םימ ןוניס
ןוהבר םחנמ `פורפ :תאמ
.37-31 םידומע ,(1999 ילוי) ,393 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

סינון מים

:רמאמה יקלח
ךילהתה רבסהו ירוטסיה אובמ
תושדח תויגוס
ץראב תויפיצפס תויגוס


ךילהתה רבסהו ירוטסיה אובמ
ןוגכ ,יעבט ךילהתכ הליחת לצונ רשא ,ןימוי קיתע ךילהת וניה םימ ןוניס
רהנבש ולאמ רתוי םייקנ םימ תקפהל תורהנ תפש לע תוראב תריפח
םירחא תומוקמב םינטק ןוניס ינקתימ לע תויודע םג שי .(ד"כ ,'ז תומש)
.קיתעה םלועב

האמב התליחתש ,תינרדומה (תירטינס) האורבת תסדנה לש הירוטסיהה
ןוניס תוכרעמ ןוגכ ,תולחמ ימרוג תקחרהל םימ ןוניסב הרושק ,19 -ה
לוח יננסמ ולא ויה .תורחאו גרובמהב ,ןודנולב תומסרופמה םימה
רקיעבו ,ןוניסה עצמ לש הנוילעה הבכשב ןוניסה עצבתמ םהב ,םייטיא
.ןנסמה לש ,"הלשבהה" תפוקתב הנבנש ,ילקיסיפ-יגולויב םורק ךרד

ק"מ) העש/רטמ 0.5 דע 0.1 ןיב ןה םייטיא םיננסמב ןוניס תויוריהמ
.דואמ םילודג ןוניס יחטש םישרדנ ןכלו (העשל ר"מל

תיתועמשמ ומרתו םילאיבורקימ םינגותפ תקחרהב םיליעי ולא םיננסמ
םיננסמ יוקינ .רולכ ידי לע יוטיח םרטבש הפוקתב ,האולחתה תנטקהל
,הנש יצח דע) םישדוח רפסמב םעפ השענ רבטצמה רמוחהמ םייטיא
,םהזמה רמוחה רבטצמ הב) הנוילעה הבכשה תרסה ידי לע (םימעפל
.ןנסמהמ (םימהמ קחרומה

ירלונרג עצמ ךרד ןוניס-ריהמ לוח ןוניס סנכומ 20 -ה האמה תליחתמ
ןאכ .םלועב םימב לופיטה ילעפמב ןושאר םוקמ ספות אוה זאמו קומע
העשל רטמ 25 -20 דעו ,רבעב העשל רטמ 5 לש ןוניס תויוריהמב רבודמ
תעצבתמ ןוניסה תלועפ .ךילהתה לועייו חותיפ ירחא ,תיחכונה הפוקתב
תא לעפתלו ןנכתל םג יוצר ןכלו ,(הנוילעה הבכשב אלו) עצמה קמועב
.ןנסמה עצמ לש ןוכנ לוצינלו ךילהתה לועייל םיננסמה

תעסה תא םיעבוקה ,םיימנידורדיה םיכילהת םיבלושמ ריהמ ןוניסב
הריזגה תוחוכ לע םיעיפשמו עצמה יריגרג ינפ לא םיקחרומה ,םיקיקלחה
רשוכ םיעבוקה ,םיימיכ-וקיסיפ םיכילהתו ;רבטצמה רמוחה לע
.רבטצמה רמוחה לש רשקה קזוחו עצמה יריגרג חטש ינפ לע תודמציה

םינקמה ,םיימיכ םיטנלוקולפ ידי לע םימ תנכה ללוכ ריהמ ןוניס ,ןכל
.תילמיטפוא הדימב תודמציה תונוכת ,קחרומ תויהל רומאה ,רמוחל
לעו הקחרהה תוליעי לע תערכמ העפשה ןוניס תארקל ימיכה לופיטל
םיילוארדיה םיאנתל ותבוגתו ןוניסה עצמב רבטצמה רמוחה לש ויפוא
בצקו תילורדיה תודגנתה ,םוטיא בצק לע ותעפשהו ,(הריזגל תודגנתה)
.(ץחל) דמוע ידספה תיילע

ךרדב ,עצוממב - תידגנ הפיטש ידי לע תעצבתמ רבטצמה רמוחה תקחרה
.ןוניס רוזחמכ רדגומ תופיטש יתש ןיב ןמזה ךשמ .תועש 24 לכ ,ללכ
תא םידקמה ,לופיטכ עוקישו היצלוקולפ תוללוכ ריהמ ןוניס םע תוכרעמ
ירוזחמ רשפאמו ,ןנסמה לע םיפחרמ םיקצומ סמוע תתחפהל ןוניסה
.םיריבס ןוניס

