םיווק"הו יגולורדיהה בצמה :תרוצבה תנש
1999 ץיק ףוסב לארשיב "םימודאה
לולמ םהרבא `רד :תאמ
.47, 45-41 םידומע ,(1999 ילוי) ,393 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

שנת הבצורת: המצב ההידרולוגי וה"קווים האדומים" בישראל בסוף קיץ 1999
:רמאמה יקלח
אובמ
ןויד
תונקסמ
תורפס


אובמ
םג דרי ךכו ,הנידמה םוק זאמ רתויב תוכומנה ןמ איה הנשה הדריש םימשגה תומכ
תא תנייפאמה ,םימה ינפ לש היילעה ,ןכ ומכ .םינושה םירגאמל יעבטה רזוחה יולימה
אל הרבעש הנשהש ,ךכל ףסונב ,תאזו ;הנשה הטלב אל ,ףרוחה תפוקתב םימה ירגאמ
1998/99 ףרוח לש המורתה התיה תויגולורדיהה תוכרעמה בורב ,ןכל .המושג התיה
ץיק ףוסב תומיבו תונייעמב ,םירגאמב הלחהש ,סלפמב הדיריה .תיספא דע תילמינימ
99 ץיק ףוס תארקל רתוי דח ןפואב ךשמית הארנכו ,םויה דע ףצרב טעמכ תכשמנ 1998
.(1999 רבמבונ שדוח)

תורישה ןותנש) יגולורדיהה תורישה תורבוחו םינוש םיפרגורדיה לע ססבתהב
ךשמית ץיקב סלפמה תדיריש החנהבו ,(1999 ינוי ,יאמ - ישדוח ח"וד ;1998 ,יגולורדיהה
אל תוגהנתה איהש) ילאיצננופקא ןפואב אלו ,הנשה ינוי-יאמ םישדוחה יפל יראניל ןפואב
בורב תיגולורדיהה הנומתה הארית ץיקה ףוסב ;(םיינוציק םיאנתב תירשפא ךא ,היוצר
.1 הלבטב ראותמכ ,רתוי וא תוחפ ,תויגולורדיהה תוכרעמה

1999 ץיקה ףוסב ,סג בוריקב ,םייופצו םידודמ םיגולורדיה םינותנ :1 'סמ הלבט
לארשי לש תוישארה תוכרעמב
סחיב בצמה
- 1991 תנשל
"לובמה ינפל"
יופצ
(סג בוריקב)
ץיקה ףוסל
שדוח 1999
רבמבונ
דודמ
1999 *ינוי

,ראבה םש
וא ,תונייעה וא
תומיה
תוכרעמה
0.5
- 1.2
- 0.7
ב15/ ףוח דודשא
רפיווקא
:ףוחה
0.0
- 1.3
- 0.8
לובגב 18 המקש .א
הזע
םיסלפמה בצמ
םיחודיקב
- 1.8
- 1.3
- 0.8
27/1 ןולוח וי
(םירטמב)
0.4
- 0.7
- 0.5
ןשב הירא את פ
37/1

- 1.3
- 2.0
- 1.7
36/2 םי לילג וי

0.5
2.0
2.7
43/2 רטנ רפכ וי

- 2.8
- 1.5
- 0.6
ב 2/53 הרדח וי

13.0
16.0
17.3
עבש ראב קמ
תיפצת
ןוקרי רפיווקא
בצמ :םינינת
13.5
11.0
14.8
1 רזג קמ
םיסלפמה
13.2
11.0
14.8
1 ןולייא קמ
םיחודיקב
12.3
10.5
13.9
טפנ חודיק תפ פ

12.5
8.0
11.3
2ת השנמ חמ

9.2
<8.0
10.7
1/ת השנמ חמ

4.0
6.0
7.3
ןד תוניע
תוניע תקיפס
0.5
0.5
1.2
סאינב ןיע
/ק"מ) םילחנו
5.0
<2.0
3.2
קקפה רשג ןדרי
(היינש
0.5
0.5
1.0
םינינת לחנ0.0
ןיעה שאר ןוקרי

- 213.0
- 213.0
- 212.0
תרנכ
תומי סלפמ
- 408.0
- 412.8
- 412.2
חלמה םי
(םירטמב)
םילשורי ,יגולורדיהה תורישה ,1999 ינוי שדוחל יגולורדיה ח"וד *

