לע ,םיתוחנ םימל הדעווה לש תוירקיע תוצלמה
ןיחלוקב היקשהה אשונ לע ,םימה תוביצנ די
ןורי ןד `פורפ :תאמ
.43-41 םידומע ,(1999 טסוגוא) 394 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

המלצות עיקריות של הוועדה למים נחותים, על יד נציבות המים, על נושא ההשקיה בקולחין

:רמאמה יקלח
אובמ
המדקה
תוירקיע תוצלמה


אובמ
םימה ביצנ ידי לע 1991 תנשב דוע התנומ םימה תוביצנ ידי לע םיתוחנ םימל הדעווה
םימב שומיש לש םיירקיעה םימוחתה תא ללכ יונימה בתכ .יקסבלסז ןד 'פורפ ,זאד
רבדב תוצלמה הדעווה השיגה 1993 ביבאב .(ןיחלוקו תונופטש ימ ,םיחילמ םימ) םיתוחנ
.ומשויו ולבקתנ תוצלמהה ןמ קלח םנמואו ,םיריפש םימב םיחילמ םימ לש הרמה יסחי

שומישב לפטל תנמ לע הדעווה תא תויחהל המזוי האב ,םינש המכ לש הקספה רחאל
רשאכ ,תונורחאה םייתנשב הדעווה הדבע הז אשונ לע .תואלקחב היקשהב ןיחלוקב
,הינוידל תרגסמכ ,יחכונה םימה ביצנ ,ריאמ ןב יאמ ידי לע ורדגוה רשא ,םיאשונה
:וללכ היתוצלמהו

;הדעווה ינוידל עקרו בצמה תריקס .1
;ןיחלוקב היקשהב תונורסחו תונורתי .2
;ןיחלוק תבשהו םיכפש רוהיט תויולע .3
;היקשהל ןיחלוק תוכיא רבדב תוצלמה .4
.ןיחלוק רוחמתל השיגו םיצלמומ םייפסכ םירדסה .5

:ויה וז הפוקתב הדעווה ירבח
תירבעה הטיסרבינואה ,תואלקחל הטלוקפה - ףתוש ר"וי - ןורי ןד 'פורפ
.םימ יבאשמו תיאלקח הלכלכ -
עקרקה לש הקיזיפ ןוינכטה - ףתוש ר"וי - אניבר הלארשי 'פורפ
.היקשהו
.הלכלכ םימה תוביצנ - הדעווה תזכר - תרפא הקבר 'בג
תוכרעמ ,תוכרעמ חותינ - בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא - ןורוא ןועדג 'פורפ
.היקשהו םימ
- בגנה-תמר תירוזא הצעומ ,תירוזא תונויסינ תנחת - ךאלמ-הד לאוי רמ
.היקשה
לש הקיזיפ - יאלקחה רקחמה להנימ ,ינקלוו ןוכמ - סדה סומע 'פורפ
.היקשהו עקרקה
.םימ תוכרעמ חותינו הסדנה - ל"הת - גרבמה ןד ר"ד
תלכלכו הלכלכ - יאלקחה רקחמה להנימ ,ינקלוו ןוכמ - יבורח הואנ ר"ד
.םימ יבאשמ
,םימ) עבט יבאשמ תלכלכו הלכלכ - יאמצע ץעוי - ילאשימ דוד ר"ד
.(היגרנא
תרות - יאלקחה רקחמה להנימ .ינקלוו ןוכמ - (ל"ז) לקנרפ םייח ר"ד
.היקשהו עקרקה

השיג ךות ,תונילפיצסיד המכב הלעפ איה יכ ,דומלל ןתינ הדעווה לש יעוצקמה בכרההמ
.ןלהל תומסרופמ הדעווה לש תוירקיעה תוצלמהה .תירנילפיצסידרטניא

