לארשיב םימה קשמ
ריאמ-ןב ריאמ :תאמ
.13, 9-7 םידומע ,(1999 רבמטפס) ,395 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

משק המים בישראל
לע ביגהל ךרוצ האור ינא ,םימה קשמב ןוביל תונועטה ,תויגוס המכב ירבדב עגאש ינפל
ן"ח יעדוי ידי לע תנעטנה הנעטה .תנווכמ חומ תפיטשב תלבוגה ,סיסבו דוסי תרסח הנעט
-ל עיגמה ,יפסכ ףקיהב םידסבוסמ תואלקחל םימה יכ ,תרמוא ויגוסל ילכלכה דסממב
.הלעמו הנשל ח"ש ןוילימ 300

,ס"וס תולעהל ,וחילש ,םימה ביצנו ינתמיאה יאלקחה יבולה וחיני קר םא ,ןבומכ ,זאו
םהב שומישה ,םימה קשמל הלואג האבו - תואלקחל םימה ריחמ תא ,שרדנכו יוארכ
ךרוצה ;םתוכיאבו םימה תורוקמב העיגפה קספיתו תחפי הכירצה ףקיה ,לעייתי
םימה תייעב םגו ,תולובג יצוח םימה ןוזח ףסוותי הלא לעו ,תובר םינשל החדיי הלפתהב
.ןמשה ךפ סנ שממ - הנורתפ לע אובת יטילופואיגה בחרמב

631.7 איה "תורוקמ" 'בח ידי לע תואלקחל תקפוסמה ,םיריפשה םימה תומכ
םהש ,ק"מלמ 312.8 איה לכו לכמ תדסבוסמ הניאש תומכה ,וז תומכ ךותמ .הנש/ק"מלמ
,ןופצה לובג ,ןדריה תעקב ,בגנה ,הברעה - ?םידסבוסמה "תורוקמ" ילעפמ םה ימ .49.5%
.ןותחתה לילגהו ןלוגה תמר

הידיסבוסה כ"הס ;ח"שלמ 526.8 איה תואלקחל םימ תקפסאל תיתנשה האצוהה כ"הס
הידיסבוס ספא שיגדמו רזוח ינא ;ספא עמשמ - 285.7 איה ,ליעל יתטריפש םירוזאל
ןכו ,םיילאירפירפ תובשייתה ירוזיאל תנתינ הידיסבוסה לכו ,ץראה זכרמב תואלקחל
.ןלהל ךכל בושא דועו ,םיבשומ םיחלוקל תפסונ הידיסבוס

הסנכההו ,ח"שלמ 127 איה םידסבוסמ םניאש םירוזאב תואלקחל םימל האצוהה
האצוה לע הייבג ףדוע ,רמולכ - ח"שלמ 154 איה הלא םירוזאב תואלקחל םימ תריכממ
ירוזא דוסבסב קלח תלטונ ץראה זכרמב תואלקחה :רמוא הווה ,ח"שלמ 27.9 לש
.הירפירפה

!תחא הלימ ולו הז ןיינעל ףיסוהל לבחו עצמה ןאכ רצקי ,ןיחלוקב שומישב הכימתל רשא

ןהיתורודל לארשי תולשממ הנלאות יכ ,רמולו הלא םירבדב םייסלו קפסתהל יתלוכי
,הטלחה הנלבקתש וא ;הברעבו רושבב ,הרמז-ןב םרכב תואלקחל היואר הפולח אוצמל
ףגא לש םהיגיגה ירפ - תמכחתמ וא תמכחותמ רומחת תטישב תיווסומ הנניאש
.הלא םירוזאל םימה תקפסא תא קיספהל - וידי לע םימ םיקצויה ,םירחאו םיביצקתה
:םינותנ המכ גיצהל יואר ,ןכ יפ לע ףאו

