תונקסמ המכו בצמה רואית - לארשיב םימה
יקסבלסז ןד `פורפ :תאמ
.22-14 םידומע ,(1999 ילוי) ,393 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

המים בישראל - תיאור המצב וכמה מסקנות
:רמאמה יקלח
אובמ
ינובשחה ןוערגהמ רתוי הברה דוע הלודג רתיה תביאש
רתוי רומח אוה - סוקפ ףוס ונניא ליעלש דיחפמה ןזאמה
םימה תורוקמ תכרעמב םיפסונ םיעגפ
?תואצותה ןהמ
תואלקח לע רתוול רשפאש םינעוט רצואב
?םיינכטה תונורתפה םהמ
תויביטרטסינימדא תורגסמו תוינידמ יוניש
םולשהו םימה


אובמ
םא .לטובמ אל יעוצקמ עדי תבייחמ התנבה רשא ,הכובס תכרעמ ראתמ ןלהלש רמאמה
.םימכח אל תונורתפהו םינוכנ אל ויהי םה ,םיידממ-דחו םיימוקמ ויהי םילוקישה
םיכרצ ןובשחב תחקולה ,תיתכרעמ-ברו חווט-תכורא הבישחל ינויח ךרוצ ררועתמ
,הרשי תילכלכ השיגו ;םיחתפתמו םימייק םייגולונכט םיעצמא ;םימוחת המכב םיימואל
.ךדיאמ ,תיטקלפ תיטמגוד אלו ,דחמ

הדימ וב היהת אליממ .טרפ לכ חיכוהלו ריבסהל ,טרפל ,אבה רצקה רמאמב ,ןתינ אל
חווט-תכורא תיתכרעמ-בר השיג .תוריחב תואמסיס לש ןחורב טעמכ ,תועיבק לש הבר
רמשיי םא .הנושארה הרושהמ םיחמומ לש ימוחת-בר ףותישלו הבר תויתריציל תארוק
.הכרב וב היהתו ןודנה אשונב חיש-בר היהי אליממ הז ןורקיע

םג תויהל לוכי .ןלהל רכזומה ,רחא וא הזכ רפסמב תואדו-יא לש הדימ תויהל הלוכי
,תויהל הכירצ הזכ חוכיוול תוסחייתהה .ןאכ רכזומה ,רחא וא הז רפסמל סחיב חוכיו
לש רכינ קלח ,ירעצל .תואבומה דוסיה תונקסמ תא הנשמ איה םא הניחבה יפל ,לכ םדוק
ידוסי ןוידל ךכמ רחאל קר םיעיגמו תונקסמה םע םימיכסמ ןיאש ,ךכמ ליחתמ חוכיווה
וזכ ,אטויטכ רמוחה תא וארקש תורשעה ןיב ,הכ דע .ןורתפל תופולחה לעו םינותנה לע
.םיינש איצוהל ,דוסיה תונקסמ לע רערעש ימ אצמנ אל ,וילע וריעהו ,תרחא וא

רזוחה יולימה לע דיחפמ ןפואב הלוע םימה תקופת .1 הלבט
תורישה לש ןורחאה םוסרפב ואבוהו ומכוסש יפכ ,םירפיווקאב םימה ןזאמ ןלהל
.הנשל בוק-רטמ ןוילימב םה םירפסמה .(1998) יגולורדיהה
ןוערג
יולימ
רזוח
ללוכ ,הקופת
העיפש
הביאש
רפיווקא
םימ
םיקותמ
ללוכ

החולמ
תללוכ
החולמ
תללוכ
החולמ
תללוכ

101
90
318(1)
11
408
-
-
11
408
ףוחה
111
58
366(2)
53
424
49
58
4
366
-ןוקרי
םינינת
0
(23)
147
23
124
15
39
8
85
לילגה
יברעמה
28
9
35
19
44
5
5
14
39
למרכה
247
70
330
177
400
151
249
26
151
רהה
יחרזמה
96
33
55
63
88
1
1
62
87
בגנה
הברעהו
488(4)
237(3)
1251
346
1488
221
352
125
1136
כ"הס

הלבטל תורעה
.תרניכהמ רקיעב ,ינוציח רוקממ הרדחה הנשל ק"מלמ 112 ללוכ .1
.ק"מלמ ןוילימ 4 לש הרידח ללוכ .2
רוקמה .תורוקמה לכ לש יללכ םוכיס ךרועל תילכלכ תיגולונכט הקדצה שי םא קפס .3
.יברעמה לילגב רוקמה םע םולכ אלו ול ןיא הברעב
תמכתסמו הנורחא ינפלש הדומעב תבשוחמ טושפ ןזאמ יפל תיטמתיראה רתיה תביאש .4
רזוחה יולימהמ קלח רשאכ ,םעט הז ןזאמל שיש הארנ אל ,םלוא .ק"מ ןוילימ 237
ישממה ןזאמהמ ,ןכל .רטילל רולכ םרגילימ 400 לע הלוע םתוחילמש ,םיחילמ םימב עפוש
םימ לש תללוכ העיפש ,488 -ל םוכיסה עיגמ ,ךכ .םיחולמ םימ תוכנל ךירצ רתי-תקפה לש
96 לש יוכינ רחאל תאזו ,םיקותמ םימב לוצינ-רב אוהש ,רזוחה יולימל לעמ םיקותמ
םימל טושפה ינובשחה ןוערגה אוה ןוילימ 488 ,תורחא םילימב .הברעבו בגנב ק"מ ןוילימ
ברקתמ ,הברעהו בגנה םע .הברעהו בגנה תא םיללוכ םניאש ,םירפיווקאב םיקותמ
.ק"מ ןוילימ 600 -ל ינובשחה ןוערגה

