ןדריו לארשי יסחיב - המחלמו םימ - םולשו םימ
טואילק תירונ `פורפ :תאמ
.13-3 םידומע ,(1999 טסוגוא) ,394 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

מים ושלום - מים ומלחמה - ביחסי ישראל וירדן
 :רמאמה יקלח
המדקה
םיפתושמ םימ תורוקמל ימואלניבה טפשמה
ןדרילו לארשיל םיפתושמה םימה תורוקמ
ןדריל לארשי ןיב םולשה תנמא
םוכיס
תורפס


המדקה
שומישה לש טסקטנוקב ,ןדרי-לארשי יסחי לש הכפכפהה הירוטסיהב קסוע הז רמאמ
ושעיי םינותנה תגצהו חותינה .ךומרי-ןדריה תכרעמ :ןהיתשל םיפתושמה םימה יבאשמב
.םיימואלניב םימ תורוקמב שומישל תועגונה ,ימואלניבה טפשמה לש תומרונה תרגסמב
תורוקמב שומישל תוסחייתמה ,ימואלניבה טפשמה תומרונ לש הריקסב ליחתי רמאמה
שומישה יפואו ,לארשיו ןדריל םיפתושמה םימה תורוקמ תגצהב ךישמיו ,םיפתושמ םימ
םייתסי רמאמה .ןדריל לארשי ןיב םולשה םכסה תמיתח תובקעבו ,הווהבו רבעב םהב
.ןדרי םע םולשה םכסהמ תופקשנה ,ימואלניבה טפשמה תומרונב ןוידב

דומעה שארל הרזח


םיפתושמ םימ תורוקמל ימואלניבה טפשמה
ןורתפה יכרדמ חמוצ (Customary International Law) (ימכסה) יגהנמ ימואלניב קוח
ימואלניבה קוחה .תורחא תונידמ םע ןהיסחיב תונידמ ידי לע תוגוהנה ,תויטקרפה
לבא ,תימואלניבה הריזב םינקחשה לש תושירדלו םינועיטל היצמיטיגל הנקמ יגהנמה
קוחה יוהיז .ןהינועיטבו ןהיתושירדב תונידמ ליבגמ םג ימואלניב קוח לש ףוג ותוא
לש תוטלחה ,תונידמ ןיב םיימואלניב םימכסהו תונמא תניחב ידי לע השענ ימואלניבה
.דועו ,גאהב ימואלניבה ןידה תיב לש תוטלחה ,ם"ואה ןוגכ םיימואלניב םיפוג

םיתיעל ןכלו ,הפיכא םזינכמ ול ןיאש ,אוה יגהנמה ימואלניבה קוחה לש ירקיעה יוקילה
תולובג-יצוח םימ תורוקמ לש אשונב דחוימב ,םיכוסכס רותפל ותלוכיב ןיא תובורק
.(Transboundary Water Resources)

תורהנ םיללוכ ,תולובג יצוח םימ תורוקמ וא ,םיפתושמ םיימואלניב םימ תורוקמ
התע דע חסונש ,יגהנמה ימואלניבה קוחה רקיעו ,םוהת ימו (םייליע םימ) םיימואלניב
ולבויו ןדריה ןוגכ ,תולובג יצוח תורהנל וא ,םיימואלניב תורהנל סחייתמ ,םימ יאשונב
.תיניתשלפה תושרהו ןדרי ,לארשי ,הירוס ,ןונבלל ףתושמה ,ימואלניב רהנ וניהש ,ךומריה

לשמל - םימייוסמ םימ תורוקמל תופתושה תונידמה קרש ,ןהיניב תומיכסמ תונידמה לכ
.וימימב שמתשהל תויאשר - ןהב לבוג ימואלניב רהנש וא רהנ הצוח ןכרדש תוצרא

לכב - תונידמה לש תונושה תוירואיתהו תונירטקודה ,תוגהנתהה יללכ ,ךכל רבעמ
עיפשמה םרוגה .רהנל רהנמו הנידמל הנידממ דואמ םינתשמ - םימ יבאשמב רושקה
הנידמה םוקימ אוה ,םימייוסמ תוגהנתה יללכ וא ,תיטפשמ הנירטקוד ץומיא לע רתויב
.והשלכ רהנ לש זוקינ ןגאב תיפיצפסה

תיטולוסבא תונוביר לש תומרונ ץמאל תונידמל םרוג (Upper Riparian) יליע םוקימ
לש ותיתחתב תונידמ .החטשב םירבועה םימב הנוצרכ תושעל הנידמל הריתמה ,תטלחומ
תרמואה ,רהנ לש תיטולוסבא תומלש לש הנירטקודה תא ץמאל תוטונ ,זוקינ ןגא וא ,רהנ
םימרוזה םימה תוכיאו תומכ לע עיפשיש ,תושעל תושר ןיא רהנה הלעמב תונידמלש
,הלאכ תודגונמ תונירטקוד וא ,תומרונ ץומיאמ יופצה טקילפנוקה םושמ .רהנה דרומב
הנידמ לכל תעגונה ,(restricted sovereignty) תלבגומ תונוביר לש המרונה םויכ תלבוקמ
,תומרונה וא ,תונירטקודה תא .זוקינה ןגאב המוקימ ןכיה הנשמ אלו ,זוקינה ןגאב
:ןלהל םכסל ןתינ םיימואלניב םימ תורוקמ לוצינב תוטלושה

(The Doctrine of Riparian Right) ףתושה תוכז לש הנירטקודה (א)
תוכז לעב וניה ,והשלכ רהנב תלבוגה עקרקב םילעב וניהש ימ לכש ,תעבוק וז הנירטקוד
לש שומישה תויוכז לע עיפשמ וניאו דוע לכ ,רהנ ותוא לש וימימב שמתשהל הווש
,וחטשב םירבועה םימב שמתשהל תוכז שי ףתוש לכל .הז רהנל םירחאה םיפתושה
סיסבכ הלבקתה אל םעפ ףא וז הנירטקוד .ןיטולחל םיערפומ יתלב תוכיאבו תומכב
(Caponnera 1992, 12) םימ יניינעל ימכסהה ימואלניבה קוחב םימ יכוסכס ןורתפל
הבחרהב םישמתשמ תיברעמה הדגבו הזעב םיאניתשלפה .(International Water Law)
דחוימבו הלא םירוזא ינשב םוהתה ימ בצמב תרכינ הרמחה םרוג רבדהו וז הנירטקודב
.הזעב

