םיכפשב לופיטה ינוכמב םישודיח
ןמקלופ ריאי `רד :תאמ
.35-25 םידומע ,(1999 רבמטפס) ,395 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

חידושים במכוני הטיפול בשפכים
  :רמאמה יקלח
םיכפשה רוהיטל תושירדה
םיכפשב לופיטה תוטיש
הצובב לופיטה תונורקע
יבוריאנא לוכיע ינפל הכמסה
םייבוריאנא לוכיע ינגא
הצוב שוביי
הצובה קוליס וא לוצינ


 םיכפשה רוהיטל תושירדה
קוח יפ לע ,בייח ,םיכפש רציימש ימ לכ וא תימוקמ הצעומ ,הייריע
םיחלוקהו יוארכ ולפוטי םיכפשהש ךכל גואדל ,(םוהיז תעינמ) םימה
תויושרהש ,רבדה שוריפ .םידרטמ וא יאורבת עגפמ תמירג אלל וקלוסי
קוליסו רוהיט תמרב םיכפשב לפטל ,קוח יפ לע ,תובייח תוימוקמה
יפוחו םילחנה ,םינגאה ,ןוזמה ,םימה תורוקמ םוהיז ומרגי אלש ,תאזכ
םישותי ,חיר ידרטמל רוקמ ווהי אל קוליסהו לופיטה יכילהתשו ,םיה
.םיבובזו

תויושרה ידיב ןתונ 1962-ב"כשת (בויב) תוימוקמה תויושרה קוח
בויבה תוכרעמ תקזחהו תמקה ןומימל םייקוח םילכ תוימוקמה
.בויב תרגאו לטיה תועצמאב רוגס בויב קשמב רוהיטהו

שארב ,תינתומ ,חיטבהל תימוקמ תושר לעש ,ןיחלוקה תוכיא תמר
ינוירטירקבו (טנייפיצרה) טלוקה םימה ףוג תושירדב ,הנושארבו
טלוקה עקרקה ףוגב ,ןיפולחל ,וא ;הז םימ ףוגמ םישרדנה תוכיאה
.עקרקה ףוגמ םישרדנה ,תוכיאה ןוירטירקבו

הדימב םג ,הניעב תראשנ שרדנה לופיטל תימוקמה תושרה תוירחא
שורד ןהילא עיגהל ידכו ,דחוימב תוהובג טלוקה םימה ףוג תושירדו
.םיכפשב רקיו בכרומ לופיט

הלא תושירד ."20/30 תוכיא" ןלהל תרדגומ סיסבה תוכיא תשירד
תרשפאמה המרל ןיחלוק רצייל םיכפשה ימרות תא בייחל ודעונ
רשאכ ,םימ תורוקמב העיגפ וא יתביבס דרטמ תמירג אלל םקוליס
,30/20 תוכיאמ תורומח תויהל תושירדה תולוכי םימייוסמ םירקמב
.10/5 תוכיאל תושירד ןכו ןחרזו ןקנח תקחרה ןוגכ

:םייתועמשמ תונורתי רפסמ ההובג תוכיאב ןיחלוקל
םילודיג לש בחר ןווגמ תייקשהל ןיחלוקב שומיש תורשפא *
.םייאלקח
,ןוניס וא/ו ,הרלכה ןוגכ ,םיפסונ םילופיט עוציבל תורשפא *
שומישל דע שומישה תויורשפא תבחרהל רחא לופיט וא/ו
.תואלקחל לבגומ יתלב
.םייתביבס םידרטמל ששח אלל ןיחלוקה לש יתנוע םוגיא *
.היקשהה תכרעמב םוהתה ימ םוהיזל ששחו םידרטמ תעינמ *

דומעה שארל הרזח


 םיכפשב לופיטה תוטיש
-םילקיזיפ םיכילהת לע רקיעב םיססובמ םיכפשב לופיט ינקתימ
הדרפה יכילהתב םיליחתמ לופיטה יבלש רשאכ ,םירקובמ םייגולויב
תלעות-תולע סחי ילעב םיכילהתל הגרדהב םירבועו םיטושפ עוקישו
תוכיא לבקל ןתינ תלעפושמה הצובה יכילהת תוצובקב .רתוי םיהובג
.רתוי הבוט ףאו 20/30 ןיחלוק

