לארשיב םימה קשמ
ריאמ-ןב ריאמ :תאמ
.38-36 םידומע ,(1999 טסוגוא) ,394 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

משק המים בישראל

:רמאמה יקלח
אובמ
םינותנ
?ענצ לש לארשי םאה
תצלמומה תוינידמה
םוכיס


אובמ
.לכ יפב תחוור הלאשל תרנכה סלפמ תלאש הכפה ,ונתוא תדקופה השקה תרוצבה חכונ
תא רוגסל" ןתילכת רקיעש ,תוריזג תוולמ ,הספילקופא תואובנב הלאשה לע םיבישמה שי
,םירחא ןיציק יבשחמ םנשי ולא תואובנ לש ןדיצב ,ןבומכ ,תואלקחל רקיעב ,"רבישה
תוינידמ לעמ ריסנ םא יכ ,איה רוסחמה תקוצמל התלב ןיאו תחאה הבושתה יכ םיעדויה
תואלקחה תא בייחנו ,ינתמיאה יאלקחה יבולה לש ץחולה דסה תא םימה קשמ לוהינ
לע ףיסונ םא .לאוג ןויצל אבו ,"רוקמב םימה ריחמ" ,"לצה ריחמ" - יוארה םימה ריחמב
,תוילכלכ תואחסונב ונייה - "תולובג יצוח םימ"ב רחסב תוקסועה ,תואחסונ הלא
,ףתושמ ימואל ןיב שומישל רוקמכ רוזיאב םינושה םימה תורוקמ תא תורידגמה
תלפתה דעומ תא תובר םינשל החדנ זא יכ - םתקולח תא תועבוקה ןה רחסה תואחסונש
,הזה רקיה באשמב רוסחמה יכ ,הלגנ לכה לעו ,הב תוכורכה תועקשההו םיה ימ
וניניע דגנל שממתי םימיה תירחא ןוזחו היה אלכ היה ,רוזיאב םימעה יסחי לע םייאמה
.שממ

ךלוהה ,ןועריגה ףקיה תא םירדוק םיעבצב םיראתמש ימ ,רומאכ ,םנשי הלא דצב
תא דואמ תרקיימה ,הנוש רוחמת תטיש םע דבב דב ,רתלאל הלפתה םיעבותו ,קימעמו
.תואלקחל םימה תאצקה תא רכינ ןפואב הניטקמו יאלקח שומישל םימה

םיפיטמב אל םגו םעזה יאיבנב אל םיכמות םניא ,ןלהל ואבויש ,תודבועהו םינותנה
אל ,ונתושרל םידמועה ,םינימזה םימה תומכ יכ ,וחיכוי םינותנה .הלפתהה תא תוחדל
,ךדיאמ .תואלקחה לע תרכ רוזגנ םא םג ,ריעה לש םילועה דיתעה ישוקיב לע תונעל לכות
האמה לש לארשי לע ליחהל םינפ םושב ןיאו הרושמב םימ לש רטשמ גיהנהל ךרוצ ןיא
.היוורל םימ ךורצל לכות לארשי .םישימחה תונש לש ענצ רטשמ האבה

דומעה שארל הרזח


םינותנה
גיצמה ,ףרג דימעהל שקבמ ינא ,םילועו םיחפותו ונילע םימייאמה ,"ןועריגה" ינותנ דגנכ
םיסלפמל םג ונעגה 1966 -מ יכ חיכומה ,תיפצתה יחודיקמ דחאב סלפמה תודונת תא
השילגה הכשמנ םינינת-ןוקריבו ,תושילג רתוי ויה המצע תרנכב) השילגל םגו םיכומנ
לובגה אוהש ,םירטמה 9 וק ,םודאה וקה לע עיבצמ גצומה ףרגה .(תופוצר םינש שולש
בור רשאכ תושחרתמה ,רגאמהמ תושילג לעו םיסלפמב הברה תויתדונתה לע ,ןותחתה
.םירטמה 15 וק לע הלוע סלפמה