םינשה 25 -20 -ב ,וחתופ תוהובג אל תויוריכע ילעב םיימלוג םימל
:םדקומ עוקיש אלל ןוניס תוטיש ,תונורחאה
בולישו ,ןנסמל הסינכב םיימיכ םיטנלוקולפ תקרזה ללוכה ,עגמ ןוניס *
.ירלונרגה עצמב ןוניסו היצלוקולפ   
(עוקיש אלל ךא) היצלוקולפ ינגאב היצלוקולפ-םדק ללוכה ,רישי ןוניס *
.ורצונש םיתיתפה םע םימה ןוניסו   

ינפל יוטיח ךילהת דוע םיננוסמה םימה םירבוע ריהמ ןוניס ילעפמ לכב
- הלעפהו ןונכת ינוירטירקב יוניש םג לח םינשה םע .רוביצל םתקפסא
,העשל רטמ 20 לעמ דע (ליעל רכזוהש יפכ) רתוי תוהובג ןוניס תויוריהמ
.רתוי הסג היצלונרגו רתוי םילודג עצמ יקמוע

תוכרעמ לכ ,התואנ תירוביצ האורבת תרמשנ ןהב ,םלועה תוצראב
- םייליע תורוקממ םימ תוקיפמה (הייתש ימ) תירוביצ םימ תקפסא
ללכמ םיאצויה .האמה תליחתמ רבכ םימ ןוניס תוללוכ ,םימגאו תורהנ
בטיה םינגומה ,םייליע םייתנוע םירגאממ רקיעבו םימגאמ םימ ויה הז
תוכיאבו דואמ הכומנ תוריכעב רוקמב םימהו ,יחו םדא תוליעפ לכמ
תכרעמ) דבלב יוטיחב וקפתסה ולאכ םיימלוג םימל .הלועמ תילאירטקב
.(לייקסטקה ירהמ םינגומ םירגאממ קרוי-וינב הקפסאה

םימהו הביבסה ,תואירבה תויושר לש תויחנהה ויה 70 -ה תונש ףוס דע
:ןלהלדכ ב"הראב
זא) הייתש ימ ןקתב תרתומה וזמ הכומנ םתוריכע רשא ,םייליע םימב
50 -מ ךומנ םרופילוק יקדייח זוכירבו (.ע.י - תוריכע תודיחי 5 לע הדמע
ל"נהמ התוחפ תוכיאב םימ .דבלב יוטיח ידי לע לפטל ןתינ ,ל"מ 100
.רתויו םינש 60 ינפלש םיללכה יפל םג ןוניסב םיבייח ויה

דומעה שארל הרזח


תושדח תויגוס
ינקתב הרמחה םע ,80 -ה תונשבו 70 -ה תונש ףוסב לח יטמרד יוניש
-ה תונשב .ע.י 560 -הו 50 -ה תונשב .ע.י 10 -מ :הייתש ימל תוריכע
תוצראה בורב ,יחכונה ןמזב .ע.י 0.2 -לו ,80-ה תונשב .ע.י 1 -ל ,70
הנקתה ב"הראב המסרופ 80 -ה תונש ףוסב ,תאזל ףסונ .תומדקתמה
לופיט תנקת - SWTR: SURFACE WATER TREATMENT RULE
םימ לכ לש (םיטנלוקולפ לופיט םע) ןוניס תבייחמה ,םייליע םימב
.הייתש ימ תוכרעמל םיקפוסמה ,יליע רוקממ

וספת רשא ,תוירקיע תויגוס יתשב הרושק ל"נה תינוציקה הרמחהה
:הייתש ימב לופיטו תוכיא םוחתב ישארו יזכרמ םוקמ

.Disinfection By Products DBPS יוטיחב יאול ירמוח תייגוס .א
.םימ תוכרעמ ךרד םירבעומה ,םיינגותפ םיליפט תייגוס .ב

יאול ירמוח
תמרוג םייליע םימ תרלכה יכ ,הנושארל הלגתה 70 -ה תונש עצמאב
,'דכו םרופורולכ ןוגכ ,(THM) םינתמולהירט-יאול ירמוח תריצי
םיינגרוארולכ יאול ירמוח דוע ולגתנ זאמ .ןטרסמ רמוחכ םיגווסמה
,'דכו תוינגרוא (ורולכ) ולה תוצמוח ןוגכ ,םיפסונ םינטרסמ םיינגרואולהו
.םירחא יאול ירמוח הברהו