יתוא ומישאי םא .1997 ,1987 םינשב תללוכה םימה תכירצ תא הגיצמה הלבט ,תישאר
ויה אלש םיכרעל הרוטרפמטה העיגה '98 ץיק יהלשב יכ ,בישא - 1998 תא גיצמ ינניאש
.םימה תכירצ םתיאו ,הנש 50 םתומכ


הכירצ
(ק"מ) שפנל
היסולכוא
יפלא)
(תושפנ

(ק"מלמב) םיריפש םימ תכירצ

הנשהכ"הס
תיב
היישעת
תואלקח

101
4,407
1,559
447
83
1,029
1987
105
5,900
1,558
616
88
854
1997
4
1,493
-1
169
5
-175
שרפה
97-87


רמולכ ,1.8.91-ב םיישארה םירגאמה תשולשב םימה יסלפמ תאוושה תא גיצמ אבה ףרגה
יאבנמ וגגחש תרושקתה תגיגח לע תרתוימ הלימ רמוא אל .1.8.99-בו תמדוקה תרוצבב
.ומצע דעב רבדמ ףרגה - םהינימל הספילקופא
עשוהי :בכרהב ,תרנכה רוטינל יוגיהה תווצ ח"ודמ טוטיצ אוה איבאש ןורחאה גצומה
.לקרמ ןורודו יקסניבוד יבצ ,רימש ירוא ,ינדולוק
לע" :רמאנ ח"ודה תא םכסמה קרפב ."תווקיהה ןגאו תרנכה בצמ" איה ח"ודה תרתוכ
תרנכה בצמ ,םירקוחהו םיחמומה תעד יפ לעו רוטינה תכרעמב םידדמנה ,םידדמ יפ
:ח"ודה רמוא ,תווקיהה ןגאב בצמל רשאו ."רבעבמ הנוש היה אל ,3.99-10.98 םישדוחב
,םימהזמה סמועב הדירי לש תיתנש-בר המגמ ןורחאה רושעב תמייק יכ ,הארנ"
ךא ,הזה םוחתב טקניהל תוכישממו וטקננש תולועפה תא טרפא אל ."תרנכל םיעיגמה
.היוטנ דיה דוע

ןוידל תוכוז ןניא רעצה הברמל רשא ,תויזכרמ תויגוס רפסמל וישכע רובעא םכתושרב
תצצפ" הנוכמש המ תא רוצעל ידכ ,ןכא .תוירוביצה תוכרעמב אלו הלשממב אל ,יואר
דראילימ 1.8 -כ אל ,הנש ידמ קיפהל יואר ,"םימה תוכיא תערה לש תקתקתמה ןמזה
ןיטקהל ןתינ תאזה תומכה תיצחמ תא יכ ,םינעוטה שי .תוחפ ק"מלמ 300 אלא ,ק"מ
היילעה םע ,םוקמ לכמ .ןלהל ךכ לע דומעא דועו םהילע קלוח ינא .תינוריעה הכירצב
םוחתב תויוחתפתהל וישכעו ןאכ סנכיהל ילבמ םגו ,ינוריעה שוקיבה לש תכשמתמה
האצקהה תנטקהמ אובל לוכי תאזה תומכה לש הבור בור יכ ,קפס ןיא ,יטילופואיגה
.תואלקחל

,םויכ תוגוהנה הלאמ תונוש רוחמית תוטישב שמתשהל ,םנמא ,רשפא תאז גישהל ידכ
,עוציב ילכ אלא ,תוינידמ ונניא רוחמית יכ ,החיכומ 97-87 רושעה לש הכירצה תלבט ךא
רשאכ ,תאז עצבל תחא ךרדמ רתוי שי - תואלקחל האצקהה תנטקה איה תוינידמה םאו
וניא רוויע רוחמיתש םילוקיש ,םייתרבחו םייפרגואיג ,םיימואל הפדעה ילוקיש םילקוש
.לקוש

