לארשי רוזיאב םימשגה תסורפת
גרבנייטש הוח `רד :תאמ
.44-38 םידומע ,(1999 יאמ) ,391 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

תפרוסת הגשמים באיזור ישראל
:רמאמה יקלח
אובמ
םינותנ דוביע
תומגמ
תונקסמו ןויד
תורפס


אובמ
םימשגה תסורפתב םייוניש ולח 1990-1960 ןיבש הפוקתב יכ ,אצמנ תודחא םינש ינפל
טלובה יונישה .(1996 ,ירעי-תיזגו רגרבנייטש ןכו 1993 ,ירעי-תיזגו רגרבנייטש) לארשיב
,ןופצבש דועב זכרמה ירהב ןכו םיימורדה םירוזאב םימשגה תומכ תיילעב היה רתויב
תולאשה תולאשנ .תויתנשה םשגה תויומכב תרכינ הדירי הלח ,ןופצה ירהב דחוימבו
:תואבה
?1990 ירחאש םינשב םג תטלוש תאזה המגמה םאה
?םיכומס םירוזאב םג תטלוש וא ,לארשי ימשגל קר תידוחיי המגמה םאה
.הלאה תולאשל תובושת תתל הסננ תיחכונה הדובעב

דומעה שארל הרזח


םינותנ דוביע
-ו לארשיב 19 ןהמ ,1996/97 - 1961/62 הפוקתל תויתנש םשג תורדס 30 ללוכ םינותנה סיסב
רויאב אבומ תונחתה םוקימ .רקחמה תפוקת ךרואל תופיצר ויה תורדסה לכ .ןדריב 11
:1'סמ

םע םימאותמ תוינדריה תונחתב םימשגה םא עובקל הרטמה התיה ןושארה בלשב
הלא םיבושיחמ .הנחתו הנחת לכ ןיב םאתמה ימדקמ ובשוח ךכ םשל .לארשיב םימשגה
,לשמל ןהמ תודחאו ,לארשיב תונחת רפסמ םע תומאותמ תוינדריה תונחתה לכש ,אצמנ
לש המרב םייתועמשמ םימאתמה רשאכ ,לארשיב תונחתה בור םע תומאותמ ןומע-תבר
.תאזה המאתהל תואמגוד ןלהל הארנ .תועמשמ תמר 0.05

רוזיאה יבגל רקחמה תונש לכל תועצוממה םיעקשמה תויומכ ובשוח הלא תואצות רואל
תויומכ תא הנמאנ םיגציימ הלא םירפסמש ,ןועטל הנווכ םוש ןאכ ןיאש ,ןייצל שי .ולוכ
םימוחת תוגציימ תונחתה ,םנמא .ןדרי-לארשי רוזיאל תויתנשה םימשגה
.דבלב יקלח אוה חטשה יוסיכ ךא ,םינוש םיימילקא-ורקימ

םימשגה תויומכב םייונישהש ,םיאור ונא :2 'סמ רויאב םיראותמ םייתנשה םיעצוממה
,רתויב הנוחשה התיה 1978/79 הנועה ,לשמל .דואמ םילודג תויהל םילוכי הנשל הנשמ
תרכינ הדימב תויומכה ויה - 1979/80 - האבה הנועבו ,הפוקתה לכב תונחתהמ תחא לכב
.תונחתה לכב תוילמיסכמ םשגה תויומכ ויה ,1991/92 תנועל רשאב .עצוממה ךרעה לעמ
.תאזה הנועה ימשגב ןודנ ךשמהב


