחמ תודוא
.הילצרה ,מ"עב ןשיירטליפ 'בח ,הזוזרב קחצי

תורפס
1. PROTOZOAN PARASITES AND WATER Betts w.b et al the royal society of chemistry,
    U.K.
2. PRINCIPLES OF COLLOID AND SURFACE CHEMISTRY Hiemenz P.C Marcel and
    Deker inc. 1986.
3. FILTRATION & SEPARATION SEPTENBER 1995.
4. PERRYS CHEMICAL ENGINEERS HANDBOOK.


44 ,20-18 * 1999 יאמ * 391 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