יואר םירגאמה בצמ ףרח םנמאה - תחאה :תולאש שולש תולעהל שקבמ ינא הז רשקהב
.ןלהל בישהל הסנא וז הלאש לע ?תיאלקחה תוליעפהו הכירצה ףקיה תא ןיטקהל ךירצו

ףגאו םימה קשמ לש תומוחה ירמושמ םיבר םינעוטש יפכ ,רבדה ןכ םנמא םא - היינשה
עודמ ?םירורב םירבד הז ןיינעב רמול לארשי תולשממ תוענמנ עודמ ,םללכב םיביצקתה
טילחמה אוה םימה ביצנ םאה ?םימה ביצנ לש וחתפל הז תועמשמ-הרה אשונ םילגלגמ
,לארשי תולשממ לע לבוקמ םאה ?רושבה לבחבו לילגה ימורמב תיאלקח תובשייתה לע
לע הלא תומוקמב םתוא םימייקמ ךכ רחאו םדא ינב הלא םירוזאב םיבשיימ הליחת יכ
השעית וז תועמשמ תבר הטלחה יכ ,יואר םאה ?בורוזולרא ח"וד עיצמש יפכ ,םייוציפ
?ומצעבו ודובכב ןובירה ידיב אלו חילש ידיב

הכירצב היילע איה - השחכהל תנתינ הניאש המגמ - הכירצה תוחתפתה לש המגמה
.השימגה הכירצב ונייהד ,תיאלקחה הכירצב הדיריו ,החישקה הכירצה ונייהד ,תינוריעה
היילעה חכונל - תסוומ הריגא חפנ רדעהיבו שימג ןכרצ תויהל הלדח תואלקחה רשאכ
לאיצנטופ" גשומל דבאת - תיטילופואיגה תואדווה-יא חכונלו ינוריעה רזגמה תכירצב
ימילקא רבשמ תנש לכ היהת יתינמש םירחאה םיצוליאה חכונלו ,תועמשמ לכ "עצוממ
.ריעל םימ תקפסאב רבשמ תנש

תומגמו תויזחת לע ןוידמ ןוידה תא תוטהל אל ידכ םירפסמו םידעומ ןאכ בקונ ינניא
.רפסמ לש וצוק לע חוכיוול

חכונלו ,ליעל יתטריפש םיצוליאב ,ריעל םימ תקפסאל הנותנ תופידעהש ,ךכ לע חוכיו ןיא
עדומ ינא ,"םימה רבשמ" הרדגהל ףחסנ ינניא םא םג .ןכש לכ אל ,תיטילופ תואדו-יא
תוינידמ איה וישכע תטקננה הקפהה תוינידמ ,הקפסאה יצוליא חכונל יכ ,הדבועל בטיה
ונל שי םאה - תחאה :ןה הזה טסקטנוקב תולועה תולאשה יתש .ףסה לע הכילה
לש תינוריעה הכירצל הנעמ תתל ידכ תושעל ונילע המ - היינשהו ,תרחא הביטנרטלא
.ףסל רבעמ הקפהב גורחל ילבמ ,ךליאו אבה רושעה תיצחמ

עיגמ ריעב ירשפאה ןוכסיחה רועיש יכ יתנמאה םג ול יכ ,רמול שקבמ ינא ,תישאר
םאה :לאוש ןיידע ינא - ןימאמ ינניאו - םהל םינעוט םיפיטמהש ,םיגילפמה םירועישל
,םייתנש אמשו הנש ךראיש ,אבה ימילקאה רבשמב רוסחמה רעפ יכ ,חינהל ונל רתומ
תואלקחהו תוגילפמה תוחנהה הנידבתת םאו ;ריעל הקפסאב ןוכסיחמ ולוכ הסכתי
רטשמ ליחנ זא םאה ,ינוריעה רוסחמה הסכתמ ויתורוקממש ,שימג ןכרצ תויהל לדחת
,אבה ימילקאה רבשמב ,םירגאמב יאצמה יכ ,חינהל בייח ינא - ?ריעה לע םיצוציק לש
.הנשה ונידיב יוצמה הזלו 1991 -ב םירגאמב היהש הזל המוד היהי

