לופיטהו תויעבה - הישעת יכפש
ןניע ריפוא :תאמ
.44-38 םידומע ,(1999 ינוי) ,392 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

שפכי תעשיה - הבעיות והטיפול

:רמאמה יקלח
אובמ
היעבה תרדגה
המירזה רטשמ ןויפא
םיכפשב (רחא םוהיז וא) ינגרואה סמועה תקידב
הדבעמ תריחבו םוגידה תייעב
לעפמה יכפשב לופיטל תויצפוא לש הריקסו הקידב
תוחתפתה ינוויכו םוכיס
תורפס


אובמ
םויה רדסב בושח םוקמ תוספות ,טרפב ,היישעת יכפשב לופיטהו ,ללככ ,תויתביבס תויעב
אלל היעבב לפטל םילעפמ לע תופכל תויושרה וליחתה הנורחאל .ונצראב םגו ימלועה
םילעפמ ומכ ,תיכילהתה היישעתה ילעפמ בורב תחפה ימרז .הנממ קמחתהל תלוכי
לע רתויב לודג יגולויב סמוע םיווהמ ,דועו םיצימ ילעפמ ,תוטחשמ ,תובלחמ ,ןוזמ רוצייל
סמוע תונוט 400 -כ תרציימ תעצוממ הבלחמ ,לשמל .תוינוריעה םיכפשה קוליס תוכרעמ
בושי ידי לע רצוימה סמועל הוושה ,הנשב Biological Oxygen Demand (BOD) ינגרוא
.םיבשות 13,000 לש

החלצהב ,םיכפשב לופיטל תוכרעמ תונורחאה םינשב ובכרוה ץראב םילעפמ רפסמב
.םדיצב םיחוור תקפהלו םיכילהתה חותיפל תויורשפא םע ,תיסחי ,הכומנ תולעבו הבורמ
תקפהל םיכרד ףאו לופיטה תויורשפא ,היעבה חותינל תודוקנ רפסמ וניוצי הז רמאמב
.הלא םילעפמל דומצ ןפואב ץעיו הוויל הז רמאמ בתוכ .הז ךילהתמ םיחוור

דומעה שארל הרזח


היעבה תרדגה
רבעמב רקיעב םיזקנתמו םירצונ ,רחא םוהיזב וא ,ןמושב דואמ םירישעה ,תחפה ימרז
ולבקתיש ידכ ,לופיטב םיבייח ולא תחפ ימרז .יאוול ירצותכ וא ,םינושה רוצייה יבלש ןיב
.רוזיא ותואב תחקפמה תושרה תושירד יפל ,תינוריעה בויבה תכרעמל האיציב םייקנ
הקיפסב םיכפש תמירז :םיאבה םינותנה תא אוצמל ןתינ םיכפשב לופיט םיעצבמ רשאכ
ל"גמ 2,000 דע םיפחרמ םיקצומ ,ל"גמ 40,000 דע לש ימיכ סמוע םע ,העשל ק"מ 150 לש
םעצבלו םיבלש רפסמ רובעל שי היעבה ןורתפל ךרדב .ל"גמ 1,000 לעמ סמומ ןמושו
.הרטמה תא איטחהל אל ידכ הבורמ תונקדקדב

דומעה שארל הרזח


המירזה רטשמ ןויפא
המירזהש ,תוארל ןתינ ,לעפמה יכפש םע םירבועה ,תחפה ימרזב םיעצבמש הקידבב
המירזה רטשמ תא עובקל ידכ .הממיה ךרואל הדובעה ךלהמב הנתשמו דואמ תבכרומ
.םחתנל היהי ןתינש ידכ ,םינותנה תא רובציו דודמיש ,םיאתמ המירז דמ םקמל שי
תכרעמ הכירצמ וז תונוש .העשל ק"מ 100 לעמ דע ,העשל ק"מ 0 -מ תונתשמ תומירזה
ןטקה ,לופיט ןקתימב רוחבל לכונש ידכ ,תיסחי ,לודג הריגא לכימ םע תיטמוטוא לופיט
.הפוצר הרוצב דובעיש ,רתויב לוזהו