.םימב לופיטבו תוכיאב הבושח היגוס תווהל םיכישממ יאולה ירמוח
ךא ,רולכ תונמב טיעמהל םילדתשמו ,יוטיח ילהונ ונוש ,ךכמ האצותכ
,ןכ לע .(םינגותפ תקחרה) תיאורבת תילאיבורקימ תוכיאב עוגפל ילבמ
לופיט יכילהת לע םג ,הבר הדימב ,הקחרהה דיקפת תא םיליטמ
.ןוניסה תוליעי תלדגה לע רקיעבו ,יוטיח-ימדוק

םינתמולהירט םירצוי םניאש ,םייפולח יוטיח ירמוחל רבעמ םג שי
,םהל םייפיצפס יאול ירמוח םירצוי יוטיחה ירמוח לכ ךא ,םינגוראולהו
.תיתואירב הניחבמ םייתייעבו

ירמוח רצוי וניאש ,הנורחאה הפוקתב םיירלופופה יוטיחה ירמוחמ דחא
.ןוזוא אוה - ןוניסה ךילהתל םג רזוע תובורק םיתיעלו םיינגרואולה-יאול
תלוכת בקע (תרנכ ימ) ר"אפמ ימב וב שומישב תולבגמ שי ,ונרעצל
םימה ימגאמ דחא איה תרנכה .ולא םימב דואמ ההובג םידימורב
ןוזוא תובוגת .םידימורב תלוכתב םלועב רתויב םירישעהמ ,םיקותמה
.תילילש תיתואירב העפשה לעב ,טמורב יאול רמוח תורצוי םידימורב םע
,בגא) .רטילל ג"מ 0.010 לע הלעי אל ,םינקת יפ לע רתומה יברמה וזוכיר
םרופורולכ תמועל ,םרופומורב אוה תרנכ ימ תרלכהמ יאול רמוח
םירישע הכ םניאש תורוקממ םימ תוקיפמה ,תורחא תוצראב
תובישח תא ,הבר הדימב ,התלעה יאולה ירמוח תייגוס .(םידימורבב
קיחרמכו םינגותפ קיחרמכ (תימיכ היצלוקולפ לופיטב בלושמה) ןוניסה
.יוטיח יעירפמ םירמוח

םיינגותפ םיליפט תייגוס
תניחבמ ,םימ לש תילאיבורקימ תוכיא םיכירעמ ויה 70 -ה תונש ףוס דע
םרופילוק יקדיח רשאכ ,לוכיעה תכרעמ יקדיח תוחכונ יפ לע ,םינגותפ
תייעבל הנתינ בל תמושת .רוטקידניאכ םהל ושמיש יתאוצ ילוקו
רוטקידניא םהל שמיש דימת אל םרופילוקה רשא ,םיינגותפ םיסוריו
.ןמיהמ

תוכיא תרקב לש םויה רדס לע תדמועה תירקיעה היגוסה ,80 -ה תונשמ
GIARDIA הידראי'ג לש תוטסיצ :םיינגותפ םיליפט םה ,םימב לופיטו
.CRYPTOSPORIDIUM םוידירופסוטפירק לש תוטסיצואואו

טרפב ,80 -ה תונשב אשונה תעפוה תוביסל סחיב תונוש תורבס תומייק
.'דכו הילרטסואב ,הפוריא ברעמב ,ב"הראב רתויב תומדקתמה תוצראב
.ןאכ ןהב ןודנ אל

םיקסועה תא וז היגוס הקיסעמ וללה תוצראה לכב יכ ,איה הדבועה
.םימב לופיטבו תוכיאב

ולא .םיינגותפ םיקדיחמ רתוי הברה יוטיחל תודימע ולא םיליפט תוטסיצ
,היצביטקאדל רתוי המכ יפ םיהובג רולכ יזוכיר תושרוד הידראי'ג לש
ידי לע לפטל ןתינ אל םוידירופסוטפורק לש ולאב וליאו ,םיקדיח רשאמ
שמשל םילוכי אל ילוק יקדיח .םימב לופיטב ריבס םיזוכיר םוחתב רולכ
םימ תוכרעמב ולא םיליפט לש תויוצרפתה רפסמב .רוטקידניאכ םהל
תוקידב .ילוק יקדיח תניחבמ ,ןקתה תושירדב םימה ודמע ב"הראב
אל ןכלו ,תויעמשמ-דח אלו תוכורא ,תובכרומ םימב םיליפטה תוטסיצ
.יתרגש בקעמ ידי לע ןהירחא בוקעל ןתינ

