תוברזר ספא לש בצמב ר"אפמה תכרעמ
ינלוג באז :תאמ
.40 ,19-16 םידומע ,(1999 טסוגוא) ,396 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

  :רמאמה יקלח
אובמ
הדובעה תחנה סיסב לע ר"אפמה תכרעמב םימה עציה
האבה הנשב ר"אפמה תכרעמב םימה תקפסא יכרוצ
תוצלמהו תונקסמ - תכרעמב רסחתש תומכה
םוכיס


 אובמ
,םימה קשמ תוכרעיהל תוינושאר תוצלמהו םינותנ הזב םיגצומ
,וירחאש ףרוחה םג ילואו) ןוחש היהי 2000/1999 ףרוח םגש הרקמל
.(91-90-ו 90/89 ;89/88 - םינש 3 ינפ לע הכשמתה תמדוקה תרוצבהש יפכ

ההז היהי אבה ףרוחהש הניה ,הז ךמסמ סחייתמ הילא ,הדובעה תחנה
,שממתת אל וז השק תורשפאש ,הווקת ונלוכ .(98/99) םדוקה ףרוחל
תוכרעיהב ןהו הריגמ תינכתב ןה ,סחייתהל בייח יארחא ןוטלש םלוא
.וזכ תורשפאל םג ,תינושאר

הוושנ ,הדובעה תחנה שממתת םא הווהתיש ,בצמה חותינ ךרוצל
הקפסאה דגנכ ,ר"אפמה תכרעמב םייופצה ,םימה ילובי תא ךשמהב
.תכרעמ התואמ תיחרכהה תילמינימה

ימ תא ,רתיה ןיב ,תקפסמ (יצראה ליבומה) ר"אפמה תכרעמ :הרעה
לת ,םילשורי םירעה ללוכ ,ץראה זכרמ לכ לש היישעתהו הייתשה
.םירחא תומוקמו עבש ראב ,הפיח ,ביבא

דומעה שארל הרזח


 הדובעה תחנה סיסב לע ר"אפמה תכרעמב םימה עציה
יחודיק ,תרנכה םניה ,ר"אפמה תא םיניזמה ,םיישארה םימה תורוקמ
יופצה םימה עציה ןלהל .ףוחה רפיווקא יחודיקו םינינת-ןוקרי ןגא
.הדובעה תחנה סיסב לע הלא םינגא השולשב

תרנכה ןגא
תרנכהמ הביאשה ךרוצל ק"מ ןוילימ 120-כ ונתושרל ודמע וז הנשב
.1 'סמ רויא האר - (טסוגוא ףוס ינותנ יפ לע) ר"אפמל

מ"ס 43-ב הובגה ,תרנכב ילמינימ סלפמב הליחתה הנורחאה הנשה
,הארנכ ,ליחתת האבה הנשהש דועב ,('מ - 213.00) םודאה וקה לעמ
.םודאה וקל תידיימ הברקב

הנשב יצראה ליבומל הביאשה תושרל דומעתש םימה תומכ ,ונייהד
וכישמי תרנכ בבוסבו הלעמב םימה ישמתשמ רתיש ,החנהב) האבה
x 170-ב הנטק היהת (ןדרי תנידמל המרזהה ןכו ףקיהה ותואב קיפהל
.ש"מלמ 70-כב הנטק ונייהד ,0.4

ליבומל תרנכהמ המרזהה תושרל דומעתש ,תברוקמה תומכהש ,ןאכמ
ש"מלמ 50-כ - הדובעה תחנה סיסב לע - האבה הנשב היהת ,יצראה
.(120-70) דבלב

תעצוממ הנשב םימה ילובי - (ן"תרי) םינינת-ןוקרי רפיווקא
.ש"מלמ 360-כ וניה ן"תריה ןגאב יתנש-בר עצוממב רזוחה יולימה *
.ש"מלמ 40-כ םינינתה תונייעמב עצוממב םיעפוש ,וז תומכמ *
.ש"מלמ 20-כ (ש"ויאב םיברע לש) החישק הקפה תמייקתמ ,ןכ *
הניה ,לארשי םוחתב ן"תריהמ תרתומה ,תעצוממה הביאשה ה"ס *
.{360 -(40+20}ש"קמ 300-כ ךכיפל
תינוריע 20-כ) תיטרפ הביאש הניה ש"מלמ 60-כ וז הקפה ךותמ *
.(תיאלקח 40-כו
'בח ידי לע ר"אפמה תכרעמל םיבאשנ ש"מלמ 240-כ - הרתיהו *
."תורוקמ"

