תבחרהמ האצותכ קרוש לחנב תומירזה תומצעתה
םילשורי
לגיז ליא :תאמ
.40-36 םידומע ,(1999 טסוגוא) ,396 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

  :רמאמה יקלח
אובמ
רקחמה רוזיא
רקחמה תוטיש
"תינוריעה" הפוקתב תומירזה תומצעתה
תונקסמ
םוכיס

 אובמ
ןוילע קרוש ןגאב יגולורדיהה רטשמב ולחש ,םייונישה תא ןוחבל הרטמב
םיינוריע םיטנמלא ללוכהו ,םילשורי לש ינופצה החטשב ערתשמה -
רויעה תדימב תולדבנה ,תופוקת יתש וקדבנ - וחטשמ 30% םיספותה
תונש דע ןגאב הררש - "תיעבטה" - המודקה הפוקתה .ןתוא תנייפאמה
םיחטשל ינוריעה חותיפה לבגוה תע ,הנורחאה האמה לש םישישה
ךותמ הנחבהל תונתינ םהלש רגנה תומורת םא קפסו ,דבלב םימצמוצמ
.ןגאה לש ללוכה חטשה תמורת

ירסח םידמימל םילשורי תא ביחרה ,1967-ב לחה רשא ,יביסאמ יוניב
תא ץיפקהש ,ינוריעה בלשל קרושה ןגא לש הז קלח דיעצהו םידקת
רבעמ .םיבשות ףלא םייתאמ לש לדוג רדסל וחטשב היסולכואה
תומירז ורבגוה ,ןגאה לש יעבטה ופונ תא התנישש ,תינוריעה תוחכונל
ימ תטילק םיענומה ,םימיטא םיחטש בוליש ידי לע וכותב יליעה רגנה
יליעה רגנה תא תבתנמה ,לועית תכרעמו ,חטשה ינפ-תתב םשגה
.רמאמב גצותו הקדבנש היגוס - םייעבטה םיקיפאל

ינוריע רוזיאב תווקיה ינגא
ןייפאתמ ,רגנ םרותה חטשה לאיצנטופ ללכ תא םחותה ,תווקיה ןגא
רגואב םייונישמ האצותכ ,תעל תעמ ,םשג עוריאל סחיב תימניד הבוגתב
.םייתיסכתה ויביכרמ לש עקרקה דועייבו םשגה יעוריא ןיב

רגנה תורצוויה תא םיבכעמה ,"םימלב" תווקיהה ןגא חטש ללוכ ,ללככ
:םרואית ןלהל .םתמצוע תדימ יפ לע תעבקנ םתוליעי רשאכ ,יליעה

םיכתינה םיעקשמה תטילק רשפאמה ,חטשה ינפ-תתב הריגא חפנ .1
.ןגאב    
ןיב םשגה ימ תרבעה תרשפאמה ,עקרקה ךוותב תילוארדיה תוכילומ .2
.עקרקה יללח    
םיאוותב המירזה תומדקתה תא בכעמה ,חטשה ינפב סופסח םדקמ .3
.םינושה    
:המירזה המילבל סחיב לופכ דיקפתב ןחינה ,יחמצ יוסיכ .4
.חמוצה ףוגב םשגה תופיט תדיכל ידי לע .א   
םישרושה תיבמ םימ םירבעומ ותועצמאבש ,תוידה ךילהת ידי לע .ב   
.הריפסומטאה רבעל      

,ןמזה םע תונתשהל תויושעה ,תונוכת לע עיבצמ רגנה יבכעמ לש רואיתה
יכרוצל ןגאה יחטש תא תנרמתמה ,תישונא תוברעתהל תודות רקיעב
םיחטש ,תורעי תעיטנו אוריב :םיללוכ םייוניש םתוא .היצזיליביצה
.םימ ירגאמ תיינבו םייאלקחל הבסה ורבעש

םייקתמ ,רגנ-םשג סחיל עגונב תוכלשה ול רשא ,רתויב יטמרדה יונישה
םע רבגתמה ךילהת - ןגאה יחטשב םיינוריע םיטנמלא "תעיטנ" ידי לע
.ץראה רודכב ןיסולכואה לודיגמ האצותכ ,םינשה