ןאכ דע תונקסמ
ונא הנש ידמ .רזוחה יולימל לעמ הנשל םימ ק"מ 237 תוחפל םירפיווקאהמ םיקיפמ ונא
,(!) ק"מ ןוילימ 488 ידכ ,םיקותמ םימ לש הקפסאהמ רתוי הזכרמבו ץראה ןופצב םיקיפמ
:רבדה שוריפ .עצוממב ,הנשל ק"מ 1251 לע הלוע וניאש ,יללכ רזוח יולימ ךותמ תאזו
.םיקותמ םימל (!) 39% -ו ,ללכב ,םימל 19% ידכ ןוזיא רסוח
יעבט רזוח יולימל סחיב ק"מלמ 101 אוה םיקותמ םימל ינובשחה ןוערגה ףוחה רפיווקאב
.(!) 56% -ל בורק רמולכ ,(הרדחה אלל) ק"מלמ 206 לש

דומעה שארל הרזח


ינובשחה ןוערגהמ רתוי הברה דוע הלודג רתיה תביאש
עירכמה קלחהו ,רזוחה יולימל הווש ונממ הקופתה םא חווט-ךורא םויק ןיא רפיווקאל
תוחלמת תצירפ וענמיש ,םימ ידמוע םייקל חרכה שי .הביאשב אוה וז הקופת לש
.וימהזממ רפיווקאה לש הפיטש ,יתנש-בר בושיחב ,ורשפאיו תיתחתהמ

תומכל הכרעה הנשי ,יגולורדיהה תורישה לש ,רכזוהש םוסרפה לש 20 'מעב ,המגודל
ךרדבש ,חיננ .תונוט 159,000 -ל העיגמ איה וז הנשב .ףוחה רפיווקאל תסנכנה ,רולכה
.םירפיווקאה ןיב המירזבו הביאשב ,לשמל ,רולכ תונוט 60,000 לש אוציי שי יהשלכ
,חוטבש המ .רולכ תונוט 100,000 -כ איה הנש ידמ וטנ תפסותהש ,םנמא ,איה הכרעהה
הצירפ תרכינ םהב ,םירוזא 12 ךותב תוחפל םיחלמ לש הצירפ ללוכ ונניא ל"נה ןזאמהש
9 'מעבש הפמב םיעיפומ םניא ןאכ ריכזנ אלש םימעטמש ,םירחא םיבר יאדוובו ,וזכ
ונניאש ,םידירולכ לש וטנ אוביי שיש ,םכסל ןתינ .יגולורדיהה תורישה לש ל"נה םוסרפב
.הנשל רולכ תונוט 100,000 -מ תוחפ

הדמשהל ןודנ רפיווקאה ,תרחא וא וזכ הפיטש ידי-לע וזכ תומכ הנש ידמ אציינ אל םא
םהו) ,םידדמנה םיקלחב רפיווקאב תוחילמה הלוע תונורחאה םינשב ,םנמאו .תיאדו
הזה בצקהו ,עצוממב ,הנשב רטילל רולכ םרגילימ 3 -ב ,(רתוי םיבוטה רפיווקאה יקלחב
100,000 לש תפסות תמועל תיתנשה תוחילמה לודיגל םימיאתמ יד םירפסמה .רבוגו ךלוה
.םירטמ 50 -כ לש יבועב םימ תבכש עצוממב ונחלמה וליאכ ,םה וללה .הנשב חלמ תונוט
רפיווקא הנש 70 דועבש ירה ,(ירשפא יתלב אוהש רבד) רבגתי אל החלמהה בצק םא
תואירבלו ןוניגל ,תואלקחל רתויב םירומח םיקזנ .שומיש םושל יואר היהי אל ולוכ ףוחה
.םויכ רבכ םילח םה השעמל .םדוק הברה ולוחי םדאה
400 לע הלוע וניאש ,םיחלמ זוכיר ילעב םימב רפיווקאה תא ףוטשל םישקבמ םא
ידכ הנש ידמ םיל םימ םירזהל ךירצ ,רטילל רולכ םרגילימ
                        250x106 = 100,000x106


                         400
לכמ רתוי םיל םירזהל ךירצ תעצוממה תוחילמה לדגת אל םייקה בצמבש ידכ ,רמולכ
לעופב רשאכ ,ק"מ ןוילימ 68 לע הלעת תרתומה הביאשהש רוסא .יעבטה רזוחה יולימה
.(!) ומצע ףוחה רפיווקאב ק"מ ןוילימ 340 לש רתי תביאש ק"מ ןוילימ 408 השעמל איה

האיגש תמייקש ,תלטובמ אל תורבתסה הנשי :רתיה תביאש תכרעמב הרמחה דוע הנשי
לש הצירפמ עבונ הז דשח םג .םושרהמ לודג אוה השעמלו ,רזוחה יולימה בושיחב
.32 לש הבוגל תולעל םיה ימ םיטונ רטמ לש הליפש לכ םע .רפיווקאה ךותל תוחלמת
לש דואמ רכינ חפנ תללוכה ,םימ לש תימעפ-דח היירכל דעוימ רפיווקאהמ קלחש ,אצמנ
.םיחולמ םימב םיקותמ םימ לש הפולחת

