,אלא "הלפתה ןדיע וירחאו ןיחלוק ןדיע" אל
בלושמב הלפתהו ןיחלוק
יבורח הואנ , סרייאמ ןיוולס , ךלוו ינור , טמכב הדוהי , ןורי ןד `פורפ :תאמ
.26 ,13-5 םידומע ,(1999 ילוי) ,393 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

לא "עידן קולחין ואחריו עידן התפלה" אלא, קולחין והתפלה במשולב

:רמאמה יקלח
עקר
יגולורדיהה לדומה ירקיע
םילפתומ םוהת-ימ תולע
תואצותה תכרעה
תורוקמ


עקר
רקיעבו ,םוהת-ימ םוהיז לש הנכסה איה ,ןיחלוקב היקשהב תורושקה ,תויעבה תחא
היקשהב ןיחלוקב שומישה בולישב םינד ונא הז רמאמב .תוקנחו םידירולכ ידי לע םוהיז
,תאז םע ;םידירולכב ןד הז רמאמ .ריעל םתקפסהו םוהת-ימ לש הלפתה םע תיאלקח
.תוקנחל םג המיאתמ וב תגצומה תינורקעה השיגה

:ץראה לש םינוש םירוזאב םוהת-ימ לש םתוחילמב היילע לש ךילהת ךשמנ םינש ךשמב
.(1998 ,יגולורדיהה תורישה) 'וכו למרכה ןגא ,יברעמה לילגה ןגא ,ףוחה רפיווקא
היילעה ,לארשיב םימה תקפסא ךרעמב תיזכרמ תובישח לעב אוהש ,ףוחה רפיווקאב
.הנשל .מ.ח 5-1 ןיב איה םידירולכה זוכירב

:ןה ףוחה רוזיאב םוהת-ימ לש תוחילמה תיילעל תוביסה
ףוחה רפיווקא לעמ היקשהל יצראה ליבומה תועצמאב ץוחבמ םימ אוביי
.הרדחהלו


רבעל האוושהב תאזו - םיה לא רפיווקאהמ תפטשנה ,םיחלמה תומכ תנטקה
.רוזיאב םימה תורוקמ לש אלמ לוצינ ינפל ,קוחרה


.רפיווקאל ן"דפש יחלוק תרדחה
.חרזממ רפיווקאב תולבוגה ,תוחולמ תובכשמ רפיווקאל םימ תרידח
.רפיווקאה לש םייברעמה םיילושב רתי-תביאשמ האצותכ םי-ימ תרידח
לש הריגאו הכלוה תוכרעממ הפילדו םיכפש לש הכלוהו ףוסיא תוכרעממ הפילד
.ןיחלוק.ןיחלוק ימב היקשה איה ,םוהת-ימ לש החלמהה בצק תא ץיאהל לולעה ,ףסונ םרוג
םיתיעלו ,(ןיחלוקה תרציימ) ריעל הקפסהה יממ ההובג הלא םימ לש םתוחילמ ,עודיכ
דרשמה ךרעש םגדמב .עקרקה תאו םייאלקחה םילודיגה תא תנכסמה ,המרל העיגמ ףא
לש ללוכה חפנהמ 56% -ב יכ אצמנ ,עבטה תורומשל תושרה םע ףותישב ,הביבסה תוכיאל
םירגאמהמ 35%,הז ךותמ .מ.ח 300 -מ הובג םידירולכה זוכיר היה םגדמה ירגאמ
.(היקשהה תנוע לש המוציעב וחקלנ תומיגדה) םידירולכ .מ.ח 400 -מ הובג זוכירה היה

םירפיווקא לעמ םיחילמ םימב היקשהמ ענמיהל התיה הכ דע תצלמומה תוינידמה
ח"וד) הכומנ תילוארדיה תוכילומ תלעב הבכש ידי לע םירוקמ יתלב רמולכ ,םייטאירפ
ףקיהב היופצה היילעה םע ,םלוא ,(1993 ,םימה תוביצנ ידי לע םיתוחנ םימל הדעו
.הלש תויטנוולרה תא תדבאמו וז תוינידמ תכלוה ,ץראב ןיחלוקב היקשהה

ליבוהל לכוי ושומימ רשא ,הלפתהו ןיחלוק ימב היקשה בוליש לש ןויער הלעמ הז רמאמ
:תואבה תואצותל
.םוהת-ימ תחלמה לש ןנכותמ תוסיו
.תרקובמ תוחילמב ריעל םימ תקפסה
.היקשהל ןיחלוק לש תרקובמ תוכיא

תוילכ") ףוחה רוזיאב םימה תוכיא רופישל םוהת ימ תלפתה לש ןויערה יכ ,שיגדהל יואר
תגצומ ויתונויער לש תנכדועמ הסריג .יקסבלסז ןד ידי לע רבכמ הז הלעוה ("תויתוכאלמ
.(1999 ,יקסבלסז) 1999 יאמ שדוחמ ח"ודב

