ןגאב םימה קשמב חותיפ תוינכותו םימ ינזאמ
תרנכבו יליעה ןדריה
ןיילק הכימ :תאמ
.27-22 םידומע ,(1999 טסוגוא) ,394 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

מאזני מים ותוכניות פיתוח במשק המים באגן הירדן העילי ובכנרת
 :רמאמה יקלח
אובמ
1997/8 1977/8 םינשב תרנכה לש םימה ןזאמ
חותיפ תוינכות
םוכיס
תורוקמ

אובמ
ןמ אקווד ,רקחמב הבר תוניינעתה תונורחאה םינשב ררוע ןדריה ןגא לש םימה ןזאמ
בור .ןוכיתה חרזמה סנכנ וילא ,"םולשה ןדיע"ו םולשה תוחיש בקע ,יטילופואיגה טביהה
הנידמה יעדמ ,הקיטילופ ישנא םה תונושה תונידמה ןיב םימה תא "םיקלחמה"
:חתפמה ןותנ תא םירחאמ ,ללכ ךרדב ,םיקיתעמ וא ,םילבקמ הלא .תיטילופ היפרגואיגו
תונימאו ןוכדע ,קויד תייעבל םיעדומ םניא םיבר םירקמב ?הקולחל םינותנ םימ המכ
יסיסב ןותנ - תרנכל ותסינכב ןדריה לש תיתנשה הקיפסה ומכ ןותנ ,המגודל .םינותנה
םיכרעב תורפסב תונורחאה םינשב עיפומה ,םתקולח תארקל ןגאה ימ ןזאמ תכירע לכל
הנש/ק"מלמ 800 אוה הובגהו (1993 ןרוק) הנש/ק"מלמ 466 אוה םהיניב ךומנהשכ ,םינוש
.(1996) ןיילק ןד יליעה ןדריה ןגאב םינותנה קוידו תונימא תייעבב .(1994 הפטסומ)

ןהו עקרקה ישומישב ןה םיבר םייוניש תונורחאה םינשב רבע תרנכה לש תווקיהה ןגא
הפצהו שוביי ,המגודל .םגאל תסנכנה הקיפסה לע העפשה םהל שיש ,םימ ילעפמב
רוזיא רשאכ םיננע תעירז ,ןלוגה תמרב הריגא ירכס תיינב ,הלוחה לש שדחמ תיקלח
םניאש המירז ינותנב שומיש ,ןכל .דועו ,ןגאה תואלקח ,תרנכה ןגא אוה הרטמה
.םימה תקולח תעב תויועטל איבהל לוכי םינכדועמ

תורוקממ םייוושכע םינותנ לע ססובמה ,תרנכה לש ןכדועמ םימ ןזאמ גיצי הז רמאמ
:םיינושאר
.םילחנב המירזל סחיב לארשי תנידמ לש םייגולורדיה םינותנש .1
.תרנכהמ םימ תואיציל סחיב "תורוקמ" תרבח ינותנ .2

םינשה 21 לש הפוקתל ןדריה ןגאל םימ ןזאמ ךרענ הלא תורוקממ םינותנה סיסב לע
רבכ ןגאב םייחכונה עקרקה ישומיש תבירמ ויה וללה םינשה בורב .1997/8-1977/8 ןיבש
.יעקרקה ישומיש תניחבמ בצמ ותואב אצמנכ ןגאל ,אופיא ,סחייתהל ןתינו ,םימייק
ןדריה ןגאב חותיפל םיירשפא םילעפמ וגצוי יליעה ןדריה ןגאב םימה ןזאמ תרכה רחאל
.םולשה ןדיע לש םיאנתב רקיעב ,יליעה

דומעה שארל הרזח


1997/8 1977/8 םינשב תרנכה לש םימה ןזאמ

תרנכהמ תואיציה
תוביאש תאו הינגד רכס ירורחש תא ,יודיאה ינדבוא תא תוללוכ תרנכהמ תואיציה
םתוושהל ןתינש ידכ ,תיגולורדיה הנשל םיסחייתמ,1 הלבטב םיעיפומה ,םינותנה .םימה
ידי לע הבר הדימב ,םיעבקנ תושילגל סחיבו ,תוביאשל סחיב םינותנה) .המירזה ינותנל
,"םייעבט" םיעוריאמ םיפצמ ונאש יפכ ,תילמרונ "םיגלפתמ" םינותנה ןיא ןכל .םדאה
.(תועט ויהי ותגצהו ןקת תייטס לש בושיח לכ ,אוה ךכמ עמתשמהו

