תולובג הצוח םימב רחס
רקב רינ `רד :תאמ
.21-14 םידומע ,(1999 טסוגוא) ,394 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

סחר במים חוצה גבולות
:רמאמה יקלח
אובמ
הריקס
םימב רוסחמ יאנתב טקילפנוק
םימה תייעבל (יביטנרטלאו) יקוש ןורתפ
םוכיס
תורפס


אובמ .1
תא םעפ ידמ הלעמ ,ןדריה רהנל ברעממ וניינעלו ,ןוכיתה חרזמב םימל רבוגה שוקיבה
,םינעוטה שי .םימב יופצהו םייקה רוסחמה לע לקהל ידכ םיעצמאו םיכרד רוקחל ךרוצה
םימ רבשמל תיאניתשלפה תושיהו לארשי תנידמ ועלקיי ,2010 וליפא ילואו ,2020 תנשבש
,Gleick, 1993) םימ לש ק"מ דראילימ דע ורסחי יכ ,איה הכרעהה .רתויב רומח
.(Lindholm, 1992

תופוחדה תויתביבסה תויעבהמ תחאכ םויכ םיבשחנ םימ םוהיז לש תויעבו םימב רוסחמ
ףאו םיילכלכ םירבשמ ,בער םורגל לולע הז רוסחמש םינעוטה ףא שיו ,ונרוזאב רתויב
רמאמש ףאש ,ןייצל בושח .(Isaac and Selby, 1996; Wolf, 1993) המחלמ ידיל עיגהל
םיפסונ םיכוסכסש ירה - תיאניתשלפה תושיל לארשי ןיב הבירמה ירגאמב רקיעב ןד הז
,סולינה ימ לוצינל עגונב ןדוסל םירצמ ןיב טקילפנוקה ןוגכ ,םימל עגונב ת"הזמב םימייק
.הילוטנא ימל תויכרותה תוינכתהמ הירוסו קריע לש תוששחה וא

- אל םאו ,ךוראה חווטב/רצקה חווטב תושעל ןתינ המ ,ןכ םא ?קדצומ וניה הז דחפ םאה
,ללכב ,םימו ,טרפב ,הייתש ימב רוסחממ דחפה טנמלאש ןועטל אב הז רמאמ ?אל עודמ
ידי לע םרתופל ןתינו הלכלכה םוחתמ םניאש תוששחמ עבונ אוה .קדצומ וניא ובורב
רחסה :איהו תחא הטישב זכרתהל יתרחב ולא תוטיש ןיבמ .תויביטנרטלא תוטיש רפסמ
תושיגה תא הרצקב רמאמה ןייצי ,תאז םע דחי .תוינרבוס תויושי וא ,תונידמ ןיב םימב
הנניא הנומתהו ,תונורסח םג םלוא ,תונורתי שי םימב רחסל .ןורתפל תויביטנרטלאה
.דחא לולכמכ םירבדה תא ןייצל ילבמ המלש

תאו רוזיאב םימה יבאשמ תא הרצקב רוקסי 2 ףיעס :האבה הרוצב ךשמיי הז רמאמ
םימב רוסחמ לש תויעב חותינל תוילכלכ תוטיש רוקסי 3 ףיעס ;טקילפנוקה ישרוש
ןיב םימב רחס לש ילכלכ חותינל עגונב ביחרי 4 ףיעס ;םימ יבאשמל עגונב טקילפנוקו
;תונוש תובחרהב ןודיו הרצקב םייביטנרטלא םינונגנמ רוקסי ,העוצרהו הדגה ,לארשי
.םכסי 5 ףיעס

דומעה שארל הרזח


הריקס .2
תא קלחל ןתינ .ק"מלמ 1700 -כב םיכרעומ ןדריה רהנל ברעממ םיריפשה םימה יבאשמ
ימ ירגאמ ינש לע חוכיווהו ןדריה רהנ ימ לע חוכיווה :םיינשל םימה יבאשמ לע חוכיווה
.רההו ףוחה :םוהתה
,ןייצל שי םלוא ,םוקמ תאפמ ביחרהל ינוצרב ןיא ןדריה רהנ ימ לע חוכיוול עגונב
ימ ירגאמל עגונב ןאכ תגצומה וזל המוד יד הרוצב תושעיהל לוכי ילכלכה חותינהש
ףאו ןדרי ,הירוסב םיעבונ ןדריה תורוקמש ,הדבועב םיצוענ חוכיווה ישרוש .םוהתה
תרזגנו לארשי ידי לע האלמ הרוצב תטלשנ תרניכל םורדמ ןדריה תמירז ,ןכ ומכ .ןונבלב
םיאכז םה ףאש איה ,ךכיפל ,תיאניתשלפה הנעטה .יצראה ליבומל הביאשה תוינידממ
.ןדריה רהנ ךרד םורזל םידעוימ ויה רשא ,תרניכב םימל