הברהב התוחפ איה יתעדל .םירפיווקאה ראשב תרתומה הביאשה יהמ קוידב עדוי ינניא
:קפס לש לצ לכ אלל עובקל רשפא ,ןכל .רזוחה יולימה רשאמ
לכ לש 50% -ל הבורק איה .הנשב ק"מ ןוילימ 500 לע הברהב הלוע םויכ רתיה תביאש
.רזוחה יולימה
ימ - החלמה י"ע םידמשנו םיכלוה לארשיב םירפיווקאה ,ףוחדו יטסרד יוניש אלל
דגנ שחרתמ אוה .החכוה דוע ןועט ונניא החלמהה ךילהת .רתוי טאל ימו רתוי רהמ
ךות לא תוחלמת תצירפ אוה ןושארה :םיכילהת השולש י"ע ,רקיעב ,םרגנ אוה .וניניע
ובש ,רוגסה רוזחמה תריצי אוה ינשה ךילהתה .םימה ינפ תדירימ האצותכ רפיווקאה
לש תרכינ תפסות אוה ישילשה ךילהתה .םימה רוקמ לא היקשה ימ תיראש תרזוח
.םיינוריע םישומישבו תואלקחב םדאה שומישב םיחלמ
הדימ-הנקב םיקזנ םימרוג םה ,םישימש יתלבל ילמרופ ןפואב םיבשחנ םימהש תורמל
םניאש םימ ,םינכרצל רכמנה ,םימה חפנל ףיסוהל דואמ הרומח הייטנ הנשי .לודג
קזנהש ,חיכוהל ןתינ .לוהימ ידי לע םיפסונו םייללכה הקפסאה ימב שומישל םייואר
.תלעותה לע הברהב הלוע הקפסאל הלא םיחילמ םימ תפסותב

דומעה שארל הרזח


רתוי הברה רומח אוה קוספ ףוס ונניא ליעלש דיחפמה ןזאמה
םתוא הנמנ .ליעל ראותש יפכמ רתוי הברה ןזאמה תא ורימחיש ,םיכילהת המכ םנשי
.הרצקב ןאכ
לארשיב הכירצה לודיג .א
2010 תנש דע .הנשב ק"מ ןוילימ 29 -ל ,עצוממב הכירצה הלדג תונורחאה םינשה 11
לודיגה יושע 2020 תנש דע .הנשל ק"מ ןוילימ 370 -ב הכירצה לדגת ךשמיי הז ךילהת םא
.הנשל ק"מ ןוילימ 669 -ל עיגהל

תיאניטסלפה תושרב שוקיבה לודיג .ב
סחיב תועיד יקוליח שי יכ םא ,יאדו אוה תיאניטסלפה תושרב םיבשותה רפסמב לודיג
תנש דע לודיגהש ,דבלב בושיח ךרוצל ,ןאכ חיננ .יופצ אוה םג םייחה תמרב לודיג .ףקיהל
.(הכומנ הכרעה יהוז) ק"מ ןוילימ 330 היהי ןורמושו הדוהיב 2020

ןדריל םימ בוח .ג
.ןדריל םימ ק"מ ןוילימ 100 -כ ןיידע לארשי תבייח םולשה הזוח יפל

לוצינל םיקותמה םימה תומכב תיתגרדה הדירי .ד
190 לש ךרעה ןיב ,ףוחה רפיווקאב הנשל דבלב רולכ םרגילימ 4 לש לודיג ,עצוממב ,חיננ
תינטשפ החנה יפל ,םא .רטילל רולכ םרגילימ 400 לש ןוויכל ,1997 -ב רולכ םרגילימ
לש התיחפ רבדה שוריפ ירה ,תילנויצרופורפ איה שומישמ םיאצויה םימה תומכ ,דואמ
.הנשב 1.4%
.םירפיווקאב הנש לכ הנשב ק"מ ןוילימ 17 לש התיחפ איה תועמשמה ,תיצראה הנומתב
למרכה ףוחב רתוי ריהמ אוה ךא ,יברעמה רהה רפיווקאב רתוי ךומנ בצקהש ,ןכתיי
.םירחאבו

םילקא יוניש .ה
תודובע יתש תוחפל רבכ ןנשי ךא ,יאדו תוחפה ףיעסה והז ,ליעלש םיפיעסל דוגינב
לש החטש בורב םימשגה תומכש ,תורשפאה לע תועיבצמה ,הנורחאל ושענש ,רקחמ
.םילקאב יוניש לש ילבולג ךילהתמ קלחכ םיזוחא תורשעב תוחפל היושע לארשי

800 רתויב לודגל ןוערגה יושע ,2010 תנש דע םיקלא יוניש לכ אלל םגש ,איה הנקסמה
ופסותי הלא (!) ק"מ דראילימ 1.5 לודגל יושע אוה 2020 תנש דעו ,(!) ק"מ ןוילימ
םילמב .ןוילימ 600 לעמ ףאו ,רלוד דראילימ 0.5 לע םויכ הלוע חטבלש ,רתי-תביאשל
.םירפיווקאל רזוחה יולימה לכמ רתוי הלודג רתיה תביאש היהת 2010 תנש דע ,תורחא
.תעל תעמ הנתשמו רוביצה ינפב אבומה ,בצמה רואיתמ דואמ תונוש הלא תונקסמ