החנהה) יליע רוקממ םימ לש תיאורבת תוכיא חיטבהל ידכ ,ןכ לע
םיליפט אוצמל ההובג תוריבס דימת שי םייליע םימב יכ ,איה תלבוקמה
ירדס השולשב םיליפטה תקחרה החיטבמה ,לופיט תכרעמ תשרדנ (ולא
תימוסחמ בר תכרעמ תשרדנו ,הקחרה זוחא 99.9 ונייהד ,(3 logs) לדוג
.multiple barrier

תורצויה ,רולכ תונמ תושרדנ יוטיח ידי לע ולאכ תוקחרה גישהל ידכ
לש תוטסיצואואבו (DBP-ב) םינטרסמ יאול ירמוח לש תולודג תויומכ
םע םימ ןוניס ,ןכ לע .הרלכה ידי לע ללכ עוגפל ןתינ אל וטפירק
.ל"נה תושירדב דומעל ידכ יחרכה ךילהת וניה תימיכ היצלוקולפ

תקחרה ןיבל םיליפטה תקחרה ןיב היצלרוק האצמנ ושענש תודובעב
תוריכעל תושירדה תועבונ ןאכמ .ןוניסה ךילהתב םיקיקלח ללכו תוריכע
.תוריכע יבגל רימחמה ןקתה ןאכמו םיננוסמה םימב הכומנ
יאורבת רטמרפל ,70 -ה תונש דע ,יטתסא רטמרפמ הכפה תוריכעה
תוחכונל רוטקידניא התויהב ,80 -ה תונשמ הנושאר הגרדממ
.םיליפט לש תוטסיצ לש תילאיצנטופ

תוכרעמה תא םילעפתמ הפוריאבו ב"הראב םימה ןוניס ילעפמ בור
לע .הדידמה תולובגל ברקתמה ךרע ,.ע.י 0.2 -ל תחתמ תויוריכע תלבקל
יפ לע םג ןוניסה תוליעי םויכ תדדמנ ,הלועמ הרקב תחטבה ןעמל םגו ,ןכ
99.9 גישהל םיכירצ םיליעי ןוניס ילעפמ יכ ,לבוקמ .םיקיקלח תריפס
תוטסיצ לדוג םוחת) ןורקימ 1 לש לדוג לעמ םיקיקלח תקחרה לש זוחא
.(ןורקימ 8 דע 3 אוה םיליפט לש

ירלונרג ןוניס תייגולונכט םוחתב תויוחתפתהה
30 -ב קר ,םינש 100 טעמכ עודי ירלונרג עצמב ריהמ ןוניסש ףא לע
חתפל ,ךילהתה ינונגנמ תא ןיבהלו רוקחל ולחה תונורחאה םינשה
.םישודיח סינכהלו םילדומ

תויוריהמ תאלעה ידי לע וגשוה חותיפו רקחמ לש תובושחה תואצותה
יחטש תנטקהל איבמה רבד ,(העש/20 לעמ דע העש/5 -מ) ןוניסה
םייונישב הכורכ ןוניסה תוריהמ תלדגה .תועקשהב רכינ ןוכסיחו ןוניסה
,ןונכתב וצמוא םיירקיע םינוויכ ינש .ןנסמה ירלונרגה עצמה הנבמב
:עצמה יריגרג לדוג תלדגה הלולכ םהינשבשכ

םחפ לש םילודג םיריגרג לש הנוילע הבכש - יתבכש תלת וא וד עצמ
.מ"מ 0.9 -0.6 לדוגב לוח יריגרג התחתמו ,(מ"מ 1.5 -1) טיצרטנא
,(ורבעש םינשב םיננסמב 'מ 0.6 תמועל) רטמ 2 דע קומע דיחא עצמ
.מ"מ 1.8-1.2 לש םילודג םיריגרגמ בכרומה

םיוולמ ויה עצמה הנבמב םייונישהו ןוניסה תוריהמב תרכינה הלדגהה
לש ןוכנ ןונימבו בולישב ;ןוניסה תארקל םימב ימיכ לופיטב םיחותיפב
היצקארטניא לש הנבהב רקיעבו םידקומ ןוצמיחב ;םינוש םיטנלוקולפ
ךיא ונדמל .ךילהתב םיילוארדיהו םיימיכ-וקיסיפ םימרוג ןיב תולתו
המירזה יאנת לע עיפשהל ('דכו םיטנלוקולפה) ימיכה םרוגה לוכי
איבהל ךכו םיילורדיה םימרוגל ותבוגת תא עובקל ,ןוניסה רוזחמב
.ןוניסה ךילהת לש היצזימיטפואל

