לש לודג ןווגמ- יוטיח לש יאוול ירצות
תובוכרת
ןוהבר םחנמ `פורפ , ןמסורג-רלה יליל :תאמ
.32, 8-3 םידומע ,(1999 ינוי) ,392 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

HTML Page - Created by QText
:רמאמה יקלח
אובמ
יוטיחב יאול ירצות תורצוויה
DBPs -ה תובוכרת ןווגמ
תונקתו תויתואירב תועפשה
יצראה םימה ליבומ תכרעמב DBPs
םוכיס
תורוקמ

אובמ
הרלוכ ומכ ,הייתשה ימ ךרד תורבעומה ,תולחמ תוצופנ ויה םירשעה האמה תליחת דע
הדירי םרגש רבד - םימ יוטיחל רולכב שומישה ליחתה האמה תליחתב .םייעמ סופיטו
לש םהייח ולצינו ,הייתשה ימ ךרד תורבעומה ,תולחמ תוצרפתה יעוריא רפסמב תיטמרד
תנשב יקוולימב עוריאה התיה הייתשה ימב לופיטה תובישחל תרוכזת .םיבר םישנא
,שיא 400,000 ולח ךכמ האצותכו ליעי ןפואב םוידירופסוטפירק קחרוה אל רשאכ ,1993
הרטמה איה ,םימזינגרואורקימ לש היצביטקאד וא ,קוליס .ורטפנ םישנא 100 -מ רתויו
.םימב לופיט לש הנושארה

.רולכב שומישהמ האצותכ ורצונש ,םינתמולהירט הייתשה ימב Rook אצמ 1974 תנשב
.תובוכרת יוליגל תויטילנאה תוטישה וללכתשהו םיבר םירקחמ וכרענ הז יוליג תובקעב
יקלח ןיידע אוה יוטיחה לש הימיכה םוחתב עדיה םלוא ,בר עדימ ובינה םירקחמה
רשפאתה הנורחאל קר רשא ,תוירלופ תובוכרת לש ןתואצמיה ומכ ,םיאשונ שי .רתויב
תועפשהה ומכ ,םירחא םיאשונל .יטילנאה רושכימה לש תפסונ תוחתפתה םע םדמלל
.הנבהלו דומילל תובר םינש דוע ושרדיי ,תויפיצפס תובוכרת לש תויתואירבה

םיאטחמב שמתשהל ולחה רולכב לופיט ורבעש םימב םינתמולהירט אצמ Rook -ש רחאל
םג םייורקה ,הלא םיאטחמ .םינתמולהירט תורצוויה ןיטקהל וא עונמל ידכ םירחא
,(הינומא תוחכונב רולכב יוטיח) ןימארולכ םיללוכ ,םייביטנרטלא םיאטחמ
.UV תנירקב שומיש םג הנורחאלו ,ןוזוא ,דיסקואידרולכ

דומעה שארל הרזח


יוטיחב יאול ירצות תורצוויה
םימזינגרואורקימה לע ותלועפל ףסונ - ןכלו ,יביטקלס וניאו ןצמחמ רמוח אוה אטחמ
,יאול ירצות תורצוי הלא תובוגת .םימב םיאצמנה תובוכרתו םירמוח םע םג ביגמ אוה
וביגי רשא ,תובוכרתהו םירמוחה לכ .DBPs רוציקב וא ,Disinfection By-Products םייורקה
יוטיחב יאול ירצות תריצי תא םכסל ןתינ .םינמדוק םייורק ,DBPs תריציל אטחמ םע
:האבה האושמה ידי-לע
יאול רצות    ןמדוק + אטחמ