רפיווקאל עגונב :םיינשל תאז קלחל ןתינש ירה ,(םוהתה ימ ירגאמ) םירפיווקאל עגונב
תכרעומ תיתנשה שודיחה תומכ .הזע תעוצרל תחתמ אצמנ ימורדה וקלחש ירה ,ףוחה
םיאניתשלפה .ק"מלמ 110 ידכל העיגמ תיתנשה הכירצה ,םלוא ,ק"מלמ 70-60 -כב
בקעו הדגל תינופצ םימ תביאש בקע רפיווקאה סלפמ תדרוהב לארשי תא םימישאמ
.העוצרב ,םילחנתמה לש תיביסמ םימ תכירצ

.ק"מלמ 600 -מ רתוי תצקב תכרעומ תיתנשה שודיחה תומכש ירה ,ףוחה רפיווקאל עגונב
ןופצהו יחרזמה ,םינינת ןוקרי - יברעמה :םירגאמ יתת השולשב תזכורמ תאז תומכ
490 -כב תכרעומ םירגאמה יתת תשולשמ עגרכ תכרוצ לארשיש ,תללוכה תומכה .יחרזמ
.ק"מלמ 125,ראשה תא םיכרוצ םיאניתשלפה וליאו ,ק"מלמ

םיאניתשלפל יוציפו רפיווקאב םירבטצמה םימהמ יצח תוחפל :ןה םיאניתשלפה תושירד
תניחבמ תקדצומ םתשירד םאה חוכיוול עגרכ סנכיהל ילבמ .רפיווקאה סרה לע הזעב
,םלוא .תרוצב תונועב דחוימבו ,עורג אוה הדגב םימה בצמש ,ןייצל שי ,ל"ניבה קוחה
הלוכי אשונב הרזע ,םש דחוימב .יגולוקא ןוסאל ברקתמכ בצמה תא ןייצל ןתינ העוצרב
,סה) והשלכ ילכלכ חותינב תורושק ןניאש ,שונא תויוכז לש אשונכ תגלטוקמ תויהל
.(1999

קשמ ןזאמ תא הרימחה הנורחאה תרוצבה .היעב ינפב תדמוע איה ףא לארשי תנידמ
תומכב (רעצה הברמל) םינתומ םניאש ,הנשב ק"מלמ 50 -כ לע םינדריל ונבייחתה ;םימה
יפצו ,תואלקחל םימה תאצקהב תידסומ תוחישק - לכמ בושחו ,הדריש םיעקשמה
יפכ היעבה וז .םימל יתיישעתהו ינוריעה שוקיבה המיעו ,הלדגו תכלוה הייסולכוא תומכל
?ןורתפ שי םאה .הרושמב הראתל ןתינש

דומעה שארל הרזח


םימב רוסחמ יאנתב טקילפנוק .3
טקילפנוק לש ומויק עיפשמ דציכו רוסחמ לש הרדגהב ,ןתינש לככ ,הרצקב ןודי הז ףיעס
ץיאמ םימב רוסחמו תויה ,הזב הז םירושק םיחנומה ינש .רוסחמה לש ילכלכה וכרע לע
.םלועב םינוש םירוזאב םימ יאשונב םיטקילפנוק לש םתעפוה תא

םימב רוסחמ .3.1
היעב לאכ רוסחמל תסחייתמ הניא ,הז רמאמב הגצייל הסנמ ינאש יפכ ,תילכלכה השיגה
,הקוצמ דדמ והשזיא רידגהל תוסנמ ולא תושיג לש ןבור בור .תיגולויצוס ןוא תיגולורדיה
תילובגה תומכה ,ללכ ךרדב .םייק אוה ויתחתמו םימב רוסחמ לוכיבכ "ןיא" וילעמ רשא
אלו םישומישה לכ לע בשוחמ) שפנל ק"מלמ 500 איה ,רוסחמל תסחוימה ,תיגולורדיהה
ק"מלמ 300 -כ לע תדמוע שפנל תכרצנה תומכה לארשיבו תויה .(םייתיב םיכרצל קר
,םימ תקוצמב תויורשה תונידמכ תורדגומ ןהיתשש ירה ,ק"מלמ 100 -כ םיחטשבו הנשל
.(Shuval, 1993) לארשיב תוחפ עורג בצמהש תורמל