.הצחמל םייריפמא םיאנת תרגסמב ושיחמהלו ןויערה תא גיצהל איה רמאמה תרטמ
.ןלהל ראותמה ,ילכלכ-יגולורדיה לדומ הנבנ חותינה ךרוצל

עקר תוחנה
ימורדה ןורשה רוזיאב ףוחה רפיווקא לש יחרזמה רגואה אתל סחייתמ חותינה
לע (לארשיב םימה תורוקמ בצמ לע יגולורדיהה תורישה ת"וחודב 56 חוויד את)
.ולש םיישממה םינייפאמה.ריעו יאלקח "רוזיא" םיאצמנ אתה לעמ
לס ידי לע ןייפואמ שיחרת לכ .םישיחרת תרדסב ןחבנ ןיחלוקהו הלפתהה בוליש
תקפסא תורוקמו ,תואלקחלו ריעל םימל עובקו ןותנ שוקיב ,ריעה לדוג ,םילודיג
.שוקיבה תא תונזאמה ,תועובק תומרב םימ
.םיראותמה םישיחרתה ןמ דחא לכל רשקהב ךשמהב הנגצות תורחא תוחנה

דומעה שארל הרזח


יגולורדיהה לדומה ירקיע
.רפיווקאה סיסב דע עקרקה ינפמ תערתשמה ,תינבלמ הבית יומד אתה *
הבכשו ,יוור-יתלבה רוזיאה תא תגציימה ,הנוילע הבכש :תובכש יתש ללוכ אתה
.םוהתה-ימ רוזיא אוהש ,יוורה רוזיאה תא תגציימה ,הנותחת
*

.ןמזב תונתשמ ןניאו תודיחא ןה הבכש לכ לש תוילוארדיהה תונוכתה *
םילחלחמה ,סמומ דירולכו םימ לש רבעמ רוזיא אוה יוור-יתלבה רוזיאה
קר .יוורה רוזיאה לא הטמ יפלכ תיכנא העונתב םיענו חטשה ינפ-לעש תורוקממ
תסמש דועב ,םוהתה-ימל עיגמ יוור-יתלבה רוזיאל הרדחש םימ תומכ לכמ קלח
.יוורה רוזיאל האולמב העיגמ םימה םע עסומה דירולכה
*יתש ידי-לע ןייפואמ יוורה רוזיאה לא יוור-יתלבה רוזיאה ןמ דירולכה תסמ ףטש
:תובקוע תופוקת
*

יוניפ םע תמייתסמו שיחרתה תלעפה םע הליחתמה ,רבעמה תפוקת וא ,'א הפוקת
לוכי וז הפוקת ךלהמב .םויכ וב תאצמנה ,דירולכה תסמ לכמ יוור-יתלבה רוזיאה
רוזיאב דירולכה לש יחכונה זוכירה םא ,ןמזה םע תונתשהל דירולכה תסמ ףטש
.דיחא וניא יוור-יתלבה
ימ לש הנושארה תיזחה תעגה םע הליחתמה ,עובקה ףטשה תפוקת וא ,'ב הפוקת
.יוורה רוזיאה לא שיחרתה


סמומ דירולכו םימ לש הסינכ ןכתית ,יוור-יתלבה רוזיאה ןמ עיגמה ףטשל ףסונב
ןמ םתאיצי ןכתית ןכו ,הרדחה יחודיקמו םינכש םיאתמ םג יוורה רוזיאה לא
דירולכה תסמ .םינכש םיאת לא המירזו םיחודיקמ הביאש ידי לע יוורה רוזיאה
ערתשמהו לוהימה רוזיא יורקה ,ןוילעה וקלחב ,הרקיעב ,תזכורמ יוורה רוזיאב
תסנכנה ,דירולכ לש הסמ לכ .םיבאושה םיחודיקה קמועל דע םוהתה ימ ינפמ
*
.דיחא ןפואב דיימ וב תלהמנ ,לוהימה רוזיאל
.רוזיפ אלל םימה םע וב עסומ דירולכהו תיקפוא לוהימה רוזיאב המירזה *

ןיחלוקו םוהת-ימ תלפתה לש בוליש
  ןלהל .הז רמאמב םינודנ םהמ םיינש רשא ,םישיחרת רפסמ תרגסמב ןחבנ אשונה
:ןלהל ראותמה ,(9 שיחרת) רחבנ שיחרת תרגסמב אשונה לש ותניחב תגצומ
,םנוד 10,520 -כ ינוריע חטש ,םנוד 12,110 -כ סדרפ הזמ ,םנוד 22,630 אוה ללוכה חטשה
.בשותל הנשל ק"מ 100 - תינוריעה םימה תכירצ .םיבשות 120,000 - ריעה תייסולכוא
יתלב םוהת-ימב םילהמנו םילפתומ םקלח רשא ,םוהתה-יממ הימימ תא תלבקמ ריעה
םישרדנה םימה לש תוחילמה תלבגמ רשאכ ,םוהתה-ימ לש תוחילמה תמר יפל םילפתומ
.םידירולכ .מ.ח 250 איה ריעל