The Prior Appropriation) םינושאר תוכז וא המידק תוכז לש הנירטקודה (ב)
(Doctrine
תויהל תורשפא ןיאו רוביצ שוכר םה ,יעבטה םכלהמב ,םימש ,תעבוק וז הנירטקוד
ןושארה .ליעומ ןפואב םהב שומיש ידי לע תינקנ םהל תוכזה .םימל םייטרפ םילעב
.ולא םימב שומישב םינושאר תוכז ומצעל הנוק ליעומ חרואב ולא םימב שמתשמש
.(Caponnera, 1992)

The Theory of Absolute) תיטולוסבא תילאירוטירט תונוביר לש הנירטקודה (ג)
(Territorial Sovereignty
תונובירה םושמ ,הנידמ לכ ("ןומרה תנירטקוד" םשב רתוי העודיה) וז הנירטקוד יפל
רהנב הצפחכ שמתשהל הלוכי ,הלש הירוטירטה יבחרב הליעפמ איהש תטלחומה
הז שומיש ידי לע םרגיהל יושעה ,קזנב תובשחתה אלל ,החטשב רבועה ימואלניב
.(Caponnera,1992, 12: Kliot 1994, 5) .זוקינה ןגאל תופתושה ,תורחא תונידמל

תאפמ וז הנירטקוד תוחדל שיש ,םימ יחמומו םינטפשמ ןיב האלמ המכסה םויכ הנשי
.םינש תובבר ךשמב שבגתהש יפכ ,םימ יניינעב ימכסהה ל"ניבה קוחל תדגונמ התויה
ידי לעו ,1967 ינפל ןדרי ידי לע ,ןונבל ידי לע הצמוא וז הנירטקודש ,רובס (1995) הנפהלד
המוקימ ובש ,תרפה יבגל תורחא תומרונ הצמיא הירוס לבא ;ךומרי ןדריה ןגאב הירוס
איה ובש ,סטנורואה יבגל ןכו ;(Middle Ripatian) ןגאה תיעצמאב אוה תשמתשמכ
.(Dellapenna 1995, 279) וימימ לכב טעמכ תשמתשמ לבא ,רהנה תיעצמאב תפתוש

רשאכ ,1967 רחאל ,ןדריב שומישה יבגל וז הנירטקוד המצעל הצמיא איה םג לארשי
.ןגאב (Upper Riparian) תיליע תשמתשמל הכפה

Absolute Integrity) זוקינה ןגא לש תטלחומ תילאירוטירט תומלש לש ןורקיעה (ד)
(Territorial
שמתשהל תושר ןיא םיימואלניב תורהנל תופתושה תונידמהמ תחא ףאל ,הז ןורקיע יפ לע
התיהש ,לארשי .זוקינה ןגאל תורחאה תופתושל והשלכ קזנ םרגייש ןפואב ולא םימב
סאינבה תמירזבו ןונבל חטשמ החטשל ינאבצחה תמירזב (1967 ינפל) רבעב היולת
םינוידהו םיכוסכסה תעב רבעב וז הנירטקוד המצעל הצמיא ,הירוס ךותמ החטשל
.ךומרי-ןדריל תופתושה ,ברע תוצרא םע םינושה

(The Theory of Equitable Apportionment) תנגוהו תקדוצ האצקה לש הירואיתה (ה)
לש םימב ןגוה קלחל תיאכז ימואלניב זוקינ ןגאל הפתושה הנידמ לכ ,וז הנירטקוד יפל
לש רופיש .(Caponnera 1992, 13) .קדצומ ולא םימב שומישה םא הז ףתושמ רוקמ
.ז רפסמ הנירטקודב יוטיב ידיל אב הז ןורקיע

The Theory of Limited Territorial) תלבגומ תילאירוטירט תונוביר לש הירואיתה (ו)
(Sovereignty
שיש ,תעבוקו םיימואלניב זוקינ ינגא חטשב תונידמה תונוביר תא הליבגמ וז הנירטקוד
תבייח וז היליהק ןכלו ,זוקינ ןגאל תופתושה תונידמה לכ ברקב "םיניינועמ תייליהק"
ללכה לש םיסרטניאה לע תונעל ידכ תוידדה תויובייחתהבו תוידדה תויוליעפב טוקנל
.(Caponnera 1992, 14)

(The Theory of Equitable Utilization) קדוצה שומישה תירואית (ז)
תורוקמב שומישל עגונב ימכסהה ימואלניבה קוחב רתויב תלבוקמה ,הנירטקודה יהוז
,תוימואלניב תונקת לש תוכרעמ יתשב בטיה תפקתשמ וז הנירטקוד .םיפתושמ םימ
.םיימואלניב םימ תורוקמב שומישה תרדסה ךרוצל ימואלניבה טפשמה ידי לע ונקותש
.(Helsinki Rules 1966) 1966 יקניסלה תונקת ןה ולא תונקת לש הנושארה תכרעמה
וא ,םיימואלניב תורהנב (Equitable Utilization) קדוצ שומישש ,עבקנ ולא תונקתב
:םיאבה םינתשמה רשע-דחא יפל עבקנ ,םיימואלניב זוקינ ינגאב
יוצמה ,ףתושמה זוקינה ןגא חטשב קלחה ללוכ ,זוקינה ןגא לש היפרגואיגה
.תמיוסמ הנידמ לש הירוטירטב


.ןגאה לש היגולורדיהה
.ןגאה לע עיפשמה םילקאה
.זוקינה ןגא ימימב רבעב שומיש
.ןגאל תופתושהמ תחא לכ לש םייתרבחהו םיילכלכה םיכרצה
.תופתושה תונידמהמ תחא לכב) ןגאה ימימב היולתה היסולכואה
לש םייתרבחהו םיילכלכה םיכרצה קופיסל תויפולח תוטיש לש תיסחיה תולעה
.תונידמהמ תחא לכ