ףרח יכ החיכומה ,1997-ו 1987 ןיבש רושעב תללוכ םימ תכירצ תלבט אוה ינשה ןותנה
תכירצ הלדג אל ,"תיאלקחה הנוקסעה תלבחמש תולבחה"ו "םימה קשמ ילהנמ ילדחמ"
170 -כב הדרי תואלקחב םיריפשה םימה תכירצו ,דחא ק"מב וליפא לארשיב םימה
תא םיצמאמ םניאו תורהזאל םיעוש םניאש ,םישרחל ךייש ולוכ הזה "לדחמ"ה .ק"מלמ
ונייהד ,"תולובג יצוח םימב רחס"הו "לצה רוקמ" ,"רוקמב םימה ריחמ" לש תוינידמה
.ירחסמ/ילכלכ סיסב לע ,היתונכשו לארשי ןיב יטילופואיגה בחרמב םימ ירדסה תעיבק

הכירצ
שפנל
(ק"מ)
היסולכוא
יפלא)
(תושפנ

(ק"מלמב) םיריפש םימ תכירצ

הנשהכ"הס
תיב
היישעת
תואלקח

101
4,407
1,559
447
83
1,029
1987
105
5,900
1,558
616
88
854
1997
4
1,493
- 1
169
5
- 175
שרפה
97-87

דומעה שארל הרזח


?ענצ לש לארשי םאה
ענצ תנידמכ גוהנל האמה ףוס לש לארשי הפיסומ ,םמוקמ ףיסוהל רתומו ,רזומ ןפואב
,ההובגה הלכשהה ,ךוניחה תא ריכזנ םא יד .הזמ הטמל אל םא ,םישימחה תונש לש
לארשי ,האמה ףוס לש לארשי .דועו ןקזל הלמיגה ,םינומהה תעסה ,רוידה ,תואירבה
לש םגו) קט-ייה לש הכמ תויהל תכפוהו ,ןלציל אנמחר ,תיטסילרטנצ הלכלכמ תשרופה
יכ ,רמול זעמ ינא .תורבעמה לש לארשי תושעל הזעהש המ תושעל הזיעמ הניא ,(ן"לדנ
ןכ ,םירעפ תרגוס הלכשה לש תיתשת תונבלו םינומה תעסה חתפל םיחילצמ ונניאש םשכ
םימה ריחמ" תחסונ .יצראה ליבומה תא םויכ תונבל םיחילצמ ונייה אלש ,קפס יל ןיא
ןמ ,התיה תולובג יצוח םימב רחסה תחסונו ,הביאב תינכתה תא תדפקמ התיה "רוקמב
.ונינכשל ןדריה תורוקמ תא הצקמ ,םתסה

הריגא חפנב רוסחמ ףא אלא ,דבלב ןוחש םילקא ונניא םימה קשמ לש "סליכא בקע"
.םדא ידיב ותונבל תלוכיה לע ופקיהב הלועה רוסחמ - תונוחש םינש ינפ לע רושיגל תסוומ
.םימה קשמ לש לוהינה תוינידמב לקשמ דבכ םרוג אוה הז יגולואיגורדיה ןותנ

הנידמה םויק תונש לכ ךלהמב ונרבגתה יתנש-ברה תוסיווהו הריגאה חפנב הז רוסחמ לע
ןכרצה :וננושלבו ,םיריפש םימ לש לודגה ןכרצה התיה תואלקחהש ,הדבועה חוכמ
,רמולכ ;ריעה ישוקיב לע ונינעו תואלקחל האצקהב ונצציק ,ימילקא רבשמ תעלו ;שימגה
דמועו דמע ,הנשה םג ומכ ,1991 תנשב ,ןכאו ."תסוומ הריגא חפנכ" השמיש תואלקחה
1.8 -כ לש םיל ןדריה ןיב הכירצ עצוממ תמועל ,דבלב ק"מ דראילימ 1 ןב יאצמ ונתושרל
.הנשה םג םיצלאנ ונחנא ןכ ,1991-ב תואלקחל האצקהב ץצקל ונצלאנש םשכו ,ק"מלמ
לש שימגו לודג ןכרצכ "התלודגמ" תואלקחה דרתשכ - ינוריעה שוקיבה תיילע םע ,לבא
ימילקא רבשמ תעב םיינוריע םישוקיבל תונעיהל ידכ ,ץצקל רשפא ונממש ,םיריפש םימ
תרשרשב השלח הילוח לכ ;יתנש-בר עצוממ לאיצנטופ גשומל תועמשמ רתוי היהת אל
רבשמ תנש היהת ימילקא רבשמ תנש לכו (תרשרשל עצוממ קזוח ןיא) הקזוח תא עבקת
.ריעל םימ תקפסאב