הנש/ק"מלמ ,תרנכהמ תואיצי :1 'סמ הלבט
תואיצי ךס
יודיא
הינגד
תוביאש
הנשה
815.50
328.00
81.50
406.00
1977/8
672.00
297.20
29.90
344.90
1978/9
760.30
275.20
102.50
382.60
1979/80
1026.30
292.60
238.30
495.40
1980/1
784.00
272.60
41.50
469.90
1981/2
775.10
276.10
26.00
473.00
1982/3
747.30
304.90
16.20
426.20
1983/4
815.40
300.90
21.80
492.70
1984/5
706.60
301.70
16.50
388.40
1985/6
656.53
250.16
13.26
392.66
1986/7
840.97
255.75
130.82
454.40
1987/8
817.94
264.35
14.28
539.31
1988/9
547.55
248.92
59.03
239.60
1989/90
435.16
265.82
6.87
162.47
1990/1
980.15
306.04
257.83
416.28
1991/2
945.02
245.23
289.01
410.78
1992/3
724.52
251.44
15.81
457.27
1993/4
717.60
237.81
90.16
389.63
1994/5
721.97
229.03
14.93
478.01
1995/6
718.64
242.13
14.88
461.63
1996/7
738.93
224.36
16.88
497.69
1997/8
759.40
270.01
71.33
418.22
עצוממ

:אוה תרנכהמ תואיציה ןזאמ יכ ,הלוע 1 הלבטמ
תוביאש
+
ירורחש
הינגד
+
יודיא
=
תואיצי
418
+
71
+
270

759

.(לגועמ) םינשה 21 -ל עצוממ םה םינותנה

,ןזאמה תכירעל הז ךרעב שומישה ינפל .תרנכה תא םיבזוע הנש/ק"מלמ 760 -כ ,עצוממב
תרנכה סלפמ .ןורחאה םויב סלפמל ןזאמה תליחת םויב סלפמה תא תוושהל שי
שרפה והז ,רטמ -212.04 היה 30.9.1998 -ב סלפמה וליאו ,רטמ -210.54 היה 1.10.1977
תליחת תמועל ,ןזאמה תפוקת ףוסב רגאמב םירסח ק"מלמ 250 -כ רמולכ ,רטמ 1.5 לש
תוסינכ ותועמשמ הז רסוח .הנש/ק"מלמ 10 -מ הלעמל עצוממב םהש ,ןזאמה תפוקת
,רבעב תורפסב ועיפוהש םיכרעל הז ןותנ תוושהל ידכ .הנש/ק"מלמ 750 -כ לש תועצוממ
40-30 -כו ,חולמה ליבומל םיחולמ םימ תייטה םרוקמש ,הנש/ק"מלמ 20 -כ ףיסוהל שי
750) ליעל אבומה רפסמהש ,ךכ .ןלוגה תמר ירגאמב הריגא חפנ הנש/ק"מלמ
.רבעב הנש/ק"מלמ -800מ הלעמלל ליבקמ (הנש/ק"מלמ

ימורדה ןדריל תרנכהמ תמרוזה םימה תומכ :רמולכ ,םיינוצרה הינגד רכס ירורחש
ןדריהמ הרישי הביאשל ןהו (ןדריה דיל םירצונל הליבטה םוקמ) תינדריה רתא תבוטל
תושילג םה הנש/ק"מלמ 50 עצוממבש ךכ ,הנש/ק"מלמ 20 -כ דע םה ,תומולא רכסב
הלעמל םהש ,ק"מלמ 1050 ושלג םינשה 21 -ב יכ איה הז ןותנ תועמשמ .תרנכהמ
יכ ,תוארל ןתינ .ק"מלמ 650 -כ אוהש ,תרנכה לש םלש ילועפת רגוא חפנמ 160%
:תואבה םינשה 21 ךותמ 8 ךלהמב ויה הינגד רכסמ םירורחש
.1994/5 ,1992/3 ,1991/2 ,1989/90 ,1987/8 ,1980/1 ,1979/80 ,1977/8

,םינכרצה תוביאש תא ןהו יצראה ליבומה תוביאש תא ןה תוללוכ תרנכהמ תוביאשה
ךא ,ק"מלמ 440-420 ליבומה באש איש תונשב ,םנמוא .םגאהמ תורישי םיבאושה
ק"מלמ 350 -כ קר איה ןזאמה תונש 21 -ל תעצוממה הביאשה יכ ,םינותנהמ לבקתמ
,הז ןותנ .תרנכהמ תורישי םיימוקמ םינכרצ ידי לע םיבאשנ ק"מלמ 70,ליבומל
.תונורחאה םינשה שמחב תרבגומה הביאשה תעפשה תא שטשטמ ,הנש 21 לש עצוממכ
םולשה םכסה זאמ תרנכהמ םימ תביאשב היילעה תא תוארל ןתינ 1 הלבט ינותנמ
.ןדריל הנש/ק"מלמ 50 -כ תמרזהו