תיצקאיר יאנתב היולת ,ןזוכירו תובוכרתה רפסמ רמולכ ,DBPs -ה לש הריציה תדימ
זוכירו ביט ,אטחמה תיראש ,הבוגתה ןמז ךשמ ,וזוכירו אטחמה ביט :יוטיחה
,דיסקואידרולכ ,ןימארולכ ,רולכ םיאטחמה לכ .הרוטרפמטהו םימה pH ,םינמדוקה
,םייעבט םיינגרוא םירמוח םיללוכ םינמדוקה .DBPs םירצוי םהלש םיבוליש ןכו ,ןוזוא
זוכיר .ינגרוא רמוח לש הובג זוכיר םיליכמ םייליע םימ .דימורבו תוצא ,םימב םיאצמנה
רמוחהמ תיצחמכ תווהמ תויבלופ תוצמוח .ל"גמ 12-4 ןיבש חווטב ענ ינגרואה ןמחפה
לש תויצקאירב רקיעב ,רולכ םע תולקב תוביגמ רשא ןה ;םייליע םימב יוצמה ינגרואה
רשאכ .םיינגרואולה םירמוח - רולכ םיליכמה ,םיינגרוא םירמוח תריציל חופיסו ןוצמיח
םורב תריציל דימורבה תא ןצמחמ ןוזוא םע וא רולכ םע יוטיח ,םימב דימורב סמומ
רתויב ךומנ ינגרואה רמוחה זוכיר םוהת ימב .םורב םיליכמה ,DBPs םילבקתמו
-ה יזוכיר ןכלו ,רתויב ךומנ םינמדוקה זוכיר .תוצא ןיאו ינגרוא ןמחפ ל"גמ 1 תוביבסב
האצותכ תילילש תיתואירב העפשה לש היעב היופצ אלו םיכומנ ויהי ,ורצווייש DBPs
.םוהת ימ יוטיחמ

דומעה שארל הרזח


DBPs -ה תובוכרת ןווגמ
תוצובק ןווגמ תא תראתמ 1 הלבט .DBPs רצוי אטחמ לכ ,ןכל םדוק בתכנש יפכ
,תויפיצפס תובוכרת תושגדומ הלבטב .םינוש םיאטחמ םע יוטיחב תורצונה ,םירמוחה
רשא ,םירמוחה םימושר 2 הלבטב .תילילש תיתואירב העפשה ןהל שי יכ ,עודי רשא
יברמה םזוכיר לע תולבגה ולטוה ךכמ האצותכו ,העודיו הרקחנ תואירבה לע םתעפשה
.Maximum Contaminational Level MCL הייתש ימב רתומה

םינוש םיאטחמ םע יוטיח רחאל הייתש ימב והוזש תובוכרתה תמישר .1 'סמ הלבט
ללגב תואירבה לע עיפשהל תולולע ןוסכלאב תויוטנ תויתואב תונמוסמה תובוכרתה
תניחבמ םיהובג םיזוכירב תואצמנ וקב תונמוסמה תובוכרתה תוימיכה ןהיתונוכת
.םימב לופיטה ןונכתב תוסחייתה תוביחמו תיתואירבה העפשהה
םירמוחל תואמגוד
םייפיצפס
DBPs
אטחמ
םינתמולהירט
םייוור יתלבו םייוור םינקלאולה
תובוכרת
ןגולה תוליכמה
רולכ
תויטצאולה תוצמוח
תויליסקוברק-ירטו-יד-ונומ תוצמוח
תויטמורא ,תויוור יתלב


םילירטינוטצאולה
דירולכ ןגונאיצ
םילירטינולה
םינגונאיצ


טרדיה לרולכ
ןוטצאורולכ
,םינוטקולה ,םידיהדלאולה
םידימאולה ,םירתסאולה


ןירקיפורולכ
םינתמורטינולהםילונפולה ,םייטמוראולה


ולש םיגולנאו MX
,םינונרופולה ,םיילקיצורטה
םינפויתולה


ןאולוט ,ןזנב
םייטמורא
ןניאש תובוכרת
ןגולה תוליכמ


תויליסקוברק-ידו ,-ונומ תוצמוח
,תוילקיצורטה ,תויטמוראםייטמורא םילירטינםייטפילא םידיהדלא ,םילהכ
םינוטק ,םייטמוראו


םינתמולהירט
םייוור םינקלאולה
תובוכרת
ןגולה תוליכמה
ןימארולכ
תויטצאולה תוצמוח
תויליסקוברקונומ תוצמוח