דומעה שארל הרזח


םיכפשב (רחא םוהיז וא) ינגרואה סמועה תקידב
הסינכב ינגרואה סמועה תא רמולכ ,התוכיא תא קודבל שי המירזה יחפנ תרדגה רחאל
ןקתימהמ האיציב ,תונוטלשה ידי לע שרדנה ,ינגרואה סמועה תאו לופיטה ןקתימל
.תינוריעה םיכפשה תכרעמל הסינכבו

םינוש םיזוכיר :תויעב רפסמ שי לעפמה יכפשב (רחא וא) ינגרואה סמועה תקידבב
תועשב הובג סמוע לבקתמ יופצל דוגינבש ,םירקמ שי) הממיה ךרואל םינוש םינמזב
,תומכ :יפל ןקתימה לע תיטמוטוא הדובעל השירד ביתכמ הז רבד ,(תורחואמה הלילה
תוכיא יגיצנ םע םיעבקנ ןקתימהמ האיציה ינותנ .םהיניב בוליש וא ,תויצמוח ,זוכיר
תכרעמו היישעת יכפש תמרזה) תוימוקמ תויושרל המגודל רזע קוח"ל םאתהב ,הביבסה
םידדמה .ונולשכל וא ןקתימה תחלצהל ןחבמ ווהי הלא םינותנ ."1981 ב"משתה (בויב
יגולויבה ןצמחה תכירצ ,(COD) ימיכה ןצמחה תכירצ ,ןמושה זוחא :תויהל םילוכי
דואמ םירישע לעפמ יכפשש ,תוארל ןתינ .םיפחרמה םיקצומה תומכ יפל וא ,(BOD)
40,000 דע) ימיכ סמועבו (ל"גמ 2000 דע) םיפחרמ םיקצומב ,(ל"גמ 1000 דע) סמומ ןמושב
.(ל"גמ

טופיש םוחת לכב אלא ,אשונל תורורב תויצרא תויחנה ןיא ,אשונב התשענש הקידב יפל
,תושירד תניחבמ אשונה תא ליבוהל םמצע לע םיחקולה םימרוג םנשי רבודמ ובש
.תואצות לע בקעמו תוקידב

דומעה שארל הרזח


הדבעמ תריחבו םוגידה תייעב
המיגד חקייש ךכ ,ןונווכל ןתינה ררוקמ יטמוטוא םגוד תועצמאב עצובי םיכפשה םוגיד
םגודה תא ליעפהל ץלמומ .הדידמ תלעתב םימרוזה םיכפשה תקיפס יפל וא ,ןמז יפל
תויתעש-וד תומיגדמ תבכרומה ,המגוד לבקתתש ךכ ,םיכפש לש תובוצק תונמ תחיקלל
24 ךשמל רוריקב הנסחאלו םגודהמ המיגדה תא איצוהל שי ןכמ רחאל .תועש 24 ךשמב
לכ לש תופוצר תומיגד תלבקל םימי 6 ךשמל לעפוי םגודה .הדבעמל התרבעהל דע ,תועש
חקלית המיגדה .הקידבל וחלשייש ,תובכרומ תומיגד 2 -ל ופסאיי תומיגדה .עובשה ימי
קודבתש ,הדבעמ עובקל יאדכ .רתויב הקוחרה הדוקנב ,תינוריעה תרנצל האיציה ינפל
הרבחה לעו לעפמה לע ,לפטמה יתלשממה דרשמה לע תלבוקמ היהת רשא ,תומיגדה תא
.ןקתימה תא קפסתש

ידי לע תורשואמה ,תוירחסמ תודבעמ רפסמל התשענש הקידבל המגוד תאזב תאבומ
,םיהז םיאנתו םינקת יפל תוקידבה תא ועציב תודבעמה לכ .םימכסומה תודסומה
האבה הלבטב תוטרופמ ולבקתהש תואצותהו ,םיהז םיאנתב תודבעמל ורבעוה תומיגדה
,(ןמוש) םוהיזה לש רתויב םיהובגה םיכרעה תא האצמש ,הדבעמב רוחבל שי .(1 'סמ)
רבסומ תואצותב לדבהה .לופיטה לש רתויב תובוט תואצותל עיגהל ידכ ,םיכפשב דדמנה
.הקידבה ךילהת לש קוידה רסוחב

