תונורתפו תויעב :יצראה ליבומה ימ יוטיח
אחא-בר םייח `רד :תאמ
.46, 17-11 םידומע ,(1999 ינוי) ,392 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

חיטוי מי המוביל הארצי: בעיות ופתרונות
:רמאמה יקלח
יללכ אובמ
רולכה
(ClO2) ינצמח-ודה רולכה
ןימארולכ בולישב ינצמח-ודה רולכה - שדחה יוטיחה רטשמ
דיתעב יצראה ליבומה ינפ ןאל
תורפס


יללכ אובמ
םהיתונורתי לע ,יצראה ליבומה ימ יוטיחל םישמשמה ,יוטיחה ירמוח תא טרפנש ינפל
.ךכל תוולנה תויעבה לעו ללכב יוטיחה לש ותובישח לע הרצקב דומעל הסננ ,םהיתוערגמו
תיברמ לש םתוליעי ,םלוא .תוריהמבו תוליעיב םיסוריוו םיקדייח תדמשהל שורד יוטיחה
םיליפטהו קפסב תלטומ ,(םיטיזרפ) םיליפט תדמשהל ,םילבוקמה יוטיחה ירמוח
םיליפטה .1 יוטיח רמוח לש ידמל הובג זוכיר תוחכונב םג דורשל ,םקלחב ,םילגוסמ
םוידירופסוטפירקהו (Giardia) הידראי'גה םה םויכ רתויב םיגיאדמה
תכרעמ ילעב םישנאל דחוימב םינכוסמו לוכיעה תכרעמב םיעגופה (Criptosporidium)
םלועב ומשרנ תונורחאה םינשב .תולתשה ורבעש םישנאו סדייא ילוח ומכ ,הדורי ןוסיח
ןוסיח תכרעמ ילעב םישנא ברקב ,ל"נה םיליפטל םיסחוימה ,תוומ ירקמ לש רכינ רפסמ
.החכוה אל ןיידע ליבומה ימב ולא םיליפט לש םתוחכונ .היוקל

םיינגרואה םירמוחהו יוטיחה ירמוח ןיב הבוגתה ירצותמ תעבונ יוטיחה לש תפסונ היעב
םירמוח םייורקה ,(תרנכה ימ ומכ ,םייליע םימב רקיעב) םימב םיאצמנה ,םייעבטה
םע םהלש יאוולה ירצותו ,םייליע םימבש תיבובקרב ולא םירמוח לש םרוקמ .םיימוה
,םיליער תויהל ,םקלחב ,םילולע (Disinfection by Products - DBPs) יוטיחה ירמוח
תא םיווהמו ,והנשמל דחא יוטיח רמוחמ םינוש יאוולה ירצות .םינטרסמ וא םיינגטומ
.יוצרה יוטיחה רמוח תריחבב םייזכרמה םילוקישה דחא

יפוא תולבקמו תופירחמ ,םיליפטהו יאוולה ירצות ונייהד ,ליעל ורכזנש תויעבה יתש
:תואבה תוביסהמ תאזו ,תרנכהמ ןוזינה ליבומה ימב ידוחיי
.םיימוה םירמוח לש (ל"גמ 6-4) ידמל הובג זוכיר םיליכמ תרנכה ימ
לש (יליע רוקממ הייתש ימב) םלועב הובגה זוכירה תא םיליכמ תרנכה ימ
טמורבל םג ילוא הנטק הדימבו ,רולכ תוחכונב םורבל ןצמחתמה ,(Br -) דימורב
םקלחבש ,יאוול ירצות רתוי רצויו רולכהמ רתוי יביטקאיר םורבה .(BrO3-)
יזוכיר םלוא 2,ןטרסמ רמוחכ עודי ומצעלשכ טמורבה .םיליער תויהל םילולע
.הנכס םושמ םהב ןיאו רתויב םיכומנ ויה ,ליבומב הכ דע ודדמנש ,טמורבה

