םיננעב םשג תריצי יכילהת רקח
ןיסייר רימת `רד , ץרטלא תירוא :תאמ
.47-41 םידומע ,(1999 רבוטקוא) ,396 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

  :רמאמה יקלח
אובמ
םיננעב םשג תריצי
םימערו םיקרב
םיננע רקחמ
םיעקשמו םיננע לע תיתוכאלמ העפשה
ביבא לת תטיסרבינואב םירקחמ
םוכיס


 אובמ
ןהל ,תועפותל םיארחאו םיננעב םישחרתמ םיבכרומו םיבר םיכילהת
תוללוחתה וא ,גלשו דרב ,םשג תדירי ןוגכ ,עקרקה ןמ םיפוצכ םידע ונא
רקחו ,הלא ריווא גזמ תועפותמ ונייחב םיעפשומ ונא .םימערו םיקרב
ןהלש יוזיחה תלוכי תא רפשל ותרטמ ,ןתריציל םיאיבמה ,םיכילהתה
,םשגה תרבגה .תיתוכאלמ הרוצב ןקלח לע עיפשהל ונתלוכי תא רפשלו
םיווהמ םיננע ,ךכל רבעמ .וזכש תוברעתהל תואמגוד ןה ,דרבה יוכיד וא
רתוי הבוט הנבהו ,תימילקאהו תיריפסומטאה תכרעמב בושח ביכר
.םילקאה יוניש יכילהתב םדיקפת תנבהל םורתת םהלש

דומעה שארל הרזח


 םיננעב םשג תריצי
םיננע .םימ ידאו חרק ישיבג ,םימ תופיט לש ףיחרתכ םיננע םירידגמ
תודאתהמ האצותכ) הריפסומטאב םייוצמה ,םימ ידא רשאכ םירצונ
תופיטל םיכפוהו םהלש הריבצה בצמ תא םינשמ ,(םינוש םימ תורוקממ
תליבח תיילע אוה ךכל יארחאה יסיסבה ןונגנמה .חרק ישיבגל וא םימ
יונישו היוורל ריוואה תעגהל דע ,תוררקתהו תוטשפתה ידכ ךות ,ריווא
.קצומ וא לזונל םימ ידאמ םיפדועה םידאה לש הריבצה בצמ

ריוואב תובעתה יניערג לש םתואצמיהב היולת םימה תונופיט תורצוויה
ךופהלו םימה ידא תולוקלומ ףסאתהל תולוכי םביבסש םיקיקלח -
םיקיקלחה לכ ןיבמ .(םיננעב םייוצמה היוור-לע יאנתב) הפיטל
יניערג הווהמ ןטק קלח קר (םילוסוריא םינוכמה) ריוואב םיפחרמה
םיסיסמ םירמוח ,בור יפ לע ,םיליכמ הלא םיקיקלח .םיבוט תובעתה
אוה םזוכיר .ןורקימ 0.3-מ לודג סוידר ילעב םהו (ירולכ-ןרתנ ןוגכ)
םוליצ עיפומ 1 רויאב .יתשבי ריוואב בקועמ רטמיטנס םיקיקלח 500-כ
.(2000 יפ לדגומ) קרוס ינורטקלא פוקסוריקמב השענש ,םילוסוריא לש
,םידדוב םינורקימ לש ינייפוא לדוגב ,וזכ תירבוע הפיט תרצונש רחאל
תפיטכ לופיל לכותש ינפל לודיג יכילהת לש םיגוס המכ דוע רובעל הילע
תפיטש עגרמ ,תורחא םילימב .רטמילימכ אוה ילמינימה הסוידרש ,םשג
לכו ,םשג תפיטל ךופהל תנמ לע ,תוחפל ,1000 יפ לודגל הילע תרצונ ןנע
אוה ןושאר לודיג ךילהת .העשכ אוהש ,ןנעה לש םייחה ןמז ךלהמב תאז
הז ךילהת .הפיטה ינפ לא םימ ידא לש היזופידב עמשמ ,תובעתה ידי לע
ינש ךילהת .(םינורקימ 20-כ דע) םיינושארה לודיגה יבלשב ליבומה אוה
ןנעב תולפונ םינוש םילדגב תופיט .תויושגנתה ידי לע לודיג וניה
קלח .היינשב תחאה שגנתהל תויושע ןה ןכלו תונוש תויוריהמב
.תולדג תופיטה ךכו ,ןהלש תודכלתהב תומייתסמ הלא תויושגנתהמ
תופיט :תושגנתהב תופתתשמה תופיטה לדוגב היולת הז ךילהת תוליעי
ךילהת .תודכלתה ידי לע לודיגב תוליעי ןניא םינורקימ 25-מ תונטק
וראותש לודיגה יכילהת ינש לש ןוכנ בוליש ידי לע גשוי ליעי םשג תריצי
.ליעל

