םידרו תוממחב זקנ ימ רוזחימ
ןדיבא טרבלא , ןולא רמת , ןוזניבור יקימ , ילאיחי יאחוי , ץיבלפצ םירפא :תאמ
31-27 םידומע ,(1999 רבוטקוא) ,396 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

  :רמאמה יקלח
המדקה
תכרעמה רואת
ילכלכ בישחת
םוכיס


 המדקה
עצמב היקשהה .קתונמ עצמב תוממח םנוד 10,000-כ לארשי תנידמב
40%-כ לש תפסותב ,םמצע םיחמצל הכירצה תקפסה לע תססובמ קתונמ
תיבמ םיחלמ יפדוע לש קוליס חיטבהל הרטמב תאזו ,עצוממב ,זקנ
הכירצ .שרושה ינפ לע הנזהה תודוסי לש עובק זוכירו םישרושה
םנודל ק"מ 2000 לע תדמוע קתונמ עצמב םנוד 1 תב הממח לש תעצוממ
םיליכמ ולא זקנ ימ .םנודל ק"מ 800-כ זקנב םיטלפנ םכותמשכ ,הנועב
עיגהל םילולעה ,םירחא תודוסיו םימ ק"מל םיטרטינ םרג 700-500 -כ
.םוהתה ימל

םוהיז תעינמ .1 :םידחא םיטביה םנשי ולא זקנ ימב רזוח שומישל
תנידמ ןיא םויכש ןוויכ .(ילכלכ טביה) ןשדבו םימב ןוכסיח .2 ;יתביבס
ללגב קר םימב רזוח שומיש לש םיטקייורפ עוציבב תכמות לארשי
יסוי קשמב רוזחימ טקייורפ לש ילכלכ חותינ ונעציב ,יתביבסה טביהה
.רמות בשומב לג

דומעה שארל הרזח


 תכרעמה רואת
זקנה ימ .םנוד 11 תוממחה חטש כ"הס .תכרעמה תא גיצמ 1 רויא
לש חפנב (C1) זקנה ימ רגאמ ךות לא היצטיברגב םיפסאנ תוממחהמ
,(P1) הבאשמ ידי לע םימה םיבאשנ (C1) זקנה ימ רגאממ .ק"מ 150
,ןולקיצורדיהב הליחתמה ,ןוניסה תכרעמ לא ,העש/ק"מ 10 לש הקיפסב
.V-2ו V1 םיננסמ 2 ךרד םירבוע ךשמהבו ,םיסג םיקיקלח קוליסל

םימה רגאמל םשמו ,UV-ב יוטיחה תכרעמל םימה םירבוע םשמ
שארל םיבאשנ (C2) רגאמב םימה .ק"מ 200 חפנב (C2) םילפוטמה
איה הקיפסהו ,תוריפסומטא 5 לש ץחלב (P2) הבאשמה ידי לע תכרעמה
תדידמל םאתהב ,תוצמוחהו םינשדה תפסות .חטשבש וזל םאתהב
.(IR1) היקשהה שארב תעצבתמ ,pH-הו תילמשחה תוכילומה
לש היצריפסנרטופוואל םאתהב איה (C2) רגאמל "תורוקמ" ימ תפסות
.(חטשה ינפמ היצרופווא + םיחמצה לש היצריפסנרט) הממחב םידרווה

תוכילומה רשאכ ,(V10) ףוגמ ךרד תעצבתמ (C2) רגאממ םימה תזקה
הדימב .רטמל סנמיסיצד 3 לש המרה תא תרבוע (C2) רגאמב תילמשחה
אל (C2) הבאשמ - (L3) ףוצמה הבוגמ ךומנ (C2) רגאמב םימה הבוגו
ףוגמ ךרד "תורוקמ" יממ תורישי עיגת הממחל םימה תקפסהו דובעת
.(V7)

דומעה שארל הרזח


 ילכלכ בישחת

רזחה) טקייורפה תמקהב העקשהה תויולע לש םינותנה זוכיר :1 הלבט 
תיביר 8% יפל בשוחמ ןוהה