םלעתנ םא םגו ,לארשיב הגוהנה וזל םיניטסלפה לש שפנל הכירצה הוותשת אל םא םג
-ל אבה רושעב היישעתלו ריעל שוקיבה עיגי זא םג ,יטילופואיגה בחרמב תואדווה-יאמ
האצקה לכ אלל תאזו ,ונידיב הנשה יוצמה יאצמהמ הלעמל ,רמולכ ;ק"מ דראילימ 1.2
הלעת ,תרוצב תנש לש האצקהה ףקיהב ,תואלקחל תיחרכה םומינימ תקפסא .תואלקחל
.רומג ליז ךדיאו דראילימ 1.2 -ל רבעמ חישקה שוקיבה תא

ןדבואו תיאלקח הכירצב תיתועמשמה הדיריה ,הכירצה תיילעו היסולכואה לודיג חכונל
םירבשמ םע דדומתנ דציכ :הלאשה הלוע - "יתנש-בר עצוממ" גשומה לש תועמשמה
דגנכ וא לא הכ דע ולעוהש ,תועיבתה לכ ?הלועה ינוריעה שוקיבל הנענו םיימילקא
,בגא ;"לצה ריחמ"ו "רוקמב ריחמה") תואלקחל םימה ריחמ תא ולעה :ויה ,תואלקחה
תויהל םיחילצמ םניאש ,ב"הראמ הכלה ירומ םג ;ךכל םיפיטמ לארשיב םיחמומ קר אל
ומצמצ ,תרחא הפש .לאוג ןויצל אוביו (ןושל התואב וננעמל םיאבנתמ ,"םריעב םיאיבנ"
150 -כ ךוסחל ןתינ יכ ,םיעדוי שדוקב םילעמה .לאוג ןויצל אבו תיאלקחה הכירצה תא
…חיננ - ריעב םג הנש/ק"מלמ

ךכב איבנ תמאב םאה ?ךכב םיצור ונחנא םאה ?שורד הז םאה :ןה תולועה תולאשה
קוחמל חרכה םאה ?םימב ענצ רטשמ לארשי לע ליחהל םיבייח ונחנא םאה ?לאוג ןויצל
?בוהצב התוא עובצלו ,דחאכ רפכבו ריעב ,קוריה עבצה תא לארשימ

שוקיבה יכ ,יתרמא ןכו ,תוסיו חפנ שמשלמ ןטק ונלש הריגאה חפנ יכ ,ליעל יתרמא רבכ
ףקיהב ןוכסיח יכ ,רמואו בש ינא ןאכ .ק"מ דראילימ 1.2 -כ לע דומעי אבה רושעב ינוריעה
ועמשמש ,םירגאמב הובג םימ יאצמ ועמשמ ,םהיגוסל ,"הכלהה ירומ" ידי לע עצומה
לאיצנטופ תנטקה ןעמשמש ,תומושג םינשב תושילג םעמשמש ,רתוי םיהובג םיסלפמ
.תוסיווהו הריגאה

