יצראה ליבומה ימ יוטיח
ןריל לטיבא :תאמ
.23-18 םידומע ,(1999 ינוי) ,392 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

חיטוי מי המוביל הארצי
4 -כ לש חפנב ,לארשי תנידמ לש רתויב בושחהו לודגה םייליעה םימה רגאמ הניה תרנכה
ןוילימ 400 -כ הנש לכ תרנכהמ םיבאשנ יצראה םימה ליבומ תועצמאב .ק"מ דראילימ
םימהזמ םיליכמה ,םייליע םימ םה םימה .הייתשל שמשמ לודגה םקלחש ,ק"מ
קמעב לוכשא רתאב אצמנה ,יזכרמ לופיט ןקתימל םימרזומ ןכלו ,םינוש םיילאיבורקימ
םאתהב הייתש ימ תוכיאל םאיבהלו םימהזמה תא קיחרהל הרטמב ,הפוטנ תיב
.תואירבה דרשמ תושירדל

םדק-יוטיח
םיבאשנה םימה תוריכעב היילע הלח ,ןדריהמ תומירזה תורבגתה םע ,ףרוחה תנועב
לע .םיבאשנה םימב םייתאוצה םיקדייחה זוכירב היילע הלח ,ליבקמב .יצראה ליבומל
עצובמ יוטיחה .םדק-יוטיח עצובמ םימב וללה םיקדייחה זוכיר תא תיחפהל תנמ
ןונימ .ןומלצ רגאמבו תרנכבש החבטב ליבומה לש הביאשה תונחתב (Cl2) רולכ תועצמאב
.ל"גמ 0.7 היהת יוטיחה רחאל ישפוחה רולכה תיראשש ךכ ,ל"גמ 2.51.0 ןיב ענ רולכה

- HOCL וניה ןצמחמכ ליעפה רמוחה ,םימ יוטיחל רולכ םשוימ רשאכ ,ליגר בצמב
םיאנתב .(ל"גמ 1.9 -כ) םידימורב לש הובג זוכיר םיליכמ תרנכה ימ .תירולכופיה הצמוח
השעמל עצבתמ יוטיחהו ,םורבל דימורבה ןוצמיח שחרתמ ,םימל רולכה םושיי םע ,הלא
.תימורבופיה הצמוח - HOBr וניה ןצמחמכ ליעפה רמוחה .רולכ אלו םורב תועצמאב

ליבומה ימ לש ירקיעה יוטיחה
רתאב עצובמ ,הייתש ימ תוכיאל םימה תא איבהל דעוימה ,ליבומה ימב ירקיעה יוטיחה
.יצראה ליבומה לש 108" רוניצל רגאמהמ םימה תמירז תעב לוכשא

רחאל .רולכ תועצמאב ירקיעה יוטיחה עצוב יצראה ליבומה תלעפהל תונושארה םינשב
תובוכרת רצויו םימב םיסמומ םיינגרוא םירמוח םע ביגמ רולכ יכ ,אצמנ רקחמ לש םינש
תובוכרת לש ןזוכיר תא וליבגה םישדחה םינקתה .ןטרסמ אצמנ ןקלחש ,תוינגרוא-ורולכ
.ל"גקמ 100 -ל הייתש ימב הלא

זוכיר תא תיחפהל תנמ לע ,יצראה ליבומב דיסקואיד-רולכ םושייב לחוה 1984 תנשב
.םינקתב דומעלו םיקפוסמהו םילפוטמה םימב רולכב יוטיחה לש יאוולה ירצות
תובוכרת תריציל ביגמ וניא ,רולכמ רתוי הברה קזח ןצמחמ וניה דיסקואיד-רולכ
םיירקיעה ויתונורסח ינש .םימב יאוול תוחירו םימעט תעינמל ליעיו תוינגרוא-ורולכ
רתאב רצוימ רמוחה - תוחיטבהו ;רולכמ הובג רועישב רקי רמוחה-ריחמה :םניה
טירולכ םה דיסקואיד-רולכב יוטיחה לש יאוולה ירצות .רתויב קילדו ץיפנ םלג רמוחמ
תואירב תניחבמ ,ותובישח ךא ,ל"גמ 0.5 -יוצר יברמ זוכיר עבקנ טירולכ רובע .טארולכו
.אשונה רקחנש לככ תתחופו תכלוה ,רוביצה

