?הלפתהה לצמ דחפמ ימ
ילאשמ דוד `רד :תאמ
.37-35 םידומע ,(1999 ינוי) ,392 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

מי מפחד מצל ההתפלה?
:רמאמה יקלח
םיחויטו םיחווט
םימה לש לצה ריחמ תייפרת
םיאלקחה דחפ
תוימוקמה תויושרה תגאד
הפה לא דיה ןמ
(?תוישוק) הלאש ןמיסב תולבוקמ תוחנה עברא
ילרטסואה ןויסינה - ץראה רודכ לש ינשה ודיצמ תושדח
אמיק-תב תימניד וא תיטטס היצזימיטפוא
"םיאתפה תדוכלמ"
תומכסמ תונקסמ


םיחויטו םיחווט .1
רוסחמה בצמל ידבלבה ןורתפה הניה םי-ימ תלפתה ,ךוראה חווטב
,תאז תמועל ,רצקה חווטב .םיקלוח ןיא ךכ לע .ץראב םימב יטוקאה
םיאלקחה לש םיריפש םימ תרמה .א :םיללוכה ,םינוש תונורתפ םיעיצמ
הקפסאה םוצמצ .ב ;ריעה יבשותל םתרבעהו םיבשומ ןיחלוק ימב
,רתויה לכל ,ועיגי רפכל םיבשומה םימה ןכש ,הרמהל רבעמ ,םיאלקחל
םירצויש ,תונורתפל לבא .הריעה ורבעויש םימה ןמ םישילש ינש ידכל
.םיחויט םיארוק ,תורותפ יתלב תושדח תויעב

דומעה שארל הרזח


םימה לש לצה ריחמ תייפרת .2
ידי לע םימה קשמ לוהינ תטישב תלגודה ,השיג וא הסיפת תמייק
"לצה ריחמ" הז ללכבו ,םימה לש תילושה תולעה יפ לע םרוחמית
ןויליגב ריאמ-ןב ריאמ :האר השגדהל) 'וכו הכלוהב ,הביאשב ,רוקמב
םוצמצ גשוי ךכש ,םיחינמ השיגה יעיצמ .(99 לירפאמ "היקשהו םימ"
.הרקיה הלפתהב ,רצקה חווטב ,ךרוצ היהי אלו הביאשה

,"ףסה לע הכילה" לש הזמ בר היהי םוצמצהש ,קדצבו ,ןעוט םימה ביצנ
יא ,הרבוה םורגי הזכ םוצמצ .יביטרטסינימדא לוהינב תרשפאתמה
תיאלקחה עקרקה יבאשמ תא וניטקי רשא ,ן"ולדינו רובדימ ,הפיטש
רפיווקא יאנתב םימ לש ךומנ לובי לשב) םימה תורוקמ תאו ונלש
לש "לצה ריחמ"כ רידגמ אוה הלא תואצות .(ינוריע חטשל תחתמש
.םימה לש לצה ריחמ דגנכ תחקל שיש ,עקרקה

דומעה שארל הרזח


םיאלקחה דחפ .3
דספהה .םיאלקחה םניה םימב םוצמצהמ םיברה םידיחיה םיקוזינה
תפסות לע דדמנה ,ילושה חוורהמ המכ יפ הובג ,םימ תעירגב ,ילושה
תוטיש יתשב ,טרפלו הנידמל ילכלכ לוועו קדצ -יא וניה הזכ דספה .םימ
,םידחפמ םיאלקחה ,םלוא .תיריחמתהו תיביטרטסינימדאה :לוהינה
ריחמ םיריפשה םימה לכ דעב םלשל וכרטצי םה הלפתה היהת םאש
םה ךכיפל .םהלש םימה תויוכזמ ולשוניש וא ,הלפתהה תולעל הוושה
.רצקה חווטב התמדקהל ןועטלמ םירהזנ

דרת דיתעבש ,הווקת ךות ,םיאלקחה לא םימה ביצנ ףרטצמ וז הדוקנב
קר) זאו ,םייאלקחה םילודיגה לש םולשתה רשוכ הלעיו הלפתהה תולע
.ליפתנ (זא

