ןורתפ ינוויכו םימה קשמ תייעב
יקסבלסז ןד `פורפ :תאמ
.26, 23-20 םידומע ,(1999 רבוטקוא) ,396 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

בעיות משק המים וכיווני פיתרון
:רמאמה יקלח
יללכ
?תורומחה תויעבה ןהמ
רתי תביאש
םוהת ימ םוהיז
תורוקמה לודלדו םימל שוקיבה
םיינכטה תונורתפה םהמ
הלפתה
תואלקחה לש רומישה תובישחב הרכה אוה חתפמה


יללכ
תנשש ,אלא ,ונתוא הדקפש ,תרוצבה תנש בקע אוה רבשמה ,הרואכל
לארשיב םימה תקפסא לש יתוהמ קלח והז .ירמגל היופצ התיה תרוצבה
,םימה קשמ ןונכת לש יסיסב קלח הניה הקפסאה תונימא .םלועמו זאמ
תינכתל ץרווש עשוהי לש ח"ודב .תעדל ךירצ םימ סדנהמ לכ טעמכש יפכ
םידוינ ללגב יופצה קזנה והמו תופצל שי המל שוריפב בתכ אוה 2020
םיסדנהמ םג .הז ןיינעב ועירתה יגולורדיהה תורישה ישאר .הקפסאב
.השענ אל רבד לבא ועירתה םימה תוביצנב

ךשמב תורקל היה ךירצ הזש יפכ ,התשענ אל םיאלקחל םימ תאצקה
הנשב רשאמ רתוי הנשה וקשה ןוחשה םילקאה תאפמ .ראוני שדוח
.גהונ וגהנמכ םלועו רוביצה לא הנימאו תיניצר היינפ לכ התיה אל .הליגר
תא וניטקה ,ץיק לש ומוציעב רבכ ,ןכ ירחא קרו עורזל וקיפסה םיאלקח
םיאלקחהו ,םומיסקמל דע קזנה תא לידגהל ידכ וליאכ ,םימה תובצקה
.ועמשנ אל

םע דחי ,תואלקחה לש רצותה ,םירפס ישי ןלכלכה לש ותכרעה יפל
.לקש דראילימ 26-ל (1965) עיגמ ,דרומב תוישעתהו הלעמב תוישעתה
,הארנכ ,הז השעמל הכלה ;רצותהמ 25% קר הנשה םידיספמש ,חיננ
לקש דראילימ 6.5 לש ףקיהב רצותב הדירי רבדה שוריפ .רתוי הברה
.תחא הנשב

היה רתומ קזנה תא עונמלו הלאכ תרוצב תונשל ךרעיהל וניצר וליא
םויכ רלודה לש רעשה יפל וא ,הנשב לקש דראילימ 1.1 טעמכ עיקשהל
350 דוע לש תומכ רצייל רשפא הז םוכסב .הנשב רלוד ןוילימ 262-כ
בוקל טנס 30-כ תרומת םיחילמ םיממ םילפתומ םימ הנשל בוק ןוילימ
הייתש ימ לש האלמ תוכיאב הנשל בוק ןוילימ 390 דוע רצייל ףדועבו
םירטמ ןוילימ 225-מ הלעמל םמוקמב וא ;םירזחוממ םיממ םילועמ
םייבוק םירטמ ןוילימ 740-575 לכה ךסבו .םי-יממ םילפתומ םייבוק
.ףטוש שומישלו הריבצל הלועמ יכה תוכיאב םימ הנשל

דומעה שארל הרזח


?תורומחה תויעבה ןהמ
ךירצ אלש ,ןעטנ עובשה דוע .תירקיעה היעבה אל יהוז ,ןכ יפ לע ףאו
רסחת אל 2010 תנש דעש ,םג ןעטנ ןמזמ ךכ לכ אל .הירטסיה תושעל
?תורומחה תויעבה ןהמ זא ,םימ תפיט לארשי תנידמל