דיסקואיד-רולכה תויהב ,םלואו .ללכ ךרדב ,תובוט ויה וז הטישב יוטיחה תואצות
ןהב ,תופוקתב .םימה תקפסא תכרעמב רמוחה לש הריהמ הכיעד השחרתה קזח ןצמחמ
םימה תקפסא דעו יוטיחה עוציב תעמ רפסמ םימי ורבעו תוכומנ ויה ליבומב תוקיפסה
ליעפ יוטיח רמוח תיראש רדעיהב .םימב יוטיח רמוח תיראש הרתונ אל ,םינכרצל
היעבה תא רותפל תנמ לע .םימה תקפסא תכרעמב םיקדייח לש רזוח לודיג שחרתה
בוש המרג וז רולכ תפסות .רולכ תועצמאב םיווקה ךרואל תופסונ יוטיח תודוקנ ולעפוה
.םימב תוינגרוא-ורולכה תובוכרתה תמרב היילע

תוכיא ישנא לש הבישחו המזוי ירפ ,תידוחיי יוטיח תטיש ליבומב הלעפוה 1992 תנשב
,דיסקואיד-רולכ :םיבלש ינשמ בכרומ יוטיחה ."תורוקמ" תרבחב םיליבומה םימה
קרזומו םימב םימזינגרואורקימה תליטקל ישאר אטחמכ שמשמ ,קזח ןצמחמ וניהש
ןתינ אל ,רמוחה לש ברה ןוצמיחה רשוכ בקע ,רומאכ .108" וקל םימה תסינכ םע דיימ
וניה רשא ,ןימארולכ שמשמ ינשמ אטחמכ .ןמז ךרואל יוטיח רמוח תיראש לע רומשל
לש רזוח לודיג ענומה ,טאטסוירטקבכ שמשמו םימב שרדנ וניא ןכל ,שלח ןצמחמ
םימרוזה ,םימל תוקרזומ הינומאו רולכ תוסימת .םימה תקפסא תכרעמב םיקדייח
םילקימיכה תקרזה תרנצב וקלחב רצונ ןימארולכה רשאכ ,108" וקל הנזהה תלעתב
יבטימ רוזיפ לבקל תנמ לע ,םושיי תודוקנ יתש תומייק .םמצע םילפוטמה םימב וקלחבו
.םימב רמוחה לש

תוגירחה רפסמ רשאכ ,םימה תוכיא תניחבמ המצע תא החיכוה וז יוטיח תטיש
.םינשה םע םצמטצהו ךלה תוילאירטקבה


םילשמ יוטיח
וקה" :םיוק השולשל ישארה וקה לצפתמ םש ,ןיעה שאר דע 108" וקב םימרוז ליבומה ימ
המורד ליבקמב םידרויה ,"ןד וק"-ו "יחרזמ וק"-ו ,ביבא לתל םימ קפסמה ,"יברעמה
.הנידמה לש ימורדה הקלחל םימ םיקפסמו

ינושארה םושייה רחאל םימי רפסמ םג םימב הביצי ןימארולכ תיראש חיטבהל תנמ לע
ףדוע םיליכמה ,םימל .םילשמ יוטיח ןיעה שארב עצובמ ,לוכשא רתאב יוטיחה ירמוח לש
.ןימארולכ תריצילו רוזחשל רולכ קרזומ ,הינומא

יוטיחה תמר תעיבק
תיראש :םימרוג ינש תלפכמב היולת ,םימזינגרואורקימ תליטק םשל ,תשרדנ יוטיח תמר
.T-הדידמה עגר דע םושייה תעמ יוטיחה רמוח לש עגמה ןמזו ,C-תדדמנה רמוחה

לככ C x T הלפכמה ךרע הלוע הרוטרפמטב יולת ןוצמיחה תויצקאיר בצקש ןוויכמ
ןמז ןיפולחל וא ,יוטיח רמוח לש רתוי הובג זוכירב ךרוצ שיו ,תדרוי םימה תרוטרפמטש
.ןושארה ןכרצל דע רתוי ךורא עגמ