דומעה שארל הרזח


םימה תורוקמ תכרעמב םיפסונ םיעגפ
:תורוקמ המכמ עבונ הזו דואמ הרומח הרוצב םימהוזמ םימה תורוקמ
םיאבומה םיחלמו םינוש םיימיכ םירמוח ,םינשד תפיטשו םייאלקח םילודיג תייקשה .1
.היקשהה ימ םע
;םינוש םיינגרוא םירמוחב רישע אוה השעמלשכ ,רהוטמ הרואכלש ,בויבו ימלוג בויב .2
תוחילמה לעמ הברה ,ןרתנ יחלמ לש דואמ תרכינ תפסותו ;םיבר םיינגרואנא םירמוח
.םינטרסמ םירמוח רצוי םורבו םיינגרואה םירמוחהו היצנירולכ ןיב בולישה .תירוקמה
.(תוירקיע תומרע לש תורשע המכ שיו הלאכ תואמ שי) תלוספ תומרעמ םיפיטשת .3
לש תויועמשמ תויומכ םתיאו ,םירכומה םילקימיכה יגוס לכ תא םיליכמ םיפיטשתה
.גוס לכמ םיינגרוא םירמוחו תולחמ ימרוג ,תונוש תופורת ,תודבכ תוכתמ ,םיחלמ
.םייתיישעת םימוהיז .4
םיסוטמל קולדת תורוקממ ,קלד תונחתמ ,םייתיב םילכממ תוברו תושק קלד תופילד .5
.קלד תורוניצב העיגפמו

םימהמ 60% - הייתשה ימ תוכיאל םימדקתמ םינקת וביתכה וליאש ,רמאנ םא יד
15% םינינת ןוקרי רפיווקאב .הייתשל םייואר יתלבל םיבשחנ ויה ףוחה רפיווקאב
.בויב יממ םיבכרומ רזוחה יולימהמ

דומעה שארל הרזח


?תואצותה ןהמ
םיבוק ינשמ רתוי דגנכ לוקש דחא םימ בוק לש רתי-תביאשב ךורכה קזנה ,הכרעה יפל
רתויל דיתעב ךרוצהו םירפיווקאב םימ תוחפ :םה קזנה יכרע .םיהמ םילפתומ םימ לש
תרמחה ;תונוחש םינשל תומושג םינש ןיב רושיג תרשפאמה הריגאה חפנ תנטקה ;הלפתה
םילובי תתיחפ ;םינש 6-5 -ל תחא תואלקחב םילודיג תקספה םיבייחמה ,םימ ירבשמ
.רוביצל םייתואירב םיקזנ ;תוחילמ ללגב תוקשומ תועקרק סרה ;תוחילמ בקע

קיספהל ידכ םי ימ וליפא ליפתהל - הרוהט תילכלכ הניחבמ - היה ףידע ,תורחא םילימב
-ל ןוילימ 750 ןיב ענ רתי-תביאש בקע ילכלכה קזנה .רתיה-תביאש לכ תא רקובב רחממ
.הנשב רלוד דראילימ 1.5

תחא היופצ התיה תרוצבה ,תישאר .תרוצב תנשמ ,לשמל ,עבונה קזנה תא םיגדהל רשפא
יופצ תואלקחל ילכלכה קזנה .םינש 8 ירחא םעפה הרזח איה ,השעמל רשאכ ,םינש 6
היישעתה רשאכ תאזו ,הנשל לקש ןוילימ 800 -כ וא ,לקש דראילימ 6.5 ידכ תויהל הנשה
,הנשב לקש דראילימ 26 -ב תומכתסמ דרומב תוישעתהו הלעמב תוישעתה ,תיאלקחה
ויהש ,םימ רצייל היה ןתינ הז קזנ םוכסב .יאלקחה רוצייה ףקיהמ עברכ אוה קזנהו
.היעבה תא לילכ טעמכ םיענומ

תוארתהמ ונמלעתהשמ .םעפ רחא םעפ ןעטנו ,םסרופו רזחו םסרופ ,שארמ יופצ היה לכה
.תואלקחל רומח קזנ ונמרג ,רבד ונישע אלו הלא