תא עבוק וכרעש ,הנתשמה לאכ םימה ריחמל תסחייתמ רוסחמל תילכלכה השיגה
,ןייצל שי .רתוי לודג רוסחמב אצמנ באשמהש ,ךכ לע עיבצמ רתוי הובג ריחמ .רוסחמה
םיכרצ םלואו ,םייוסמ קשמ לש "םימה יכרוצ"ל תוסחייתמ תויביטנרטלאה תושיגהש
.םימה קשמב םיריחמה תוינידממ םה ףא םירזגנ ולא

,רקיעב ,םיקלוחמ םיריפשה םימה יבאשמ - ?םיחטשבו לארשיב תואיצמב הרוק המ
ק"מלמ 100 -כ לש העובק תומכ ךרוצ יתיישעתה רוטקסה) יאלקחהו ינוריעה רוטקסל
םימה ריחמ .ק"מל ח"ש 0.96 איה לארשיב תעצוממה םימה תקפסא תולע .(הנשל
ינוריעה רוטקסל ריחמה וליאו ,ק"מל ח"ש 0.53 לע דמוע יאלקחה רוטקסל עצוממה
ינוריעה רוטקסהש ,ךכמ עבונ .(1999 ,לטנזורו ולסכ) ק"מל ח"ש 1.17 אוה (ריעה רעשב)
תא תוסכל וננוצרב םא ,דירוהל - יאלקחה רוטקסהו ,ותכירצ תא תצקמב תולעהל רומא
תשקובמה תומכהש ,ךכל איבמ תיחכונה תולעב םימה רוחמית .םימה תקפסא תויולע
:דועו תאז .הנימזה םיריפשה םימה תומכמ הלודג היהת םירוטקסה תשולש לש תללוכה
,םימה תולע תא םלשל םילוכי םניאש ,םיילוש םימ ישומישב הרוקמ תפדועה תומכה
לע דמוע תואלקחל ללקושמה ריחמהו תויה .תאז תולעמ ךומנ ריחמ םלשל םילוכי םלוא
,םימה תוסכמ לע תיארחאה ,םימה תוביצנל תרתונ אל תילאירה הקפסא תולעמ 60%
.2 ;תיביטרטסינימדא הרוצב םימה תא תוצקהל .1 :תואבה תוטישהמ תחאב לועפל אלא
.4 ;םהלש םימה תויוכזב רוחסל םימ ישמתשמל תושרהל .3 ;םימה ריחמ תא תולעהל
.הלפתה ןוגכ - םישדח הקפסא תורוקמ חתפל

תויתייעבה .(4) השיגב ךוראה חווטבו (1) השיגב רצקה חווטב לועפל הרחב םימה תוביצנ
וב רשא ,בצמ רצונ תויביטרטסינימדאה תואצקהה בקעש ,איה תאז תוינידממ תעבונה
םיאלקחה הרואכל רשא ,םיפסונ םימ תורוקמ ררחשל םימה תוביצנ לע ץחל לעפומ
ררחשל ןתינ הז בצמב .דסבוסמה ריחמה ללגב קר תאז םלואו ,םהילע םלשל םילוכי
רשאכ עיגמ תאז תוינידמ לע ריחמה םלואו ,תיתנשה שודיחה תומכל רבעמ םימ תצק
תרוצבהו 90 -ה תונש תליחתב המגודל ומכ ,וז רחא וזב תרוצב תונש רפסמ תושחרתמ
ידי לע םימה תקפסא תלדגה לש ןוויכב קדצומ יתלב ץחל רצוי הז בצמ .תיחכונה
.(1991 ,ןמסוז) הלפתה לש םיטקייורפ

םיצירמת לע םיססובמה תונורתפ םינוכמה ,ולא תונורתפ - ?(3)-ו (2) תונורתפ יבגל המו
;Becker, 1995) לארשיב םימה קשמ תוינידמ יעבוק ידי לע הכ דע וחדנ ,םיילכלכ
.(1997 ,בורוזולרא

תוינידמב - לארשיבש ,ןמזב וב .רתוי הברה עורג ,תאז תמועל ,אוה הדגבו העוצרב בצמה
ינפ םה ךכ אלש ירה ,הלבגה אלל ךורצל ןתינו םימב בוציק ןיא - ינוריעה רוטקסל םימה
בצמ .ינוריעל םג אלא ,יאלקחה רוטקסל קר אל תספות םש הבצקהה .םיחטשב םירבדה
תריגא ,הובג ריחמב םתריכמו םימ תבינג לע ססובמה ,םימב רוחש קוש ידיל איבמ הז
.ץיקה תנועב דחוימב ,אמצמ ,ועמשמכ וטושפ ,תושבייתהו םיירטינס אל םיאנתב םימ