שרדנה ךרעה .רתוי הובג שרדנה CT-ה ןכ יוטיחל רתוי דימע םזינגרואוריקמהש לככ
וא ,הידראי'ג יאת דחה ליפטה תליטקל שרדנה הזמ ךומנ וניה םיקדייח תליטקל
הובג CT שרדנו יוטיחל דחוימב דימע וניה םוידרופסוטפירק יאת דחה ליפטה .םיסוריו
.וב עוגפל תנמ לע דחוימב

םזינגרואורקימ לכ לש תידוחייה תודימעהו יוטיחה רמוח לכ לש ןצמיחה רשוכל םאתהב
,יוטיח תומרל תוצלמה (Eenvironmental Protection Agency) EPA-ה ידי לע ועבקנ
יוטיחל תויחנהכ וצמואו ,ב"הראב בייחמ קוח תווהמ הלא תוצלמה .CT-כ תואטובמה
תדעוימ ,דיסקואיד-רולכב תעצבתמה ,יצראה ליבומב יוטיחה תמר .יצראה ליבומב
זוכירמ לדוג ירדס 4 -ו הידראי'גה לש יתלחתהה זוכירהמ לדוג ירדס 3 תקחרהל
.ץיקב ל"גמ 0.25 -ל ,ףרוחב ל"גמ 0.4 ןיב הענ רתונה דיסקואיד-רולכה תמר .םיסוריווה

םלוא ,םוידירופסוטפירק תליטקל CT יכרע ןידע ועבק אל םלועב ךכל םיכמסומה םיפוגה
,יצראה ליבומב עצובמש יפכ ,ןימארולכו דיסקואיד-רולכ לש בולישה יכ ,וארה םירקחמ
.תיטסיגרניס העפשה רצוי םהינש בולישו ,םנשיש רתויב םיליעיהמ וניה

רולכה תקפסא יעצמא
טירולכופיה-םוידוס תועצמאב יוטיח עצובמ םינטק םימ תקפסאו לופיט ינקתימב
וניה שורדה דיחיה ןקתההו תויה םלוא ,יזג רולכמ 6 יפ רקי רמוחה .11% זוכירב הסימתב
,תוחיטב תויעבמ םיענמנו וב שומישל תילכלכ הקדצה הנשי ,הרקב יעצמאו ןונימ תבאשמ
.יזג רולכב שומישב תורושקה

שי םימ לש וז תומכב לפטל תנמ לע .הממיב םימ ק"מלמ 1.5 -כ םילפוטמ יצראה ליבומב
תסימתב שומיש .הממיל תונוט 5.0 -ל דע תועיגמה ,דחוימב תולודג רולכ תויומכב ךרוצ
תולעב רולכ תסימת לש םויל תונוט תורשע לש םושיי בייחמ היה טירולכופיה-םוידוס
.דואמ ההובג

סוחד יזג רולכב שומיש תועצמאב יצראה ליבומב תוקפומ רולכה לש תולודגה תויומכה
הזאפהמ :האיצי תויורשפא יתש תיבח לכל .הנוט לקשמב תויבחב קפוסמו ,לזונל
לש ןוילעה הקלחב תאצמנה תיזגה הזאפהמו ,תיבחה תיתחתב תאצמנה ,תילזונה
בקע .תיבחב לזונה חפנמ 1% -כל לבגומ וניה תיזגה הזאפהמ רולכ תקפסא בצק .תיבחה
יודיא לש ךילהת עצבל שורד ןכלו ,תילזונה הזאפב םישמתשמ ההובגה תיתעשה הכירצה
.רולכה

,םומיח ףוג אצמנ וב ,דייאמל תילזונה ותרוצב סנכנ תיבחהמ רולכה הקפהה ךילהתב
20 איה םידאה תרוטרפמט רשאכ ,סויזלצ תולעמ 80 לש םימ תרוטרפמטל דע םמחמה
,םוקאו תסוומ בכרומה ,רוטנירולכל סנכנ יזג רולכ ,הז בלשב .סויזלצ תולעמ 40 דע
תא וכותל קנוי ,םוקאו רצויה ,םימ םרז .הריגס ףוגממו הקיפס דממ ,תוסיו ףוגממ
.ל"גמ 2,000 -כ זוכירב רולכ תסימת רצויו רולכה