היילע םימרוג ,םייתמרע םיננעב םימייקה ,םיקזח םייכנא םימרז
עיגהל הגספה היושע םיוסמ בלשב .ןנעה תגספ הבוג לש תיתגרדה
ךילהת שחרתמ אל ןאכ םג .סויסלצ תולעמ ספאל תחתמש הרוטרפמטל
הנאפקת תופיטהש ידכ ןואפיק יניערג םיצוחנו ידיימ ןואפיק לש
יתלב םילוסוריא בורל םה םיליעי ןואפיק יניערג .חרק ישיבגל הנכופהתו
םירידנ הלא םיקיקלח .(תובעתהה יניערגל דוגינב) םיסיסמ
לש לדוג רדס) הרוטרפמטה לש היצקנופ םג איה םתוליעיו הריפסומטאב
רק ןנע הנוכמ חרק ליכמה ןנע .(סויסלצ תולעמ -12-ב רטילל דחא קיקלח
תוכישממ םירקמה בורב .(םח ןנע ארקנו דבלב םימ ליכמה ןנעל דוגינב)
םימכ תולעמ ספאמ תורק תורוטרפמטב םג םייקתהל םימ תופיט
,םימה תופיט לודיגל המודב ,חרקה ישיבג לודיג יכילהת .רתי-רוריקב
ךילהתב .תויושגנתה ידי לעו םימ ידא לש היזופיד ידי לע לודיג םה
אוה הזה בלשבו ,שיבגל םידא תסינכ ידי לע חרקה שיבג לדג היזופידה
-לעהו הרוטרפמטה יפ לע םישיבגה לש תוינייפואו תועובק תורוצ לבקמ
,תאז תמועל ,תויושגנתה ידי לע לודיג .(םידומעו תוטלפ ,לשמל) היוור
.םירחא חרק ישיבג לש ףוסיא וא ,ןתאפקהו תופיט לש ףוסיא ללוכ
םיוסמ בלשב .תרדוסמה תישיבגה ותרוצ תא שיבגה דבאמ הזה בלשב
.םיעקשמכ לופיל ליחתהל םהל רשפאיש ,קפסמ לדוגל חרקה ישיבג ועיגי
הדימב) דרב וא גלשכ עקרקל ועיגי םאה וביתכי הביבסה יאנת
וא ,(תיסחי שבי ריוואהו תולעמ ספאמ הכומנ עקרקל דע הרוטרפמטהו
.תופיטכ ועיגיו וסמייש

.םירק םיננעבו םימח םיננעב ,ןכ םא ,םינוש םשגה תריצי יכילהת
תונטק תופיט ,ןנעב ןתעונת ידכ ךות ,תופסוא םימ תופיט םימח םיננעב
,םירק םיננעב ,תאז תמועל .םשגכ ןתליפנו יטירק לדוגל ןתעגה דע ,רתוי
ישיבג לש הליפנל ואיבי ,חרקה לש ךכ רחאו תופיטה לש לודיגה יכילהת
תויהל םייושע םה םכרדב רשאכ ,ןנעה לש םיעקשמה יקיקלחכ חרקה
םה ףרוחב םיריטממה םיננעה ,ץראב .םשג תופיטל ךופהלו םיסמומ
.םירק םיננע