תפסות) 'לכ .מ.ח 350 -כ לש תוחילמב ,ריעה יחלוקמ םימ תואלקחה תלבקמ ףסונב
םוהתה-ימ לש תיתלחתהה תוחילמה .('לכ .מ.ח 100 - ריעה ידי לע םיכפשל םידירולכה
.מ"מ 550 - רוזיאב םיעקשמה תומכ .םידירולכ .מ.ח 150 איה
"רוזיא"ב םימה לש עציההו שוקיבה ןזאמ ראותמ 1 חולב

9 שיחרת יפל ,"רוזיא"ב םימה לש עציההו שוקיבה ןזאמ :1 חול
עציה
שוקיב

רוקמ
תוחילמ
'לכ .מ.ח
תומכ
ק"מלמ
תוחילמ
'לכ .מ.ח
תומכ
ק"מלמ

(1 םיימוקמ םוהת ימ
250
7.2
250
12.0
ריע
רוזיאל ץוחמ אוביי
250
4.8םיימוקמ םיחלוק
350
9.1
350
(2 9.1
סדרפ-תואלקח


21.1

21.1
כ"הס

:תורעה
לש תוחילמ תמרל םילפתומ יתלב םוהת ימב םילוהמו םילפתומ םוהתה יממ קלח
.ריעה ידי לע החנהה יפל שרדנכ ,'לכ .מ.ח 250
(1

לש עציהל שוקיבה ןיב ןויוושה .ק"מלמ 9.1 =/ק"מ 750 לופכ 'ד 12,110
.ירקמ אוה םיימוקמה ןיחלוקה
(2


םוהת ימל תיעבטה הרשעההו הפילדה ןזאמ גצומ 2 חולב

ק"מלמב ,תיעבט הרשעהו הפילד כ"הס :2 'סמ חול
כ"הס
ףרוח
ףרוח-ץיק
ץיק

2.7
(3 1.5
(2 1.0
(1 0.2
ריע
4.5
(5 2.7
-
(4 1.8
תואלקח
7.2
4.2
1.0
2.0
כ"הס

:תורעה
.ק"מלמ 0.6 ךותמ -30%כ :ןוניגמ םימ תפילד (1
.ק"מלמ 12 ךותמ -8%כ :תינוריעה תרנצב תחפ (2
חטשהמ 48% םהש ,םנוד 5,050) ריעה לש רידחה חטשהמ םשג ימ לוחלח (3
איה ינוריעה חטשהמ רידח חטש 48% תחנה .(םנוד 10,520 לש ללוכה ינוריעה
ללכ ךותמ ,מ"מ 308 רועישב ףרוח ימ לוחלח חנוה .(1996) רימשו ןומרכ תובקעב
.(56%) מ"מ 550 לש םיעקשמה
.ק"מלמ 9.1 ללכמ היקשהב הפילד 20% (4
.םנוד 12,110 לש חטש לע ,םשג מ"מ 550 ללכמ מ"מ 220 :תיעבט הרשעה (5

.יאלקח שומישל ריעה ידי לע ןיחלוקה רוציי לש בושיח ןתינ 3 חולב

(1 ןיחלוק רוציי - תינוריע הכירצ ןזאמ :3 'סמ חול
תורעה
ק"מלמ


12.0
תינוריע הקפסא כ"הס
הפילדב ללכנ
- 1.0
(-8%כ) תרנצב תחפ
הפילדב ללכנ
- 0.6
(5%) ןוניג

10.4
יתיב שומישל וטנ
רוזיאל ץוחמ םידוביא
- 0.1
תכרעמל ץוחמ םידוביא ,ידאול רגנ

10.3
לופיט ןקתימל םיימלוג םיכפש
רגאמב תודאתה תחפ רקיעב (2
לא תקלוסמה ,הצוב תיראש תצקמבו
.רוזיאל ץוחמ
- 1.2
םיכפשב לופיטה לעפמב תחפ
(12%) רגאמבו

9.1
יאלקח שומישל ןיחלוק כ"הס

:תורעה
,תרנצב תחפ 11% -ב טקונ אנהכ :םילק םיוניש םע ,Kahana (1991) יפ לע דבועמ
.ןוניגל םיינוריעה םימה ללכמ 6% לש האצקהו
(1

