:ותביבסו המקש-זרא זקנב יגולורדיה בצמ
תוכיאב םוהת ימ רגאמכ רוזיאה חותיפל העצהה
ךוראה חווטל הייתש ימ
ןילוק .מ , לולמ םהרבא `רד :תאמ
.37-30 םידומע ,(1999 יאמ) ,391 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

מצב הידרולוגי בנקז ארז-שקמה וסביבתו: ההצעה לפיתוח האיזור כמאגר מי תהום באיכות מי שתייה לטווח הארוך
:רמאמה יקלח
אובמ
יגולורדיהה בצמה רואית
תועצומ תויביטרפוא תולועפ
תונקסמ
תורפס


אובמ
מ"ק 3 דע לש קחרמב ,הזע תעוצר לובגל ןולקשא ןיבש רוזיאב ,לארשי לש ימורדה ןגאב
-כ רשאכ ,ש"מלמ 13 - כל ,1996/97 םינשב הייתש ימל רפיווקאה ימ לוצינ עיגה ,ףוחהמ
.המקש-זרא זקנהמ הרוקמ וז תומכמ 60%

תעפותבו הדח םיסלפמ תיילעב ףוחה ןגא ירוזא בורב הנייפאתה המושגה ,1992/1991 תנש
וז העפות האב אל הז רוזיאב ,ךא .(1993 ,גרבנדלוגו לולמ) "לובמה רחאלש החלמהה"
לעמש החלמהו םוהיז תורוקמבו היסולכואב תיסחי הכומנ תופיפצ :הביסהו ,יוטיב ידיל
הדרי םיסלפמה תמרש ףא-לע ,הבוט ןיידע םימה תוכיאש הדבועה ,םויכ .חטשה ינפ
ורשוכ יבגל רתוי תימיטפוא הבשחמל האיבמ ,(1988 ,.'בוחו לולמ) היוצרה המרל תחתמ
תובר םינשל הייתש ימ רגאמכ שמשל ,ףוחה ןגא לש הז רוזיאב רפיווקאה לש ויפואו
.תופסונ

הביאש לש דימתמו ןזואמ לועפת בייחמ םיריפש םימב רפיווקאה לש ךורא חווטל לוצינ
םניאש ,םינמוסמ םימ וא ןיחלוק ימ אל ךא ,הייתש ימ תוכיאב םימ לש הרדחהו
,הברדא ?וייח תא םייסי המקש-זרא זקנש ,ךכל ןיתמהל המל ,ןכל .הייתש ימכ םירשואמ
.יתנש-בר רגאמכ םג אלא ,זקנכ קר אל ,ןתינש לככ ,בר ןמזל ורמשלו תוסנל ךירצ

הפמהמ ומלעיי םינש רפסמ דועבש ,הדבועל בל תמושת ררועל איה וז הדובע תרטמ
םיבוט םימב רוסחמ לש רתוי הרומח היעב רצוויתו הלאכ םיינויח םימ תורוקמ
.ענצ תופוקתל םיריפש םימ לש תיעקרק-תת הריגאל םירתאבו

אל ותביבסו המקש-זרא זקנ רוזיא תא לעפתל תורשפאה תא ןוחבל םיעיצמ וז הדובעב
יתנש בר רגאמכ םג אלא ,וישכע דע לבוקמש יפכ ,לבגומ ןמזל הייתש ימ קפסכ קר
הניחבמ םיחקולש המ דיימ םיריזחמ" :ש ,אוה ילועפתה ןורקיעה .תיתיב הכירצל
,רמולכ .רוזיאב היוצר םימ תוכיאו יוצר סלפמ לע רומשל ידכ ,"תיתוכיאו תיתומכ
."הייתש ימל ן"דפש לעפמכ" רוזיאה לועפית

דומעה שארל הרזח


יגולורדיהה בצמה רואית
והנבמב .ףוחהמ מ"ק 3 דעש קחרמב ,106 העוצרו 101 העוצר ןיב אצמנ חווידה רוזיא
ההז ,תיסרחו טיט םע ילוח ביכרמב רקיעב ןייפואמה ,יגולוטילה ובכרהבו יגולואיגה
ובצמב הנוש ךא .ףוחה רפיווקא לש םירחא םירוזאל ,הבר הדימב ,הז רוזיא
.(1988 ,לולמ ;1979 'ץמלוט) ףוחה ןגא לש םירחא םירוזאמ יגולוקא-יגולורדיהה