םינותנ םה יודיאה ינותנ .תוסחייתה תבייחמ, 1 הלבטב העיפומה ,יודיאה ינותנ תרדס
ךרענ ןכמ רחאל .1983/4 תנש דע ל"התב ךרענ בושיחהו םינותנב לופיטה .םיבשוחמ
ךרענ 1990/1 תנשמ .הטיש התואב ןיידע ךא ,בושיחהו םינותנב לופיטה "תורוקמ"ב
קיסהל ידכ ןכלו ,(1993 ררמו ןילוסא) הנוש בושיח תטישב ךא ,"תורוקמ"ב בושיחה
עצוממ ,המגודל .הרדסה לכ לש שדחמ בושיח םדוק עצבל ךירצ ןמזב םייוניש לע תונקסמ
םינשה שמחל וליאו ,הנש/ק"מלמ 293.1 אוה 1981/2-1977/8 םינשה שמחל יודיאה
יוניש םנמואה .א :לואשל קר ןתינ ןאכ .הנש/ק"מלמ 236.9 אוה יודיאה 1997/8-1993/4
?ןדרי תכלממל הנש/ק"מלמ 50 וחטבוה רשאכ ןובשחב חקלנ יודיא הזיא .ב ?ימילקא

םישדוחל המירזהש רחאל .םיירהנב תיגולורדיהה הנחתב הדידמה השדוח 1978 ראוניב
21 -ל םיירהנב תומירזה עצוממ תא בשחל התע ןתינ ,הכרעוה 1977 רבמצד-רבוטקוא
וז הקיפס .הנש/ק"מלמ 184 -כ איה (2 הלבט האר) תעצוממה הקיפסה .ןזאמה תונש
תוביאש ק"מלמ 20 תוחפ ,הינגד ירורחש ק"מלמ 70) ןדריהמ ק"מלמ 70 -כ תללוכ
.ךומריהמ ק"מלמ 115 -ו (חולמה ליבומהמ ק"מלמ 20 תפסותו תומולא

םינשב ןדריה ןגאב תורחבנ תונחתב םייתנש המירז ינותנ :2 'סמ הלבט
1997/8-1977/8
םיירהנ
קקפה רשג
הדש
הימחנ
רינש
ןומרח
ןד
הנשה
230.0
574.9
486.8
166.1
136.2
312.1
1977/8
67.1
275.7
177.3
40.4
60.3
230.9
1978/9
475.9
569.4
461.5
161.9
138.3
267.0
1979/80
471.0
633.1
540.2
180.3
145.8
291.3
1980/1
117.3
380.2
267.0
70.0
84.0
278.1
1981/2
382.7
558.7
429.4
145.6
106.0
275.6
1982/3
86.0
465.7
375.4
92.4
92.0
275.7
1983/4
125.0
422.4
349.0
95.3
84.0
261.8
1984/5
41.2
290.2
343.0
60.5
64.0
207.5
1985/6
132.7
639.0
555.0
205.6
159.0
275.6
1986/7
235.8
658.8
560.0
168.0
142.0
292.0
1987/8
32.2
305.5
267.0
51.4
62.6
218.4
1988/9
29.9
214.5
183.0
36.8
52.4
159.9
1989/90
25.4
251.0
232.0
42.8
62.1
177.0
1990/1
647.0
843.0
750.0
255.0
210.0
284.0
1991/2
412.0
589.0
582.0
156.0
147.0
302.0
1992/3
50.8
380.0
305.0
74.0
81.0
257.0
1993/4
145.0
523.0
445.0
118.0
123.0
267.0
1994/5
41.5
409.0
402.0
94.0
96.0
254.0
1995/6
41.7
400.0
391.0
84.9
86.4
253.0
1996/7
76.1
467.0
439.0
86.9
108.0
269.0
1997/8
184.10
469.05
406.69
113.70
106.67
257.56
עצוממ
לארשיל יגולורדיהה ןותנשה ינותנ :רוקמ

רחאל ןדריה קיפאל ךומריהמ םימרוזה ,הנש/ק"מלמ 115 -כ לש ןאכ בשוחמה ןותנל
ידי לע םילצונמה ,ךומרי ימ הנש/ק"מלמ 40-20 ףיסוהל ןתינ ,ןדריו הירוס ידי לע לוצינה
.תרנכל םיירהנ רגאממ ךומרי ימ תמרזהב ןהו ,ךומריהמ תורישי היקשהב לארשי

(1995) רלסק .(1992 רפוס) הנש/ק"מלמ 475 -כ איה ,תורפסב העיפומה ,ךומריה תקיפס
היטהה תקיפס ללוכ אל ,הקיפסה יכ אצמו הנש 68 לש הפוקתל ךומריב תוקיפס רזחיש
הקיפסה ךומריה הלעמב הכירצה תבחרה רחאלו ,הנש/ק"מלמ 445 התיה ,רו'עה תלעתל
.הנש/ק"מלמ 285 איה היסדעב היוזחה