דומעה שארל הרזח


המדקה
תואלקחה דמימ תא ףיקמה ,ימוחת-ןיב אוה ןיחלוק תבשהו םיכפשב לופיט לש אשונה
םיאשונ ןאכ שי .תוילהנימו תוילכלכ תויעבו תויסדנה-תוינכט תויעב ,הקינכטורגאהו
הכרעהל ,בושח עדימ םיתיעלו ,עדי רסח םימיוסמ םיאשונב .הזב הז םירושקה ,םיבר
.תוטלחה תלבקלו תילהנימ-תילכלכ

םירקחמ ךורעלו םירקס עצבל ,עדימ ףוסאל ךרוצה לעו הלא םירסח לע עיבצמ ח"ודה
.םייפיצפס םיאשונב

דדומתהלו תוסנל היה ,רסחב הקול עדיה םהב ,םיבצמל הדעווה תשיג
,םירובס הדעווה ירבח בור .תוינושאר תוכרעה לש השיגב תויעבה םע
תויעוצקמ-תויאלקח תוכרעהב דדומתהל ףידע הלאכ םיבצמבש
קפתסהל םוקמב - תינושאר תיתומכ השיגב תוילכלכ תוכרעהבו
הנומת תתל תויושע הלא תויתומכ תוכרעה .םייתוכיא םירואיתב
.עדימה תמלשהל ץירמת תתל ןכו ,םייטנוולרה לדוגה ירדס לש תינושאר
.תוינושאר ןה תוכרעהה יכ ,שגדוה יטנוולר הרקמ לכב ,תאז םע

םינוכיסהו םיינוינש ןיחלוקב היקשה לש תויתייעבב תובר קסוע ח"ודה
ןיחלוקב היקשה יכ ,העטומה םשורה רצוויהל לוכי .ךכב םיכורכה
עובנל לוכי הז םשור .ללכ תונורתי אלל ,דבלב תויעבב הכורכ םיינוינש
םיעיפומ םהש יפכ ,םתונמל לקו םיעודיו םירורב םה תונורתיהש ךכמ
הכרעהל וכז אל בורלו ןיעל תוארנ דימת אל תולבגמה וליאו ,ח"ודב
תאז םילבקמ ,םיינוינש ןיחלוקב םיקשמה ,םיבר םיאלקח .תילכלכ
םגו ןהילע םירבגתמש ,תולקת םג שי ךדיאמו ,םהיתויעבל בוט ןורתפכ
תמרב ןיחלוקל סחיב .תוריהז רסוחו עדי רסוחמ םיעבונה ,תונולשיכ
ןוצר תועיבש תמייקו תוטעומ תויעבה ,ן"דפשה ומכ ,ההובג רוהיט
.תיללכ

,םיחמומל :התדובעב הל ועייס רשא םישנאל התדות תא העיבמ הדעווה
באוי ,ישי חמצ תודעה לילמת תא ךורעל וחרטו תודע הינפב ורסמש
,ןיזיירד יסוי ,ירמת םרוי ,ףלש יזל ,יקצי'צרט החרוחו הנס השמ ,ולסכ
.ןדס דודו ןרק ימר

יבודל ןכו יקצי'צרט החרוחו גינק עשילא ,הנס השמל ונתדות ,ןכ ומכ
.יעוצקמה םמוחתב עקר יכמסמ תשגה לע ,לגס

הדעווה רובע יעוצקמ רמוח הזכיר רשא ,תרקוח ,רוטקפס הקבר 'בגל
תונתשה לש היצלומיס לדומב התדובע תישאר לע ןכ ומכו ,ותוא החתינו
.םיחילמ םימב היקשה לש םיאנתב עקרקה תסימתב תוחילמו תוביטרה

,הדש הצינ 'בגלו ,תינכטה הרזעהו ח"ודה תספדה לע ,סחנפ ברימ 'בגל
הרזעה לע ,תואלקחל הטלוקפב תיאלקח הלכלכל הקלחמה תריכזמ
.ח"ודה תכירעב הברה

דומעה שארל הרזח


תוירקיע תוצלמה
תויעב תא םיריכמה ,םיארוקל תנווכמ תוירקיע תוצלמה לש וז תיצמת
וא ריצקתל הליחת תונפל ץלמומ ,םירחא םיארוקל .ןיחלוקב היקשהה
.ח"ודה לש אלמה טסקטל