:תואבה תויעבה תא הנומ ינא
.תואלקח ללוכ ,םירזגמה לכב םימל שוקיבה לש ענמנ יתלב לודיג .1
הלדגו תכלוה איה .םיעבשה תונש תליחתמ תכשמנה ,רתי תביאש .2
םימ דספה םהיניבו ,םימדקתמו םיכלוהה ,םיכיפה יתלב םיקזנ תמרוגו
.רכינ
.םיימיכ םירמוח לש לודג רחבמב םינוש םימוהיז .3
אל םלועמש ,תיעוצקמ המרו לוהינ תוברת איה רתויב השקה היעבה .4
.רתוי תוכומנ ויה
רבגתנש יוכיס ןיא ןהילע רבגתנ אל דוע לכש ,תויתסיפת תויעב יתש ןנשי
.תורחאה תויעבה לע
,םויכ םילפוטמ םהש ןפואב ,םירזחוממה םימהש ,הבשחמ הנשי .5
.היקשהב םימ רוסחמ תויעב לש יעמשמ קלח רותפל םייואר וא םילוכי
המרל םימה ריחמ תא הלענ םא יד .םימ תויעב ןיאש ,ענכושמ רצואה .6
,םימל שוקיבה תא וניטקי םיאלקחה :לצה יריחמ תפסותב תולעה לש
םיאלקחה ינקסע ,הז דגנכ .הרתפנ היעבהו היירט תיאלקח תרצות אביינ
המישנ התואב .תואלקחל םימ דוסבס קיספהל הקדצה לכ ןיאש ,םינעוט
קר אלא ,תואלקחל םימ םידסבסמ אל םצעבש ,םימעפל ,םינעוט םה
םיפתושה ינש ,דחי .יטנמס אל ,וליפא ,אוה לדבהה .םיקחורמ םיבושיל
המו ,הנש 30-ל בורק רבכ הז תויתטישב םימה קשמ תא םיסרוה חוכיוול
לוסיחל ואיבי קפס אללו ,םידממ-ירידא םיילכלכ םיקזנ םימרוג חוטבש
.תואלקחה

דומעה שארל הרזח


רתי תביאש
תומכ ,טושפ ,איהש ,תירבגלא תחאה :תורדגה יתש ןנשי רתי תביאשל
איה ,תיתוהמה איהו ,היינשה .רזוחה יולימה תוחפ תקפומה םימה
דוע לכש םינעוטה ,םימ ישנא ינש תוחפל לש הבוגת יתעמש .תילנויצקנופ
,רתי-תביאש ןיא הרדגהב ירה םימודאה םיווקה תא םירבוע אל
האיגש ןבומכ יהוז .רזוחה יולימה תא קוידב םיבאוש יתנש בר עצוממבו
.ריבסהל שיש

:תוירקיע תויעב שולש תמרוג רתי תביאש
ונא דוע לכ .תוחלמת לש הצירפו םימה ינפ לש הדירי .תוחלמת תצירפ .1
ןכתייו םירפיווקאל תוחלמת תורדוח ,םיכומנ םימה ינפ רשאכ ,םידבוע
יווישבש ,םיירוקמה םימה ינפל סחיבש ,איה הדבועה .תרניכל םגש
לחה םירבטצמ בוק דראילימ 4-ל בורק וב ורכינ ףוחה רפיווקאב לקשמ
םיבוק ידראילימ רפיווקאב ולע הפוקת התואב .םיעבשה תונש תליחתב
רפיווקאב םיקותמ םימ רתוי שיש בושחנש ,ךכל ומרגש ,תוחלמת לש
לש יחרזמה דצה ךרואלש החלמהב לכתסהל יד .תמאב וב שיש יפכמ
תובכשמ חלמ תוצירפ לש ףצר ,טעמכ ,רבכ הווהתה ובש ,ףוחה רפיווקא
ךלוה רפיווקאה .םייופצ ויהש ,םי-ימ תצירפ דבלמ ,תאז .תויגולואיג
לש םג החלמה ךילהת ונשי .ידיחי ונניא ףוחה רפיווקא .לוסיח תארקל
.תוחפ םיבושח ,םיפסונ םירפיווקאו םינינת-ןוקרי רפיווקא
םיעופיש ףא םיתיעלו ,רתוי םיכומנה םימה יסלפמ .הפיטש רדעיה .2
.םזוכיר תא ונזיא םעפש ,םיסמומ לש הפיטש לכ םיענומ ,םיכופה
הארה ץרווש עשוהי .תונוחש םינשל תוכורב םינשמ הריגאל רסח חפנ .3
לוצינ תא לידגהל םילוכי ונייה ,קיפסמ הריגא חפנ ונל היה וליאש ,רבעב
דויצב ךרוצ םג שי ,ךכ םשל .הנשל ק"מ ןוילימ 300 דוע ידכ םימה
.העסהו הביאש