דומעה שארל הרזח


תוימוקמה תויושרה תגאד .4
,םילפתומ םי-ימ סיסב לע היהת תוימוקמה תויושרל םימה תפסות רשאכ
םניאש ,םירחא םיכרצל סמ םימהמ תובגל הלא תויושר הנלכות םאה
,תוגאדומ ןה ךכמ רתוי דוע ,םלוא .אלש ריבס - ?םימה קשמב םירושק
ןדיע ינפל תולבקמ ויהש ,םימה תקפסא לכ לע לטוי שדחה לצה-ריחמש
.הלפתהה

דומעה שארל הרזח


הפה לא דיה ןמ .5
םרוקמ תוימוקמה תויושרה תגאדו םימה ביצנ תוששח ,םיאלקחה דחפ
,םימה לש לצה-ריחמב וא ,רצואה לש "הפה לא דיה ןמ" תוינידמ לצב
,אופיא ,הממ .םי-ימ תלפתה לש הפוקתב ,תולעהל םהל חיטבמ אוה ותוא
ךרד ,תורחא םייניעב רצקה חווטה תויעב לע לכתסמ אוה ?רצואה דחפמ
תודבכ תועקשה תוחדל רשפא םא .ביצקתבש רוחה וא ,שורגבש רוחה
,דבלב ךכב ךורכה ביצקתה לדוג תא הארי אוה .בוט המ םי-ימ תלפתהב
תואלקחב ויהיש ,דויצו ישונא ןוה תלטבאב םידספהה לדוג תא אלו
תקפסא תנטקה לע םיאלקחה תא תוצפל הצור וניאש ,הדבוע .קשמבו
הריפכ ךות ,וז הנשב םימה

דומעה שארל הרזח


(?תוישוק) הלאש ןמיסב תולבוקמ תוחנה עברא .6
,הלש לצה-ריחמ ינפמ וא ,םי-ימ תלפתה ינפמ םידחפה לכש ,רשפא
ירסח לש םגו תיריחמתה הסיפתה ילעב לש תויוגש תוחנהמ םיעבונ
:ןה ולאו ,וז הסיפת

תילושה תולעה ןויווש .א6
,םיוסמ יפרגואיג םוקמב ,םימ לש תילושה תולעהש ,איה תלבוקמ החנה
םימה לא .םינכרצה לכל הווש הניה ,רוקמב לצה ריחמ הז ללכבו
סחייתנ םא .ןוכנ קוידב אל הזו ,רצומ לאכ ,וז החנהב ,םיסחייתמ
דימתמ רשקל םיפצמ קפסהו ןכרצהש םושמ) תוריש לאכ םימה תקפסאל
תואלקחל םימה תקפסא תוריש םאה :ונמצע תא לואשל לכונ (םהיניב
םיתורישה ינשש ,איה ,קפס אלל ,הבושתה ?תורישה ותוא וניה ריעלו
ץצקל ןתינו חטבומ וניא יאלקחל תורישהש ךכב ,הזמ הז דואמ םינוש
.הנשה ומכ ,הנשב עצוממב 40% דע ונממ

ללוכ) תילושה תולעהש :ןכל היהת ,תילכלכ הניחבמ ,רתוי הנוכנ החנה
תא םילבקמה ,םינכרצ תצובק לכל הווש הניה (רוקמב לצה-ריחמ
הקפסאה תונימא םא הנוש איהו ,הווש תיתנש-בר תונימאב םתקפסא
שרפה יפ לע עובקל שי הקפסאה תונימא לש לצה ריחמ תא .הנוש
תלצנמה ,"ףסה לע הכילה" ןיבו ,ההז תיתנש-בר הקפסא ןיבש תושילגה
.תויתנש תודונתב ךא ,םימה לובי לכ תא

םיבשומ םימ לש הקפסאה תונימא .ב6
םנמא) הרמהב םיבשומ םימ םיאלקחה ולבקי םאש ,איה תלבוקמ החנה
(ינוריעה םרוקמ ןיגב) םהלש הקפסאה תוביצי תוחפל ירה ,(שילש ינש קר
ןתינש" ,םימ םיאלקחה ןמ וחקליי ,םנמא !וזמ הלודג תועט ןיא ךא .לדגת
ריעל תתל היהי רשפא יא לבא הנשה ומכ ,הנשב "40% םהמ ץצקל
תירשפא ,ןכל ."40% הנממ ץצקל ןתינש" םגו ,ףקיה ותואב םימ תקפסא
,תחקלנה וזמ התוחפ הקפסא ריעל ןתינש וא :םייתשה ןמ תחא ךרד
זוחאה תא לידגנש וא ;םיבשומ םימ תוחפ דוע המאתהבו הרזחב לבקנו
.םיאלקחל ראשיתש ,םיריפשה םימה תרתיב ץוציקל ןתינה

