תואיצמל ןויערמ :םוהת ימ לש ףתושמ לוהינ
בורוזולרא לואש , ןוסלטייפ ןרע :תאמ
.14-9 םידומע ,(1999 רבוטקוא) ,396 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

ניהול משותף של מי תהום: מרעיון למציאות
:רמאמה יקלח
אובמ
ףתושמ לוהינל תויורשפאה
ףתושמ לוהינ תוכרעמ תמקהב תויגוס
םירפיווקא לש ףתושמ לוהינ תארקל םידעצה
םוכיס
םוקמ יארמ


אובמ
תא םיניטסלפהו לארשי וקלחי ידיתע ןמז חווט לכב יכ ,רורב תעכ רבכ
יתוכיאהו ירקיעה חווטה ךורא רגאמכ םישמשמ ולא .רהה ירפיווקא ימ
םימה יקשמל ,ןכל ,םיינויח םניהו ,םידדצה ינש תושרל דמועה ,רתויב
.םידדצה ינש לש

אל ,לעופב .םוהת ימ תומירז לע טולשל דואמ השק ,םייליע םימל דוגינב
.יטסרק רפיווקאב רבודמ רשאכ דוחייבו ,םוהתה ימ תא קלחל ןתינ
ודוה ןיב סודניאה תקולח םכסה ןונגסב) "ןישוריג" לש היצפואה
,(ויניע תוארכ םתוא להנמו םימהמ קלח לבקמ דצ לכ ויפ לעש ,ןטסיקפל
רומשת לארשיש ,תורשפאה םג .יניטסלפ-ילארשיה הרקמל המישי הניא
בצמב רבכ תילאיר הניא םירפיווקאה לכב הטילשה אולמ תא הידיב
.םיידיתע םירדסהב המכו המכ תחא לעו ,יחכונה

,תוהובג תויולעב ךורכ םמוקישו ,םוהיזלו החלמהל םישיגר םירפיווקאה
תרימשב ןיינע םידדצה ינשל שי ,תאז רואל .ירשפא ללכב אוהש הדימב
הפולח ןיא םיניטסלפלש ,בל םישל שי הז רשקהב .םוהתה ימ תוכיא
תוחפ אל ןיינע םהל שי ןכלו ,ןיעל הארנה חווטב רהה ירפיווקאל
וניא םידדצהמ דחא ףא םויכ רבכ ,םלוא .ולא םירגאמ תרימשב לארשימ
.ינשה דצהמ הלועפ ףותיש אלל ועגפיי אל םירפיווקאהש ,חיטבהל לוכי
םילולע םהינש וב רשא ,בצמ אוה םיאצמנ םידדצה ינש וב בצמה ,רמולכ
וא וחלמוי ךכמ האצותכו ,תואיכ ולהוני אל םוהתה ימש הרקמב עגפיהל
.ומהוזי
הלועפ ופתשי אל םא עגפיהל םילולע םידדצה ינש ,תורחא םילימב
.םירפיווקאה לוהינב

איה .םידדצה ינשב םיבר תלחנ םויכ איה הלועפ ףותישב ךרוצב הרכהה
םיפתוש ובש ,יניטסלפ-ילארשי ירקחמ תווצ לש הדובעל סיסבה התיה
התשענ וז הדובע) 1993 תנשב ותדובעב לחה רשא ,םירבחמה ינש
-Palestine Consultancyהו ,תירבעה הטיסרבינואב ןמורט ןוכמ תרגסמב
,הדנקמ IDRC-ה ןומימב ,םייניטסלפ רקחמ יזכרמ לש גג ןוגרא ,Group
לע טלחוה םהב ,'ב ולסוא ימכסהב יוטיב ידיל האב םג איה .(ברק ןרקו
Joint) תפתושמה םימ תדעו תועצמאב םידדצה ינש ןיב לוהינה םואית
Joint) םיפתושמה הפיכאהו חוקיפה יתווצו ,(Water Committee - JWC
.המעטמ םילעופה ,(Supervision and Enforcement Teams - JSET

ץחלהש תופצל ןתינ ,םיחטשבו לארשיב היסולכואה לודיג תויזחת רואל
יהשלכ הביש אלל םג) רימחי תיברעמה לארשי ץראב םימה תורוקמ לע
םיישקהו ,םוהתה ימ יבאשמ לוהינב ךרוצה ,ךכמ האצותכ .(םיטילפ לש
,תופצל ןתינ ,ןכ לע .ורבגיו וכלי לוהינה תוטלחה תפיכאבו םושייב
,םיניטסלפל לארשי ןיב םואיתה ינונגנמב םייוניש ולוחי אלש הדימבש
םילדבה שיש ,בל םישל בושח הז רשקהב .םירבוג םיישק ינפב ודמעי םה
ינונגנמ ןיבל ,'ב ולסוא םכסהב ושבוגש יפכ ,םואית ינונגנמ ןיב םיבושח
ןונגנמ ,ןכש ;ףתושמ לוהינ
םידעיו תורטמ ,הנבומ םימ יכוסכס בושיי ןונגנמ ללוכ אל םואיתה
םיספתנ ,השעמל .םכסומ ןפואב לוהינה ידעי תא עובקל ךרד וא ,םירורב
רבד - תילארשי הטילש ינונגנמכ םיניטסלפה ידי לע ולא םינונגנמ םויכ
עצומ ,ןכ לע .חווט-תכורא היצמיטיגלב תוכזל םתלוכי תא קפסב דימעמה
לש ףתושמ לוהינל תויורשפאה תא ,עבקה ירדסה תרגסמב ,ןוחבלו בושל
.םייניבה יבלשב ולגתה רבכש ,םיישקהמ דומיל ךות ,םוהתה ימ