המצועמ םג םייניע תמיצע-יאו ,ינוריעה שוקיבה ףקיה לש תיארחא הכרעהש ,המוד
ונתוא תבייחמ ,תיפרגומדו תיטילופ תואדו-יאמ םגו ,אבה ימילקאה רבשמה לש תירשפא
יכ ,קפס ןיא זא םג ,םימה רבשמכ ונבצמ תרדגהל ספתינ אל םא םג .םימ תפסות עובתל
םימ תפסותב תועטל ףידע ,דיתעה תושירדו ירירבשה-יתוכיאהו יתומכה ןזאמה חכונל
םילוכי ונניא ;רתיב תועטל םיאשר ונחנא תועודיה תוביסנב .רוסחמב ןכתסהל רשאמ
.רסחב דומעל

ןיבו םימה תוכיאל הנכסה ןיבש רשקה ןיינעל םידחא םיטפשמ ףיסוא ,םכתושרב
וניתורוקמ לש יברמ לוצינ ןיבש רשקה לע רמאיהל לוכיש המ לכ רמאנ רבכ .הלפתה
וא תחא השיג ץמואת םא ןיב יכ - דחאה :יד רמאנ אל םיניינע ינשב .תוכיאה תערהו
לש תועמשמ-בר רוקמ הווהמ אוהו ךלתו לדגת בויבה תומכ ,םיבאשמה לוהינב תרחא
השעמלו ,לופיטל השק תוחפה אוה יגולויבה םוהיזה .ימיכ םוהיזו יגולויב םוהיז :םוהיז
.החלמה - ימיכה םוהיזה ןכ אל .רתוי ההובג רוהיט תמרל ,רחואמב וא םדקומב ,עיגנ
היקשה .העודי ,תקתקתמה החלמהה תצצפ לש קותקתה תשחהב בויבה תמורת
תייקשה וליאו ,םימה תא התיחשמ ,םימ ירגאמ םתחתמ שיש ,םיחטש לש םיחלוקב
- םיקותמ םימ תקפסא .עקרקה תא התיחשמ ,חלמ-יריתע םיחלוקב תודבכ תועקרק
בצק רבגי ,ןכ אל םא .יתוכיא חרוכ איה ,יתומכ חרוכ קר אל איה ריעל - םילפתומ עמשמ
ןרתנב דוביעה תועקרק םוהיז :תוחפ עודי ינשה ןיינעה .תורוקמה לש החלמהה
םיכפש רוהיטב תואלקחהו ריעה ןיב בולישה חבשב רבדל םיעדוי ונלוכ .ןתתחשהו
תא תוקשהל ךישמהל לכונ ןמז ךרואל אל יכ ,הדבועה .רזוח שומישל םיחלוק תבשהבו
.תוחפ העודי - רולכ ל'גמ 350-330 תב תוחילמ תמרב וניתועקרק

המ הלאשה הלעת רחואמב וא םדקומב .תועקרקל חלמ תפסות תקספהמ סונמ ןיא
תיחכונה תוחילמה תמרב םהב שומישה רשא ,בויב-ימ ליפתהל וא םי-ימ ליפתהל :ףידע
.הלפתה בייחמ ,דחאכ ,עקרקבו םימב יללכה םיחלמה ןזאמ ?ירשפא יתלב

השיג יכ ,לולכמה לש היצזימיטפואב קוסעל אלא סונמ ןיאו - לולכמה ךותב תפסונ הלאש
ךרענ דציכ :הלאשה איה - הרטמה תא איטחת ךכ לכ תבכרומ תכרעמב תימוחת-דח
?ףסונ ימילקא רבשמ חכונלו ,אבה רושעה עצמא לש םיינוריעה םישוקיבל הבושת ןתמל

