תוינידמ לע םתכלשהו תרנכב החלמהה יכילהת
וילושב םוהתה ימ לוצינו םגאה לועפת
ןייב סומע `רד :תאמ
.12-3 םידומע ,(1999 רבמבונ) ,397 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     


  :רמאמה יקלח
אובמ
יגולואיגורדיה עקר
הדוחיו תרנכה תחלמת ינייפאמ
ןמזב התוחתפתהו תחלמתה אצומ
בחרמב תחלמתה םוקימ
עודי אלה ביכרה תרדגהו תורוקמל הקולחב םיחלמה תעיפש
חטשה ינפל תוחלמתה תיילעו העיבנה ינונגנמ
תויביטרפוא תוכלשהו הזתניס
תורפס


 אובמ
גרוחה ,ימואל ןינע לעב אשונ ,םימיה תוברב ,ךפה תרנכב םימה סלפמ
רכזומו תונותיעב םוי ידמ חוודמ סלפמה הבוג .תיעוצקמה ותועמשממ
תא ומיד ףא םיגילפמה רשאכ ,תוימואלה םימה תויעבל רשקהב תובר
תא אטבמה ,סלפמל רבעמ .תרנכה סלפמ רחא בקועכ ימואלה חורה בצמ
תוכיא ידדמ םדאה ימל שי ,תיצראה תכרעמל םינימזה םימה תומכ
תורדרדיהמ ששחה .תיללכ תוחילמ ,ראשה ןיב ,םיללוכה ,םינוש
וק"ה תוינידמ תעיבק ירוחאמ רקיעב דמועש אוה ,םימה תוכיאב
תא הליבגמו םגאה סלפמל ןותחתו ןוילע ףס יכרע תעבוקה ,"םודאה
םע דריש ,ןותחתה םודאה וקה .הלא םיכרע תולובגב לועפתה תערשמ
ךות עבקנ ,'מ 213- לע בצייתהו םינוש םיצוליאמ האצותכ םינשה
:םיאבה םירבדל תוסחייתה
תחלמת תוצרפתהו םיכומנ םגא יסלפמב תרבוג חלמ תעיפשל ששח *
.תרקובמ יתלב   
לקשמה יוויש תרפהו יגולוקאהו יגולויבה ןוזיאב העיגפל ששח *
.םימה תוכיא לע רמושה ,תכרעמב   
לועפת וא/ו ,םיוכמנ םיסלפממ תועבונה ,תויתביבסו תויסדנה תויעב *
.ידמ הבחר תערשמב םגאה   

לא תדרל יופצ ,ינוציק ןפואב ןוחשה ףרוחה רחאל ,הנשה תרנכה סלפמ
,לועפתה תוינידמב יונישמ האצותכ אל - ןותחתה םודאה וקל תחתמ
שי ,תאז םע .הגירח עבט תעפותמ ,הבר הדימב ,עבונה ץוליאכ אלא
וא הכרעהב םיבוגמ םניא ,רחא ךרע לכ וא ,'מ -213 ךרעה יכ ,ןייצל
תיטירק תועמשמ םתייצחל וא םתרימשל סחיל ןיא ןכלו ,יתומכ בושיחב
....תרנכה תוחילמל רשקהב

,תרנכה לועפתבו ,ללכב ,םימה קשמ אשונב הנורחאל וקסעש ,םינוידב
-מ םיכומנ תרנכ יסלפממ םיעבונה ,םינוכיסה תלאש הנודנו הרזח ,טרפב
םירקוחה ןיב תועדה יקוליח םזוע לכב ופשחנ םכלהמב .'מ -213
םיאשונב ןהו ,החלמהה ינונגנמב םירושקה םיאשונב ןה ,םיחמתמה
תוקלחנ םיאשונה ינש יבגל .םגאה לש יגולוקאה ןזאמה לע הכלשה ילעב
תונכס תויופצ ןיאו ,תיסחי ,תוביצי תוכרעמה יכ ,םינעוטה ןיב תועדה
םיריהזמו םיפוצה ,הלא ןיבל ,םיסלפמה לש תפסונ הכמנהב ןפוד תואצוי
.וימימ תוכיאבו םגאה לש ובצמב הרומח תורדרדיהמ