יניטסלפ-ילארשי תווצ לש ינכדע ח"וד לע ססובמה ,הז רמאמ תרטמ
םישרודה ,םיאשונהו םידעצה תא ןייפאל איה ,(Haddad et al., 1999)
תא ןייצנ םרטב ,םלוא .ףתושמ לוהינ ינונגנמ דוסימ םשל ,ןובילו לופיט
ףתושמה לוהינה ינונגנמ תא ןייפאל יוארה ןמ ,וללה םיאשונהו םידעצה
םשרימ שיגהל אב אל תווצהש ,ןייצל בושח הז רשקהב .םיירשפאה
,הרטמ ךותמ ,ףתושמ לוהינל תויורשפא תולעהל אלא ,ףתושמ לוהינל
.ןתמו אשמה תרגסמב הנודית ולא תויורשפאש

דומעה שארל הרזח


ףתושמ לוהינל תויורשפאה
ןיא ,תולובג םיצוחה םייליע םימ לוהינב בר ימלוע ןויסינ שיש דועב
,תורמל תאזו ,תולובג יצוח םוהת ימ לוהינ תוכרעמל תואמגוד טעמכ
סיסב לע ,םלוא .הרידנ הניא ,תולובג םיצוחה ,םוהתה ימ לש העפותהש
,תולובג יצוח םייליע םימ לש הרדסה תוכרעמל תואמגודה לש הריקס
.ןמז ינפ לע תוחתפתמ ןה אלא ,הליל ןיב תומקומ אל ולא תוכרעמש רורב
ןומא תוססבתהו תורצוויה אוה ןתוחתפתהב םיבושחה םינתשמה דחא
לש תוירשפא תוכרעמ ןייפאל ונאובב ,ןכל .ולא םינונגנמב םידדצה
םיירשפא םילולסמ תוהזל וניסינ ,םוהת ימ לש ףתושמ לוהינל תוכרעמ
.םייטטס "תונורתפ" אלו ,ןמז ינפ לע ולאכ תוכרעמ תוחתפתהל

תוכיאו תויומכ רוטינ ןללכבו ,תובר תויוליעפ בייחמ רפיווקא לש לוהינ
תעיבק ,רקחמ ,הנזהה ירוזא לעמ תויוליעפ לש היצלוגרו בקעמ ,םימה
תעב רקיעב) םישוקיבבו הנזהב תונוש םע תודדומתה ,הביאשל תולבגמ
ידכב .תומכסה-יא וא םיכוסכס בושייל םיכרדו הביאשב םואית ,(תרוצב
,תובר תוטלחה לבקל ךרוצ שי ,אמייק-תב הרוצב םירפיווקאה תא להנל
םינוש תורוד לש םיכרצה ןיב ןזאל ידכ תאזו ,םייכרע םיביכר ןהל שיש
,הז בלשב ,עיצהל םוקמ שי ,ןכ לע .רוד לכ ךותב הייסולכוא תוצובק לשו
תא ורחבי תוטלחה ילבקמש הנווכב ,לוהינ תוכרעמל תויורשפא לש ןווגמ
ילבקמל תורשפא ןתמ ךותו ,יחכונה בצמל רתויב המיאתמה תכרעמה
תורומתל ףתושמה לוהינה תוכרעמ תא םיאתהל דיתעב תוטלחה
.ןמז ינפ לע ולוחיש ,תויכרעה

קימעמ ןוידל) ןהיתורטמ יפ לע ולדבנ והוזש תויורשפאה ,וז הנחבה רואל
Feitelson האר ,ףתושמה לוהינה תוכרעמ ונייפוא היפ לע ,הטישב רתוי
שמשל תויושעה ,לע-תורטמ שמח והוז ,השעמל .(and Haddad, 1998
.ףתושמ לוהינ תכרעמ תמקהל סיסב

םימה תוכיא לע הנגה
אוה ,ףתושמ לוהינב ןיינע היהי םידדצה ינשלש ,ךכל ירקיעה םרוגה
ומצעב חיטבהל דצ ףא לש ותלוכי יאו ,םוהתה ימ תוכיא דיתעל ששחה
.ךוראה חווטב םימה תוכיא תא

סרטניא שי ובש ,רתויב טלובה םרוגה איה םימה תוכיא לע הנגה ,ןכל
ךופהל היושע (םוהתה ימ) באשמה לע הנגה ,ךכב .םידדצה ינשל ףתושמ
תבכרומ תכרעמל ,ספא םוכס קחשמכ וינפ לע הארנה ,ךוסכס לש בצמ
םורתל יושע הלועפ ףותיש ןכש ,הלועפ ףותישל תובישח שי הב ,רתוי
.(םהינש תחוורב העיגפ ,תוחפל ,עונמל וא) םידדצה ינש תחוורל