ןיב רוסחמה תייעבש ירה ,םיחטשל בצמה תא רוזגל הסננו לארשי תנידמ לע לכתסנ םא
ילכלכ חותינב .ןכל םדוק ועצוהש תושיגה 4 -מ תחא ידי לע בוש רתפיהל הלוכי םידדצה
יפל עציהו שוקיב ,לוהינ לע ססובמה ,יביטרגטניא ןורתפ תויהל רומא ןורתפה ,רוסחמ לש
.םינמדזמה םיאנתה

דע םימה ריחמ תא תולעהל ךירצ המכב יולת רבדהש ,ןייצא ,ביחרהל ילבמ ?הנווכה המל
ריחמ" ארקנש) הז ריחמ םא .ריחמ ותואב תעצומה תומכל הוושת תשקובמה תומכהש
יזא ,(הלפתה חיננ) רותב םיאבה ,םיילושה םימה תקפסא תולעמ ךומנ ("לקשמה יווש
ןורתפה יזא ,הלפתהה תולעמ הובג הז ריחמ םאו ,(2) איה הפידעה היגטרטסיאה
.(Becker, 1995) (4) אוה ףדעומה

יברעמה ןגאה לש ףתושמ לוהינל המכו המכ תחא לעו ,םיחטשל ,לארשיל ןוכנ הז ןורתפ
.רתוי רחואמ ךכל רוזחנ .ןדריה לש

םימ לע םיטקילפנוק .3.2
,ןאכ ."םיקחשמה תרות" תרזעב הלכלכב םיחתונמ םימ יאשונב םיטקילפנוקו תובירמ
קר הנתומ וניא םימה יבאשמב שומישהמ תלעותה רשא ,ןקחש אוה שמתשמ לכ
שמתשמ לכ לש שומישהש ןוויכ ,תאז .םישמתשמה ראש תוטלחהב אלא ,ויתוטלחהב
,םוהתה ימ סלפמב הדירי בקע ןה - םישמתשמה ראש לכל שומישה תולע תא לידגמ
ךורכה לכ םע ,םוהיזה תמר תיילע בקע ןהו - ךכל תיוולנה היגרנאה תואצוהב היילעו
םיאצמנה ,םישמתשמ םשש ןוויכ ,תורהנ לע םיטקילפנוקב הנוש בצמהש ,ןייצל שי .ךכב
.ודרומב תישענה תוליעפמ (טעמכ) םיעפשומ אל ,רהנה הלעמב

קחשמ ידי לע םיגצוימ תורהנ אשונב םיטקילפנוקש ,רמול ןתינ םיקחשמה תרות יחנומב
ידי לע םיגצוימ םיפתושמ םוהת ימ ירגאמ אשונב םיטקילפנוק וליאו ,ספא-םוכס
ןכרצ ידי לע רהנ ךרואל םימב שומיש ,תורחא םילימב .ספאמ לודגה םוכס ילעב םיקחשמ
לע םימב ףדוע שומיש ,ןמזב וב .(רהנה דרומב ללכ ךרדב) רחא שמתשמ ןובשח לע האב
דספה חנומב רשאכ ,םלוכ רובע דספהל איבהל לוכי םוהת ימ רגאמב םישמתשמה לכ ידי
רגאמב שמתשהל אל ןתינ דימתש ןוויכ) ישממ דספהל אלו לצונמ יתלב חוורל ןווכתמ ינא
ףתושמה רגאמהמ הביאשה תומכ םוצמצבש ,איה ךכל הבושתה ?הרוק הז עודמ .(ללכ
הביאשה תולעש ,ךכב חיוורמ אוה םלוא ,תמייוסמ םימ תומכ שמתשמה ,םנמוא ,דיספמ
יבגל ל"נכ ,ןבומכו) םוהתה ימ סלפמ תיילע בקע רתוי הכומנ תודיחיה ראש לכ לע ולש
ונייהד ,םישמתשמה לכ לש הלועפ ףותישב הנתומ רבדהש ,איה היעבה .(םימה תוכיא
שמתשמ ידי לע הביאש םוצמצב םעט ןיא םירחא םישמתשמ דצמ הביאשה םוצמצ אלל
.דבלב דחא

ןורתפה םג ךכ .םתוהמב םינוש םה םירפיווקא אשונבו תורהנ אשונב תונורתפה ,ךכיפל
הבירמה רגאמ אוהש ,רהה רגאמב םימה תאצקה תמועל ,ןדריה רהנב םימה תאצקהל
וב ,לארשי תבוטל 1:4 לש סחיב ,רומאכ ,לצונמ רהה רפיווקא .הנוש תויהל ךירצ ,ירקיעה
יחכונ שומיש לע רותיו איה רבדה תועמשמ .1:1 לש הקולח םישרוד םיאניתשלפהש ןמזב
הז רגאממ הליעיה הקפסאה תמרש ,ןייצנ םלוא .הז רגאממ םיפסונ ק"מלמ 200 -כ לש
.תוחפ עגפי אוה שמתשמב יכ םא ,םידדצה ינשב עגפי ףסונ שומישו ק"מלמ 600 איה