תרנכל תוסינכה
ייונישב תובשחתה רחאל ,תואיציה ךסל הווש תויהל בייח תרנכל םימה תוסינכ ךס
.הנש/ק"מלמ 750 אוה םינשה 21 -ל עצוממה תוסינכה ךס ןכל ,ןזאמה תפוקתב רגואה

עצוממ .ןדריה ןגאב תוירקיע תונחתב םייתנשה המירזה ינותנ תא הגיצמ 2 הלבט
המירזה יכ ,תוארל ןתינ .הנש/ק"מלמ 470 אוה ןזאמה תפוקתל קקפה רשגב תומירזה
המירזה .הנש/ק"מלמ 477 איה ןזאמה תפוקתל ןומרחו (ינבצח) רינש ,ןד לש תפתושמה
406 קר איה ,ןומרחו ינבצח ,ןד לש םשגפמ רחאל ,הימחנ הדש תנחתב הדודמה
קמעב ףסונה םימה חפנל הלוחה קמעב הכירצה הוותשת בוריקבש ךכ ,הנש/ק"מלמ
קמע ילוש תוניעמ ידי לע ןכו ,דועו םיברוע ,ןויע ,רוצח ,ןושיד :םילחנ תסינכ ידי לע הלוחה
ילבוי לש תפתושמה הקיפסל המוד הלוחה קמע םורדב קקפה רשג תקיפס ןכלו ,הלוחה
.ןדריה

הקיפסה ינותנל תדחוימ בל תמושת תתל שי יכ ,הארמ 2 הלבטבש םינותנה תרדסב ןויע
,הנש/ק"מלמ 184 אוה הפוקתה לכל עצוממה .םיירהנ תנחתב ןותחתה ןדריב תיתנשה
.הנש/ק"מלמ 213 אוה עצוממה 1987/8-1978/9 רושעב יכ ,הארנ הפוקתה תקולחב ךא
וז הלודג הדיריל .הנש/ק"מלמ 150 קר אוה עצוממה 1997/8-1988/9 רושעב ,תאז תמועל
םולשה םכסה תמיתחו ,1990-1988 תוחיחצה םינשה שולש רוזחמ :תוירקיע תוביס יתש
,(30%) םינש ששב קר .הנש/ק"מלמ 50 -מ הלעמל ןדריה ןגאמ ובאשנ ויתובקעב ,ןדרי םע
181) עצוממהו ;עצוממהמ ההובג תיתנשה הקיפסה התיה ,םינשה םירשע ללכמ
,ןבומכו .(הנש/ק"מלמ 101) ןויצחהמ הברהב הובג (1977/8 תנש ללוכ אל ,הנש/ק"מלמ
?ןונכת יכרוצל ונתוא תרשל ךירצ ךרע הזיאו ?עצוממה תועמשמ לש הלאשה

תונורחאה םינשה 20 -ל םיינייפוא םיכרע ,תרנכל םימה תורוקמ :3 'סמ הלבט
(הנש/ק"מלמ)
חפנ
רוקמה
470
קקפה רשג תומירז
65
תרנכה לע רישי םשג
45
תרנכל םימרוזה םיחולמ תוניעמ
85
תרנכל םימרוזה ןלוגה תמר ילחנ
(םירגאמה תסיפת רחאל)
45
םיריפש םוהת ימ תעיבנ
20
תרנכל ךומרי ימ תיטה
10
תרנכ ברעמ
10
(תרנכל קקפה רשג ןיב) תרנכה דרומ ימ
750
תפוקתב תרנכל םימה תוסינכ לכ ךס
ןזאמה

ןדריה ןגאב םימ תואצקה
,ןאש תיב ,ןותחת לילג ,ןוילע לילג) ןדריה ןגא ימוחתב תילארשיה םימה תובצקה לכ ךס
לע ןדריה ןגא ימ לוצינ ללכ תא לבקל ידכ .(1996 ןיילק) הנש/ק"מלמ 440 -כ אוה (עובלג
,אוה לארשי ידי לע לוצינה ךס .יצראה ליבומל תוביאשה תא םג ףיסוהל שי ,לארשי ידי
"ופסונ" וז תומכ ךותמ הנש/ק"מלמ 100 -כ יכ ,רוכזל שי .הנש/ק"מלמ 800 -ל בורק ,ןכל
.םגאהמ יודיא תעינמו הלוחה שוביי בקע םימה קשמל

ולוכ ןגאה ןזאמ
.חלמה םיל ותסינכל דע ,תווקיהה ןגא ללכל ,ברוקמה הכירצה ןזאמ תא םכסל ןתינ
םלגה ינותנ .ןדריה קיפא לע הליעפ תיגולורדיה הנחת ןיא המורד םיירהנ תנחתמ יכ ,ןייצנ
רצותה ךותמ ברוקמה ןובשחה תא ךורעל שי ןכלו ,םינימז םניא םירוסהו םינדריה לש
.חלמה םיב סלפמה תדירי בצק רמולכ ,דדמנו חטשב הארנה ,יפוסה