.יגולונכט םודיק תחנהב ,םויכ םילבוקמהמ םיכומנ תחפ ירועיש (2

9 שיחרתב יגולורדיהה לדומה יבגל תופסונ תוחנה
.תומוטא אתה תונפד *
.עובק םוהתה-ימ סלפמ *
ןיב יראיניל ןפואב הנתשמ יוור-יתלבה רוזיאב דירולכה לש יתלחתהה זוכירה
רוזיאה סיסבב יחכונה וכרע ןיבל יוור-יתלבה רוזיאה שארב יחכונה וכרע
.יוור-יתלבה
*


הרשעהה חפנ ןויווש תא ללוכ לוהימה רוזיאב םוהתה-ימ חפנ לש יתנשה ןזאמה
רוזיאה ןמ העיגמה ,(תרנצמ ףלדו ,הכירצמ תרזוח המירזמ ,םשגמ) וטנ
.םיחודיקב הביאשה חפנ םע יוור-יתלבה
*


הסמה :םיביכר השולש ללוכ לוהימה רוזיאב דירולכ תסמ לש יתנשה ןזאמה
הסמה תפסותו ,הביאש ידי-לע תאצויה הסמה ,יוור-יתלבה רוזיאה ןמ העיגמה
.לוהימה רוזיאב
*9 שיחרתב "רוזיא"ל םימ תקפסה לש היצלומיסה תואצות
.םוהתה-ימב דירולכה זוכיר תונתשה לש היצלומיס העצוב 9 שיחרת תוחנהל סחייתהב
זוכירה אוהש ,.מ.ח 150 דירולכ לש יתלחתה דירולכ זוכירל תוסחייתמה ,תואצותה
:זוכירה תונתשה בצק לש תופוקת יתש הארמ הז רויא 1 רויאב תוגצומ ,56 אתב יחכונה
.יחכונה היילעה בצקל המודה ,זוכירה לש הנותמ היילעב תנייפואמ הנושארה הפוקתה
הב הנשה איהש ,9 שיחרת לש רטשמה תלעפה תישארמ 13 -ה הנשב תמייתסמ וז הפוקת
תוחילמה תרבוע 34 -ה הנשב .יוורה רוזיאה לא שיחרתה ימ לש הנושארה תיזחה העיגמ
לככ .םימה תקפסה תכרעמב הלפתה בוליש תלחתה בייחמה ,/ג"מ 250 לש ףסה תא
,םימה לש העובקה תוחילמה ןיבל הניב שרפהה תחופו ךלוה ,הלוע םוהתה-ימ תוחילמש
החלמהה לש תכשמנ תונתמתהב יוטיב ידיל אב הז רבד .יוור יתלבה רוזיאהמ םיעיגמה
הנשב :אבה ןפואב 'לכ .מ.ח 511 לש עובק זוכירל תוחילמה לש תיתגרדה תוברקתהבו
250 -כ רחאלו ,'לכ .מ.ח 400 -ל הנש 90 רובעכ ,דירולכ .מ.ח 300 -ל תוחילמה העיגמ 48
.דירולכ .מ.ח 511 לש העובקה תוחילמל הנש

תוחילמ יבגל תויפולח תוחנהל סחייתהב ,המוד חותינ לש תואצות תוגצומ 2 רויאב
לש הלא תומרב .'לכ .מ.ח -550ו 450 ,350 ,250 לש תומרב ,םוהת-ימ לש תיתלחתה
תאז ,םוהתה ימ תוחילמ תדיריב תנייפואמ 'א הפוקת ,םוהת ימ לש תיתלחתה תוחילמ
הזמ ןטק ,יוור יתלבה רוזיאהמ םיעיגמה ,םימב דירולכה זוכיר וז הפוקתבש ןוויכמ
לש ופוסב .םוהתה ימ ינפ לא שיחרתה ימ תיזח תעגה םע הנתשמ בצמה .יוורה רוזיאבש
.'לכ .מ.ח 511 לש עובקה זוכירל ,הנוש בצקב יכ םא ,תומרה לכ תוסנכתמ ,רבד

,ריעל הקפסהה ללכמ םילפתומ םוהת ימ זוחא ,םוהת ימ תוחילמב היילע םיגצומ 4 חולב
םוהת ימ תוחילמל םיסחייתמ הלא םיכרע .םילוהמ םוהת ימ לש הקפסהה תולע ןכו
ןיב םינש 5 לש םילאוורטניאב ל"נה םיכרעל סחייתמ חולה .'לכ .מ.ח 150 לש תיתלחתה
.מ.ח 250 לש זוכירל םוהת ימ תעגה) 1 רויאב תוגצומה תואצותל המאתהב .ןותנל ןותנ
םוהת ימ זוחא .('לכ .מ.ח 253 'לכ זוכיר) 34-ה הנשב ליחתהל הלפתהה הרומא ,('לכ
חולב ןורחאה רוטב .50 -ה הנשב 36%,35 -ה הנשב 7% -מ הלוע ריעל הקפסהב םילפתומ
.(ךשמהב ןוידל) ריעל הקפסהל םימ לש תולע תגצומ 4