,תיאמצע תושי תריצי לש הרקמב איה הנושארה :תויעב יתש ןאכ תומייקש ,רמול ןתינ
הליעיה הרוצב םימה תקולח איה היינשהו ,הנשב ק"מלמ 600 לש ללוכ שומיש חיטבהל
לוכיש המל המגדהכ וז היעב לש ילכלכ חותינב ןודנ אבה ףיעסב .םידדצה ינש ןיב רתויב
.ללכב ,ןוכיתה חרזמל בחרומ תויהל

דומעה שארל הרזח


םימה תייעבל (יביטנרטלאו) יקוש ןורתפ .4
םיאיבמ םהש אוה ,םיילכלכ תונורקע לע םיססובמה ,תונורתפב ירקיעה ןורתיה
.הפיכאו חוקיפ ,לורטינה תויולע רועזימ ידכ ךות ,תירוזאה החוורה תא םומיסקמל
אלש ,איה םיילכלכ תונורקע לע םיססובמה ,תונורתפהמ לודג קלחב הלודגה תויתייעבה
םירכומה) םידדצה לכש ,אוה םימ יקוש תמקהב ןורתיה .ךכמ חיורהל ולכוי םידדצה לכ
.ועבקנ םימה תויוכזש החנהב ,םלוא ,תאז ;םיחיוורמ (םינוקהו

ףותישש ,ןיבהל בושח ,םיפתושמה םירגאמל עגונב איה הז רמאמב תוזכרתההו תויה
,איה הלודגה תויתייעבה .(ספא םוכס אל קחשמ) םידדצה ינשל עייסל לוכי הלועפ
רחמו ,םויה הלועפ ףתשל תולוכיה ,תוינרבוס תויושי יתש ןיב השענ הלועפה ףותישש
תופכל לוכיה ,לע ןונגנמ ןיאש ןוויכ ,תאז .הלועפ ףותיש יא לש היגטרטסיאב רוחבל
.ועבטמ ירטנולוו וניה םכסהה .םידדצה לע הלועפ ףותיש

תויוכז תקולח וא ףתושמ לוהינ :הבירמה ירגאמל עגונב תוירקיע תושיג יתש תומייק
.םיברועמה םידדצה ןיב רחסל תורשפא םע ,םימ

הז ןורתפב ןודנ ,רחס לע ססובמ היה םירקחמה בורב הכ דע רבטצמה ןויסינהו תויה
.(Feitelson and Haddad, 1999 :האר) ףתושמה לוהינה תשיגל רשקהב הבחרהב

:ש חינהל ךרוצ שי ,םימב רחס לע ססובמה לדומ חתנל ידכ
.תיתרבחה החוורה תא םומיסקמל איבהל איה הרטמה *
.שארמ תונותנ תויתלחתהה םימה תויוכז *
.שארמ םכוסמ ריחמב םימ תונקלו רוכמל ןתינ *
.םימל שוקיבהמ תרזגנ םימב שומישהמ תלעותה *

.(Becker, et. al., 1997; Fisher, 1995) רבעב ושענ רחסו םימה ךרע אשונב םירקחמ
Becker,) רוקמל תונפל ולכוי םיטרפב םיניינועמהו ,גציימ רקחמ תואצות הרצקב םכסנ
.(et. al., 1997

רחס רתומ ובש בצמל התע בצמה תא תוושהל שי ,םימב רחסמ חוורה תא קודבל ידכ
הלוכי וז החנה .םויכ תמייקה וז איה תיתלחתהה םימה תאצקהש חיננ ,ןכ ומכ .םימב
.רתוי רחואמ בלשב תונתשהל