(1 הלבט) ףוחה ןגא
ךרואלש םיגולורדיהה םיעקשה ,ןג תמרו הרדח ,ןולוח ,ביבא לת לש הביאשה ירוזאב
, -2.0- 1.5 ,- 1.3 ,- 0.7 לש םורב ועיגי םזכרמב םיסלפמהו ,בחרתהל וכישמי ףוחה
,דחוימב השק הזה ץיקה היהי הזע תעוצרב םגש ,ןובשחב חקינ םא .(1 הלבט) םאתהב
לובגב .הזע תעוצר ןופצב ומכ ,םיקותמ םימ ילעב םירוזאמ רקיעב הביאשה םש רבגת
דוע ודרי םיסלפמהו רימחיו ךלי יגולורדיהה בצמה ,(101 העוצר) זרא רוזיאב ,העוצרה
,1991 תנש לש בצמל הרזח היהת םידחא םירוזאב ,רמולכ ;'מ -1.3 -כל דע ועיגיו רתוי
.הזמ ךומנ ףאו

(1 'סמ הלבט) ן"תקרי רפיווקא
בורב סלפמב הדריהו ,הנשה הטלב אל ,ףרוחה תפוקת תא תנייפאמה ,תיתנועה היילעה
.תכשמנ (1999 ינויו יאמ שדוח ,יגולורדיהה תורישה תרבוח) םיגציימה םיחודיקה
אלש בצקב תדרל םיסלפמה וכישמי ,יטסרד ןפואב הנתשי אל הביאשה רטשמש ,החנהב
סלפמה לולע ,1/ת השנמ חודיקב ,ןגאה לש ינופצה וקלחב ,ץיקה ףוסב .הכ דע עודי היה
ינויל יאמ שדוח ןיב םיסלפמה בצמ יפל .רתוי ילואו ,2 -כב םודאה וקל תחתמ אצמיהל
1991 -מ םיכומנ ויהי ץיקה ףוסבו ,םיסלפמה ודרי ,ןגאה לש םייזכרמה םירוזאב םג
לש וזמ רתוי תצק ההובג היהת םיסלפמה תמרש ,הארנ עבש ראב רוזיאב קר .(1 הלבט)
.רתוי דורי היהי םימה תוכיא בצמ ךא .(1 הלבט) 1991

(1 הלבט) תומיו םילחנ תונייעמ
:ןדריה תורוקמ
6.0 -כל ברקתהל הלולע איה ץיקה ףוס תארקלו ,תדרל הקיפסה ךישמת ןדה תונייעמב
.1991-ב היהש הזמ רתוי בוט טעמכ אוהש בצמ ,היינש/ק"מ
לש תיסיסב הקיפסל ,הארנכ ,ץיקה ףוסב ברקתתו רתוי הדח הדיריה היהת סאינבב
.תוחפ םג ןכתייו ,'נש/ק"מ 0.5
.'נש/ק"מ 1-כל ברקתתו תיסיסבה המירזה ךרעל הקיפסה דרת קקפה רשגו ןדריב
וזל המודה ,'נש/ק"מ 0.5 -כ לש רועישל עיגתו תדרל הקיפסה הכישממ םינינתה תונייעמב
.1991 לש
.ןמזמ רבכ ושבי ןוקריה תונייעמ

תרנכב
הייארב .תיציקה תיללכה הייטנה יפל תדרל סלפמה ךישמי הביאשה תא ומצמצי אל םא
הדיריה היהת רתוי ובאשיש לככ .ויתחתמ אל םא ,םודאה וקה לע ונחנא ץיקה ףוסב ,וז
םודא וקב" רמולכ ,הכ דע ונעדי אלש בצמב אצמיהל םילולע ץיקה ףוסבו רתוי הדח
."ההכ

ץיקה ףוסב .הנש ל 'מ 1.0 -כ לש בצקב סלפמה תדירי תמגמ תופיצרב ךשמית חלמה םיב
.(1 'סמ הלבט) 'מ -412.8 -כל סלפמה ברקתי

דומעה שארל הרזח


ןויד
תוכרעמ המכב 99 ינוי שדוחל יאמ שדוח ןיב התפצנש ,הקיפסב וא/ו סלפמב הדיריה
אל הקיפסב וא/ו סלפמב הדירי בצק לע העיבצמ התויהב ,הגיאדמ ,ץראב תויגולורדיה
.דדומתהל ליחתהל ךירצ םתיאש ,"דואמ םימודא" םיווקל הז ץיק ףוסב וליבויש ,םיליגר