ןדריה לש (םדאה ידי לע תווקיהה ןגא הלעמב םימב שומיש אלל) "תיעבטה" הקיפסה
1,100 -ל (1982) ןילד ידי לעו ,הנש/ק"מלמ 1,360 -ל (1988) קילס ידי לע הבשוח
1,250 אוה ,בושיחל סיסבכ ןאכ רחבנש ,הלא םיכרע ינש ןיב ברוקמ ךרע .הנש/ק"מלמ
.הנש/ק"מלמ

הבר הדימב םימאותה) םינומשה תונשב חלמה םי סלפמ לש הגיסנה בצק בושיח ךותמ
םיל ןדריה לש תיתנשה הקיפסה יכ ,אצמנ (1990 ןיילק ,הז רמאמב ןזאמה תונש תא
םיבשומ םימ םה הנש/ק"מלמ 100,םכותמ .הנש/ק"מלמ 250-220 -כ איה חלמה
לע הנש/ק"מלמ 700-600 לש הכירצ ךותמ םיבשומ םימ 15% -כ אוה הז ךרע .תואלקחמ
.ןורמושו הדוהי יבשותו תרנכה דרומב לארשי ,ןדרי ,הירוס ידי

,ןדריה ןגא ימ תקולח ירה ,העובק תראשנ התיה "תיעבטה" הקיפסה יכ חיננו הדימב
:איה ,הלעמב םתכירצ אלל ,חלמה םיל םימרוז ויהש
הנש/ק"מלמ

700
לארשיב הכירצ
120
(םיבשומ םימ אלל) חלמה םיל תומירז
300-250
(הכרעה) ןדריב הכירצ
180-130
(הכרעה) הירוסב הכירצ

הכירצ תללוכ ןדריב הכירצה .ןאש תיב קמעב םיחילמ םימ םג תללוכ לארשיב הכירצה
.ךומריה ילבוימ איה הירוסב הכירצה .ןדריה חרזמ ילחנ ראשמ הכירצו ךומריהמ

דומעה שארל הרזח


חותיפ תוינכות
תווקיהה ןגאב םיירשפא םימ ילעפמ תגצהל סיסבה איה תרנכה לש םימה ןזאמ תכירע
יקלח םולש לש בצמב ןהו ,(לארשיו ןדרי ,הירוס ,ןונבל) אלמ םולש לש בצמב תרנכה לש
םילעפמ תיקלח לצנל תולוכיה תוינכות ןלוכ ,וגצויש חותיפה תוינכות .(ןדרי ,לארשי)
.חטשב רבכ םימייקה

תרנכ ףקוע
ןויערה הלעוה 1988 תנשב .תובר םינש םינוידה ןחלוש לע אצמנ תרנכ ףקוע לש ןויערה
,זאד םימה ביצנ םג םיביגמה ןיב .(1988 ןיילק) םינוש םימ ישנא לש תובוגת ףוריצב בוש
תורישה ידי לע תכמתנ (תרנכ ףקוע) "היטהה תינכת" יכ ,בתוכה ,ישי חמצ רמ
ידי לע הבתכנ תעדה תווח .היטהה תינכות לע תילילש תעד תווח הגצוה זאמ .יגולורדיהה
,(57 'מע ,םש) תונקסמה ךותמ .(1990 ,'חאו ירהז) תרנכה רקחל הנחתה ישנא לש תווצ
ביבס םינכרצל םימה תוכיאב הערהה ,ליבומה ימ תוכיאב היופצה הערהה רואל"
תמרב בשחתהבו ,תרנכה יבגל תויוזחה תוילילשה תומגמה רואל רקיעבו ,תרנכה
ידיחיה םיקותמה םימה םגא לש היגולוקאה לע ןהיתועפשה יבגל תמייקה תואדווה-יא
."תרנכ ףקוע טקיורפ תא עצבל ןיא ונתעדל ,הנידמב

.ר"ויכ הירוצ .ק תא ללכו ,ח"ודה תקידבל םקוהש ,תווצה ידי לע התחדנ וז תעד תווח
בתכמ ךותמ .ןוהבר .מו ןיבור .ה ,ןמפייג .י ,יבצ ןב .א ,ךלמינבא .י :ויה הדעווה ירבח
:הדעווה ירבח
זוכיר לע "תרנכ ףקוע" לש היופצה העפשהה יבגל ח"ודה תכרעה לע תקלוח הדעווה .2"
."יצראה ליבומה ימ תוכיא לעו םגאב ןחרזה