םילירטינוטצאולה
דירולכ ןגונאיצ
םילירטינולה
םינגונאיצ


טרדיה לרולכ
ןוטצאורולכ
םינוטקולה ,םידיהדלאולה


ןירקיפורולכ
םינתמורטינולהןצמח ימ
אל תובוכרת
תוינגרוא
ןוזוא
דיהדלאמרופ
לסקואילג
םייטפילא םינוטקו םידיהדלא
,םינוטקיד ,םידיהדלאיד ,םייטמוראו
םידיהדלאוטק
תובוכרת
תוינגרוא


,-ונומ -תוצמוח
,תויטמורא תויליסקוברק-ירטו-יד
תוצמוחוטק ,תוצמוחודלא,םרופומורב ,טמורב ,טימורבופיה
,ןירקיפומורב ,תויטצאומורב תוצמוח
ןוטצאומורביד ,םילירטינומורב
תוחכונב
דימורב


טרולכ ,טירולכ
אל תובוכרת
תוינגרוא
רולכ
דיסקואיד-
ןוטצאורולכ
יטמוראורולכ ,םינוטקורולכ
תובוכרת
תוינגרוא
ןגולה תוליכמה


תויליסקוברק -ידו-ונומ -תוצמוח
תוילקיצורטה ,תויטמורא
תובוכרת
אלל תוינגרוא
ןגולה


,םייוור יתלב םינוטק ,םידיהדלא
םירטסארולכ םע יוטיח
ןהש תונוש תובוכרת 140 -מ הלעמל תוהזל וחילצה םירלכומ הייתש ימ לע םירקחמב
לע הדבעמב םירקובמ יוטיח ייוסינב .רולכב יוטיחה ינפל םימב ויה אל רמולכ ,DBPs
רמוחל דבכנ קלח תומרותה ,תויבלופו תוימוה תוצמוח ומכ ,םימב תואצמנה ,תויעבט תובוכרת
.DBSs¹ לש הברהב לודג רפסמ ףא ואצמ ,םימבש ינגרואה

הקיזמה תיתואירבה םתעפשה ללגבו םינגרואולה םירמוח םה DBPs -המ לודג קלח
םורבל ותוא ןצמחמ רולכה ,דימורב םיליכמ םימה רשאכ .רקחמה רקיע םהב דקמתה
.םורב םיליכמה ,DBPs םירצונו

,םירלכומ םימב רתויב הלודגה תוחיכשב םיעבקנה ,DBPs-ה םה םינתמולהירט
תורשע המכ ןיבש םוחתב ענש ,רתויב לודגה זוכירה תלעב הצובקה םג םה ללכ-ךרדבו
.הייתש ימב רתומה ןוילעה לובגה אוהש ,ל"גורקימ 100 דע

תואצמנה ,תויטצאולהה תוצמוחה ןה רתויב תוחיכשה ,ןגולה תוליכמה תוצמוחה ןיבמ
,תוילילש תויתואירב תועפשה שי תויטצאולהה תוצמוחל .ל"רגורקימ תורשע לש זוכירב
.הייתש ימב ןזוכיר לבגוה ב"הראבו

תלעב תבוכרתה איה (תיאונאטוב הצמוחוסקוא-4-(ליתמורולכיד)-4-ורולכ-3) MX
ךא ,ל"גורקימ 0.1 אוה יניפואה הזוכיר .הייתש ימב רתויב לודגה תוינגטומה לאיצנטופ
.הייתש ימ לש תינגטומה תוליעפל 50%-20 -כ תמרות איה