,לשמל ,הקיניה וקב ץוציפמ םרגיהל הלוכיה ,ץחלב היילע לכ ,םוקאוב תאצמנה תכרעמב
רולכב שומיש תרשפאמ וז הטיש ,ןכל .תכרעמה תלועפ תקספהו םיפוגמ תריגס םורגת
.רתויב חוטבה ןפואב

דיסקואיד-רולכ רוציי יעצמא
םג .רולכו (NaClO2) טירולכ-םוידוס תבגה ידי לע לוכשא רתאב רצוימ דיסקואיד-רולכ
רוצייל םימייקה ,םינקתימה תיברמ ,יוטיח ךרוצל ץופנ וניה דיסקואיד-רולכ רשאכ ,םויכ
םימ תויומכ יוטיחל ומיאתי רשא ,םינקתימ רותיאב ישוק ונשיו םינטק םניה ,הז רמוח
דיסקואיד-רולכ רוצייל םינקתימ ושכרנ ליבומב הז לופיט תטיש תלחה םע .תולודג
ג"ק 65 דע לש הקופתל וננכות ושכרנש םינקתימה .תפרצ CIFEC תרצותמ
.םלדוגב םיידוחי םניהו ,העשל דיסקואיד-רולכ

ססובמ הז ןקתימ .CIFEC תרצותמ דיסקואיד-רולכ ללוחמ לש יתמכס רואת גיצמ רויאה
רולכה זוכיר תא הלעמה ,הרשעה תאלול איה ,"תיתפרצה האלולה" הנוכמה ,טנטפ לע
תוליעיל ינויח הבגה ךרע ,2.0-ל הבגהה תא האיבמו ל"גמ 5,000 לש זוכירל דע הסימתב
תסימת ןיבל רולכה תסימת ןיב תשחרתמ דיסקואיד-רולכ תריציל הבוגתה .היצקארה
היצקארה .תובאשמ תועצמאב רוטקאיר ל םינזומ םילקימיכה ינש .טירולכ-םוידוס
.הבגהב היולת איהו תימימ הביבסב תשחרתמ

ועצוב היתובקעבו ,רוטקאירה לש רוצייה תוליעי הקדבנ הז רוטקאיר תלעפה תונש ךשמב
רוטקאירה לש תעצוממה תוליעיה התלע אל תאז תורמל .ןקתימב םיינבמ םיוניש רפסמ
.יפסכ דספה םרגנו םיביגמהמ תורכינ תויומכ ליכה רצותה רמולכ ,80% לע

היה בושח ,הנשב ח"ש ןוילימ 5 -כב תמכתסמה ,טירולכ םוידוסה לש ההובגה ותולע בקע
תרבח ידי לע שכרנו םיאתמ אצמנש ,ןקתימה .רתוי ההובג ותוליעי רשא ,ןקתימ אוצמל
לע ססובמ רוטקאירה לש הלועפה ןורקע .(ב"הרא) RIO LINDA תרצותמ וניה ,"תורוקמ"
ביגמ יזג רולכ וב ,ןקתימה תלועפ ןורקע לש יתמכס רואת גיצמ אבה רויאה .ידוחיי טנטפ
.דיסקואיד-רולכ תריציל טירולכ-םוידוס תסימת םע

שמשמה םימ םרזל דיסקואיד-רולכה תקיני תמייקתמ םילקימיכה ןיב הבוגתה רחאל קר
ליעי אצמנ רוטקאירה .םוקאוב שחרתמ ךילהתה לכ .םושייה תדוקנל רמוחה "תעסה"ל
לופיטל ןדריה לבח תואצוהב רכינ יפסכ ןוסיחל האיבה ותשיכרו 95%-,כ לש רועישב
.םימב

יוטיחל םילקימיכה רוזיפ
יצראה ליבומב םימה תכלוה ינקתימ ,ןכל .העשל ק"מ 72,000 דע םירזמ יצראה ליבומה
םימ ףוגב לובריעה תולבגמל תוסחייתה םיבייחמו םלדוגב םיידוחיי םידמימ ילעב םניה
.יוטיחה ירמוח לש דיחא רוזיפ גישהל תנמ לע ,לודג