דומעה שארל הרזח


ץראב תויפיצפס תויגוס
יאשונב תויגוסהמו ץראב םימה קשמב תויוחתפתהמ תורזגנ תויגוסה
.ליעל ורבסוהש ,םלועה יבחרב םימב לופיטו תוכיא

ץראב תויוחתפתהה
,(ר"אפמה) יצראה ליבומהמ םימה ירועישב דואמ תרכינ היילע .א
-מ :הייתש ימ ונייהד ,תירוביצ-תינוריע םימ תקפסאל ,תרנכב םרוקמש
תונשב זוחא 50 לש יתנש עצוממל ,70 -הו 60 -ה תונשב םיזוחא 20 דע 10
תוכרעמל ר"אפמ יממ זוחא 90 דע םירבעומ ףרוחה תונועבשכ ,80 -ה
.תוינוריע

ןה תבתכומ המאתהה .ל"וחב םינקתל הייתש ימ ינקת תמאתה .ב
ירצומ אוציי :תוילכלכ תוביסמ ןהו רוביצה תואירב לע הרימש ילוקישמ
.אובייה תוצרא תמרב הייתש ימ ינקתב הנתומ םירחאו ןוזמ

,ףוחה רפיווקאב רקיעב ,םוהתה ימ תוכיאב תרבוגו תכלוה הערה .ג
תופוצ ,לעופב תויפצתו תודידמ ידי לע תורשואמה ,תויזחת :המגודל
.הנשל רטילל ג"מ 2.0 דע 0.5 ןיבש בצקב (םיטרטינ) תוקנח זוכירב היילע
(םיקיפמ) םיחודיקו םוהת ימ ירוזא םוהיז לש םירקמ םיברתמו םיכלוה
.קט-ייהו הקינורטקלא תוישעתמ םינרטסמ םיינגרוא םימהזמב
תוהובג תויולעב תוכורכ ולא םימהזמו תוקנח תקחרהל תויגולנוכט
.דואמ

היקשהל דואמ םיבוט ,הייתשב רתומה הזמ ,הובג תוקנח זוכיר םע םימ
.םיריפש םימכ
.םייתיישעת םימהזממו תוקנחמ םיישפוח יצראה ליבומה ימו תרנכ ימ
,ליבומה ימ לש םבור בורקה דיתעב וקפוסי ל"נה תועפותהמ האצותכ
.תינוריע הכירצל ,ןמזה בור

יצראה ליבומה ימ ןוניסו לופיט
ויה ,יצראה ליבומה םקוהו ןנכותשכ ,60 -ה תליחתבו 50 -ה תונש ףוסב
רשא (ולאה םימיה לש םינקת יפלו זאד תוקידב יפל) תוכיאב תרנכה ימ
דבלב יוטיח םישרודה םייליע םימ"כ הגווסל ,תילמרופ ,היה ןתינ
ויה ברעמה תוצרא בורב ,תאז םע דחי ."תירוביצ הקפסאל םרישכהל
תוצא זוכיר) יביטקודורפ ךכ לכ םגאמ םימ תוירוביצ תוכרעמל םיקפסמ
,םגאב רבודמשכ דוע המ ,םינש 60 -50 ינפל םג יוטיחו ןוניס ירחא קר (הובג
ןתואב ,רומאכ ,ךא .הנש ידמ םיצחרתמ יפלא תואמ לש הצחרל שמשמה
תירוביצ הכירצל אלו תואלקחל וקפוס ליבומה יממ זוחא 90 ,םינשה
.דבלב יוטיחב קפתסהל זא טלחוה ןכ לעו ,(הייתש)

.תובר םינש הז םימ ןוניס ינקתימ םילעופ תרנכה ביבס םיבושיה בורב
היבשות .תינרדומ ןוניס תכרעמל הירבט ריעה םג התכז הנש ינפל
םלועה לש םיימואלניב םינקתב םידמועה ,םימל םיכוז היחרואו
םעט ילב םימ שי םיתבה יזרבב יכ ,תעדל וחכונ םיבשותה .םדקתמה
ףחרמ רמוחמו תוצאמ ,ןוניס םרטב ,ועבנ רשא ,םימיענ יתלב חירו
.תוסיוו הריגא תוכירבב רבטצהש ,ינגרוא

תקזחאב תכרעמה יליעפמ השק ולמע הירבטב ןוניסה תנקתה ינפל
בר ץמאמ .ףרחמ רמוח לש הובג תורבטצה בצק היה ןהב ,וללה תוכירבה
,רבד בר יוטיח ידי לעו תירטנמלא תילאירטקב תוכיא לע הרימשל שרדנ
תכרעמ תלעפה םע .םייוצר אל יאול ירמוח תריציל איבה ,קפס אללש
.ונוקית לע ל"נה לכ אב ןוניסה