םושייב ,הביאש תולבגמ לע המכסהב ךרוצ שי םוהתה ימ לע ןגהל ידכ
תונכס תא םצמצל ידכ) עקרק ישומיש לש היצלוגרב ,תולבגמ ןתוא
םירפיווקאה לש הנזהה ירוזא לעמ םיכפשה ימב לופיטב ,(םוהיזה
םתוכיא לש היצקנופכ םיבשומ םימב שומישה תלבגהבו הנווכהבו
.םוהתה ימ תואר תדוקנמ ,םהב הקשומה חטשה תושיגרו

ולא לכ .המיאתמ רוטינו עדימ תכרעמ אוה םוהת ימ לע הנגהל ףסונ יאנת
לוהינ ןונגנמב תעדה תא םהילע תתל ךרוצ היהי רשא ,םיביכר םה
ליחתהל ריבס ,תיתיע הניחבמ .באשמה לע הנגה ותרטמש ,ףתושמ
תויצקנופ ךכ רחא ףיסוהלו ,תפתושמה הרקבהו רוטינה תכרעמ תמקהב
החנהב) הביאש תולבגמ תעיבקו ,םיחלוק תבשהו רוהיט לוהינ לש
םירחואמ םיבלשב .(דקפתל ךישמת תמייקה הפיכאהו חוקיפה תכרעמש
ירתא םללכבו) עקרק ישומיש לש היצלוגרב םג לפטל היהי ןתינ רתוי
.ףתושמ ןונכתו םיטרדנטס תעיבק ,(תלוספ קוליס

םירבשמ םע תודדומתה
תרוצב תפוקתב ןוגכ ,רבשמ תעב תרבוג םימ יאשונב ךוסכסה תנכס
ותרטמכ רבשמ יבצמ םע תודדומתהה תא רידגהל ןתינ ,ןכל .תכשוממ
:םירבשמ יגוס המכ ןיב ןיחבהל ןתינ .ףתושמ לוהינ ןונגנמ לש הנושארה
;(הייתשה ימ תקפסהב םיליער םירמוח תאיצמ ןוגכ) םיימואתפ םירבשמ
;(תורוצב רקיעב) תיסחי ךשוממ ןמז ינפ לע םיחתפתמה םירבשמ
.רתי-תביאש ןוגכ ,דחא דצ תוליעפמ האצותכ םירצונה םירבשמו

המכסה ,רבשמה יוהיז :תויוליעפ שולש תללוכ םירבשמ םע תודדומתה
תודדומתהל תולועפה םושייו ,רבשמל הבוגתב טוקנל שיש תויוליעפה לע
םידדצה ינשש ,הארתהו רוטינ ינונגנמ בייחמ תולועפה יוהיז .רבשמה םע
רבעמ לע תוטלחה לבקל לכויש ,ךרעמב ךרוצ שי ,ןכ ומכ .םהילע וכמסי
ןיעמ םוריח רטשמ תוהמ לש םדקומ ןונכתלו הנבהלו ,םוריח רטשמל
רשא ןונגנמלו ,םידדצה לש תוגירח ההזיש ,ךרעמב ךרוצ שי ,ףסונב .הז
,םיינידמ םירבשמל ןתכיפה אלל ,ולא ןיעמ תוגירח םע דדומתהל לכוי
.םידדצה ןיב םיסחיה ללכ לע םיכילשמה

םימב שומישב תוליעי
ליעיה ןפואב םהב שמתשהל ךרוצה רבוג ןכ ,הלוע םימל שוקיבהש לככ
רקיעב) םישומיש ןיב םימ תרבעה ,רתיה ןיב ,בייחמ הז רבד .רתויב
רתויל םיליעי תוחפהמ) םישמתשמ ןיבו ,(יתיב שומישל תואלקחמ
.(תיתרבח תואר תדוקנמ ,םיליעי

רוחמת ןוגכ ,םיילכלכ םילכב שומיש תועצמאב איה ךכל םיכרדה תחא
תעיבקב ךרוצ שי דקפתל םימ יקושל רשפאל ידכב .םימ יקוש וא םימ
ףגנה ינבאמ תחא איה םימל תויוכז תעיבק ,םלוא .םימל תוריחס תויוכז
ילובמיסה טנמלאה לשב טעמב אל ,יניטסלפ-ילארשיה רשקהב תוירקיעה
הנוש לקשמ תתל ,םימ יקוש תעיבק תעב ,ךרוצ שי ,ףסונב .ןהלש
,תוקלחתה ילוקיש לש תובישחה רואל תאזו ,םינוש םישמתשמל
עובקל ךרוצ היהי ,ןכ ומכ .היקשה ינפ לע םייתיב םישומישל תופידעהו
.תונוש תויוכיאב םימ לש (רוחמתה וא) רחסה יאנת תא