הקפסהמ םימ תולעו םילפתומ םוהת ימ זוחא ,םוהת ימ תוחילמב היילע :4 'סמ חול
(1 9 שיחרתב תימוקמ
'לכ .מ.ח 150 תיתלחתה םוהת ימ תוחילמ .1 בצמ - 1C
םימ תולע
ריעל הקפסהל
ק"מ/ג"א
םוהת-ימ זוחא
(%) םילפתומ
םוהת-ימ תוחילמ
'לכ .מ.ח
הנש
70
0
155
5
70
0
157
10
70
0
168
15
70
0
193
20
70
0
216
25
70
0
237
30
76
7
257
35
87
20
275
40
94
30
292
45
98
36
307
50

:תורעה
.טסקט האר - 9 שיחרת רואיתל (1
תולעו ,ק"מ/'גא 40 םוהת ימ תולע :ןמקלדכ הבשוח ריעל הקפסהל םימה תולע
;הנשל 0.5% לש לועיי םע ,ספאה תנשב ק"מ/'גא 150 םילפתומ םוהת ימ
(2

היול ת הניא וז תולע יכ ,חנוה טושיפ םשל ;ק"מ/'גא 30 לוהימו הכלוה תולע
.םילפתומ יתלבו םילפתומ םוהת ימ לש תויצרופורפב
.טסקט האר םיטרפל

דומעה שארל הרזח


םילפתומ םוהת-ימ תולע
םויכ הלוע הכופהה הזומסואה תטישב ךומנ םיחלמ זוכירב םוהת ימ תלפתה יכ ,חנוה
הבשוח ,(1997) ןרטשקילג לש תוכרעה/םינותנל סחייתהב .ק"מ/'גא 150 (1999)
תלפתהל תולעה הדרי 1997-1984 םינשה ןיב .הכופהה הזומסואה יכילהתב תולעייתהה
2.6% לש לועיי והז ;1997 תנשב ק"מ/טנס 75,1984 תנשב ק"מ/טנס 125 -מ דחא ק"מ
תולעב תטקונ (1996 תנשמ) דיתעב ךילהתה תלזוהל ןרטשקילג לש תיזחתה .הנשל
היוזח תולעייתה יהוז .2010 -ל יוזח ק"מ/טנס 57,1997 תנשב ק"מ/טנס 75 לש תרעושמ
.הנשל 0.9% לש

יכילהת יכ ,ונחנה .םי ימ לש הכופה הזומסואל םיסחייתמ ןרטשקליג לש םירפסמה
תלפתהל תויולעה םגו ,םימוד ויהי הכומנ תוחילמב םימ לש הכופה הזומסואב לועייה
.הנשל 0.5% לש רועישב תולעה תלזוה ידכ תולעייתה ונחנה ,תיפיצפס .הנדרת דחא ק"מ
לש הלפתה תולע יבגל תוכרעההש ,הלעמ ןרטשקילג לש תויזחתהו םינותנה םע האוושהה
לש רועישב ךילהתה תולעייתה יבגל תוחנההו ,םויכ ק"מ/'גא 150 לש תולע - םוהת-ימ
.תוינרמש ףא ילואו ,תוילאיר ןה - הנשל זוחא 0.5

עדימ) זואמ בקעימ ולבקתנ רשא ,םיחודיקמ םוהת ימ תלפתה תויולע לש תורחא תוכרעה
600 תוחילמ םע םימ ק"מ לש הלפתהה ,ויתוכרעה יפל .רתוי תוכומנ ףא ,(1998 ,ישיא
לע תיבירב ק"מ/טנס 22 תולעל הרומא ,.מ.ח 150 -ל םידירולכה זוכיר תדרוהו 'לכ .מ.ח
ימ לש הלפתה ,תאז תמועל .(ק"מ/'גא 90 -כל ךרע-הווש) הנשל 5% לש רועישב ןוה
,ק"מ/טנס 27 תולעל הרומא ,'לכ .מ.ח 150 לש המרל 'לכ .מ.ח 2,500 תוחילמב םיחודיק
108 -ל ךרע-יווש הלא םיכרע) 7.5% לש תיבירב ק"מ/טנס 29 וא ,5% לש ןוה לע תיבירב
.(המאתהב ק"מ/'גא 116 -ו ק"מ/'גא

םיטרפב ןיינועמהו ,ךילהתה יביכרמ יפל תויולעה תא תוטרפמ זועמ בקעי לש תוכרעהה
.םירבחמהמ םלבקל לכוי

