חרזמב םולשו םימ - ותירחא וא "ןודמ תישאר"
ןוכיתה
רהז ןורהא :תאמ
.45, 31-30 םידומע ,(1999 טסוגוא) ,394 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

"ראשית מדון" או אחריותו - מים ושלום במזרח התיכון
:רמאמה יקלח
ןוכיתה חרזמב םימה תורוקמ תונימז
יברע-ילארשיה טקילפנוקהו םימה
הביבסה תוכיאו םימ
םולשל םימ

םדאב םכחה .ןוכיתה חרזמב תקולחמ עלס םימה םיווהמ ,התע ןכ זאכ
ןודמ תישאר םימ רטופ" :הלא ןיעמ םיכוסכס ןורתפל ינרתו ןורקיע עיצה
,הפוקתל םיאתה הז ןורקיע .(14 ,ז"י ,ילשמ) "שוטנ בירה עלגתה ינפלו
לארשי .םיעור ןיב ביר ץרפ רשאכ ,תרחא ראב רופחל היה ןתינ הב
ולוצינו םימ רוקמ לכ לע קבאמ הרקיעש ,תילכתב הנוש תוינידמ הצמיא
.היתונכש םע יולג תומיע לש ןוכיסה ריחמב ףא ,יברמה


ןוכיתה חרזמב םימה תורוקמ תונימז
דע 10% -כב ןוטקל יושע ףאו - לדג אל ןוכיתה חרזמב םימה עציהש דועב
שוקיבהש ירה - םיימלוע םילקא ייונישמ האצותכ ,האבה האמה עצמא
תמרב היילעהו ץאומה רויעה ,יעבטה יובירהמ האצותכ לדגו ךלוה םימל
.םייחה

רומא יתיישעתה רזגמבו יתיבה רזגמב םימה תכירצב לודיגה ,הרואכל
,הנימזה םימה תומכ תנטקהמ האצותכ ןיחלשה יחטש תא םצמצל
יחטש רכינ ןפואב ובחרתה לעופב םלוא ,יאלקחה רזגמה תושרל תדמועה
ףקיהל ,םירצמבו לארשיב טעמל ,ןוכיתה חרזמה תונידמ לכב ןיחלשה
.םינימזה םימה תורוקמל רבעמ לא גרוחה

ןתינ ןתוא ,ןוכיתה חרזמה תונידמ ןיב םימה תקולחב ןויוויש-יא םייק
:תוצובק שולשל קלחל
,ןדרי :םימ-יבאשמב תוינעה ,תונידמ תונמנ הנושארה הצובקה לע
אוה םימב רוסחמה ןדריב .ץרפמה תונידמו תידועסה ברע ,לארשי
לבקמ םהמ דחא לכש ,םירוזאל תקלוחמ ןומע תבר ;רתויב רומחה
.דבלב עובשב דחא םוי ךשמב םימ תבצקה

לדלדמה ,רתי לוצינ ידי לע רקיעב הלש םימה תקוצמ תא תרתופ לארשי
.םלצנל תלוכיה ךשמה תא ןכסמה ןפואב םימה תורוקמ תא

יתלב) םייליסופ םוהת ימ ירגאמ תולצנמ ץרפמה תונידמו תידועסה ברע
.םיחולמו םיחילמ םימ תוליפתמו (םישדחתמ

לוצינמ עבונה ,רוסחמ םייק ןהב ,תונידמ תונמנ היינשה הצובקה לע
.קאריעו הירוס ,םירצמ :םימה תורוקמ לש לשוכ לוהינמו ינזבזב
שומיש ,היטרקוריב תונרמש םה הז בצמל םיירקיעה םימרוגכ
לש םייליעה םימה תורוקמ .םייטילופ םימרוגו תורגפמ תויגולונכטב
ץוחמ םיאצמנ - סטנורואהו לקדיחה ,תרפה ,סולינה - הלא תונידמ
תויומכב תועגופ הלעמב תונידמה לש חותיפ תוינכתו ,ןהיתולובגל
.ןהילא תועיגמה ,םימה תויוכיאבו