לכ רובע 1 'סמ הלבטב ראותמ ,1997-1970 םינשל סחייתמה ,רוזיאה לש יגולורדיהה בצמה
,יוצר עצוממ סלפמו יוושכע סלפמ ,הביאש ידי-לע יוטיב ידיל אב הז בצמ .העוצרו העוצר
םיטרטינו םידירולכ תלוכת ;(1988 'בוחו לולמ) B רפיווקאב ףוחהמ 'מ 1500 -כ לש קחרמב
לוצינ .העוצר לכב םי ימ תרידחו ,המאתהב ,תולבוקמ הייתש ימ תומרונל סחיב
םרוקמ ש"מלמ 8 דע 7 -כ .ש"מלמ 13 -כל עיגמו םיחודיק 30 -כ לע ססובמ רפיווקאה
.(1 הלבט) הנש 20 -מ רתוי רבכ הז םיבאוש ונממש ,המקש-זרא זקנהמ
םירוזאב 'מ 2 -כב עצוממב םימה סלפמ הלע הב ,1992/1991 לש המושגה הנשה רחאל
םידירולכ תועצמאב הראותש יפכ ,םימה תוכיאב הדירי התפצנ ,ףוחה ןגא לש םינוש
דחוימב הטלב אל ,סלפמב היילעה ףא לע ,הז רוזיאב .(1993) גרבנדלוגו לולמב םיטרטינו
ינפ לעמ החלמהו םוהיז תורוקמב ,תיסחי ,לד הזה רוזיאהש הביסהמ ,החלמהה תעפות
,תונורחאה םינשב .(1999 ,ןתיאו ןילוק) ףוחה ןגאב םירחא םירוזאל האוושהב ,חטשה
לש בצמ ח"וד ;1988 בוחו לולמ) היוצרה המרל תחתמ הדרי םיסלפמה תמרש ףא-לע
,ללכ ךרדב .הייתש ימ לש המרבו ידמל הביצי םימה תוכיא ,(1998 יגולורדיהה תורישה
םיחודיקב .ל"גמ 20 -מ התוחפ םיטרטינה תלוכתו ל"גמ 50 -מ התוחפ םידירולכה תלוכת
םידירולכה זוכיר הלע 1990-1997 םינשה ןיב ובש ,7 המקש-זרא זקנ חודיקב ומכ ,םידחא
.ל"גמ 35 -ל 15 -מ םיטרטינה זוכירו ,ל"גמ 110 -כל 60

מ"ק 3 דעש רוזיאב ימורדה ףוחה ןגאב B רפיווקא-תתב יגולורדיהה בצמ ינותנ .1 הלבט
(הזע תעוצר לובגל ןולקשא ןיב) םיהמ
םי ימ תרידח
B
[רטמ]
םיטרטינ
['מ] -1997
יוניש
הנש/ל"גמ
(תיפצת תונש)
םידירולכ
['מ] -1997
יוניש
הנש/ל"גמ
(תיפצת תונש)
םיסלפמ
/ 1997 -ב 'מב
,יוניש]
[הנש/'מב
{יוצר}
(תיפצת תונש)
הביאש
97/96
[ש"מלמ]
יחודיק 'סמ)
3 דע הביאש
(ףוחהמ מ"ק
םירוזא
קחרמ)
לש םיהמ
,זקנה
(מ"קב
**
~1200
30
0.5-
(20)
300-150
*
- 2 - 0
(40 - 20)
[0.02] / 2.5
2.4
(1998-1960)
0.63
(3)
106 העוצר
םורדב
רוזיא
ןולקשא
*
~1200


[0] / 2.0
2.6
(1968-1958)
0
(0)
105 העוצר
*
??
50-30
-1.5 - 0
(25)
[0] / 2.0
2.4
(1964-1959)
2.94
(2)
104 העוצר
(2.0)
**
~1200
32-10
3+
(20)
70-50
-1.4 - 1
(20)
[0] /1.0
2.1
(1998-1962)
4.20
*
(9)
103 העוצר
(1.3)
~500
36-10
***
0.3+1-
(10)
130-30
**
+4 - 0
(22-18)
[0.02] /1.0
2.4
(1998-1972)
3.20
*
(10)
102 העוצר
(1.1)
~500
15-7
0
(18)
30-20
0
(18)
[0] /0.5
{2.4}
(1998-1982)
2.50
*
(6)
101 העוצר
(1.1)