ןורחאה ףרוחב םימה ילובי
םכשו םילשורי ,ןורבח תונחת לש םיעקשמה עצוממש ,תברוקמ החנהב
8/99-ב וליאו ,ולוכ רפיווקאה יפושחמ לע םשגה תא גציימ (מ"מ 573)
תחסונ" סיסב לעו ק"מ 273 תונחת ןתואב םשגה עצוממ היה
לדומ לויכ תדובעמ הלבקתנש יפכ - R = 0.41 (P - 170) :"טימשדלוג
,1995 רבוטקואב ל"התמ ןמרקוצו ןמטוג ידי לע הנכוהש ,ן"תריל
ק"מלמ 92 לש רועישב ,8/99 ףרוחב רפיווקאל רזוח יולימ לבקתמ
.עצוממה רזוחה יולימהמ 25.5%-כ קר - ונייהד ,דבלב

טפנ ,1-ת השנמ-ן"תריה רפיווקא לש םיגציימ םיפרגורדיהב ןנובתנ םא
רפיווקאב םיסלפמ תיילע הנשה התפצנ אל ןכאש הארנ ,םירחאו ת"פ
יולימה תא הזזק םישדוח םתואב המייקתנש הביאשהש ןוויכ ,ן"תריה
.(3 רויאו 2 רויא האר) .רזוחה

האבה הנשל ן"תריהמ יוזחה הביאשה ףקיה
,ןורחאה ףרוחה ומכ ןוחש היהי אבה ףרוחהש ,הדובעה תחנהב .א
.ש"מלמ 95-90-כ ,ונייהד ,הרבעש הנשב ומכ רזוח יולימ יופצ
תונייעמ תעיפשש ,יופצ (םודאה וקל הבריקה רואלו) הלא םיאנתב .ב
.(1991 תנשב הדדמנש העיפשל המודב) .ש"מלמ 20-כל דרת םינינתה
ש"מלמ 40-כל דרת ,קוריה וקל ברעממ ,ן"תריהמ תיטרפה הקפהה
ש"ויאב החישקה הקפהה .(יאלקחה רוטקסהמ 50%-כ לש ץוציק)
.ש"מלמ 20-כ - יוניש אלל ראשית
,רזוחה יולימהמ "תורוקמ" 'בח ידי לע הביאשל רתוויתש ,תומכה .ג
דבלב ק"מ ןוילימ 15-כ היהת
.[95-(20+20+20)]

אלש ירה ,םודאה וקל ן"תריב עיגנ אבה ףרוחה ינפלש יופצש ,ןוויכ
תא רובענש ילבמ ן"תריהמ תפסונ םיסססמ תברזר לכ ונתושרל דומעת
.םודאה וקה

םירפיווקאה תשולש לש הקפהב ישדוחה גוליפה רואת - 1 'סמ הלבט
(ש"מלמ) 1998 תנשב םיישארה

הקפה
תללוכ
הביאש
ן"תרימ
הביאש
ףוחמ
הביאש
ריפס 'חתב
שדוחה
46
12
3
31
ראוני
43.0
11
3
29
ראורבפ
38
27
5
6
ץרמ
60
29
10
21
לירפא
80
37
13
30
יאמ
101
38
15
48
ינוי
95
37
15
43
ילוי
100
36
16
48
טסוגוא
85
30
11
44
רבמטפס
80
34
11
35
רבוטקוא
65
28
7
30
רבמבונ
44
27
7
10
רבמצד
837
346
116
375
כ"הס

ףוחה רפיווקא
רפסמ לש הצובקב וליפא וא ,תחא הנשב ףוחה רפיווקאמ רתי-תביאש
-תביאשש דבלבו ,ףוחה רפיווקא תניחבמ תיטירק הנניא ,תופוצר םינש
המירזה יפוא ללגב תאזו ,ןכמ רחאל םינש רפסמ ךות ןזאתת וז רתי
רהה רפיווקאב המירזה יפואמ הנושה ,(לוח תובכש) ףוחה רפיווקאב
רפיווקאמ הקוצמ תונשב קפסל ןתינ ,ךכיפל .(תויטסרק הסמה תולעת)
םשג תוכורב םינשבש יאנתבו) םירשפאמ הקפהה ילכש לככ ףוחה
.("םימה קנבל האוולהה" רזחות ןכמ רחאל