קושה תנוכתמב לוהינ .ג6
לוהינה תטיש תא ףילחהל רשפאש ,איה תלבוקמ החנה
םימל םיריחמ תעיבק ידי לע ,קוש תייומד הטישב תיביטרטסינימדאה
היצזימיטפוא ידיל וליבוי ,םיחינמ ,ולא .יביטרטסינימדא ןפואב ,רצומכ
תוביצנש ,םיחכוש םלוא .ימואלה קשמה תואר תדוקנמ ,םימה קשמ לש
המוד לוהינ .םימה תויוכז תא וא םימה תוסכמ תא םויכ תלהנמ םימה
םג םימה תויוכזל וא תוסכמל ועבקיי םיריחמהש ,ךכב וניה קושה ידי לע
לש הקפסאה תונימאב ינושה .םידיקפ ידי לע אלו ,קושה ידי לע ןכ
יומידל שרדיהל םא .קושה ריחמב חטבל אטבתי ,תונושה תוסכמה
אלו ,בוחה תרגא וא ,הינמה ןוגכ ,"ןרקה" דיל דיימ רובעת ,הסרובהמ
הובג היהי (ליפכמה) ריחמהש הפצנ ,הסרובל המודב .הדבל האושתה
ריחמל הפצנו ,(בוח תרגאב ומכ) הנימאו הביצי הקפסא תסכמל רתוי
תוחפ הנימאו ,תוחפ הביצי הקפסאב תיאלקח הסכמל רתוי ךומנ (ליפכמ)
.(הינמב ומכ)

(התייסולכואב לודיג לשב) הלש הסכמה תא לידגהל הצרתש הייריע
רתוי הברה לודג ףקיהב תוחפ הנימא הסכמ םיאלקחהמ תונקל ךרטצת
וא ,תועורג םינשב עגפית אלש ידכ ,תובוט םינשב ,הרואכל ,שורדהמ
.הלפתה ןוגכ ,ןימא רוקמל הנפת

רתוי הנוכנה ,"ףסה לע הכילה" םורגל םימה ביצנ היה לוכי הזכ קושב
קר אלא קושה לוהינב אל םיקסוע ויהי וידיקפו ,םימה תורוקמ לוצינב
.םישדחה ויללכ לע הרימש לש חוקיפב

םירפיווקאה תוחילמו םיל תושילג .ד6
.םירפיווקאב תוחילמה תא תוניטקמ םיל תושילגהש ,איה תלבוקמ החנה
שיש ירה ,רתוי תובורמ תושילג תמרוג םימ לש הביצי הקפסאו רחאמ
התחקל שיש ,הרישי יתלב תלעות םג אלא תולע קר אל תונימאה תריציל
.ןובשחב

םירפיווקאהמ םימה תאצוה םוקימ תא רוחבל םיכירצ ונייה םא ,םלוא
זוכיר םהב ,םיאתב הביאשב םירחוב ונייה ,םיחלמ תאצוה ךרוצל
ילעב םיאת ינפ לע (םיה ןמ םיקוחר םיאתב ,ללכ ךרדב) הובג םיחלמה
םיחלוש ונייה םינושארה םימה תא .(םיה תברקב) ךומנ םיחלמ זוכיר
לעמ הרזחב םיקשמ םינורחאבו (לשמל בגנב) רפיווקא ירסח םירוזאל
רפיווקאה ןמ אצייל לכונ שולגל םיל םיבורקה םימל ןתינ םא .רפיווקאה
הובג הקפסאה תונימא לש לצה ריחמש ,ןאכמ .חלמ תוחפו םימ תוחפ
.םדוק דמאנש הזמ