.רבעב םיליעפ ויהש םיחודיק ךמס לע םי ימ תרידח ** ;ל"גמ 300 לעמ תוחילמ שי - 106
.ללכ ינב-ןפ ינותנ ןיא - *104 ;5 /ת שדח חודיקו TDEM לע ססובמ - 105*
.ןשי חודיק לע ססובמ - 103** ;המקש זקנ ינותנל סחייתמ - 103*
-מ הדח היילע לש (םיקיפ) םיאיש שי - 102** ;המקש-זרא זקנ ינותנל סחייתמ - 102*
8 המקש .ח.נב תוחילמב הדח היילע שי ,ןכ-ומכ .א11 ,10 ,11 המקש .ח.נבל ל"גמ 60 -ל 40
.7 המקש .ח.נב ןקנחב היילע שי 1989 -ב לחה - 102*** ;ל"גמ 130 -ל דע 7 -ו
,B רפיווקא-תתב םיהמ 'מ 1500 -ב יוצר סלפמ - 2.4 המקש-זרא .נ ינותנל סחייתמ - 101*
.(1984) ךברבאו לולמ יפל

,יתוכיאו יתומכ לאיצנטופו רשוכ רפיווקאל ןיידע שי יללכ ןפואבש ,הארנ ל"נה בצמהמ
,יתוכיאו יתומכ לאיצנטופו רשוכ רפיווקאל ןיידע שי יללכ ןפואבש ,הארנ ל"נה בצמהמ
הנשל ל"כגמ 3 -מ רתוי לש בצקב םיחודיק המכב תופצנ םוהתה ימ תוכיאב הדיריה ךא
רוזיאל ביבסמ אצמנה ,םוהיזל וא/ו ,החלמה תורוקמל ,הארנכ ,הרושק הביסה .הגיאדמ
.תוניינעתהה

.םוהיזל רוקמ אוה הלש יתיישעתה רוזיאלו ןולקשא ריעל הברקה ,106 העוצרב :ןופצב
הנשב ל"גמ 2 -מ רתוי לש היילע בצק םע ,ל"גמ 300 לעמ רבכ איה םידירולכה תלוכת םש
.רוזיאב
,ןילוקו לולמ) רבעמו לעמ םיבאוש הב ,הזע תעוצר םע תונכשה ללגב ,101 העוצרב :םורדב
זרא רוזיאמ ולא םימ תמירז ידי-לע םיבוט םימ דוביא םורגל לוכי ןוכנ אל לועפת ,(1994
.העוצרה רוזיאל
האב םי-ימ תרידח :םינוש םירקחמ ושענו םינותנ שי ןהב ,106 ,105 ,103 תועוצרב :ברעמב
;1974 ,ןובטשו טמכב ;1967 ,קרומש) ףוחהמ 'מ 1200 -ל 'מ 900 ןיבש קחרמב יוטיב ידיל
תורישה לש בצמ ח"וד ;1993 ,דעלגו לולמ ;1990 'בוחו ןמנדלוג ;1984 ,ךברבאו לולמ
.(1998 ,יגולורדיהה
םימ לש תולודג תויומכ םיבאוש וב ,ףוחהמ מ"ק 7 -כל דעו מ"ק 3 -מ רוזיאב :חרזמב
לש רתויב יחרזמה וקלחמ םיעיגמה ,םיחולמ םיממ החלמהה תנכס תמייק ,םיריפש
.(1998 ,לולמ) ףוחה רפיווקא

ליעיה ולועפתו וחותיפ ךשמהל רתויב תונזואמ תולועפב ךרוצ שי הז יגולורדיה בצמ רואל
הדיריה תומגמ תא ונתמיש ,םיעצמא תטיקנב ךרוצ שי ,רמולכ .רוזיאב רפיווקאה לש
ישיחרתב רפיווקאה תוגהנתה לש תורכיההו עדיה תא וקימעיו םימה תוכיאבו תומכב
.םינוש לועפת

דומעה שארל הרזח


תועצומ תויביטרפוא תולועפ
תולובג תריציו ,רוזיאה לכב הייקנ הביבס תוכיא לע הרימש תוללוכ תועצומה תולועפה
דע) ותביבסו המקש-זרא זקנ לש רוזיאב היוצר םיסלפמ תמר לע הרימשל םייגולורדיה
תורוקמו ,ברעממ םי-ימ תרידח ונתמי ולא תולועפ .(ףוחהמ מ"ק 3 -כ לש קחרמל
םימ לש הרדחה םע הביאש בולישב הנתומ עוציבה .םירחא םינוויכמ םוהיזהו החלמהה
,יפיצפס ןפואב .104 העוצרב ףוחהמ קוחר אל קחרמב שחרתמש המל המודב ,םיריפש
:ןה תועצומה תולועפה