םויה דע וליבגה ,םימ יקוש תלעפהב תאש רתיבו ,םימ רוחמתב םיישקה
תרבוגה תובישחה רואל ךא .תונידמ ךותב םג ולא םילכב שומישה תא
לארשי ךותב ןה ,רבגי ולא םילכב ןיינעהש ריבס ,םימב ליעי שומיש לש
ןיעמ םילכ תלעפה ,תאז םע דחי .םיניטסלפה םע םיסחיה תרגסמב ןהו
לע וחקפי רשא ,םינונגנמ תמקה בייחת ,יניטסלפ-ילארשיה רשקהב ,ולא
תנווכב שיש ,הדימב) םימה רוחמת תא ומאתי וא ,םימ תויוכזב רחסה
.(םידדצה ןיב םימ תורבעהב ךרוצל היצקידניא תתל רוחמתה

(הטרפה) םימה תקפסהב תוליעי
ימוחתב יטרפה רוטקסה לש לאיצנטופל תועדומה תרבוג ןורחאה רושעב
רכזומה ,ירקיעה ןורתיה .םיכפשה ימ רוהיטו םיריפשה םימה תקפסה
רשקהב ,םלוא .תורישה תמרו תוליעי אוה ,הז רשקהב
ןה ןכש ,ףסונ ילאיצנטופ ןורתי ולא תוכרעמל שי יניטסלפ-ילארשיה
,םיאשונל םיכפשה רוהיטו םימה תקפסה יאשונ תא ךופהל תורשפאמ
(רז) םרוג תסנכה ידי לע ,רמולכ .םייטילופ אלו םיילכלכ םרקיעב םהש
ךופהל םימה יאשונ םייושע ,םולשת תרומת םיתוריש קפסי רשא ,ףסונ
ימואל-ןיבה יטילופה דמימהש ,ןרקיעב ,תוילכלכ תוירחסמ תולאשל
זרכמה יאנת לע המכסהל עיגהל ךרוצה ,ןכ לע רתי .תוחפ ןהירוחאמש
םיבוטה םיאנתה תא גישהל הרטמב םיפתושל םידדצה ינש תא ךפוה
תירוזאה המרב) םימ תקפסה תוכרעמ תטרפהל ,רמולכ .ןייכזהמ רתויב
רבעמ ,הבושח המורת תויהל היושע ןיכפושה ימ רוהיטו (תימוקמה וא
לארשי ןיב םויכ םיררושה ,ןומאה רסוח יאנתב ,תוליעיל המורתל
.םיניטסלפל

רקיע תא תונפהל םידדצה לע היהי הז הבישח ןוויכב ןיינע שיש הדימב
רוחבל ,םיזרכמה יאנת תא עובקל לכוי רשא ,ןונגנמ תמקהל םיצמאמה
עובקל ךרוצ היהי ,ןכ ומכ .ןמז ינפ לע םהילע חקפלו םינייכזה תא
ובייחי ולא לכ .וטרפוי רשא םיטנמלאה תאו הטרפהה ףקיה תא ףתושמב
.ליעל וניוצש ,םירחאה םינונגנמה לש ולאמ ןתוהמב תונושה ,תויוחמתה

יביטרגטניאו ינללוכ ףתושמ לוהינ
לכל הנעמ תתל תובישח שי םימה תכרעמ לש תואר תדוקנמש רורב
ןונגנמ תמקהל ףואשל ןתינ ,ןכל .םוהתה ימ לש לוהינב תוכורכה תויגוסה
.וללה תויגוסה לכל הנעמ ןכא ןתיי רשא ,ףתושמ לוהינ

Bellagio Draft-ה תרגסמב עצוה יביטרגטניאו ינללוכ לוהינ ןונגנמ
עיצהל ןתינ םלוא ,(Hayton and Utton, 1989 :האר טוריפל) Agreement
בלשב רבכ הזכ ןונגנמ לולכי םירקמה לכב .םירחא םימוד םינונגנמ
םידדצה ינש לע לבוקמו םכסומה ,עדימ סיסבו רוטינ תכרעמ ןושארה
.ףתושמה לוהינה תויוליעפל סיסבכ

הברה ףתושמה לוהינה תכרעמב לולכל וכרטצי םיאבה םיבלשב
תניחבמ רתוי םידקוממה םינונגנמב (חרכהב) םיעיפומה םיטנמלאהמ
,תיסחי ,םדקומ בלשב רבכ לולכל ךרוצ היהי ,המגודל ,ךכ .םהיתורטמ
לוהינל ךרעמ םללכבו ,םירבשמ םע תודדומתהלו יוהיזל םירדסה
תואר תדוקנמ ןורתי שי הזכ ןונגנמלש ,רורב יללכ ןפואב .תומכסה-יא
רשאמ רתוי תכשוממו הכובס תויהל הלולע ותמקה ךא ,םוהתה ימ לוהינ
.רתוי םידקוממה םינונגנמה

דומעה שארל הרזח


ףתושמ לוהינ תוכרעמ תמקהב תויגוס
,תרחבנ תורשפא וזיאל רשק אלל ,ףתושמה לוהינה ינונגנמ לכ תמקה
.תוינורקע תויגוס רפסמ םע דדומתהל ךרטצת