.החינז תיתואירבה םתעפשהו ,ןגולה םיליכמ םניא רשא ,DBPs םג םירצונ הרלכהב
םיווהמ הלא םימהזמ ;םיחינז םה ,יוטיחמ האצותכ םירצונה ,ןאולוטהו ןזנבה יזוכיר
ףא לע .קלדב ורוקמש םוהיזמ ,הברהב םיהובג םיזוכירב םיאצמנ םה רשאכ היעב
תוהזלו אוצמל וחילצה אלש ,DBPs הברה שי ןיידע והוזש תובוכרתה לש לודגה רפסמה
Dissolved יורקה רטמרפ דודמל ןתינ .תויטילנאה תוקידבה לש תוקינכטה תולבגמ ללגב
לכ תא םכסנ םא .ינגרואה ןגולהה זוכיר ללכ תא דדומ רשא ,Organic Halogen - DOX
אוהש ,ינגרוא ןגולה זוכיר לבקנ ,הייתש ימב והוז רשא ,ןגולה םיליכמה םירמוחה יזוכיר
ןגולה לש יתועמשמ זוכיר םייק ןיידע ,רמולכ .DOX לש דודמה ךרעה תיצחממ תוחפ
,יאדול בורק ,ןה הלא תובוכרת .אצמנ אוה תובוכרת וליאב םיעדוי ונניאש ,ינגרוא
ןתקידבל םייטילנאה םיעצמאהש ,הובג ירלוקלומ לקשמ תולעב תוירלופ תובוכרת
תילזונ היפרגוטמורכב רבגומה שומישהו יטילנאה רושכימה לולכש םע ,םויכ .םילבגומ
.הז אשונ םדוקי ,תוסמ יאלג םע

ןימארולכ
אטחמכ שמשמ וז הביסמו ,רתויב ךומנה ןוצמחה לאיצנטופ לעב אטחמה אוה ןימארולכ
תדמשהל דעוימה ,קזח אטחמ ידי-לע ןושאר יוטיח השענ םימב לופיטה ךילהתב .ינשמ
תכרעמב יוטיחה רשכ תרימשל ינשמ אטחמ םיפיסומ ןכמ רחאלו םימזינגרואורקימה בור
ךותב רצוימ ןימארולכ ,בורל .םימזינגרואורקימ לש שדחמ לודיג עונמל ידכ םימ תקפסא
שומישב םירצונה ,DBPs -ה יזוכיר .רולכ ןכמ רחאלו ,הינומא תפסוה ידי-לע םימה
תנכה תטישב יולת םזוכירו ,רולכב שומישב םירצונה הלאמ הברהב םיכומנ ,ןימארולכב
וב ,רתויב רצק ןמזל םנמא ,בצמ היהי ירה הינומא ינפל רולכ םיפיסומ םא .ןימארולכה
תריצי לידגמ רולכ לש ףדוע זוכיר .הובג זוכירב DBPs רצויה ,ישפוח רולכ םימב שי
אלא ,הרלכהב תורצונה ,תוינגרואולהה תובוכרתה ןה םירצונה ,DBPs -ה רקיע .DBPs
םה ללכהמ םיאצוי .רולכ םע יוטיחה תעב רצונה ןזוכירמ (20%-3) הברהב ךומנ ןזוכירש
םימב םזוכירמ הובג ןימארולכב ולפוטש םימב םזוכירש ,דימורב וא ,דירולכ-ןגונאיצ
.ורלכוהש

דיסקואידרולכ
שיו ןוצמח ירצות ,רקיעב ,םה יאולה ירצות .רולכמ קזח ןצמחמ אוה דיסקואיד-רולכ
ךומנ DBPs לש ללוכה זוכירה .תוינגרוא תולוקלומל רולכ לש חופיס תויצקאיר תוחפ
,םימ תוינגטומש ,אצמנ ךכל המאתהב .רולכב רשאמ דיסקואיד-רולכ םע יוטיחב הברהב
טירולכ .ורלכוהש םימ לש תוינגטומהמ 15% -כ קר ,איה דיסקואיד-רולכב םיאטחמה
םירמוחה ,םיינגרואה םירמוחה ןיבמ .דיסקואיד-רולכב יוטיחמ ירקיעה DBP -ה אוה
ולפוטש הייתש ימב והוז כ"הס .תויליסקוברקה תוצמוחה םה רתויב םיחיכשה
.םינוש DBPs 33 דיסקואיד-רולכב

ןוזוא
תדמשהל הלודג ותוליעי ןכלו ,רתויב קזחה ןוצמחה לאיצנטופ ןוזואל ,םיאטחמה ןיבמ
84 והוז ,ןוזואב לופיט ורבעש ,הייתש ימב .םוידירופסוטפירק ללוכ ,םימזינגרואורקימ
,םידיהדלא םה םיירקיעה DBPs -ה ,דימרוב לש םיכומנ םיזוכירב .תונוש תובוכרת
לש איה האבה הצופנה תובוכרתה תצובק .ל"רגורקימ לש תודדוב תורשע אוה םזוכירש
.תויליסקוברק תוצמוח