םימה ינפ וב ,ןמזה ךשמ יפל רתיה-תביאש תדימ תא ןוחבל וישכע רשפא
ידכ םימה ינפ תא םירהל שי המכו ,תוחלמת תצירפ םימרוגו םיכומנ
ידכ םימה ינפ הבוג תויהל ךירצ המ קודבל םג רשפא .קספיי הז ךילהתש
םג רשפא ,ףוסבל .קיפסמ יביטרפוא הריגא חפנ םייקל היהי רשפאש
.רפיווקאה לש הפיטשל םימה תומכ תויהל הכירצ התיה המ ךירעהל
100,000-ל בורק איה ףוחה רפיווקאל וטנ ףסונה רולכה תומכ ,לשמל
זוכירש ,םימ ידי לע וז תיתנש תומכ ףוטשל םישקבמ םא .הנשל תונוט
400 םישורד ,רטילל רולכ םרגילימ 250 לע הלוע הניא םהב םיחלמה
,חרכהב ,ונניא עצומה ינכטה ןורתפה .הפיטש םשל הנשל םימ בוק ןוילימ
,קפס ןיא לבא ,ישעמ ןורתפ הנניא ,ליגרה הנבומב ,הפיטש .וזכ הפיטש
,איה תניינעמה הדוקנה .רהמו ,הביאשה תא יעמשמ ןפואב ןיטקהל שיש
.םימה לע רותיו אל ,ןפוא םושב ,איה רתי-תביאשמ תוענמיהש

םושמ ,הנושמ ךילהת והז .םירפיווקאל םימ רידחהל רזומ גהנמ שי םויכ
םניאש ,םייטרפ תוראב ילעב םה ונממ םינהנש ימו דואמ רקי אוהש
אלא רידחהל אל היה רתוי הברה ינויגה .ךילהתה רובע הטורפ םימלשמ
קר .הביאשמ תוענמיה ידי לע ,טושפ ,רוגאל
,םלוא .הטושפ ךכ לכ הלועפ גיהנהל הלוכי הליעפו המכח תימואל תכרעמ
תקסוע תימואל תכרעמ התוא רשאכ רתוי דוע רזומ השענ הז ךילהת
ותוחילמש בויבה .הטושפ איה וז הלועפ לש הלילשה .בויב ימ תרדחהב
קזנ רתוי איבמ אוה .רפיווקאה לש רתוי הבר הפיטש םרוג ,דואמ ההובג
יפל גוהנל ןתינ אל תמייקה לופיטה תמרב בויב םע .תלעות רשאמ
ינפמ תאזו ,הריגא םוקמב הביאש תעינמ לש ינוכסחה ןורקיעה
רקי הביאשהו הרדחהה ךילהת ,ךכל ףסונ .ךכ לכ לבגומ וב שומישהש
.ךרוצל אלש

קזנה וז הכרעה יפל .רתי-תביאשמ קזנה תדימ תא סג ןפואב ךירעהל ןתינ
םימ בוק ינשמ רתויל ךרע-הווש דחא בוק לש רתי-תביאשל רבטצמה
,החלמהב םימה רוקמ לש התחשה םה קזנל םיביכרה .םי-יממ םילפתומ
,תוכורב םינשמ םימ לש רתוי בר לוצינ רשפאמה ,רגואה לש הנטקה
םירטמרפב םידוינ לכ ,ןכ ומכ .םילובי תנטקהו תועקרק לש החלמה
.תיללכ תיטרואת החכוהל תנתינ וז הדבוע .םידספהב םיכורכ םיילכלכ
תואלקחל םימ לש הקפסהה תונימא תחטבה .הז הרקמב םג ןוכנ הז
.ליעל ונכרעה םהלש לדוגה רדס תאש ,םיקזנה תא דואמ ןיטקת

לודג םריחמש ,םיקזנ םירבוצ ונא רשאכ ,תוכרעמ ףוריטל המגוד יהוז
.קזנה תא עונמל ידכ השורד התיהש ,תולעהמ רתוי הברה

דומעה שארל הרזח


םוהת ימ םוהיז
לופיטה תמרב בויב :םה םיירקיעה םימהזמה .םינוש םיגוסמ םוהיז ונשי
ןיינעמ .ץראה יבחר לכב ,ןהיתואמב ,תלוספה תומרעו םויכ תלבוקמה
הלא ,רקיעב ,םה הלא םימוהיז ינשל םיארחאהש ,ךכ לע עיבצהל
תוכיאל דרשמהו תויתשתה דרשמ :הלאכ םימוהיז עונמל םידקפומה
60% ,הייתש ימ תוכיאל םייפוריא םינקת םיעבוק ויה וליא .הביבסה
.הייתשל םייואר יתלבכ םיבשחנ ויה ףוחה רפיווקא לש םימהמ
ידי לע םירחא םימוהיזל םינמס ,הבר הדימב ,םיווהמ םיטרטינה
שיאשו םידדמנ אל וליפאש ,הלאכ םיבר ,םיימיכ םירמוח לש םירסירת
.םתעפשה המ עדוי אל ןיידע