דעו יטיא ךילהתמ ,תלעפושמ הצוב ינקתימ לש תונוש תומר תומייק
ליגו רוויאה ןגאב הייהשה ןמז ,ינגרואה סמועל םאתהב ,ץאומ ךילהת
,םייתגרד-דח םיפיצר תויהל םילוכי תלעפושמ הצוב יכילהת .הצובה
.תונוש תוגרדב םייתנמ ןכו ,םייתגרד-ברו םייתגרד-וד

תילנויצנבנוק תלעפושמ הצוב
ץופנ ינכמ ילנויצנבנוק ךילהת איה תלעפושמ הצובב רוהיטה תטיש
וא ,ינכמ רוויא ידי לע ץאומ יגולויב רוהיט םירבוע םיכפשה .רתויב
ןגא לא הקלחב תרזחומה ,הצובה םע םבובריע ךותו ,עופעיפ רוויא
לופיטל תוירקיע הלועפ תודיחי שמח תללוכ וז לופיט תטיש .רוויאה
םיכפשב לופיטה תודיחי .הצובב לופיטל תופסונ תודיחיו םיכפשב
עוקישו רוויא ,(רוטקלס) ןייממ ,ינושאר עוקיש ,םדק לופיט :תוללוכ
.ינוינש

60%-כו ב"חצהמ 35%-כ םיקחרומ ינושארה עוקישה בלשב
לופיטה בלש לע ינגרואה סמועה תנטקה ךות ,םיפחרמה םיקצומהמ
היצקיפירטינ רשפאמו ךומנ רוויאה ינגאב הצובה ליג .יגולואיבה
רוויאל היגרנאה תכירצ ךכמ האצותכ .תוכומנ תורוטרפמטב תלבגומ
יתלב תינוינשו תינושאר הצוב לש הלודג תומכ תרצונ םלוא ,הכומנ
הצובב לופיטה תודיחי .הצובב ידוסי לופיט תבייחמה ,תבצוימ
לפונ וניא הלא תויעבב לופיטה .שובייו לוכיע ,הכמסה :תוללוכ
וז הטישב .ךשמהב טרופיש יפכ ,םיכפשה תויעבב לופיטהמ ותובישחב
.(1 'סמ הנומת) ןולקשאו ןורשה דוה - ס"כ רוהיט ינוכמ םילעופ

ךשמנ רוויא
ןמז לעב ,תלעפושמ הצוב ךילהת לע תססובמ ךשמנה רוויאה תטיש
רוויא ןגא - תוירקיע הלועפ תודיחי יתש תללוכ הטישה .ךורא רוויא
רוויאה ןמז .ינושאר עוקיש ןגאב ךרוצה לוטיב ךות ,יפוס עוקיש ןגאו
ןייפואמ ןכלו ,םיינגרואה םירמוחה לש אלמ ןוצמיח רשפאמ ךוראה
.תוחפ ךבוסמ לופיט תשרודה ,תפדוע הצוב לש הנטק תומכב ךילהתה

תטישל תושרדנ ויהש ולאמ תוהובג היגרנא רובע תואצוהה ,ךכיפל
לופיטהו ינושאר עוקיש רדעיה םלוא ,הליגרה תלעפושמה הצובה
תא טשפמו לעפמב תועקשהה תא ןיטקמ תפדועה הצובב רתוי טושפה
.הקזחההו הלועפה

ךשמב בסוה ,ךשמנ רוויא תטישב 1978-ב םקוהש ,הילצרה רוהיט ןוכמ
עוקיש ןגא תפסוה ידי לע תילנויצנבנוק תלעפושמ הצובל םינשה
.(2 'סמ הנומת האר) םיינרדומ הצובב לופיט ינקתימו ינושאר

תיבלש-וד תלעפושמ הצוב
ינשל יגולויבה ןוצמחה ךילהת תדרפה לע תססובמ וז רוהיט תטיש
.רוטב תורבוחמה ,עוקישו רוויא תודיחי לש םיבלש

ןושארה בלשב םידדועמ תיבלש-וד תלעפושמ הצוב לש רוהיטה תטישב
הסמויב לש הובג זוכיר תרימש ידי לע הזתניסל םיילמיטפוא םיאנת
.ברועמה לזונב סמומ ןצמח לש ךומנ זוכירו

לע ,םיקדייחה יאת סרהל םיילמיטפוא םיאנת םידדועמ ינשה בלשב
יאתמ הנוזינה ,םייאת-דח תייסולכוא םויקל םיתואנ םיאנת חותיפ ידי
.ינשה בלשה לש עוקישה ןקתימב תעקושהו םיקדייחה