ההז המיגדל תונוש תודבעמ לש תואצות תאוושה :1 'סמ הלבט
'ב המגוד
'א המגוד

(ל"גמ) םינמוש
(ל"גמ) כ"חצ
(ל"גמ) םינמוש
(ל"גמ) כ"חצ

325 ± 0.5
3092 ± 0.5
317 ± 0.5
3822 ± 0.5
1 הדבעמ
460 ± 2
3532 ± 2
634 ± 2
9410 ± 2
2 הדבעמ
108 ± 0.5
3160 ± 0.5
69 ± 0.5
5296 ± 0.5
3 הדבעמ
350 ± 0.5
2750 ± 0.5
475 ± 0.5
4700 ± 0.5
4 הדבעמ

דומעה שארל הרזח


לעפמה יכפשב לופיטל תויצפוא לש הריקסו הקידב
קודבל ךירצ ,םהב לפטל שיש םיינגרואה םיסמועהו המירזה רטשמ תא ונעבקש רחאל
לופיטל תונוש תוכרעמו םינוש םיכילהת םימייק .רתויב המיאתמה לופיטה תטיש תא
תרזעב ימיכ לופיטו תויגולויב ,תוימיכ ,תוינכמ :ןה תוצופנה תוטישה רשאכ ,םיכפשב
.המיאתמ ןוניס תכרעמ וא ,םיטטניס םידיאולוקורדיה

,ןקתימה תושרל דמועה ,יונפה חטשה יצוליא יפל תעבקנ רתויב המיאתמה לופיטה תטיש
סמועה קוליס רועיש יפל ,(ול הצוחמ וא ינוריע רוזיא ךותב) ומיקהל םיננכתמ ובש רוזיאה
רשאכ .ךילהתהמ לבקתמה יפוסה רצותה יפלו ,םיכפשהמ שורדה (רחא וא) יגולויבה
םהינש לש בולישב וא ,רוטרנג תלעפהל שמשמה זגב וא ,תומהבל לכאמל הצובב רבודמ
.תובר תויורשפא ךותמ תואמגוד רפסמ הזב תואובמ

ינכמ לופיט .1
תדיכלו לוח תדוכלמ ,םיננסמ ךרד םיכפשה תטילק ,ןושאר בלשב ,ללוכ ךילהת לכ
לופיטה רגאמ וא) הריגאה תכירב תיתחתב םיעקוש םידבכה םיקיקלחה לכ .םיעקשמ
םיפרוג הז בלשב .םימה ינפ לע ףצ ,רתוי ןטק ילוגס לקשמ לעב אוהש ,ןמושהו (םיכפשב
םיעקושה ,םידבכה םיקיקלחה תאו ,ףוסיא לכימל ףצה ןמושה תא הדיצה תינכמ
םיעצמאב אוה לופיטה .רחא ףוסיא לכימל הצוחה םיבאוש ,לופיטה תכירב תיתחתב
טלפנה ןמושה .דבלב 60%-50 תיסחי ךומנ םיכפשה לש רוהיטה זוחאו םיטושפ םיינכמ
ךירצ לופיטה תכירב חפנ .דבלב 10% -כ לש םיקצומ תלוכתב ,דואמ בוטר ןקתימהמ
.לודג לופיט חטש שרוד ןקתימהו ,םיכפש לש תולודג תוקיפסל םאתומו דואמ לודג תויהל