תרבח לש ןדריה לבחב יצראה ליבומה יליעפמ ומזי הנש 20 ינפל רבכ
ימ ןוניסב ךרוצה לש (הפוחד ףא) הניחבלו ןוידל האלעה "תורוקמ"
םעו ,םלועבו ב"הראב םינקתב הרמחהה רואל תאז ושע םה .ר"אפמ
.ליבומה ירגאמבו תרנכה ימב תילאירטקבה תוכיאב הערה ינמיס תעפוה

תוכיא תרימש םשל לעפוהש ,ר"אפמ ימ לש יביסנטניאה יוטיחה
לש ידמל הובג זוכיר םרג ,תכרעמה ךרואל םימה לש הניקת תילאירטקב
.תכרעמה לש םיימורדה םיעטקב ,THM-ה דחוימבו ,יאול ירמוח

,80 -ה תונש תליחתב הז אשונל ומקוהש ,הדובע יתווצו תודעו ינפב
םקתנלו םוהת ימ רוקממ קר םיבושילו םירעל םימ קפסל תועצה ואבוה
הכומנ םהלש הפולחה תולע יכ ,ונעט ולא "םיעיצמ" .ר"אפמה תכרעממ
ימל ןוניס תכרעמ תמקה 80 -ה תונשב התחדנ ךכמ האצותכ .ןוניסמ רתוי
ןניא וללה "תויפולחה תועצהה" יכ ,החיכוה תואיצמה .ר"אפמ
םגו ,תוכרעמה תדרפה תובכרומו דואמ ההבוגה ןתולע בקע תויונכתיה
,ר"אפממ םימה רועיש ,תואיצמב .םוהת ימ תוכיאב הערהה תאפמ
רבכ םיקפוסמ םבור בורו ריהמ בצקב לדג ,תינוריע הכירצל םיקפוסמה
.ךכל ונווכי ר"אפמ ימ לכ ,הארנכ ,בורקה דיתעבו ,םירעל םויכ

םיפיעסב הראותש ,םיליפטה תייגוסו םלועב םינקתה תרמחה רואל
םויכו ,שדחה בצמל םאתוה הייתש ימל ילארשיה ןקתה םג ,םימדוק
םעפ ףא הלעת אל ,םייליע םימב םרוקמש ,הייתשה ימ תוריכע יכ שרדנ
- ר"אפמ ימ ןוניס בייחמ הז בצמ .ע.י 0.5 לע הלעת אל עצוממבו ,.ע.י 1 לע
.ל"וח תוצראב םייליע םימ ןוניס תבוח תונקתל םג םיאתמה ,רבד

העבק ,90 -ה תונש תליחתב םימה ביצנ ידי לע התנומש ,יוגיה תדעו
םינקת יפ לע ,םיליפט תרבעה תנכס רבדב םייקה עדיה יפ לע יכ ,הרשיאו
תואירב לע הרימש חיטבהל ידכבו ,לארשיבו תומדקתמה תוצראב
הכירצל םתקפסא ינפל יצראה ליבומהמ םימ ןוניסב ךרוצ שי ,רוביצה
.(הייתש ימכ) תירוביצ

ללוכ - תילכלכ תיסדנה הקידב תדובע .ל.ה.תב הנימזה יוגיהה תדעו
:תופולח עברא לש םדקומ ןונכת

תוכרעמה תדרפה ונייהד ,םירעל םייביטנרטלא תורוקממ הקפסא .1
.דבלב םוהת ימ תורוקממ הקפסאו
,ימוקמ ןוניס - בושיו (םירע דגא וא) ריע לכל הסינכב ליבומה ימ ןוניס .2
."רזובמ ןוניס"כ רדגוה רשא
.2-ו 1 לש בוליש .3
לבומל םתסינכ ינפל לוכשא רתאב ליבומה ימ לכ לש יזכרמ ןוניס .4
.רוגסה

ןוניסה תפולחמ םיזוחא תואמב תוהובג ויה 3,2 ,1 תופולחה תויולע
.יזכרמה

תוכרעמ יוביג םרוג דוביאב םיכורכ רזובמ ןוניסו תוכרעמה תדרפה
.ונלש םימה קשמב רתויב בושח םרוג אוהש ,ידדה

.ל"נה ,3-ו 1 תופולח תוימושייב קפס הליטמ םוהת ימ תוכיאב הערהה

שדחמ ורשוא ,יוגיהה תדעו לש הדומצ הרקבב ,.ל.ה.ת תדובע יאצמימ
ןונכת תורבח םויצרוסנוק לצא רתוי רחואמ הנמזוהש ,הדובעב
.תוילארשיו תויאקירמא