יגולויבה רוהיטה לש הבוט היצזימיטפוא תגשומ וז לועפת תרוצב
םינטק רוויא ינגאו רתוי התוחפ היגרנא תעקשה ךות ,ןקנח תקחרהו
.רתוי

יתגרד-וד רוטקאיר
קלוחמ היצקיפירטינד - היצקיפירטינ יכילהתב ןקנחה תקחרה ךרוצל
הצובהו םיכפשה .רוואמ אתו יסקונא את :םיאת ינשל רוויאה ןגא
רסוח לש םיאנת םיררוש ובש ,יסקונאה אתל םימרזומ תררחוסמה
ברועמה לזונה רבוע יסקונאה אתהמ .דימתמ לובריע ךות ,סמומ ןצמח
,הצוב ליגו סמומ ןצמח יזוכיר םימייק ובש ,(יבוריאה) רוואמה אתל
לזונה .היצקיפירטינ יקדייח לש תזרוזמ תוליעפל םיאנת םירצויה
רוואמה אתהמ 1:4 לש סחיב ררחוסמ ,םיטרטינב רישעה ,ברועמה
יקדייח םילצנמ ,יסקונאה אתב סמומ ןצמח רדעיהמ .יסקונאה אתל
ךרוצל ,םיכפשבש ןמחפה תאו םיטרטינבש ןצמחה תא היצקיפירטינדה
.הריפסומטאל יזג ןקנח רורחיש ךות ,םהלש תילובטמה תוליעפה
תוכיאו ,ההובג ןקנח תקחרה לבקל ןתינ לודגה רורחסה סחימ האצותכ
.30/20-מ רתוי הבוט םיחלוקה

יתגרד-בר רוטקאיר
ליעי ךא ,ליעל ראותמל המוד היצקיפירטינד-היצקיפירטינ ךילהת
תואצוהב ןוכסיח ךות ,יתגרד-בר רוטקאירב ולבקל ןתינו ,רתוי
.רורחסה

,הז רחא הזב ,םייבוריא-םיסקונא םיאת לש רוטמ בכרומ רוטקאירה
הווש הקולחב תמרזומ תררחוסמ הצובו םיכפש לש תבורעתה רשאכ
אתב היצקיפירטינ רבעש ,ברועמה לזונה .םייסקנואה םיאתה לכל
םיכפש םרזב בברעתמ ,וירחאש יסקונאה אתל םרוז ,ןושארה רוואמה
אתל ברועמה לזונה רבוע ונממ .היצקיפירטינד רבועו סנכנה ,הצובו
.האלמ ןקנח תקחרה תלבקתמש דע ,האלה ןכו אבה רוואמה

רוויא תולעת רוטקאיר
תולעתב םלועב תבחרנ הרוצב םשוימ יפוס-ןיא יתגרד-בר רוטקאיר
ינקתימ .רוטב תורבוחמה ,תוכורא תולעת םייושע רוויאה ינגא .רוויא
םימרוג םה ןצמחה תקפסאל טרפו ,תולעתה ישארב םינקתומ רוויאה
לזונל קפוסמ שורדה ןצמחה .תולעתה ךרואל ברועמה לזונה תעסה םג
סמומה ןצמחה זוכיר דרוי ותעונת ךשמהב .רוואמה דיל ורבועב
םישחרתמ יפקיה לולסמ לכב רשאכ ,הלילח רזוחו 0-ל הגרדהב
.היצקיפרטינדו היצקיפירטינ יכילהת ןיגוריסל

ןוכמב הנש 15 הזמ תלעופ (לסורק) םיילקיטרו םירוואמ םע וז הטיש
.עופעיפ רוויא תועצמאב ןורשה יחלוק ש"טמב תמקומו תפצ רוהיט

תוילווא תולעת 3 ילעב רוויא ינגא
ןגאה תקולח לע ססובמ ךשמנה רוויאה תולעת תטיש לש ףסונ רופיש
םיכפשה םימרזומ וז הטישב .(לברואה תמגוד) תוילווא תולעת שולשל
ןצמחה תקפסה תקולח רשאכ ,תולעתה תשולשל תררחוסמה הצובהו
,םיבבותסמ םיקסיד לש הנוש רוזיפ ידי לע תישענ תולעתה ןיב
ברועמה לזונה .הלעתה ךרואל ותוא םיעיסמו לזונה תא םירוואמה
,תימינפה הלעתל ךכ רחאו םייניבה תלעתל תיפקיהה הלעתהמ שלוג
רוהיט תוליעי תלבקתמ וז רוהיט תטישב .עוקישה ינגאל םרזומ הנממו
הטישב רוהיט ינוכמ .היגרנאה תכירצב רכינ ןוכסיח ךות ,רתוי ההובג
תמרבו (3 'סמ הנומת) רמועב ומלשוה ,יוטיחו ןוניס םג םיללוכה ,וז
.ןורשה

