םויב האצרה לע ססובמ) םיכפש רוהיט תוטיש
שומישו םיבשומ םימב היקשה לע יצרא ןויע
(תינגרוא תלוספב
ביברא יעור :תאמ
.48 ,40-38 םידומע ,(1999 ילוי) ,393 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

שיטות טיהור שפכים
:רמאמה יקלח
אובמ
ןוצמיח ינגא
תוררוואמ תוכירב
תלעפושמה הצובה תטיש
אבה רודה
םיכפשב לופיטהו "תורוקמ" תרבח


אובמ
גוהנ היה רבעב .ץראב םיכפשב לופיטה םוחתב יתועמשמ יוניש לח תונורחאה םינשב
.שוטיל ללוכ ,תורוואמ תוכירב תועצמאב וא ,ןוצמיח ינגא תועצמאב םיכפשב לפטל ץראב

,תונוש תויצאירווב תלעפושמ הצוב יכילהת לע םיססובמ רוהיטה ינוכמ בור ,םויכ
םע וא ילב ,תילנויצנבנוק תלעפושמ הצוב ,ךשמנ רוויא יכילהת ,רתיה ןיב ,תוללוכה
ללכ ךרדב השענ םישידחה םינוכמב ךילהתה ןונכת .הזב אצויכו תבחרנ ןקנח תקחרה
.םוחתב תוליבומ תוימואלניב תורבח םע ףותישב

.םיינוריע םיכפשב לופיט אשונב תונורחאה םינשב הלחש ,תוחתפתהה תא רקוס רמאמה
תוכירבו ןוצמיח ינגא :ןוגכ ,תונשיה תוטישה ןיב ,אדירג ,תיסדנה האוושה השעית
.תלעפושמ הצוב יכילהת לע ובורב יונבה ,רוהיטה ינוכמ לש יוושכעה רודה םע ,תורוואמ
ינוכמ םוחתב אבה רודה תריציב םירושקה ,םוחתב םיפסונ םישודיח וגצוי ,ףסונב
.רוהיטה

דומעה שארל הרזח


ןוצמיח ינגא
שמשל ךורא הפישח ןמז ךות ,לודג םימ ףוג ךותב הרוקה ,יעבט לופיט לע ססובמ ןורקיעה
,תלבגומ תומכב םימזינגרואורקימו תוצא תריציל םישמשמה ,םיירפסומטא םיאנתלו
םיכילהת םישחרתמ ,ןכ ומכ ;םפוג תיינבל םיינגרואה םימהזמהמ קלח טולקל םילגוסמה
היה גוהנ .טנמידסב קוריפ רבוע םקלח רשא ,תיעקרקל םיקצומ תעיקש לש םיילקיזיפ
םיסג םיקצומ לש הדרפה ךרוצל ,ןוצמיחה ינגאל הסינכה ינפל עוקיש תכירב בלשל
הכומנ התיה ,הלבקתה רשא ,םיחלוקה תוכיא .(םיינגרואנאו םיינגרוא) דחוימב
בר יודיא שמשל הפישחה תמרוג ץיקה תנועב יכ ,ןייצל בושחו (םויה לש םיטרדנטסב)
.םיחלוקב םיחלמה זוכירב תיתועמשמ היילעו

בקע רקיעב ,םיקחורמו םינטק םיבושיל המיאתמ ןוצמיח ינגאב םיכפשה רוהיט תטיש
התויה ללגב .םימרגנה חירה ידרטמו ,םיכפש ק"מ לכב לופיטל שורדה ,לודגה חטשה
תושירדו תועקשה הכירצמ איה ןיא ,םילודג םילוהימב תלעופה ,תיביסנטסכא הטיש
.תוהובג תוילועפת

(האיציב םיחלוק עוניש וא ,ןקתימל םיכפש תמרזה ללוכ אל) וז הטישב לופיטה תולע
.םיכפש ק"מל ג"א 15-5 -ב תמכתסמ