ןיחלוק ,םיכפש לש םוהיז ימרוג ורתוא הדעווה ינויד ךלהמב .1
:הדעווה הצילממ ,הז עקר לע .םוהת-ימו
."םלשמ םהזמה" ללכה תא ץמאל .א
יבגל ,"םלשמ םהזמה" ללכה לש םושיי יכרד לש ילכלכ חותינ ךורעל .ב
.םוהת-ימ םוהיזו ןיחלוק םוהיז ,םיינוריע םיכפש םוהיז

שומישל רשקהב םיגיאדמ עדי ירעפ ולגתנ הדעווה תוליעפ ךלהמב .2
ידי לע דומיל לע הדעווה הצילממ ,ךכיפל .תואלקחב היקשהל ןיחלוקב
ןיחלוקב היקשהב תורושקה תויעבה לש םיידועיי םירקסו םירקחמ
:תואלקחב
םיקזנ לעו הפיטש יכרוצ לע עקרקה תסימת תוחילמ לש תועפשה .א
.םינוש עקרקו היקשה יאנתב םילוביל
חופסה ןורובה ,עקרקה תסימתב ,היקשה ימב ןורוב לש תועפשה .ב
לש םילובי לע ותעפשהו ,עקרקה יקיקלחלו עקרקבש ינגרואה רמוחל
.םתוכיאו םילודיג
תוטיש ,עקרק לש םינתשמ םיאנתב הובג SAR לש םיקזנה דומיל .ג
ןכו םילודיג ילובי לעו עקרקה לע תועפשההו לודיג תרוצו היקשה
.םיקזנה רועזימל םיעצמאה
לע ,חמצה לודיג לש םינוש םיבלשב ,ןקנח יפדוע לש תועפשהה דומיל .ד
;םתוכיא לעו םילוביה
םיסמומה לטנ תטעמהל םינווכמה ,ןושידו היקשה יקשמימ לש דומיל .ה
.הפיטשה ימב (םיבשע ילטוק ,הרבדה ירמוח ,םינשד)

לע תוססובמ היקשהב ןיחלוקב שומיש יבגל תומייקה תונקתה .3
ימרוג יבגל הניקתב ףוחד ךרוצ שי ,ךכיפל .דבלב םייתאורבת םיטביה
.תיאלקח תואר-תדוקנמ ,םוהיז
:תואבה םיכרדב לועפל ץלמומ םירקסו םירקחמ עוציבל ליבקמב

לש הובג זוכיר לע יוציפ ירק ,םיילכלכ םילכב שמתשהל ץלמומ ,ללככ .א
םש לע יוציפה ןורקעל המאתהב תאזו ,יטנוולר הרקמ לכב םימהזמ
.('א6 ףיעסב ןלהל האר) Kaldor-Hicks
תפסות בייחמה םידירולכ לש הובג זוכיר לע יוציפ ץלמומ - םידירולכ
;הפיטש
- ןורוב
;ןורוב ןיגב הפיטש יכרוצ לע יוציפ ץלמומ .1
ןורוב תואיצממ םיבייחתמה ,הפיטשה יכרוצ תא ךירעהל ישוק ללגב .2
םלג ירמוחב ןורובה תוחכונ תא תונקת ידי לע רעזמל ץלמומ ,ןיחלוקב
.ןיחלוקלו םיכפשל עיגהל םייושעה ,םיטנגרטדבו ןוזמ ירמוחב ,היישעתל
תדירי םורגלו םיכיפה יתלב תויהל םילולע SAR יקזנ - SAR
,SAR לש יטירק ףס עובקל עצומ .התתחשה ידכ דע עקרקה לש תוירופה
;ןיחלוקב היקשה רסאית ול רבעמש
תדעו רתלאל תונמל עצומ ,םיריהמ הניקת יכרוצ לע תונעל ידכ .ה
תא ,עדיב םירסחה תורמלו םייקה עדיה ךמס לע ,עבקת רשא ,םיחמומ
היקשה רסאית םהל רבעמ רשא ,ןורוב זוכירו SAR יכרע לש םיפיסה
.ןיחלוקב
וא ןלכלכ הדעווב ויהי ,ינכטורגא עקר ילעב םיחמומל ףסונ יכ ,עצומ
.(ילכלכ ריחמ שי הנקת לכל) םינלכלכ