,םוהיז יכילהת רוצעל ןיא רבכו דעומה תא ונרחיאש ,דואמ ןכתיי
ךירצ .םיערה םישעמהמ דיימ לדחנ םא םג ,םינש תורשע דוע וכשמייש
םימה תוכיא תא ורפשי תחא הנועבו תעבש ,הלאכ תונורתפ אוצמל
םתוא תא רמשל דואמ הבר תובישח שי .םיכילהתה ןוויכ תא וכפהיו
.ומהוז אלש םימה תורוקמ

רזחמל הליעי ךרד אוה םויכ לופיטה תמרב םירזחוממ םימב שומישה
ךותב םתוא רמשלו רוזחמ לכב םהילע ףיסוהל ,םוהיזה ירמוח לכ תא
שי לבא ,םייוצמ םיחלמ ,ןבומכ ,םה םיירקיעה םימהזמה .םירפיווקאה
תרוצ תאש ,יטלחהו רורב תויהל ךירצ ןאכמ .םירחא םיבר םימהזמ
.ירשפאה םדקהב תונשל שי בויבב שומישהו לופיטה

דומעה שארל הרזח


תורוקמה לודלדו םימל שוקיבה
ביצנ הסנמ ,תרושקתב תונוש תוינכתב ןכו הנורחאל יתארקש םימוסרפב
רושע ינפ לע םימל שוקיבהש ,שוריפב ןעוטו רוביצה תא עיגרהל םימה
,יגולורדיהה תורישה ינותנ יפל .בוק ןוילימב תחפ - ךפיהל אלא ,לדג אל
.םייבוק םירטמ ןוילימ 300-מ רתויב הפוקת התואב לדג םימב שומישה
,תאזמ הלעמל .לדג תואלקחב שוקיבה םגש ,ררבתמ תאזמ רתוי
שומישב לודיגהש ,ררבתמ בויבב שומישה לש לודיגה תא םינחובשכ
המ - היקשהל תשמשמה בויבה תומכב לודיגל המוד תואלקחב םימב
.םיריפש םימב הרמהל תמאב שמיש בויבהש חוטב אלש ,ךכ לע עיבצמש
30-כ היה םימל שוקיבב עצוממה לודיגה .וטנ תפסות התיה וז ,אלפ ךרדב
ידי לע הכירצה לודיג תא ףיסוהל שי הלא לע .הנשב ק"מ ןוילימ
.םולשה ימכסה יפל לארשי לש תובוח םולשת ןכו םיאניתשלפה

.שומיש ללכמ םתאצוהו תורוקמה לש לודלד ונשי הכירצה לודיג םע דחי
םפוס םג ךכו ,שארמ עודי ףוחה רפיווקא ףוס םייקה בצמה ךשמה םע
יתמ רפיווקאה לש עטקמ לכב ךירעהל ןתינ .םיפסונ םירפיווקא המכ לש
םוסרפב שוריפב םיבותכ םירבדה .שומיש לכל יואר יתלבל בשחיי
.תינרמש הרוצבו ,יגולורדיהה תורישה לש ןורחאה

םימה תוחילמ רשאכ .תואלקחה לסוחת ןכל םדוק הברהש ,ירמגל רורב
130-כ לש תפסות ,רטילל רולכ םרגילימ 400 רשאמ הברהב התוחפ היהת
םלוכ םירזחוממה םימה לש תוחילמה תא הלעת רטילל רולכ םרגילימ
.דספה יריחמב הנתוכ דבלמ רבד לדגל היהי רשפא-יאש ,המרל

דחא טירסת איצוהל ,לוסיחל תואלקחה הנודינ ונקדבש םיטירסתה לכב
לוסיחכ ,המ םושמ ,הארנ ןכ םג הז טירסת םיבר יניעב ,םלוא .הלפתה
רורבש המ .ןוכנ ונניא ללכש רבד ,םיהובג םימ יריחמ ללגב תואלקחה
תמייקה תוכיאב ,םימה רוזחימ לש תונורתפש אוה ,קפס אלל ,םויכ
.תואלקחה לוסיחל החטבה םיווהמ םה ,ףסכ זובזב קר אל םה ,םויכ
אוה .לאערזי קמעב הז ןיינעב רבכ השענ דואמ לודג הדימ הנקב "יוסינ"
לעפמ ,השעמל ,סורהל בייחו תועקרקה בטימ לש הרומח החלמהל איבה
וילע רוזחל םיסנמו םייתסה אל יוסינה ,ירעצל .וידעלב היה בטומש ,םימ
.םילק םייונישב