.תופתושה תונידמב םיפסונ םיבאשמ לש םתונימז
.ףתושמה םימה רוקמב וא ,רהנה ימימב שומישב ץוחנ אל זובזבמ תוענמיה
.הנממ םימ תעירג לע זוקינה ןגאל תופתושהמ רתוי וא,תחא תוצפל תורשפאה
הנידמל ישממ קזנ תמירג אלל תחא הנידמ לש םיכרצ קפסל ןתינ הבש הדימה
.(United Nations, 1978) ןגאל הפתושה תרחא
.אי


International Law) ימואלניבה קוחה דוגיא ידי לע ונקותש) ולא יקניסלה תונקת
לש םוהיז עונמל ךרוצב דחוימב ודקמתהש ,לואיס תונקת ידי לע וקזוח (Association
םוהת ימ תורוקמל תופתושה ןיב עדימ יפוליחב ךרוצהו ,םיפתושמ םוהת ימ תורוקמ
.(Kliot, 1994, 8) הלא תורוקמ לש ףתושמ לוהינ ללככו םיפתושמ

(International Law Commission) ם"ואה לש יטפשמ ףוג לחה תורחואמה 80 -ה תונשב
לש תיללכה תרצעה ינפב וגצוה (I.L.C. Rules) ולא תונקת .תומוד תונקת לע ותדובע תא
ולא תונקת םג .ם"ואה תורבח לש רורשיא לש ךילהב םויכ תויוצמ ןהו ,1991 -ב ם"ואה
םימרוגה .םיפתושמ םימ תורוקמב קדוצ שומישל םיטנבלרה םימרוגה םהמ תועבוק
:םה םיעבוקה
,היגולורדיהה ,היפרגורדיהה ,היפרגואיגה ןוגכ ,םייעבט םייפרגואיג םימרוג
.ףתושמה םימה רוקמ לש היגולויבהו םילקאה


.םימה רוקמל תופתושה תונידמה לש םיילכלכהו םייתרבחה םיכרצה
.םימב םישומישה וא ,שומישה לש תואצותה
.םימב םיידיתעו םימייק םישומיש
ליעי ילכלכ שומישו םתוכיא לע הנגה ,םיפתושמה םימה תורוקמ לש רומיש
.ולא תורוקמב


ןנכותמ וא יחכונ שומישל ,הווש ךרע תולעב ,חותיפ תוביטנרטלא לש תונימזה
.תמיוסמ הנידמב ,םימבשומישה ידי לע) רכינ קזנ םורגל אל תונידמה תוביוחמ תא תושיגדמ םג I.L.C. תונקת
םע הלועפ ףותישל תוביוחמ ןכו ,םימה רוקמל תופתושה תונידמל (ןהלש יפיצפסה
תופידע תתל םגו ,עדימ יפוליח ידי לע ,ףתושמה םימה רוקמל תורחאה תופתושה
.(Kliot, 1994) םימב םירחא םיירשפא םישומיש ינפ לע ,םייתיב םיכרצל םימב שומישל

תומרונה תא תובצעמ תונושה תונירטקודהו יגהנמה ימואלניבה טפשמה דציכ ןיבהל ידכ
.ךומרי-ןדריה ןגא - "יאצמה" תא רוקסל שי ,ךומרי-ןדריה ןגאב

דומעה שארל הרזח


ןדרילו לארשיל םיפתושמה םימה תורוקמ
תושרהו ןדרי ,לארשי ,הירוס ,ןונבלל םיפתושמ ,ךומריה ,ירקיעה ולבויו ןדריה
ןומרח :םיירקיע תורוקמ 3 שי ,תרנכהמ ותאיציל דע ,ןוילעה ןדריל .תיניתשלפה
םירטמ ינוילימ) ק"מלמ 135 -כ ותקיפסו ,לארשיל םרוזו ןונבלב ואצומש ,(ינאבצח)
,(סאינב) רינש ;הנשל ק"מלמ 250 -כ ותקיפסו לארשי חטשב ואצומש ,ןדה ;(םיבקועמ
ק"מלמ 120 -כ ותקיפסו ,לארשי תטילשב יוצמ אוה 1967 -מו ,ירוס םוחתב ואצומש
.הנשל (םיבקועמ םירטמ ינוילימ)

Kliot,) הירוסו ןונבל ,לארשי תופתוש ולש ,ןוילעה ןדריה ןגאב קלח לכ ןיא םיניתשלפל
לארשי .תעצוממ הנשב תרנכל םימ ק"מלמ 540-500 -כ םירזמ ןוילעה ןדריה .(1994
.תודאתהב םימ ןדבוא רחאל תאזו ,שומישל םירתונה ,ולא םימ תיברמב תשמתשמ
יצראה םימה ליבומב םירבעומ ,ק"מלמ 450,םהב תשמתשמ לארשיש םימה תיברמ
.ץראה םורדלו זכרמל

,הירוסל ףתושמ ,חלמה םיל דעו תרנכה לש ימורדה הצקהמ ,ןותחתה ןדריה ןגא
ססבתהב ,ןותחתה ןדריה ןגאב ףותישל םינעוט םיניתשלפה .םיניתשלפלו ןדריל ,לארשיל
Abu-Sway, Al Jamal,) מ"ק 90 ךרואל ןותחתה ןדריב תלבוג תיברעמה הדגהש , ךכ לע
.(et.al., 1994, 7

.תיברעמה הדגל התצקוה ןדריה יממ הנש/ק"מלמ 100 -כ לש הסכמ ,ןוטסנו'ג תינכת יפל
הנשל ק"מלמ 400141 ןיב הענה הקיפס שי ,ןדריה לש רתויב בושחה ולבוי ,ךומריל
רטשמו םיימילקאה םייונישל המאתהב ןכו ,םינוש תורוקמ יפ לע ,(Wolf, 1995b)
Salameh ,1992, 99; Al-Weshah, 1992, Bakour and Kolars, 1994 םיעקשמה
.(131)