לע ףקועה תעפשה היהת המ תואדווב עובקל ןתינ אל ,ח"ודב ושגוהש ,םיאצממה יפל .3"
וצילמה וז תואדו-יא עקר לע .ליבומה ימ תוכיא לעו תוצא לש הסמויב לע ,ןחרזה זוכיר
רשפאמ אל יחכונה עדיה רסוחש ,הרובס הדעווה .טקיורפה תא לוספל ח"ודה ירבחמ
ח"ודה םוכיסב הדעווה האור אל ךכיפל .ותליספ לע וא טקיורפה עוציב לע ץילמהל
".ותוא תלבקמ אלו ,תססובמ הצלמה

,הנש/ק"מלמ 50 -כ ,תרנכהמ םימ תושילג ינדבוא םצמצל תורשפאה קר יכ ,הארנ
.ףקועה תמקה תא הקידצמ ,ףוחה רושימל רתוי הבוט תוכיאב םימ תמרזהו

,םויכ תרנכה זוכיר אוהש ,רולכ 'למ 220 לש זוכירב הנש/ק"מלמ 350 תביאש יכ ,ןייצל שי
,תרנכל ןדריה תסינכ ינפל ןדריה ימ זוכיר אוהש ,רולכ 'למ 20 -מ תוחפ לש זוכירב אלו
רקס .יצראה ליבומה ךרד ףוחה רושימל חלמ תונוט 70,000 לש תפדוע המרזהל םיאיבמ
הנשל רולכ 'למ 2-1 לש תעצוממ היילע הארמ ףוחה רושימב םוהתה ימ תוכיא לש
400 -כ איה ףוחה רפיווקאמ הביאשה .(תוביצנה ח"וד) ףוחה רושימ רפיווקאב
קר איה הנשב ףוחה רושימב תבאשנה חלמה תומכ תיילעש ךכ ,(םש) הנש/ק"מלמ
ימ ידי לע תאבומה תפדועה חלמה תומכמ זוחאכ קר ןהש ,הנשב חלמ תונוט 800-400
רפיווקא ימב םיחלמה זוכירב הבר היילעל םייופצ ונא תואבה םינשבש ,ךכ .ליבומה
.יצראה ליבומה ימ תמורת בקע ףוחה

'א הבואש היגרנא
הנש/ק"מלמ 350 -כ םויכ תובאושה ,ליבומה תובאשמ ירה ,תרנכ ףקוע םקויו הדימב
.הנש/ק"מלמ 200 -כ קר בואשל ושרדיי ,איש תנשב הנש/ק"מלמ 440 ףא ובאשו - עצוממב
תיינבל לצנל ןתינ ,תרנכה יפוח לע רבכ תומייקה תובאשמב ןומטה ,תלוכיה ףדוע תא
הדיריו היילע לש בצקב טעמכ תרנכל רשקהב דרויו הלועה ןויער - הבואש היגרנא לעפמ
תמקה לש לודג ביכרמ ,ןבומכ ,שי הזכ לעפמ לש המקהה ילוקישב .םלועב קלדה יריחמב
הביאשל היונבו תמייק רבכ הביאשה תנחת ,ןאכ גצומה הרקמב ךא ,הביאש תנחת
(דחוימב לודג רגאמ אלו) הריגאה קלח קר אוה שרדנה לכ .לוז ףירעתב הלילה תועשב
.הניברוטהו

םיחולמ תוניעמ ימ תקתמה
ןדריל תורישי םיחולמ תוניעמ ימ הנש/ק"מלמ 20 -כ חולמה ליבומה םירזמ םויכ
,(1983 יבצ ןב ,דילאונב) םיפסונ תוניעמ לש הסיפת ידי לע וז תומכ תולעהל ןתינ .ןותחתה
.תרנכ ףקוע תיינב בקע החלמהמ םיששוחל ,תרנכה ימ תא ביטיהל םג ךכ ידי לעו
שי ךא .םי ימ לש םתוחילממ דחא לדוג רדסב הכומנ הלאה תוניעמה ימ לש םתוחילמ
הניעב תראשנ חלמ הנש/תונוט 60,000 -כ לש קוליסל יתביבס ןורתפ לש היעבה יכ ,רוכזל
?דציכו ?ןאל .(םיחולמ תוניעמ תסיפתב הלדגה אלל)