,םיררוחמ תורוניצ תועצמאב םימל הינומאו רולכ תוסימת קירזהל לבוקמ היה רבעב
רויאב תראותמה ,108" וקל הנזהה תלעת איה ,םימה תכלוה תלעת תיתחתב םישורפה
הינומאהו רולכה ןיב שגפמה לבגוה םימב םירמוחה לש לובריעה תולבגמ בקע ןושארה
הובג זוכירב דיסקואיד-רולכ תסימת .ןימארולכ תריציל םהיניב הבוגתה הלבגוה ןכלו
בקע רמוח דספה ומרג רוזיפהו לובריעה תולבגמו ,תדדוב םושיי תדוקנב םימל הקרזוה
.ריוואל ףודינ

."jet mixers" םושייה תודוקנ לכב ונקתוה ,םימב םילקימיכה רוזיפ תא רפשל תנמ לע
םימרותו 4 יפ רמוחה לוהימל םיאיבמ ,"ירוטנו" תקיני לע םיססובמה ,הלאה םינקתה
.וז הנקתה תובקעב ורפוש ,יוטיחה תוליעי םג ךכו ,רוזיפה תוליעי .םימב ורוזיפל

יוטיחה ךילהת תרקב
תועצמאב םילקימיכה ןונימ לש הפיצר הרקבב ךילהתה הוולמ יוטיחה תודוקנ לכב
םימה תקיפס :םימרוג רפסמל םאתהב הנתשמ םימב יוטיחה רמוח תיראש .הקיפס-ידמ
ךרוצ שי ,ןכל .דועו ,םימב סמומה רמוחה תומכו בכרה ,םימה תרוטרפמט ,108" וקב
,יוטיחה תמר יבגל היצקידניא הווהמ וז תיראש .םימב תיראשה לש הפיצר הרקבב
.הקיפסה-ידמ תונימא יבגל עדימ תקפסמ ךכל ףסונו ,םימל םשוימה

יכרע םיעבקנ וב ,בשחוממ רקבמ ,ףיצר הדידמ רישכממ ,םוגיד וקמ בכרומ הרקבה ךרעמ
רישכמ .תוסיו ףוגממו הקיפס דממ ,שורדה יוטיחה רמוח תמרו תוקיפסה יבגל ףס
הקיפסה דמו ,םימה לש תימיכה הזילנאה תואצות תא ףיצר ןפואב רקבל רדשמ הדידמה
אוה ,רקבב עבקנש ףסהמ םיגרוח םידדמנה םיכרעהו הדימב .הקיפסה תדידמ תא רדשמ
רקבה .םימל םילקימיכה תכלוה וק לע אצמנה ,תוסיווה ףוגמל תוסיו תדוקפ רדשמ
,ךרוצה תדימב .וקה דרומב יוטיחה רמוח תיראש תודידמ יבגל םירדש םג לבקמ
לע תנתינ וז הלועפ עוציבל הארוהה .הלא םירדשל םאתהב רקבה לש ףסה יכרע םינתשמ
.םימה תוכיא סדנהמ ידי

יוטיחה תוליעי
תונוש םוגיד תודוקנ עבראב ,הנשב תוילאירטקב תוקידב 500 לעמ תועצובמ ליבומה ימב
ןכו ,יתאוצו יללכ םרופילוק יקדייח ,םייפורטורטהה םיקדייחה ללכ םיקדבנ .וקה ךרואל
רשאכ תיבויח תבשחנ תילאירטקב הקידב ,םעה תואירב קוח יפ לע .סוקוקורטנא יקדייח
,דחא יתאוצ םרופילוק קדייח וא ,יללכ םרופילוק יקדייח 3 לעמ םיאצמנ ל"מ 100
רועיש דרי םינימארולכבו דיסקואיד-רולכב יוטיחה רטשמ תלחה תובקעב .תוחפל
.הנשב 1 אל ףא םיתיעלו ,1-ל הנשב 30 -מ תוילאירטקבה תוקידבב תויבויחה תואצותה


:רמאמה תרבחמ תודוא
.ןדריה לבח ,"תורוקמ" 'בח ,םימ תוכיא תסדנהמ - ןריל לטיבא


23-18 * 1999 ינוי * 392 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