ןדרי ;ק"מלמ 200 -כב תשמתשמ הירוס .לארשיו ןדרי ,הירוס תושמתשמ ךומריה ימימב
דעו ,80 -ה תונשב השמתשה ,םינוש תורוקמ יפ לע ,לארשי וליאו ;ק"מלמ 130-120
.(Hof, 1995, 48; Kliot, 1994) ךומריה ימיממ ק"מלמ 100-70 -כב 90 -ה תונש עצמא
וילבויב םינטק םירגאמ 20 -כ לש תכרעמב םתריגא ידי לע ךומריה ימב תשמתשמ הירוס
ימימב תשמתשמ ןדרי .דועו באהד-לא ידאו ,ןאלעה ,דאקורה :ךומריה לש םייליעה
תעקב ךרואל םימ הכילומה ,רו'עה תלעת וא ,הללאדבע ךלמה תלעת ידי לע ךומריה
,70-ה תונש זאמ ךומריה ןגאב תופתושל תנעוטה ,לארשי .מ"ק 100 -כ ךרואל ןדריה
םירגאמב םתריגא ידי לע ןהו תרנכל םתביאש ידי לע ןה ךומריה ימימב תשמתשמ
ןדריה לש המירזה התחפ ךומרי-ןדריה ימימב הזה ללוכה שומישהמ האצותכ .םיימוקמ
םימ .הנשל ק"מלמ 300-250 -כל ,(60 -ה תונש דע) רבעב הנשל ק"מלמ 1370 -מ חלמה םיל
םינורחאה הלא ,בויבמו םיחילמ םיממ ,יליע רגנ יממ ,היקשהמ םבורב םירזוח הלא
.(1 הפמ) (Salameh 1992; Kliot 1994) ןותחתה ןדריל לארשי ידי לע םימרזומ

תורוקמ לוצינ רמולכ) יתנשה ןוערגה .ינוערג םימ קשמ תולהנמ ,תחאכ ,ןדריו לארשי
לארשיבו ,הנשל ק"מלמ 110 -כב דמאנ ןדריב (יתנשה םייולימ רשוכל רבעמ םימה
רואל ,1999 -ב יתועמשמ ןפואב לדגת רתיה תביאש .רתויו ,הנשל ק"מלמ 250-200 -כב
Dellapenna,) .ןדריבו לארשיב דחוימבו ,טנבלה רוזיא לכב םיעקשמב רכינה ןוערגה
.(1996, 223

ךומרי-ןדריה ימימ לע םיכוסכסו הלועפ ףותיש יסופד
לוהינ ךרוצל ונכוהש ,תוטרופמ תוינכות 16 -מ תוחפ אלל דעי השמיש ךומרי-ןדריה תכרעמ
תוינכת ויה אל ולא תוינכת תיברמ .(Kliot, 1994, 187-198) ולא םימב שומישו
רטשמה לע ועיבצה תונוש תונילפיצסידמ םימ יחמומו םיסדנהמ ,םיגולורדיה .תוילאדיא
לכ ובש ,יתילכת-בר בלושמ לוהינ :ףתושמ זוקינ ןגאב םימה יבאשמ לוהינל ילאידיאה
.םימה לש םינושה םידעיהו םישומישה לכ ןיב םואית השענו ,תחא הדיחיכ להונמ ןגאה
קומעה ךוסכסה םושמ .זוקינה ןגאל תופתושה תונידמה ןיב םיכוסכס עונמל ןתינ ךכ
ןגא לש ףתושמ לוהינ עיצהלמ תוינכתהמ תובר וענמנ ,יברעה-ילארשיה וא ,יברע-ידוהיה
ןדרי ,הירוס ,ןונבל - ןגאל תופתושהש ,יוכיס ןיאש ןכירעהב ,ךומרי-ןדריה לש זוקינה
.םימה תורוקמ לוצינב לארשי םע הלועפ ףתשל ותואי - םיניתשלפהו

,ןדריו לארשי דחוימבו ,תונושה תונידמה ושגינ ,ןגאה לכל ללוכ םכסה לכ לש ורדעיהב
ותיינבש ,יצראה ליבומה תא התנב לארשי .ןהיחטשב םייוצמה םימה תורוקמ חותיפל
ותישאר תא תונשל החרכוה לארשי .הנשל ק"מלמ 300 ותרזעב הבאשו ,1964-ב המלשוה
,תרנכה תמיל ,בקעי תונב רשגב ,זרופמה רוזיאהמ יצראה ליבומה לש ירוקמה ביתנה לש
האצותה .50-ה תונשב םירוסה םע שא תוירקת תובקעבו םירוסה לש הזע תודגנתה בקע
םיבאשנ אלא ,רוקמב ןנכותש יפכ ,היצטיברגה חוכב םיעסומ םניא ליבומה ימימש ,איה
,(למשח) הבר היגרנא הכירצמה ,המישמ -256 לש הבוגל םילעומו ריפס-רתאמ
.לארשי לש תיתנשה למשחה תכירצמ זוחא -6-5כב תדמאנה

,ןלוגה תולגרמלו המח-לא תברקב ,הייסדע רוזיאמ תיחרזמה רו'עה תלעת תא התנב ןדרי
הכראוה ,מ"ק 96 -כ היה הכרואש ,רו'עה תלעת .חלמה םי תברקל דעו ,ןדריל ליבקמב
ךרואל היקשהל היצטיברגה חוכב םימ הכילומ איהו ,מ"ק 110.5 -ל תונורחאה םינשב
.(Wolf, 1995a) ןדריה עקב

תליחת תובקעב ,60-ה תונש עצמאב וצרפ הירוסל לארשי ןיב תושק תוירקתו שא יפוליח
,ךומריל סאינבה ימ תייטה התיה התרטמש ,תיברעה היטהה תינכת לע תודובעה
ןדה ימ קרש ךכ ,הבייחומ רכס תרזעב ,הירוסלו ןדריל ונממו ןונבלל ,ינאטילל ינאבצחהו
.השומישל לארשיל ורתוויי

,שאה תוירקת ינפל דוע .(2 הפמ) תודובעה תקספהו היטהה דויצ תצצפהב הביגה לארשי
ןיב ךוותל ןויסינב ןוטסנו'ג קירא ינקירמאה ךוותמה תא ב"הרא החלש ,50 -ה תונשב
ותינכתו םידדצה לש םידגונמה םיסרטניאה לע רשגל חילצה ןוטסנו'ג .(1953-5) םידדצה
.תוברועמה תונידמה תמכסהל התכז תדחואמה