,םיכומנה םיזוכירב רתויב תונטק ןה םידיהדלאה לש תורישיה תויתואירבה תועפשהה
םיקדיחל ןוזמ רוקמ םיווהמ תוצמוחהו םידיהדלאה .הייתש ימב םיאצמנ םה םהבש
,ןכל .יוטיח רחאל םיקדיח לש שדחמ לודיג תדדועמ םימב םיהובג םיזוכירב םתואצמיהו
.םימב לופיטה תניחבמ היעב תווהל לוכי הלא תובוכרת לש לודג זוכיר
תניחבמ רתויב יתועמשמהו ,םורב םיליכמה ,DBPs םירצונ םימב דימורב תוחכונב
1.9 - דחוימב הובג דימורבה זוכיר ,תרנכה ימב .טמורבה אוה תויתואירבה תועפשהה
.רתומל רבעמ טמורב לש םיהובג םיזוכיר תריצי םורגי ןוזואב יוטיחש יופצו - ל"גמ

דומעה שארל הרזח


תונקתו תויתואירב תועפשה
האצמנ ,םירלכומ םייליע םימ ותשש ,תויסולכוא לע םייגולוימדיפא םירקחמב
ןטרס ןיבל ,יליע רוקממ םירלכומ הייתש ימל הפישח ןיב ,הנטק םנמא ,היצאיצוסא
תויח לע ושענש ,םייגולוקיסקוט םירקחמב .סגה יעמהו קדה יעמה ,ןתשה תיחופלש
,םיארמ הלא םירקחמ .סגה יעמבו תוילכב ,דבכב ןטרס םימרוג DBPs -הש אצמנ ,הדבעמ
םירמוחב תוצובקה ךותבו םירמוחה תוצובק זוכירב תויולת תויתואירבה תועפשההש
וליבוהש ,תוילילש תויתואירב תועפשה םהל שיש ,רתויב םיחיכשה DBPs -ה .םייפיצפסה
:םה ,הייתש ימב םזוכיר תא הליבגמה הקיקחל
ןתמומורבידורולכ ,םרופורולכ) םינתמולהירטה תעברא ןיבמ השולש :םינתמולהירט .1
אצמנ (ןתמורולכומורביד) יעיברה וליאו ,םייח יעלבב ןטרס ימרוגכ וחכוה (םרופומורבו
חוויד 1998 תנשמ רקחמ .הדבעמ תויח לש תוחתפתההו הייברה תכרעמ לע הערל עיפשמ
יעוריא ןיבל ,םינתמולהירט לש דחוימב הובג זוכיר םיליכמה ,םימ תייתש ןיב רשק לע
םע םימ תייתש ןיב היצאיצוסא האצמנ רחא רקחמב .ןוירהה לש ןושארה שילשב תולפה
.תויגולוריונ תועיגפל ןוכיסב הנטק היילע ןיבל ,םינתמולהירט לש הובג זוכיר
-יד) תוצמוח יתש לע קר ושענ םייגולוקיסקוט םירקחמ :תויטצאולה תוצמוח .2
.דימורב םיליכמ םניאש םימב תוצופנה הלא - תומיקה עשתה ןיבמ (תויטצאורולכ-ירטו
.םירבכעב ןטרס תומרוג הלא תוצמוחש ,אצמנ
.הדבעמ תויחב הימנא םרוג :טירולכ .3
.םירבכעב תוילכ ןטרס םרוגכ אצמנ ןכו ,יסקוט רמוח :טמורב .4

MCLG - םיצלמומ םייברמ םיזוכירו ,MCL - םירתומ םייברמ DBPs יזוכיר :2 'סמ הלבט
MCL
MCLG
MCL
MCL
MCLG