ךומריה ימל רגאמכ תרנכה
ינותנ .ךומריה תומירז תא לצנל ידכ םירכס תיינב לע רבודמ ןדרי םע תוחישה תרגסמב
,ךכ .הנש/ק"מלמ 130 -כ איה ךומריב תלצונמ יתלבה המירזה יכ םיארמ םיירהנב הנחתה
חפנ ;תרנכ ףקועל םרזויש חפנל ,רתוי וא תוחפ ,הווש ,תונביהל ךירצש ,םוגיאה חפנש
תא םירזהל ןתינ ,ךומריה לע םירקי םירכס םיקהל םוקמב ,ןכל .תרנכב "הנפתמ" הזכ
םיירהנ רכסמ םימ םירזמה ,רוניצ .ןדריל םמירזהל ץיקבו ,תרנכל ףרוחב ךומריה ימ
וכרדו ,(רוניצ ןכמ רחאלו ,ספאה תלעתב ךרדה לש ןושארה הקלח) םייק רבכ ,תרנכל
רוניצב תיברמה המרזהה תלוכי תא בשחל ןתינ .הנש/ק"מלמ 20 -כ לארשי המירזמ
דצב "ודיספי" ,םניחב הריגא חפנ וחיוורי דחא דצמש ,םינדריה .ותבחרה וא ,םייקה
הרואכל ןתייש ,ילארשי "דספה" םג ומכ ,ךומריה ימ לע תטלחומה הטילשה תא ינשה
אלל םג ןכתית וז הריגא .אלמ םולש לש הרקמב םינד ונא ךא ;תרנכב תינדרי "תוחכונ"
תדרוה ידי לע תרנכה לש ילועפתה רגואה חפנ תאלעה ידי לע אלא ,תרנכ ףקועל רשק
.םומינימה סלפמ

סלפמ תדרוה
תמכתסמ ,תינוצרה המרזהל רבעמ ,תרנכהמ םימ תשילג יכ ,הארמ תרנכה לש ןזאמה
התיה וליא יכ ,רורב .תרנכ סלפמב מ"ס 30 -כל הווש וז תומכ .הנש/ק"מלמ 50 -כב
קלח ,קוחב עובקה ,רטמ -213 סלפמל תחתמ תדרל תרשפאמ םיסלפמה תוינידמ
תרנכה תוחילמב הנמתסנש ,היילעה יכ ,רוכזל שי .םצמטצמ וא ענמנ היה תושילגהמ
תמרזה בקע רקיעב התיה ,רטמ -213 -ל םיבורקה םיכרעל תרנכה סלפמ דרי ןהב םינשב
תדרוהש ששחה .םיסלפמ רומשל תנמ לע ,חולמה ליבומל אלו ,תרנכל םיחולמ תוניעמ ימ
תלדגהל איבת סלפמה תדרוה .שחרתה אל םיחלמ תעיבנב ההובג היילע םורגת םיסלפמ
.תרנכה לש ילועפתה רגואה

'ב הבואש היגרנא
,הבואש היגרנא ידי לע תירטקלאורדיה חוכ תנחת תיינבל תורשפא לע בתכנ ובש רתא
הביאש ,תרמוא תאז .רטמ 550 -כ אוה קוצמה הבוג ,הז םוקמב .ןואה יקוצמ רתא אוה
.350 לש הבוגל דע 'מ -200 לש הבוגמ תרנכ ימ לש

הרקמב וא ,םירוסל ןלוגה תמר תרזחה לש הרקמב - הירוס םע הלועפ ףותיש לש בצמב
דקפתמ וניאו ןלוגה תמרב רבועה ,טפנה רוניצ וק תא לצנל ןתינ - תילארשי תונוביר לש
הבוגב רוניצה רבוע ודילש ,סאינבה ןיעממ םימ וב םירזהל ידכ ,1982 זאמ טפנ תמרזהל
לכ ךס .רטמ 650,רוניצה ךרואל ההובגה הדוקנל דע םימה תא בואשל ;רטמ 300 -כ לש
תא םיקהלו ןואה יקוצמל היצטיברגב םימה תא םירזהל זאו ,רטמ 350 הביאשה הבוג
היגרנא לעפמ תוינכותב ,ללכ ךרדב .תרנכב םימ עורגל ילבמ ,הבואשה היגרנאה טקיורפ
איה םתלעפהו םימה תביאש ןכש ,תורוניצב ךוכיח ינדבוא בקע היגרנא ןדבוא שי הבואש
הזכ לעפמל .550 קוצמה הבוגו 'מ 350 לש איה הביאשה ,ןודנה הרקמב .הבוג ותואב
,קקפה רשגב ק"מלמ 470 -כ לש תיתנש הקיפס ךותמ ןכש ,ןדריה קיפא לע העפשה היהת
.סאינבה ןיעמ ימ םה ק"מלמ 70

ינאטיל ימ
ירטקלאורדיהה לעפמה רשאכ ,הנש/ק"מלמ 150 -כ איה םיל ינטילב תמרוזה הקיפסה
תוצרא ןיב הלועפ ףותיש לש הרקמב .תבשומ לעפמה רשאכ - ךכמ רתויו ,לעופ ינונבלה
םילחנה תא רבועו ינטילה תא רבועה ,טפנה רוניצ וק לש ומויק תא לצנל ןתינ ןדריה ןגא
םמירזהלו ,םייקה רוניצל ינטיל ימ בואשלו ,(ןומרח וא ,ןויע וא ינבצח) ןדריה ןגא ןופצב
םימה תשרפל ץוחמ םהש תורוקממ הנש/ק"מלמ 150 דע חיוורי תרנכה ןגא .ןדריה ןגאל
.ןדריה ןגא לש