דומעה שארל הרזח


תוררוואמ תוכירב
,תורוואמה תוכירבה ויה ,ןוצמיחה ינגא דצל לעפו רתוי רחואמ חתפתה רשא ,ינשה רודה
בר לופיטב רבכ םיניחבמ ,וז הטישב .רתוי לודג ימוי םיכפש חפנב לופיט ורשפיא רשא
םיקצומ תקחרהל ינכמ ןוניס וא ,עוקיש תוכירב :לופיט תודיחי רפסממ בכרומה ,יבלש
חטש יררוואמ תועצמאב םימל ןצמח רדחומ ןהב ,(רטמ 3 דע) תוקומע תוכירב ;םיסג
;תוצא םניאש ,םימזינגרואורקימ תועצמאב םיכפש לש יגולויב קוריפ ךרוצל ,םיפצ
.םיפחרמ םיקצומ תדרפהל יפוס עוקיש/שוטיל תוכירבו

התחפהל תואיבמה ,תויביסנטסכא תוטישכ ,תיעוצקמ הניחבמ ,תורדגומ ולא תוטיש
לכב תקפסמ תיאורבת המרב אל טלחהב ךא ,לופיטה רחאל תרתונה ,םימהזמה תומכב
לכב רזוח שומיש יא לש הרקמב וא ,םייאלקח םילודיג לש בחר ןווגמ תייקשהב עגונה
.םוגיאב וא םילחנל הכיפשב עגונה

רחאמ ,רתויב הכומנ ,תללוכ לועפתו המקה תולעב ונייפאתה ולא תויביסנטסכא תוטיש
םילקימיכב ,היגרנאב ,שורד םדא חוכב רושקה לכב דואמ םיטעמ ויה לועפתה יכרוצו
.המודכו

,המודכו םישותי ,חיר ידרטמ :ןוגכ ,םייתנוע םידרטמ ומרגו בר חטש וספת ,ךדיאמ
ומרג רשא ,םימב םיפחרמה תומכב רושקה לכב ,הכומנ םיחלוק תוכיאב ונייפאתהו
.היקשהה תוכרעמב םייגולויב תומיתס ימרוג תריציו תוחתפתה

,תיביסאמ םיטניירטונ תקחרהב ולא תוטיש וחילצה אל יגולויבה רוהיטל סחייתהב
.ךילהתל השורדה ,תיטירק הסמויב םכותב רוצאל וחילצה אלש רחאמ

דומעה שארל הרזח


תלעפושמה הצובה תטיש
שי תיגולונכט הניחבמ .םיכפשב לופיטל תיביסנטניא הטישכ תרדגומ ,הינימל ,וז הטיש
ןמזל איבמה ,ןטק חפנ/חטש סחי לע ססובמ ןורקיעה .םימוחת רפסמב הגרדמ תציפק ןאכ
םיעצמאב שומיש ךות ,(תועש 24 -מ רתוי אל ,ללכ ךרדב) רצק ילוארדיה הייהש
תרדחה תלוכי חותיפ :םהיניב תרבגומ תיגולויב תוליעפל איבהל ידכ ,םינוש םייגולונכט
לש םויקו הרימש ;(המודכו ,חטש יררוואמ ,עופעפ) העש ידמ םימל ןצמח לש ג"ק תואמ
םיילאידיא הביבס יאנת תריצי ;הובג זוכירבו ליעפ בצמב םימזינגרואורקימ תסמויב
קוליסו ינגרואה רמוחה קוריפ ךילהתב םיפתתשמה ,םיקדייח לש תונוש תוצובק יוטיבל
וא/ו םינאכמ םיעצמאב הצוב ךומיסו עוקיש ינגא חותיפ ;ןחרזהו ןקנחה תובוכרת
.םיימיכתונוש רוהיט תוטיש לש תיסדנה האוושה .1 'סמ הלבט