הצובקל תוכיישה ,ןונבלו היקרוט ןה םימ יפדועמ תונהנה תונידמה
.תישילשה

דומעה שארל הרזח


יברע-ילארשיה טקילפנוקהו םימה
ןדריה ינגאב ,רקיעב ,םויכ דקמתמ היתונכשל לארשי ןיב ךוסכסה
םע) ןורמושה חרזמ-ןופצ רפיווקאו רהה רפיווקאבו (הירוס םע) ךומריהו
,םולש םכסה לע ומתח לארשיו ןדריש רחאל ,תאז .(תיאניתשלפה תושרה
.תונידמה יתש ןיב ךומריהו ןדריה ימ תקולח ןפוא עבקנ ותרגסמב

םה םהמ ןוילימ 5.5-כש ,םיבשות ןוילימ 8-כ ןדריל ברעממ םייח ,םויכ
2-כ איה ,םתושרל תדמועה ,םימה תומכ .םיאניתשלפ ראשהו םילארשי
םיבשות ןוילימ 18-כ חטש ותואב ויחי 2040 תנשב .הנשל ק"מ דראילימ
4-כ היהת ,וקקדזי הל ,םימה תומכ .םילארשי ויהי ןוילימ 12-כ םכותמ
,םימ תורוקמ לע רתוול לארשי ץלאת ,ךכ חכונל .הנשל ק"מ דראילימ
.היתונכש ןיבל הניב םולש רדסה תרגסמב ,התושרב םויכ םיאצמנה

בורבו) ןדריל ברעממ םימב רוסחמה תייעב ןורתפל הדיחיה ךרדה
תירקיעה היגולונכטה .תמייקה הגועה תלדגה הניה ,(ת"הזמה תונידמ
ברע .םימ תלפתה הניה ,היעבה תא רותפל תלגוסמה ,םויכ העודיה
,הלש הייתשה יממ תיצחממ הלעמל םויכ הליפתמ ,לשמל ,תידועסה
.רכינ ןפואב הלפתהה תויולע תא ליזומה ,יעבט זגב הז ךרוצל תשמתשמו

ךופהל היושע ,םויכ רבכ תנמתסמה ,הלפתהה תויולעב תיתועמשמ הדירי
ןוכיתה םיה ףוחל תנכושה ,היסולכואל רתויב תכשומל וז היצפוא
,רוזיאה עפושמ הב ,שמשה תייגרנא לוצינ .הזע תעוצרבו לארשיב
לש תפסונ תיתועמשמ הלזוהב ךרד תצירפ תווהל היושע ,םימ תלפתהל
.הלפתהה תויולע

םיילכלכ םילוקיש ךותמ הלפתהה ןדיעל סנכיהל הרחא לארשי
םילולע ,ואובי הלילח םא ,םירחאו ןורחאה ןוחשה ףרוחה :תואר-ירצק
םילדלודמה םימה תורוקמ לש ךיפה יתלבה םמוהיז תא םורגל
םי ימ תלפתה תלוכי תיינבש ,הדבועב בשחתהב .אליממ םימהוזמהו
םימה קשמל ישחומ ןוכיסב רבודמ ,םינש רפסמ ךשמיהל היושע
.ילארשיה

ידי לע לארשי לש ףוחה תייסולכוא רובע םימה תלפתה תויולע יוסיכ
ומרזוי הלא םימ .ןדרי רובע תרנכהמ םימ ררחשל לארשיל רשפאת ןדרי
הלוזה ךרדה יהוז .ןאמעל ובאשיי םשמו ,ןירמינ-תנושל רו'עה תלעת ךרד
.ןדרי לש םימה תייעב ןורתפל רתויב

תונידממ םימ אוביי ידי לע םג ןכתית םימה תורוקמ עציה תלדגה
תכלוה וז היצפוא םלוא ,היקרוט ומכ ,םימ תורוקמב תועפושמה ,רוזיאה
לשבו רתי-שומיש לשב ,םימה תורוקמ עציה תנטקה חכונ תמתתסמו
םימרוגו תיטילופ תוביצי-יא .הלא תורוקמ לש לדגו ךלוהה םמוהיז
.וז היצפוא לש הכרעמ םה ףא םיטיעממ םייסדנהו םיילכלכ