םינותנל תוסחייתה ךות ,תרנכה תוחילמ הרצקב תרקסנ יחכונה רמאמב
לע םתכלשהלו החלמהה יכילהתל רשקהב ולעוהש ,םינושה םינונגנמלו
םירבדה תגצה .הב תורושקה תויגולורדיהה תוכרעמה לעו תרנכה קשממ
תיטנבלרה היצמרופניאב ,תכרעמה תנבהל שרדנה עקרב דקמתת
תמלשהל .תיעמשמ-דח תוינידמ תעיבקב עייסל הרומאה ,הזתניסבו
.תפרוצמה תורפסה תמישרל םיארוקה םינפומ הנומתה

דומעה שארל הרזח


 יגולואיגורדיה עקר
םימה תורוקמ יכ ,םידמלמ תווקיהה ןגאבו תרנכב חלמהו םימה ינזאמ
ראשבו ןדריב רקיעב םרוקמ םימהש דועב .םיפפוח םניא חלמהו
םיזקנתמה ,םוהתה ימב םרוקמ םיחלמה ירה ,תרנכל םיכפשנה םילחנה
,הניה החלמהה .התיעקרקבו היפוח ךרואל תונייעמ לש הרושב תרנכל
םירפיווקא ןיב ןילמוג יסחי תאטבמה ,תיגולואיגורדיה העפות ,ןכל
םימ יליכמ (םיהובג םימ תולוביקבו תורידחב תונייטצמה ,תובכש)
סיסב לש וסלפמו ויפוא תא עבוקה ,םגאה ןיבל םניבו ,םיחולמו םיקותמ
.םוהתה ימ תכרעמל זוקינה

-ירוסה רבשכ רכומה ,ליעפ ינוטקט ןגא ךותב היוצמ תרנכה ,עודיכ
,Dead Sea Transform-כ העודיה ,תילנויגר תכרעמ ףוחהו יאקירפא
תכרעמב רצונש ,עקבה .םורקה תוחול ןיב העונת תשחרתמ הכרואל רשא
םרוקמש ,םיטנמידסב םינשה ךלהמב אלמתמו תוריהמב עקוש ,וז
ינשמ םייוצמה הלאמ הבר הדימב םינושה ,םימגאבו םילחנב רקיעב
,(םידולקיוקא) םימ רבעמל םבורב םימוטא הלא םיטנמידס .וידדצ
,םימה .עקבב זוקינה סיסבל םוהתה ימ תמירז תמסחנ ךכמ האצותכו
םיצרופ ,ןלוגבו דעלגב ,לילגב תווקיהה ירוזאב הנבנה ץחל תחת םייוצמה
הנבמה .ותברקבו עקבה ילושב ,המיסחה תולובגב חטשה ינפ לא
רכינ קמועל םוהתה ימ תדירי ביתכמ ,עקבל רשקהב ,יגולואיגורדיהה
.םיממחתמ םה ךכמ האצותכו ,חטשה ינפל לא םתצירפ ינפל

םימה םוח ןיב רשי סחי םייק תונייעמבו םיחודיקב ,תרנכה ברעמב
םיחולמה םג םה (סויסלצ תולעמ 60-כ) רתויב םימחה םימהו ,תוחילמהו
םימחה םימה :הנוש בצמה תרנכל חרזממ .(ל"כגמ 18,000-כ) רתויב
הלא םילדבה .(ל"כגמ 100-כ) םיקותמ םניה (סויסלצ תולעמ 80-כ) רתויב
ברעמב .ימרתואיגה טניידרגרבו יגולואיגורדיהה הנבמב ינושמ םיעבונ
רקיע תשחרתמ וב ,(ןורוט-ןמונק) הדוהי תרובח רפיווקא תובכש ,תרנכה
ינפ ןיבו תווקיהה ירוזא ןיב ףצר תורצוי ,תירוזאה םוהתה ימ תמירז
לילגב םוהתה ימ תכרעמ ןיב רשק רשפאמ הז ףצר .םגאה ילושב חטשה
םקלחב ויהש ,ומצע עקבב םימודקו םייושכע םימ יפוג ןיבו יחרזמה
תוירפיווקאה תובכשה ןתוא ,תאז תמועל ,תרנכל חרזממ .םיחולמ
לש הבע יוסיכ ידי לע חטשה ינפמ תוקתונמו עקרקה-תתב תורובק
תובכש ידי לעו ,(ןקואיאו ןונס) תדבעו םיפוצה-רה תורובח דולקיווקא
םוהתה ימ םיצרפתמ ,רחא אצומ ןיאב .ברעמב תומוטאה עקבה
םור לש בוליש םייקתמ וב ,ךומריה ןוינק ךרואל יזטרא ץחלב םיאולכה
חרזמב רתוי ההובגה הרוטרפמטה .קד אלוכ ךתח יבועו ךומנ יפרגופוט
רתוי הובג ימרתואיג טניידרגמו לודג קמועב המירז לש בולישמ תעבונ
.(ברעמב סויסלצ תולעמ 25-כ תמועל ,מ"קל סויסלצ תולעמ 40-כ) ןלוגב
תא ןיזהש ,דודרה המגמה אתל דירש הניה וז תימרתואיג הילמונא
המכ ינפל תיפוס ךעדו הנש ןוילימ 17-כ ךשמב ןלוגב בחרנה םזינקלווה
.דבלב םינש יפלא תורשע