אבה רודה
תלעפושמ הצוב
תורוואמ תוכירב
ןוצמח ינגא
הטיש/רטמרפ
0.1-0.01
1
10
100
,חטש
י"קמ/ר"מ
0.1-0.05
1
10-7
100-80
י"קמ/ק"מ ,חפנ
1/3
1
15-8
150-90
הייהש ןמז
םימי ,'רדיה
3000-1500
500-300
20-10
8-4
,ינגרוא סמוע
kg BOD/D/day
תונעוצקמ
ההובג
הכומנ
רתויב הכומנ
- הטילשו הרקב
ךילהתו םיכפש
110-85
75-50
25-15
5-3
לועפתו הקזחא
לופיט תולע)
ק"מל ג"א
(םיכפש
?ןיא
תומיתס טעמ
תומיתס ,תוחיר
,םישותי ,תוחיר
תומיתס
םידרטמ
הלועמ
ההובג
תינוניב
הכומנ
םיחלוק תוכיא
םאתהב לדוג לכ
הכירצל
לדוג לכ
שפנ 8,000 דע
םינטק םיבושי
םיקחורמ
,לאיצנטופ
שומיש


ימיכ ,ילקיזיפ :ןוגכ ,םילופיט רפסמ לש בוליש תוארל ןתינ םישדחה לופיטה ינקתימב
םיחפנהו םיחטשה תנטקהל ואיבה םייתיישעת םייגולונכט םיעצמא לש בוליש .יגולויבו
.םינקתימה לש "Foot Print"-ה םוצמצל ללכבו ,םישרדנה

תוטישב ,ןקתימה לש ולדוגב הנתומ ,ק"מל ג"א 75-70 ןיב הענ םיכפש ק"מב לופיטה תולע
.(דועו ,תבחרנ ןקנח תקחרה ,יוטיח ,לוח ןוניס) תשרדנה םיחלוקה תוכיאבו הצובה בוציי
ביכרמ תורקייתהל איבמ ,לזונב לופיטה ךילהת לש יאוול רצות היהש ,הצובב לופיטה
.תונושה תוטישה תמועל ,םיזוחא תורשעב לועפתהו העקשהה

לכב ,לועפתה אשונב תועצקמתה הבייח םיכפשב לופיטה תטישב היצקיפיסנטניאה
תורקייתה המרגו ,דועו ,הקילוארדיה ךילהת תסדנה ,הרקב ,רושכימ יאשונב רושקה
.םיכפש ק"מ לכב לופיטב תללוכה תולעה

דומעה שארל הרזח


אבה רודה
ךשמה לע םשומ שגדה רשאכ ,םיכפשב לופיטה תוכרעמ לש אבה רודה חתופמ ולא םימיב
תקידב ךות ,לופיטל םישורדה ,םיחפנהו םיחטשב רושקה לכב ,היצקיפיסנטניאה
תונקתה האממ הלעמל שי םויכ רבכ .םיחלמ לש תמיוסמ הקחרה בולישב תורשפאה
ןיב ענ לופיטל שורדה חטשה .םיכפשב לופיטל תויביסנטניא-רפוס תוכרעמ לש םלועב
וא ,תוינוכמ ינוינחל תחתמ םינקתימ םקמל ןתינש ךכ ,םיכפש ק"מל ר"מ 0.1-0.01
הטישה ןורקיע .ךכמ דרטומ וא ,עדוי רוביצהש ילבמ ,תומוק יבר םינינב לש םיפתרמב
ךכ ,םירוטקאירויב ךותב היצרטליפארטלואו ורקימ ןוניס תוכרעמ בוליש לע ססובמ
.םיללצמב ינויצטיברג עוקישב םוקמב ,ןוניסב תעצבתמ הצובהמ םיחלוק תדרפהש
תוליעיל עיגהלו םירוטקאירב הסמויבה זוכיר תא עברלו שלשל ןתינ וז הטיש תועצמאב
ההובג םיחלוק תוכיא תריצי ךות ,םיטנאירטונ-ורקמו-ורקימ לש דואמ ההובג הקחרה
.תואלקחב רזוח שומישל רבעמ םישומיש ןווגימל המיאתמה ,דואמ