רועישב הניטקמ ,םוטא עצמ לע םייונבה ,םיינוריעה םיחטשה תבחרה
לבקתמ ,ךכ םושמ .םשג ימ תטילקל יעקרקה רגואה לאיצנטופ תא רכינ
רגנה תכלותשכ ,םשג תפוסל סחיב יליע רגנ לש בר לובי ינוריע רוזיאב
םייעבטה םיקיפאל וריבעהל ןתרטמש ,זוקינה תותשר ידי לע יליעה
םיקלחה .םיינוריע םירוזאב המירזה ךילהת תא תרפשמ ,תוריהמב
ישרגמו היישעתה ירוזא ,תוכרדמה ,םישיבכה יביתנ םה ריעב םימיטאה
םיניינבה תוגגו הדימב ,לדג םהלש ילאיצנטופה חטשה רשאכ ,הינח
.והשלכ יעקרק רגוא תלעב רצחל אלו ,ל"נה םיטנמלאהמ דחאל םיזקונמ

תווקיה ןגאב המירזה רטשמ לע תינוריעה היינבה לש העפשהה תמצוע
.ללוכה ןגאה חטש תמועל ,םיטאה חטשה לש יסחיה לדוגב היולת

דומעה שארל הרזח


 רקחמה רוזיא
רוחבל שי ,םילחנב תומירזה תומצעומ הב ,העפותה תא רוקחל תנמ לע
:םיאבה םיאנתה לע םינועה ,תווקיה ינגאב
יכרעב יוניש לש תיעמשמ-דח הנחבה רשפאמה ,תיסחי ,ןטק ןגא חטש (א
.ויביכרמ תוהמב יוניש ןגאה רבע הב ,ןמזה תפוקתב ,המירזה
ןהב םינשב ,ןגאה ךותב םיינוריע םיטנמלאב 25% תוחפל לש תפסות (ב
המרזה תומצוע יוניש לש יוטיב רשפאתיש תנמ לע ,רקחמה להנתמ
.ןגאה יצורעב
,קיפאב בצומה ןקתימ) תירטמורדיה הנחת תועצמאב ףיצר בקעמ (ג
- ותקיפס תבשוחמ לויכ םוקע יפ לעו קיפאה סלפמ דדמנ ותועצמאבש
רחא ,םינשה ךרואל ,(תרדגומ ןמז תדיחיב ךתחה תא רבועה םימה חפנ
.רקחנה ןגאב הקיפסהו סלפמה ינותנ

-םיינופצה היחטש תאו הללאמר םורד תא וילא זקנמה ,ןוילע קרוש ןגא
- לודג וניא וחטש :ל"נה םינוירטירקה לע הנוע ,םילשורי לש םייברעמ
.םיינוריעכ םירדגומ ונממ 30% רשאכ - ר"מק 78

לש התובחרתה תובקעב ,1967-מ הלח ,הז טביהב ,וחותיפב הצאהה
תירטמורדיה הנחת תמקוממ ןגאב .םימיה תשש תמחלמ רחאל םילשורי
טעמכ םיפושח ויה ויסכרו ןגאה תונורדמ םהב ,םימי - 1935-ב לחה
.ןיטולחל

דומעה שארל הרזח


 רקחמה תוטיש
ינוריעה חותיפה לח ןהיניבש ,תופוקת יתש ורחבנ אשונה דומיל ךרוצל
.םיעשתה תונש תמועל םישימחה תונש - ןגאה חטשב

תפמב .ל"נה תופוקתהמ תחא לכב םיביכרמה יופימ ללכ ינושארה בלשה
תונש רחאל ונבנ םבורש ,םיינוריעה םירוזאה לכ םימוחת (1 רויא) ןגאה
ר"עמה ,זנאצ-תירק ,טפעוש סכר ,תומר ,לוכשא-תמר תונוכש) םישימחה
ימ רבעמ תא וציאהש ,זוקינה יווק ופומ ,ףסונב .(לואש-תעבגב שדחה
.םייעבטל םיינוריעה םיחטשהמ םשגה

תכרעמ םיליכמ םניא םה ךא ,םיינוריע םה ןגאה חטשמ 30% יכ ,אצמנ
םיזקנה ימ תא ריבעמ רוזיא לכ .םינושה םהיביכרמ ןיב תבלושמ זוקינ
וז הדוקנ .ןגאב ישארה קיפאל םתופרטצה ינפל ,ינשמ יעבט ץורעל
קלחב םגדות איהו ,םייעבטה םירוזאב המירזה ןונגנמ תנבהל הבושח
.רמאמב אבה