רועיש יכ ,םינוש םימרוג ידי לע וכרענש םירקס יפ לע ,תעבוק הדעווה .4
םתוכיא ,היקשהל םישמשמה ,םירגאמב ןיחלוקהו םיכפשה לש רכינ
ףאו תוילובג תומרל םיעיגמ םיירקיע םימהזמ לש םיזוכירהו הדורי
.תונכוסמ
:לע הדעווה הצילממ ,ןכ לע
:ןיחלוקו םיכפש תוכיא לש הרקבו רוטינ
םוהיזב תורושקה ,תויעבה תא ןחבת רשא ,תידרשמ-ןיב הדעו תונמל .א
תונקתה תא ןחבת ,םייתיישעת םיכפשמ תומורת ידי לע םיכפש
םושייו הפיכא יכרד יבגל תוצלמה ללוכ ,תושדח תונקת עיצת ,תומייקה
."םלשמ םהזמה" ללכה
הרקבהו רוטינה יאשונ תעיבקל םיחמומ לש תידרשמ-ןיב הדעו תונמל .ב
םירגאמב ,לופיט ילעפממ האיציב ןיחלוק תוכיאו םיכפש תוכיא לש
ללוכ ,ל"נה םיאשונה יבגל םוגיד יללכ שבגת הדעווה .הדשל האיציבו
.ןתוחיכשו ל"נה תוזאפהמ תחא לכב םימגדנה םירטמרפה
םיכפש תוכיאו עקר-ימ לש האוושה לולכל םיבייח הרקבהו רוטינה
;(םימרזמ תפסות)
- םיכפשה תוכיאו עקר-ימ תאוושה אשונב רקס רתלאל עצבל שי .ג
לע םוהיז דגנ הלועפל החנמ רמוחכ ויתואצות םסרפלו ,םימהזמ תפסות
.1995 ראוניב םסרופ ןורחאה רקסה .םייתיישעת םיכפש ידי
ןיחלוקל ,םיכפשל תועובקו תוכשמתמ רוטינ תוכרעמ םייקל שי .ד
.ןיחלוקה תבשה ירתאבו

.היקשהו רוזיפ תוכרעמב תוינכט תויעב ומע ררוג ןיחלוקב שומישה .5
.היקשהה תכרעמב תושרדנה תומאתהה דומיל שרדנ ,ךכיפל

:םיאבה םיאשונב םירקחמו םירקס עצבל עצומ
ןוגכ ,םיינוינש ןיחלוקב היקשהל היקשהה דויצב תומאתהה לש הניחב .א
םיננסמ תמאתה ,יליע ףוטפטב תופטפט תמאתה ,ןומט ףוטפטל רבעמ
.תילכלכו תיגולונכט/תינכט תואר-תדוקנמ תאזו ,ב"ויכו
לש יאלב לע םיינוינש ןיחלוקב היקשה תעפשה לש רקס עוציב .ב
.תילכלכ הכרעה ללוכ ,םימה רוזיפ תודיחאו תוכרעמב תומיתס ,תוכרעמ