טילחה ,ל"נה תודובעה לע הססבתה רשא ,יוגיהה תדעו תוצלמה יפ לע
.לוכשא רתאב ליבומה ימל יזכרמ ןוניס לעפמ תמקה לע םימה ביצנ
.הלשממה ידי לע םג הלבקתהו הצמוא וז הטלחה

ןנכותמה לעפמה רואת
םייק לופיט
,ןומלצבו (תרנכהמ הביאש תנחת) ריפס רתאב יוטיח םירבוע ליבומה ימ
.רוגסה ליבומל הסינכב ,לוכשא רגאממ האיציב ירקיעו יפוס יוטיחו
תילאירטקב תוכיא לע רומשל ידכ .רולכ ידי לע קר יוטיחה היה ,רבעב
תיחפהל תאז םע דחיו ,ךשמהבו רוגסה לבומב רזוח לודיג עונמלו
ינפל לחוה ,(THM םינתמולהירט דחוימב) יאול ירמוח תריצי םומינימל
בולישה .םינימארולכו דיסקואידרולכ בוליש ידי לע יוטיחב םינש רפסמ
.םלועב ידוחיי אוה הזה

ימב לופיטב 90 -ה תונש תליחתב לחוה תוריכעה ינקת תרמחה םע
הפוטנ תלעתל קרזומה ,םולא תרזעב (היצלוקולפ) התתפה ידי לע ליבומה
הסינכה ינקתימבו הלעתב תילוארדיהה השיחבה .לוכשא רתא הלעמב
,היצלוקולפה ךילהתב ורצונש ,הלא םיתיתפ .םיתיתפה תריציל םיאיבמ
תיחפהל רשפאמ הז לופיט .לוכשא רגאמ ינפלש עוקישה ןגאב םיעקוש
דע 4 לש תוריכע תמועל - .ע.י 2 דע 1 לש המרל ליבומה ימ תוריכע תא
רופיש ךכב שי .לוכשא רתאל םיעיגמה ,םימב (תונועל םאתהב) .ע.י 10
םידמוע אל ,ןבומכ ,םימה .היצלוקולפה ינפלש הפוקתה תמועל יתועמשמ
םינקתב הדימע םשל .ימלועהו ילארשיה םינקתה תושירדב ןיידע
.ןוניס רובעל םימה םיבייח ,םיליפט תקחרה לש החטבהו

םיקצומ זוחא 70 דע 60 -כ קיחרמה ,עוקישהו היצלוקולפה ךילהתל
לש סמוע תיחפמ אוהש ,ךכב דואמ הבר תובישח ,םיידיאולוקו םיפחרמ
תויוריהמל ןוניסה לעפמ תא ןנכתל ןתינ ךכל תודוה .םיידיתעה םיננסמה
.תויולעב ןוכסיחלו םיכורא םירוזחמל ,תוהובג ןוניס

ןוניסה לעפמ ןונכת
תויאקירמא ןונכת תורבח לש םויצרוסנוק ידי לע השענ ןונכתה
ןוניס ייוסינ תודובע יאצממ לע ססבתה ןונכתה .תוילארשיו
תכרעמ .לוכשא רתאב וז הרטמל םקוהש ,(ץולח-ןקתימ) טנלפ-טולייפב
דצמ םיחבשל התכזו םלועב תומדקתמהמו תוללכושמהמ איה טולייפה
םימ תורבחמ ,ןונכת תורבחמ ,םלועב הז םוחתב םיליבומ םיחמומ
לש דומצ יווילב ושענ טולייפה תדובעו ןונכתה .םיימדקא תודסוממו
תבכרומה ,"תורוקמ" תרבחו םימה תוביצנ םעטמ יוגיהו תינכט הדעו
.םילעפמ ןונכתבו םימב ןוניסו לופיט םוחתב םיחמוממ

ורבע ,רוכזכ ,רשא לוכשא רגאממ האיציב םימב לפטי ןוניסה לעפמ
ןוניסה ינפל ולא םימב לופיטה .לוכשא רגאמב הייהשו עוקיש ,היצלוקולפ
:ללוכ

.(דיסקואיד-רולכ וא רולכ) םדקומ ןוצמיח .א
.רמילופו ךומנ ןונימב םולא :םיטנלוקולפ תקרזה .ב
.הריהמ תינכמ השיחב .ג
7 דע 2 לש הייהש ינמז םע םינגאב (היצלוקולפ) תיטיא תינכמ השיחב .ד
.תוקד