ךרוצה תא לכו לכמ ללוש ינא ךא ,םימב ינזבזב שומיש לע ץילמהל ,ןבומכ ,ןווכתמ ינניא
תא שיחמהל ידכ .ריעב ענצ רטשמ לע םג ומכ ,הפקיה םוצמצו תואלקחה לע אמצ רוזגל
לדחת רשאכ יכ ,רמוא ריעב ענצה רטשמו תואלקחה לע תוריזגה לש אלמה ריחמה
עיגנ ,ליפתנ אל םאו ,ימילקא רבשמב םיערוג ונממש ,"תסוומ רגאמ" תויהל תואלקחה
לש רבשמל ,אבה ימילקאה רבשמב ונייהד ,האבה האמה לש ןושארה רושעה ךלהמב
םיפיטמה תנשמל העשנ ,תאז תמועל ,םאו ;ועמשמכ וטושפ ,ריעל םימ תקפסאב שממ
השילג היופצ ,ק"מ דראילימ 1 ןב םוריח יאלמ רומשנו תואלקחל םימ תקפסאב ץצקל
,םוריח יאלמ תרימש ,עמשמ .תרוצבל תרוצב ןיב ק"מ ינוילימ תואמ לש תרבטצמ
תויומכ ןדבואב הכורכ ףירח ימילקא רבשמ תעב ריעל תחא הקפסא תנש תוחפל חיטביש
םג ,םילקאה ינותנ םגש ןוויכמ ,ןכ לע רתי .הכירצ תנשל ןפקיהב עיגהל תולולעה ,םימ
לופכ דרוסבאב ונמצע אצמנ הלפתה םיבייחמ םייטילופואיגה םינותנה םגו שוקיבה תיילע
הלפתה ינקתימב וא ,השילגב הפצנ הריגאה חפנ תנטקה בקע - תעב הבו ,ליפתנ :לפוכמו
.תרוצבל תרוצב ןיב םימומד וקזחויו ימילקא רבשמ תעל קר ולעפויש ,הנבנש

חפנ תנטקה העמשמ ,םיהובג םיסלפמ/םיאלמ תרימש יכ ,איה םימה קשמ לש המלידה
תילועפת תלוויאל ,תחאכ ,הלפתהו םוריח יאלמ תריגא תכפוהה ,לאיצנטופ/הריגא
לש דוביעה תומדא תרקפהלו ןוחש רוזחמל וא ,תרוצב תנשב רוסחמ תנכסל ,תילכלכו
.רבדמה ינישל לארשי

דומעה שארל הרזח


תצלמומה תוינידמה
הלפתה ,הריגא לאיצנטופ/םיכומנ םיסלפמ תרימש איה ץמאל ץילממ ינאש תוינידמה
- תומושג םינשב ינוריעה שוקיבה לע הלועה ,תומכ לש - תואלקחל השימג האצקהו
,תחאכ ,הלפתהה ינקתימ לש תילנויצר הלעפהו םידמימ תבחר תואלקח רשפאמה ריחמב
.תואלקחל יוציפ אלל ,ימילקא רבשמ לכב ריעל םתאצקהו תואלקחהמ םימה תעירגו
תנש" ןיעמ תגהנה ,רמולכ .תומושג םינשב ךומנה הקפסאה ריחמ םצעמ הל ןתינ יוציפה
.תואלקחב "הטימש

םימה תוכיא תורדרדיה תעינמל הלפתהה תמורת תא רוכזל שי ,בושח ןורחא ןורחא
הצצפה" תריצעל תערכמ המורת היהת הלפתהל .עקרקה תוכיאב העיגפה םוצמצלו
קוליס םשל תודבכה תועקשהה .דחאכ ,עקרקבו םימב חלמה ןזאמ לש "תקתקתמה
קזנה תולעמ רקיעבו אלא ,םי-ימ תלפתה תולעמ קר אל רתוי תוהובג בויב יממ םיחלמ
.עבטה יבאשמב העיגפה לש רבטצמה

דומעה שארל הרזח


םוכיס
הלכתמה באשמה איה עקרקה הבש ,תחתופמ הנידמ לש היכרצל הנעמ תנתונה ,החסונה
-כ לע ןעשיתש ,עקרק תרמשמ תואלקח ,םימו עקרק לש בלושמ לוהינ איה ,העידיה-אהב
האצקהכ םיריפש םימ ק"מלמ 400 -כ לע ;ההובג המרל םירהוטמ ןיחלוק ימ ק"מלמ 500
,השימג האצקה ק"מלמ 200 לע ;הידעלב רשפא יאש לזרב-תנמ יורקש המ - החישק
הריגא חפנו םיכומנ םיסלפמ לע ;(םינימז ויהיש לככ ,םיריפש םימו) הלפתה הרוקמש
.םייח ונא ובש ,ןוחשה םילקאב לארשי לש התחוורלו התוחתפתהל הנעמ ןתמ לעו ;יברמ


:רמאמה רבחמ תודוא
.םימה ביצנ ,ריאמ-ןב ריאמ

38-36 * 1999 טסוגוא * 394 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