תצאומ םי ימ תרידח םורגל לולע םיה ףוח תברקב יוצרהמ ךומנה סלפמה ,ףוחה ןגאב
,ףוחל םיבורקה םירוזאב םיריפשה םוהתה ימ תורוקמב עוגפלו רפיווקאה ןוויכל רתוי
,המקש ,זרא יזקנ) ףוחהמ מ"ק 21 ןיבש קחרמב םיאצמנה ,םיזקנה ירוזאב ומכ
.('וכו ,םינצינ ,דודשא

תעוצר רפיווקא ןותנ וב ,יגולורדיהה בצמה ללגב - זרא רוזיאב ,ןגאה לש ימורדה לובגב
חתפתהל הלולעו ,ימוקמה רפיווקאה לע ץחלה רבגי ,(Melloul, and Collin, 1994) ,הזע
.העוצרה ןופצ ןוויכל זרא רוזיאמ םריפש םימ תמירז םש

הליפשה יסונוק ,ףוחה רפיווקא לש םיימינפה םירוזאב ,םילודגה הביאשה יזכרמב
היילע היהת האצותה .ןטקת םיה ןויכל םיחלמה תפיטשו ,ובחרתיו וקימעי םייגולורדיהה
העיגפל ליבויש המ - (Melloul & Goldenberg, 1994) םימהזמ םימרוגבו תוחילמב
ללגב ,םנמוא .םימ לש תולודג תויומכ םיבאוש םהב ,םירוזאב םיינויח םימ תורוקמב
,(ףוחהמ מ"ק 7 -ל לעמש םירוזאב) ןגאה חרזמב ןיידע שיש ,תיסחי ,םיהובגה םיסלפמה
םייוכיסה םיבר ,םיזקנה ירוזאב ףוחה ךרואל ןיידע תמייקה הבוטה םימה תוכיאו
םידדוב תומוקמ ויהיש ,ענמנה ןמ אל ךא ,הכומנ ןיידע היהת םימה תוכיאב העיגפהש
.רתוי ההובג היהת העיגפה םהב

םינינת ןוקרי רפיווקאב
לע הארנכ ,(1 הלבט) 1991 תנשב בצמל לעמ ןיידע םיסלפמה ויהי םורדב קר ,ץיקה ףוסב
ךומנ סלפמה היהי ןגאה לש ינופצהו יזכרמה וקלחב .1991/92 לש המושגה הנשה ןובשח
ילואו ,+8 -כל הוושה סלפמל :םודאה וקהמ ךומנ רמולכ ,1991 תנשב היהש הזמ
יונישה והמ תוארל ןיינעמו ,רתויב הכומנ היהת םינינתה לחנ תונייעמ תקיפס .הזמ תוחפ
.ולא תוכרעמב תוחילמבו סלפמב יונישה ירחא תונדפקב בוקעל ךירצ ,ןכל .םהב תוחילמב

תומיו םילחנ תונייעמב
יפל - לגוסמ ,דחוימב לודג "ןורכיז" לעבו םידמימ בחר רפיווקאב ורוקמש ,ןדה ןייעמ
הארמ םג אוהש יפ לע ףא ,וז תרוצב תנש לע םג "רבגתהל" - תיתנש-ברה תוגהנתהה
בצמה יפל ,עיגיו ידמל דורי בצמה תומיבו םילחנב ,תונייעמה בורב .תושלחיה ינמיס
.(1 הלבט) 1991 לש וזמ הכומנ המרל ,םויכ הארנה

ץיקה ףוסב עיגיו תדרל סלפמה ךישמי ,םיצוציקה רטשמ לע בטיה רומשנ אל םא :תרנכב
וק"מ ששח ןיאש םירובסה םישנא םנשי םודאה וקה אוהש ,- 213 לש סלפמל רבעמ
םירמוא םה ןיא לבא ,תיגולורדיה הניחבמ םייטסרד םייונישל תופצל ןיאו הז "םודא
?'מ -213 -מ ךומנ היהי סלפמה םא הרקי המו ?ןמז המכל ?םיזוחא המכב