,םיידיאולוק םיקיקלח תויראש ךופהל איה ןוניסה ינפלש לופיטה תרטמ
םידמצנה ,ןוניס-ירב םיתיתפל ,רגאמב הייהשו עוקיש ירחא וראשנש
תקחרה לש ההובג הגרד חיטבהלו ,ןוניסה עצמ יריגרגל תוליעיב
ךירצ ,ךדיאמ .םיננוסמה םימה םע "םתצירפ" תא עונמל ידכ םיקיקלח
קמוע תיברמ לוצינל איביש ךכ ,ןוניסה ינפל ימיכה לופיטה תא תסוול
הנוילעה הבכשב םיקחרומה םיתיתפה תורבטצה עונמל ידכ ,ןוניסה עצמ
,דמוע ידספהב הלולת היילעו ריהמ םוטיא עונמל ךכ ידי לעו ,עצמה לש
.םירצק םירוזחמ תתל םילולעה

םימרוג בולישמ בכרומ ירלונרג עצמב קמוע ןוניס ,ליעל רבסוהש יפכ
,ןוניסה תא םידקמה ימיכה לופיטה .םיימיכ-וקיסיפו םיילוארדיה
.ןוניסה תוליעיב חתפמ םרוג םיווהמ ותרקבו ותוסיו

ןוניס תויוריהמל םיננסמה ןונכתל םינותנ אוצמל ורשפיא םייוסינה
עצמה .העשל רטמ 20 -ל וננכות םיננסמה .םיכורא םירוזחמלו תוהובג
2 לש עצמ הבוגל ,מ"מ 1.8 רטוקב טיצרטנא יריגרגמ בכרומ ירלונרגה
םימ בולישב תידגנ הפיטשו ,תועש 24 תוחפל ויהי ןוניסה ירוזחמ .רטמ
.ריוואו

הדידמל הרקב ירישכמב םידיוצמה ,(דחא לכ םיאת ינש) םיננסמ 24
:םיללוכ ,הפוצר

תוקיפס תוסיוו דמוע ידספה ,םיקיקלח תריפס ידמ ,תוריכע ידמ
.ןוניס תוריהמו

.תיטמוטוא תודקופמו תובשחוממ תוכרעמה לכ

לכ תקחרה ירחאו ,תדחוימ לופיט תכרעמל ורבעי תידגנ הפיטש ימ
רבעות לופיטהמ הצובה .לוכשא רגאמל ורזחוי יוטיחהו םיקצומה
.עוקיש ןגאמ הצוב לופיטל רתאב םימייקה ,הצובב לופיט ינקתימל

םיננוסמ םימ תוריכע היהת ןמזה בור יכ ,םיפצמ טולייפה יאצמימ יפ לע
םיקיקלח תקחרה .ע.י 0.5 לע הלעת אל ללכבו ,.ע.י 0.2 -ל תחתמ המרב
.זוחא 99 היהת (םיליפטה תוטסיצ לדוג) ןורקימ 2 לעמ לדוגב

לש םיללכו םינקתו ,ילארשיה ןקתה תושירדב ודמעי םיננוסמה םימה
.תומדקתמה תוצראב םילפוטמ הייתש ימ תוכיא

ינפל םיננוסמ םימ רגאמב ,לבוקמכ ,יוטיח ורבעי םיננוסמה םימה
.רוגסה לבומל םתמרזה

םימ הנידמה יבשות ולבקי לעפמה לש ותלעפהו ותמקה רחאל
.רוביצה תואירבל תרכינ המורת הווהיש ,רבד םיתואנ םיטרדנטסב

םינכרצ לעו םיינוריע םיבושיב םימה ינכרצ לע לטות לופיטה תולע
וא ,(ק"מל טנס 4) ק"מל רלוד 0.04 -ב םכתסתו םיבושיה לכב םייתיב
.םירעה יבשות םימלשמש םימה ריחממ זוחא 8 דע 4 לש תפסות

,םייאלקחה םינכרצה ונהיי ,יתיבה ןכרצה לע לטות תולעה לכש ,ףא לע
היקשה תוכרעמ תמיתס וענמי רשא ,םיננוסמ םיממ ,ליבומ ימ םיבלקמה
הדימב רפתשת םוהת ימ תרשעהל ליבומה ימ תרדחה םג .(תופטפט)
.הבר

:רמאמה רבחמ תודוא
הסדנהל הטלוקפה ,תיתביבס הסדנהל הרדתקה ,ןוהבר םחנמ 'פורפ
.הפיח תוינכטה ,תיחרזא


37-31 * 1999 ילוי * 393 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