35 ,ןדריל ק"מלמ 720 ,לארשיל ק"מלמ 400 ויה ןוטסנו'ג תינכת יפ לע םימה תואצקה
תודעו ידי לע םיגצוימה ,םידדצה ינשש תורמל .(Wolf, 1996, 24) הירוסל 132 - ו ןונבלל
יכ םא ,תילמרופ ורשוא אל םלועמ יטילופה םילקאה בקע תוינכתה תא ולביק ,תוינכט
הנשב שולש-םיימעפ ודעונ ןדריו לארשימ םיגיצנו ולא םימ תואצקהב וקבד ןדריו לארשי
העיפשב ןודל ידכ תאזו ,ןדריהו ךומריה לש רוביחה רוזיאב "קינקיפה ןחלוש" תוחישל
.תואצקהבו

דומעה שארל הרזח


ןדריל לארשי ןיב םולשה תנמא
ףותיש לש ידסומ רטשמ לכ םייק היה אל השעמלש ,ךכ לע העיבצה התע דע הריקסה
ויפואו ,יקלחו יאשח יפוא לעב היה ןוטסנו'ג םכסה .ךומרי-ןדריה לש זוקינה ןגאב הלועפ
.בייחמ יתלב

םימ תורוקמ לוהינל ילמרופ רטשמ ,הנושארל ,דסימ ןדריל לארשי ןיב םולשה םכסה
,תורמל תאזו ,לארשי-ןדרי לובגב הברעב םימה תורוקמו ךומרי-ןדריה ןוגכ ,םיפתושמ
.ול הצוחמ םיניתשלפהו ןונבל ,הירוס תא ריתומו דבלב יקלח וניה הז םכסהש

סחייתמ ,26.10.94 -ב המתחנש ,ןדריל לארשי ןיב ,םולשה תנמא וא ,םולשה םכסה
תוריכמ םכסהל תופתושה 6 ףיעסב .ולש II חפסנבו ,6 ףיעסב םימ תורוקמל תיפיצפס
תאזו ,הברעב םוהתה ימבו ךומרי-ןדריה ימימב ןהלש םימה תואצקהב תחא לכ ,תידדה
םיפתושמה םימה תורוקמש ,ךכב םיריכמ םידדצה .II חפסנב וותוהש תונורקעל םאתהב
ודמעיש ,םימה תורוקמ תא לידגהל ידכ הלועפ ףתשל שי ןכלו ,ןהיכרצל םיקיפסמ םניא
.(Treaty of Peace, 1994, 7) םימייקה םימה תורוקמל קזנ לכ עונמל ןכו ןתושרל
םיירוזא םיטקייורפ ידי לע השעית ,םידדצה תושרל ודמעיש ,םימה עציה תלדגה
ןגאל ץוחמ םימ אוביי לש תורשפאה קדבית ףאו ,ל"ניב הלועפ ףותישבו םיפתושמ
,םולשה םכסה לש II חפסנב םייוצמ םכסהב רתויב םיבושחה םיפיעסה .ךומרי-ןדריה
לארשילו ןדריל וצקויש ,םימ תויומכ םיטרפמ םינושה םיפיעסה .1 חולב םימכוסמ וללהו
.הנשה תונועל םאתהב םג אלא ,ןתושרל םידמועה םינושה תורוקמהמ קר אל

תנמא יפל ,הנשה תונועלו םימה תורוקמל םאתהב לארשילו ןדריל םימ תאצקה :1 חול
1994 ,ןדרי-לארשי םולשה
תורעה
ןדרי
לארשי
רוקמ
םימה
הנועהו
, (2) םינדרי תורוקמ יפל
ןדרי לש יקנה "חוור"ה
37 -כ אוה הז םימ םכסהב
הבאש לארשי .הנשל ק"מלמ
תנועב ק"מלמ 50 רבעב
.תרנכב הרגא םתוא ,ףרוחה
20 -כ לארשי הבאש ץיקב
כ"הסב .ךומריהמ ק"מלמ
ק"מלמ 70 -כ לארשי הבאש
הנמאל םאתהבו ,ךומריהמ
ק"מלמ 25 -ל המצע הליבגה
.דבלב


(1) המירזה תיראש


8 -כ המירזה תיראש
ק"מלמ

ק"מלמ 130

ק"מלמ 13
(1) ק"מלמ 20 דועו


ק"מלמ 12


ק"מלמ 25
ךומרי
ףרוח
דע 16.10
14.5

15.5 ץיק
15.10 דע

(3)כ"הס
לע תססובמ וז האצקה
רוגאל לארשי לש התלוכי
םריבעהלו תרנכב ףרוחב םימ
ינקתימ הרסחה ,ןדריל
םיקפוסמ םימה .הריגא
- רוסחמה תנועב ןדריל
ךרוצ שי ךורא חווטב .ץיקב
לעפמ תמקהל תועקשהב
םימ .ןותחתה ןדריב הלפתה
הווש הדימב וקלוחי םילפתומ
תיינב םג .לארשיל ןדרי ןיב
ןדריב תונופטש ימל םירגאמ
חווטל ןיינע איה ןותחתה
- ורגאי םא - ולא םימ) ךורא
- ינויווש אל חרואב וקלוחי
ק"מלמ 7 -ו לארשיל ק"מלמ 3
לעפמ הנבייש דע .(ןדריל
ןותחתה ןדריב הלפתהה
10 ןדריל לארשי קפסת
,ףרוחה תנועב ,הנשל ק"מלמ
הרומתב .הינגד רכס הלעמב
תא לידגהל לארשי השרות
איה םהבש ,םימה לוצינ
הרומת - הברעב תשמתשמ
איהש ק"מלמ 20 -ה רובע
.ןדריל תקפסמ
20 תלבקמ ןדרי
ןדריהמ ק"מלמ
הז .הינגד רכס הלעמב
20 -ל ךרע הווש
המירז לש ק"מלמה
לארשילש תיפרוח
ףרוחב בואשל רתומ
םג ןדריל .(ליעל האר)
20 רוגאל רתומ
ימ לש ק"מלמ
ןדריב תונופטש
10 לבקת ףאו ןותחתה
םימהמ ק"מלמ
ןדריב ולפתויש
.ןותחתה
רתומ לארשיל
3 דועב שמתשהל
םימ לש ק"מלמ
תפסות לש הנשל
,םירגאנה םימה
לש ק"מלמ 10
ולפתויש ,םימ
.ןותחתה ןדריב
רתוי לארשיל
תא לידגהל
יחכונה שומישה
הברעב םוהתה ימב
.הנשל ק"מלמ 10
ןדריה
16.10 ףרוח
14.5 דע