תוכרעמל ףוחה רפיווקאמ תיברמה תומכה קיפהל היהי ןתינ ,ךכיפל
:ןלהדלכ ,ר"אפמל תורושקה ,הקפסאה
.ש"מלמ 180-כ :(1991 תקפה) יחכונה הביאשה רשוכ ב"ע
.ש"מלמ 50-כ :חותיפ יבלשב יוצמה ,ףסונ רשוכ
.ש"מלמ 230-כ :ה"ס

ר"אפמה תושרל ודמעיש םימה תורוקמ ללכ זוכיר
ודמעי ,םדוקה ףרוחל המוד היהי אבה ףרוחהש ,הדובעה תחנה ב"ע
רובענש ילבמו ,םירומאה תורוקמה תשולשמ ר"אפמה תכרעמ תושרל
:תואבה םימה תויומכ ,םימודאה םיווקה תא
ש"מלמ 50 - תרנכהמ
ש"מלמ 15 - ן"תריהמ
ש"מלמ 230 - ףוחה רפיווקאמ
הנשה לכ ךשמב ק"מ ןוילימ 295 - ה"ס
ק"מלמ 300 -כ ונייהד

- (3.1 ףיעסב הרעה האר) ףוחו ן"תרי םניאש םיחודיקמ תפסות דועו
.ש"מלמ 20
.הנשב ק"מ ןוילימ 320-כ הקפסאה תושרל ודמעי ה"סב

דומעה שארל הרזח


 האבה הנשב ר"אפמה תכרעמב םימה תקפסא יכרוצ
תחנה תמאתת םא ,םימה קשמב תורקל יופצה תא ןוחבל תנמ לע
וקפוסש תויומכה סיסב לע תכורצתה תיזחת תא חתננ ,הדובעה
.1998 תנשב ר"אפמהמ

1998 תנשב ר"אפמהמ הקפסאה
ל"נה םימה תורוקמ השולשמ ר"אפמה תכרעמ הקפיסש ,תויומכה
:ןלהלדכ ויה ,1998 תנשב

ש"מלמ 525-כ - היישעתו הייתש ימ תקפסא *
.(היישעתל 80-כ םכותמ)
.ש"מלמ 290-כ - הרישי תיאלקח תונכרצל *
- ןושיקה תבולשתו ן"דפשל םיריפש םימ תמלשה *
.ש"מלמ 40-כ
.ק"מ ןוילימ 855-כ - ר"אפמה תכרעממ וקפוס ה"ס *

תשולשמ םינכרצ דירפהל תלגוסמ הנניא תונכרצה תכרעמ :הרעה
םימ םג תבלשמ הקפסהה תכרעמש ןוויכ .דבלב םירומאה תורוקמה
םע 98-ב הקפוסש תומכה הוושנ ,ףוחהמו ן"תריהמ םניאש םיחודיקמ
:םינגאה תשולשמ הבאשנש וז
ק"מלמ 855 - הקפוסש תומכה
ק"מלמ 837 - הבאשנש תומכה
ש"מלמ 18 - םירחא םיחודיקמ הבאשנש תפסות
.(תכרעמב םייקתהש תחפה דועו)

2000 תנשב קפסל תכרעמה ץלאתש תוילמינימה תויומכה תכרעה
היישעתו הייתש ימל
.ש"מלמ 525 :98-ב הקפוסש תומכה *
30-25-כ וניה הנש ידימ ר"אפמה תכרעמב תינוריעה תכורצתב לודיגה *
ש"מלמ 55-כ היהי םייתנש ךותב לודיגה ,ונייהד ;עצוממב ,ש"מלמ
.םיפסונ

,תפסותה לכ תא טעמכ ךוסחיו יביטקפא היהי הרבסהה עצבמש חיננ *
.(תוחפל) ש"מלמ 530-כ היישעתלו תיבל קפסל שרדיי ךכיפל