בצמה ,היפנע לכ לע ,תורייתלו טיישל םג אלא םימה קשמל קר אל שמשמה ,רוגס ןגאכ
ייונישל תושיגר הלא תוביבס .הרהמב םימעפלו תונתשהל לוכי יגולויב-יגולוקאה
אלש בצמב ןגאה אצמיי 'מ - 213 לש וקל תחתמ דרי סלפמה םא ,ןכל .םימה תרוטרפמט
היגרנאה ןזאמ ,ןגאה לש תונושה םימה תובכשב םייוניש לוחל םילוכי .הכ דע עודי היה
ומכ ,םינוש םייוניש ויהיש ,חינהל ריבס ,ןכל .ןגאב םירחא םייונישל סיסבה והזו ,הנתשיי
.(1999 ,"םימ תויגולונכט") 'וכו ,םימה תוכיאב העיגפ םורגל לולעה ,תוצאה גוסב יוניש

דע - ןכ םאו ?םודא וקל תחתמ הדירי רשפאל םילוכי ונא םאה :תולאשה תוררועתמ
להנל ידכ תושרדנ ל"נה תולאשל תובושת - ?הז רגאמ ןכסל הווש ריחמ הזיא דעו ?המכ
רקיעב ,רגאמה תוגהנתה רחא ידימת בקעמ לע דיפקהל ךירצ ןלבקל ידכו ,ןגאה תא
.ץיקה לש םיאבה םישדוחה ךשמב

1930 זאמ ךרעבש ,הארנ םינש ינפ לע תולכתסהב .תכשמנ סלפמה תדירי :חלמה םיב
ילואו ,-413 -ל ברקתי אוה הז ץיק ףוסבש ךכ ,(OMEWR, 1999) תדרל סלפמה לחה
ללכב םאה ?עיגהל יאדכ אל וילאש ,סלפמה אוה המ :איה תלאשנה הלאשהו !הזמ תוחפ
,תורייתל ,םימה קשמל תויבויח אל תוכלשהל תופצל שי ונממש סלפמ - ?הזכ סלפמ שי
.הבושת תשרדנ ךכל םג .'וכו ,הלכלכל

דומעה שארל הרזח


תונקסמ
בוט יתוכיא בצמב ויהש ,םימה ירגאמ לע ועיפשה וללה ,תרוצב תונש רבעב ויה םא םג
הנשה .וימדוקמ הנוש ,ץיקה ףוסב ואישל עיגיו ,הנשה רצונש בצמה .םויכ רשאמ רתוי
החלמה ידקומ ,םינשי םיחודיק רתוי תוללוכה ,תויגולורדיה תוכרעמב תרוצבה תעגופ
תלוכיו תלוביק) םירגאמה לש הנוש יזיפ בצמ םע ,(Collin & Eitan, 1999) םוהיזו
ינפלש הלאמ הברהב תושיגר םימ תוכרעמב תרוצבה תעגופ הנשה ,רמולכ .(הטילק
.םינש הנומשכ

,ןכל .ונימב דחוימ אוה הז בצמ תיגולורדיה הניחבמ יכ ,"קותמ אצוי זעמ"ש ןכתיי ,םלוא
1991/92 לש המושגה הנשב .םיינוציק םיבצמב םירגאמה תוגהנתה לע דומללו ולצנל ךירצ
הדחה היילעה ומכ ,ץראב םינושה םירגאמב ועיפוהש ,תויופצ יתלב תועפות לע ונדמל
לוכי הנשה םג .(1993 ,גרבנדלוג & לולמ) תוחילמב הדח היילעב הוולמ התיהש ,סלפמב
םיבצמב םימה תוכרעמ תוגהנתה תנבהל תובר םורתל הזה ינוציקהו דחוימה בצמה
,םידח םייוניש ינפב יתימא ןמזב עירתהלו תוהזל רשפאי עדימה .שבוי לש םיינוציק
הרכהל תובר םורתי הז עדימ .ץיקה ךשמב תונושה םימה תוכרעמב שחרתהל םילולעה
תורישי תוכלשה ויהי .םיינוציק םיאנתב ל"נה תויגולורדיהה תוכרעמה לש רתוי הבוט
םישיחרתב רפיווקאה לועפתל םימכחותמ םילדומ תנזהלו "םימודא םיווק" תעיבקל
.ונרוזאב ידמל םיצופנ םהש ,םיינוציק

ןהינימל תויכוניח תולועפבו הכרדהב ,הרבסהב ,םימ תואצקהב םיצוציק בייחמ הזכ בצמ
,הכירצה תנטקהל הרטמב ,םימה תוביצנ ידי לע םויכ רבכ השענ הזש יפכ ,םימב ןוכסיחל
בצמב םימה תוכרעמ תוגהנתה לע רתוי בר עדימ תלבקל תולועפ תרבגהב ךרוצ שי ןכו
.הז ינוציק