(S.B.R.) יתנמה ךילהתה
,ליעל תוראותמה ,הפיצרה תלעפושמה הצובה תוטיש לכל דוגינב
הצובה תטיש םינטק רוהיט ינוכמב שומישל הנורחאל תסנכנ
.(Sequencing Batch Reactor) S.B.R. תיתנמה תלעפושמה

לעופ רוטקאירה רשאכ ,יתנמ ךשמנ רוויא ךילהת לע תססובמ וז הטיש
רוטקאירה תלועפ .הצוב רורחסו עוקיש ןגא ,רוויא ןגאכ ןיגוריסל
םיפסונ םייניב יבלש ףיסוהל ןתינ .םיבלש השישב תיטמוטוא תעצבתמ
.היצקיפירטינדו היצקיפירטינ תלבקל

דומעה שארל הרזח


 הצובב לופיטה תונורקע
םירצונ ,תלעפושמ הצוב יכילהת לע םיססובמה ,םיכפש רוהיט ינוכמב
:הצוב יגוס ינש
זוכירב םיינושארה עוקישה ינגאמ תלבקתמה ,תינושאר הצוב *
.6%-3% לש םיקצומ
ךומנ םיקצומ זוכיר תלעב ,יגולואיבה ךילהתהמ תפדוע תינוינש הצוב *
.0.8%-0.6% לש

.יבוריאנאה לוכיאה אוה הצובה בוצייל רתויב ץופנהו ליעיה ךילהתה
לוכיע ינגאל תפדוע הצוב םגו תינושאר הצוב םג תומרזומ הז ךילהתב
קלח רמומ םהבו ישפוח ןצמח רסוח יאנתב םילעופה ,("םירטס'גיד")
.םימו ינצמח-וד ןמחפ זג ,ןאתמ זגל הצובב ינגרואה רמוחהמ לודג

םייליפוזמ לוכיע ינגאב הצובה לש םלשומ בוצייל שורדה ,הייהשה ןמז
,ךכיפל .םוי 20-ל 15 ןיב ענ ,סויסלצ תולעמ 37-35 לש הרוטרפמטב
,הצובה רורחסו םומיחה תכרעמבו לוכיעה ינגא תמקהב תועקשהה
הברה תובישחה ןאכמ .רתוי הלודג הצובה תקיפסש לככ תוהובג
.לוכיעה ינגאל התמרזה ינפל התכמסה ידי לע הצובה חפנ תנטקהב
0.7% תוביבסב הזוכירש ,תינוינשה הצובה יבגל רבדה ןוכנ רקיעב
ןטקי 5%-ל 3% ןיב לש םיקצומ זוכירל התכמסה רחאל רשא ,םיקצומ
ובש ,יבוראנאה לוכיעה רחאל .ירוקמה החפנמ 1/7 דע 1/6-ל החפנ
,יללכה םיקצומה חפנ ןטק ,קוריפה רצותמ קלחכ םימ םיררחתשמ
יוניפ רשפאל תנמ לע .תלכועמה הצובב םיקצומה זוכיר ןטק ךדיאמו
ןפואב ,תוחפל ,20% לש םיקצומ זוכיר דע השביל ךרוצ שי ,הצובה
.תיאשמ וא הלוכמ לע ,הקצומ תרוזפתכ ,הסימעהל היהי ןתינש

דומעה שארל הרזח


 יבוריאנא לוכיע ינפל הכמסה
םיבושחה םיכילהתהמ דחא הניה יבוריאנאה לוכיעה ינפל הכמסהה
תועמשמ שי תרחבנה הכמסהה תטישל ,ךכיפל .הצובב לופיטב רתויב
:תולבוקמה הכמסהה תוטיש הנגצות הז קרפב .הבר תילכלכו תינכט
,(DAF) סמומ ריוואב היצטולפב הכמסה ,תינויצטיוורג הכמסה
.(GBT) ינויצטיוורג טרס ןנסמב הכמסהו