םיילכלכ םיאשונ .6
:םיאבה םיילכלכה תונורקעה תא ץמאל הצילממ הדעווה
ףידעהל שיש אוה ללכה .(Kaldor-Hicks ש"ע) יוציפה ןורקיע
רשאו הרבחה ללכ לש החוורה תא םילידגמה ,םיטקייורפו חותיפ ילולסמ
תוצובקה לכ לש ןבצמש ךכ ,םידיספמה תא תוצפל תורשפאה ןהב המולג
.רפתשהל לכוי הייסולכואב
ןיחלוקב היקשהב תויולע תפסות לע םיאלקחה תא תוצפל ץלמומ .ב
.םהב היקשהה ןיגב םיירשפא םיקזנ לעו םיינוינש
םוהיז לש םוחתב ןה ,"םלשמ םהזמה"ש ,ןורקיעה תא ץמאל ץלמומ .ג
.םוהת-ימ םהויז לש םוחתב ןהו ,עקרקה םוהיז ,םיכפש
.ןיחלוקה ןרצי לע "ספאה תפולח" לש תולעה תא ליטהל שי ,ןורקיעכ .ד
שי ןהב ,תורחא תונידמו ב"הרא ,הפוריא תונידמב לבוקמ הז ןורקע)
"ספאה תפולח" תויולע םהב םיבצמב .(הביבסה תוכיאל תועדומ
ינרציב תיתלשממ תירוביצ הכימת לע ץלמומ ,דחוימב תודיבכמ
;ןיחלוקה
ינרצי לע ליטהל ץלמומ - תואלקחל ןיחלוק תבשה לש הרקמב .ה
קוליסמ רורחש רובע םולשת רמולכ) ןיחלוק קוליסמ רוטפ סמ ןיחלוקה
םאתהב ילאיצנרפיד וא ,ןיחלוקה ינרצי לכל דיחא היהי רשא ,(ןיחלוק
."ספאה תפולח" יפ לע תובשוחמה קוליסה תויולעל

ןוגכ ,תואלקחב ןיחלוקב שומישב תורושקה ,תויוליעפה לכש רחאמ .7
,םיילכלכ םיטביהב תורושק ,ב"ויכו רוטינ ,הניקת ,םיקנ תכרעה
:םיאבה םיאשונב םירקחמ עוציב לעה דעווה הצילממ
.ןיחלוקו םימהזמ ןיגב הפיטש יכרוצ תולע לש םיילכלכ םינדמוא .א
.םינתשמ םיאנתב SAR יקזנ לש ילכלכ ןדמוא .ב
ןיחלוקב היקשה ןיגב םוהת-ימ םוהיז לש תילאירה תולעה תכרעה .ג
.םירחא םוהיז ימרוגל האוושהב
.(תונרבממ לש היגולונכט) הלפתהו ןיחלוקב היקשה לש בוליש .ד
היקשהל רשקהב "םלשמ םהזמה" ללכה םושיי לש תילכלכ הכרעה .ה
.ןיחלוקב
םיללכ שוביגו םירחבנ םיאנתב "ספאה תפולח" לש ילכלכ חותינ .ו
לופיטל רשקהב ,םייפסכ םירדסהב "ספאה תפולח" תולע בולישל
.ןיחלוק תבשהו םיכפשב
- ןיחלוקה ינכרצ ןיבל ןיחלוקה ןרצי ןיב םירשקה לש תופולח חותינ .ז
תדימו חווט-תכורא תורשקתה לש םירשק וא דבלב םיירחסמ םירשק
תומייקה תויורשקתהה לש רקס ללוכ ,תאז .םיינוטלש תודסומ תוברועמ
םילבקמה ,םיאלקחהו ,לארשיב םימייקה םיכפשב לופיטה ילעפמ ןיב
.םילעפמהמ ןיחלוק

הכרדה .8
רשקהב תוררועתמה ,תוילכלכהו תוינכטה ,תוינכטורגאה תויעבה רואל
בושח םרוג הכרדה תוליעפב הדעווה האור ,תואלקחב ןיחלוקב היקשהל
:ןיחלוקל םיריפש םימב היקשהמ רבעמב
ןומימב ןיחלוקב היקשהב תזכורמ הכרדה ךשמה לע הצילממ הדעווה .א
;יתלשממ ירוביצ
.ךוניחלו הרבסהל תרושקתב רזעיהל הצילממ הדעווה .ב

,םיאשונב תויגוסב טרופמ ןויד ובו םידומע 200 ללוכ ח"ודה :הרעה
.תוירקיעה תוצלמהב םירכזנה

:רמאמה רבחמ תודוא
.תירבעה הטיסרבינואה ,תיאלקח הלכלכל 'חמה סוטירמא 'פורפ ,ןורי ןד43-41 * 1999 טסוגוא * 394 ןויליג * היקשהו םימ

םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