תמרות ,םימה עציה תא הלידגמ איה :תונורתי רפסמ םיכפש תבשהל
,חיר ידרטמו תולחמ ,םוהת ימ םוהיז ומכ ,תויתביבס תויעב ןורתפל
ק"מ תבשה תולע) תורחא תופולחל האוושהב ,יתועמשמ ןפואב הלוזו
םירצוימה ,םיכפשהמ ןטק קלח קר .(םי ימ תלפתהמ שילשכ איה םיכפש
תייקשהל םלוצינ תא תרשפאמה ,התואנ המרל םירהוטמ ,ןוכיתה חרזמב
ןוכיתה חרזמב םילחנהו תורהנה בור .םייאלקחה םילודיגה יגוס לכ
הרקמב םג .םייתיישעתו םייתיב םיכפש לש תורכינ תויומכב םימהוזמ
תיתועמשמ ךרד תצירפ שמשה תייגרנא תרזעב םיכפש רוהיט הווהי ,הז
.םיריחמ תלזוהל

םא קר רשפאתי ,היהי םא ,יאלקחה רזגמל םימ תאצקהב רכינ ץוציק
לכ םיבוג ןיא ןוכיתה חרזמה תונידמ בורב .ילכלכ ךרע היהי םימל
םא ,ץוציק ."לאה תתמ" יהוזש םושמ ,םימב שומישה רובע םולשת
שומישה תבחרהב ,םיקשומה םיחטשה לש םלדוג םוצמצב הוולי ,היהי
תולכלכב םיינבמ םייונישבו םימב שומישה לועייב ,היקשהל םיחלוקב
תעל ,הניה לארשי .ןיחלש תואלקחב תולתה תתחפהל ,רוזיאה תונידמ
תאצקה תא יתועמשמ ןפואב הצציקש ,ת"הזמב הדיחיה הנידמה ,התע
.יאלקחה רזגמל םימה

לוהינ .םימ לש תורכינ תויומכ ךוסחל יושע םימה תורוקמ לש ןוכנ לוהינ
םיעפושמה םירפיווקאמ םימ לש תרקובמ הקפה ,לשמל ,ושוריפ ןוכנ
.םילדלודמ םירפיווקאל ,תויואיג ימ ומכ ,םינימז םימ תרדחהו ,םימב
םירגאממ תודאתהה םוצמצ איה םימה תורוקמ רומישל תפסונ ךרד
.ירקחמ בלשב ןיידע אצמנ הז אשונ .םייליע

שומישה .הז ינויח באשמב רכינ ןוכסיח רשפאמ םימב שומישה לועיי
תוטישמ עבונ ,לארשי טעמל ,ןוכיתה חרזמב תונידמה לכב םימב ינזבזבה
הקוזחתה תמר םג .הפצהב היקשהו תורופח תולעתב םימה תכלוה
תכרעמב .םילודגה םימה ידוביאל תמרות היקשה תוכרעמ לש הדוריה
יממ תיצחמכ ,םירצמב דוביאל םיכלוה דבלב םימה תכלוה תולעת
תויתרוסמ ,תוינוגריא ,תוילוהינ תולבגמ .סולינהמ םיבאשנה ,היקשהה
הנידמה הניה לארשי תנידמ .וז המגמל ןה ףא תומרות תויתרבחו
,תוינרדומ םימ תוכרעמ ןה היקשהה תוכרעמ לכ הב ,ת"הזמב הדיחיה
.םיבר םימ תוכסוחה

לע ,םימב תורישעה ,תוינע תונידמב תועקרק דוביע איה תפסונ תורשפא
תועקרק הדביע תידועסה ברע .םימ יבאשמב תוינעה ,תורישע תונידמ ידי
.ןאדוסל האצייש טפנ תרומת ןתרצות תא האבייו ןאדוסב