דומעה שארל הרזח


םיינכטה תונורתפה םהמ
:חוכיו הברה תויהל לוכי אל ךכ לע ?תושעל שורד המ
.םילוז תורוקמ רשפא םאו ,םימ תורוקמ דוע אוצמל .1
םוקיש ףא ילואו םיקזנה תריצע ,םימייקה תורוקמה רומיש חיטבהל .2
.יתגרדה
.תואלקחל ןהו הייתשל ןה ,םימה תוכיא תחטבה .3

המלש תכרעמ לש ךרדב בושחל ךירצ .ןורתפל תונוש תופולח ןוחבל ךירצ
הכיעד הנשי .ללכ םויכ םישענ אל הלא לכ .ךורא חווטל הבישחו
תוביצנ ךותמ ,"תורוקמ" ךותמ עמוש ינא תאז תא .הגיאדמ תיעוצקמ
היישעל שוקיב ןיא טושפש ,איה תיזכרמה הנעטה .ל"התמו המצע םימה
בקעמב העקשה ןיאו פ"ומב העקשה ןיא .תבלושמו תמכחותמ תיעוצקמ
הממ קוחר ףאו ,שורד המכ אל ,תורעשה לש תומיאו םימה בצמ ירחא
.שורדש

:םיפסונ םימל תורוקמ העברא יטרואת ןפואב יל םיעודי
.תונוחש םינשב תוכורב םינש לוצינו הריגאה חפנ תלדגה .1
.םימ רוזחימ .2
.הלפתה .3
רוקמהו ,תונופטש ימ טעמ דוע תסיפת ,קשממה רופישל תונוש תולועפ .4
רזוחו עקרקה תא ביטרמה ,םשגה לש 80%-75%-כ לוצינ - רתויב לודגה
.הדאתמו

ןאכמו ,הביאשה תנטקה ,לכ םדוק ,תבייחמ הריגאה חפנ תלדגה *
בייחמ הז .םיפסונ םימ תורוקמ לש ,םינש רפסמ ךשמב תוחפל ,שומיש
.הלש רוגיפ אלו הלפתהה תמדקה

לש רכינ קלח .הזכ רוקמכ ןובשחב אב אל תיחכונה ותנוכתמב בויבה *
400-ל בורק ,םויכ רבכ ,ידמל םיחולמ םה םירזחוממה בויבה ימ
שי .לובי תיחפמו תועקרק תיחשמ בויבה ,ןכ לע .רטילל רולכ םרגילימ
םיחלמ לש הריבצ תמרוג איה יכ ,עקרקל בויבה תרידח תא קיספהל
חמוצל םיקזנ םירדענ םניא בויבה ימ .תכרעמב םירחא םימהזמו
לע םיניגמ םיאלקחה ויה ול .םילודיגה רחבמ תא דואמ םיליבגמ יאדוובו
םימ לש הרמה תינכת לכל םיכסהל םיכירצ ויה אל ,םהלש םיסרטניאה
םניא ללכ םירזחוממה םימה ,תאז לכ םע דחי .םיריפש םימב םירזחוממ
םימה תא לצנל תורחא םיכרד שי ,ךשמהב הארנש יפכ .םילוז
.םירזחוממה

.םימ ליפתהל יאדכ םא קודבל רתונ *

דומעה שארל הרזח


הלפתה
תמועל גישהל ןתינ המ ןחבנ ,םלוא .םימ ליפתהל יאדכש שארמ טילחנ
,בטיה תססובמ תינכת םיניכמ ונייה ולש ,ענכושמ ינא .תורחאה תופולחה
םיביצקתה ףגא תא וליפא ענכשל היה ןתינ ,ןאכל וא ןאכל תעבוקה
.התוינויחב

:גישהל רשפא המ הארנו םימ ליפתהל טלחוהש חיננ ,ןכבו

םיחילמ םימ תלפתה *
.בוק-רטמל טנס 21 תרומת םיחילמ םימ לש הלפתהל העצה הלבקתנ
תואלקחה לש עירכמה בורה .טנס 30 וליפא ףוסבל היהת תולעהש ,חיננ
םולשתב םויכ דומעל םילוכי אל .דוסבס אלל הז ריחמ םלשל לכוי
הלעמל ,םלוא .םיפנע רפסמ דועו הנתוכ ,תיקשומ הטיח ,םיסדרפ :םימל
.ישוק לכ אלל הז ריחמב דומעל ולכוי תואלקחה לש 75%-מ