רבד - הייתש ימל סחיב ידמל ההובג ,ליבומה תא םיניזמה ,תרנכה ימ תוריכע
.םיליפטל הסחמ תתל םילולעה ,םיפחרמ םיקיקלח יוביר לע דיעמהוטרופי רשא םינוש יוטיח ירטשמ םינשה ךשמב וסונ ליבומבש ,ךכל ומרג ל"נה תויעבה
.ןלהל

דומעה שארל הרזח


רולכה
ימ יוטיחל םג שמישו ,תובר םינש ךשמב הייתש ימל יתרוסמה יוטיחה רמוח היה רולכה
ההובג התיה ליבומב רולכה תכירצ .(ךרעל 1981 דע) תונושארה ויתונשב יצראה ליבומה
רולכה תכירצל תפסונ הביס .ויתוחולש לכב יוטיח תיראש לע רומשל ךרוצהו ,וכרוא ללגב
,pH -ה הלועש לככש ,הדבועה ףוריצב ,(pH>8) תרנכה ימ לש הובגה pH -ה הניה ההובגה
.הנטק רולכה לש יוטיחה תוליעי

ידמל םיהובג םיזוכיר 70 -ה תונשב ליבומה ימב ודדמנ ההובגה רולכה תשירדמ האצותכ
םירמוחה תצובקמ דחא וניהש ,(CHBr3) םורופומורב לש רקיעבו ,יאוול ירצות לש
.(THM) םינתמולהירט היורקה

ולע ףאו ,ועיגה ליבומב םורופומורבה יזוכירש ,תוארל ןתינ ,'א רויאמ ןכו ,1 'סמ הלבטמ
כ"הס זוכיר ,םויכ םלועב תולבוקמה תונקתה יפלש העשב ,(ppb) ל"גקמ 100 לע ,םיתיעל
.ל"גקמ 100 לע הלעי אל THM-ה תצובקמ םירמוחה

יצראה ליבומה ךרואל תונוש תונחתב (THM) םינתמולהירט תדידמ :1 'סמ הלבט
(הרלכהה) יוטיחה תפוקת ךשמב
םינגולה
םיינגרוא
םייללכ
TOX
(ppb)
-תמורולכירט)
(ןא
םרופורולכ
CHCl3
(ppb)
-רולכידומורב
ןאתמו
CHBrCl2
(ppb)


ולכומורביד
ןאתמור-
CHBr2Cl
-מומורבירט)
(ןאת
םרופומורב
CHBr3
(ppb)

הייהש ןמז
ירחא
הרלכה
הנושאר
(תועשב)
םוקימ
ךיראת
10
0
0
0
0
0
החבט
4.5.78
130
1.5
1.5
8
55
0.5
ןומלצ
ירחא)
(הרלכה
4.5.78
85
0.5
0.2
1.5
7
4
לוכשא
ינפל)
(הרלכה
4.5.78
190
1.5
3.7
10.5
117
4.3
לוכשא
ירחא)
(הרלכה
4.5.78
185
3.5
1.5
7
38
17
שאר
ןיעה
ינפל)
(הרלכה
4.5.78
250
2.5
1.5
12
102
17.5
שאר
ןיעה
ירחא)
(הרלכה
4.5.78

םינשב ודדמנ אל (1 'סמ הלבטב םירכזנה ולא דבלמ) הרלכה לש םירחא יאוול ירצות
ןוהבר 'פורפ לש ותדבעממ ןמסורג יליל תונורחאה םינשב הכרעש םייוסינמ םלוא ,ןהה
תלטובמ אל תומכ םג תרצונ ליבומב ושמישש הרלכהה יאנתבש ,קיסהל ןתינ 3,ןוינכטב
הנורחאל הלגתנש ,רחא רמוח .תוליערכ תועודי ןה ףאש ,תויטצאולה תוצמוח לש
ןגונאיצה וניה ,(ןמסורג יליל ידי לע אוה ףא) ליבומ ימ לש היצנירולכ תעשב הדבעמב
,(ל"גקמ 35 דע עיגהש זוכירב) הייתש ימב םלועב הנושארל ןאכ הלגתנ הז רמוח 4.דימורב
תומוקמב דדמנו ,ןכל םדוק דוע עודי היה - דירולכ ןגונאיצה - ולש גולומוהה יכ םא
זוכיר ,WHO -ה תוצלמה יפ לע .ל"גקמ 10 לע הלע אל ללכ ךרדבש ,זוכירב םלועב םינוש
.ל"גקמ 70 לע הלעי אל (דירולכ-ןגונאיצו דימורב-ןגונאיצ ללוכ) ויתורוצ לכ לע דינאיצה