תינויצטיוורג הכמסה
חוכב םיקצומה םיעקוש םהב ,םילכימל הצובה תמרוז וז הטישב
ןוה תואצוה ,הלעפה תוטשפ :םניה וז הטיש לש תונורתיה .היצטיוורג
תפצ ש"טמב לעופ ינויצטיוורג ךימסמ .תיסחי ,תונטק תויתנש תואצוהו
.ןורשה יחלוקו רמוע רוהיט ינוכמב םקוהו

(GBT) היצטיוורג טרס ןנסמ
טרסל תמרזומ הצובה .תוצוב תכמסהל טושפ ךילהת וניה GBT-ה
תפסוה .טרסה ךרד זקנתמ הצובה לזונ .םילגלג ידי לע עסומה ,ןנסמ
,םיפחרמה םיקצומהמ קלח לש היצלוקולפ תמרוג הצובל רמילופ
רשוכ תא רפשמו טרס ךרד םילזונה םע םתריבע תא ענומ םלדוגו
.הצובה לש תוזקנתהה

(DAF) סמומ ריוואב היצטולפ
הצובה םרזל סמומ ריווא סנכומ DAF תטישב היצטולפ ינקתימב
תוררחתשמ ,ירפסומטא ץחלב ןגאל תסנכנ הצובהשכ .ץחלב תבאשנה
,הפרגמ .םיפחרמה םיקצומה תא תופיצמה ,תונטק ריווא תועוב
.םיפצה םיקצומה תא תנקורמו תפסוא ,ןקתימב הצובה ינפ לע תלעופה
םיקצומהו לוחה תא תפסואו ןקתימה תיתחת לע תלעופ היינש הפרגמ
.םידבכה
.ןולקשאו הילצרה ,ס"כ רוהיט ינוכמב םילעופ DAF יכימסמ


דומעה שארל הרזח


 םייבוריאנא לוכיע ינגא
רקיעב) וידחי תויצקנופ שולש תובלושמ םיילנויצנבנוק לוכיע ינגאב
.זגה ןוסחיאו הכמסה ,יבוריאנא לוכיע :(םייבלש-וד םינגאב

תיסחי ,ךומנ הבוגו לודג רטוק לעב אוה םינגאה לש ירטמואיגה הנבמה
םלוא .ףצ וא עובק גגו ןותמ עופיש תלעב הפצר םע ,(H/D = 0.3-0.7)
ךכמ האצותכו האלמ השיחב תלבק לע השקמ הז ירטמואיג הנבמ
.לזונה ינפ לע תינמוש תפוצ םורקו ןגאה תיעקרקב לוח רבטצמ

,וטנ ,לוכיעה חפנ תא הגרדהב הניטקמ תיעקרקב לוחה תורבטצה
לוחה תא תוקנלו ןגאה תא תיבשהל ךרוצ שי םינש רפסמל תחאו
.וכותמ

ינפב תפוצה תורבטצהו תיעקרקב לוחה עוקיש תייעב לע רבגתהל ידכ
תובר םינש םילעופה ,םיינוקה לוכיעה ינגא הינמרגב וחתופ לזונה
ללגב .ב"הראל וסנכנ ףא תונורחאה םינשבו ,הפוריאב רוהיט ינוכמב
."םיינמרג םירטס'גיד" םינוכמ םה םרוקמ

ילעב םהינש - ינוק גגו תינוק תיתחת לעב לילגמ םייונב הלא םינגא
םיקהל לבוקמ .ק"מ 5000 לע םילועה םיחפנב ,תולעמ 45 לש תיווז
רטוק ןיבל םימה קמוע ןיב סחיה .(Egg-shape) הציב ייומד לוכיע ינגא
קנויה ,קנע הניברוט שחוב לעופ ןגאה זכרמב .H/D = 1.5 אוה לילגה
םימה ינפ דע ןותחתה סונוקה תיתחתמ לודג רורחס סחיב הצובה תא
םיעקשמ תורבטצה ענומ ךכ ידי לעו ,ןוילעה סונוקה דוקדוקב
קרפל ןתינו ןטק םימה ינפ חטש ,גגה לש ינוקה הנבמה ללגב .תיתחתב
.הניברוטה בוביס ןוויכ יוניש ידי לע םעפ ידימ תפוצה תא

- דבלב דחא דיקפת םהל שיש ,אוה םיינוקה םירטס'גידב ןורקיעה
לא ירפסומטא ץחלב םרוז ךילהתב ררחתשמה זגה .הצובה תא לכעל
,הכמסה תלועפ הלאה םירטס'גידב ןיא ,ןכ-ומכ .דרפנ זג ןוסחיא לכימ
.ינכמה שובייה ןקתימל תורישי תמרוז תלכועמה הצובהו