ובשוח ,םילפתומ םוהת ימ זוחאו הלפתהה תולע יבגל ליעלד תוחנהה לע ךמתסהב
יפכ ,'לכ .מ.ח 250 לש ריעל תשרדנה תוחילמל עיגהל ידכ .ריעל םימ תקפסה לש תויולעה
היקשהה תליחתמ ,30 -ה הנשל דע ריעל הקפסהל םימה תויולע .4 חולב 4 רוטב גצומהש
ימ תלפתה הליחתמ 30 -ה הנשהמ .(הכלוההו הביאשה תולע) ק"מ/'גא 70 ןה ,ןיחלוקב
ללוכ 35 -ה הנשב .םילפתומ יתלב םוהת ימב הלועו ךלוה רועישב םילהמנ םהו ,םוהת
ימ תולע ,המאתהב .םילפתומ יתלב םוהת ימ 93%,םילפתומ םוהת ימ 7% ליהמתה
50 -ה הנשב .(ןווהמ אל םיפטוש םיכרעב) ק"מ/'גא 76 איה 35 -ה הנשב ריעל הקפסהה
,36% אוה ריעל הקפסה ימ רובע םילפתומה םימה זוחא ,ןיחלוקב היקשהה תליחתמ
.(ןוויה אלל) ק"מ/'גא 98 ריעל הקפסהל םימה תולע .64% םילפתומ יתלב םוהת ימ זוחאו
ימ לש תיתלחתה תוחילמל סחייתהב היצלומיסה תואצות תא םיגיצמ 65 תוחול
.המאתהב ,.מ.ח 450.מ.ח 250 לש רועישב ,םוהת

הקפסהמ םימ תולעו םילפתומ םוהת ימ זוחא ,םוהת ימ תוחילמב היילע :5 'סמ חול
(1 9 שיחרתב תימוקמ
'לכ .מ.ח 250 תיתלחתה םוהת ימ תוחילמ .2 בצמ - C 12
םימ תולע
(2 ריעל הקפסהל
םוהת-ימ זוחא
(%) םילפתומ
םוהת-ימ תוחילמ
'לכ .מ.ח
הנש
70
0
248
5
70
0
244
10
70
0
248
15
84
15
267
20
94
26
285
25
100
34
301
30
104
40
316
35
107
44
330
40
108
48
343
45
109
51
355
50

:תורעה
.4 חולל תורעה האר (1
.4 חולל תורעה האר (2

  הקפסהמ םימ תולעו םילפתומ םוהת ימ זוחא ,םוהת ימ תוחילמב היילע :6 'סמ חול
(1 9 שיחרתב תימוקמ
'לכ .מ.ח 450 תיתלחתה םוהת ימ תוחילמ .3 בצמ - C 14
םימ תולע
(2 ריעל הקפסהל
ק"מ/ג"א
םוהת-ימ זוחא
(%) םילפתומ
םוהת-ימ תוחילמ
'לכ .מ.ח
הנש
139
65
433
5
134
62
416
10
131
61
409
15
130
62
416
20
129
63
423
25
127
64
429
30
126
65
435
35
124
66
440
40
123
66
445
45
12
66
450
50

:תורעה
.4 חולל תורעה האר (1
.4 חולל תורעה האר (2

20 -ה הנשב הלפתהה הליחתמ (.מ.ח 250 ,םוהת ימ לש תיתלחתה תוחילמ) 2 בצמב
הלפתהה ,רומאכ .םינש 13 -כ תכשמנ רבעמה תפוקת ;ןיחלוקב היקשהה תליחתמ
84 -מ הלוע םילפתומ םימ לוהימ םע ריעל הקפסהל םימה תולעו ,20 -ה הנשב הליחתמ
תוחילמל תוסחייתמ 6 חולב תואצותה .50 -ה הנשב ק"מ/'גא 109 לש אישל דע ק"מ/'גא
ימ רועיש .דיימ הליחתמ הלפתהה ,הז בצמב .'לכ .מ.ח 450 לש תיתלחתה םוהת ימ
םימה תולע .םינשה לכ ךשמב המוד המרב ראשנו 5 -ה הנשב 65% אוה םילפתומ םוהת
תולעב הדיריה .50 -ה הנשב 121 -ל דע ,5 -ה הנשב ק"מ/'גא 139 -מ תדרוי ריעל הקפסהל
.תולעייתה ןיגב איה ריעל הקפסהל םימה