דומעה שארל הרזח


 םימערו םיקרב
.ילמשח הדש לש ותריציב היולת הרעס יננעב םימערו םיקרב תורצוויה
,הקדב בקועמ רטמוליקל ןולוקכ אוה הזכ ןנעב ןעטמה תדרפה בצק
יקיקלח ןיבש תויצקארטניאב רושק הזל יארחאה ליעיה ןונגנמהו
,ןעטמה תדרפה ךילהת יבגל תונוש תוירואית תומייק .םינושה םיעקשמה
תויושגנתה אוה יטננימודה ךילהתהש ,בושחל לבוקמ םויכ רשאכ
םימ תופיט תוחכונב םינוש םילדגב חרק ישיבג ןיב רותינב תומייתסמה
דחא קיקלחמ ילמשח ןעטמ רבעומ תושגנתהה ךלהמב .רתי-רוריקב
ןנעה תלקסב .תיפוקסורקימ הלקסב ןעטמה דרפומ ךכו ,ינשה קיקלחל
תעבונה ,םיקיקלחה לש תילאיצנרפידה העונתה ידי לע ןעטמה דרפומ
,לופיד לשכ איה ןנעב הדשה לש תיסיסבה הרוצה .םתסמב ינושהמ
סלפמל לעמ) ןנעה זכרמב יוצמ ילילשה ןעטמה רובצמ רשאכ
תגספל הברקב יוצמ יבויחה ןעטמה רובצמו ,(תולעמ 5- הרוטרפמטה
4 x 105) הצירפל ףסה ךרע תא תרבוע ילמשחה הדשה תמצועשכ .ןנעה
ץורע .קרב רצונו תילמשח תוקרפתה תשחרתמ (בוטר ריוואב רטמל טלוו
ןנעהמ וא ,םיננע ןיב ילמשח םרז רבוע הכרד ,ןנוימ זג תלעת אוה קרבה
םייבויחו עקרקל םיילילש ,םיננעב :םיקרב יגוס השולש םימייק .עקרקל
.(עקרקל ןנעהמ רבעומה ,ןעטמה גוסל םאתהב) עקרקל

דומעה שארל הרזח


 םיננע רקחמ
םיכילהתבו םיעקשמה תריצי יכילהתב תורושקה ,תונוש תולאש
.םייעדמ םירקחמל םיאשונ תווהמו הנעמ אלל ורתונ ןיידע ,םיילמשחה
םשג תריצי יכילהת לעו םיננעה תוחתפתה לע ריוואה םוהיז עיפשמ ךיא
םיימילקא םימרוגל םיננע ןיב תידדהה העפשהה תוהמ יהמ ?םהב
אלו ריוואב םיוסמ ביתנב אקווד רובעל קרבה רחוב עודמ ?םירחא
?רחאב

לש םביט לע דומעל תוסנלו רוקחל תונווגמו תובר םיכרד תומייק
תודידמ לע תוססבתמ תוטישהמ קלח .םיננעב םישחרתמה םיכילהתה
תוססבתמ תורחא תוטיש .םמצע םיננעה ךותב וא ,םיננעה סיסבל תחתמ
.םיננעה תונוכת לש קחרממ תודידמ לע עמשמ - קוחרמ השיח לע
תא םימדמה ,בשחמב םיירמונ םילדומ תצרהב םג רזענ םוחתב רקחמה
תוטיש רפסמ לש הרצק הריקס ןלהל .עבטב םישחרתמה םיכילהתה
.םיננע תקיסיפב תוגוהנה רקחמ

םיננעב תודידמ .1
ןנעה ךרד םירישכמ לש הסטה ידי לע תועצבתמ םיננעה ךותב תודידמ
ךותב הדידמ .ןנעה לש םינושה וייח יבלש ךרואלו םינוש םיסלפמב
םיקיקלחה תא דודמל תלוכיה לשב ןורתי תלעב איה םמצע םיננעה
חור ,הרוטרפמט) וב םיררושה םיאנתה תאו ןנעב לעופב םימייקה
ולוכ ןנעה לע ךילשהל ךרוצב אוה וז הדידמ תרוצב ןורסיחה .(תוחלו
ךותמ םיאצממה תא (םימוד םיאנתב ורצונש םירחא םיננע לע וליפאו)
רפסמל תואמגוד איבנ .םוקמבו ןמזב תומיוסמ תודוקנב תודידמ
:הז גוסמ תודידמב םישמתשמ םהב ,םירישכמ

