רמאמל הבוגתב - תואלקחל םימל הידיסבוסה
לטנזור ידגו ולסכ באוי תאמ "םימה תשרפ"
ןורי ןד `פורפ :תאמ
.8-4 םידומע ,(1999 רבוטקוא) ,396 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

HTML Page - Created by QText
תדעו" לש התדובע תובקעב בתכנ רמאמה ,החיתפה תרעהב םירבחמה ירבדכ
תדעו תוצלמה םע ,םהירבדל ,תיבקע םתשיג .םירבח ויה םה הב ,(1997) "בורוזולרא
.בורוזולרא

םימה ריחמ תא תולעהל שיש ,איה וז הדעו ח"וד לש תויזכרמה תוצלמהה תחא
ידכל םרוקייל עיגהל המגמ ךות ,"תורוקמ" תרבח י"ע תואלקחל םיקפוסמה ,םיריפשה
לש תורשפאו תואלקחה לש הבוגתה תרקב םשל םייניב-תונחת םע ,םינש שמח ךות 50%
םיריפשה םימה יריחמ תא דיתעב תוושהל הדעווה הצילממ ,ןכ-ומכ .תוינידמה ייוניש
.תיתיב הכירצל םימה ריחמ םע תואלקחל

םימב "ינזבזב שומיש" תעינמ ,םימ דוסבסב ךרוצה לוטיב - וז הצלמהל םיקומינה ןיב
ריחמל םיריפשה םימה יריחמ ןיב רעפ תריציו ,םיכומנ םיריחממ עבונה ,תואלקחב
.ןיחלוקב שומיש דדועל ידכ (םירהוטמ םיכפש ימ) ןיחלוקה

ןאכ םיגצומה הרעהה ירבד .םיבושחו םיבר םיאשונ קבוח "םימה תשרפ" רמאמה
הנומת םירבחמה וגיצה הז אשונב .תואלקחל םימל הידיסבוסה תלאשב קר םידקמתמ
םיקולח ונא םהב ,םירחא םיאשונ .ןלהל ןעטנש יפכ ,תועטהל הייושע איה ןכ לעו תיקלח
רשאמ רתוי תואלקחל ךומנ םימ ריחמל תילכלכ הקדצה שיה :ןוגכ לטנזור-ולסכ לע
.תורחא תורגסמב ונודנ תואלקחל םימל תוגרדמ רוחמתל הקדצה שיה ,ןכו ;תיב יקשמל

עצוממה ריחמה תא םיגיצמ (1997 ביצקתמ "תורוקמ" ינותנ לע םיכמתסמה) םירבחמה
ק"מ/ח"ש 0.87 - היישעתל ,םדי-לע בוחש יפכ ,ק"מ/ח"ש 0.53 ךסב תואלקחב םימל
.ק"מ/ח"ש 1.17 - תיבה יקשמלו

יאלקחה רזגמה ,עצוממב" :(טוטיצ) - םירבחמה םינעוט םרמאמ לש 114 'מעב
,(ק"מל ח"ש 0.96) תעצוממה תולעהמ תוחפ ושכרש םימה ריחמ רובע ומלש יתיישעתהו
תא (בלוצ דוסבס) דסבס תיבה יקשמ רזגמ .תולעהמ רתוי ומלש תיבה יקשמש דועב
ח"ש ןוילימ 276 לש םוכסב הלשממה ביצקתמ הרבעה .הכימתהמ ונהנש םיפנעה
."היתויולע יוסיכל רסחה תא "תורוקמ" תרבחל המילשה

םיקחורמה תומוקמב אוה תואלקחב הכימתה רקיע" :(טוטיצ) דומע ותואב ךשמהבו
."ץראה זכרמב אוה תיבה יקשמ לע "יוסימה" לש יראה קלח וליאו ,בגנבו רהב
.התומלשב הנומתה לש הגצה ןאכ ןיא .תמאה לכ אל ךא ,תמאה לש קלח והז

'מע) לטנזורו ולסכ לש םרמאממ 2 חול תא םיגיצמ ונא ארוקה תוחונלו וננועיט תגצהל
.(115

(לטנזור-ולסכ רמאממ 2 חול) 'א חול
"תורוקמ" לש םילעפמ-תתב םיסימו תוכימת
(1996 ויתס יריחמב)