אטחמ
לארשי
1997
WHO
1993
הליהקה -EEC
1998 ,תיפוריאה
1998 ב"הרא


100

100
80

םינתמולהירט
רולכ

200


0
םרופורולכ


60


0
ןתמורולכידומורב


100


60
ןתמורולכומורביד


100


0
םרופומורב


םילירטינוטצאולה


90לירטינוטצאורולכיד


1לירטינוטצאורולכירט


100לירטינוטצאומורביד

ןיא

ןיא
60*

תויטצאולה תוצמוח


50


0
תיטצאורולכיד


100


300
תיטצאורולכירט

ןיא

ןיא

ןיא
םידיהדלאולה


10טרדיה לרולכ

600
200**
ןיא
1000
800
טירולכ
רולכ
דיסקואיד
ןיא
25**
10
10
0
טמורב
ןוזוא

.תומייק עשת ךותמ תוצמוח שמח לש ןזוכיר םוכס *
.םיינמז םיכרע **

חיטבהל ידכו ,םייגולוקיסקוטהו םייגולוימדיפאה םירקחמב ולבקתהש ,םיאצממה רואל
ימב DBP -ה זוכיר תא םיליבגמה ,םינקת ועבקנ ,היסולכואה תואירבב העיגפ לש םומינימ
םנשי .זוכירה תולבגה ועבקנ םהיבגל רשא ,DBPs -ה םיטרופמ 2 הלבטב .הייתשה
.ףואשל שי םהילאש ,Maximum Contamination Level Goal - MCLG םייוצר םייברמ םיזוכיר
הניא וז הרטמ םיבר םירקמבש ןוויכ .ספא אוה MCLG -ה ,םינטרסמ םירמוח רובע
הלבטה .Maximum Contamination Level - MCL םירתומ םייברמ םיזוכיר ועבקנ המישי
,תיפוריאה הליהקה לש תונקתה ,1998 רבמצדב רשואש ,ינקירמאה קוחה תא תללוכ
,םינקתב הדימע בייחל תוכמס ןיא WHO -ל) WHO - ימלועה תואירבה ןוגרא תוצלמה
.לארשי תנידמב תושדחה תונקתהו ,(ץילמהל קר אלא

Information Collection Rule ICR - ב"הראב עדימה ףוסיא קוח
-ה תמישרמ הברהב הרצק ,הייתשה ימב לבגוה םזוכיר רשא ,2 הלבטב DBPs -ה תמישר
-ה תא םיביכרמה םירמוחה ראש לכמ םלעתהל קדצומ םאה .םימב ואצמנש ,DBPs
ICR -ה קוח תעצה .וז הלאש לע תונעל דעוימה ,ךילהת להנתמ ב"הראב ?DBPs
םירטמרפ רטנל םימ יקפס תבייחמ ,1994 תנשב המסרופש ,(Information Collection Rule)
םיאצמנ םהש ,ששח שיש הלאכ ,םייפיצפס DBPs יזוכיר ללוכ ,םימ תוכיא לש םיללוכ
.הלבגהל דעוימ םזוכיר ןכלו ,תילילש תיתואירב העפשה םורגל םילוכיה ,םיזוכירב
עדימה .תואצותה דוביע םייקתמ תעכ .1999 תליחתב םיתסהו 1997 ילויב לחה רוטינה
ךכל םאתהבו ,הלא םירמוחב הנומטה הנכסה תכרעהל שמשי הז קוח תרגסמב ףסאנש
.תיתואירב הנכס הווהמ םזוכירש ררבתיש ,DBPs -ה יזוכיר תא ליבגתש ,הקיקח ךרעית

דומעה שארל הרזח


יצראה םימה ליבומ תכרעמב DBPs
בכרה שי הלא םימל .תרנכה ימ אוה ירקיעה םייליעה םימה רוקמ ,לארשי תנידמב
תריצי לש הימיכה לכ לע עיפשמ הז רבד .ל"גמ 1.9 דימורב לש הובג זוכיר אוהו ידוחיי
לע עדימה .רולכ םוקמב םורב םיליכמ הרלכהב םירצונה םירמוחה בורש ךכ ,DBPs
תרנכה ימב DBPs אשונב רקחמה .רתויב לבגומ הלא םירמוח לש תויתואירבה תועפשהה
תורצוויה ודמלנ הליחת .הנש םירשעכ ינפל ןוינכטב לחה יצראה םימה ליבומבו
ביט תעפשה ,הריציה לש הקיטניקהו לאיצנטופה ,3,4רולכ םע יוטיחב םינתמולהירט
הובג םינמדוקה ביטו הובגה דימורבה זוכיר ללגב .םינמדוק תקחרהו הנשה תנוע ,םימה
DBPs -ה ללכב םינתמולהירטה לש םקלחו ,תרנכה ימב םינתמולהירט תריצי לאיצנטופ
.דחוימב הובג