תא ,תונוש תויטפוא תוטישב ,םידדומ הלא םירישכמ .םירטמורטקפס
תונוש תויטפוא תונוכת ללגב .םינושה ןנעה יקיקלח לש םרפסמו םלדוג
םהלש הריבצה בצמבו םלדוגב ינושהמ תועבונה ,םיקיקלחה לש
.םיקיקלחה ילדג ברמ יוסיכל םירישכמ ןווגמ םימייק ,(םימ/חרק)
תונטק תונופיטו םילוסוריא לש םוחתה תא הסכמ ןושארה רישכמה
ןנעה תופיט םוחת תא הסכמ ינש רישכמ .(ןורקימ 3-ל 0.1 ןיב םרטוק)
תמצוע תדידמ לע םיססבתמ הלא םירישכמ ינש .(ןורקימ 47 דע 0.5)
םירישכמ ינש .םיקיקלחה תא ריאמה ,רזיילב ורוקמש רואה רוזיפ
100 לעמ) םשגו םילודג ןנע יקיקלח לש הדידמל םידעוימ םיפסונ
ךרעמ לע לטומה ,לצה תדידמ לע ססבתמ םהלש הלועפה ןורקיע .(ןורקימ
.םינשייחל רוא רוקמ ןיב םירבועה ,םיקיקלחה ידי לע םינשייח לש
ותרוצ לע דומללו קיקלחו קיקלח לכ "םלצל" םירשפאמ הלא םירישכמ
.לדוגל ףסונב ,תירטמואיגה

םיפסאנ םהיבג לע ,םיננסמ םיליכמ הלא םירישכמ .םיקיקלח ימגוד
יתש תומייק .הסיטה ךלהמב רישכמה ךותל םיבאשנה ,םיקיקלחה
ךס לע תלכתסמ הנושארה :הז גוסמ תודידמל תוירקיע הזילנא תוטיש
תאו ריווא לש חפנה תדיחיל םתסמ תא תעבוקו ופסאש םיקיקלחה לכ
.םינוי ףרגוטמורכב שומיש תרזעב השענ רבדה .עצוממה ימיכה םבכרה
,ןנסמה לע וספאנש הלא ןיבמ םידדוב םיקיקלח תנחוב היינשה הטישה
םתסמ תאיצמ םשל ינורטקלא פוקסורקימ תרזעב השענ רבדהשכ
.ימיכה םבכרהו

תחתמ תודידמ םיעצבמ הז גוסמ רישכמב .תובעתה יניערג הנומ
םיררוש וב ,אתמ יונב רישכמה .םיננעמ יקנ ריוואב וא םיננעה סיסבל
,וכותל םימרזומה ,םילוסוריאה ןמ קלחל םימרוגה ,היוור-לע לש םיאנת
תומכל הכרעה תנתונ וז הדידמ .םירפוס ןתואש ,תונופיט רוציל
םיאנת םתואב ורצווייש ,םיננעב אוצמל היהי ןתינש תונופיטה
.םייתביבס

הפיצר הדידמל םידעוימה ,םירישכמ .םימ תלוכת תדידמל םירישכמ
תועגופ ןנעב םימה תופיט .ריווא לש חפנ תדיחיל םימה תומכ ךס לש
תא תוררקמ ןה תודאתמ ןה רשאכו ,רישכמב יוצמה ,םמוחמ טוחב
.ריוואב םימה תומכ תא ךירעהל ןתינ הרוטרפמטב יונישה יפלו ,טוחה

אשונ יוסינה סוטמ .םיגולורואטמ םירטמרפ תדידמל םירישכמ
:הדידמה תביבסב םיררושה םיאנתה תא דודמל םתרטמש םירישכמ
.תוחל דמו רטמומרת