תוכיא יבגל החנהה טעמל 9, שיחרתל לכב ההזה ,10 שיחרת םג חסונ הנומתה תבחרהל
הקפסה ימל תשרדנה תוחילמה יכ ,חנוה 10 שיחרתב.ריעל הקפסהל םישורדה ,םימה
יפוריאה טרדנטסהמ 'לכ .מ.ח 50 -ב ההובג וז המר .'לכ .מ.ח 150 -מ רתוי אל איה ריעל
תוסחייתה ךות ,3 רויאב תוגצומ 10 שיחרת יפל היצלומיסה לש תואצותה .הייתש ימל
זוכירל תוסחייתה ךות 4 רויאבו ,'לכ .מ.ח 150 רועישב םוהת ימ לש תיתלחתה תוחילמל
,רורב .'לכ .מ.ח 550450 ,350 ,250 ,150 לש תומרב םוהת ימב יתלחתה םידירולכה
,םוהתה-ימ לש תומכה לכו ,דיימ הלפתהה הליחתמ 10 שיחרת לש םיטנאירווה לכבש
180 ןיב הענ םינשה ינפ לע ריעל הקפסה ימ תולע .הלפתה םירבוע ,ריעל םיקפוסמה
לש הלפתה תולעייתהל המאתהב ,50-ה הנשב ק"מ/'גא 147 -ל הנושארה הנשב ק"מ/'גא
.(7 חול האר) החנהה יפל ,הנשל 0.5%

הקפסהמ םימ תולעו םילפתומ םוהת ימ זוחא ,םוהת ימ תוחילמב םייוניש :7 'סמ חול
(1 8 שיחרתב תימוקמ
'לכ .מ.ח 150 ריעל הקפסה ימ תוחילמ - 8 שיחרת
'לכ .מ.ח 250 תיתלחתה םוהת ימ תוחילמ - 2 בצמ

םימ תולע
(2 ריעל הקפסהל
ק"מ/ג"א
םוהת-ימ זוחא
(%) םילפתומ
םוהת-ימ תוחילמ
'לכ .מ.ח
הנש
176
100
248
5
173
100
244
10
169
100
244
15
166
100
253
20
162
100
260
25
159
100
268
30
156
100
274
35
153
100
281
40
150
100
287
45
147
100
292
50

:תורעה
.טסקט האר - 8 שיחרת רואיתל (1
.4 חולל 2 הרעה האר (2

דומעה שארל הרזח


תואצותה תכרעה
קפסל רשפא ,9 שיחרת יפלו תעצומה השיגב יכ ,תולעמ ל"נה חותינהמ תולועה תואצותה
לבוקמה ריחמהמ ךומנה ,(6 חולב דחא בצמ טעמל) ריחמב תרקובמ תוכיאב םימ ריעל
םימה תוחילמל השירדה םא .(ק"מ/'גא 135) "תורוקמ" ידי לע ריעל םימ תקפסהל םויכ
ימ תולע ,('ב בצמ 10, שיחרת) 'לכ .מ.ח 150 אוה ףסהו ,הרימחמ ריעל הקפסהל
םיריחמב) 50 -ה הנשב ק"מ/'גא 1471 הנשב ק"מ/'גא 180 ןיב איה ריעל הקפסהה
,תאז .'לכ .מ.ח 250 לש תרקובמ תוכיאב ןיחלוק תלבקמ תואלקחה .(ןוויה אלל ,םיפטוש
בצק .ינוריעה בויבה תשרמ וקחרוי םימהזמ םירמוח םע םייתיישעת םיכפש יכ החנהב
תוחילמה ,ךוראה חווטב .4 רויא תאז גיצמש יפכ ,רקובמ אוה ףא םוהת ימ לש החלמהה
.'לכ .מ.ח 360 -כל תסנכתמ םוהתה ימ לש

יכ םיאור ,/ק"מ 750 לש תואלקחב םימ תויומכו 56 יגולורדיה אתל סחייתמה חותינב
יוור יתלבה רוזיאה ךרד םיחלמה לש רבעמה תפוקת ,"רוזיאה"ה חטשמ תיצחמכ לע
סחייתהב .ןיחלוקב היקשהה לש העפשהה הליחתמ ךכ רחא קרו ,הנש 13 -כ תכשמנ
הנוש יוור יתלבה רוזיאה ךרד רבעמה ןמז ,ףוחה רפיווקא לעמ ,ותוללכב ףוחה רוזיאל
,הללכה רותב .(1998 ראורבפמ ודכרמ ח"וד האר) םינושה הנשמה ירוזיאב תרכינ הדימב
ףוחה תעוצרב ,םינש 5 אוה רבעמה ןמז ףוחה תברקב ,(1998 ראורבפ ,ודכרמ) ודכרמ יפל
לע רבעמה ןמז הלוע ,ףוחה רוזיא לש יחרזמ-ימורדה רוזיאב וליאו ,הנש 20 תיזכרמה
.םינש תואמל ףא עיגמו ,רתויו הנש 150