?תואלקחל ןורתפ םיווהמ םירזחוממה בויבה ימ םאה
תואלקחה לוסיח ,השעמל ,היהת רתויב הרומחה האצותה ףסונ םימ רוקמ אלל
איה ,היקשהה תויעב תא ורתפי םירזחוממה בויבה ימש ,םיבר לש העיבקה .תיקשומה
הסנא .הנושמ תיארנ וז יתדמע .הנממ ורענתי םמצע םיאלקחהש יוארו ,תוירחא תרסח
:התוא ריבסהל
םימהמ 70%-60% קר בוטה הרקמב הווהמ םירזחומה םימה תומכ ,הרדגה יפל
.םיירוקמה
ךפיהלו ,םיקשומ תודש שיש םוקמב ,חרכהב ,םיאצמנ םניא םירזחוממה בויבה ימ
.םילודג םיינוריע םינכרצ חרכהב ןיא הייתש ימ ףדוע שיש םוקמב
תיילעו םימ לש רכינ דספה םימרוג םגו דואמ םירקי תיתנועה הריגאהו הלבוהה
.םתוחילמ
קלח םויכ רבכו ,םיירוקמה םימה תוחילממ הברהב ההובג םירזחוממה םימה תוחילמ
םימרוג םה ,היקשהל םישמשמ םה םא םג .היקשהל יואר אל םהלש דואמ רכינ
.הדשב רתוי םירידת םילופיט םיכירצמו תיעמשמ לובי תתיחפ
לש םישק םימהזמ ,תולחמ יאשונ םה םירזחוממה םימה ,םויכ תמייקה לופיטה תמרב
.םילודיגל לבגומ יתלב שומיש םירשפאמ םניאו םימה תורוקמ
,םירחא םימהזמ ןכו ,םיחלמה לכ תא םירזחממ בויבה ימ ,תמייקה תנוכתמב
.םוהתה ימל הנושאר הגרדממ םהזמ םרוג םיווהמ םה .םהילע םיפיסומו
.לבגומ יתלב שומישל תורשפאו הייתש ימ תוכיאל תויהל תבייח הנוכנה לופיטה תמר
םימב שומישב תואלקחל םישק םירחתמ ויהי ,ןכל םדוק הברה ףאו ,הרקי הזשכ
.םירזחוממ
וקיזיש ,םילארשי םייאלקח םירצומ דגנ הלומעת שמשת םירהוטמ בויב ימב היקשה
,בויבב לופיטב תולודג תועקשה תארקל םיכלוה םויכ .קדצבו ,תורייתלו אוצייל
םניא ללכש ,בויבל רוזחימ ילעפמ םנשי ,תאזמ דוע רומח .זובזבכ דיתעב הנחכותש
םינכרצה .םיקשומה םילודיגה תבחרהל םישמשמ אלא ,םיריפש םימב הרמהל םינפומ
ףסכה .בויבב לופיטל אלמ םולשתו םימל דואמ הובג םולשת םימלשמ םיינוריעה
םימ בוקש החנהב ,םירחא םיפסכ הנידמה הביצקמ הז םוקמב .תורחא תורטמל לצונמ
וז ןסר תרסח תוגהנתה .הרוק ונניא הז רבד םג לבא .הייתש ימ בוק ררחשי רזחוממ
.קספיהל תבייח

דומעה שארל הרזח


תואלקח לע רתוול רשפאש םינעוט רצואב
:םיימואל םידעי העבש תוחפל תואלקחה םויקל ,םתנעטל דוגינב
.םואלה תועקרק לע הרימש .1
.םיקורי םיחותפ םיחטש לע הרימש .2
.תויתרבח תורוצו תובשייתה תורוצ רומיש .3
.םוריח תעשב ןוזמ תקפסה לש החטבא .4
.אוביימ םילוזה תורחת ינב םירצומ לש הקפסא .5
.תויאלקח תומושת אוצייו תויגולונכט חותיפל סיסב .6
.יתקוסעת ןוויג .7

הנשיש ,קפס לכ ןיא הלא תורוש יבתוכל .הרוהט תילכלכ הניחבמ תמכל ןתינ םבור תא
ףסונ ,תאז .תיקשומה תואלקחה םויקל הנושאר הגרדממ תילכלכ-תימואל הקדצה
םא םג תואלקחה םויקל האלמ הקדצה שי .תואלקחה לש הרישיה תילכלכה המורתל
םימ יריחמ ידי-לע תואלקחל עייסל ןפוא םושב רוסא ,תאז םע דחי .הל עייסל שי ךכ םשל
.םיילאיר יתלב

.תילנויצר םימ תוינידמ םויה דע הענמש ,ץחל תצובק הווהמ תיאלקחה הנוקסעה
,רצואה םע דחי ,םיאלקחה םיחילצמ ,םירושע ינש תוחפל ךשמנש ,"םישרח לש חוכיו"ב
.תשרופמ הטלחהו ימואל ןויד אלל אחרוא בגא שחרתי הזכ רבדש ,ןכתיי אל .תואלקחה

דומעה שארל הרזח


?םיינכטה תונורתפה םהמ
רתויב בושחהו רתויב ףוחדה ירקיעה יונישה .םינוויכ המכב שפחל שי תונורתפה תא
תוינכט תויורשפאב אוה ינשה םוחתה .תוינידמ לשו תוינוגרא תורגסמ לש תויהל ךירצ
.ינשה םוחתב ליחתנ .תונוש

םימייק םימ תורוקמ לוצינ
ר"פעו ילמינימ ףקיהב םה הלא .ולצונ םרטש םימ תורוקמ ,םשו הפ ,ןיידע שיש ,קפס ןיא
תסיפת םהיניב ,ןורתפה לש ריעז קלח אלא ואיבי אל ,םאולמב ולצונ םא םג .הובג םריחמ
.תונופטש

םימב םישומישהו תכרעמה לועיי
הברה תושעל שי ןיידע ,םימב שומישה לועייב לארשי לש םימישרמה םיגשיהה ףא לע
:םה םיירקיעה םימוחתה תשולש .הז םוחתב
.תוינידמ לע קרפב ךכ לעו םימה יריחמ לש תיעמשמ האלעה
,תורדרדתמו תוכלוהה ,תויאלקחהו תוינוריעה םימה תוכרעמ לש הנוכנ הקוזחת
םידרפנ םידיגאת תמקהל קוחב ןורתפה יולת ןאכ םג .ךכמ תומרגנה תושק תופילדו
.תוימוקמה תויושרהמ דרפנו רוגס יפסכ קשמ םע ,בויבלו םימל
םירטמ ינוילימ תורשע ךוסחל ןתינ ןיידע .םירזגמה לכב םימב שומישב ןוכסיח תולועפ
.הנשב םייבוק

