ןיחלוקה ימ רגאמ
ירדנה לאנתנ :תאמ
.46-45 םידומע ,(1999 ינוי) ,392 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

מאגר מי הקולחין "נחל אוג"
ןוגרא - איגש ידיג ר"דו ,תוימואלה תויתשתה דרשמ ,םימה ביצנ - ריאמ-ןב ריאמ רמ :לא
.םימה ידבוע

םירקי םירבח
םירבדה ךשמה ךותמו ,טמולפיד אל םגו יאקיטילופ ינניאש ,ירבד חתפב רבכ תודוהל ץלאא
.רורב רבדב היהי
רורב .טרפב ,ולא םימיבו ,ללכב ,ץראב םימה קשמ בצמ לע םילימב ביחרהל ךרוצ ןיא
תובשייתהה התיאו ,תואלקחה בצמ רדרדתי תופיחדב והשמ השעיי אל םאש ,ונלוכל
םירמאממו ,םכינש יפמ יתעמשש ,םירבד ךותמ .הרזח היהת אל ונממש בצמל ,תדבועה
תא םג ןיעב ןיע םיאור ינמודמכו ,הגאדה תא םיקלוח ונאש ,יל רורב ,םתמסרפש םינוש
.וז היעבל ןורתפה תויורשפא

:םיבושח םיבאשמ ינש דועל סחייתהל ונילע הבוח ,תואלקחהו םימה קשמ בצמ דבלמ
ןיא הביבסה תוכיא יבגל .חלמה-םיו הביבסה תוכיא :ימוקמ - ינשהו ,יצרא-ללכ - דחאה
םימירזמ ונא תוצצוקמ םימה תוסכמ דועבש ,ריכזהלב קפתסא .רובידה תא ביחרהל ךרוצ
לש ובצמ יבגל .הדוהי רבדמ ילחנ ךרד חלמה םי ךותל הנשל ןיחלוק ימ ק"מ ןוילימ 6 -כ
םי לש וסלפמ דרי הנש ףלא ינפל םג .הבחר תירוטסיה הביטקפסרפב לכתסהל שי םיה
םילחנה ימב שומיש לש האצות התיה סלפמב וזכ הדירי .ורבחתה וידיצ ינשש דע חלמה
דומלל ןתינ ךא ,רעצמ אוה וז הרצל אצמנש "ןורתפה" .וכרוא לכל ןדריה תא םיניזמה
הלע ךכ ,ופרשנ תודשו וסרהנ םירע רתויו ,רוזיאב ימלסומה שוביכה םדקתהש לככ .ונממ
הברעה-תיבבו םודסב םיבשייתמה ינושאר ותוא וריכהש יפכ ,ובצמל עיגהש דע ,םיה סלפמ
תא ףורשלו העקבה יבשומ תא דימשהל עיצהל ידכ ירבדב ןיא .וז האמל םישולשה תונשב
תא ליצהל לכונ וניתודש תייקשהל םירחא תונורתפ אצמנ םאש רורב ךא ,ןדריה קמע תודש
.הזכש ינוציק ןורתפב ךרוצ היהי םרטב דוע חלמה םי

ךרוצה םניינעש ,םירמאמ םכינש םתמסריפ ,"היקשהו םימ" ןוחריה לש ןורחאה ןויליגב
רימאו איגש ידיג לש םרמאמל הליחת סחייתמ יננה .םייפולח היקשה תונורתפ תאיצמב
."תלבגומ יתלב היקשהל תוירלודומ הדש תוכרעמ" ןיינעב השיש

"תוליגמ ימ" םימה תדוגאב .ונלש תירוזאה םימה תכרעמ תא ראתל יל ושרה ,תישאר
.םלש הפצמו הברעה תיב ,ה"ילק ,גומלא :תוליגמ תירוזאה הצעומבש םיקשמה םירבח
הליעפה רבעב .םירמתה ילדגמ םה "גוא לחנ" ןיחלוקה רגאמ ימיממ םויכ םידיחיה םינהנה
גוא לחנב רגאמה לש ותיינב תובקעב ךא ,ןורדק לחנבש ןיחלוקה ןקתימ תא םימה תדוגא
.שדחה רגאמל היקשהה לכ הבסוה םימה תוכיאב דואמ יתועמשמ רופישו