םיחילמ םימ לש הלפתההמ הנשימ תולעות *
ןתינש ,ץראה לכב םירזופמה ,םיחילמ םימ הנשל ק"מ ןוילימ 350-כ שי
תואלקחה לכ טעמכש ריחמ ,בוקל טנס 30-מ התוחפ תולעב ליפתהל
רשפאש ,אצמנ .םיככורמ םימה הלפתהה ךילהתב .וב דומעל הלוכי
ךוסחל ןתינ .םימ בוקל טנס 8 לש ךרעב םינובסו םיככרמ זא ךוסחל
םימה קשמל תויולעהש ,אצמנ .םיכורא םיקחרמל םימ לש הלבוה תויולע
תוענמיהה לש האצותכ .םויכ תואלקחל םימה יפירעתמ תוכומנ הנייהת
םירפיווקאל םיחלמ תונוט 45,000 לש תפסות םיכסוח םיבכרמהמ
(!)הנשב

.החלמהה ךילהת תריצעו םירפיווקאב םימה תהבגה *

הריגאה חפנ תלדגהמ האצותכ תומושג םינשמ םימ לש לוצינה תלדגה *
.הנשל .ק.מ ןוילימ 300 ךותמ קלח + תיביטרפואה

םירפיווקאה רומישו םיחילמ םימ תפסות *

םיחילמה םימה לש תמכחותמו דואמ הדודמ הביאש תרזעב
ףוחל ךומס םירפיווקאה לש הפיטשה ימ לש הסיפת ןכו ,םירפיווקאב
רותיו אלל תאזו ,רפיווקאב םימה תא ,רפשל ףא ילואו ,רמשל ןתינ ,םיה
.םימ לש תפסות ךפיהלו ,םימ תקפה לע

הלפתה לוקשל שי .םימה תוכיא תחטבהל תילאידיאה הרוצה הלפתה *
יעצמאה והז ,השעמל .הייתש ימ תוכיאל םיבורקה ,םימ לש דואמ הלוז
ןימ לכמ םהזמ לכ טעמכ קיחרמה ,(היצרטליפ-וננ) םויכ עודיה דיחיה
תוכיאב םימ ןיכהל הדיחיה ךרדהש ,הדבועב ריכהל ןמזה עיגה .אוהש
ימיכ רמוח לכל תוסחייתהו םיכילהת לש הכורא הרדס אל איה היואר
רתוי אל הלעת תינוריע הכירצל םימה לש הלפתה .דרפנב הלחמ םרוג וא
ינוריעה קשמה .טנס 8-כ לש קשמל ןוכסיחל איבתו בוק רטמל טנס 20-מ
לופכ ריחמ םלשל םינכומ םיבר םיתבב .םימה תרומת רתוי םויכ םלשמ
תפסות ענמית ,תאז םע דחי .םלש םימ בוק םוקמב םימ קובקב רובע
.הנשל רולכ תונוט 80,000-כ לש ףקיהב תכרעמל םיחלמ

םירזחוממ םימב לופיטה *
ULTRA ידי לע תינרמש הרוצב םילפוטמ בויב ימ ןנסל םויכ ןתינ
לש תפסות .בוקל טנס 20 לע תולעל הכירצ אל תולעה .FILTER
20 דוע לש תולעב רבד לכל הייתש ימל םימה תא ךופהת היצרטליפ-וננ
טנס 40 לש תולעבש ,הארנ .דיימ ותניחבל תשגל יחרכהש ,אשונ והז .טנס
שומישל הייתש ימל םירזחוממה םימה םיכפוה ,רתויה לכל ,בוק רטמל
םויכ ןיכפוש ימב היקשהמ רתוי רקי אל הזש ,תוארהל רשפא .ישפוח
םא .רתוי הברה לוז היהי ןורתפה ,םיבר םירקמב .םיוולנה םיקזנה אללו
ןטק ילאירה ריחמה השענ ,םיל הקחרה לש ספאה תפולח תא םיכנמ
,ירשפא יתלב אוה םייקה בצמה ךשמהש ,ןייצל בושח .רתוי הברה
.םיימואל ןיבה םימכסהה יפל םסחית איה םג םיל הקחרה השעמלשו

to eat the cake and still have it םילחנב המרזהל םימב שומיש *
ןורכיס םינוב אצומל ךומס .םילחנב הייתש ימ תוכיאב םימ םירזהל ןתינ
תהבגהב אוה ההז ןויער .רזוח לוצינ םשל םימה תא םיספות ודילו ךומנ
םימה תאש ,אלא .םיל תרבגומ המירז םורגיש המ ,םירפיווקאב םימה
."יפוח זקנ" ונלצא תויורקה ,תוראב תרדס תרזעב סופתל רשפא הלאה
יפל רחא לופיט וא הלפתה רחאל שמתשהלו רוזחל רשפא הלאה םימב
.ךרוצה