דומעה שארל הרזח


תומגמ
היה ןתינ .המאתהב ,1961-96 -ו 1961-90 הפוקתל םשגה תומגמ תוגצומ ב3 -ו א3 םירויאב
ויה רשא ,1991/92 לש הגירחה הנועה בקע תומגמב םייתועמשמ םייוניש ולוחיש ,תופצל
וארה 1990/91 הנועב תמייתסמה הפוקתב רשא) תונחתה בורבש ,ךכב אטבתהל םילוכי
,תורידאה םשגה תויומכ ללגב ךפהתת המגמה (תילילש המגמ רמולכ ,םימשגב הדירי
.תומגמב ךופיה ללכ היה אל תוינדריה תונחתבש ,םיאור ונא םיפרגהמ .תאז הנועב ודריש
שי לבא ,התנתשה המגמה ןרובעש ,תונחת רפסמ שי םנמא ,תוילארשיה תונחתל רשאב
תויבויחה תומגמהו ,תוכומנ ויה רתוי הרצקה הפוקתב תוילילשה תומגמהש ןייצל
ףוחה תלפשב ןכו לילגה ירהב .תוכומנ ןה םג ,1991/92 הנועה תא תללוכה ,הפוקתל
ימדקמ לש םמצע םיכרעה ,ןבומכ .םימשגה תויומכב הדירי תמגמ שי ןיידע תינופצה
.ןלהל הארנש יפכ ,ונתשה הדיריה

יתשל יפרגואיגה ךרואה וק לש היצקנופכ , המגמה ימדקמ םיראותמ 4 'סמ רויאב
ןיב יכרע תא הוושנ םא .חרזמל ברעממ תדרוי יללכ ןפואבש ,תוארל ןתינ .תופוקתה
הפוקתבש ,הארנ ,1991/92 הנועה לש העפשהה תא ךירעהל תנמ-לע ,תופוקתה יתש
ןתואב ,תורחא םילימב .ללכה ןמ אצוי אלל ,רתוי הלודג ,1996/97 הנועב תמייתסמה
,היינשה הפוקתב רתוי לודג הכרע ,הנושארה הפוקתב תיבויח התיה ןהבש ,תונחתה
וליפא וא ,רתוי ןותמ הדיריה בצק ,םימשגה תומכב הדירי התיה ןהבש ,תונחתה יבגלו
הזכ ךופיה אצמנ אל תוינדריה תונחתבש ,ןייצל שי .םימשגב דואמ הנותמ היילע תלבקתמ
.המגמב

ונא ,יללכ ןפואב .תופוקתה יתש רובע בחרוה וק םע לש תונתשהה תמגדומ 5 'סמ רויאב
הקלחב תומקוממה ,תונחת רפסמב םלוא ,םירקמה ינשב המוד בחורב תולתהש ,םיאור
תיבויחל הכפה - הנושארה הפוקתב תילילש התיהש המגמה ,ףוחה תלפש לש ינופצה
.היינשה הפוקתב

םינש 7 לש םיענ םיעצוממ ובשוח ,תויתנשה םשגה תויומכב םייונישה תא תוארל תנמ-לע
,עצוממה לש םיזוחאכ תוגצומ ,הנחת לכ רובעו ,הנש לכ םימשגה תויומכ .הפוקתה לכל
הפיחו ןענכ רה ,ןורימ ,רחשה תלייא - תוינופצה תונחתה .הפוקתה לכל סחייתמ רשא
תא תוגציימ ןומע-תברו םכש ,ןורבח ,הבגנ תונחתה דועב ,תילילשה המגמה תא תומיגדמ
ואצמנ הלא תואצותש ,ןאכ ריכזנ .תיבויח המגמה םהב - ונייהד ,זכרמה ירה תאו םורדה
.1990 דע הפוקתב םימשגה תוגהנתה חותינב הקסע רשא ,תמדוקה ונתדובעב םג

ןפואב םג ,םינורחאה םירושעב םימשגה תסורפתב ולחש ,תורומתה תא םיגדהל ןתינ
תחא הנש רשאכ ,םינש יתשב בחרוה וק םע םשגה תויומכ ייונישב ,לשמל ,לכתסנ :רחא
םינייפואמ 1962/63 תנשב .הנחת לכל עצוממה ךרעהמ םיזוחא לש םיחנומב תונתינ
דועב ,ךרעל ,זוחא 50 -ל 20 ןיב - רתויב םיכומנ םשג יזוחאב םיימורדה םירוזאה
ולע 1993/94 תנשב ,הז תמועל .ותוא תורבוע ףאו עצוממל תובורק ןופצב תויומכהש
.עצוממל תוברקתמ וליפא תונחת רפסמבו ,תרכינ הדימב םורדב תויסחיה תויומכה
תלבקתמ המוד הנומת .30% -ב ךרעב ונטק תויסחיה תויומכה :הנוש בצמה ןופצב ,םלוא
.7 רויאב םגדומש יפכ ,םשגה תוכורב םינשה יבגל