תיב יקשמ לע םיסימ
תואלקחב תוכימת
לכה ךסב
(ח"ש ןוילימ)
ק"מל
(ח"ש)
לעפמ תת
לכה ךסב
(ח"ש ןוילימ)
ק"מל
(ח"ש)
לעפמ תת
38
0.59
הלפשה
35
0.76
ינופצ לובג
50
0.82
ןד שוג
30
1.09
תעקב
ןדריה
17
0.61
ןורמוש
79
0.66
וקה
ישילשה
(ן"דפש)
8
0.42
ןולוח
57
0.72
בגנ54
1.47
הברע

"תורוקמ" לש םילעפמ-תתב תואלקחב תוכימתה ךס תא גיצמ חולה לש ינמיה קלחה
ןותנ לעפמב תואלקחב הכימתה םוכס .רתויב םירקיה םג םהש ,הירפירפה ירוזאב
תולע ןיבש שרפהב תואלקחל םיקפוסמה ,םימה תומכ לפכ י"ע לטנזור-ולסכ י"ע בשוחמ
.(ק"מ/ח"ש 0.53) ק"מל םימה לש עצוממה ריחמה תוחפ ק"מל םימה
הכימתה ה"ס ישילשה רוטבו ק"מל הכימתה ירועיש םיגצומ חולב ינשה רוטב
.לעפמה-תתל

.(1997) "תורוקמ" ביצקתב לולכה ,ןלוגה תמר לעפמ-תת חולב טמשנ םילעפמה תמישרמ
83% םהש ,ח"ש ןוילימ 275 ךסב הירפירפה ילעפמב תואלקחב תוכימתה תא ףיסונ םא
חול) לטנזור-ולסכ י"ע בשוחש יפכ ,ח"ש ןוילימ 331 ךסב תואלקחל םימב תוכימתה חלכמ
.(םרמאמב 114 'מע ,1

לטיהב התפלחהו ןרקה לוטיב) (1) ןוזיאה ןרקב םינד םירבחמהש תורמל ,דועו תאז
תוראב ילעב רקיעב) םילוז םימ יקיפממ םיבגנה ,םילטיהה תא םיריכזמ םה ןיא (הקפה
.(תויטרפ
ח"ש ןוילימ 27 הזמ ,ח"ש ןוילימ 68 ויה 1996 תנשב םילוז םימ יקיפמ לע םילטיהה ה"ס
ןוילימ 4 ויה םימ ילעפמל ןוזיאה ןרקמ םיקנעמה ,תאז דגנכ .תואלקח לע םילטיה ויה
תואלקחהמ וטנ הייבגה ,ךכ .תואלקחל ולוכ דעוימ הז םוכסש ,חיננ טושיפ םשל .ח"ש
.ח"ש ןוילימ 23 -ב תמכתסמ

:ןמקלדכ ,אופיא ,איה תואלקחל םימל הידיסבוסה תנומת

ח"ש ןוילימ

(לטנזור-ולסכ יפל) 331
תואלקחל םימל הידיסבוס ה"ס
-23
ןרק) תואלקחל םימ לע םילטיה תוחפ
(ןוזיא
308
םילטיה יוכינב הידיסבוס ה"ס
-275
ילעפמב תואלקחל םימל הידיסבוס הזמ
הירפירפ
33
תואלקחל םימל הידיסבוס תרתי
םירחא םילעפמב
.דבלב ח"ש ןוילימ 33 איה הירפירפ ילעפמ םניאש םילעפמל תואלקחל הידיסבוסה ,ךכ

ירוזאב םילעפמ םתואב היישעתלו תיב יקשמל םימב תוכימתה תנומת םג תניינעמ
לש הירפירפה ילעפמ לכב יכ ,הלעמ הז חולב ןויע .1 חולב תגצומ איה .הירפירפ
ילעפמו תיבה יקשמ םימלשמש ריחמה ןמ ההובג םימה תקפסה תולע "תורוקמ"
הירפירפה ילעפמב תיבה יקשמב הכימתה ,1997 "תורוקמ" ביצקת י"פע .היישעתה
.(2) ח"ש ןוילימ 55 ה"סו ,ח"ש ןוילימ 17 - היישעתבו ,ח"ש ןוילימ 38 -ב תמכתסמ

הירפירפ ילעפמ-תתב היישעתו תיב יקשמל םימ תקפסהב תוכימת - 1 חול
כ"הס
היישעת
תיב יקשמ