ימ לע ןיחלוקב היקשהה לש העפשהה ,ליעל רבסומכ ,רבעמה ינמז תסירפל המאתהב
יתלבה רוזיאה ךרד רבעמה ןמזמו םוקימה ןמ הבר הדימב תעפשומ תויהל היושע םוהת
.והנשמל םוקממ תונתשהל תויושע תואצותהו תיתומכ הכרעהל ןתינ ךילהתה .יוור

חיכשה בצמהמ םינש 7 -כב רצק רבעמה ןמז וב ,בצמל תסחייתמ 56 את לש המגודה
העפשה תעדונ - םנודל םימה תמושת - היקשהה תומיצעל ןכ ומכ .יזכרמה ףוחה רוזיאב
.רבעמה תפוקת ךשמ לע

הלועה שוקיבל םתמאתהו הלפתהה ינקתימ לש חותיפה בצקל סחייתמ ונניא רמאמה
.טרופמ ןונכתל חותפ ראשנ אשונה .וחתונש םישיחרתה תחנה יפל ,םוהת ימ תלפתהל
,רבעמה תפוקתב תלוביק דוע ןיגב תויולעב תמייוסמ היילע ומיע איבי אוהש ,ןכתיי
.הזב אצויכו

150 דע תוחילמב ריעל םימ תקפסה) 10 שיחרתב רומאכ :10 שיחרת יבגל תורעה רפסמ
םימה תולעב 'גא 40 -כ לש היילע ךות ,דיימ הליחתמ םוהת ימ לש הלפתהה ,('לכ .מ.ח
תלעותה תא ןובשחב איבהל שי ,םימה תולע תאלעה דגנכ ,םלוא .ריעל םיקפוסמה
םיבשותה תואירבל תלעות לש םיחנומב תאז .ריעל םיקפוסמה םימה תוחילמ תדרוהבש
רירפש לש תוכרעה יפ לע .תרפושמה םימה תוכיא ןיגב ,יתיישעתו יתיב דויצל תלעותו
44 לש תלעות האיבמ רטילל 'לכ .מ.ח 50 לש רועישב תוחילמה תדרוה ,(1998) לטנזורו
וא וז תלעות ירועיש םאה קודבל יואר ..מ.ח 350-300 ןיבש תויוחילמ לש םוחתב ק"מ/'גא
,ןכ ומכ .'לכ .מ.ח 250-150 ןיבש םוחתב םיכומנ תוחילמ יכרעל םג םיפקת ,םהל םיבורק
ןקתה האר) הייתשל םימה תוכיא רופיש בקע םדאה תואירבל תלעותה יהמ ןוחבל יואר
.(יאפוריאה

תנתינ וז תלעות .ןיחלוקה לש תוחילמה תדירימ תואלקחל תלעות תעדונ ,ןכ ומכ
.הכרעהל

דומעה שארל הרזח


תורוקמ
דע לארשיב םוהת ימ תורוקמ בצמו לוצינ תוחתפתה - (1998) יגולורדיהה תורישה
.םילשורי ,יגולורדיהה תורישה 1997 ויתס
.1


.תואלקחה לרוגו םימה קשמ לש אמייק-רב חותיפ - (1999 יאמ) .ד ,יקסבלסז
.הפיח ,ןוינכטה ,תיאלקח הסדנהל הטלוקפה
.2


ןוכמ ,ןוינכטה .םייניב ח"וד ,םוהת ימו ינוריע ןונכת - (1996) .א ,רימש ,.נ ,ןומרכ
.לארשיל יגולונכט
.3


לש ףוחה רפיווקא ינפ לע ןיחלוקב היקשהל םינוירטירק - (1998) .א ,ודכרמ
היקשה תונקת תנכה ל הדעווה לש םייניב ח"וד ,תוחילמ ילוקיש - לארשי
.הדעווה ריכזמו ץעוי ,ודכרמ .א .ףוחה רפיווקא ינפ לע ןיחלוקב
.45.

Glueckstern, P. (1997) - Desalination, ,1966, Status and Trends
Mekorot.

6.

Kahana, Y. (1991) - Water Conservation Measures in Israel. Israel
Center for Water Works Equipment. Publication No. 94191.


:רמאמה ירבחמ תודוא
.תירבעה הטיסרבינואה ,תיאלקח הלכלכב סוטירמא רוספורפ - ןורי ןד 'פורפ
.יגולורדיהה תורישל ץעוי - טמכב הדוהי
.תירבעה הטיסרבינואה ,היקשהה יעדמב רבח רוספורפ - ךלוו ינור
.םיעוציב רקחו תוכרעמ חותינ ,עבט יבאשמל יאמצע ץעויו רקוח - סרייאמ ןיוולס
.יאלקחה רקחמה להנימ ,םימו עקרקל ןוכמ ,תינלכלכ תרקוח - יבורח הואנ


26 ,13-5 * 1999 ילוי * 393 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