תדעוימה ,תומכה תנטקה - הצוב בוציי יכילהת אשונב הלח תפסונ תיגולונכט תוחתפתה
חיר ידרטמ תריציו םוהיזה לאיצנטופ תניחבמ הצובה תוכיא רופישו ,ןקתימהמ קוליסל
הצוב שובייבו םומיחב הריעבל ןאתמה זג לוצינ לע ססובמ יגולונכטה ןורקיעה .םיבובזו
.הטיחס ירחא

תוצובק לש היצולספקורקימ אשונב תקסוע םיכפשה רוהיט םוחתב רקחמה תיזחת
םימהזמ תקחרה רובע רקיעב ,(הידעלבו תיטנג הסדנה ורבעש) םיקדייח לש תורחבנ
."םיליגר" םימהזמ רובע תוליעיה תרבגה וא ,םייפיצפס

רוהיטה תוטיש לש םייתאוושה םירטמרפ תויתיצמתב תמכסמ ליעל תאבומה הלבטה
.תונושה
תמקה בייחמ תובר תוימוקמ תויושרב הייסולכואה לדוגש ,הדבועה תא השיגדמ וז הלבט
קוח ,םעה תואירב תונקת יפל ,תאזו םינוינש םיחלוק רציימה ,תלעפושמ הצוב ןקתימ
.ךכב תודמוע ןניאש ,תוימוקמ תויושר רפסמ ןיידע תומייק ,ונרעצל .30/20

דומעה שארל הרזח


םיכפשב לופיטהו "תורוקמ" תרבח
"תורוקמ" .יגטרטסיא דעיכ םיכפשב לופיטה תא "תורוקמ" הביצה תונורחאה םינשב
,(םילפתומ ,םיחילמ ,םיקותמ םימ) םימייקה תורוקמל ףסונ םימ רוקמ םיכפשב האור
תוכיאל םיחלוקה תוכיא ברקתת - הלעת םיכפשב לופיטה תמרש לככש ,איה התסיפתו
לע ןגהלו הקפסהה תונימא תא רפשל ןתינ ךכ ידי לעו הדי לע םיקפוסמה ,םירחא םימ
.םוהתה ימ תוכיא

םיססובמה ,םיכפשב לופיט ינקתימ 12 -מ הלעמל ,בורקב ליעפת וא ,הליעפמ "תורוקמ"
.ק"מלמ 180 לש תיתנש תומכב םיינוינש םיחלוק םירציימו תלעפושמ הצוב לע

הבישמו ,תרצוימה םיכפשה תומכמ 50% - ל בורקב "תורוקמ" תלפטמ םויכ רבכ ,השעמל
תבולשת לעפמ :ןוגכ הבשה ילעפמב ,יאלקח שומישל םיחלוק ק"מ 150,000,000 לעמ םויכ
.דועו קקוב ןיע ,הרדח ,ןולייא ,הינתנ יחלוק ,ן"דפש לעפמ ,ןושיקה

.הז םוחתב םיימואלניב םייעוצקמ םיפוג םע הלועפ תפתשמ "תורוקמ" תרבח

רבכ תולעופה ,תוחכומ תויגולונכטל הפישח רשפיא הלא תורבח םע הלועפה ףותיש
םילועמ םינוינש םיחלוק רוצייל - ורתפנ רבכ ןהב תויעבה בורשו ל"וחב םינש תורשע
בוצייל ,היגרנא לוצינלו שומישל ,שונא תסדנה תניחבמ ,םינקתימ לש ילמיטפוא לועפתלו
.דועו ,הצוב תטיחסלו

:רמאמה רבחמ תודוא
."תורוקמ" ,םיחלוק תבשהו םיכפשב לופיט תקלחמ להנמ ,ביברא יעור

48 ,40-38 * 1999 ילוי * 393 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