ימיכ לופיט .2
4.0-2.5 ליגר ןפואב םיפסוא םיינוריע םיכפש .ןחרזמ םימה רוהיטל רקיעב בוט הז ךילהת
םישמשמה ,םיטנגרטדהמ םיאב 30%.הזטפסופ תרוצב דדמנה ,םויל ,םדאל ןחרז םרג
םהבש ,םילקימכה .ןוזמ תויראשו םדאה ינב תושרפהמ םיעיגמ 70% -ו יוקינל
םירצוי הלא םירמוח .דימלרקאילופ וא Al2O3FeCl3 םה ,ןקתימב םישמתשמ
לש תבורעתה ךותל םרזומה ,דודמ ריווא ץחל תרזעב ,תיסחי ,םילודג םירבצ םינמושהמ
עיגהל הלוכי קוליסה תמר .םימה ינפ לע םתפיצ תא םימרוגו ןקתימב םירבצו םילזונ
תיתלחתהה תומכהמ 75% -לו ,תיתלחתהה תומכהמ ,םינושה ןחרזה יביכר לש 100%
,4.2-3.9 ךרעל םיכפשה לש pH-ה תדרוהל בוברע לכימ ללוכ ךילהתה .BOD -ה לש
ידי לע ,םיכפשב תויוצמה ,תוכוראה ןמושה תוארשרשב ןמחפה רשק תריבשל שורדה
,45%-כ לש ירחסמ זוכירב ,תזכורמ תיתרפוג הצמוח תרזעב תלבקתמ הצמחהה .הצמחה
רחאל ,טנלוקולפה םע בוברע לש האצותה .900-600ppm לש תומכב םיכפשל תמרזומה
ירוזאל תורובשה ןמושה תוארשרש תרישק ידי לע ,םירבוצ תלבק איה ,הצמחהה
הלעמ יפלכ ופצוהש רחאל ,ינכמ ףרוג תרזעב םתפירגו ,טנלוקולפב םייוצמה ,תוליעפה
ודיצב םיאצוי םייקנה םימה וליאו ;הצובה תלבקל דחא דצל ,דודמ ריווא ץחל תרזעב
שבוי תגרדב הצוב םילבקמו ךשמתמ ךילהת והז .רתוי הכומנ האיצימ ןקתימה לש ינשה
ןתינו ,תיסחי ,ןטק חטשל קוקז ןקתימה .30%-15 לש םיקצומ תלוכתו ,תיסחי ,ההובג
.םירחאהמ רתוי רקי םגו תינכמ הניחבמ בכרומ אוה ןכלו ,ןיטולחל תיטמוטוא ולעיפהל

יגולויב לופיט .3
םיפסומה ,םימזינגרואורקימ תרזעב עצבתמ ךילהתהו הריגא תכירבב השענ לופיטה
,םינובלחהו םידירכסילופה לש הזילורידהב ליחתמ ךילהתה .הסיסת םשל ךילהתל
הסיסתה ךילהת ךשמהב .ונימא-תוצמוחו םידירכסונומ תריציל ןוויכב ,םיכפשב םייוצמה
םיפסאנ םיזגה .ןאתמ-ףידנ זג לבקתמ ןכמ רחאלו ,יאוול ירצומ דועו טאטצא םילבקתמ
.הריעב רמוחכ םישמשמו

ידכ .ןוניס תכרעמ תרזעב םימהמ תקלוסמ ,לוכיעה ךילהתמ תויראשכ תרצונה ,הצובה
,הביבס יאנת :ומכ ,םיתואנ םיאנת תוירטקבל קפסל שי ףיצר היהי ךילהתהש
ךילהתב .המיאתמ ןוזמ עקרקו (יבוראנא ךילהת) ןצמח רדעיה ,םיאתמ pH ,הרוטרפמט
,תיסחי ,לודג חטש שרוד ךילהתה .ןחרזהמ 30%-20 -כ קר םיכפשהמ קלסל ןתינ הז
תא לעיל ידכ .םישורדה הביבסה יאנת לע הרימשל רקיו בר דויצו ,לופיטה תוכירבל
םעו ,ןושארה בלשב יליפומרת קדייח םע יבלש-וד ךילהת עצבל שי יגולויבה לופיטה
סמועה תנטקה :איהש ,תירקיעה הרטמה תא גישהל ידכ ,ינשה בלשב יליפוזמ קדייח
רוצייו הובג שבי רמוח זוחאב הצוב תלבק ,םיקצומה םינמושה תומכ תתחפה ,ינגרואה
זגה תקופת דגנכ ,ךילהתב תעקשומה ,היגרנאה יפל תדדמנ ךילהתה תוליעי .זגויבה
.תלבקתמה