תנשב לחהש ,ךכל םרגש אוה ,היצנירולכ תעשב ליבומב םירצונה ,יאוולה ירצות יוביר
ינצמח-וד רולכ תרזעב יצראה ליבומה ימ יוטיחל "תורוקמ" תרבח הרבע ,ךרעל ,1982
.ClO2

דומעה שארל הרזח


(ClO2) ינצמח-ודה רולכה
םינתמולהירטה יזוכירב תיתועמשמ הדירי הלח ינצמח-וד רולכב יוטיחל רבעמה תובקעב
רולכה :הב ץוקו הילא ,םלוא .ליבומב םירצונה ,םירחאה םיינגרואולהה יאוולה ירצותבו
רצויו (ןצמחמכ רקיעב) םימב םיאצמנה ,םיימוהה םירמוחה םע ביגמ אוה ףא ינצמח-ודה
,ינצמח-ודה רולכה לש ותייעב רקיע ,םלוא .ךשמהב דומענ םהילעש ,יאוול ירצות
.יוצר אל רמוח אוה ףאש ,(ClO2-) טירולכל רזחתמ ומצע אוה ןצמחמ רמוח ותויהבש
ללוכ) תונוש תונידמ לש םימה תונקתב לבגוה הייתש ימב טירולכ לש יברמה זוכירה
,הימנילובולג-אטמ םורגל לולע טירולכה יכ ,ררבתנש רחאל ל"גקמ 500 -ל (לארשי
.(םירחאו G6PD deficiency-מ םילבוסה) םישיגר םישנאו תוקונית לצא דחוימב
5.םירבועב חומה תוחתפתה תא בכעל יושע טירולכש ,אצמנ תודלוח םע םייוסינב
הייתש ימב ךפוה ךרצנש ינצמח-ודה רולכהש ,םיאצממה רואל הרימחמ טירולכה תייעב
.טירולכ זוחא 60-50

יכ) ל"גמ 1 לעמ ינצמח-ודה רולכה תנמ תא תולעהל ןיאש ,ןבומ ליעל רומאהמ האצותכ
לכב אטחמ תיראש תרימשל הקיפסמ אל וז הנמו ,(טירולכ ל"גקמ 500 לעמ ורצוויי זא
bacteria) םיקדייחה תחימצ שודיח איה תענמנ יתלבה האצותה .ליבומה תוחולש
.ראותש יוטיחה רטשמב תיזכרמה היעבה התיה ןכא וזו ,(regrows

,ןצמחמ רמוחכ רקיעב לעופ ינצמח-ודה רולכהש ,רמאנ רבכ ,םירחא יאוול ירצותל רשא
'סמ הלבטב םיגצומה ולא ומכ םיימוה םירמוח לש ןוצמיח ירצות םה יאוולה ירצות ןכלו
.2
רחא קלח יבגל םלוא ,היד הרקחנ אל ןיידע 2 'סמ הלבטב םירמוחהמ קלח לש םתוליער
רולכה לש תוימיכה ויתובוגתש תודבועה רואל ,ןכ לע רתי .הכומנ ותוליערש עודי
הנטק םימב ותכירצו 9,רולכה לש ולאמ רתוי הברה תויביטקלסו תויפיצפס ינצמח-ודה
והזו ,רתוי הנטק איה ףא ינצמח-ודה רולכה לש יאוולה ירצות תומכש ,רעשל ןתינ ,רתוי
.ירקיעה ונורתי