דומעה שארל הרזח


םוכיס
ןכיתה םיל תולצונמ אלה תומירזה תא םצמצל לוכי תונידמה ןיב םימכסהו הלועפ ףותיש
איבהל לוכי ףותיש .(חלמה םי סלפמ תדירי תא ריבגי ןבומכש ,רבד) חלמה םילו (ינטיל)
חותיפל איבהל לוכי ףותיש .ןגאב םימייקה ילועפתה םוגיאה יחפנ לש רתוי בוט לוצינל
םימה לש ףסונ יקלח לוצינל איבהל לוכי ףותיש .תירטקלאורדיה היגרנא תריציל םילעפמ
וא ,ןדריה דרומב תואלקחל םשומישו ,אלמ וא ,יקלח רוהיט ידי לע לשמל ,םיבשומה
.הלוכ תיצראה תכרעמל תקפוסמה ,םימה תוכיא רופישל םג ומכ ,תורייתל

דומעה שארל הרזח


תורוקמ

הדידמל השדח הטיש םושיי - תרנכהמ תודאתה - 1993 .י ררמ ,.ש ןילוסא
בחרמב התונתשה תכרעהל ידמימ-וד יגולורואטמוזמ לדומו הרישי תיתדוקנ
.2 'סמ 2 ךרכ לארשיב היגולורואטמ ,םגאה
.1תוחילמ לע ןוילעה ןדריה תייטה לש העפשהה - 1983 ,.א יבצ ןב ,.ס דילאונב
רבשממ תבייחתמה ,תיגולורדיהה תוליעפה :אשונב םיסנכ ינש םוכיס .תרנכה
.חותיפלו רקחמל תימואלה הצעומה ,חותיפהו עדמה דרשמ .היגרנאה
.2תולועפה - תואצרה תרבוח .חלמה םיל םייופצ תונופטש תכרעה - 1982 ,.י ןילד
הדעווה - חותיפהו עדמה דרשמ .היגרנאה רבשממ תובייחתמה תויגולורדיהה
הביטחה ,הקיסיפואיגו היזדואיגל תילארשיה הרבחהו ,היגולורדיהל תילארשיה
.היגולורדיהל
.3
לש תויוזח תועפשה - 1990 ,.מ רטכילש ,.ט ןמרב ,.ע ירשנ ,.מ ןפג ,.ת ירהז
רקחל הדבעמה .יצראה ליבומה ימו תרנכה ימ תוכיא לע תרנכ ףקוע טקיורפ
.םימגאו םימי רקחל הרבחה ,תרנכה
.4.דבוע םע תאצוה .שא לש תורהנ - 1992 ,.א רפוס .5

.26-25 היפרגואיגב םיקפוא .ןותחתה ןדריה - 1988 ,.ד קילס .6

תרניכה ןופצב םיקיקלח לש הקימנידו היצטנמידס יבצק - 1993 ,.נ ןרוק
.הפיח תטיסרבינוא ,היפרגואיגל גוחה ,M..A תדובע .הזכרמבו
.7


בושחל ךרוצ ןיא םנמואה ,רוד תונש רחאל יצראה ליבומה - 1988 ,.מ ןיילק
.26-25 היפרגואיגב םיקפוא ?שדחמ
.8


.םינותנ לש תונימאו קויד ,תורוקמ - ןדריה לש םימה ןזאמ - 1996 ,.מ ןיילק
.45-44 היפרגואיגב םיקפוא
.9


.יגולורדיה חותינ .הייסדעב רכס תועצמאב ךומריה ימ לוצינ - 1995 ,.א רלסק
.הפיח .ןויעל הטויט
.10


- 1994 יגולורדיהה תורישה ,םימה תוביצנ - תואלקחה דרשמ ,לארשי תנידמ
.יאמ ,םילשורי .1993 ויתס דע לארשיב םוהתה ימ תורוקמ בצמו לוצינ תוחתפתה
.11


םינותנש - יגולורדיהה תורישה ,םימה תוביצנ - תואלקחה דרשמ ,לארשי תנידמ
.םיגולורדיה
.12


13.

Kiein M. 1990 - Dead sea level changes. Israel Journal of Earth
Sciences. Vo. .39

14.Mustafa I. 1994 - The Arab-Israeli conflict over water resources. Isaac J & Shuval H (Ed.) - Water and peace in the Middle East Proc. Of the first Israeli-Palestinian international academic conference on water.
Zurich, Switzerland .10-13.12.1992 Elsevier.

:רמאמה רבחמ תודוא
.הפיח תטיסרבינוא ,היפרגואיגל גוחה - ןיילק הכימ

27-22 * 1999 טסוגוא * 394 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©
הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