דומעה שארל הרזח


ילרטסואה ןויסינה - ץראה רודכ לש ינשה ודיצמ תושדח .7
שיש ,יתימע תא ענכשל ,תטעומ החלצהב ,הסנמ ינאש תובר םינש הז
אוה הז ריחמ .םימה לש הקפסאה תונימא לש לצה-ריחמ תא בשחל
לוהינ לש היצזימיטפוא ךרוצל ןה ,וכירעהל בושחו יתועמשמ
בושיח .קוש לש תנוכתמב םימה קשמ לוהינ ךרוצל ןהו יביטרטסינימדא
םויכ גוהנהמ לודג ילאיצנרפיד שרפה קידצמ תימניד תרגסמב הז ריחמ
התיה שרפהב הרכהה .תינוריע הכירצלו תואלקחל םימה ריחמ ןיב
.וישכע רבכ הלפתה ינפב יוגשה דחפה תא הריסמ

."ןויצל םייוגהמ רוא" שפחל ךירצו "וריעב איבנ ןיא" הארנכ ,םלוא
םע ןיחלשה יחטש םילבוג תילרטסואה היצרדפב תוצרא הברהב
בר תודונתל םינותנ ,הלאכ תומוקמב ליגרכ ,םימה ילוביו ,תוירבדמ
תונויסנו תונויער ,הלאכ תומוקמב אצמנ ילואו ,שפחנש ריבס .תויתנש
.הקפסאה תונימא תייעב תא רותפל

386 'סמ םימ רוחמיתב םלועב ןויסינה לע ימלועה קנבה לש ךמסמב
.W.F. Musgrave לש הילרטסוא לע המישר םיאצומ ונא - 1997
עובק םולשת םייק ,השדחה תימורדה סלייוומ ולצא תאבומה המגודב
הכירצ לש הזמ שילש וניה היקשהל ףירעתה ךא ,הסכמה הבוג יפל
החוטב הקפסא ןיב יפירעת לדבה םייק היקשהה ירזגמ ךותב .תרחא
דעב םימלשמ החוטב תונימאב תוסכמ ילעב ,ךכל ףסונ .החוטב יתלבל
םימלשמ םניא תוחוטב אל תוסכמ ילעבש דועב החפנ יפל תומכה תיינמ
,םימ תורבעהב קוש תמרופר יכ ,רבחמה חוויד ,ןכ ומכ .ללכ וז תפסות
התיה ,תאז תמועל .יופצהמ יטיא בצקב הילרטסואב החתפתה ,רצומכ
םהב ,םירוזאב דחוימב ,ןמצע (תויוכז) תוסכמב קושל הבר החלצה
-ו 'א6 םיעטקב תוישוקל תונורתפ ןאכ שי .הכומנ הקפסאה תונימא התיה
?דמלנ ונא םג ילוא .6

דומעה שארל הרזח


אמיק-תב תימניד וא תיטטס היצזימיטפוא .8
ןהילא ,םימה תויומכב ,לצה-יריחמ ןללכבו ,תוילושה תויולעה תלפכמ ךס
,תילכלכ תכרעמב ,(רתוי הנטק וא הלודג) הנוש תויהל הלוכי ,תוולנ ןה
תויולעה תלפכמ) הליגרה תולעה לכ ךסמ ,תיטטס הניחבמ תילמיטפואו
.ןטוקל וא לדוגל האושתל םאתהב ,תאז .(תוולנה תויומכב תועצוממה
,םירפיווקא יוסימ וא ,יטסילופונומ חוור םיתיעל קידצהל ןתינ ,ךכיפל
.תורוקמה תאצקה תוליעיב םיעגופ םניאש ךכב

ללוכ) - אמיק תב תימניד תילכלכ היצזימיטפואב רבודמשכ ,רבדה ןכ אל
תילכלכ תוליעיל םייחרכהה םיאנתה ןיבמ דחא .(םיאבה תורודל רומיש
,תולפכמה יתשש ,(Transversality conditions) הצקה יאנתב אוה תימניד
הנייהת ,תועצוממה תויולעה לש היינשהו תוילושה תויולעה לש הנושארה
.דרפנב הפוקתו הפוקת לכב ,ןהיניב תווש