תא לעפתל עצומ ,ןולקשא ריעה לש םוהיז תורוקמלו םיל הברקה ללגב :6 העוצרב
ןתינ תאז .םורד ןוויכל םיחילמ/םימהוזמ םימו םי-ימ תסינכ ענמיתש ,ךכ רפיווקאה
.הרדחהו הביאש לש םיאתמ לועפת רטשמ ידי-לע עצבל

ירחא תוליעי רתיב בוקעל ידכ םיפסונ הרקב יעצמא חותיפב ךרוצ שי :101 העוצרב
שי ,ןכ-ומכ .ונרוזא לע הזע תעוצר רפיווקאמ הביאש סמועמ תויופצה ,תוילילש תועפשה
.םיקומעו םידודר רפיווקא-יתתב םימה תוכיאו יגולואיגורדיהה ויפוא תקידבב ךרוצ

ןיבש קחרמב תיפצת חודיק םקמל עצומ ,ינב-ןפה בצמל רשקב עדימ ןיא הב :104 העוצרב
רתוי הבוט הרכהל תובר םורתי שדחה חודיקהמ לבקתיש עדימה .םיהמ 'מ 1200 -כל 100
(המקש לש רוזיפה תודשב) הרדחהו הביאש לש ינמז-וב רטשמ תחת ןותנה רפיווקאה לש
.ףוחהמ 'מ 3000 -מ תוחפ לש קחרמב

תוכיא לע עדימ קיפסמ ןיאו הביאש ןיא ףוחהמ מ"ק 3 -כ לש קחרמל דע :105 העוצרב
ץרוה וז העוצרבש יפ-לע-ףא .ל"נה םירפיווקא-תתה לש םלדוגו םיפוא לע םגו םימה
לש יחרזמה קלחה לע ףוחהמ 'מ 4500 קחרמב הביאשה תעפשה תא ןחבש ,לדומ הנורחאל
:ומכ תותליאשל תורורב תובושת ןיא ןיידע ךא ,(1998 ,ל"הת ח"וד) רפיווקאה
לע ,CDAB םירפיווקא-תתב םיה ימ תברקב הרדחההו הביאשה תעפשה איה המ
רפיווקא-תת רשאכ ןכו ,CD רפיווקאל םי ימ תרידח שיש הרקמב ,םהבש םימה תוכיא
?םיה ןוויכל תילורדיה רוגס CD
?ךפיההו ,C רפיווקא-תת לע AB רפיווקאב הרדחהו הביאשה םיעיפשמ הדימ וזיאב
םוהתה ימ רגאמ לש ליעיה ולדוג המ ?רוזיאבש רפיווקאב םיקותמה םימה לאיצנטופ והמ
םיבצמלו ךורא חווטל הייתש ימל יתנש-בר רגאמכ שמשל לוכי אוה םאהו ;רוזיאב
?םיינוציק

אל ,וז העוצרב רפיווקאה לש תיגולואיג-ורדיה הרכהל תובושח ל"נה תולאשל תובושת
רפיווקאה תא חתפל ידכ םג אלא ,המקש-זרא זקנ ךשמה לש תורשפאה תקידבל קר
תוכלשה תולעב םג ויהי ל"נה תולאשל תובושת .הייתש ימל יתנש-בר רגאמכ הז רוזיאב
םירוזאבו (הזע תעוצר לובגב) 101 העוצרב יגולואיג-ורדיהה בצמה תרכהל תויבויח
.ףוחה רפיווקאב םירחא

דומעה שארל הרזח


תונקסמ
,תועוצר המכב ינטרפ ןפואבו ימורדה רוזיאה לכל ,ליעל וראותש ,תונוש תולועפל תועצהה
רוזיאמ םיריפש םימ לוצינ תפוקת תכראהל תורשפאה תניחבל םינושאר םיבלש תווהמ
יתנש-בר רגאמכ רפיווקאה לש הז קלחב שמתשהל תורשפאה תניחבלו ,המקש-זרא זקנ
לעפמ" לש גוסהמ לעפמל ,המקש-זרא זקנ ומכ ,זקנ ךופהל תונוכנה ,רמולכ .הייתש ימל
בצמ לע הרימשו הייקנ הביבס תוכיא לע תינדפק הרימשב הנתומ הז .הייתש ימל "ן"דפש
.יוצר יתוכיאו יתומכ