הבלחמב ןקתיממ הלבקתהש ,הצובה בכרה טוריפ תמגוד :2 'סמ הלבט
האצותה
הקידבה
84.2% ± 3%
תוביטר
15.8% ± 1%
שבי רמוח
42.7% ± 2%
שבי ב"ע ןובלח
0.3% ± 0.1%
שבי ב"ע תיאת
2.4% ± 0.5%
שבי ב"ע רפא
±0.62% 0.2%
שבי ב"ע ןדיס
0.41% ± 0.1%
שבי ב"ע ןחרז
5.9% ± 0.5%
pH
53.5% ± 2%
שבי ב"ע ןמוש
5.324% ± 0.5%
*תילובטמ היגרנא
Kcal/Kg
3.14% ± 0.5%
Kcal/Kg *וטנ היגרנא

(בשוחמה ךרעל המיאתמ האצמנו תורזוח תוקידבב הלבקתה האצותה *

איבמ יבלש-וד ךילהת רשאכ ,םיבלש רפסמל הקולחל ןתינ יבוראנאה ךילהתה
לש הובג זוכירב שמתשהל ץלמומ .ולוכ ךילהתה לש רתוי ההובג תוליעילו היצזימיטפואל
םיקדייח לש הובג זוכירב ינש בלשבו ,(סויסלצ תולעמ 55-50) םייליפומרת םיקדייח
םירתא רפסמ שי ץראב .קיפסמ ךורא רבעמ ןמז םע ,(סויסלצ תולעמ 37-35) םייליפוזמ
.הלודג החלצהב הזכ ןקתימ לעופ םהב

היצטולפ-היצלוקלפ ךילהת .4
םירישע תחפ ימרזב לופיטל םייוסינ תונורחאה םייתנשב ועצוב ץראב תובלחמה תחאב
ויה השירדהו הפיאשה .דואמ םצמוצמ הבלחמב לופיטה חטש רשאכ ,ןמושב דואמ
.היצטולפ-היצלוקלפ ךילהת רחבנ ןכלו ,תוברעתה םומינימ םע יטמוטואו רקובמ ךילהתל
אלש ,ךכ םתוא םיננסמו לעפמה לש םייתיישעתה םיכפשה תא םיפסוא הז ךילהתב
H2SO4 תיתרפוג הצמוח םימירזמ .רטמילימ ינש לעמ םלדוגש םיקיקלח תכרעמל וסנכיי
םה הבלחמ יכפש ,ללכ ךרדב) 3.9 ± 0.1 -ל דע pH -ה תא דירוהל ידכ 40% זוכירב
תיתרפוג הצמוח לש 900-600ppm תרזעב) pH-ה תדרוה רחאל .(pH = 11 -כ ,םייסיסב
ןקתימל הסינכה רוניצבו ,היצטולפ-היצלוקלפ ןקתימ ךרד םיכפשה םימרזומ (תזכורמ
.טנלוקולפ םרזומ

תמר ,תומהב ידי לע לכאמל תוליער תדימ :םילוקיש המכ יפל תישענ טנלוקולפה תריחב
,םיימוקמה םיקפסה לצא ותואצמיה ,רמוחה תולע ,(תוביטר) לבקתמה רמוחה זוכיר
םימיוסמה תחפה ימרז לש היסלומאה ןיבל ןמושה תורשרש ןיב הדרפהב רמוחה תוליעיו
עיגמ טנלוקולפה .טילורטקלאלופ גוסמ טנלוקולפ תרזעב תאז עצבל ןתינ .הבלחמה לש
לש זוכירב הסימת תלבקל םימ םע ןקתימב תיטמוטוא הרוצב בברועמו הקבא תרוצתב
.A150 ירחסמה ויוניכו תילילש ןועטה ,(ג"ק 7-5 לש תימוי הכירצ) הקבא ל"גמ 6-4
רשאכ ,הרידס הרוצב קפסה לצא יוצמ אוהו ג"קל ח"ש 25 -כ אוה הז טנלוקולפ לש וריחמ
לכל ןמוש םרג 650 -כ לש קוליס הארמ ולש הדרפהה תוליעי .תיסחי ,רצק הקפסאה ןמז
ךותב .עצוממב םיכפשהמ קלוסמ ןמוש םרג לכל ח"ש 0.025 רמולכ ,טנלוקולפ םרג
םרוגה ,ץלואמ ריווא ןהילא םרזומו תויולג תוטלפ ןיב םיכפשה םימרזומ ןקתימה
.םימה ינפ לע ףוצל ורצונש םיקולפל