תואלקחל םימ תקפסא
החנהב .ש"מלמ 290 היהת 98 תנשב הרישי היקשהל הקפוסש תומכה
וריתויו ,םומיסכמל תיאלקחה הקפסהל ץוציקה תא קימעהל שרדייש
היקשהל קפסל שרדייש ירה ,דבלב 98-ב התיהש ,הקפסההמ 50%
.ש"מלמ 145-כ - וז תכרעממ הרישי

ץוציק תנשב ומייקתי אל םיחלוק ילעפמל םיריפש םימ תומלשה
(ליעל תוחנהה יפ לע) היהת תואלקחל הקפסהה ה"ס ךכיפלו ,וז הרומח
.דבלב ש"מלמ 145

- היהת שרדיתש תילמינימה תיתנשה תומכה ה"ס
ש"מלמ 530 הייתש ימל
ש"מלמ 145   היקשהל
ש"מלמ 675         ה"ס

דומעה שארל הרזח


 תוצלמהו תונקסמ - תכרעמב רסחתש תומכה
ש"מלמ 675 - (םיצצוקמה) םיכרצה ה"ס .א
ש"מלמ 320 - םינושה תורוקמהמ םימה עציה ה"ס
ש"מלמ 355 - הדובעה תחנה יפ לע יופצה רוסחמה

תואלקחל םיריפש םימ ללכ וקפוסי אלש (תירשפא יתלב) החנהב .ב
םג ,דבלב היישעתלו ריעל וקפוסי םימה לכו ,ר"אפמה תכרעמ לכב
.(530-320) .ק"מ ןוילימ 200-כ ןיידע ורסחי הז הרקמב

תווקיהה ןגאב תואלקחה לכ לש טלחומ שוביי לע ליבקמב טלחוי םא
היישעתלו ריעל הקפסאה תושרל ודמעי ,(טלחומ דרוסבא) תרנכה לש
תקפסא יכרוצל ןועריג ןיידע ראשיי יזאו ש"מלמ 100-כ דוע ר"אפמהמ
.ש"מלמ 100-כ לש היישעתלו ריעל ר"אפמהמ תשרדנה תומכה

תניחבמ ,המוד היהי אבה ףרוחה םאש ,הניה תבייחתמה הנקסמה .ג
אלש ירה ,"דבאתה"ל ונתנווכב ןיא םאו ,ול םדקש ףרוחל ,םימשגה
רפיווקאב ,תרנכב םימודאה םיווקל תחתמ לא תדרלמ סונמ היהי
.םהינשב ףא וא ,םינינת-ןוקרי

יוחיד לכ אלל לפטל שיש ,ונתכרעהל ,הניה תיביטרפואה הנקסמה .ד
:םירושימ רפסמב אשונב

םימה תומכ תלאשב ירוביצ יתכלממ םורופב תוטלחה לבקל .1.ד
- ר"אפמה תכרעמב ,הרקמ לכב ,תדרל ןיא הנממש ,החישקה םיריפשה
.(תואלקחל הקפסאה ףקיה) האולמב הדובעה תחנה שממתת םא םג

םיווקהמ הדירי וזיאל טילחהל שי .1.ד הטלחה סיסב לע .2.ד
.םיכרענ ן"תריבו תרנכב םימודאה

םיעצמאל סחיב םיבחר םייעוצקמ םימורופ ינשב הטלחה לבקל .3.ד
םיווקהמ הדיריה יקזנש ךכ - ן"תריב .ב ,תרנכב .א :טוקנל שיש
:ןלהלדכ םיילמינימ ויהי םהינשב םימודאה
?ן"תריבו תרנכב תושרדנה תוילמינימה רוטינה תוכרעמ ןהמ -
?רוטינה ילכ תמקהל םישורדה םיביצקתה םהמ -
תכרעמש תנמ לע ,םירומאה םיביצקתה םישרדנ ובש ,דעומה והמ -
?ןמז דועבמ םקות רוטינה
םירומח םיקזנ עונמל תנמ לע טוקנל שיש ,םיפסונה םיעצמאה םהמ -
?רפיווקאב םימה תוכיאב

םיווקהמ הדיריהש תנמ לע ,ןעוציבב ליחתהל שיש ,תולועפה ןהמ .4.ד
.רשפאה לככ ,הרצקו תינמז היהת םינגאה ינשב םימודאה