תפסות ק"מלמ 50
טעמכ ועיגה 1998 -ב)
(60
,ןוערג ק"מלמ 30
חווטל התחפה וא
רצק
חוור כ"הס
רצק חווטל

ךורא חווטל הלדגה
.ק"מלמ 100 לש
20 ךומריב רגאממ
20 ןדריהמ ,ק"מלמ
ק"מלמ 10 + ק"מלמ
.םילפתומ
לודיג ק"מלמ 30-23
ךורא חווטל
חווטל חוור
ךורא


.לארשימ תלבקמ ןדריש ,ק"מלמ 20 ידי לע הצופמ וז תומכ (1)
םימה רש ,תאדיאשריא .סו ,לארשי םע מ"ומב ןדרי גיצנ ,ןידאדה רתנומ ר"ד (2)
.ןדרי לש תואלקחהו
-44ו ,ק"מלמ 130 ןדרי ,ק"מלמ 70-50 לארשי ,ק"מלמ 200 ךומריהמ תבאוש הירוס (3)
.תויתנש תויומכה לכ .חלמה םיל םימרוז ק"מלמ
;Hof, 1995 ;26.10.94 םולשה תנמא :חולל תורוקמ
Jordan Times, Oct. 20-21 1994, Murakami, 1995.

רבד - הייסדע תברקב היטה רכס תיינבל תורשפאה תא רכזאמ םולשה םכסהב II חפסנ
הינבב עגרכ אצמנ רגאמה .הללאדבע ךלמה תלעתל םימה תמירז תא ריבגהל רשפאיש
ומכ .רלוד ןוילימ 10 -כב היינבה תואצוה תא תוכירעמ ןדריו לארשי .ק"מלמ 2 -כ רוגאיו
.וימימ תלפתה לעו ןותחתה ןדריה םוקיש לע (םולשה םכסהב) ומיכסה לארשיו ןדרי ,ןכ
בויב לארשי המירזמ ףסונב .ןותחתה ןדריל תרנכה תמימ םיחילמ םימ הנפמ לארשי
לארשי .ןאש תיב קמעב םיגדה תוכירבב םישמתשמ ולא םיממ קלחבו ,ןותחתה ןדריל
,ק"מלמה 20 -מ .ןותחתה ןדריה לש יוקינה תואצוה יוסיכל ל"ניב ןומימ תושפחמ ןדריו
ןדריו לארשי .םילפוטמו םילפתומ םימ ק"מלמ 10 ןדרי לבקת ,ןותחתה ןדריב םימרוזה
םהב רוצאל היהי רשפאש ידכ ,ןדריה לובג ךרואל םינטק םירגאמ תיינב לע ומיכסה םג
ךרוצה לע ומיכסה ןדריו לארשי ,ףוסבל .ןדרי לש השומיש ךרוצל ,ףרוחב תונופטש ימ
.םוהיז לכ ינפמ ךומרי-ןדריה תכרעמ םוהיזמ ענמיהל

תינדרי-תילארשיה תפתושמה םימה תדעו המקוה תופתושמה םימה תויעבב לופיט ךרוצל
םכסהב II חפסנב םיפיעסה לכ רחא אלמל הדיקפתו ,םידדצהמ דחא לכל םיגיצנ 3 הבו
.םולשה

םוהת ימ לש תוראב 14 לצנלו ךישמהל לארשיל רשפאמ ,II חפסנב עבקנש ,דחוימ רדסה
ןדרי םע םולשה םכסה תובקעב ןדרי תונובירל ורבעוהש ,(הנשל ק"מלמ 7 -כ) הברעב
םהבש ,ולא תוראב ריתוה לובגה לש יפוסהו םכסומה ונומיס .הברעב לובגה תייוותהו
ךישמהל לארשי הלוכי םכסהה יפ לע לבא ,לארשי ימוחתל ץוחמ הברעה יבושי ושמתשה
.הנשל ק"מלמ 10 -ב הביאשה תא לידגהל ףאו ולא םימב שמתשהלו

:ןדריל לארשי ןיב םימה ירדסהל םיידוחיי םינייפאמ המכ
םימ יאשונב היינשל תחא םירותיו תושוע ןדריו לארשיש רמולכ ,תוידדה לע בר שגד שי (1
,ךכ .םימב םייחכונה שומישה יסופד לע רומשל ןויסינ שיו ,םיידדה םירותיו תרומת קר
הרתיו לארשי וליאו ,ןדרי תלשממ לש רותיו וניה הברעב םימב ילארשיה שומישה ,לשמל
םיבחרנ םירותיו התשע לארשיש ,קפס ןיא ,תאז םע דחי .ולא םימ תרומת ןדריב םימ לע
תנוע ץיקב םתוא תררחשמו ףרוחב םימ ןדרי רובע תרגוא איהש ךכב ןדרי תבוטל
.שוקיבה

לאכ םיעצומה םירגאמלו םיטקיורפל תוסחייתה ןיאש ,אוה םימה ירדסהל ןייפאמ דוע (2
הלא םיטקיורפמ תלעותה לש תינויווש הקולח לע קר שגד שי .םיפתושמ םיטקיורפ
םימה רוסחמ לע ןדרי הלקה רצק חווטבש ,קפס ןיא .ןדריל תופידע םינתונ ףא םתצקמו
.(Equitable) םיקדוצו םינגוהכ תוארל ןתינ םולשה םכסהב םימה ירדסה תאו ,הלש

םוש הב ןיא :הנמאב רסחש המ לע םיעיבצמ םג םימה םכסה לש םימה ירדסה לכ (3
,הירוסש לככ .םיניתשלפהו ןונבל ,הירוס :זוקינה ןגאב תופתושה רתיל תוסחייתה
ןדרי ,ךומריה ימימב הלש שומישה תא הלידגמ ,(upper riparian) תיליעה הפתושה
,ךרע ירסח ןהלש םימה ירדסה לכש אוצמל תויושע ,םרזה דרומב תופתושה ,לארשיו
םולשה תנמאש תורמל ,ןכ לע רתי .ךומריב םימ טעמ הכ םיריתומ םירוסהש םושמ
ךכב) םיפתושמה םימה תורוקמב ןדריו לארשי לש םימה תויוכזב ימשר חרואב הריכמ
דמגתמ וז הרכה לש הכרע (םימה ירדסהב תוללכנ זוקינה ןגאל תורחאה תופתושה ןיאש
.דואמ