תחתמ םיאצוי םייקנה םימהו ןקתימה לש דחא דצל ףרוג תרזעב הנופמ זכורמה ןמושה
תוחפ תלבקל איה תינוריעה םיכפשה תרבח לש השירדה רשאכ .ינשה ודיצל וז הבכשל
רתומה םוחתל םיעיגמ BODCOD םידדמה רתיש ,איה האצותה ,ןמוש ל"גמ 100
תכרעמל םילפוטמה םיכפשה תאיצי ינפל .(קקוחמה עבקש ךרע) ל"גמ 1100-900 לש
תזכורמ תיטסואק הדוס תרזעב 7 תוביבסל םהלש pH-ה תא םילעמ תינוריעה בויבה
.3 'סמ הלבט האר (40%)

םיכפש לש ש"קמ 1200 לש הקיפסל ןקתימה לש םילקימיכה תכירצ :3 'סמ הלבט
םויל הכירצה
םשוימ זוכיר
לש עצוממ ןונימ
רוהט רצומ
רצומה
ק"מ 2.2-1.5
40%
/ג"מ 900-600
H2SO4
ג"ק 7-5
100%
/ג"מ 6-4
Polyelectrolyte
טילורטקלאילופ)
שיש הקבא אוה
דע םימב לוהמל
לש הסימת זוכירל
(שומישה ינפל 0.1%
ק"מ 5.55-0.35
33%
/ג"מ 200-150
NaOH


תטישב רוהיטה תא עצבל רחבנש ,"סמומ ריווא תרזעב הפצה" DAF-ה ןקתימ
רתוי ואצמנ אל ונממ האיציבש ,בצמל דע םיכפשה תא רהיט ,היצטולפ-היצלוקולפה
.סמומ ןמוש ל"גמ 100

תלכאה אוה ,הז ןקתיממ תקפומה הצובל םלועבו ץראב םייקה ,רתויב ץופנה ןורתפה
הפוקתב .1.4 Kcal/Kg -ל עיגמ אוהו ,הובג יתנוזת ךרע תלעב איהש ,וז תלוספב תומהבה
תורפמ לבקתמה ,בלחה תוכיא לע העפשהה תדידמל ,ינקלוו ןוכמב הדובע תעצובמ וז
םילולעה ,הצובה שובייל םיימיכ םיפסות סינכהל ןתינ אל הז הרקמב .וז הצובמ תונוזינה
הבלחמב .דירכסילופהמ יברמה שובייה תא לבקל ךירצו ,הנממ תונוזינה תומהבל קיזהל
לבקתה .ראג םאגו םגניבסוקול ,CMC ,ןניגרק ,טניגלא :םירמוחה םע םייוסינ ועצוב
.הביבסה תוכיאל דרשמה לע תולבוקמו תודדועמ ויה תואצותהו 90% -מ רתוי לש רוהיט
ץחל יעוסמ ומכ ,םיינכמ םיעצמאב הצובה תא שבילו ךישמהל שי ,ךרוצה תדימב
.םוחב שובייו םידחוימ

דומעה שארל הרזח


תוחתפתה ינוויכו םוכיס
ותצרהו ןקתימה תרדגה ,היעבה תרדגה רחאל םיכפשב לופיטל תכרעמה תנקתה םשל
הדוקנב םיכפשב תוקידבו םוגיד עצבל לפטמה יתלשממה דרשמה ידי לע לעפמה שרדנ
לטבל ןתינשו הרתפנ היעבה ןכאש ,חיכוהל ידכ ,תינוריעה בויבה תכרעמל םתמרזה ינפלש
אתב בכרומ םוגיד עוציב :ןה תושירדה .לעפמה לע תוצבורה ,תורחא תויצקנס וא תוסנק
לכ) םימי עובש ךשמב ,תינוריעה בויבה תכרעמל םתמרזה ינפלש הדוקנב ,ןורחאה בויבה
תוקידבה .קוחה תושירדב םידמוע לעפמה יכפש םא ןוחבל ידכ תאזו ,(המיגד םייתעש
,םינמוש ,םיפחרמ םיקצומ ,COD ,BOD :ומכ ,הרקמה יפל םינוש םירטמרפ תוללוכ
יפל דועו (דרפנב יתעש םגדמ לכ לע עצובת הבגהה תקידב) הבגהו םינובלח ,םידירולכ
.הרחבנש רתויב הרימחמה הדבעמה ידי לע ועצוב הדבעמה תוקידב רשאכ ,הז לכ .ךרוצה
לופיטה תכרעמ לש רזעה-תכרעמ תוניקתל תוקידב עצבל שי םגודה תלעפהל לביקמב
.(הבגהה תכרעמו ףרוגה תלעפה ,טילורטקלאילופה תפסוה ,הצמוחה תקרזה) םיכפשב