הייתש ימב ינצמח-וד רולכ לש םיינייפוא יאוול ירצות :2 'סמ הלבט
(תורפס)
הארמ רפסמ
םוקמה
ביכרמ
הצובק
6
Propanal לאנפורפ
םידיהדלא
6
Methylpropanal לאנפורפ ליתמ
Aldehydes
6
3-Methylbutanal לאנטוב ליתמ -3

6
n-Pentanal לאנטנפ

6
n-Hexanal לאנסקה

6
n-Heptanal לאנטפה

7
ןוניקוזנב - 4 ,1 - ליטוביד ,6 ,2
2,6-di-t-buty-1,4-benzoquinone
םינוטק
Ketones
7

ןונסקה 2 (0 ,1 ,3)ולקיציבליתמיד -5,3 - ליטוביד -5 ,1
1,5-di-t-buty-13,5-dimethylbicyclo(3,1,0)hexan-2-on

7
לונפ-ליתמ ונימא -4 ליטוביד -6 ,2
2,6-di-t-buty1-4-amino methyl-phenol

8
Butanoic acid תיאונטוב הצמוח
תוצמוח
8
Pentanoic acid תיאונוטנפ הצמוח
תויליסקוברק
8
Hexanoic acid תיאונסקה הצמוח
Carboxilic
8
Heptanoic acid תיאונטפה הצמוח
acids
8
Octanoic acid תיאונטקוא הצמוח

8
Benzoic acid תיאוזנב הצמוח


דומעה שארל הרזח


ןימארולכ בולישב ינצמח-ודה רולכה - שדחה יוטיחה רטשמ
הלידגה תיעב ,רומאכ ,התיה ינצמח-ודה רולכה לש יוטיחה רטשמב תיזכרמה היעבה
תרבח הטילחה בוש 90 -ה תונש תליחתבש ,ךכל המרגש איהו ,םיקדייח לש שדחמ
ןימארולכה תא ינצמח-ודה רולכל ףרצלו יוטיחה רטשמב םיוסמ יוניש עצבל "תורוקמ"
אטחמכ שמשי (ל"גמ 1 -כ לש זוכירב) ינצמח-ודה רולכהש ,התיה הנווכה .(NH2Cl)
לע רומשי (ל"גמ 0.8 -כ לש זוכירב) ןימארולכהו ,םיסוריוו םיקדייח דימשיש ינושאר
,תאז .שדחמ הלידגה תא ענמיו ןמז ךרואל (Desinfectants Residual) יוטיחה תויתיראש
ןמז םימב םייקתמה ,ביצי רמוח ךא ,שלח אטחמ וניהש ,ןימארולכה לש ויתונוכת ללגב
.שדחמ םיקדייח תלידג עונמל ידכ וידו ,ךשוממ

ופיסוה הליחתש ןפואב ,וידחי יוטיחה ירמוח לכ תא ליעפהל וטילחה תוילועפת תוביסמ
תא ופיסוה ךכ רחאו ,(רולכו הינומאה ןיבש הבוגתב רצונ ןימארולכה) הינומא םימל
.ינצמח-ודה רולכה םע דחי רולכה

ןתינ 3 'סמ הלבטבו ,יאוול ירצות רתוי קודבל ועדי רבכ ישילשה יוטיחה רטשמ ןמזב
יברמה זוכירל תחתמ הברה ,ריבס זוכירב ויה ודדמנש יאוולה ירצות לכש ,תוארל
תונקתב םיללכנ םניא ןיידע יוטיח לש יאוולה ירצות תיברמ) םלועב תונקתה יפ לע רתומה
:רחא רוקממ המיענ אל העתפה םיליעפמל התפיצ ןאכ ,םלוא .(םימ תוכיאל תוילארשיה
,ינצמח-ודה רולכה זוכירב תיטסרד הדירי הלח יוטיחה ירמוח תפסוה םע דיימש ,ררבתה
דחא ףאש ןוויכמ המולעת רדגב התיה וז העפות .יוטיחה תוליעי תא קפסב דימעהש רבד
ריבסהל לוכיה ,ןפואב ינצמח-ודה רולכה םע ביגמ וניא ,הסימתב םיאצמנה ,םיביכרמהמ
.העפותה תא