רחממ ,טנס 40-ל טנס 20 ןיב לש תויולעב ליפתהל לכונ ,ןאכ דע םוכיסב
,רבד לש ופוסב ,עיגהל הנלכותש םימ תויומכ ,תונכה אלל טעמכו ,רקובב
רוזחל ךכ ידי לע לכונש רחאמ .םייבוק םירטמ ןוילימ 900-מ רתויל
דוע חיוורנו הריגאה חפנ תא לידגהל םג לכונ ,םירפיווקאה תא אלמלו
םימה לש תיביטקפאה תולעה ,תונוש תולעות יוכינב .תומושג םינשמ םימ
דרת תולעה ,עצוממב .ונרכזהש תילנימונה תולעהמ תוחפ וליפא היהת
םישק םיקזנ ענמנ ;םירפיווקאה תא ליצנ ;בוקל טנס 30-ל תחתמ
.החלמה בקע םילובי תדיריו תועקרק סרה ענמנ ;תרוצב תופוקתב
אל .דוסבסב ךרוצ אלל םימב שומיש םמצעל תושרהל ולכוי םיאלקחה
אל םהש ,םתרצות קוויש םשל ,וריהצי םידרפסהש ,הנכס היהת
.היקשהל בויבב םישמתשמ

םי-ימ תלפתה *
הלפתה .בוקל טנס 80-ל 70 ןיב איה םויה םי-ימ תלפתה לש תולעה
םיככרמב שומיש יא .םורדל הלבוה ימד ךוסחל הלוכי ץראה םורדב
תובשחתה םע ,םימה תולע לש ןוכנ ילכלכ בושיח .דוע ךוסחי םינובסבו
לכ םיהובג ויהי אל םיילאירה םימה יריחמש ,ךכל םורגי םימה יריחמב
.בוקל טנס 50-ל תחתמ דרת תישעמה תולעה םא אלפתא אל .ךכ

,לארשיב תוחתופמה תויגולונכט יתש ןנשי .תניינעמ הרושב וניפב ,םלוא
בורק אוהש ריחמב ,איהש תומכ לכב םימ ליפתהל קפס אלל הנלכותש
םשל ,םלוא .םישדחתמו םייקנ היגרנא תורוקמב שומיש ךותו ,תיצחמל
שמיש לארשיב םימה קשמ רשאכ ,הנשויל הרטעה תא ריזחהל שי ךכ
ליבומה לש המקה ומכ ,תוזעונ תוטלחה ולבקתה רשאכו םלועל המגוד
היקשה ,תופטפט ,יפוחה זקנה ,הלפתה תסדנה לש המקה ,יצראה
ורשפיא חווטה ךורא םכחותמה ןונכתהו שדחל תונוכנה .דועו תומיעפב
לוביה .לודג הדימ הנקב אוצייל רוקמ םמצעב ושמישו הנידמה חותיפ תא
.רבדל ימ םע ןיא םויכ .העברא יפ םינשה ךשמב לדג םימ בוקל

דומעה שארל הרזח


תואלקחה לש רומישה תובישחב הרכה אוה חתפמה
םניא םיאלקחהש ,םימה תויעבל לוז ןורתפל יוכיס שיש ,ליעל ונחכוה *
.ונממ דחפל םיכירצ

יוכיס תואלקחל ןיא הזה ןורתפה אללש ,יל המדנ ךכ ,ונחכוה *
.םייקתהל

םהל שי .םיביצקתה ףגא תא ךכב ענכשל רתויב השק היהי ןיידע *
.הזכ טקיורפ םירהל הנידמה תלוכי לע ,קושה תוחוכ לע תונכומ תומגוד
,היה השק .חווט-ךורא ןונכת לש תובישחב ןימאהל ישוק םהל שי
התואנ המרב ינכט ןיערג םויקב םתוא ענכשל ,ירשפא יתלב השעמלו
הנחמב םעפ יתיארש ,טלשה תא הריכזמ םתוגהנתה .םימה קשמ תושרל
."ריחמ לכב ךוסחל" בותכ היה ובו ,ל"הצ