תויעקרק תודידמ .2
לע בושח עדימ תתל תולוכי ,םיננעה סיסב תחת תועצבתמה ,תודידמ
גוסמ תודידמ ןורתי .לעמ םיננעה תוחתפתה לע םיעיפשמה ,םירטמרפ
דודמל תלוכיבו הכומנה ןתולעב אוה ,תוסטומה תודידמה תמועל ,הז
לש המיגדבו ףוסיאב תוקסוע תודידמה ,בור יפ לע .ןמז ךרואל
םזוכיר תא עובקל תנמ לע ,ריוואב םיעקשמ יקיקלח וא ,םילוסוריא
לע הדבעמל ,ךכ רחא ,םיחקלנ םילוסוריאה .םהלש םילדגה תוגלפתהו
יניערגו תובעתה יניערג המכ עובקלו ימיכה םבכרה תא עובקל תנמ
יעקרק עדימ ףסאנ םתרזעבש ,םירישכמ .הריפסומטאב םימייק ןואפיק
הנומ ,םיננסמ ,םירטמורקפס םיללוכו םיסטומה םירישכמל םימוד ,הז
.םיטרדנטס םייגולורואטמ םירישכמו תובעתה יניערג

- םשגה תומכ אוה ,עקרקה לע םידדמנה ,םיבושחה םירטמרפהמ דחא
.תופיטה ילדוג תוגלפתהו םיעקשמה תדירי בצק ןהו תללוכה תומכה ןה

הדבעמ ייוסינ .3
םישחרתמה םיכילהתה ןמ קלח הדבעמ יאנתב תומדל םילגוסמ ונא
ןפוא תא םיקדובו ןנעב םימייקה םיאנתה תא בוריקב םירצוי ונא .ןנעב
לש תונורתיה דחא .הלא םיאנתב םימייוסמ םיכילהת לש םתושחרתה
םיאנתב םיילקיסיפה םירטמרפה תא דודמל תלוכיב אוה הלא םייוסינ
.םירקובמ

ןתינ םהב ,םייכנא תורוניצל םיסנכומ םיעקשמ יקיקלח .חור תורהנמ
הליפנה תויוריהמ תא דודמל תנמ לע ,ריוואה תמירז תוריהמ לע טולשל
.(םיננעב תומייקה הלאל תוינייפוא תומצועב םילוע םימרז דגנכ) םהלש
םילדגב םיקיקלח ןיב תויושגנתה יכילהת אוה ,תומדל ןתינש ,ףסונ רבד
.הז ךילהתב תופיטה לודיג תוליעי תא קודבל ידכ ,םינוש םיגוסמו םינוש

לש (חרקה תריצי) האפקהה תונוכת תקידב איה םתרטמ .האפקה יאת
.ןואפיק יניערגכ שמשל םייושעה ,הריפסומטאב םינוש םיקיקלח
אתה רוריק רחאלו ,הרוטרפמטה לע טולשל ןתינ וב ,אתמ יונב רישכמה
.חרקה יקיקלח תריצי יכילהת רחא בוקעל ןתינ

ריוואב קיזחהל ןתינ הלא םיאתב .םייטנגמורטקלא האילכ יאת
םידעוימ .םייטנגמורטקלא תודש לש הלעפה תרזעב םינועט םיקיקלח
.םיקיקלחה לש תוילמשח תונוכת לש הקידבל

קוחרמ השיח .4
לשמל) םמצע םיננעה ךותב תודידמ עצבל ינכט ישוק םיתיעל םייק
,ובש םיקזחה םייכנאה םימרזה לשב הרעס ןנע ךותב סוטל ישוקה
הדידמ תקינכטב םישמתשמ זאו (םיקרבהו םילודגה םיעקשמה יקיקלח
.ןמז ךרואלו לודג בחרמב דודמל ןתינ וז הטישב .קחרממ הדידמ - הנוש
.םיננעה ם"כמ אוה הזכש רישכמל המגוד