החלמהה ינונגנמ
תוחילמל רשקהב םינושמו םינוש תונויער ועמשוה םינשה ךלהמב
,תונושה תוחנהב ןוידו תכרעמה ינייפאמ לש הרצק הריקס ןלהל .תרנכה
.רתויב םיינכדעה םינותנל תוסחייתה ךות

דומעה שארל הרזח


 הדוחיו תרנכה תחלמת ינייפאמ
םילבוקמה ,םינוש םייפוטוזיאו םיימיכ םירטמרפ ןיב םיסחי תקידב
תכרעמ תוגציימ תוחולמה תועיבנה יכ הארמ ,םימ יסופיט ןויפיאל
תובורעתב קחשמה יללכ .םיקותמו םיחולמ הצק יביכרמ ןיב בוברע
,להומ םרוגכ ,רקיעב ,לעופ קותמה הצקה ביכרמ יכ ,םיעבוק הז גוסמ
םיעבקנה ,םינויה יסחי לע טעמ עיפשמ ךא ,םיסמומה זוכיר לע עיפשמה
ןצמחה לש יפוטוזיאה בכרהה ,תאז תמועל .חולמה ביכרה ידי לע
ןכלו ,הצקה יביכרמ ידי לע המוד ןפואב עפשומ תבורעתה ימימב ןמימהו
הצקה ביכרמ .תכרעמב בובריעה יסחי תא בוריקב םיאטבמ םהיכרע
תוחילמל עיגמ ,ןואהו הירבט ימח ,הילופ ,החבטב רכומה ,רתויב חולמה
םינויה יסחיב םהמ הנוש ךא (ל/ג 35-כ) םי ימ לש וזל המודה ,תיללכ
.ןמימהו ןצמחה לש יפוטוזיאה בכרהבו

(1 הלבטב םיגצומ הינייפאמש ,תרנכה תחלמת ןלהל) הז הצק ביכרמ
,המכ יפ תוזכורמ וא ,הל תומודש ,תידירולכ -Ca תחלמת ותרדגהב וניה
ביכרמ .ומצע חלמה םיבו עקבה ךרואל תועיבנבו םיחודיקב תויוצמ
םירכומה תוחילמה ירתא לכב םימוד תובורעתה ימו חולמה הצקה
,Ca/Mg-ה יסחיב ינושה לע ךמתסהב .ןיטולחל םיהז םניא ךא ,תרנכב
םינידע םייוניש ףוריצב ,החרזמב הלאל תרנכה ברעמב םירתאה ןיב
.םינושה םירתאב תחלמתה תא ןייפאל ןתינ ,םיפסונ םירטמרפב רתוי

םיחודיקב םימגדמ לע ךמתסהב תרנכה תחלמת ינייפאמ .1 הלבט
ימ בכרהל האוושהב תרנכה חרזמו הירבט ימח ,הילופ ,החבטב תועיבנו
םיליגר םי

תרנכה תחלמת
םי ימ
Cl mg/L
15,000-21,000 mg/L
19.000 mg/L
eq. Na/Cl
0.55-0.73
0.86
eq. Ca/Mg
W: 1.6-3.5 E: 0.3-0.4
0.2
eq. Ca/(So4 + HCO3) 2 - 48
0.4
wt. Cl/Br
70-165
300
180o/oo
-3.3 - -1.7
0.0
Do/oo
-18.5 - -2.8
0.0
13Co/oo
-1.5 - -3.1
0.0