תורוקמה ןיב םימ תרבעהב תושימגו הריגאה רשוכ תלדגה
.םימ לש הרבעה לש הרסח תושימגו לצונמ אל הריגא חפנ ונל שי םויכ וליפא ,הכרעה יפל
הריגא חפנ ונל היה וליא ,יתנש בר עצוממב ,םיפסונ ק"מ ןוילימ 300 דע ףיסוהל היה ןתינ
םכח הביאש רטשמ .םירפיווקאה לש םוקיש אוה הריגאה חפנ תלדגהל יאנת .לבגומ יתלב
ריחמב םיחילמ םימ לוצינ םע דחי ,םירפיווקאב רומישו רופיש בלשל לוכי רפיווקאב
.דאמ ךומנ

םיחילמ םימ תלפתה
םימה לש הדודמה העיפשה העיגמ ,ליעל ונאבהש ,יגולורדיהה תורישה לש הלבטה יפל
ןוילימ 23 דוע םיפסונ וב ,תרנכה לש תווקיהה ןגא אלל הנשל ק"מ ןוילימ 346 -ל םיחילמה
םירפיווקאה תא לצנל ןתינ ,הלא םיחפנל ףסונ .ק"מ ןוילימ 369 לכה ךסבו ,הנשל ק"מ
לילגהו ןולובז קמע ,למרכה ףוחמ םיקלח ,(ףוחה רפיווקאב 20% -כ בורק) וחילמה רבכש
,חלמה ימתכ תוטשפתה תא ליבגהל היושע איה הנובתב השעית וז הלועפ םא .יברעמה
,ןובשחה ךרוצל ,ןאכ חיננ .םירפיווקאה תא םקשל ףא םינש הברה ךשמב - הגרדהבו
תקספהל ידיימ יאנת .םירפיווקאה לוהינ י"ע הנשל ק"מ ןוילימ 50-40 דוע לש תפסות
.םירפיווקאב םיסלפמה תמרה אוה הריגאה חפנ לדגהו םירפיווקאה לש החלמהה
םי-ימ םע תבורעתב ,ילוא ,דוכלל ןתינ וז המירז תא .םיל המירזה לדגת ךכ-ידי-לע
ןיינעה ךרוצל .ליפתמ יפוח קזנ "ם"חנ" חנומה עבטנ רבכ 1992 -ב .שומישל םליפתהלו
200 -ל 100 ןיב ליפתהל ךרוצ היהיש אלא ,תיטולוסבא םימה תומכ ףסוותת אלש ,חיננ
.ןורתפה לש יחרכה קלחכ ,תונוש תוחילמ תוגרדב םיחילמ םימ ק"מ ןוילימ

םיחילמ םימ תלפתה ידי-לע הנשל ק"מ ןוילימ 400 לעמ ןזאמל ףיסוהל ןתינ ,לכה ךסב
.בוק רטמל טנס 35 לע הלעת אלש תולעב ,ק"מ ןוילימ 500 -כ לש הלפתה ףקיהב
:ויהי וז הלועפל םיסונובה
.םירפיווקאה לש החלמהה ךילהתב םיירקיע םיקלח לש תידיימ הקספה
.םירפיווקאה םוקיש לש ,דואמ תיטיא םנמא ,תיתגרדה הלחתה
.םימ לש תרכינ תיתנש-בר תעצוממ תפסותו הריגאה רשוכ תלדגה

יתנש קזנ תעינמ םע ,דבלב םינש 3-2 ךות הזה הלפתהה ךרעמ תא עצבל העינמ לכ ןיא
םיקהל ידכ קיפסמ ענמנש תחא הנש לש קזנה .הנשל רלוד ןוילימ 800 תוחפל לש ףקיהב
.הז ריחמב דומעל לוכי תואלקחה לש עירכמ קלח .ולוכ הלפתהה ךרעמ לכ תא

ינוריע שומיש רובע הייתש ימל הבורק תוכיאב םימ תלפתה
גישהל ידכ ,"היצרטליפ-וננ" תארקנה ,דואמ הלוז היגולונכטב וזכ םימ תלפתה לוקשל שי
:םיאבה םירבדה תא
תאז החיטבמה תישעמ הטיש ףא םויכ ןיא .ההובג תוכיאב םיינוריע םימ תקפסא
.תרחא ךרדב


10 -ל הבורקה ,תעצוממ תלעות םע ,ןובסב ןוכסיחו םימה ךוכירל תופסות תקספה
.םימ בוק רטמל טנס


.םירזחוממה םימה תוחילמ לש תיעמשמ הנטקה
.היסולכואל תיעמשמ תיתואירב המורת
תותשרב שומיש ,ןכ-לע ןוחבלו רוזחל שי ;םימב לופיטל תואצוהה כ"הס תנטקה
.ההובג תוכיאב הייתש ימ תקפסאל תולופכבויב ימ תבשה
.הייתש ימ לש תרשפתמ יתלב תוכיאב ויהי םיבשומה םימהש ,ךכל רותחל שי
יעצמא םויה דע שמיש אוה .םלועהמ םלעיהל ךירצ "םיריפש אל םימ" לש גשומה
לכ לע רוסאל שי .םיאלקחה דגנ לעפ ךורא חווטבו ,יאלקח סרטניא ,לוכיבכ ,חיטבהל
ררחשל רוסאו םיריפש םימל ךופהל ךירצ םימ בוק לכ .םיריפש אל םימב שומיש
בלשל רוסא .היקשהב בויב ימב לופיטה תא תונתהל רוסא .םיריפש אל םימ הביבסל
ימלוג בויב ונאצמ המושג הנש לכ .בויבב לופיטל םירגאמב תונופטש תסיפתל םירגאמ
.הז בולישמ האצותכ םילחנב םרוז