תקידבל םימ תומיגדו סלפמ תודידמ תרבגה לע עיבצהל ןתינ תופוחדה תולועפה ןיב
םיחודיקבו ינב-ןפה יחודיקב בחרמבו ןמזב ,(םיטרטינו םידירולכ תוחפל) םתוכיא
;('וכו ,םי-תב ,ןולוח ירוזאב) הביאש יזכרמל ברעממ םיאצמנה ולאב ,רקיעב - םיבאוש
ימ םיקפסמה ,"תורוקמ" 'בח לש .ר.ד.נ יחודיק ירוזאב ;ףוחה ךרואלש םיזקנ ירוזאב
םוהת ימ ינגא ,םינינת ןוקרי ןגא רובע םג ןוכנ רבדה .'וכו ,הזע תעוצר םורדב הייתש
רובע םג הדימ התואב רוטינה תא ריבגהל ךרוצ שי תרנכב .תרנכה תונייעמ ,םירחא
רפסמ תוחפל עצבתהל תודידמה תוכירצ הרקמ לכב .םהינימל םייתביבס םירטמרפ
רתיב עצבתהל לוכי הז לכ .הנשה רבמצד שדוח דעו ינוי שדוחמ :ץיקה ךשמב םימעפ
דרשמה ומכ ,רבדב םיעגונה ,םינושה םידרשמה םע םואתבו הלועפ ףותישב קר תוליעי
.'וכו ,תואירבה דרשמ ,הביבסה תוכיאל

המצע לע בורקב רוזחת ,1999 ומכ תרוצב תנש וא ,1991/92 ומכ המושג הנשש יוכיסה
םאתהבו ,תועצוממ םינשל ךרעיהל ךירצ ,ןכל ,תיטסיטטס הניחבמ רתויב ילמינימ אוה
תורוקממ םישדח םימ רוציל תינמז ובו ;תומייקה םימה תוכרעמ לש ןזואמ לועפתל ךכל
לש תלוכיה לובגל עיגהל םיבייח ונחנא םאה :ונמצע תא לואשל ונילע רשאכ ,םינוש
ךרד שפחל שיש וא ?םימ לש םיבקועמ םירטמ ינוילימ המכ דוע חיוורהל ידכ רפיווקאה
תורוקמ לש אמייק רב לוצינל ,רבד לש ופוסב ,ליבותש ךא ,רתוי הרקי איה םא םג תרחא
.םימה

דומעה שארל הרזח


תורפס

ימ תורוקמ בצמו לוצינ תוחתפתה - (1998) יגולורדיהה תורישה לש ורדיה ח"וד
.281 'מע ,1997 ויתס דע לארשיב םוהתה
.1


,99 ינוי-יאמ םישדוחל םיגציימ םייגולורדיה םינותנ - 1999 ישדוח ורדיה ח"וד
.25 'מע ,יגולורדיהה תורישה
.2


.23-22 'מע ,41 ןויליג ,2000 תנש תארקל תרנכה - 1999 ,םימ תויגולונכט .3

?הכרב תנש איה (1991/92) המושג הנש םאה - (1993) .ל גרבנדלוג & .א לולמ
ח"וד ,םילשורי ,יגולורדיהה תורישה :המגודכ לארשי לש ףוחה רפיווקא
.41993/ורדיה
.4


.18 'מע ,1993 / ISSN 0334-3367

5.Collin, M.L. & G. Eitan. (1999) - The POLLSITE Land-use Register. A
data bank of land usages which can pose as potential sources of
pollution to groundwater resources Israel. Hydrological Service Report,
1/99 Jerusalem, 130pp.

6.

Melloul, A. J. & Collin, M. (1994) - The hydrological malaise of the
Gaza strip. Israel Journal of Earth Sciences, Vol.43(2): 105-116.

7.


OMEWR, (1999) - Overview of Middle East Water Resources. Water
resources of Palestinian, Jordanian and Israeli interest, Exact, ISBN
0-607-917857 44pp.

:רמאמה רבחמ תודוא
.םילשורי ,םימה תוביצנ ,יגולורדיהה תורישה ,לולמ םהרבא ר"ד

47 ,45-41 * 1999 ילוי * 393 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