,םיהובג םינתמולהירט יזוכירל םרג ,יצראה םימה ליבומ לש וכרואל ,רולכב יוטיחה
יוטיחה ףלחוה ,ךכמ האצותכ .ליבומה לש ןורחאה וקלחב אטחמב רוסחמ אצמנ ףסונבו
אוה הז יוטיח רטשמ .ןימארולכו דיסקואידרולכ םיאטחמה בולישב ,B רשגב רולכב
תריצי הרקחנ ,ךכיפל .דואמ לבגומ היה הלא םיאנתב DBPs תריצי לע עדימהו ידוחיי
,םירחא DBPs תריצי ןכו ,ןימארולכו דיסקואידרולכ םיאטחמה בולישב שומישב DBPs
ףתושמ רקחמב - 1994-96 םינשב 5,6 דימורב ןגונאיצו תויטצאולהירט תוצמוח םיללוכה
,םיינגרואה - DBPs -ה יזוכיר יצראה ליבומה ימב ודדמנ -7תורוקמ תרבחלו ןוינכטל
יפכ ,םיעצוממה םיזוכירה .ICR -ה קוח יפ-לע םרטנל שיש םירמוחה תמישרב םיאצמנה
.3 הלבטב םינתינ ,(באז תנחתב יוטיחה רחאל רצק ןמז) אתת דרומב ודדמנש

אתת דרומב (לקשמ %) םגוליפו (ל/'רגורקימב) DBPs יזוכיר עצוממ .3 'סמ הלבט
MCLG
WHO
MCL
ב"הרא
עצוממ
תפוקתב
םוינידיריפה
אל ,יתנש עצוממ
תפוקת ללוכ
םוינידיריפה95
28
70
28
םיינגראואולה םירמוח ללכ DOX
ההוזש ינגרואה ןגולהה %

80
44
33
םיינתמולהירט
םינתמולהירט גוליפ
200<1% םרופורולכ
601% ןתמומורבורולכיד
1007% ןתמורולכומורביד
10092% םרופומורב


9
7
םילירטינוטצאולה
םיירקיע םילירטינוטצאולה גוליפ
21% - לירטינוטצאומורב
10079% - לירטינוטצאומורביד

60
21
14
(תוצמוח 8) תויטצאולה תוצמוח
תויטצאולה תוצמוח גוליפ
תוירקיע
48% - תיטצאומורביד
38% - תיטצאומורבירט
7% - תיטצאורולכומורביד
תוינצמחורולכ תובוכרת


<0.1
<0.1
םינוטקורולכ


<0.2
<0.2
טרדיה לרולכ


<0.1
<0.1
ןירקיפורולכ


<1
<1
דירולכ ןגונאיצ


5
5
דימורב ןגונאיצ
200*
1000
500
500
(8)טירולכ
ינמז ךרע *

זוכירמ האצותכ ,םורב םיליכמ יצראה םימה לעפמב DBPs -ה בורש ,םיאור הלבטהמ
.הובגה דימורבה

הוושנ םא .רולכ םע יוטיח ידי-לע השענש ,םדקומה לופיטב ורצונ םיינגרואה DBP -ה בור
ב"הראב םירתומה םייברמה םיזוכירל ,יצראה םימה לעפמ ימב ודדמנש ,םיזוכירה תא
םומיסקמהמ הברהב םיכומנ ודדמנש םיזוכירהש הארנ ,WHO -ה יפ לע םיצלמומהו
ודרי 2002 תנשבו ,קוחב הרמחה תננכותמ ב"הראב .לודג ןוחטיב חוורמ שיו ,רתומה
תוצמוח לשו,ל"גורקימ 40 -ל םינתמולהירט לש םירתומה םייברמה םיזוכירה
םוינידיריפה תחירפ תפוקתב םינתמולהירטה זוכירש ,הארנ .ל"גורקימ 30 -ל תויטצאולה
דומעי תויטצאולהה תוצמוחה זוכיר וליאו ,הלא םירימחמ םיקוח יפל ,רתומה לע הלעי
.תושירדב