,ןוה רזחה
ח"שב
םייק
ח"שב תולע
ףיעס
5,935
15
50,800
םימ ירגאמ
1,352
5
5,400
(p1) הבאשמ
1,803
5
7,200
(p2) היקשה תבאשמ
5,365
10
36,000
ןוניס תכרעמ
7,571
15
64,800
uv תכרעמ
4,149
7
21,600
הרקב תכרעמ
2,705
5
10,800
הדידמ דויצ
1,729
7
9,000
יזרבו םיפוגמ תרנצ
דוקיפ
841
15
7,200
הלעפה ,הנקתה ,הלבוה
31,798

212,800
כ"הס

לדבה ןיא .םנוד 20-ל 6 ןיב ענה ,תוממח חטשל המיאתמ תכרעמה :הרעה
.הז םוחתב חטשה לדוגל סחיב העקשהב יתועמשמ


רוזחימה טקייורפב ןשדבו םימב יתנש ןוכסיח :2 הלבט

םנודל ךרע
(ח"ש)
תומכ
הנשל
ק"מ
םויל תומכ
ק"מ
ןוכסיח יפיעס

1,460
4.0
היקשהמ זקנ

1,314

לצונמ זקנ
1,577
120

הפיטשמ זקנ

1,434

םימב ןוכסיח כ"הס
8,176


:ליגר בצמב םימב ןשד

7,300
20.0
5-3-8 ןשד
4,579


:זקנ רוזחימב ןשד
3,597
4,088
11.20
זקנ לש יביטמרונ לוצינ
5,175


ןשדב ןוכסיח
56,923


םנודל ןוכסיח כ"הסחטשה לכל ןוכסיח


םימב רזוחה שומישהמ עבונה ,יתנשה ןוכסיחה ינותנ םיזכורמ 2 הלבטב
בושיחה .(ק"מל ח"ש 1.12 ןשד ריחמו ,ק"מל ח"ש 1.1 םימ ריחמ) ןשדבו
זוכירו רוזחימ אלל ,ןושידב ק"מ/רטיל 2.5 לש עצוממ זוכיר לע ססובמ
.םימה תא םירזחממשכ ףיסוהל ךירצש ,ק"מ/רטיל 1.4 לש עצוממ

,רוזחימה תכרעמ לש ףטושה לועפיתה לש תויולעה ינותנ זוכיר :3 הלבט
רוזחימה תכרעמ לש לועפיתה לש תויתנש תויולעו

ךרע
ח"ש
ריחמ
ח"ש
הנשל תומכ
ףיעס
4,680
4,680
1
uv תורונמ טס
1,120
0.28
4000
(טווליק) למשח
840
35
24
בדיקות מעבדה
1,200
40
30
(ע"ש) הדובע הקזחא
1,200


תונוש - הקזחא
9,040


כ"הס

:אוה וטנ יתנשה ןוכסיחה
56,923 - 9,040 = 47,883 ח"ש

(ח"שב) םנוד 11 לש הממחל יתנש םירזת :4 הלבט

ע.נ.
רבטצמ
ךרע
יחכונ
םירזת
וטנ
ןוכסיח/קנעמ
וטנ
תועקשה
הנשה

-148,960
-148,960
63,840
-212,800
0
-104,626-
44,336
47,883
47,883

1
63,572-
41,052
47,883
47,883

2
-25,560-
38,011
47,883
47,883

3
9,635
35,196
47,883
47,883

4
26,298
16,663
47,883
47,883
23,400
5
56,473
30,175
47,883
47,883

6
84,412
27,939
47,883
47,883

7
110,282
25,870
47,883
47,883

8
134,236
23,954
47,883
47,883

9
156,415
22,179
47,883
47,883

10


.םנוד 11 לש הממחל יתנשה םירזתה לש םינותנה םיזכורמ 4 הלבטב
תובאשמה תפלחהו ,העקשההמ 30% רועישב קנעמ לע ססובמ הז םירזת
.(1 הלבט) תישימחה הנשב הדידמה דויצו