ישילשה יוטיחה רטשמב ודדמנש יאוולה ירצות :3 'סמ הלבט
TOX (ug/l)
םינגולה
םיינגרוא
םייללכ
CNBr (ug/l)
MCL* 70
ןגונאיצ
דימורב
לכ רובע)
(םידינאיצה
HAN (ug/l)
לירטינוטצא-ולה
HAA (ug/l)
MCL * 60
תוצמוח
תויטצאולה
THM (ug/l)
MCL * 80
םינתמולהירט
םוקימ
95
13.6
8.2
13.6
42.6
ןומלצ
ירחא)
(הרלכה
68
5
3.5
5
42.6
לוכשא
(הרלכה ינפל)
82
14
7.1
14
31.5
לוכשא
ירחא)
(הרלכה
86
12.9
9.4
12.9
39.3
ןיעה שאר
ירחא)
(הרלכה

Maximum Contamination level רתומ יברמ זוכיר - MCL *
תויטצאולה תוצמוח - Haloacetic acids - HAA
םילירטינוטצא ולה - Halo AcetoNitrits - HAN
דימורב ןגונאיצ - Cianogen Bromid - CNBr
םייללכ םיינגרוא םינגולה - Total organic Hallogens - TOX

התווצו סילר-ינומיל הכרב ר"ד הכרעש ,ףלאמ יוסינב אצמנ המולעתל ירשפא ןורתפ
ימ החקל הכרב .הרצקב וריבסהל הסנא ןלהלש ,"תורוקמ" לש תיזכרמה הדבעמהמ
,ולאל םימוד םיזוכירב ינצמח-וד רולכו הינומא םהל הפיסוהו ,יוטיחה ינפל ליבומ
הנמ לכ ירחאשכ ,תונמב רולכה תא הפיסוה ןכמ רחאל .ליבומה יוטיחב םישמשמה
הז רויאב .'ב רויאב תוארל ןתינ תואצותה תא .תכרעמב םיביכרמה לכ יזוכיר ודדמנ
:תואבה תועפותל בל םישל יאדכ
ל"גמ 2 לש הנמל דע ,לעפומה רולכה תנמ תלדגה םע הלוע יללכה רולכה זוכיר
רולכה ידי לע הינומאה ןצמיח תא םרוג הינומאל רולכה ןיב סחיה הבש ,ךרעל
תא םג ללוכה) ללוכה רולכה זוכיר ןכלו ןימארולכה קרפתמ וז הדוקנב .ןקנחל התכיפהו."הריבשה תדוקנ" תארקנ וז הדוקנ .דרוי (ןימארולכה
,הריבשה תדוקנל המיאתמ ינצמח-ודה רולכה זוכירב תימואתפה הדיריה
.טירולכה זוכירב היילע הלח ליבקמבו

,(העודי אל ןיידע ותוהש) רמוח הארנכ רצונ הריבשה תדוקנבש ,קיסהל ןתינ ןאכמ
תאז תירשפא הנקסמ .טירולכל רזחתמ ןורחאהו ,ינצמח-ודה רולכה ידי לע ןצמחתמה
הכלהמבו ,םידחא םיבלש תללוכ הריבשה תעפותש ,םייקה עדימה לע ךומסל הלוכי
תדוקנ תקחרהש ,תופצל ןתינ ,הנוכנ תאז הנקסמ םא .םידחא םייניב ירצות םירצונ
,ןכאו .ינצמח-ודה רולכה זוכירב הדיריה תא ענמת הינומא תפסוה ידי לע הריבשה
תפסוהש ,ףסונ רופיש םג לח ,ליבקמב .הנתמתה העפותהו הינומאה זוכיר תא ולידגה
.ליבקמב אלו ,ינצמח-ודה רולכה תלעפה ינפל טעמ תעצבתמ רולכה