םי ימ תלפתה
ןונכתב .םי-ימ ליפתהל חרכה היהי םיחילמה םימה לש תומכה אולמ תא לצננש ירחא
תומכ לכש םושמ ,תאז .םיחילמ םימ תלפתהל ליבקמב וז הלועפ ליחתהל שי יתכרעמ
תביאש תא תוסכל ידכ וקיפסי אל ,םיבשומ םימ לש אלמ לוצינ ףאו ,םיחילמה םימה
לש הלפתהה תולעש ,שיגדהל בושח לבא .ליעל ונראיתש יפכ ,שוקיבב לודיגה תאו רתיה
.םיחילמ םימ לש הלפתה תולעמ הלופכ תוחפל איה םי-ימ
ןופצב םימ תויומכ ררחשל ןתינ ךכ ידי-לע .ץראה םורדב ליחתהל הכירצ םי-ימ תלפתה
.תרכינ תולעב הלבוה ךוסחלו

םישדחתמ היגרנא תורוקמ תרזעב הלפתה
ויהי ןכ םא אלא ,הלפתה יכרוצל היגרנאב שומישה תא לידגהל יוכיס םויכ הארנ אל
תויגולונכט שש וא שמח תמלשהב תופיחדב עיקשהל שי .םישדחתמו םייקנ תורוקמ
ךותב שומישל ןקלחו ,ידיימ שומיש תלחתהל ןתינ ןקלח .ןתוינויחב םיזגהל השקש ,הלאכ
.םינש 4-3 לש ןמז קרפ

:תויולת יתלב תודחא תוביס ךכל שי
.לארשיב (קלדכ) רישי שומיש בקע םידבכ םייתביבס םיקזנ םימרגנ
הז רבד .םיריחמב הלולת היילעל תיזחת שיו םיימלועה קלדה יריחמב תודונת תויופצ
.דואמ םילודג םיילכלכ םיקזנ םורגיו הלפתהה תא םג דואמ רקיי
תימואלניבה הליהקה לש הרכהה בקע ,קלדב שומישה לע תושק תולבגה תויופצ
קלדב שומישה תא םצמצת אל לארשי םא .המח יזג תטילפ לש דואמ-םישקה םיקזנב
אלש ,תויצקנסל היופצ היהת איה ,2010 תנשב היופצה המרהמ 1/4 וליפא וא 1/3, ידכ דע
.ןהב דומעל ןתינ היהי
רוקמ הנשמשת םישדחתמ היגרנא תורוקמב שומישל תושידחה תויגולונכטה ,ףוסבל
.לודג הדימ הנקב ילארשי אוציילו רוצייל

דומעה שארל הרזח


תויביטרטסינימדא תורגסמו תוינידמ יוניש
םימ יריחמ .1
,יחרכה .ללכה ןמ אצוי אלל ,םלוכ םישמתשמה לע םיאלמ םימ יריחמ דיימ ליטהל שי
יווש טעמכ םיגשומב םיארוקש יפכ וא ,םייפולח תורוקמל תילוש תולע וללכי םיריחמהש
."םימה לש לצה יריחמ" וא "רוקמב םימה ךרע" :וניכרצל ךרע
:םיינויח םיפסונ םיפיעס ינש לולכי םימה ריחמש ,םג יחרכה
תשרה תא הליעפמהו תחקפמה ,תננכתמה תירוביצה תכרעמה לש הלעפה תולע
.תיצראה
ףקיה לכ לש 3% -מ לפונ ונניאש ףקיהב עוצקמ ילעב תרשכהו חותיפו רקחמ תפסות
.םימה אשונב תוליעפה

תויבג ;ירשפאה םדקהב תאזו ,םימה קשמ ןיינעב הלועפ לכ רצואה ידימ עיקפהל שי
וא ,"תורוקמ" תרבח תטרפהל תופידע עובקל ךירצ םא .חוטיב וא ףסכ תקנעה ;ףסכ
.המכ יפ ףידע ןורחאה ,רצואה לורטינ
םיגאוד םה הרואכל .תואלקחה ינקסע ידימ םימה לוהינ תא ,ףוס ףוס עיקפהל שיש יאדו
.םמחל הטמ דוביאל םתוא םיברקמ םצעבו ,יאלקחה רוביצל

תיאמצע םימ תושר תמקה .2
רצואה יביצקתמ הנוזינ הנניאש ,רוגס קשמ םע תיאמצע םימ תושר קוחב םיקהל שי
המרב ןונכתו רקחמ תודיחי לולכל הכירצ וז תושר .םיפסכ רצואל הריבעמ הנניאו
.םימה תועוצקמב םדא חוכ תרשכהל םיעצמא שידקהל הכירצ איה .תירוזאהו תיצראה
.וב הרושק היהת תיצרא םימ תרבחש ,םימה תכרעמ לש לוהינ ףגא תויהל ךירצ תושרל
.תוימוקמה תויושרה תכרעמ לכב בויבו םימ ידיגאת לע חקפל ךירצ אוה