ןדרי םע םימה םכסהב ימואלניב טפשמ לש םיטקפסאב ןויד (4
תודוסי רפסמ םנשי ,ןדרי םע םולשה םכסהמ קלח וניהש ,ןדרי םע םימה םכסהל
.םימ יאשונל יגהנמה ל"ניבה קוחה בלב ותוא םינגעמה ,םיבושח םייטפשמ

תקולח לע םכסהל המודב ,םימ לש הקולח וא האצקה לע םכסה וניה םכסהה ,תישאר
וב שיש תורמל .ודוהל ןטסיקפ ןיב סודניאה ימימ תקולח וא ,ןדוסו םירצמ ןיב סולינה ימ
לע הנגהו םירגאמ תיינב ומכ םיאשונב הלועפ ףותישל םיסחייתמה ,םיבר םיפיעס
ףתושמ לוהינל םכסה הז ןיא ,תפתושמ םימ תדעו תמקה ןכו ,םיפתושמה םימה תורוקמ
ךומרי-ןדריה לש זוקינה ןגאל תורחאה תופתושה ןיאו ,ןהל ףתושמה ל"ניבה רהנה לש
לש דמעמ היה ןוטסנו'ג תינכת דמעמ םגש ,ןייצל שי הז רשקהב .הז םכסהב קלח תולטונ
,ןוטסנו'ג תינכתב העבקנש יפכ ,םימה תקולח לבא ,םימ תקולח לע ילמרופ אל םכסה
.תופתושה תונידמה יכרוצ תא רתוי תקפסמ הניא

לע ומיכסה (םהלש םימה םכסהב םיניתשלפהו לארשי ןכו) לארשיו ןדריש קפס ןיא ,תינש
חכונל לבא .(Equitable) ןהל םיפתושמה םימה תורוקמ לש תנגוהו תקדוצ הקולח
םימה יבאשמ לוהינב רתוי בחרנ הלועפ ףותיש תכרעמ הנכרטצת ןה םילדגה ןהיכרוצ
.(Dellapenna, 1996, 237) ,ןהלש םיפתושמה

,יגהנמה ל"ניבה טפשמה לש ןורקיע דוע שיגדמ ןדרי םע םימה םכסהש קפס ןיא ,תישילש
,לארשי .םיפתושמה םימה תורוקמל קזנ תמירגמ תוענמיהה תובישח תא שיגדמה
.הז ןורקיעב הריכה ,ןותחתה ןדריה יוקינל התובייחתהב

םימכסהב ןיא ,ףרוחהו ץיקה תונוע יפל ועבקנ ךומרי-ןדריב םימה תואצקהש תורמל
ןדריל לארשי הקפיס 1996 תנשל דע .תרוצב תנשב םימה תואצקהל םיסחייתמה ,םיפיעס
ךלמה תלעת לא ערז-תיב רגאממ הנבנש םימה רוניצ ךרד ,תרנכהמ הנשל ק"מלמ 52
.הללאדבע

המיכסה ,והינתנ ,לארשי תלשממ שארל ןייסוח ןדרי ךלמ לש תישיא היינפ רחאל ,1997
ןדרי הלביק 1998.הנשל םיפסונ םימ ק"מלמ 25 תלבגומ הפוקתל ןדריל קפסל לארשי
רואלו ןדריה ןגאב םימה תקוצמו תרוצבה חכונ ,1999 -ב לבא .הנשל םימ ק"מלמ 59
1999 ינויב ןדריל לארשי העידוה ,תיתנשה םימה תומכמ 40% קר ועיגה תרנכלש הדבועה
התניכו לארשי תעדוה תא סעכב התחד ןדרי .דבלב ק"מלמ 33 -ל םימה תסכמ ץוציק לע
אשמה .םולשה םכסהב ןדריל התוביוחממ לארשי לש תידדצ דח הגיסנל ןויסינ התוא
לארשיש הארנכו ךשמנ ,ןדריל וקפוסיש ,םימה תויומכ לע תונידמה ןיב יאשחה ןתמו
תורמלש ,ןייצל בושח .ק"מלמ 45-40 -ל ןדריל םרזותש םימה תומכ תא לידגהל המיכסה
םימ לש תבחרנה האצקהה דחוימב - ןדרי לש םימה קשמ לוהינ לע השק תרוקיב שיש
ןויווש רסוח רקיעבו ,לוחלח ללגב תינוריעה תרנצב םימה תיצחמכ ןדבוא ,יאלקחה רזגמל
קפס ןיא - רוסחמהמ דחוימב םילבוס םיינעה רשאכ ,םימה רוסחמבש לטנה תקולחב
םימ ,שממ הלא םישדוחב ,ןאמעב .הייתש ימב דואמ רומח רוסחממ תלבוס ןדריש
ימי רתיל םימ רוגאל הבוח באה יתב לכ לעו ,עובשב םוי קר םיזרבב םייוצמ םימרוז
.עובשה

,םיבורקה םישדוחב םימ ק"מלמ 8 ןדריל קפסל החיטבה ,ינתוואר דעצב ,הירוס ,םייתניב
הליצמש ימכ המצע תא גיצהל החילצהו ,םימ ק"מלמ 200 לש רוסחמ ןדריב יופצ םהבש
תאו ,ןדרי לש תויטילופה תויופידעה ירדס שארב אוה םימה אשונש ,קפס ןיא .ןדרי תא
םע "םולשה תקסע"מ קלחכ לוקשל לארשי ךרטצת ןדריל םימה תאצקה םוחתב הידעצ
.דבלב םימה םוחתב היעבכ אלו ,ןדרי