דומעה שארל הרזח


דיתעב יצראה ליבומה ינפ ןאל
,תיקלח תוחפל ,הבושת תתל יושע הזו ,ליבומה ימ תא ןנסל םיננכתמ קוחר אלה דיתעב
תוביסהמ ,תאז .הכשמהב םג ןיפיקעבו ,רמאמה תישארב ונודנש תוירקיעה תויעבה יתשל
:תואבה
ומכ ,יוטיחל םידימעה ,םיליפט תקחרהל רתויב ליעיה יעצמאכ עודי ןוניסה
.(Criptos Poridium) םוידירופסוטפירקהו (Giardia) הידראי'גה


קלח קיחרהל יושע ,ליבומל ןנכותמה הז ומכ ,עגמ תיצלוקולפב הוולמ ןוניס
יאוולה ירצותל (precursors) םירשבמ םיווהמה ,םיימוהה םירמוחהמ
.יוטיחה לש םייוצר-אלה
דומעה שארל הרזח


(תומוקמ יארמ) תורפס

1.

Okum, AD (1996) - From Cholera to Cancer to Cryptosporidiosis, J.
Environ. Engineering, .453-458

2.


Kurodawa, Y (1986) - Long-term in vivo carrcingenicity tests of
potassium bromate, sodium hypochlorite and sodium chlorite conducted in Japan. Environmental Health Prespectives, 69,
221-235.

3.
Rebhun, M., Heller-Grossman, L., Idin, A. and Limoni-Reis, B. (1995) -
דסומ ,013-164 רקחמ .ר"אפמה יוטיחב םיינגרוא םימהזמורקימ תורצוויה
.1996 יאמ "תורוקמ"ל שגוה .1995 רקחמה תנשל ח"וד ,ןוינכטה

4.


Heller - Grossman L., Idin, A., Limoni - Relis, B., and Rebhun, M.
(1999) Formation of Cyanogen Bromide and other Volatile DBPs in
Disinfection of Bromide-Rich Lake Water. Environ. Sci. Technol., 33(6), 932-936.

5.


Toth, GP, Long, RF, Smith, MK (1990) A Delayed Brain Development
in Rats Exposed to Chlorine Dioxide in Drinking Water. J. Toxicol
Environ Health, 31, 29-33.

6.

Stevens A A (1982) - Reaction Products of Chlorine Dioxide.
Environmental Health Prespectives ,46, 101-110.

7.


De Greef, E, Morris, C., van Kreijl, F. and Morra, FH (1980) - Health
Effects in the chemical Oxidation of Polluted Water. Environmental
Impact and Health Effects, Jolley RL et al eds. vol. ,3 pp. 913-924.

8.


Richardson, S D et al (1994) - Multispectral Identification of Chlorine
Dioxide Disinfection By-Products in Drinking Water. Environ. Sci.
Teechnol., 28:592-596.

9.


Rav-Acha, Ch. And Choshen, E. (1987) - Aqueous Reactions of
Chlorine Dioxide with Hydrocarbons. Environ. Sci. Technol., 21,
1069-1074.

10.
Limoni - Reis, B. and Goldshtein, M. (1996) -
לש תיזכרמה הדבעמה ח"וד .יצראה ליבומב יוטיחה ירמוח ןיב תויצקארטניא
.1996 רבמטפס ,"תורוקמ"
:רמאמה רבחמ תודוא
ש"ע רוביצה תואירבל תודבעמב םימה תוכיא רקחל הדבעמה להנמ ,אחא-רב םייח ר"ד
דרשמ ןיאו ,דבלב רבחמה תעד לע וניה הז רמאמ .ביבא לתב תואירבה דרשמ לש ,סכילפ
.וב רמאנל יארחא תואירבה

46 ,17-11 * 1999 ינוי * 392 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