תונתשה תא ראתמה ףרג) םיפרגורדיה ורחבנ ,יופימה םלשוהש רחאל
לע הנבנ ,ןגאה יחטשב תשחרתמה ,םשג תפוסל ליבקמב ,קיפאב הקיפסה
,תופוס ךלהמ םיראתמה ,תופוקתה יתשמ (תירטמורדיה הנחת ינותנ יפ
.(ךרואו המצוע ,ןומזת) םהיניב םיחתמנ ןוימד יווקש

דומעה שארל הרזח


 "תינוריעה" הפוקתב תומירזה תומצעתה
,רקחמב תונחבנה ,תופוקתה יתש ןיב םיפרגורדיהה ינויפיאב םילדבהה
הפוקתב רגנה יחפנב היילע לש העפותה תמצוע תא םישיחממ
.ןגאה יקיפאב - הלא ונימיב רמולכ - "תינוריעה"

דומילה לע תססבתמ ,ףרגורדיהב תוראותמה ,תומירזה ךלהמל תונשרפה
.יופימה עויסב עצובש ,ןגאה לש םדקומה

שגדה תמיש רשאכ ,תופוקתה יתשמ םיפרגורדיה ינש לש רואית ןלהל
.רקחמה יאצממ תא שיחמהל תנמ לע ,ינוריעה ףרגורדיהל תנווכמ

(2 רויא) 1951/2 רבמצד תפוסל "יעבט" ףרגורדיה
תוחתפתה אטבמ ףרגורדיהה .ןגאב םימשג ודרי אל ל"נה הפוסה ינפל
:םיאבה םינויפיאה לע עיבצמו הנשה תליחתב הפוס

תוילע תליחתל דעו םימשגה תפוס תישארמ ןמזה ךשמ) הבוגת ןמז
- הלועה וקה תליחת ,רתויב יטיא (םשגה עוריאל הבוגת קיפאב סלפמה
בטיה "ךכור" ןגאה חטש רמולכ ,םשגה עוריא תליחתמ ךרעל תועש 48
וקה ספטמ ,היילע תשחרתמשכ .םימרוז םיפוגל וכפה םיצורעהש ינפל
וזה הדבועה .ש/ק"מ 38 - אישל עיגמו תוכיעד אלל ריהמ בצקב
,םימ םרות ןגאה חטשמ רכינ קלח ,תיטירק הדוקנב יכ ,השיחממ
.תועש 48 ךשמב ורטמוהש ,םשג מ"מ 120 תובקעב ותיוורה לש האצותכ

לש ותליחתל ליבקמב קוידב תשחרתמה ,הלולת הדירי הלח אישה רחאל
זאמ תועש 12 תשחרתמ ףרגורדיהב וילע הבוגתהשכ ,ףסונ םשג לג
םג ,ןגאב םייקה רוגיפה ביכר תא השיחממה הדבוע - ותליחת
,הריהמה היילעה תומרל .האלמ המירז תרוסמתב תדבוע תכרעמהשכ
הפוסה איש תא רבוע אוה ןיא ,הז הרקמב ףרגורדיהה לש ,תיסחי
םשג תויומכ לע הכמסנ ךא ,תיטיא הבוגתב הנייפאתהש ,ול תמדוקה
.רתוי תובר

- קיפאב המירזה לש הלולת הדירי הלח הפוסה ךוש רחאלש תועשה 7-ב
סלפמה ךעוד ןאכמ .ש/ק"מ 4 לש הקיפסל ש/ק"מ 19 לש איש תקיפסמ
.ותוספאתהל דע הגרדהב

(3 רויא) 1.12.91 - 30.11.91 ינוריע ףרגורדיה
קלוחי הינויפיאו הכרוא לשב .םימשגה תנוע תישארב השחרתה וז הפוס
:םינושה היביכרמ ינשל רבסהה

'א קלח
תליחת םע דיימ .קיפאב תומירז ורצי אלש ,מ"מ 35 ודרי ןושארה המויב
רשאכ (ותליחת זאמ תועש 3) קיפאב הבוגת תרכינ ינשה םשגה לג
ןיבל םשגב תוכיעד ןיב המאתה תרכינ ש/ק"מ 3-ל העיגמ הקיפסה
.ףרגורדיהב תוכיעד