שודיחה תומכ יבגל השענ חותינה ,תוארל ןתינש יפכ .1 'סמ הלבטב ראותמ הז בצמ
דחוימב ,שודיחהמ הלודג הכירצה םינשה בורבש ןוויכ) הכירצה אלו ,תעצוממה תיתנשה
הדגה ,ק"מלמ 1,500 -כ לארשי תכרוצ ק"מלמ 1,680 לש םיריפש םימ תומכמ .(העוצרב
הדגב ,לארשיב רלוד ןוילימ 1,573 אוה םימה ךרע .ק"מלמ 70 -כ העוצרהו ק"מלמ 110
םירוטקסה ללכ תכירצ לש בצמ והז .םירלוד ןוילימ 123 -כ העוצרבו רלוד ןוילימ 143
,םיריחמה ולא .לקשמה יוויש ריחמ אוה ןיינעמ ףסונ ןותנ .יאלקחה רוטקסה אקווד ואלו
,לארשיב .תעצומה וזל הווש התיה תשקובמה תומכהש ירה ,קשמב םיררוש ויה ולש
.המאתהב ,העוצרהו הדגה רובע ק"מ/$ 1.03 -ו $ 0.70,ק"מל $0.21 אוה הז ריחמ

הלועפ ףותיש אלל םימב שומישמ תלעותו האצקה :1 'סמ הלבט
מ"וש ריחמ
(ק"מ / $) ירוזא
תלעות
($ ינוילימ)
הכירצ
ק"מלמ)
תושי
0.21
1573
1500
לארשי
0.70
390
110
הדגה
1.03
143
70
העוצרה

1839
1680
כ"הס

הובג אוה .קשמ לכב הנוש םימה ךרע ,תישאר .הלבטהמ דומלל ןתינ םיבושח םירבד ינש
הקדצה ידכ דע הובג םיחטשב םימה ךרעש ,תוארל ןתינ ,תינש .לארשיל סחיב םיחטשב
.הלפתה ינקתימ ןוגכ ,עציהה תבחרהל ,הרואכל ,תילכלכ

םא .תוטלחה תלבקב עירכמ םרוג הווהמ םימב רחס הבש ,הדוקנה העיגמ ןאכ ,םלוא
ךכ ,םימ רוכמלו תונקל ןתינש ,ירה - העוצרב 5 -יפו הדגב 3 -יפ הובג םיחטשב םימה ךרע
תואצות .תויושיה תשולשל ההז ריחמה היהי וב רשא ,שדח לקשמ יוויש ריחמ עבקייש
.2 'סמ הלבטב תומגדומ חותינה

הלועפ ףותיש יפ לע םימב שומישמ תולעותו האצקה :2 'סמ הלבט
מ"וש ריחמ
(ק"מ / $) ירוזא
תלעות
($ ינוילימ)
הכירצ
ק"מלמ)
תושי

1516
1183
לארשי

329
270
הדגה

225
227
העוצרה
0.29
2070
1680
כ"הס

תויומכ וליאו ,ק"מלמ 1,183 -ל תדרוי לארשיב תכרצנה םימה תומכ ,תוארל ןתינש יפכ
-ל דרוי לארשיב םימה ךרע .המאתהב ,העוצרבו הדגב ק"מלמ 227 -לו 270 -ל תולוע םימה
ריחמ .225 -ל העוצרבו ,םירלוד ינוילימ 329 -ל הלוע אוה הדגב וליאו ,רלוד ינוילימ 1,516
הלוע תירוזאה החוורה ךס .ק"מ / $ 0.29 אוה תויושיה שולש ןיב רחסל לקשמה יוויש
.רחס ינפל 1,839 תמועל ,םירלוד ינוילימ 2,070

ובש בצמל םיכסהל לארשי לע עודמ םלואו ,הלוע תירוזאה החוורהש ,רבדה ןוכנ ,םנמא
םלעתה םדוקה חותינהש ,איה ךכל הביסה - ?תדרוי הלש םלוא ,הלוע תירוזאה החוורה
רחסמ םייק רשאכ .םירחסנה םימה ןיגב םירכומל םינוקה ןיב הרבעהה ימולשת אשונמ
ק"מלמ 157 לעו הדגב ק"מלמ 160 -כ לע הרתיו לארשיש ,2 הלבטמ תוארל ןתינ ,םימב
ינוילימ 95 -כ לכה ךסבו ,ק"מ / $ 0.29 לש םולשת תרומת השענ הז רותיו םלואו ,העוצרב
הקופתה ךרעל רלוד ינוילימ 95 םתוא תא תוושהל אוה ןוכנה לוקישה .הנשב רלוד
לוקישה - העוצרהו הדגה תניחבמ .םימ לש תומכ התוא לע רותיו ןיגב הדיספמ לארשיש
האצותכ םרגנה ,הלכלכב רופישל םירלודה ןוילימ 95 םולשת תא תוושהל אוה ןוכנה
.3 'סמ הלבטב השענ הז חותינ .םימ לש תומכ התוא תפסותמ