יתומכה ןזאמל הבושתכ ,וגישהל תונווגמה םיכרדהו םוצמצה תוריזג יכ ,קפס ןיא
תא ורכז אנא .םירגאמב םיהובג םיאלמ תרימשב תואטבתמו תובייחמ ,דחאכ יתוכיאהו
תיוולנ וילאש ,ינוריעה שוקיבה תיזחת תא םג ומכ ,הנשה םגו 1991 -ב םג יאצמה
יכ ,םירפסמב ןאכ קוסעא אל בושו) םיהובג םיאלמ תרימש יכ ,םיעדוי לכה .תואדו-יא
חפנו םימשג ימל הריגאה חפנ תנטקה השוריפ ,(תקדקודמ הדובעב קדביהל םיכירצ הלא
.תושילגל תורבתסה תלדגהו ,תוסיווה

,םישוקיבה תיילע םע ,עובק היוול-ןב תויהל ךפוהה ,רוסחמ יאנתב יכ ,רוכזל יואר תאזו
.הלפתה ריחמכ םישלוג םימ לש יביטנרטלאה םריחמ היהי

רוסחמה תלאש יכ ,השגדהב רמוא ךא ,ירשפא ןורתפ רבדב רובידה תא ןאכ ביחרא אל
תימוחת-דח הבושת הלאשה לע בישהל ןויסינ לכו ,םיבר םימוחתב תעגונ (רבשמה אל)
.רקיעה תא איטחי

םגו םילקאהמ םג עפשומ אוהו ילובג ןזאמ אוה ,םילעופ ונחנא ןבש ,ןזאמה
ותעפשה ,ןורחא ןורחאו .תומכה לע םגו תוכיאה לע םג עיפשמו ,היגולואיגורדיההמ
תא :רמול זעמ ינאו ;ץראב תובשייתהה תסירפ תא םג אלא ,הלא םימוחת קר אל הפיקמ
,םיימואל-ןיב םירדסהמ תוחפ אל :רמול זעמו ףיסומ ינא .לארשי לש היפרגואיגה
תרגשמ קלח תויהל הלפתה ךופהת רחואמב וא םדקומב יכ .ונמלוע ללחב םירסנמה
באשמה איה עקרק יכ ,ררבתי הנקת רסח רוחיאב ,הלילחו ,זאו ,ונלש הקפסאה
.ףילחת ןיא עקרק לש הנדבואלו ,העידיה 'הב הלכתמה

הדרח תויהל ,םלועב םיבחרנ םיקלחל רשאמ ,תובוט תוחפ אל תוביס שי לארשיל
.רבדמה תוטשפתהמ

ןזאמ תא ףיקמ אשונה .תימוחת-בר תכרעמ אוה לארשיב םימה יבאשמ לוהינ ,רומאכ
תא ןכו ,היפרגואיגהו היפרגומדה תא ,היגולואיגורדיההו םילקאה תא ,תוכיאהו תומכה
דחא ביכר תאצוה .תואדו-יא לש בחר םוחתב הלא לכו - תיטילופואיגה תכרעמה
לחנ םא םג יכ ,רמול ןכתסמ ינא ,אוה ךופהנ .תכרעמה תא ןזאת אל הזה ץבשתהמ
,לוכיבכ ,לוהינל םג ,ףסה לע הכילה תוינידמ טוקנל תובר םינש דוע ץלאנ ,הלפתהב
לפנ ובש ,חפב לופיל ונל לא .ריחמ שי רבישה םוצמצלו םימה יבאשמ לש יסקודותרוא
!ריחמ לכב ןוכסיח :סרגש ,ידוהי ותוא


:רמאמה רבחמ תודוא
.םימה ביצנ ,ריאמ-ןב ריאמ

13 ,9-7 * 1999 רבמטפס * 395 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