םהב תופתתשההו ףתושמה לוהינה ינונגנמ תויוכמס
ףתושמה לוהינה ינונגנמ תויוכמס תלאש הלעת תויורשפאהמ תחא לכב
םג הכורכ וז היגוס .םיימוקמהו םיימואלה םיפוגה תויוכמסל סחיב
םידדצה יגיצנ ויהי ימ ,רמולכ - ףתושמה לוהינה ינונגנמב גוצייה תלאשב
,וזה היגוסה ירוחאמ תודמועה ,תומלידה תחא .ףתושמה לוהינה ןונגנמב
.(תיניטסלפה תושיהו) לארשי ךותב םג חוכיווב םימה יאשונ תויה איה
ןניאש ,תוטלחהל איבהל לולע םימה יאשונ לש ידמ רצ גוציי ,ןכ לע
אשונ םג אוה םימה אשונ ,םלוא .הרבחה ללכ לש הייארב ,תויבטימ
לועפתל תוינויחה ,ןרקיעב תוינכט ,תובר תוטלחה לבקל שי וב ,ילועפת
םימורופב לבקל ןתינ אל ולא תוטלחה .תימוי-םויה המרב תכרעמה
םהב גוצייהו תודסומה תעיבקב ךרוצ שי ,ןכל .םיסרטניא-יבורמ םיבחר
.תוטלחהה תלבק תוליעי תלאש לע םג תעדה תא תתל

לוהינה ןונגנמש עצומ ,ליעל םילעומה ,םילוקישה ינש ןיב ןזאל ידכ
םאתהב הנינתשת ןהלש תויצקנופה רשא ,תומר שולשמ בכרוי ףתושמה
לוהינה ןונגנמ תויוכמס תובחרתה םע ןמז ינפ לעו ,רחביתש תורשפאל
וגצויי הב רשא ,ףתושמ לוהינ תצעומ היהת הנוילעה המרב .ףתושמה
היהת הצעומה תרטמ .םידדצה ינשמ םיסרטניא לש ,תיסחי ,לודג ןווגמ
הנעמ תתלו ,תינללוכ הייארב ףתושמה לוהינה תוינידמ תא עובקל
שמשל הלוכי םג איה .ףטושה לוהינה ךותמ תולועה תוינורקע תויגוסל
לוהינה ידכ ךות םילועה ,תועד יקוליח בושייל הנושאר היצנטסניאכ
.ףטושה

תדעו לע ססבתתש ,ףתושמ לוהינל תושר םוקתש עצומ ,היינשה המרב
.םידדצה ינש לש םימה יפוג וגצויי הב רשא ,תיחכונה תפתושמה םימה
,ףתושמה לוהינה תוכרעמ לש ףטושה לועפתל תיארחא היהת וז תושר
םהילע םכסויש ,םינוכדעב וא םכסהב הנעבקית רשא ,תויוכמסל םאתהב
ןוגכ) םיפתושמ םייעוצקמ םיתווצ ויהי תישילשה המרב .םעפל םעפמ
תוכרעמ ןוגכ ,םיפתושמ םיינכט םיאשונ לע ודקפוי רשא ,(םויכ JSET
.'דכו רוטינ ,רקחמ יצמאמ םואית ,תופתושמ עדימ

בלשל בלשמ רבעמ
ינפ לע וחתפתי םא קר םהיתומישמב וחילצי ףתושמה לוהינה ינונגנמ
היגוס ,ןכל .םידדצה ינש דצמ ןומא םהב רצווייש ךרוצ שי ,ךכ םשל .ןמז
,בצממ ענמיהל דציכ איה ,ןורתפ הל תתל ךרוצ היהיש ,היינש תינורקע
בלשב ךילהתה תריצע .םדקומ בלשב תעקתנ םינונגנמה תוחתפתה וב
אל ףתושמ לוהינמ תוירקיעה תולעותה וב ,בצמל איבהל הלולע םדקומ
םידדצה םידבאמ וב ,רוגס לגעמ רצוויהל לולע הז הרקמב .ןיידע ושגרוי
שומימ תאו םתוחתפתה תא ענומה רבד ,םיפתושמה תודסומב ןומא
עקתיי אל תודסומה תיינב ךילהתש ,חיטבהל ךרוצ שי ,ןכל .תולעותה
.םימדקומה םיבלשב

הלועפה ףותיש תמר
לש הרקמב חכוהש יפכ ,םלוא ,תימואלה המרל תינפומ בלה תמושת בור
םיבושחה םימוחתב הלועפ ףותישל םוקמ שי ,םרכ-לוטו רפח-קמע
ןיב סחיה איה תפסונ היגוס ,ןכ לע .תורחא תומרב םג םוהתה ימ לוהינל
וא ,תימוקמה המרב הלועפ יפותישל ,תימואלה המרב ומקויש םינונגנמה
קלח יבגלו םירקמהמ קלחב ,ןכ לע רתי .םייתלשממ םניאש םיפוג ןיב
ינונגנמ תמקהב ןורתי ילוא שי ,םילשורי יכפשב לופיט ןוגכ ,םיאשונהמ
ףותיש
,דחוימב ,הריבס וז תורשפא .תירוזאה וא ,תימוקמה המרב אקווד
םוקמ שי ,ןכ ומכ .םיבשומ םימב שומישו םיכפשב לופיט לש רשקהב
ןכתיי ,המגודל .םידדצה ינשמ םינוש םירוטקס ןיב הלועפ ףותישל
םוקיש ןוגכ םיאשונל ליעוהל יושע םיקורי םימרוג ןיב הלועפ ףותישו
ףתושמה לוהינה תודסומב תקפסמ בל תמושתל וכזי אל רשא ,םילחנ
.(רחביתש תורשפאב ,ןבומכ ,תולתב) תימואלה המרב