דומעה שארל הרזח


 ןמזב התוחתפתהו תחלמתה אצומ
תויורשפא ועצוה תרנכה תחלמת לש ינייפואה בכרהה לע ךמתסהב
:ןלהלדכ ,התוחתפתהו האצומ יבגל תונוש

םויק החינמ וז תורשפא .עקרקה תתב םייוניש ורבעש םי ימ *
םי-ימ תרידח וא ,תורדגומ יתלב תופוקתמ םי-ימ לש דירש
ולבקי םי-ימש תנמ לע .סלפמה ישרפהמ האצותכ עקבל ןוכית
לש הרדיס תבייחתמ תרנכה תחלמתל ינייפואה בכרהה תא
תוריבסש ,עלסהו םימה ןיב תויולת יתלב תויצקארטניא
החנה תועמשמ .הכומנ ,דחיב ןלוכו דרפנב תחא לכ ,ןתושחרתה
ןיא יכו ,חולמה הצקה ביכרמ הניה תרנכה תחלמת יכ ,איה וז
.רתוי תזכורמ תחלמת הליעפה תכרעמב

ןוילימ 4-כ ינפל) ןקוילפב עקבל םי ןושל ךרד ורדחש םי-ימ *
,םיכילהתב עקרקה-תתב ונושו חטשה ינפב ודאתה ,(הנש
עקבב ורבטצה הז עוריא ךלהמב .היצזיטימולודב םירושקה
,רשג רוזיאבו םודס-רהב ראשה ןיב תורכומה ,סבגו חלמ תובכש
.חמצ דיל יוצמ םהב ינופצהש ,םינוש םיחודיקב ורדחנו
עקרקה-תתל הלחלח רשאו הז עוריאב הרצונש ,תחלמתה
לכל םאה-תחלמתכ תבשחנ ,יניבה ןפל ינייפואה ןונגנמב
תמיבו חלמה-םיבש וז ללוכ ,עקבב תוידירולכ -Ca-ה תוחלמתה
.ול המדקש ןסילה

לע הלועה ,רתויב ההובג תוחילמל העיגה רבודמ הבש תחלמתה
,תרמוא ,תכרעמב הצקה ביכרמ והז יכ ,החנהה ןכלו ,'ל/'ג 350
רתויו הרשע יפ תזכורמה ,תחלמת תרתתסמ הליעפה תכרעמב יכ
.תרנכה תחלמתמ

,הפוקתב עקבב םיבחרנ םיחטש התסיכש ,ןסילה תמי ימ *
המיה .הנש 17,000-כ ינפל הפוסו הנש 70,000-כ ינפל התליחתש
,ןופצמ םיקותמ יליע רגנ יממ רקיעב הנוזינ הרצהו הכוראה
,עקרקה-תתב תחלמתה התיה הכותב םיחלמה רוקמש דועב
ןסילה תמי העיגה םורדב .םוהתה ימ ידי לע המיל הפטשנש
,תרנכה תברקב ,ןופצבש דועב ,חלמה-םי תוחילמ תיצחמכל
,הארנ .תרכינ הדימב הכומנ ןמזה תיברמב תוחילמה התיה
ןסילה תמי הקלחתה ,המויס תארקל רקיעבו ,הפוקתה ךלהמבש
.ימורדהמ חולמ תוחפ היה ינופצה םהבש ,םידרפנ םימגא ינשל
-) תיחכונה תרנכה לשמ םיהובג ויה היסלפמש ,ןסילה תמי ימ
ודכלנ ,תיסחי ,ההובג התוחילמו (הזמ הלעמל ףא ילואו 'מ 180
תובכשל ולחלחו ,תיעקרקב עקשש ,טנמידסה ךותב
תובכשה לש הקומע הרובק .ברעמב עקבה ילושב תוירפיווקאה
הענמ תוידולקיווקא תובכשב ןיוסיכו חרזמב תוירפיווקאה
המודה ,זוכירב תחלמת לש התואיצמ .ןכותל תחלמת לש הרידח
תרנכה תיעקרקל תחתמ בר אל קמועב תרנכה תחלמת לש וזל
תמי תוחילמ בוריקב התיה ,ןכא ,וז יכ הלעמ ,החטש תיברמבו
ביכרמ איה תרנכה תחלמת יכ ,ושוריפ וז החנה ץומיא .ןסילה
.רתוי תזכורמ תחלמת הליעפה תכרעמב ןיאו חולמה הצקה