דומעה שארל הרזח


םוכיס
רוקמ לע שממ לש המחלמ ולהינ ךומרי-ןדריה לש זוקינה ןגאל הלש תופתושהו לארשי
היה םימיה תשש תמחלמל םייזכרמה םיעינמה דחאש ,םירמואה שיו ,ףתושמה םימה
םאתהב .ויתורוקמבו ןדריה לש זוקינה ןגאב תטלחומ הטילש תויהל לארשי לש ןוצרה
תונירטקודה תא זוקינה ןגאל תופתושה םג וניש םיטקילפנוקהו המחלמה תוכופהתל
םהלש ,תורהנה לכב דחוימב הבוט םוקימ תדמע הלש ,ןונבל :ןמצעל וצמיאש תויטפשמה
תילאירוטירט תונוביר לש הנירטקודה תא המצעל הצמיא ,(סטנורוא ,ןדרי) הפתוש איה
,ןדריה לש זוקינה ןגאב רתויב ןותחתה םוקימב היוצמה הנידמה ,ןדרי .תיטולוסבא
תא תבייחמה רהנ לש תיטולוסבאה תומלשה לש הנירטקודה תא המצעל הצמיא
,היטהה תינכת הנכוה רשאכ ,1964-ב קר .רהנב שומיש תעב היכרצב בשחתהל היתופתוש
ידכ תאזו ,תיטולוסבא תילאירוטירט תונוביר לש הנירטקודה תא ןדרי המצעל הצמיא
ונעטש ,םינדריה תדמע התנתשה 1967 רחאל .ךומריה רבעל ןדריה תורוקמ תא תוטהל
הדמע שי ,רומאכ ,הירוסל .םיימואלניב םימב תלבגומ תונוביר לש הנירטקוד ץמאל שיש
הדמעב הלגד איה ךומרי-ןדריב .הפתוש איה םהלש ,זוקינה ינגאמ דחא לכ יבגל הנוש
היטהה תינכת יכרוצל םג תיטולוסבא תילאירוטירט תונוביר לש תרשפתמ יתלבה
.ךומריה ןגאב התוגהנתהב םג לבא ,1964 לש תיברעה

לש ךרוצהו) זוקינ ןגא לש האלמה תומלשב הלגדש ,התדמע תא התניש לארשי םג
יליע ףתושל הכפה לארשי רשאכ ,1967 רחאל .(היכרצב בשחתהל ךומרי-ןדריל היתופתוש
.תיטולוסבא תילאירוטירט תונובירב תלגודה הנירטקוד המצעל הצמיא איה ,זוקינה ןגאב

(ןדריו) לארשיש ,ךכ לע עיבצמ ,םיניתשלפה םע םימה םכסהו ,ןדרי םע םולשה םכסה
,תונידמ לש הלודג הצובקל םויכ תוכיישכ ןהילע עיבצהל ןתינו וז ןתדמע תא וניש
זוקינ ןגאל תופתושה תא בייחמה ,יגהנמה ימואלניבה קוחה לש תונירטקודב תולגודה
גוהנל ןכו ,תולובגה יצוח םימה תורוקמב שומישב רושקה לכב ןגוהו קדוצ חרואב גוהנל
.םיפתושמה םימה תורוקמל תורחאה תופתושל ישממ קזנ תמירגמ ענמייש חרואב

דחוימב ,תופתושה ןיב הלועפ ףותיש קר רוזיאה תונידמ לש הרומחה םימה תקוצמ חכונל
תונידמל רשפאי ,םישדח םימ תפסוהו רוזחימ ,םימה תוכיא לע הרימשב רושקה לכב
.ולא הקוצמ תויעב ,לע ןמז ךרואלו תיקלח ,רבגתהל ךומרי-ןדריה לש תופתושה

דומעה שארל הרזח


תורפס

1. Abu-Sway, B.K. Al Jamal et. al, (1994) Palestinian Water Resources.
Jerusalem: Water Resources Action Plan. Palestine WRAP.

2. Al-Weshah, Radwan, (1992) Jordans Water Resources: Technical
Perspective, Water International, Vol. ,17 No. ,3 September, 124-132.

3. Bakour, Y,. Kolars, J., (1993)- "The Arab Mashrek: Hydrologic History,
Problems and Perspectives" in P. Rogers and P. Lydon (eds.) Water in the Arab World, Boston: Harvard University, 121-146.

4. Caponnera, D., (1992) - "The Legal Institutional Issues Involved in the
Sloution of Water Conflicts in the Middle East", The First International Israeli
Palestinian Academic Conference on Water, December 10-13, 1992 Zurich, Switzerland.

5. Dellapenna, J., (1995) - "Designing the Legal Structures of Water
Management Needed to Implement the Israeli-Palestinian Declaration of
Principles", in M. Haddad and E. Feitelson (eds.) Joint Management of Shared Aquifers: The Second Workshop.

6. Dellapenna, J., (1996) - "Rivers as Legal Structures: The Examples of the
Jordan and the Nile", Natural Resources Journal, Vol.36, No.2 Spring,
217-250.

7. Hof, F.C., (1995). "The Yarmouk and Jordan Rivers in the Israel-Jordan
Peace Treaty", Middle East Policy, Vol. III, No.3, 47-56.

8. Israel, The Government of (1994) Treaty of Peace between the State of
Israel and The Hashemite Kingdom of Jordan, 26 October 1994. Jerusalem: Ministry of Foreign Affairs. The Jordan Times, 20-21 October, 1994.

9. Kliot, N., (1994) - Water Resources and Conflict in the Middle East. London: Routledge.

10. Murkami, M., (1995) - Managing Water for Peace in the Middle East. Tokyo:United Nations University Press.

11. Salameh, E., (1992) - The Jordan River System, Proceedings of the Symposium Organized by Friedrich Ebart Stiftung and the Water Research and Study Center, University of Jordan, 28-29 October 1991. Amman, Jordan, pp. 99-106.

12. United Nations, (1978) - Integrated River Basin Development. New York: U.N.

13. Wolf, A.T., (1995a) - Hydropolitics along the Jordan River. Tokyo and New York: United Nations University Press.

14. Wolf, A.T., (1995b) - "International Water Dispute Resolution: The Middle East Multilateral Working Group on Water Resources", Water International, Vol. 20, No. 3, September, 141-150.

15. Wolf, A.T., (1996) - "Hydrostrategic Territory in the Jordan Basin: Water, War and Arab-Israeli Peace Negotiations", ( Draft ).
:רמאמה תרבחמ תודוא
תטיסרבינוא ,הביבסו עבט יבאשמ לוהינל גוחהו היפרגואיגל גוחה ,טואילק תירונ 'פורפ
.הפיח ,הפיח

3-13 * 1999 טסוגוא * 394 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