דומעה שארל הרזח


םירפיווקא לש ףתושמ לוהינ תארקל םידעצה
;םירפיווקא לש ףתושמ לוהינל תובר תויורשפא שיש ,הדבועה רואל
,תויגוס רפסמ שי יכו ;ןמז ינפ לע יתגרדה ןפואב ודסומי ולא תוכרעמש
- ףתושמה לוהינה תוכרעמ לש דוסימה ךילהת ידכ ךות ,ןוביל תושרודה
ולא םידעצ .יסיסבה ןויערה םושיי תא םדקל דעונש ,תויוליעפ רדס עצומ
ליחתהל ןתינ ןכלו ,ףתושמ לוהינל םישרדנה םיאנתה תריציל םידעונ
.ףתושמה לוהינה יטרפ לכ ומכוס םרטב דוע םמושייב

ןומא סיסב תריצי
םלוא .םידדצה ינש לש ףתושמ סרטניא םה רפיווקאה לע הנגהו הרימש
הבר הדימב יולת ,הז סרטניא תגשה וחיטביש ,םינונגנמ דוסימ
םיסחיה םינייפואמ ,םויכ .םידדצה ינש ןיב ןומא לש םיסחי תורצוויהב
ינוב םידעצ תטיקנב ךרוצ שי ןכלו ,ןומא רסוחב רקיעב םידדצה ינש ןיב
.םימה םוחתב ןומא

םימב רוסחמה איה ,םיניטסלפה תואר תדוקנמ ,רתויב תרעובה היעבה
םימ רדעיהו ,ץיקה ישדוחב תויניטסלפה םירעה בורב םייתיב םישומישל
ץיקה ישדוחב םימה תקפסה תונימא רופיש .םיבר םירפכב םימרוז
םיפסונ םייניטסלפ םירפכ רוביחו ,תיניטסלפה היסולכואה יזוכירל
םיניטסלפ לש םהייח יאנתב ידיימו יתוהמ רופיש ומרגי ,םימה תשרל
םימה םוחתב םידדצה ןיב םיסחיה רופישל ולא םירופיש רושיק .םיבר
ץחלה תלקהלו ,יניטסלפה דצב םימה ירדסה תוליבקל םורתל ,ןכל ,יושע
ןתלועפ תליחת תא בויחב ןייצל ןתינ ,הז רשקהב .הז דצב םימה ימרוג לע
תקפסה תא רפשל יופצה רבד - ןוידורהה רוזיאב תושדחה תוראבה לש
.בורקה ץיקב רבכ ןורבח רוזיאל םימה

ינשה דצהש ,השוחתה אוה םידדצה ינש ןיב ןומאה רסוחל ףסונ םרוג
םימה ינדבואל הז רשקהב עבצאה תא םינפמ םילארשיה .םימ זבזבמ
םימ תכירצ לע םיעיבצמ םיניטסלפהש דועב ,תויניטסלפה תויושרב
םיבושיל םיכומסה ,םיילארשי םיבושיב יונ תייקשהו הייחש תוכירבל
םייושעה םיפסונ םיעצמא .םיתבב םימרוז םימ ללכ ןיא םהב ,םיניטסלפ
ןוכסיחל םירשקותמ םידעצ תויהל םייושע ,ןכל ,ןומאה תיינבל םורתל
םיעצמא תטיקנל תובישח שי יניטסלפה דצב .םידדצה ינשב םימב
םידעצ תטיקנל תובישח שי ילארשיה דצבש דועב ,םימה ינדבוא םוצמצל
,(1999) הנשה ץיקב תרוצבה תרמוח .ינוריעה רוטקסב םימב ןוכסיחל
.הז ןוויכב תוטלחהה תלבקל םורתל םייושע ,תאז בקע םימה קשמ בצמו
רופיש ךרוצל ןוכסיחל םיעצמא טוקנל חרוכה תא לצנל ןתינ ,רמולכ
.םיניטסלפה םע םג הריוואה

םימ תואצקה לע המכסה
לע המכסה איה ףתושמ לוהינ לע המכסהל םימידקמה םיאנתה דחא
יד ןיא םימה תואצקהב ןוידה תעבש ,ןייצל בושח .םימ תואצקה
שי אלא ,('ב ולסוא ימכסהב השענ רבדהש יפכ) םימ תויומכ לע המכסהב
תבשהל ,םימה תוכיאל ,האצקהה יותיעל םג סחייתהל ךרוצ
תחטבהל ,תרוצב יבצמל סחייתהל ךרוצ שי דוחייב .םימב שומישלו םימ
םימה תוכיאל ;ץיקה ישדוחב םיבשותה לכל תיתיב הכירצל םימ
תאצקהמ תעבונה הבוחכ ,םיכפשב לופיטל ;ינוריעה רזגמל תקפוסמה
סנכיהל הז רמאמ תנווכב ןיא .םיבשומ םימב שומישה תויוכזלו ,םימה
םינשבש ןייצל ןתינ ,תאז םע דחי .םימה תאצקהל תונורקעה תייגוסל
חיטבהל ךרוצל םילארשי םיחמומ ברקב תרבוג המכסה שי תונורחאה
לכל ינוריעה רוטקסב שפנל םימ לש תקפסמ תומכ ךוראה חווטב
םיבר תונורתי שי הז ןורקיעל .דחאכ םיניטסלפו םילארשי - םיבשותה
תומרונ לע הנועו םידדצה ינשל דיחא אוה ןכש ,ףתושמ לוהינ לש רשקהב
.אוה רשאב םדא תויוכז לש

