ןדרי םע םולש
דניקלב קירא :תאמ
.35-32 םידומע ,(1999 טסוגוא) ,394 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

שלום עם ירדן
.םימה אשונב 1994 תנשב םתחנש ,ןדרי םע םולשה םכסהל ןחבמ תנש הווהמ 1999 תנש
םיאצמנה ,םילבומב םימה תורוקמ תקולחב קסע ןדרי םע םולשה םכסהב םימה קרפ
תמיתח תעב וארנש יפכ ,דיתעב חותיפל תולטמבו ,ןדרילו לארשיל ףתושמה לובגב
.(1994) םכסהה

:םירטמרפ השולש קר טלחומ ןפואב רידגה םכסהה
15 -מ ,ץיקה תנועב ךומריהמ באשת לארשיש ,הנושאר תופידעב ,םימה תומכ
.ק"מ ןוילימ 12 לש תומכ היהת ,הנש לכ ,רבוטקואב 15 דעו יאמב
.1
-מ ,ףרוחה תנועב ךומריהמ באשת לארשיש ,הנושאר תופידעב ,םימה תומכ
.ק"מ ןוילימ 13 לש תומכב היהת ,הנש לכ ,יאמב 14 דעו רבוטקואב 16
.2
,םיחולמה תונייעמהמ םילפתומ םימ ק"מ ןוילימ 10 ורבעוי ןדריל לארשימ
10 תא ןדרי לבקת הלפתהה ןקתימ םקויש דע .תרנכה רוזיאמ םיבאשנה
.םימייק םיילארשי תורוקממ וללה ק"מה ןוילימ
.3

תביאשל םכסהה סחייתה וז םימ תומכ היהת דימת אלש ןבומב - יטלחה תוחפ ןפואב
ףרוחב ךומריהמ ק"מ ןוילימ 20 באשת לארשיש םיכסת ןדרי ,ונייהד .ךומריהמ ףרוחה
םא רמולכ ,"הרומתב"ה לע שגדה .ץיקה תפוקתב ןדריל הרומתב םתוא בישתו הירגאמל
.תיטלחה תוחפ וז תומכ ןכל .הרומת ןיא בואשל המ היהי אל

הפוקתל ,ןדריל קפסל לארשי תלשממ המצע לע הלביק םכסהה שומימ תוחתפתה ךלהמב
.היתורוקממ הנש לכ ק"מ ןוילימ 25 דוע ,םינש שולש לש תינמז

םימ תורוקמ חתפל היהי ןתינ םינשה שולש ךלהמב יכ ,החינה לארשי לש וז המכסה
םכסה .הייתש ימ תוכיאב הנש/ק"מ ןוילימ 50 לש תומכ וקפסיש ,רוזיאב םישדח םיפסונ
ןוילימ 50 לש תומכב ,םישדח םימ תורוקמ וידחי ושפחי ןדריו לארשי יכ ,רמא םולשה
.ק"מ

יבגל תומכסהל עיגהל ןדריו לארשי הנלכות םאה :היהי םימה תקולח אשונב ןחבמה
חספ אל תומוקמה לכב ומכ ?תעכ ונרבעש יפכ ,ןוחש ףרוח רחאל םימ תורוקמ תקולח
םיזוחא תורשעב םיכומנ םהלש םימה ילוביו ,ןדריהו ךומריה לע םימב רוסחמה
םימ ק"מ ןוילימ 20 ויהי אלש ,איה תועמשמה .ףרוחב הביאשה יעוציב םג ךכו ,עצוממהמ
םימ שירפהל ךרטצנ תוידדהה לע רומשנ אל םא יכו ,ךומריהמ ובאשנש םימל הרומתב
אל (םולשל ריחמ שיש םינימאמ ונלוכ רשאכ) ןוכנ הז היהי םאה ,ךדיאמ .וניתורוקממ
?םולשה ריחממ קלחכ ,1999 ומכ ,השבי הנשב םימ לע רותיו לולכל

,רתוי רומח םלצא םימב רוסחמהש ךכל םרוג ןדרי תכלממ לש יפרגואיגה המוקימ
הז ומכ ןוחש היהי אוביש ףרוחה םג םא היהי המ לבא ,לארשיב רשאמ ,תיביטקייבוא
?ןורחאה