תיעיברה הנשב העקשהה תא ןזאמ טקייורפהש ,דומלל ןתינ 4 הלבטמ
רבטצמה חוורהש ןבומכ ,תיעיבשה הנשב קנעמ אלל ןוזיא) ותמקהל
הנוש חטשב ןוכסיחה ינותנ םיעיפומ 5 הלבטב .(םינשה םע הלועו ךלוה
.תוממח לש

ח"שב ,תוממח לש הנוש חטשב ןוכסיחה ינותנ :5 הלבט

יתנש ןוכסיח
רזחה יוכינב
יתנש ןוה
תנש
ןוזיא
העקשהה
ןוכסיח
אלל יתנש
ןוה רזחה
תוממח חטש
םנוד
561
7
32,359
8
5,736
6
37,534
9
10,911
5
42,708
10
16,086
4
47,883
11
21,260
4
53,058
12
26,435
3
58,233
13
31,610
3
63,408
14
36,785
3
63,583
15
41,960
3
73,757
16
47,135
3
78,932
17
52,310
2
84,107
18

ןזאתמ טקייורפה םנוד 8 תוממחה חטששכש ,דומלל ןתינ 5 הלבטמ
ןוזיאה םנוד 18-ל עיגמ תוממחה חטששכ ,תאז תמועל .תיעיבשה הנשב
תכרעמהש ,הדבועב הרושק ךכל הביסה .היינשה הנשב רבכ היהי
לככ ןכלו ,םאתהב ועצוב תועקשההו םנוד 20 דע לש יברמ חטשל הננכות
חיוורמו רתוי רהמ ןזאתמ טקייורפה רתוי לודג ,לעופב עצובמה ,חטשהש
.ףסכ רתוי

זוחא יפל ,ןוה רזחה יוכינב ,יתנשה ןוכסיחה ינותנ םיזכורמ 6 הלבטב
.ק"מל ןשד תומכו זקנ

יפל ,(ח"שב) ןוה רזחה יוכינב יתנש ןוכסיח :6 הלבט
ק"מל ןשד תומכו זקנ זוחא


ק"מל ןשד רטיל
יזוחא
זקנ
1.5
2.0
2.5
45
3,761-
3,344
10,449
50
257
8,171
18,086
55
4,275
12,999
21,723

לודג חוורה ךכ רתוי הובג זקנה זוחאש לככש ,דומלל ןתינ 6 הלבטמ
םיחיוורמ ךכ ,רתוי הובג זקנה ימב ןשדה זוכירש לככ ,ןכ ומכ .רתוי
.רוזחימה עוציבמ רתוי

דומעה שארל הרזח


 םוכיס
.זקנה ימב רזוח שומישל תכרעמ המקוה רמות בשומב לג יסוי קשמב
.ילכלכ בישחת עצוב טקייורפה תמקה ינפל .םנוד 11 טקייורפה ףקיה

הנשב לחה ףסכ חיוורהל ליחתמ טקייורפהש ררבתמ בישחתהמ
תלעפהל תואצוהה יוכינב ,ןשדבו םימב ןוכסיחהמ עבונ חוורה .תיעיברה
תתרשמ ותואש ,חטשהש לככ .העקשהה לע ןוהה רזחהו תכרעמה
זקנה זוחאש לככ ,ןכ ומכ .רתוי לודג חוורה ךכ ,רתוי לודג תכרעמה
.הלוע חוורה ךכ רתוי םיהובג ןשדה זוכירו

דומעה שארל הרזח


 :רמאמה ירבחמ תודוא
.ןדריה תעקב ,הדש תוריש ךירדמ , ץיבלפצ םירפא
.םיקמעה זוחמ ,רוצייה תלכלכ ךירדמ , ילאיחי יאחוי
.םיקמעה זוחמ ,םידרו ךירדמ , ןוזניבור יקימ
.םיקמעה זוחמ ,םידרו תכירדמ ,ןולא רמת
.הדשה תוריש ,םיקתונמ םיעצמ ר"ממ ,ןדיבא טרבלא


31-27 * 1999 רבוטקוא * 396 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