םידמועה ,םינותנ ינוריעה בויבל האיציב ואצמנ ,יוארכ ולא םיבלש ועצוב םהבש םירקמב
,םיפחרמ םיקצומ ,םינמוש :ומכ ,תכרעמה הנקתוה םרובעש םימהזמה יבגל תושירדב
שמשמה ,A150 -הש ,אוה ןורסיחה .רחא םהזמ לכ וא ,(BOD) ב"חצו (COD) כ"חצ
,רצוה אוה ונממש ,רמונומה תושיגר לשב היצלוקולפ תורטמל םיאתמ וניא ,טנלוקולפכ
םיאתהל ןתינש ,הארינ .הנממ תונוזינה תומהבל ןטרס םורגל לולעו הצובל עיגמה
,תילמיטפוא הרוצב םיכפשה רוהיט תלועפ תא עצביש ,יטתניס וא ,יעבט דיאולוקורדיה
ףא ילואו ,םומינימל לופיטה תויולע תא ןיטקהל ידכ םייוסינ עצבלו ךישמהל שי ךכ םשלו
.הצובב שומישהמ םיחוור קיפהל

דומעה שארל הרזח


תורפס

Athanasopoulos, NS., Athanasopoulos, JS., Currant Wastewater Treatment
Using Biological and Physicochemical Processes, (1998)
Bioresource-Technology, 66(1): 45-50.

Brinkman, DW., Walsweer, J., Voskuilen, G. Van., Hiddenk, - Energy,
Cl-eaning Agent and Water Economy by Optimization of CIP Processes in the Fook Industry, (1996) Voedingsmiddelentechnologie, 21(1), 21-25.

Chung, T.H., Kim, D.Y., - Significance of Pressure and Recirculation in
Sludge.Thickening by Dissolved Air Flotation, (1997) Water Science and
Technology, 36(12), 223-230.

Goel, M.K., - Biotechnology, an Overviwe, (1994)
http://ceu/dept/chem-eng/biotech-environ/goel.html..

Gosta, B.J., - Tetra Pak Processing Systems AB S-221 86 Lund, Sweden
(1995) - Cheese 14, 287-329.

Hwa, T.J., Jeyaseelan, S., - Comparison of Lime as Alum as Oily Sludge
Conditioners, (1997) Water Science and Technology, 36 (12), 117-124.

Mels, A.R., Van Nieuwenhuijzen, A.F., Van der Graaf, J. H.JM., Klapwijk, A.,
De Koning, J., Rulkens, W.H., - Identification and Evaluation of Wastewater
Treatment Scenarion Based on Physical-ciemical Pretreatment, (1998) Delft University Report 98.

Oles, J., Dichtl, N., Niehoff, H.H., - Full Scale Experience of Two Stage
Thermophilic/Mesophilic Sludge Digestion, (1997) Water Science and
Technology 36 (6-7), 449-456.

Olofsson, AC., Zita, A., Hermansson M., - Folc Stability and Adhesion of
Green-Fluorescent-Protien-Marked Bacteria to Flics in Activated Sludge.
(1998) Microbiolog. 144 (pt 2), 519-28.

Smoler, E., Rook, A.J., Sutton, J.D., Beever, D.E., - Predicition of Milk
Protein Concentration from Elements of the Metabolizable Protein System,
(1998) J. Dairy Sci, 81(6), 1619-1623.


:רמאמה רבחמ תודוא
.ץעוי סדנהמ ,ןניע ריפוא

44-38 * 1999 ינוי * 392 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