תאצוה ךסש דועב ,הנשל ק"מ ןוילימ 5.5 םימרוז רגאמה ךותלש ,םיארמ ונלש םינותנה
"היקשהו םימ"ב ומסרפתהש ,םינותנ יפל .ק"מ ןוילימ 3 -כ לע םויכ דמוע ונממ םימה
12,2010 תנשב הנשל ק"מ ןוילימ 9.8 דע םיכפשה תומכב היילע היופצ ,(1998 רבמבונ)
חלמה םי ךותל ,ןוגיע אללו לופיט אלל ,םויכ םימרוז ןורדק לחנב .2030 תנשב ק"מ ןוילימ
.גואה לחנ לש וזל ,הלש לדוגה ירדסב ,המוד םש היופצה היילעהו הנשל ק"מ ןוילימ 5.8

(ק"ממ) הסינכ תקיפס
לחנה
5.5
גוא
5.8
ןורדק
11.3
כ"הס
(ק"ממ) האיצי תקיפס
ףנעה
3
םירמת
3.5
םרכ - ש"דג
6.5
כ"הס


ק"מ ןוילימ 3 ךסב ,םירמתה ילדגמ םה גוא לחנ ימימל םידיחיה םימה ינכרצ ,םויהל ןוכנ
ק"מ ןוילימ 6 -ל תאז הקיפס תלפכה היהת תובורקה םינשה רשעבש ,חינהל שי .הנשל
תוחפל ,ררחשל שי ויתודג לע הלעי אל רגאמהש תנמ לע :ירמגל רורב דחא רבד .הנשל
.הריפסומטאל םימ ,תובורקה םינשב

,יפרצמ רפסמכ ,םרכהו ש"דגה יפנעב הקיפסה ךס לש תורעושמ תויומכ םג יתאבה הלבטב
.רוזיאב םיקשמה לכ תא גצימה

םהב שומיש רשפאתש ,וזכ המרל םימה תוכיא תא איבהל שיש ,יתעדב הלע רבכמ הז
,תוכיאה תורדגהב םייוניש וכרעיי תרוצבה םויא ונילע אובי םאש ,יתרעיש .םיפסונ םיפנעב
רימאו איגש ידיג וארה םרמאמב .תונורתפ תאיצמל ןויסינב םיבאשמ וצקוי הרקמ לכבו
ימ תוכיאל םימה תאבה ורשפאיש ,ןוניס תודיחיב שמתשהל תורשפא הנשיש ,השיש
.תלבגומ יתלב היקשה

יתוריש תא עיצהל ינוצרב .וילותיחב ןיידע טקיורפהשו תויעב דוע ןנשיש ,רמאמהמ יתנבה
הלועמ עצמ שמשמ ,(טרפב גומלאבו) ללכב ,םירמתה ףנע .ולא תוכרעמ חותיפב עויסל
ףיצר יוסינ תורשפאמ תולודגה תוימויהו תויתנשה תוקיפסה .היקשה תכרעמב םייוסינל
חותיפ רשפאתש ,תייוסינ תכרעמ םכתא דחי םיקהל חמשא .הנשה לכ ךרואל ריהמו
.םיפסונ םילודיג תייקשהל רובעל לכונ הכותמו ,תרוקיבו

.םישקומ אלמו השק םלוע אוה םימה תוינידמ אשונש ,יתחכונ םימדוקה ישושיגמ ,םויסב
יתמשר םקלחשו ,םתוא האור ינאש יפכ ,היעבה לש םיטקפסא רפסמל גואדל יתונויסינב
ררועל" דחפהמ העבנש ,הפירח תודגנתהב םיתיעלו ,םימוטא תוריקב םיתיעל יתלקתנ ,ןאכ
שי ,תויעבה ןורתפ תארקל לועפל יוכיס אוהש הזיא שי םאש ,ןימאמ ינא ."םתנשמ םידש
ונדמלש יפכ ,ינשה דגנכ דחאה אלו ,םינושה םידרשמה ןיב הלועפ ףותישב דובעל ךרוצ
דשה" תא ררוענ תיאלקחה היעבל ןורתיפ אוצמל ןויסינב םא ודיספי םלוכ .ריכהל
.תונורתפ אוצמל םיסנמה ולא תא דקומה לע אקווד הלעי ,ןויגיה לכל דוגינבש ,"יתביבסה
תומכ בצמה לע רומשל ופידעי םיאקיטילופו םיאלקחש ,ךכל םורגי (המגוד קר) הזכ רבד
."הריסה תא ענענל" אל תנמ לע ,אוהש

םירבח תכרבבירדנה (יתנ) לאנתנגומלא - היקשה זכר


46-45 * 1999 ינוי * 392 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©
הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