הפיכאו חוקיפ תויוכמס זוכיר .3
שי .בויבו םימ לש םימוחתב הפיכאהו חוקיפה תויוכמס תא תושרה ידיב זכרל שי
םינפה ,יוניבה ,תואירבה ,הביבסה תוכיא ידרשמ ןיב םויכ םייקה לוציפה תא קיספהל
.תוימואל תויתשתל דרשמהו

םייעוצקמ םייונימ .4
ךכ םשל ושרדיי .הב םיריכב םידיקפתלו תושרה לוהינל םייונימב דואמ רימחהל שי
.תונקתב רסאיי רחא יונימ לכ .הנושארה הלעמהמ םייעוצקמ םירושיכ

ימוימויה דוקפתב ול הפופכ היהת אל ךא תויתשתה דרשמל תפנוסמ היהת תושרה .5
.תושרה שאר ידיב ויהיו רשה ידימ ודרפוי םימ יניינעב תויוכמסה לכ

לש תילנויספורפה תכרעמל ,תימדקאה תכרעמל גוציי היהי תושרה תצעומב .6
.הביבסהו תואירבה ידרשמ לש םיגיצנלו םישמתשמה

,רחא ףוג לכ וא תואנולמה ,היישעתה ,תואלקחה הז ללכבו םימב םישמתשמל עויס לכ .7
ןכרצ לכ ומכ אלמ ריחמב םימ שוכרל לארשי תלשממ לש התוכז .תושרה ידי לע היהי אל
.ףוג ףאל םימ דסבסת אל לארשי תלשממש ,ץלמומ .רחא םימ

םשגה לוצינ .8
דחא .םידאתמו עקרקב םיגפסנ םימה .םויכ םילצונמ םניא םשגהמ 80% -ל 70% ןיב
.םשגה לש רתוי בוט לוצינ תויהל ךירצ לארשיב חותיפה לש םייזכרמה םידעיהמ

דומעה שארל הרזח


םולשהו םימה
בקע ,תאז .םימה תקפסאב המצע תוחוכב רדתסהל תלוכי לכ ןיא תיאניטסלפה תושרל
רבכ .תונוחש םינשל תומושג םינש רשגל ידכ ,רהה רפיווקאב קיפסמ הריגא חפנ רדעיה
לודיגל יוסיכ לכ ןיאש ךכ ,יברעמה רהה רפיווקאמ םיירשפאה םימה לכ ולצונ 1967 תנשב
ישוק היהי .לארשי לש םימה ןובשח לע אלא ,זאמ םייחה תמר תיילעל וא ,הייסולכואה
םיכשכתשמ םילארשיו ,דחא דצמ ,ינוע הארמה ,הלומעתה ינפב דומעל לארשיל יתוהמ
דוע השק היהי .ונל ודמעי אל םיקדוצה םינועיטה לכ .ינש דצמ ,הייחש תוכירב לש םימב
דואמ םיהובג םימ יריחמו ,ילארשיה יאלקחל םיכומנ םימ יריחמ ריבסהל רתוי
םניאש ,םירורב תונורקע ךמס-לע פ"תשל עיגהל יתוהמ ילארשי סרטניא והז .יאניטסלפל
ימכסהב השענש יפכ ,תוטושפ תויגולורדיה תויגוסמ תומלעתהלו המומע תונשרפל םינתינ
.םולשה

התארנש ,הטס'גכ ילוא התשענ ,םולשה הזוח תרגסמב ,ןדריל ק"מ ןוילימ 150 תחטבה
רואל קיפסת אל וז םלוא ,לארשי לש םיריפשה םימהמ 10% -כ הערג איה .ותעשב הבושח
הנמזה הווהמ קר איה .םימ לארשיל ורסחי אל 2010 תנש דעש ,התנשנו הרזחש ,הרצהה
.םיצחלל

תרוצל ףסונ יוטיב איה הינפ לעו תוהימת תררועמ תרניכב םימ תריגאל ןדריל תוכז ןתמ
.תיעוצקמ הדובע
לארשי ןיב םייפוסניא םיחוכיו ןימזמה ,ןפואב וכרענ םימה ףיעסב םולשה ימכסה
הז רבדש ,היולג הוואגב רמא מ"ומה תווצב יזכרמ שיאש ,אוה םיהדמש המ .היתונכשו
.םדקהב הלא תא רשייל ךרוצ היהי .הנווכב השענ

וא םדקומב .סונמ לכ ךכמ ןיא .םילפתומ םימל וקקדזי ןדרי םגו תיאניטסלפה תושרה םג
תאז תחקל תבייח לארשי .ןוכיתה םיה יפוחל ךכ םשל רשקתהל וכרטצי ,רחואמב
,הרקמ םושב ,םניא םימה .היתונכש םע דיתעב להנת איהש מ"ומבו התוירחאב ,ןובשחב
םיכוכיח הברהל רוקמ שמשל היושע םימה קשמ לש לוהינה תרוצ םלוא ,המחלמל הליע
.םיכלוהו םירקי םירותיוול דימת ליבות םפוסבו ,תואיצמה יביוחמ םניאש ,תויוחיתמו
םע םימה תויעב תרדסהל םג יאנת םה הבחר תיתכרעמ הייארו חווט-ךורא ןונכת
.םינכשה

:רמאמה רבחמ תודוא
.הפיח ,ןוינכטה ,תיאלקח הסדנהל הטלוקפה ,יקסבלסז ןד 'פורפ

22-14 * 1999 ילוי * 393 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