גוס תא תונשלו ,דחמ ,רצואה תא ענכשל הדיחיה ךרדהש ,המדנ *
ןויד םייקל איה ,ךדיאמ ,םיאלקחה ינקסע דצמ םינשוימה םינועיטה
םג ןתינ .הלאכ תוביס עבש ,ךרעב ,שי .תואלקח םייקל תוביסה לע ימואל
םיספתנ וניניב םיסדנהמהמ המכ ,ירעצל .תילכלכ הניחבמ ןתוא תמכל
םא ארונ אלש ,רצואה לש תינטשפהו הרומחה העיבקה םע המלשהל
.ל"וחמ לצבו תוינבגע אביינ

ךרד אל לבא ,ךרוצה תדימב תואלקחל עייסל ךרד שפחל ךרוצ היהי *
המויק תא םיקידצמה ,םיכרעל דומצ תויהל ךירצ עויסה .םימה רוניצ
תוינוציח תויולע"ב שומישה איה תירשפא השיג .תואלקחה לש
רבסה ןלהל .קשמה לש "אמייק-רב חותיפ" לש ןורקיעהו "תויתרבח
:רצק

תוינוציח תויתרבח תויולע *
הלא .הרבחה אלא ,םלשמ ונניא לעפמ לעבש ,תויתימא תויולע ןה ולא
םרוג םימב שמתשמ םא ,לשמל .תוירתבח תולעות םג תויהל תולוכי
הנעבנתש ,תויולעה תא םלשל ךירצ אוה םימה לש החלמהו לודלד
םיקורי םיחטש םויק םא ,הז דגנכ .רתוי םירקי םימ דוע רצייל ךרוצהמ
תוכזל רשפא ,םתביבסבש םיסכנה ךרע תא דואמ הלעמ זכרמה רוזיאב
ךרעכ יהשלכ הטנרב ,םיקוריה םיחטשה תא םירמשמה ,הלא תא
םיסכנה ילעב לש םולשת תויהל לוכי רוקמה .תויתרבחה תולעותה
.הז רופישמ םינהנה ,הביבסב

אמייק-רב חותיפ *
יחכונה ךרעה תא בשחל שי ,רחא וא ,הזכ טקיורפ לש תויאדכ תניחבב
ןובשחב תחקל שי בושיחב .טקיורפה ייח לכ ךרואל תונושה תופולחה לש
ןובשחב תחקל שי ,תאזמ רתוי .תוינוציחה תויתרבחה תויולעה תא
הז טרפ לש רבסהל סנכא אל .ספאל הבורק תיביר ,יחכונה ךרעה בושיחל
וא ,תלעות לש המוד לקשמ תנתונ הכומנ תיבירש ,העיבקה דבלמ ,ןאכ
.םויכ ונלש הלאל ומכ ,ונידכנלו ונינבל ,תוקוחר םינשב ,קזנ

רשאכ ,תואלקחה םויק לע טילחהלו ימואל ןוידב ןוחבל ךירצ ,םוכיסב
לש םיביצקתה ףגא ידימ םג ומכ ,םייאלקחה םינקסעה ידימ אצוי הז
,תיאמצע םימ תושר לש המקה םג ,ילוא ,אוה ינכטה ןורתפה .רצואה
.רחא אשונ רבכ הז לבא

אלא ,ילכלכ ךרוצ קר ונניא םימה תויעב ןורתפש ,רוכזל בושח ףוסבל
.וז הנידמ לש ישונאהו יזיפה ףונה תא הנעבקתש ןה רבד לש ופוסבש
רשפא הב םיריעצלשו ,היפכ עיגי לע היחה ,תגשגשמ הנידמכ הארינ םאה
,םיצוק הלעמ רוב הדשכ הארינש וא ?ותוא םישגהלו ןויער לע םולחל
.ן"לדנ יכרע אוה ובש ידיחיה שדוקמה רבדהש

םעפ ויהש ,עדמהו היגולונכטה .ןולחהמ הארמה קר אל היהי רובה הדש
.רוב הדש תויהל םה ףא וכפהי ,ונתוואג

:רמאמה רבחמ תודוא
.הפיח ,ןוינכטה ,תיאלקח הסדנהל הטלוקפה ,יקסבלסז ןד 'פורפ


26 ,23-20 * 1999 רבוטקוא * 396 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