.ןולקשאו הילצרה ,ס"כ רוהיט ינוכמב םילעופ םיינוק םירטס'גיד

דומעה שארל הרזח


 (Dewatering) הצוב שוביי
ןיב לש זוכירב ,תילזונ איה ,לוכיעה ינגאמ תאצויה ,הביציה הצובה
בור תא הכותמ זקנל שיו (לוכיעה ינגא גוסב יולת) 4% דע 2.5%
,הקצומ הסיע תלבק דע ,החפנב תיתועמשמ הנטקה ךות ,םילזונה
וא לוצינה רתאל התלבוהו תיאשמ וא הלוכמ לע הסמעהל תנתינה
.קוליסה

.18% תוחפל לש םיקצומ זוכיר תלעב תויהל תבייח וז הסיע

:הצוב שובייל תוטיש רפסמ תומייק
שוביי תודש
לכמ רשאכ ,םיזקונמ שוביי תודש תרדס לע תוירוזחמב הצובה רוזיפ
.השביה הצובה הנופמ ,המיאתמ שוביי תפוקת רבעש רחאל ,הדש
תא החיכוה אל רשא ,תינדי יוניפ תדובעו רכינ חטש תבייחמ וז הטיש
.ץראב המצע

(BFP) ץחל טרס ןנסמ
תונוכת רופישל רמילופ הל םיפיסומ ןקתימל הצובה תסינכ ינפל
םיזקנתמ וכרדש ,יבובקנ טרס לע תמרזומ הצובה .הלש תוזקנתהה
םיענ םהינשו ףסונ טרס וילא ףרטצמ טרסה תעונת ךשמהב .םילזונה
םימה תטיחסו ןהיניבש הצובה תסיחד ךות ,תויליגלג תרדס ךרד
.20% דע 18 לש םיקצומ זוכירב תאצוי הצובה .הכותמ

(רטנקד) הגופירטנצ
םייק .ןוזליח בבותסמ וכותבש ,בבותסמ ףותמ תבכרומ הגופירטנצה
ןיב הדרפהה תא רצויה ,ןוזליחהו ףותה לש בוביסה תויוריהמ ןיב רעפ
רעפ .ינשה דצהמ אצויה ,לזונהו ,דחא דצמ םיאצויה ,םיקצומה
השורד ןאכ םג .הצובה גוסל םאתהב רקב ידי לע דקופמ תויוריהמה
הצובה .תרזוח הפיטש תשרדנ אל ךא ,םירמילופ ןונימו הנכה תכרעמ
.תיטתסאו הרוגס תכרעמה לכו 27% דע 25% לש זוכירב תלבקתמ

(Filter press) ץחל תוחול ןנסמ
,םתוא םיסחודו םייבובקנ תוחול ןיב םיללח םיאלממ יתנמ ךילהתב
דע לש זוכירב הצוב לבקל ןתינ וז הטישב .הצובהמ לזונה תטיחס ךות
תויתנשה תואצוההו תועקשהה יתנמה ךילהתה בקע םלוא ,30%
.תוהובג

דומעה שארל הרזח


 הצובה קוליס וא לוצינ
תומוקמב תשמשמו הביצי איה שובייו יבוריאנא לוכיע רחאל הצובה
,ךכב תינתומ וז לוצינ תטיש .תועקרק בויטל ינגרוא לבזכ םיבר
םירמוח וא תודבכ תוכתמ ןוגכ ,םיקיזמ םירמוח הליכמ הניא הצובהש
רוהיטה ןוכמ רוזיאב םימייקשו ,היישעת יכפשב םרוקמש ,םיליער
.לוביזל םיילאיצנטופ םייאלקח םיחטש

יכילהתל רוטזילטקכ הצובה לוצינ איה םלועב תוצופנה תוטישה תחא
הפשאל הצובה תפסות .השבי תינגרוא תלוספ לש היצטסופמוק
ךילהת תא תלעיימו תזרזמ ,קסורמ םזג וא ,תיתיב תינגרוא
.היצטסופמוקה

:רמאמה רבחמ תודוא
(1980) םיננכתמו םיעצוי םיסדנהמ .מ.ג.ח ל"כנמ - ןמקלופ ריאי ר"ד
.מ"עב

35-25 * 1999 רבמטפס * 395 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