,םייטירופבאה םיחלמה תא םיסיממה ,םייוושכע םוהת ימ *
ןיגוריסל ורדחנ םתמגוד רשאו תינקוילפה תחלמתהמ ועקשש
םוהתה ימ .'מ 3,900-ל 1,320 ןיבש קמועב חמצ חודיקב
םירמ םיחלמ םג ךא ,(NaCl) טילה ,רקיעב ,םיסיממ םיקותמה
,ךתחב םייוצמו ןכתייש ,(Mg-ו K לש םידירולכ רקיעב)
.תרנכה תחלמת לש םינייפאמהמ קלח םילבקתמ ךכמ האצותכו
,הדבועה ףוריצב ,םינוש םייפוטוזיאו םיימיכואיג םילוקיש
םידדובמה ,םיידולקיווקא םיטנמידס םיפקומ הלא םיחלמש
.הכומנ וז תורשפא תוריבס יכ הארמ ,םוהת ימ תפיטשמ םתוא
חולמה ,הצק ביכר תכרעמב ןכתיי יכ ,וז החנה תועמשמ ,ןאכ םג
.תרנכה תחלמתמ רתויו הרשע יפ

ןחבמב םידמוע םלוכ אל יכ ,הארמ םיעצומה םינונגנמה לש טושפ חותינ
איה יכ ,הארמ םינותנה בחרמב תרנכה תחלמת לש המוקימ .םינותנה
םיחלמ תסמהב רבודמ יכ ,החנהה םג .הזכ ךילהת לש תרזגנ הנניא
יפוטוזיא בכרה תלעב הנניא תחלמתהש ןוויכמ תאזו ,הז ןחבמב תללשנ
תורבטצמ תויודע .הז ןונגנמב בייחתמכ ,םוהתה ימ לש הזל ההז
,תחלמתב רבודמ יכ ,החנהה תא םיקזחמ םינוש םיימיכואיג םילוקישו
חולמה ביכרה תא תגציימ תרנכה תחלמת יכו ,ןסילה תמיב הרוקמש
יכ ,יופצ ףאו ןכתיי ,תאז םע .תרנכל םיחלמ תמרותה ,תכרעמב רתויב
1,700-כ) לודג קמועב היוצמ ,המכ יפ תזכורמה ,תינקוילפה םאה תחלמת
.יוושכעה החלמהה ךילהתב הפתוש הנניאו תדדובמ איה ךא ,(רתויו 'מ

דומעה שארל הרזח


 בחרמב תחלמתה םוקימ
תכרעמב חולמה הצקה ביכרמ ןכא איה תרנכה תחלמת יכ ,החנהב
םניה התעיפש תכרעהו תילוארדיהה התוגהנתה ,בחרמב המוקימ
תחלמתה לע היצמרופניא .החלמהה ינונגנמ חונעיפב םיבושח םירטמרפ
החבט לש םיקולבב .תרנכב םייתועמשמה תוחילמה ירתא לכב תמייק
ןותחתה הקלחב ,םירטמ תואמ המכ לש קמועב תחלמתה תרכומ הילופו
16-כ לש יזטרא דמוע תחת הנותנ תחלמתה ,החבטב .הדוהי תרובח לש
,בוריקב ,דמועה הווש הילופבש דועב ,תרנכב עצוממה סלפמה לעמ 'מ
.תרנכה סלפמל

יולימ תובכשב ,חטשה ינפמ ךתחה לכב תחלמתה תרכומ הירבט ימחב
ןוקיטרק) בונרוכה רפיווקא דעו הדוהי תרובח לש רפיווקאה ךרד ,עקבה
ינפמ םימוד תחלמתה םוחו תוחילמה .'מ 1,350-כ לש קמועב (ןותחת
םידמועה ףוריצב ,וז הדבוע .רתויב הקומעה הבכשה דעו חטשה
,(עצוממה תרנכה סלפמ לעמ 'מ 35-כ דע) םיחודיקב ודדמנש םייזטראה
אללו לוהימ אלל ,חטשה ינפל תחלמתה לש הריהמ היילע לע הדיעמ
לש הרושב תחלמתה תרכומ תרנכה חרזמב .תיתועמשמ תוררקתה
היוצמ תחלמתה .םיכומנ םיסלפמב תורכינה ,תועיבנו םידודר םיחודיק
םידמועהו ,םימוטאה םיימגאה םיטנמידסה ילושבש םויבולאה תובכשב
תיברמל תחתמ תרנכה תחלמת תרכומ ,ףסונב .םייזטרא םניה םיחודיקב
לש םיטנמידסה ךותב הדוכל איהשכ ,בר אל קמועב תרנכה לש החטש
.תיחכונה תרנכל ומדקש ,תוימגא תוזפו ןסילה