םיעקשמה יקיקלח לש (תיווזו קחרמ) םוקימה תא רתאמ ם"כמה
ילג םוחתב תיטנגמורטקלא הנירק לש סלופ רודיש ידי לע םיננעב
תמצוע תא םגרתל ןתינ .םיקיקלחהמ םירזחהה תטילקו ,ורקימה
הז םוגרת יכ םא) ויתחתמ וא ןנעב םיעקשמ תמצועל תרזחומה הנירקה
לש תויוריהמה תא דודמל תלוכי ילעב םה ם"ימכמהמ קלח .(יתייעב
.(רלפוד מ"כמ) ןנעב תוחורה לע קיסהל ןתינ ןאכמו ,ןנעב םיקיקלחה
,תרדושמה הנירקה לש לגה ךרואב יולת מ"כמ לש ליעיה יוסיכה חווט
יוסיכל .םירטמוליק 200-כ אוה םירטמיטנס 5.6 לש לג ךרוא רובעו
םהינותנ תא דחאלו ם"ימכמ לש תשר םיקהל ןתינ םיבחרנ םירוזא
.תללוכ הנומתל

הדידמל םינוש םיגוסמ תוכרעמ תומייק .םיקרב רותיאל תוכרעמ
םיקרבה תא הנומ (תיסחי הטושפ) תחא תכרעמ .םיקרב לש רותיאלו
םייבויח םיקרבו עקרקל םיילילש םיקרב ,םיננע ךותב םיקרב) םהיגוסל
תרדגה לע ססבתמ הז רישכמ לש הלועפה ןורקיע .ףיצר ןפואב (עקרקל
ךרעל רבעמ ,הנטנאה טוחב קרבה ידי לע הרשומש ,חתמה יוניש יפל קרב
15-כ לש סוידרל לבגומ רישכמה לש הטילקה חטש .רדגומ ףס
רחא םיבקועה ,םיטלוק השימחמ תבכרומ היינשה תכרעמה .םירטמוליק
,תוחפל ,םיאלג השולשש עגרב .ןמזב ילמשחה הדשה תמצועב יונישה
.קרב םשרנ ,עובק ףס ךרעל רבעמ הדשה תמצועב דח יוניש םירתאמ
תמכחותמ וז תכרעמ .םיעובר םירטמוליק תואמ אוה הלש יוליגה חטש
ןמז תא רידגהלו בחרמב םמוקימ תא רתאל הלוכי ןכלו ,רתוי
תדדומ עקרקל םיקרב רובע .םיוהיז ךות ,םיקרבה לש םתושחרתה
(LPATS) הז גוסמ תכרעמ .קרבה לש ילמיסכמה םרזה תא תכרעמה
.1994 זאמ לארשיל למשחה תרבח ידי לע תלעפומ

םישומישל םיניוול םישמשמ תובר םינש הזמ .םיגולורואטמ םיניוול
םילבקתמה םינוש םיגוסמ םינותנב בחרנ שומיש םייק .םייגולורואטמ
.הלא םיניוולמ

הבוגב םיגחה ,םירנויצטסואיג םיניוול :םיניוול לש םיגוס ינש םנשי
הוושמה-וק לע העובק הדוקנל לעמ םייוצמ םה .םירטמוליק 36,000
.תוקד 30 ידמ ץראה רודכ ינפ תא םימלצמו

,םירטמוליק 800 הבוגב םיענה ,םיירלופה םיניוולה םה ינשה גוסה
.םויב םימעפ 4-2 תמיוסמ הדוקנל לעמ םיפלוחו ץראה רודכ תא םיפיקמ

רוזיאה ותוא תא םלצל םתלוכיב אוה םירנויצטסואיגה םיניוולה ןורתי
הובגה הדרפהה רשוכב אוה םיירלופה םיניוולה ןורתיו ,העש יצח ידמ
.(רטמוליק לש לדוג רדסב) םהלש

רואה לש םימוחתב םיצורע רפסמב םימלצמ םיגולורואטמה םיניוולה
.(ןורקימ 12.5-ל 10 ןיב) םודא-ארפניאהו (ןורקימ 0.7-ל 0.4 ןיב) הארנה
,תוננעה תשורפת יבגל עדימ רוקמ הווהמ םיוסמ רוזיאל לעמ ןיוול םוליצ
,םינושה םיצורעה ןיב האוושה ידי לע .תוגספה הבוגו תוננעה יגוס
תונוכת לע קיסהל ןתינ םיקיקלחה לש תויטפואה תונוכתב בשחתהבו
.ותורצוויה ןונגנמו ןנעה