םימב רחס לע ססובמה ,הלועפ ףותישל רבעמ לש תלעות תולע חותינ :3 'סמ הלבט
העוצרה
הדגה
לארשי
תושי
+157
+160
-317
תאצקהב יוניש
םימה
(ק"מלמ)
+180
+108
-67
םימה ךרעב יוניש
($ ינוילימ)
-45
-47
92
וא (+) ילובקת
םימ (-) ימולשת
($ ינוילימ)
135
61
35
תלעותב יקנ יוניש
רחסהמ
($ ינוילימב)

םיאניתשלפה ןה - םימב רחס לש ומויקמ םיחיוורמ םידדצה תשולשש ,תוארל ,ןכא ,ןתינ
םימה תומכמ 20% -כ םהש ,ק"מלמ 300 -כ לע רותיו .לארשי ןהו העוצרבו הדגב
ךרעמ דבלב 4% -כ וניה הז םוכס .דבלב רלוד ינוילימ 67 לש הדירי םתועמשמ ,םיריפשה
תפסותב .לארשי דצמ תילכלכ הניחבמ ךומנה ילושה רותיווה לע הארמש המ ,םימה
תפסונה המורתה ,ךדיאמ .רלוד ינוילימ 35 -כ לש יתנש חוור רצונ רותיווה רובע םולשתה
הרוצב הריהבמ וז הדוקנ .העוצרב 80% -כו הדגב 33% -כ איה םיחטשב םימה לש
הרזעה תועמשמ תאו תושעל לארשי לעש ,תיסחי ,םועזה רותיווה תא תיטמרד
.הז רותיו לש םיאניתשלפל

:תורהבה
הבייחתה לארשי רשא ,םימה תפסות תא ללוכ וניא הז ינטשפ חותינ
םימה תפסותש ,חינהל ריבס ,ןכל .המיע םולשה םכסה תרגסמב ןדריל ריבעהל
250 -ה תוביבסב היהת אלא ,ליגרתב הלבקתנש תומכב םכתסת אל םיחטשב
.ק"מלמ
.1
.הירוסו םירצמ ,היקרוט ןוגכ ,ליגרתב וללכנ אל רוזיאב תופסונ תונידמ
.הז הרקמב תונתשהל תולוכי תואצותהש רורב
.2


.םיילוש םימל אלו םיריפש םימל קרו ךא השענ חותינה .3

,םימה יבאשמב הרושקה ,תינושארה היעבהש ,רורב ןפואב תוארל ןתינ
לוהינ) םימ תפסות אקווד ואלו ,(םישוקיב לוהינ ,ונייהד) רתוי הליעי הקולח איה
.ךוראה חווטב תונתשהל תולוכי ולא תונקסמש ,רורב .(עציהה דצ ךרד
.4תיפוסה האצקהל םורגת אל םימה יבאשמ לש הנוש תיתלחתה הקולח
,תוצקהל דציכ .ונתשי םימה ילובקתו ימולשתש ,רורב םלוא ,תונתשהל
.תילכלכ אקווד ואלו תיטפשמ הלאש וז - םימה תא ,תיתלחתה
.5:םיינשל קלחתמ בושחה חקלהש ,רמול ןתינ תאז םע דחי
םימב שמתשמה רוטקסה יכ םא ,יללכ ןפואב םיחיוורמ םידדצה לכ
.דיספמ ,תואלקחה ונייהד ,לארשיב םיילושה
.1

תא ודיספהש ,םימה ישמתשמ תא תוצפל םירשפאמ רחסה ימולשת
םיפתושמ םימזימל לצנל ןתינ ותואש ,"דיב חוור" םע ראשיהל ןיידעו ,םהיתויוכז
.'וכו
.2דומעה שארל הרזח


םוכיס .5
לע באוכ רותיו וכירצי ,תיאניתשלפה תושיל לארשי תנידמ ןיב םימקרנה ,םולשה ירדסה
,הלפתה ינקתימ תיינב לע תיפסכ האצוה וא ,לארשי תנידמ לש םימה יבאשממ קלח
קשמל תויולעב םיכורכ ולא תונורתפ לש םיגוס ינש .םיפסונ םימ תורוקמ ורצייש
אל םהש שיגרהל םידדצה ינש םילוכי וב רשא ,ירשפא ןורתפ אוה םימב רחס .ילארשיה
,וז .םימה תויוכז לש תינושארה הקולחה איה תאז השיגב תויתייעבה .םיחפוקמ ואצי
םה תוינרבוס תויושי ןיב םימכסהש ,ןייצל שי .תילכלכ אלו תיטפשמ הלאש ,ןבומכ
יפוא .אל וא ,םכסהה תא םייקל ךישמהל םאה טילחהל לוכי דצ לכ .םיירטנולוו םימכסה
םידדצה ינש ןכלו ,ספא םוכס ונניאש קחשמ לש אוה ,רמאמב גצוהש יפכ ,טקילפנוקה
20% -כ לע רותיו ידי לעש ,תוארמ רקחמה תואצות .הלועפ ףותיש רסוחמ דיספהל םילוכי
ךרעמ 5% -כ קר לארשי תנידמ הדיספמ (ןבומכ םולשת תרומת) םיריפשה םימה תומכמ
,לארשי תנידמל יוציפ איבהל לוכי םינושה םימה יכרע ןיב הז םוצע שרפה .הלצא םימ
רבודמו תויה .םיימואלניב םיפוגמ אלא ,םיאניתשלפה יפסכמ ןמומי אקווד ואל רשא
תנכס תמועל ,םישישב לטב הז םוכסש ירה ,הנשל רלוד ןוילימ 90 -כ לש םימולשתב
המ םהל ןיאש ולא םה םיאניתשלפה רשאכ ,הלועפה ףותיש רסוח לע תורמרמתהה
.דיספהל

