הלוגס ארטלוא הנירק תרזעב םימ רוהיט
ןרטש דוהא :תאמ
.32-26 םידומע ,(1999 ינוי) ,392 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

טיהור מים בעזרת קרינה אולטרא סגולה
:רמאמה יקלח
אובמ
תונוכת
הנירק תורוקמ
הלעפהה תונורקע
הנבמו םושיי

אובמ
ונא ,ןולעה יאורקל תועודיו תורורב ןתויה תורמלש ,תודבוע רפסמ ןלהל
םיתיעל םירצוי םינושה תורוקמה .ןהילא בלה תמושת תבסה םע םיאתשמ
:אשונב ןיינעה תא ןיטקמ וניאש המ ,תויבקע רסוח

קרו םיאופק 2% ,םימיב םהמ 97% - םימ םיסוכמ ץראה רודכ ינפמ 80% *
.שומישל ןימז 1%

בחרה םוחתב .םינוש םיסמומב םתלוכת ,ילסרבינוא סמימ םניה םימה *
הניה ,םימיב הלעמו םרג 34 -ל דעו הייתש ימב רטילל םרגמ תוחפ לש
,ריוואהמ ,םשגה ידי לע קבאו םיזג תחיפס - םהלש הירוטסיהה לש הדלות
.תודאתהו תיליע המירז ,תונוש עקרק תובכש ךרד רבעמ

רדס והז .םויל רטיל 2.5 לש בצקב םישרפומה ,םימ םניה ונפוגמ 60% *
תוכרעמ לכ לש הניקת תוליעפ רשפאל תנמ לע םילשהל ונילעש לדוגה
.ונפוגב םייחה

ןדיעבו ,םיירטינס םיכרצל םויל םירטיל תואמ םיכרוצ ונא הייתשל ףסונ *
.ןוניגל - "לעופ לכל תיב"

םיתיעל) הפיטש ךילהתל יעצמא םימה ונל םישמשמ םהיתונוכת תוכזב *
ףסומ קלחכו תואקשמב ירקיע קלחכ ןבומכו ,ןוזמה תיישעתב (העסה
.םירחא ןוזמ ירצומב

,שדח ןכרצ) היישעתל םתצקמו תואלקחל םישמשמ ,ןבומכ ,םימה רקיע *
.(םיינורטקלאה םיבבשה תיישעת וניה ,תיסחי

תוליעומ ןקלחש ,ונתיאמ תונוש םייח תורוצ לש ןלודיגל םג םיינויח םימה *
.תולחמ םרוג וא/ו קיזמ ןקלח ךא ,ונל

תולחמ ןשארבו ,םימ ידי לע תורבעומ תוחתפתמ תוצראב תולחמהמ 80% *
תא לכה ךסב םימרוגה ,םיסוריוו םינוש םיליפט םג ךא ,הירלמו םייעמ
.הנש ידימ שיא ןוילימ הרשע לעמ לש םתומ

םיסוריו ,םימ ידי לע תומרגנה תופסונ תולחמ תולגתמ הנש ידימ *
,(ירוליפ רטקבוילה) םיקדיח ףאו (םוידירופסוטפירק) םיליפט ,(סוריווטור)
דימע םקלח ,וננובאדל .רבעב תולחמה ימרוג תמישרב וארנ אל רשא
,םינש ךשמב ונתוא שמשמה ,ילוקה ,םיתיעל .םילבוקמה יוטיחה ירמוחל
.תויתרגיש תוקידבב הלגתמ וניא םוהיזהו רוטקידניאכ ליעי וניא

תוקידבה ןמ םיוסמ רועיש ץראב םג ,תוחתפתמ תוצרא םע האוושה אלל *
םילבקמ ונא םירקמהמ קלחבו ,ןקתב דמוע וניא תואירבה דרשמ לש
.ןוכיס תעינמל םימה תא חיתרהל הארוה

חירה ,עגמה ןמז קופיסל הריגא יחפנב ךרוצה ,ןוסחאב תויעבה תורמל *
יוטיחה יעצמא ןיידע שמשמ רולכה ,םינכוסמה יאוולה ירצות רקיעבו
ירחא שופיח תובייחמ "רולכה ןדיע ףוס" תואירקה .רתויב ץופנה
.ירשפא הרקמ לכב תוביטנרטלא