דומעה שארל הרזח


הביבסה תוכיאו םימ
רתויב הברה תובישחה תעדונ ,הביבסה תוכיאו םימ ,םיאשונ ינשל
הלולע דחא דצ לש הלועפש םושמ ;םיחטשל לארשי ןיב םירשקה גראמב
הלולע הלא םיאשונל םיידוסי תונורתפ תאיצמ יא .ינשה דצה לע עיפשהל
.םולשה תוביצי תא ןכסל

םייונישה אשונ וניה תיתביבס הניחבמ הנוילע תובישח לעב אשונ
ת"הזמב םימה עציה לולע ,תוכרעה יפל :םיימלועה םיימילקאה
םיירשפא םיימילקא םייוניש ינפ םדקל ידכ .ךכ לשב 10%-כב םצמטצהל
,תולק תומאתהב ,תויושעהו ,אליממ תושענה ,תולועפ רפסמב טוקנל ןתינ
ןונכת :ומכ ,ץראה רודכ תוממחתהמ ועבניש ,םיירשפא םיקזנ םצמצל
תויתשתל ןוחטיב ילוש תפסוה ,םימה תורוקמ לוהינל עגונה ,חווט-ךורא
חותיפב ,םימ תכלוהבו םוגיאב תורושקה ,תויעקרק תויצפוא תרימשו
לע הרימשב ,שבוי ינפב םידימעה םייח-ילעבו םייאלקח םילודיג לש םינז
.םימ לש רתוי ליעי לוצינבו םימ תוכיא

דומעה שארל הרזח


םולשל םימ
לארשי :ןוחטיבה ירדסה ירחא רתויב ןועטה אשונה אוה םימה אשונ
לארשיש ,החנהב .היתונכש םע םולש ןעמל םימ לע רתוול ץלאיתו הצלאנ
ימ תלפתהל רקיעבו ,םישדח םימ תורוקמ חותיפל ימואלניב עויס לבקת
לכות איה ,התושרב ויהש םימ תורוקמ ןדבוא לע התוא הצפיש ,םי
.הלש םימה ןזאמב רצווייש ןועריגה לע רבגתהל

רבודמ ,עציהה לע הלוע םימל שוקיבה אליממש ,הדבועב בשחתהב
היעבב רבודמ :תורחא םילימב וא ,ליפתהל שיש םיה ימ תויומכ תלדגהב
רושימל יגולואידיא-יטילופה רושימהמ חוכיווה תטסה .תילכלכ
.הז ןועט אשונמ ץקועה תא לוטית ילכלכ-ונכטה

םימה תורוקמ תוכיאו תומכ לע חוקיפ חיטבהל לארשי לע ,הרקמ לכב
,ךומריה ימ) תונכשה תונידמה ימוחתמ המוחתל םיעיגמה ,םייליעה
םהלש הנזהה יפושחממ קלחש ,םוהתה ימ תוכיאו תומכ לעו ,(לשמל
.(לשמל ,םינינת-ןוקרי רפיווקא) המוחתל ץוחמ ורתוויי

,ךרדבש םולשה ימכסהל םידקת הווהמה ,ןדריל לארשי ןיב םימה םכסה
םיטירסתהו ימואלניבה קוחהמ רתוי הקזח תואיצמהש ,דמלמ
רשאמ תוחפ אל םולשה תא תרשל םילוכי םימ יכו ,םייטפילקופאה
.תומחלמ תצירפ םורגל

יובמל היתונכשל לארשי ןיב ןתמו אשמה עיגי םימה תייעב ןורתפ אלל
תא ץיאהל םייושע ,הז ינויח אשונב הלועפ ףותיש ףא ילואו ,הנבה .םותס
תבשה תויולע תא ליזותש ,תיגולונכט ךרד תצירפ .ינידמה ךילהתה
,שמש תייגרנאב שומיש ידי לע) םי ימו םיחילמ םימ תלפתהו םיכפש
תונידמה תושרל םידמועה ,םימה עציה תא לידגהל היושע ,(לשמל
.םיילאוטקא תויהלו בושל איבנה לש וירבד םייושע זא וא ,רוזיאב

:רמאמה רבחמ תודוא
.יתביבסו ירוזא ןונכתל ץעוי ,רהז ןורהא

45 ,31-30 * 1999 טסוגוא * 394 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