:תולאש רפסמ הלעמ רואיתה
לגב םג תמייקתמ הניא עודמ ,הריהמ הכ ינשה םשגה לגל הבוגתה םא .1
?ןושארה
:תונשרפ
םהמ רכינ קלח דבוא יעבטה רוזיאל ינוריעה רוזיאהמ םימה רבעמ תעב
קיפאה תובחרתה .ןיטולחל םיברח הנועה תליחתבש ,קיפאה יצורעב
ןיב םימה תגיפס לש רשוכה רופיש תמרוג יעבטה רוזיאב ישארה
.םהינבא יקולח לש םיללחה

תילאיצנטופה המורתל סחיב ודדמנש תוכומנה תוקיפסל הביסה יהמ .2
?ינוריע חטש תונוכתב םינחינה ,ןגאה יחטשמ 30% -ב תמייקה ,הלודגה
:תונשרפ
.םיקלח ינשמ תבכרומ תינוריעה תכרעמה :תוכומנה תוקיפסל הביסה
קיפאל תורישי זקונמ ,לטסק לואש תעבג רוזיא תא ללוכה ,ןושארה
.תירטמורדיהה הנחתהמ רצק קחרמב ,ישארה

:תונוכשה תא תללוכהו םילשורי ןופצב תמקוממה ,היינשה תכרעמה
ןכל .תמדוקה תכרעמהמ יגולורדיהה טביהב תקתונמ ,הממורו תומר
שביה יעבטה קיפאה ךותב םימה םידבוא הנועה תליחת לש תופוסב
.םיינוריעה זקנה ימ םילבומ וילאש ,גפוסהו

'ב קלח
ותליחתש ,עוריאה תא ךישממה ,ףסונ ןופטיש רצונ ןמז חוורמ רחאל
.30.12.91-ב

המירזה לגמ רתוי הלולת היילע הליחתמ עוריאה תישאר רחאל תועש 4
םימשגה חטמ םות רחאל תועש 3 .ש/ק"מ 26 לש אישל העיגמה ,ןושארה
.ש/ק"מ 5 לש הקיפס ךרעב ןתמתמה ,ריהמ בצקב ףרגורדיהה דרוי

תא ורבחיו וריהבי ןהילע תובושתהש ,תולאש רפסמ תולוע ןאכ םג
:ןגאב תרייטצמה תיגולורדיהה הנומתה

ףרגורדיהה לש תיתועמשמה היילעל רוקמה תא ןחבאל ןתינ דציכ .1
?וז הפוסב
:תונשרפ
יפכ ,םיינוריע םיחטש לש הקופת איה ,רגנה תומכ לכ אל םא ,תיברמ
.הריהמה ותכיעד דעו ףרגורדיהה תיילע ןיבש עטקב רכינ רבדהש

סחיב ,(הכיעדל ןהו היילעל ןה תועש 3) תידיימה הבוגתב ץוענ רבסהה
תכרעמה לש יטיאה הבוגתה "קוח"ל דגונמ ךלהמ - םשגה זוכירל
.תיעבטה

ךכ לכ ההובג רגנ תומכ םורתל תיסחי ןטק חטש לוכי ,ןכ םא ,דציכ .2
?יביסאפ רתונ חטשה ראשש דועב
:תונשרפ
תוכרעמה לש ךכ לכ תונושה תונוכתה תא טילבמ וז היעבל ןורתפ
יטמרדה אוה ןהיניב לדבהה הזכ ינוציק הרקמבש תינוריעהו תיעבטה
ףצרמ תעבונ הרקמה לש תוינוציקה .םיעוריאה רתי ןיבמ רתויב
:אבה תוביסנה
תטילקל הנכומ תיעבטה תכרעמה תא תאצומה ,הנועה תליחתב הפוס .א
.הב םירטמומה םימה
לע רבגתהל הילע םגש אלא ,םימה תא המירזמ תינוריעה תכרעמה .ב
.םימה תמירז תא םיכילומה ,םייעבטה םיקיפאה לש שביה םוסחמה

:םשג ילג השולש תללוכ הפוסהו תויה ,ךכרתמ הז ךוכיח
הבורקה ,תינוריעה תכרעמה ינפב תורשפאה תא ללוס םהבש ןושארה
תועש רפסמ לש הגופה רחאל ליחתמה ,ינשה עוריאה תעב םורזל ,רגאמל
.ןושארה עוריאהמ

תינוריעה תכרעמה ינפב המירזה ביתנ תא ינשה עוריאה ללוס ,ףסונב
ללכ תא אצומה ,ישילשה לגב םורזל (היתונכשו תומר) תקחורמה
תכרעמהש ןמזב תאזו ,תרוסמתה אולמב תדבוע תינוריעה תכרעמה
.הפוסה ירטממ תא תונלבסב תגפוס תיעבטה