ןוגכ ,יוסימ .1 :תודוקנ שולש ריכזנ םלוא ,הז יאנתמ תובר דומלל ןתינ
תוויע דימת רצוי ,תכרעמל רזחומ וניאש ,רחא וא ,םירפיווקא לטיה
ןמ קלח אוהש ,םירפיווקאה (...לש לצה-ריחמ) לטיה תפסוv .2 ;ילכלכ
.3 ;לילעב תילכלכ האיגש הווהמ ,תועצוממ תויולעל ,תוילושה תויולעה
ההובג היהת ,םילפתומ םי-ימ תקפסא תללוכה ,תעצוממה םימה תולע
,ליעל רבסומכ ,תוילושה תויולעה תלפכמ תולע ,םלוא .םהידעלב רשאמ
םימ תקפסא רובע אלמ םולשת הבגנ םא ,ךכיפל .ךכמ רתויב לדגת אל
טושפ המ .תורחאה םימה תורתימ תופסות תחקל הקדצה ןיא םילפתומ
?הזמ

םיכירצו םינשוימ ,ודרקיר דוד ימימ ,יטטסה יוסימה תקדצה תונויער
.רתוי םיפקת םניא יכ ,ןאכ רצעיהל

דומעה שארל הרזח


"םיאתפה תדוכלמ" .9
יוטיב ידיל אבה ,םימה קשמ לש השק רבשמב םיאצמנ ונא ,קפס אלל
םימה תכירצ דעב תמלשמ ץראב הייסולכואה בור .תרוצב תנשב ףירח
,ינוריע יוסימ לודגה וקלח ןכש) םי ימ תלפתה תולע לשכ ילוש ריחמ הלש
רותפל ונלוכי .המצע הלפתהה דעב םלשל הלוכי איהש ,ןאכמו .(אדירג
תוחנה לש תודימריפ תחת תויעבה תריבקו םיחויט אלל רבשמה תא
אלל ,תאז .תינוריעה הייסולכואל םתיינפהו םי ימ תלפתה ידי לע ,תויוגש
אללו ,םיאלקחל (שרה תשבכ) תונימאה ילרטונמ םימה תויוכז םוצמצ
לש "םיאתפה תדוכלמ"ל ונעלקנ ךאיה .םהילע תופסונ תויולע תסמעה
תחא ,ןיבהל םילוכי ונניא םאה ?רשיה לכשל תדגונמה ,שעמ רסוח
ונדמלש יטטסה לקשמה יוויש יקוחמ הנוש תימניד הלכלכ יכ ,דימתלו
?םיינויווש-יצח לצ-יריחמ לש היבוברע םע חומ תפיטש ונרבע םאה ?םעפ
?תונימא תרסח הלכלכמ הנוש תונימא לע תססובמ הלכלכש ,ונחכש םאה
םימ תויומכל דיתעב ותלזוה תא ענמי ,םויכ רבכ ,יתלפתה ןורתפ םאה
?רתוי תולודג
!התוארל וניניע וחטש ,תדוכלמהמ חותפ שארב ץלחיהל ןמזה עיגה

דומעה שארל הרזח


תומכסמ תונקסמ .10
םתואצמיה תא לטבמ ונניא ,רצומכ אלו תורישכ ,םימ תקפסאל סחיה
תיריחמת הנומת גיצמ אוה ,תאז םע דחי .לצה-ריחמ לש םתובישח תאו
תרוצב תונשב ומכ וז הנשב תוטלבומה ,רתוי תונוכנ תויצרופורפב
,ריעלו תואלקחל הקפסא ןיב ריחמה ישרפה תא שרפמ וניא אוה .תורחא
תונימאב לדבה לש תיתולע האצותכ אלא ,ןלציל אנמחר ,הידיסבוסכ
םוקמב ,תויתואיצמו תורכומ םימ תויוכזב קוש םג עיצמ אוה .הקפסאה
.םייביטרטסינימדא םיריחמ הפוכה ,קוש תנוכתמ ידי לע המאלה

םיקזנ תמרוג הלפתהה תייחדש ,הנקסמ תלבק בייחמ םג הזכ סחי
הייחדה יכמות לש םידחפה ירסמ .םיכיפה יתלב םג בורלו םיישחומ
םהל ןיאו (תילכלכ תיטמתמ ,וצרת םא ,וא) תיתבשחמ האיגשב םרוקמ
.רתוי םוקמ

תעינמ ןיגב ,םויכ רתוי דוע בוט - דיתעב ןורתפכ בוטש המ - םוכיסב
.ללכ דחפל אל רקיעהו ,הלפתהל הרהמב תשגל שיו ,םיקזנ

:רמאמה רבחמ תודוא
.תובוחר ,ןלכלכ ,ילאשימ דוד ר"ד

37-35 * 1999 ינוי * 392 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