,םיאלקחל ןוחטיב תשר תווהל לוכי ,רלוד ןוילימ 35 ךסב לארשיב רבצנש ףסכה ףדוע
םימ שדחמ ומירזי רשא ,ןיחלוק תבשה ינקתימ תיינבב הרזע וא/ו ,ןיחלש לדגל וקיספיש
תדרוה אוה לארשיב ןמתסמה ןוויכהש ,ןכ ומכ ,ןייצל שי .הנוש תוכיאב יכ םא ,םיאלקחל
ךשמהל ףונמה תויהל םילוכי עבקה ירדסה .הכו הכ ןיב ,םיריפש םימב יאלקחה שומישה
.תאז הפונת

ךומנ (ק"מ / $ 0.29) םימב רחס יאנתב לקשמה יוויש ריחמש ,רמאנו םכסנ ,ףוסבלו
לצנל שי תישארש ,ךכ לע העיבצמ תאז הדבוע .תיחכונה הלפתהה תולעמ תיתועמשמ
,תונורתפל רובעל רתוי רחואמ בלשב קרו ,םייחכונה םימה יבאשמ תא תוליעיב
.ירוזאה םימה עציה תלדגה לע םיססובמה

דומעה שארל הרזח


:תורפס

1.


Becker, N. - The Value of moving from central panning to a Market
System: Lessons from the Israeli Water Sector. Agricultural Economics,
12(1): 11-21, 1995.

2.Becker, N., N. Zeitouni and M. Shechter - Reallocting Water Reasources in the Middle East through Market Mechanisms. In Parker, D and Y
Tsor (eds.) Decentralization and coordination of water resource
management, Vluwar Academic press, .1996

3.

Feitelson, E. And M. Haddad - A Joint Management Approach for
Shared Aqifers, The H. Truman Institute, Jerusalem, Israel, 1999.

4.


Fisher, F. - The Economics of water Disote resolution, project
Evaluation and management: An Application to Middle East, Water
Resources Development. Vol. 11(4): 117-131, 1995.

5.
Glack, p. - Water in crisis. Oxford University press, 1993.

6.


Isaac, J. And Sslby - The Palestinial Water crisis - Status, Projections
and potential for Resolution. Natural Resource Forum, Vol, 20(1)
17-26, 1996.

7.


Lidholm, H., - Water and the Arab-Israeli conflict. In Ohlsson, L.
Regional case studies of water conflicts Gothenberg University:
Padrigu, 1992.

8.


Shuval, H., - Approaches to Finding An Equitable solution of water
Resources problems shared by Israelies and the palestinians over the use of Mountain Aquifer. In Baskin, G.

9.Wolf, A. - Principles for confidence - Building measures in the Jordan
River Watershed. paper presented at the International symposium on
Water Resources in the Misske East: Policy and Institutional Aspects,
university of illinoi, USA, 1993.

םימה תקפסא לש לוהינה תניחבל הדעווה לש ןובשחו ןיד - .ש ,בורוזולרא
.1997 .לארשיב
.10


.1999 ינויב 21 ,"ץראה" ."זרבה ףוטפטל םיכחמ" - .ע ,סה .11

."לארשיב םימה קשמ תרדסהל תידסומ תרגסמ" - .פ ,ןמסוז .12
.1991 ,464-440 150: ,הלכלכל ןועברה

,135-106 ץרמ ,הלכלכל ןועבירה ."םימה תשרפ" - .לטנזור 'גו .י ,ולסכ
.1999
.13


:רמאמה רבחמ תודוא
.יח לת תללכמו הפיח תטיסרבינוא ,רקב רינ ר"ד

21-14 * 1999 טסוגוא * 394 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