?יעבטה חטשהמ רגנ תמורת ןחבאל ןתינ תאז לכב םאה .3
:תונשרפ
ףרגורדיהב תמיוסמ היילע הלח ,םשגהו רגנה ילגב הכיעד הלחש רחאל
,תכרעמב רבודמ ןאכ רמולכ ,תועש 24 ךשמב העובק הקיפס תרמשנו
.תיעבטה תכרעמל התוגהנתהב המיאתמו םשגל תיטיא הרוצב הביגמה

דומעה שארל הרזח


 תונקסמ
תובקעב ,רגנ תורצוויהל "תינוריעה" הפוקתב ריהמ הבוגת ןמז .א
.םשג יחטמ
םיקוקז ,םייעבטה םיצורעל םילבומה ,םיינוריעה םיזקנה ימ .ב
לע ,םיצורעב םינבאה יללח תא תאלממה ,המידקמ םשג תפוסל
.קיפאב ףוצר המירז ביתנ םייקל תנמ

הבוגת תמרוג תוקתונמ תוינוריע תוכרעמ יתש לש ןתואצמיה .ג
ןהו ףרגורדיהה תיילעב ןה ,קחורמה רוזיאה לש רתוי תרחואמ
.ותכיעדב

- ינוריעהו יעבטה - םירוזאה ינש תמורת תא דדובל תורשפאה .ד
.ל"נה תודיחיהמ תחא לכב קפומה ,רגנה לובי תא בשחל תעייסמ
רוזיאהמ רתיהו ,ינוריעה רוזיאהמ רגנ תמורת 60% :תואצותה
.יעבטה
רגנה יבועל םשגה יבוע ןיב סחיה יכ ,אצמנ הז החנמ וק יפ לע
4% לש ליבקמ סחי תמועל ,20% אוה םיינוריע םיחטשב
.םייעבטה םיחטשב

ןגאה יביכרמ ןיב יתרובחת-ינוריע ףצר ןיידע םייק אלו תויה .ה
עגרב .םיינוריע םיחטשב ןרוקמש ,תומירזה תומלבנ ,םינושה
םיביתנ םג םיווהמה ,םישיבכ ידי לע ורשוקי ןגאה יקלחש
רועישב הלא םיחטשמ רגנה תוקופת ומצעוי ,םיילוארדיה
.יתועמשמ

דומעה שארל הרזח


 םוכיס
םילשורי הטשפתה ןהיניבש ,תופוקת יתשב םיפרגורדיה ןיב האוושה
םיקיפאב יגולורדיהה רטשמה יוניש לע הארמ ,קרוש ןגא לש ומוחתל
.ןגאה תא םיזקנמה

תליחתל סחיב רגנה תורצוויה לש הבוגתה ןמז תנטקהב ןה רכינ רבדה
.םייתפוסה רגנה יחפנב היילעב ןהו ,םשגה עוריא

תינוריעה תכרעמה ןכש ,םויכ תתסוומ םיקיפאב המירזה יחפנ תפסות
.רזופמ יבחרמ םגדב ןיידע היונב

,לשמל) חותיפ תינבת ףקותמ םיינברואה םיקלחה ורבוחי ,דיתעב ,םא
ומצעוי ,(אצומ רשגל דע תורטעמ שיבכ תלילסו םיזראה קמעב היינב
וז הדוקנ .הכ דע לבוקמל סחיב ,םידקת ירסח םידמימל ועיגיו תומירזה
,הרטמהשכ ,םייגולורדיה םיטביהל יתביבסה חותיפב ןוידה תא הביחרמ
ועיגי םילחנב םימרוזה םימ ןכש ,ירעזמ דספה םורגל איה ,הז רשקהב
תא םלולסמ םויסב ואצמי ןגאה יחטשב םילחלחמה םימש דועב ,םיל
רוזיא לכל תופקת תוירקחמה תוכלשההש ,ןבומ .רהה רפיווקא רגאמ
.לארשי תנידמ לש הלפשבו רהה תרדשב םקוממה רחא חותיפ

דומעה שארל הרזח


 :רמאמה רבחמ תודוא
רמאמה .תירבעה הטיסרבינואב היפרגואיגל גוחה ךמסומ ,לגיז ליא
.קיש רשא 'פורפ תייחנהב ולש רמגה תדובע לע ססובמ

40-36 * 1999 טסוגוא * 396 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