םיירמונ םילדומ .5
תרזעב ןנעב םישחרתמה ,םיילקיסיפה םיכילהתה לש הימדה יהוז
ןנע לש ירמונ לדומ תיינב .בשחמב םיעצובמה םייטמתמ םיבושיח
לש םיילקיסיפ םיקוח תוראתמה ,תויטמתמ תואוושמ לש חוסינ תשרוד
ינשה בלשב .ןנעה יקיקלחו ריוואה רובע העונת לשו היגרנאו הסמ רומיש
תא רותפנ ןהב ,גירסה תודוקנל ףיצר בחרממ תואוושמה תא םיריממ
.בשחמ דוקל תואוושמה תא םימגרתמ ןורחאה בלשב .תואוושמה
ידכ ןנעה לש תוחתפתהה יבלש רחא בוקעל ןתינ הלא תוימדה תועצמאב
המאתהה תדימ .ותוא םיראתמה ,םירטמרפה לכ לע האלמ הנומת לבקל
םיכילהתה לש טוריפה תדימ :םימרוג המכב היולת עבטל לדומה לש
קויד-יא ,םיכילהת תחנזה) תואוושמב תאטבתמה ,םיילקיסיפה
,(םיילקיסיפ םילדג תרדגהב קויד-יאו םיכילהת לש העידי-יא ,םחוסינב
ןמזב לדומה לש טוריפה תדימ תא עבוק) םיבשחמה לש בושיחה חוכ
תואוושמה תא םיריממ ןתרזעב) תויטמתמה תוטישהו ,(בחרמבו
.(גירסה תודוקנב תואוושמל תופיצרה

לש ימנידומרתהו ימנידה בצמה רואיתל רבעמ ,םיננע תקיסיפב
ןנעה יקיקלח תא ראתל ךרוצ שי ('דכו הרוטרפמט ,תוחור) הריפסומטאה
,תוחור) הריפסומטאה לש ימנידומרתהו ימנידה בצמה רואיתל רבעמ
םיעגונו ןנעב םישחרתמה םיילקיסיפה םיכילהתה .(המודכו הרוטרפמט
טוריפה תמר .םיילקיסיפורקימ םיכילהת םיארקנ ,ובש םיקיקלחל
תומכ-ךסל תסחייתמה ,תינטשפ המרמ תונתשהל הלוכי לדומב םהלש
,ההובג טוריפ תמרל דעו ,תיסחי ,ןטק בושיח חוכ הכירצמו ןנעב םימה
לידגמ הזשכ ,םלדוגו םגוס יפל םינושה םיקיקלחה םיראותמ הבש
תא תומדל רתוי הבוט תורשפא ןתונ ךא ,שרדנה בושיחה חוכ תא ןבומכ
-דח הרוצב ןנעה תא ראתל ןתינ ,ןכ ומכ .עבטב םישחרתמה םיכילהתה
חוכ לע עיפשמ ,ןבומכ ,הז םגשכ ,תידמימ-תלת וא תידמימ-וד ,תידמימ
ןתינ ,בושיחה תמצועב היילעה םע ,תונורחאה םינשב .שרדנה בושיחה
הקיסיפורקימ תרזעב םיננע תוכרעמ לש בשחמ תויצלומיס עצבל
.תבכרומ היפרגופוטל לעמו תטרופמ