תכרעמל םיפסונ םימ רוציי דעומו ףקיה לע טילחהל שי תאז תרגסמב
תנמ לע ,(םי ימו ןזאמל ץוחמש תורוקממ םיחילמ םימ תלפתה)
.םודאה וקל לעמ לא הרזחב םדקהב רוזחי סלפמהש חיטבהל

דומעה שארל הרזח


 םוכיס
!!!םהמ ודריי אלש םימודא םיווק תויהל ודעונ םימודאה םיווקה

איבה םייחה תמרבו הנידמה תייסולכואב יתנש-בר ךשמתמ לודיג *
.היישעתו הייתש יכרוצל תכרצנה ,םימה תומכב תכלוהו הלדג היילעל
.םולשה ימכסה יפ לע היתונכשל םימ קפסל לארשי הלחה ,ןכ ומכ

תפסוהב ליבקמב ,וננובאדל ,התוול אל הלדגו תכלוהה םימה תקפסא *
ךלה "טפארד-רבואה"ש ךכ ,תכרעמל םישדח םיריפש םימ תורוקמ
תרנכב ןה ,םימה יסלפמו ,הנידמה לש םימה תוברזר ולזאש דע לדגו
תפסונ תרוצב תנש היהת םאו ,םודאה וקל הז ויתסב ועיגי ,ן"תריב ןהו
לש םילמינימה םיכרצל םיקיפסמ םימ ויהי אל טושפ האבה הנשב
םידעצ תטיקנ לע (הרירב תיילב) םכסויש ילבמ - לארשי תנידמ
םיווקל תחתמ לא הדירי םיללוכה ,הז אשונב רתויב תכל יקיחרמ
.ן"תריב םגו תרנכב םג םימודאה

ךכל ונעגהש רחאל ,תאז םע .הזכ בצמל עיגהל היה רוסא ,ונתכרעהל *
תילמינימה םימה תומכ תא קפסלמ ענמינש ןכתיי אל ,םולה דע
.הנידמב םילמרונ םייח ךשמהל תיחרכהה

הדירי לע תססבתמה ,הלעפה תוינידמ לע םיכסהלמ סונמ ןיאש הארנכו
תרנכב םימודאה םיווקהמ ,רשפאה לככ הרצק הפוקתלו ,תינמז
.ן"תריבו

רועיש ירחא ,רוטינ תולועפב הוולמ תויהל תבייח וז תיחרכה הדירי *
,ךדיאמו ;דחמ ,הרומאה סלפמה תדירימ האצותכ ווהתיש ,םיקזנה
וקל לעמ לא הרזחב םיסלפמה לש ריהמ םוקיש וחיטביש תולועפב
ליחתהל שיו ,הלפתהה אשונ תא תוחדלו ךישמהל ןיא :ונייהד !םודאה
.ףסונ יוחיד אללו לעופב ,יתועמשמ ,ףקיהב העוציבב

וניא םשגה לובי םהב ,םיפרוח תויהל םילוכי םויכ רבכש ,הדבועה
ןיאש ,ונתוא תדמלמ ,היישעתלו ריעל םייחרכהה םיכרצה לע הלוע
דוע המ ,(םי-ימ תלפתה) םיפסונה םימה רוציי תא רתוי תוחדל
30-25-ב הנש ידימ הלדג ר"אפמהמ היישעתלו ריעל םימה תכורצתש
.ק"מלמ

ץוציק הניה םימה תקוצמל "תיסלקה" הפורתהש ,הנקסמה ןאכמ
.תואיצמה ןחבמב רתוי תדמוע הניא ,הלפתה אלו תואלקחל האצקהה
תלשממ לעו ,יוחידל תונתינ ןניא ליעל וניוצש תוינורקעה תולועפה
.ידיימה ןעוציבל הנושאר תיביצקת תומידק תתל לארשי

:רמאמה רבחמ תודוא
רבשמ" סנכב האצרה ,ריכב יגטרטסא ץעוי ,"תורוקמ" ,ינלוג באז
.5.9.99-ב ,םימ יבאשמל הדוגאה םעטמ "לארשיב םימה

40 ,19-16 * 1999 רבוטקוא * 396 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