תובישח לעב ןומא הנוב דעצ ,ןכל ,תויהל היושע הז ןורקיע תלבק
.ףתושמ לוהינ ךרעמ תארקל הנושארה הגרדמהמ

תויורשפאה תריחב
ןונגנמ לש תינושארה הרטמה לע טלחויש ,עצומ ןתמו אשמה תרגסמב
.ליעל וגצוהש תויורשפאה ןיב הטלחה לבקתתש ,רמולכ .ףתושמה לוהינה
שי ןכש ,תילנידרק הניא וז הטלחהש ,ןייצל בושח ,תאז םע דחי
,םלוא .תויצקנופ ףיסוהל ,תואבה םינשב וא ,ךילהתה ךשמהב תויורשפא
.תינושארה הריחבהמ תעפשומ וז תורשפא

,םוהתה ימ תנגהב תודקמתה - תונושארה תויורשפאה שולש ,ןורקיעב
תויורשפא ןה - םיב שומישה תוליעי רופישו ,םירבשמ םע תודדומתה
ךכ רחאו ,דחא ןוויכב ליחתהל דחוימ ישוק אלל ןתינ ,ןכל .תומילשמ
.תופסונ תורטמל הנעמ ןתייש ןפואב ףתושמה לוהינה ךרעמ תא ביחרהל
עגרמ יונישל תולע שי ,הטרפהה תורשפאב םירחובש הרקמב ,תאז תמועל
לש תונימאה תניחבמ ןהו םייפסכ םיחנומב ןה ,ימואל-ןיב זרכמ תאצוה
תא תונשל וא ,תולטמ תולקב ףיסוהל ןתינ אל ,ןכל .זרכמה יאיצומ
.זרכמה תאצוה רחאל יסיסבה הנבמה

םכסהה
לוהינה ךרעמ לש היצטניירואהו םימה תואצקה לע תוטלחה תלבק רחאל
ןודל הז רמאמ תנווכב ןיא .םתחייש ,םכסהב םנגעל שי ,ףתושמה
דחי .עבקה ימכסה לש רשקהב םימה םכסה לש םייטפשמה םיטביהב
.םכסהה בלשב תוסחייתהל תויוארה ,תודוקנ רפסמ ןייצל ןתינ ,תאז םע

ררועי אלש ,ךכל ףואשל שי אמייק-רב היהי םכסההש ידכ ,תישאר
ינשל ןגוהכ תואריהל וילע ,ךכ םשל .םינשה ףולחב םג םזינוגטנא
תוינויווש לש ןורקיע עבקיי םימה םוחתבש ,ףואשל שי ,ןכ לע .םידדצה
בושח ,רמולכ .ףתושמה לוהינה ךרעמ לש ידסומה הנבמב תוידדהו
,םיפתושמה םיבאשמב ילארשי הטילש ןונגנמ דועכ ספתיי אל הז ךרעמש
םורתל - םידדצה ינש לש םיסרטניאה תא תרשל אבה ,ךרעמכ אלא
םיאשונב ,ךוסכסל לאיצנטופה תא םצמצל ,םיפתושמה םידעיה תגשהל
םימה יאשונב םיכוסכסו תומכסה-יא לש בושיי רשפאלו ,םייק אוה םהב
םימה אשונ תכיפה תא עונמל ידכ) ירשפא רבדהש רתויב הכומנה המרב
.(םימעה ןיב תקולחמ עלסל

לוהינה ךרעמש בושח ,הנבומה ךוסכסה םע דדומתהל ידכ ,תינש
.תומכסה-יא םע תודדומתהל להונ עבקי ףתושמה

םיפוג אלמל םילוכי ותוא ,דיקפתה לע תעדה תא תתל שי הז רשקהב
דחי .םיררוב לש דמעמ ןתניי אל םירז םיפוגלש ,םיעיצמ ונא .םיישילש
םימרוגב רזעיהל ןתינ ,תאז םע
לעמ תדרל" םידדצל רשפאל יושעה רבד - ןורתפל תונויער תעצהל םירז
.תעל תעמ "ספטל" םילולע םה םהילעש ,"םיצע

לכות רשא ,תימואל-ןיב תצעיימ הדעו םיקהל םוקמ שיו ןכתיי ,ךכ םשל
םייושע רשא ,(םיבאשמ סויגב םג ילואו) תונויערב םידדצל עייסל
.םיילאיצנטופ םיכוסכס תוהקהל

שי ,רמולכ .הפיכאה דוחייבו ,םושייה תלאשב ןודל םכסהה לע ,תישילש
המרב קר םניאש ,םיכוסכס בושייל םילהנ עבקי םכסההש ,ךרוצ
תויושר לש תולועפמ םיעבונה ,םיכוסכס בושייל םג אלא ,תימואל-ןיבה
ןיב יפסכ עקר לע םיכוסכסלו ,תורזו תוימוקמ תורבח וא ,תוימוקמ
.םידדצה