דומעה שארל הרזח


 םיעקשמו םיננע לע תיתוכאלמ העפשה
תדרויה םיעקשמה תומכ לע עיפשהלו ברעתהל תורשפא תמייק םאה
,םירקוח קיסעמ םשגה תרבגה םוחת ?דרבה ינבא לדוג לעו ,םיננעמ
ועקשוה םיבר םיבאשמ .הנש 50-כ הזמ םימה קשמ ישנאו םיאלקח
תולועפ לש תואצותה תכרעהבו עוציבב ,ןונכתב םלועב םינוש תומוקמב
םשגה תרבגהל תונויסינה ירוחאמש ןורקיעה .דרב יוכידו םשג תרבגהל
,םשג ימל ןנע ימ םיכפוהה ,םייעבטה םיכילהתה תוליעי תרבגה אוה
:תוירקיע תוטיש יתש תומייק .םייתוכאלמ םיקיקלח תסנכה תועצמאב
דידוי ןוגכ) ןואפיק יניערג םיווהמה ,םיקיקלח תסנכה איה הנושארה
םירדחומ היינשה הטישב .ןנעב חרקה זוכיר תא לידגהל ידכ ,(ףסכה
ןנע תופיט ,תיסחי תוריהמב ,רוציל םילוכיה ,םילודג תובעתה יניערג ןנעל
תופיטב תויושגנתה ידי לע םשג תופיטל לודגל ךישמהל תולוכיה ,תולודג
ידי לע ,בורל ,םירזופמ םיערזנה םיקיקלחה .ןמיע תודכלתהו תורחא
הז ךרוצל םישמתשמ תומוקמ רפסמב .םשגה יננעל םירדוחה ,םיסוטמ
.(םירונת) עקרקהמ םירזפמב

םימ"ב דלפנזור לאינד ר"ד לש ורמאמ האר - ץראב םשג תרבגה אשונב
.(1999 ראוני) 387 רפסמ "היקשהו

תנמ לע ןנעה ךותל ןואפיק יניערג רזפל גוהנ דרב יקזנ תנטקה ךרוצל
דרב יקיקלח רוציל ךכ ידי לעו ןנעב חרקה יקיקלח זוכיר תא לידגהל
םתעיגפב קזנ תוחפ םימרוגה ,םלדוגב רתוי םינטק ךא ,רתוי םיבר
.עקרקב

דומעה שארל הרזח


 ביבא לת תטיסרבינואב םירקחמ
ןכו םשגו םיננע תקיסיפל הדבעמה תלעופ ביבא לת תטיסרבינואב
גוחה תרגסמב ,סור סיאולו סנרולפ ש"ע יגולורואטמ ם"כמל הדבעמה
דמוע ןשארבש ,הלא תודבעמ תרגסמב .םירטנלפ םיעדמו הקיסיפואיגל
םיטקיורפב םיטנדוטסו םיסדנהמ ,םירקוח םיקסוע ,ןיול באז 'פורפ
:תונמל ןתינ הלא םירקחמ ןיב .םשגו םיננע רקחמ לש םוחתב םינוש

.רקחמ סוטמ תועצמאב קבא תומולפבו םיננעב תודידמ *
.ץראב םיננע תעירז לש בשחמ תוימדה *
.חלמה-םי רוזיאב ךבואה רוקמ לע רקחמ *
.םידדוב םיקיקלח לש ימיכ בכרה לש תוזילנא *
.ירבדמ קבא יקיקלחל םיננע ןיב היצקארטניא יכילהת לע רקחמ *
.ץראב םיקרב תופוס לש היגולוטמילק *
.יגולורואטמ ם"כמ תועצמאב םיקרב תופוס ינפב הארתה תוטיש *

דומעה שארל הרזח


 םוכיס
הזמ םדאה תא םינרקסמ םהב תורושקה תועפותהו םיננעהש תורמל
רקחמהו הז םוחתב תוחותפ תובר תולאש תומייק ןיידע ,תובר םינש
הדידמה ירישכמ לש תיגולונכטה תומדקתהה םע חתפתמ אשונב
םיננעב םיכילהתה תנבה .םיבשחמה לש בושיחה חוכ תומצעתהו
הנבהב ורזעי םירחא םילקא ימרוג ןיבל םניב םימייקה םיבושמהו
תילבולגה המרב םילקאה הנתשמ ובש ןפואה לש רתוי הבוט תידיתע
.יתוכאלמ ןפואב םהילע עיפשהל ןתינ דציכ ןכו ,תירוזאה המרבו

דומעה שארל הרזח

 :רמאמה ירבחמ תודוא
םיעדמלו הקיסיפואיגל גוחה - ןיסייר רימת ר"דו ץרטלא תירוא
.ביבא לת תטיסרבינוא ,םיקיודמ םיעדמל הטלוקפב םיירטנלפ

47-41 * 1999 רבוטקוא * 396 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