םירקמב םימ רוהיטל הייצפוא תווהל הלוכי הלוגס ארטלואה הנירקה *
.םיבר

דומעה שארל הרזח


תונוכת
הנירקה תא ןייפאל ןתינ ,יטנגמורטקלאה םורטקפסב הנירק לכ ומכ
-ל קלוחמ רטמ) םירטמוננמ - לגה ךרוא תרזעב הלוגס ארטלואה
וניה הארנה רואה .רטמוננ 400 -כ דעו םירופס (םיקלח 1,000,000,000
,םינורקימ - המודא ארפניא הנירק ול רבעמו ,רטמוננ 750-400 לג ךרואב
רתוי םירצק לג יכרוא .םירטמ-וידר תנירקו םירטמילימ-ורקימ תנירק
300-200 לש רצה םוחתה .תימסוק הנירקו המג תנירק ,x תנירק םינייפאמ
.םייחל ןכוסמה - יטויבא םוחת ארקנ רטמוננ

לגהש לככ - הנירקה לש הרידחה רשוכו היגרנאה תדימ תא עבוק לגה ךרוא
לוגס ארטלואה רואה .םילוע ולש הרידחה רשוכו היגרנאה תמר ,רתוי רצק
םימזינגרואורקימב ותעיגפ רקיע ןכלו ולש הרידחה רשוכב לבגומ
הנוש הלוגס ארטלוא הנירקל םינוש םימזינגרואורקימ תושיגר .םייאת-דח
תובשומ ןוגכ ,םזינגרואורקימ ותוא לש תונוש תורוצ ,וזמ הרתי .גוסל גוסמ
יכרואל םימזינגרואורקימה תפישח .ותושיגר לע עיפשהל תולוכי ,םיגבנ וא
תושיגרה איש - המוד הבוגת ,תאז תמועל ,הארמ יטויבאה םוחתב םינוש לג
ארטלואה הנירקה לש העילבה איש םג והז .רטמוננ 260 תביבסב יוצמ
רגאמ תושמשמה ,ןיערגה תוצמוחש רבתסמ .ןיערגה תוצמוח ידי לע הלוגס
אתה דבאמ ךכו תועגפנ ,םימזינגרואורקימה לש הייברו לופכיש ךרוצל עדימ
.ולש תוברתהה רשוכ תא

דומעה שארל הרזח


הנירק תורוקמ
םיקדייח תפישח ידי לע יוטיחב םייוסינ ושענ תמדוקה האמה ףוסב רבכ
לש רתוי הבוט הרדגהל םייוסינ םיכשמנ םויה דעו זאמ .שמשה רואל
הלוגס ארטלואה הנירקה בור ,ונלזמל .וז הרטמ תגשהל םיעצמאהו םיאנתה
העיגמה הנירקה .ץראה רודכל העיגמ הניאו ןוזואה הטעמ ידי לע תעלבנ
ןמז תשרוד הלאכ לג יכרואב םיקדייח תליטק .רטמוננ 300 -מ הכורא ונילא
דע הכירצה רטמוננ 260 -כ לש לג ךרואב הנירק .תיסחי ,ךורא הפישח
.רקחמל רקיעב ושמישש ,םירקי םינקתימ 20 -ה האמה עצמאל

קפסההמ 30% -ש רבתסה ,טנצסרואולפה תרונ חותיפ םע ,האמה עצמאב
רטמוננ 253.7 לש לג ךרואב םניה הלש הנירקה קפסהמ 85% -ו הלש יללכה
רמוחהו תיכוכזה .ונתרטמל רתויב ליעיה לגה ךרואב טעמכ -
הלעפהה תכרעמ ,הנבמה ךא ,הארנל לגה ךרוא תא םינשמ יטנצסרואולפה
הנש ידמ םיאצמנ ,זאמ .םימוד תויהל םילוכי תוילמשחה תונוכתהו
.הלוגס ארטלואה הרונל םיפסונ םישומיש

:תורונ לש םיגוס השולש ונשומישב
תרונ לש יעוצקמה םשה הז) ךומנ ץחלב תיפסכ לש הקירפ תרונ .1
,טנצסרואולפה תורונ תומואת ,תיסחי ,תולוז תורונ הלא .(טנצסרואולפה
טוו 0.5) ןהלש ךומנה קפסהה ללגב .רטרטסו קנשמל תוקוקז ןה ןתלעפהלש
תשרוד הקיפסה תלדגה .תוכומנ םימ תוקיפסל תומיאתמ ןה ,(רטמיטנסל
קפסה תולת איה וז הרונ לש תפסונ הנוכת .תכרעמה חפנ לש הבר הלדגה
.הלש ןפודה תרוטרפמטב הנירקה

ןתינ ,רטמיטנסל טוו 0.5 תמועל .בר קפסה ךומנ ץחלב תיפסכ תורונל .2
חפנ תא תוניטקמה ,4 יפ תוהובג תוקיפסל עיגהל תודוטקה הנבמ יונישב
םימה תרוטרפמטב תוחפ תלבגומ םג וז הרונ .תוהובג תוקיפסב תוכרעמה
.םילפוטמה