תויומכה ןיבש סחיה ראותמ א8רויאב :תוגוז השולשב םימשגה סחי תא גיצנ ףוסבל
תיבויח המגמ ןורבחב תמייק ,םדוק וניארש יפכ .ןורימ לש הלא ןיבל ןורבחב תויתנשה
לש ךרעמ ,םינשה ךשמב הדמתהב הלוע סחיהש ,הארמ רויאה .תילילש המגמה ןורימבו
דואמ תיתועמשמ ,היסרגרה בושיחמ הלבקתהש ,היילעה תמגמ .0.9 טעמכ דע ,1961-ב 0.57
ןומע-תבר תונחתה יתש לש םימשגה ןיב סחיה אבומ ב8 רויאב .תיטסיטטס הניחבמ
ךרואל סחיב יוניש ןיאש ,רורב .םימשגה תויומכב תיבויח המגמ שי ןהב ,םיבנע-תירקו
שארל הפיח ימשג ןיב סחיה תא םיאור ובש ,ג8 רויאב תלבקתמ הנומת התוא .םינשה
.םימשגה תויומכב תילילש המגמ שי ןהב תונחת ,הרקנה

דומעה שארל הרזח


תונקסמו ןויד
.אובמב ולאשנש תולאשה לע התע תונעל לכונ ,תאזה הדובעב וגצוהש תואצותה רואל
זכרמה ירהבו םיימורדה םירוזאב תויתנשה םשגה תויומכב היילעה תומגמ ,לכ םדוק
ןבומכ המרגנ תיבויחה המגמב תאז היילע .תרכינ הדימב תונחתה בורב ,ולע ףאו ,וכשמנ
םיעצוממהמ רתוי וא תולופכ ,תונחת הברהב ,םשגה תויומכ ויה הב ,1991/92 הנועה בקע
אל ,1840 תנשמ םשג לש תורדוסמ תודידמ שי הבש ,םילשוריב ,לשמל ,ךכ .םייתנש-ברה
.םשג לש רתוי תולודג תויומכ ודרי הב ,תחא הנש וליפא התיה

התיה הגירחה הנועה לש העפשהה ,תילילש המגמה התיה ןהבש ,תונחתה ןתואל רשאב
התיה תילילשה המגמה ןהבש ,תונחתהמ קלחבו ,הנתמתה תילילשה המגמה .הכופה
אל הזכ ךופיהש ,ןייצל שי .הדיריה תמגמ הקספנ ,1989/90 - 1961/62 הפוקתב םג הנטק
.תוינדריה תונחתב הרק

,ןכ-ומכ .לארשי לש הלא םע בוט יד תומאותמ ןה יכ ,אצמנ תוינדריה תונחתה יבגל
לכב הדיחא תוגהנתה האצמנ םשג תוכורב וא תונוחש םינש (םיינוציק םיכרע לש םינשב)
לודג רוזיא לע תוסרפתמה ,תונחת לש רתוי לודג רפסמ לולכיש ,רקחמה ךשמה .רוזיאה
םתוא ידי-לע םיעבקנ וילע םידרויה םימשגהש ,רוזיאה תעיבקב רוזעל לכוי ,רתוי
.םימרוג

דומעה שארל הרזח


תורפס
1. Steinberger E. H. & N. Gazit-Yaari, (1993) Changes in rainfall distribution in Israel
    during the period .1960-1990 Water and Irrigation, No ,322 .51 (In Hebrew).
2. Steinberger E. H. & N. GazitYaari, J. (1996); - Climate, 9,.3328-3336.

:רמאמה תרבחמ תודוא
.םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,הריפסומטאה יעדמ ,רגרבנייטש הוח ר"ד

44-38 * 1999 יאמ * 391 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©
הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