ןומימ
לוהינה ךרעמ לש לועפת תויולע תוללוכ תויולעה .ףסכ הלוע ףתושמ לוהינ
תויולעו ,ףתושמה לוהינה תושירדמ תועבונה ,ןוה תויולע ,ףתושמה
תורוקמ .ףתושמה לוהינה תושירדמ תועבונה ,םימה תוכרעמ לש לועפת
םימה תוכרעמב םישמתשמ ימולשת ,םידדצהמ תובצקה םיללוכ ןומימה
ךירצ רשא ,םיאשונה דחא .םירז םיפוגו תונידמ לש תובצקהו תופתושמה
לע תויולעה תקולח תלאש אוה ,ףתושמ לוהינ לע םכסהה תרגסמב ןודיהל
.םידדצה ינשמ ,ולא תורוקמ יפ

תרגסמב ,ןודל היהי ןתינ ,ןכל .להנל ןכ םג ךירצ תיסנניפה תכרעמה תא
לוהינל םיעגונה ,םיפסכה לוהינל םייסנניפ תודסומ לע ,ףתושמה לוהינה
תלבק דעומ ןיב ןזאל איה וללה תודסומה לש תורטמה תחא .ףתושמה
קלחש ריבסש ,ןייצל בושח הז רשקהב .תואצוהה ידעומ ןיבל תוסנכהה
תמועל .םידדצה תטילשב אלש וא ,םייארקא ויהי הסנכהה תורוקממ
רשא ,ךרעמל תובישח שי ,ןכל .רתוי תורידס ויהי תואצוההש ריבס ,תאז
ןמז תפוקתב םימולשתל תחא ןמז תפוקתמ םילובקת ריבעהל לגוסמ היהי
.תרחא

דומעה שארל הרזח


םוכיס
םיניטסלפהו םילארשיה לש םבצמ תא תוושהל ןתינ םימה םוחתב
תויחל תונודינ תויאמצע תויושי יתש ןכש ,םימאיס םימואת לש םבצמל
הרכה .רהה ירפיווקא - יזכרמו ינויח עבט באשמ ףותיש ךות ,דחיב
הלאשל םצמטצי אל םימה יאשונב ןתמו אשמהש ,תבייחמ וז הדבועב
,ךכל ףואשל שי אלא ,ולאה םירפיווקאהמ דצ לכ באשי םימ המכ
לוהינ חיטבי רשא ,ידסומ ךרעמ תמקהל תונורקעה ועבקיי ןתמו אשמבש
היהיש ןפואב ,םידדצה ינש תחוורל ףתושמב באשמה לש יבטימ
.אמייק-רב

םיכירצש םיאשונה ,ףתושמ לוהינל תויורשפאהמ המכ גיצמ הז רמאמ
םישרדנה םידעצהו ,ףתושמ לוהינל תונורקעה תעיבק תעב ןודיהל
ינוב םידעצה דוחייבו ,ולא םידעצמ קלח .ותחלצהלו הז ךרעמ תמקהל
קר ,תאז םע דחי .םכסהה םתחיי םרטב דוע טקניהל םילוכי ,ןומאה
ידעומ ינפב חרכהב דומעי רשא ,חווט-ךורא ךילהב רבודמש ,ךכב הרכה
תוסיפתב תורומתל ומצע תא םיאתהל לכוי רשאו ,םיטעמ אל רבשמ
,ןמז ינפ לע ,חרכהב ,וררועתי רשא תויעבלו ,יוצרש המ יבגל םידדצה
תורודה תחוורל - תיבטימ הרוצב ולהוני ןכא םוהתה ימש וחיטבי
ךרעמ תמקה ,תורחא םילימב .דחאכ םיניטסלפו םילארשי - םיאבה
ידכ יחרכה אוה ,תעל תעמ ןכדעתהל לכוי רשא ,ףתושמ לוהינל ידסומ
ףותישל סיסבל - םיכוסכסל ילאיצנטופ רוקממ םוהתה ימ תא ךופהל
.םיניטסלפל לארשי ןיב הלועפ

דומעה שארל הרזח


םוקמ יארמ
1.
Feitelson E. And Haddad M., 1998 - A Stepwise Open-Ended
Approach to the identification of Joint Management Structrues for
Shared Aquifers, Water International ,23 pp. 227-237.

2.
Hayton R. And Utton A., 1989 - Transboundary Groundwater: The
Bellagio Draft Treaty, Natural Resources Journal ,29 pp. 663-722.

3.
Haddad M., Feitelson E. Arlosoroff S. And Nasseredin T., 1999 -
Joint Management of Shared Aquifers: An Implementation Oriented Agenda, Final report Phase II, The Pelastine Consultancy Group and the Harry S Truman Research Institute for the Advancement of Peace, The Hebrew university of Jerusalem, Jerusalem.


:רמאמה ירבחמ תודוא
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב היפרגואיגל 'חמה ,ןוסלטייפ ןרע
.ץעוי סדנהמ ,בורוזולרא לואש

14-9 * 1999 רבוטקוא * 396 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