םיטווב דדמנ ךומנ ץחלב תורונב קפסהה םא - ינוניב ץחלב תיפסכ תורונ .3
דדמנ ללוכה קפסהה ינוניב ץחלב תיפסכ תורונב ירה ,תודדוב תואמ דעו
הלא תורונ לש הנירקהמ 15% קר .(רטמיטנסל טוו 100 דע) םיטוווליקב
תכרעמה חפנ תנטקהב ךרוצה הכומנה תוליצנה תורמל ךא ,הליטקל םיליעי
תוליצנל ףסונ .ללוכה קפסהה לש תיתועמשמ הלדגה ,םיתיעל ,ביתכמ
:םיפסונ תונורסח ינשמ וז הרונ תלבוס הכומנה
הרונמה לע ןה הרקב תשרוד (תולעמ 900-600) תוהובגה תורוטרפמטה .א
.םימה לע ןהו
הדובעה תועש 10,000 -מ תיתועמשמ ךומנ (תועש 3000 -כ) םייחה ךרוא .ב
.ךומנ ץחלב תורונ לש

דומעה שארל הרזח


הלעפהה תונורקע
תולעמ 50-40 לש הרוטרפמטל תוקוקז ךומנ ץחלב תורונה - הרוטרפמט .1
,םימה תרוטרפמטמ דודיב ךרוצל .תיברמה תוליעיל עיגהל תנמ לע סויזלצ
ארטלוא הנירק תעלוב תונולח תיכוכז) ץראווק לוורשב הרונה תלחשומ
.(םימל הרונהמ הלש רבעמ רשפאת אל ןכלו הלוגס

רבעמ רשפאי אלו ותוא םוטאי ץראווקה לוורש לע עקשמ - םיעקשמ .2
בגמ םייק םילודג םירישכמב) יתפוקת יוקינל קוקז לוורשה .הנירק
.(ילרגטניא

עירפמה הללצהה טקפא ןיגב ןה ,םיעירפמ םימב םיפחרמה - םיפחרמ .3
וכותש דועב ,קיקלחה ינפ לע תלעופ הנירקהש ינפמ ןהו הנירקה רבעמל
ינפל ינויח ינכמ ןוניס .םיקדיח לש תובשומ םע ןידה אוה .עגפנ וניא
.לופיט

הקוחרה תכרעמה ןפוד ךרואל םימרוזה ,םימב לפטל תנמ לע - העילב .4
הרונה ןיב תצצוחה םימה תבכש לכ תא רודחל הנירקה לע ,הרונהמ
תבכש יבועלו רטמוננ 253.7 לש לג ךרואב העילבה םדקמל .הז ןפודל
,הדבועה רואל רקיעב ,תויופצה תואצותה לע הבר העפשה םימה
,מ"מל 0.004 לש העילבב - (תילאיצננופסקא) תיכירעמ הניה וז העפשהש
67% ועיגי ,מ"מ 100 לש םימ תבכש יבעבו הייתש ימב תלבוקמה
הנירקהמ 1.7% קר ,מ"מל 0.04 לש העילבב .הקוחרה ןפודל הנירקהמ
.תוליעיב תיתועמשמ הדירי םורגיש המ ,ןפודל ועיגי

העיפשמ ,עגמה וא הפישחה ןמזל רשי סחיב תדמועה ,הקיפסה - הקיפס .5
תא סחיל לבוקמ .םדוקה ףיעסב הראותש וזל המוד הרוצב תוליעיה לע
לבקלו - 99.9% ,99% ,90% ,10% - לדוג ירדסב הליטקה רועישל הקיפסה
.םזינגרואורקימה גוס תא ןייפאמה ,רשי וק תרוצב הליטק תמוקע

,םזינגרואורקימה ףשחנ הל ,הלוגס ארטלואה היגרנאה תומכ - תושיגר .6
.תכרעמב הרונהמ הקוחרה ןפודה לש ר"מסל תוינש x טוורקימב תדדמנ
.םינוש םימזינגרואורקימ יבגל התוליעיב הנוש וז היגרנא

ונמנש םימרוגה לולכמב בשחתהל שי הליעי תכרעמ תיינבב - תועמשמ .7
.םימזינגרואורקימה תוברתה ןפואבו תומכב בשחתהל שי רקיעב .ליעל
לש הליטק וליפא ,ךכ ,תוקד 20 ידימ םתומכב םילפכומ םיקדיחש לבוקמ
ירדסב םינמנ ,ןכל ,םיקדיחה .תועש רפסמ ךות רזחושת םיזוחא תורשע
הלוכי לדוג ירדס רפסמ לש הדרוה קר .ק"מסל 105 104, 103, 102, לש לדוג
.תיתועמשמ תויהל