דומעה שארל הרזח


םוכיס
לרטנל :יוטיחה לש תודגונמה תורטמה יתש ןיב רשפל ךיא אוה םימב לופיטב לודג רגתא
לש יאול ירצות תורצוויה תא םצמצלו םיירוטקידניאו םיינגותפ םימזינגרואורקימ תלועפ
.DBPs יוטיחה

םימב םיאצמנה םינגותפמ הנכסה ללכ רועזימ לש הרטמל םימגרתמ הזה סקודרפה תא
םרותה ירקיעה םרוגה תא רולכב ואר 80 -הו 70 -ה תונשב .םינטרסמה DBPs -המו
.םירלכומ םימ ןיבל THM ןיב רשקה לש ןושארה יוליגה ללגב רקיעב ,DBPs -ה תייעבל
םג ךא ,םינימארולכו דיסקואידרולכ ,ןוזוא םיללוכה ,םייביטנרטלא םיאטחמ ופדעוה
םוקמ שי הלאה םיאטחמה לכלש ,םיניבמ ונא םויכ .םהלש DBP -ה תא םירצוי םה
.יללכה ןוכיסה תנטקהל םורתי םיאטחמ לש בולישו ,יוטיחב

דומעה שארל הרזח


תורוקמ
1. Richardson S. Drinking Water Disinfection By-Products, in Encyclopedia of Environmental
   Analysis and Remediation, R. Meyers Ed. John Wiley 1998, 1398.
2. National Primary Drinking Water Regulations Disinfectants and Disinfection Byproducts
   United States Federal Register, Vol. ,63 No. ,241 December ,16 1998.
3. Rrebhun, M., Manka, J., Zilberman, A. Trihalomethane Formation in High-Bromide Lake Galilee
   Water J. Am. Water Works Assoc. 1988, 80 (6), 84.
4. Rebhun M.; Heller-Grossman L.; Manka J.; Kimmel D. and Limoni B. Trihalomethane
   Formation and Distribution in Bromide-Rich and Ammonia Containing Lake Water. In Water
   Chlorination: Chemistry Environmental Impact and Health Effects; Jolley R. L. et al. Eds; Lewis,
   Chelsea, Mich. 1990, Vol 6, .665-680.
5. Heller-Grossman L.; Manka J.; Limoni-Relis B. and Rebhun M. Formation and Distribution of
   Haloacetic Acids, THM and TOX in chlorination of Bromide-Rich Lake Water Wat. Res. 1993,
   27,1323-1331.
6. Heller-Grossman L., Idin A., Limoni Relis B. and Rebhun, M. Formation of Cyanogen Bromide     (CNBr) and Other Volatile DBPs in the Disinfection of Bromide-Rich Lake Water Environ. Sci. &
   Technol, 1999, 33, 932-937.
םימהזמורקימ תורצוויה סילר-ינומיל .בו ןידיא .א ,ןמסורג-רלה .ל ,ןוהבר .מ .7
רקחמל ןוינכטה דסומ ,"תורוקמ" ןומימב 013-164 רקחמ ,ר"אפמה יוטיחב םיינגרוא    
.1996 רקחמ תנש ,חותיפו   
םיאטחמ תיראש ירחא בקעמ ק"ז .יו ןייטשדלוג .מ ,ראוהנייטש .צ ,.ב סילר-ינומיל .8
.1995-6 םינשל ח"וד ,"תורוקמ" תרבח .יצראה ליבומה ימב יוטיח ירצותו   

:רמאמה ירבחמ תודוא
.הפיח ,ןוינכטה ,תיחרזא הסדנהל הטלוקפה ,םימהזמ ורקימל הדבעמ ,ןמסורג-רלה יליל
.הפיח,ןוינכטה ,תיחרזא הסדנהל הטלוקפה ,תיתביבס הסדנהל הרדתקה ,ןוהבר םחנמ 'פורפ

32 ,8-3 * 1999 ינוי * 392 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