תועצמאבו עקרקה ינפמ םיריפש םימ לש הרדחהו הביאש תינמז-וב לולכי יעוציבה בלשה
:י"ע קר ירשפא הזכ לועפת .רפיווקאל םיחודיק
םיאבוימ םיריפש םימו םילפתומ םימ ומכ ,םירחאו םיילנויצנבנוק םיריפש םימ אוביי .א
םינוש תורוקממ רוזיאל    
חטשה ינפ-לע םוהיז ימרוג רוטינלו םדקומ יוהיזל הליעי הרקב תכרעמ םויק .ב
רפיווקאהו    
תוכיא לע הרימש ,םיקוח תפיכא ימוחתב םיקסועה ,םינוש םימרוג לש הלועפ ףותיש .ג
.דועו ןוחטיב ,םייטילופ-ויצוס םיטקפסא ,הכרדה ,הרבסה ,ךוניח ,הביבס    

ךשמהב קר ןכתיי הזכ רוזיאב םימ יבאשמ לש אמייק-רב לוצינ ןוויכל לועפתה רופיש
תובוט הכרעהו הרכה רשפאי הז רבד .םייתייעב םירוזאב רפיווקאה לש חותיפו רקחמ
.םינוש לועפת ישיחרתב רפיווקאה לש ותוגהנתהו ורשוכל סחיב רתוי

דומעה שארל הרזח


תורפס
ףוחה רפיווקאל םי-ימ תרידח יופימ - (1990) .א לולמו ,.ד דעלג ,.ע ןנור ,.מ ןמדלוג .1
תורישהו הקיזיפואיגו טפנ ירקחמל ןוכמה ,TDEM תיטנגמורטקלא הטישב לארשיב    
.'מע 30 ,יגולורדיהה    
םוהתה ימ תורוקמ בצמו לוצינ תוחתפתה - (1998) יגולורדיהה תורישה ,ורדיה ח"וד .2
.'מע 281 ,1998 יאמ יגולורדיהה תורישה ח"וד .1997 ויתס דע לארשיב    
תכרעמ ןונכתו יגולורדיה ןונכת רלופכ ,.יו ,.ע יאנכש ,.ס יקסלמול ,(1998) .ל"הת ח"וד .3
.98ד 6101 - ח"וד ,ביבא-לת ל"הת .תורחא תופולח תקידב ,5 העוצרב יפוח-זקנ הקפה    
.'מע 70 ,'ו - 'א םיכרכ .ףוחה ןגא לארשי לש יגולורדיה סלטא (1979) ,.י 'ץמלוט .4
.םילשורי ,יגולורדיהה תורישה    
ח"וד .ףוחה רפיווקאל יניבה ןפה לש הרידחה תכרעה - (1984) .ש ךברבאו ,.א לולמ .5
.'מע 77 ,01/84/80 ל"הת תומדקתה    
הירטמואיג :ףוחה תלפש ןגא ,לארשי לש יגולורדיהה סלטאה - (1988) ,.א לולמ .6
.29 'מע ,ISSN 0334-3367 ,1988 רבמצד 8/88/ ורדיה ח"וד .תוילקיזיפ תונוכתו    
רפיווקאב יניבה-ןפל תויפצתה תשר ןוכדע - (1988) .ש ךברבא & ץיבונהכ .י ,.א לולמ .7
.'מע 30 ,01/88/13 ל"הת ח"וד .ףוחה   
רפיווקא ?הכרב תנש איה (1991/92) המושג הנש םאה - (1993) .ל גרבנדלוג & .א לולמ .8
1993/ISSN .4/1993/ורדיה ח"וד ,םילשורי ,יגולורדיהה תורישה .המגודכ לארשי לש ףוחה   
.18 'מע ,0334-3367   
9.  Bachmat Y. & Chetboun G. (1974) sea-water encroachment in the Coastal Plain of      Israel during the period .1958-1981 Hydrological Service Report nr. 2/,74 70p.
10. Collin, M.L. and G. Eitan. (1999) The POLLSITE Land-use Register. A data bank of
     land usages which can pose as potential sources of pollution to groundwater resources      Israel.1/99 Jerusalem, 130 pp.
11. Melloul, A. and Gilad, D. (1993) Movement of sea water intrusion in the Coastal aquifer      of Israel during the years .1983-1990 Water and Irrigation Journal. nr. .318 46-48.
12. Melloul, A.J. and Collin, M. (1994) The hydrological malaise of the Gaza strip. Israel      Journal of Earth Sciences, vol. 43(2): 105-116.
13. Schmorack S. (1967) Sea water intrusion in the Coastal Plain aquifer of Israel. In:      Helsinki publication no. 72 of I.A.S. Symposium of Haifa, 305-318.

:רמאמה ירבחמ תודוא
םילשורי ,םימה תוביצנ ,יגולורדיהה תורישה ,לולמ .א (1)
ביבא לת ,םימה תוביצנ ,יגולורדיהה תורישה ,ןילוק.מ (2)

37-30 * 1999 יאמ * 391 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