דומעה שארל הרזח


הנבמו םושיי
תויושע ,ךדיאמ ,םוהיזה םרוגו ,דחמ ,םימה לש תונוש תולוכתו תונוכת
רואת .םהיניב המאתהה דואמ הבושח ןכלו ,תכרעמה תוליעי לע עיפשהל
:אשונה תא ריהבהל לכוי תוכרעמ רפסמ לש רצק

ךומנ קפסהבו ךומנ ץחלב תיפסכ תרונ - רתויב הטושפה תכרעמה יהוז .1
תדלפמ ללכ ךרדב) לכימב םירבוע םימה .ץראווק רוניצ ךותל תלחשומ
היולת הרונה תוליעיו רחאמ .ץראווקה רוניצל ביבסמ יונבה (דלחלא
תא םיאתהלו תורישי םימב הליבטהל אל ינויח ,הלש הרוטרפמטב
,ךרוצה תדימב .הרונה תרוטרפמטלו םהלש הרוטרפמטל םימה תקיפס
,תודעסמל תוינייפוא תוכרעמה .הובג קפסה תלעב הרונב שמתשהל ןתינ
.העשל ק"מ 30 דע - הקיטמסוקלו ןוזמ ילעפמל


תושיגר (רסוח) וא העילבה םדקמ ,תשרדנה םימה תקיפסו הדימב .2
רובעל ןתינ ,ןושארה הנבמה תא םירשפאמ םניא םזינגרואורקימה
וכרדש ,ץראווק רוניצ ביבס תורונ רפסמ תבצה רשפאמה ,הז הנבמל
םע הנירקה רבגת ריבס העילבה םדקמ דוע לכ .םימה םירבוע
ידי לע םילבגומ ,הקיפסה ויתובקעבו ,ץחלה .רוניצה זכרמל תוברקתהה
ילעפמל תוינייפוא תוכרעמה .וילא תורבחתהה ירודיסו ץראווקה רטוק
.העשל ק"מ 120 דע ןוזמ ילעפמלו םיקובקבב םימ יולימ


וא ,תחא הרונ ידיב ןיאש ,תוקיפס תושרדנ רשאכ לבוקמ תרווכה הנבמ .3
תדלפמ) לכימה רטוק .קפסל ,םירטמיטנס רפסמ לש רטוקב דחא רוניצ
םירטמ תואמל תוקיפסהו םירטמיטנס תורשעל עיגהל לוכי (דלחלא
שמתשהל ןתינ ,הובג קפסהב תורונב ךרוצ שיו הדימב .העשל םיבקועמ
.הקינורטקלאורקימבו םימ ילעפמב שומישב ינייפוא .הלאכב


.הרונהמ רתויב הקוחרה הדוקנה וניה םייטירקה םימרוגה דחא ,רומאכ .4
רוציל ןתינ .תונכש תורונ יתש לכ ןיב לכימה ףקיהב תויוצמ הלא תודוקנ
תוינייפוא תוכרעמ .הרונהמ תקחורמ המירז רשפאמ וניאש ,ילג הנבמ
םימ תוכרעמב ,ןוזמ ילעפמב תואצמנ הובג העילב םדקמ םע םימל
.העשל ק"מ 150 דע - םיגד תוכירבב ,החימצ יתבב ,םירזחוממ

תורוצב תורווכ רוציל ןתינ ,העשל ק"מ 1000 לעמ איה השירדהו הדימב .5
.םימה לולסמל בצינב הליבטל תונוש

:תונורסחו תונורתי
.הנקתהל תוטושפו תונטק תוכרעמה .1
.םימה תלוכתב ימיכ יוניש לח אל .2
.רתי ןונימב םג ,םינכוסמ יאוול ירצות םירצונ אל .3
.םייתיעב םילכימיכ ןוסחיאב ךרוצ ןיא .4
.שרדנ עגמ ןמז תגשהל םימה תייהשהל תוכירבב וא םילכימב ךרוצ ןיא .5

:הטישה ןורסח תא םג הווהמ יאוול ירצות רסוח
.תויגולויבורקימ תוקידבלו הנירקל רוטינומב ךרוצ שי הרקב ךרוצל .1
תושעל שי לופיטה תא .שדחמ םהדזהל םילולע םימהו יתיראש טקפא ןיא .2
.שומישה רחאל ,רשפאה לככ ,בורק


:רמאמה רבחמ תודוא
.4 ימת ,תוישעת הנת ,ןרטש דוהא

32-26 * 1999 ינוי * 392 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