ללוכ
ה"ס
תומכ
הכימת
ה"ס
תומכ
הכימת
תולע


ח"שלמ
הכימת
ח"שלמ

ק"מלמ
'חיל
ק"מ/ח"ש
הכימת
ח"שלמ

ק"מלמ
'חיל
ק"מ/ח"ש
הקפה
ק"מ/ח"ש


1.4
2.6
0.55
6.2
24.6
0.25
1.42
לובג
ינופצ

0.2
0.2
0.89
1.4
2.3
0.59
1.76
תעקב
ןדריה

14.6
27.0
0.54
13.0
54.3
0.24
1.41
בגנ

0.6
0.5
1.30
15.9
15.9
1.00
2.17
הברע

0.4
0.4
0.91
1.6
2.7
1.61
1.78
תמר
ןלוגה

17.2


38.1כ"הס
הכימת
55.3כ"הס
ללוכ
.(1997) "תורוקמ" ביצקת י"פע דבועמ :רוקמה
.םילגועמ םירפסמ :תורעה

הכימת יהוז .הטושפכ תואלקחב הכימת ,אופיא ,הנניא "תואלקחל םימב הכימתה"
תואלקחה לש תויטננימודה .הרקי םימה תקפסה םהב ,הירפירפ ירוזאב םימה תקפסהב
ילילד הירפירפ ירוזא םתויה לש הדלות הניה ,םימב שומישה ללוכ ,הלא םירוזאב
.םייאלקח אל הקוסעת תורוקמ לש תיסחי תולדב םינייפואמה ,תינוריע היסולכוא
,ומצע ינפב אשונ אוה ונווגו םהלש ילכלכה סיסבה תבחרהו הלא םירוזא לש םחותיפ
.ןאכ ןודיי אלו לטנזור-ולסכ ידי-לע ןודנ אלש

הכימת יהוז .דבלב תואלקחב הכימת ,לודגב ,הנניא תואלקחל םימל הכימתה ,םוכיסל
םג) םימה לכ ,םלוכ הלא םירוזאב .םחותיפב הצור לארשי תנידמש ,הירפירפ ירוזאב
,תואלקחל םימב וטנ הכימתה .הידיסבוסמ םינהנ (היישעתל םימו תיב-יקשמל םימה
.דבלב ח"ש ןוילימ 33 איה ,הירפירפ ילעפמ םניאש םילעפמל

תורעה
,1999 יאמ ,הלכלכל ןועברב םסרופ לטנזור ידגו ולסכ באוי תאמ "םימה תשרפ" רמאמה
.135-106 'מע

םישרפה םצמצל הרטמב ,1959 תנשמ םימה קוח י"פע המקוה םימ ימדל ןוזיא ןרק (1)
םילוז םימ ילעפממ םילטיה תייבג תועצמאב תאזו ,םינושה םימה ירוזאב םימה תולעב
.תיסחי ,םירקי םימ ילעפמל םקינעמ ןתמ תמצמוצמ הדימבו ,הקפהל
לטיה עבקנ המוקמבו ןוזיאה ןרק הלטוב (1999) הנידמה קשמב םירדסהה קוח תרגסמב
ןוזיא ןרק לש הזל המוד דיקפת ,השעמל ,אלממ הקפה לטיה .(םירפיווקא לטיה) הקפה
תובאל הרסח רשא ,האנ תינויע תילכלכ הקדצה שי םירפיווקא לטיהלש ,אלא ;רבעב
.ןוזיאה ןרק תונקת תא וחסינ רשא ,םידסיימה

.תוהימת ררועמ ('א חול לש ילאמש קלח) "תיב יקשמ לע םיסימ" אשונה םג (2)
תא םהיבגל ובשיחו ,ףוחה רוזיאב םלוכ ,םילוזה ןמ םילעפמ העברא וצבק םירבחמה
תמר תא ןאכמו ,הקפהה תולע ןיבל (ק"מ/ח"ש 1.17) תיב יקשמל םימה ריחמ ןיב רעפה
:יכ רכזוה אל .םימה תכרעמב תיבה יקשמ לש ("יוסימ") הכימתה
0.32 דוסבס :םילשורי ןוגכ) תדסבוסמ איה םירקי םילעפממ תיב יקשמל םימ תקפסה .א
.('וכו דרע ,תפצ דוע שיו ,ק"מ/ח"ש 0.18 :תרצנ ;ק"מ/ח"ש 0.24 :עבש ראב ;ק"מ/ח"ש
רפכ ,ןד שוג ,ןוגכ) םילוזה םילעפמה ירוזאב תכרעמה תא תדסבסמ תואלקחה םג .ב
.הרעהה תרגסמב הלא תודבוע תגצהב קפתסנ .(םילחרו הלוחמ ,אנב ןרק ,ידעלג

:רמאמה רבחמ תודא
.תובוחר תואלקחל הטלוקפה ,הלכלכל 'חמה ,ןורי ןד 'פורפ

8-4 * 1999 רבוטקוא * 396 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