,תונוש תוביסמ ,אשונה .ןורתפל השקו דואמ תכבוסמ איה םירוסחמ תקולח לש המלידה
םג וב ןודל וצר אל םינדריהו ,םולשה םכסהבש םימה קרפ תרגסמב בתכנו הלעוה אל
.ותמיתח רחאל םכסהה לש שומימה ינויד תרגסמב

לעיל היהי ודיקפתש ,ךומריה לע רכס תמקה לע טלחוה םכסהבש םימה קרפ יפיעס ןיב
היהתש ,ךכב יוטיב ידיל אובי לועייה .ןדריו לארשי ןיב ךומריה ימ תקולח תכרעמ תא
,ךכל עיגהל היהי ןתינ יכו ,לארשיל ררחושתש ,םימה תומכ לע רתוי תקיודמ הטילש
.המורדו ,ןדריל ומרזי םימ תוחפש


םינדריה .ויפואו ומוקימ תעיבק לע םינוידב הלחה רכסה תמקה לש םושייה תלחתה
ןיב םימה לש תיחכונה הקולחה תדוקנב דבלב היטה רכסכ ומיקהל הליחתב וננכת
ונפ םה ,םימ תפסותל תיתועמשמ המורת הל ןיא דבלב היטהש ואר רשאכ .ןדריו לארשי
:תורטמ שולשל שמשיש ,הובג רכס לש המקהל
.ק"מ ןוילימ 9-8- כ לש הריגא .1
אלש ,(רו'עה) הללאדבע ךלמה תלעתל תורישי ,תוהובג תוקיפסב ,ךומרי ימ תייטהל תורשפא .2
תעב ףחסב תומתסיה ינפב הרהנמה לע םיניגמ םה ךכב .םימייקה הרהנמהו םירעשה ךרד
.המורד םורזל םימל םינתונו םירעשה תא םירגוס ויה ןכל םדוק רשאכ ,ףרוחה תונופטש
.ליעל רמאנל המאתה היהתש ךכ ,לארשיל םימה רורחש תא תסוול .3

ילובי תלחותל סחייתהב ,רכסה תמקהמ עבנתש ,הנטקה תיתנשה תעצוממה תפסותה
לש ינרציה םייקה תפוקת תא רצקי רבטציש יתנשה ףחסהש הדבועהו ,ךומריב םימה
.תלעות תולע לש םירטמרפב תפסונ הבשחמל ואיבה - רכסה

רכסה .ליעל ןייוצש יפכ ,הקולחה תדוקנב היטה רכס םקוי היפ לעו ,הלפנ הטלחהה
איבמ ולש ילוארדיהה הנבמהשכ ,יחכונה םימה סלפמ לעמ 'מ 3 לש הבוגב היהי הנבייש
יוטיב ידיל האב לארשיל תופידעה .ךומריה ימ תלבקב לארשי לש תופידעה תא יוטיב ידיל
תלעתל םימה תאיצי סלפממ מ"ס 25 -כב ךומנ לארשיל םימה רורחש חתפ סלפמש ,ךכב
.הללאדבע ךלמה

לש ינדריה דצב םה ףחס יוקינו םימ רורחישל םינקתימה לכש ,ךכ יונב רכסה הנבמ
לארשיל ררחושתש םימה תומכ לע ,רשפאה לככ ,תילארשי הטילש חיטבהל ידכ .רהנה
,ילארשיה דצב ,רוניצה לע .ילארשיה דצל מ"מ 900 לש רטוקב רוניצ ךרד םימה ומרזי
םידדצה תנווכב שי.ונידיב היהת תומירזה תוסיו לע הטילשהש ךכ ,ףוגמו םימ דמ ונקתוי
.םידדצה ינש לש תומירזה ינותנב אלמ ןפואב קולחל

ידי לע תועצובמו ןמוציעב תודובעה .2000-1999 ףרוח תארקל דקפתל ליחתהל רומא רכסה
.ןדריב הרבחה דרשמ תושארב ,הסדנה-לא-ראד ןונכתה תרבח לש ןונכתבו ינדרי ןלבק

:רמאמה רבחמ תודוא
.ןדריה קמעב םימה תדוגא ,דניקלב קירא

35-32 * 1999 טסוגוא * 394 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