דומעה שארל הרזח


 עודי אלה ביכרה תרדגהו תורוקמל הקולחב םיחלמה תעיפש
םיעייסמ ,ךשמתמ רוטינ לע םיססובמה ,תרנכה ןגאב חלמו םימ ינזאמ
חלמה תומורת תכרעהבו םגאה יפוח ךרואל החלמהה תורוקמ תומיכב
תייטה ירחאו ינפל חלמה תורוקמ תא הגיצמ 2 הלבט .תוימי-תתה
תמורת רקיע יכ ,ךכ לע םיעיבצמ םינותנה .חולמה ליבומב תוחלמתה
תעיפש לולכמ תא גציימה ,עודי אלה ביכרב הרוקמ ,םויכ ,םגאל חלמה
ןגאב חלמה תעיפש לכ-ךס ןיב שרפהכ בשוחמו ,םגאה תיעקרקב חלמה
םינוש םיבושיחו םיאצמימ .םיפוחה ךרואל םידודמה תורוקמהו
-תתה העיפשה רקיע תשחרתמ וב ,רוזיאה דוקימל רזע ילכ םישמשמ
:ןלהלדכ ,תימי

היזופידמ האצותכ ,םגאל חלמה תמורת לש לדוגה רדס בושיח *
הארמ ,ותיעקרקב םיטנמידסב הדוכלה תחלמתהמ היצקבדאו
.החינזו הנטק איה יכ

לש תינטרפ הקידב ףוריצב ,םגאה לש חלמהו םימה ינזאמ *
ליבומה תלעפה זאמ םגאב םיסמומה ,םיחלמה בכרה תוחתפתה
המוד עודי אלה ביכרה יכ םילעמ ,חולמה ליבומהו יצראה
לש קולבב תרכומ איהש יפכ ,תרנכה תחלמתל ימיכואיגה ויפואב
.החבטב םג ילואו ,הילופ

בכושמ םגאה הב ,הפוקתב תרנכה לש ימיכואיגה בכרהה תקידב *
תיעקרקב חלמה תמורת רקיע יכ ,הארמ (הנשב םישדוח 8-כ)
.םגאה לש קומעה וקלחב אלו דודר קמועב תשחרתמ

הילופו החבט לש םיקולבה ילופישב יכ ,איה העודי הדבוע *
תוצבוקמ ןקלחב) תורכינ תוחולמ תוימי-תת תועיבנ תומייק
השק ןתמצוע תאש ,(ןגעמו םיטוברב םינוכמה ,םירתאב
הדידנ תשחרתמ םיכומנ תרנכ יסלפמב יכ עודי ,ףסונב .ךירעהל
.םימה ינפל תחתמ לא הילופב םיחולמה ףוחה תונייעמ לש

תובכש ובש ,תרנכה ברעמב יעקרק-תתה הנבמה ףוריצב ,הלא לכ
לש ותעיפש רקיע יכ םילעמ ,חטשה ינפל תובורק הדוהי תרובח רפיווקא
.החבט-הילופל חרזממש עטקב םידודר םימב תשחרתמ עודי אלה ביכרה

ירחאו ינפל תורוקמל הקולחב תרנכה ןגאב חלמה תעיפש :2 'סמ הלבט 
לכ ךס תא אטבמ עודי אלה ביכרה .חולמה ליבומב םיחלמה תייטה
.תוימי תת תועיבנב תשחרתמ הרקיעו הדודמ הנניאש חלמה תעיפש

תחלמתה תייטה רחאל ןגאב חלמ
תרנכה ןגאב חלמ
%
יפלאב CI
תונוט
רתאה
%
יפלאב CI
תונוט
רתאה
100
90
כ"הס
100
150
כ"הס
7
6
החבט
24
36
החבט
2
2
הילופ
8
12
הילופ
-
-
הירבט ימח
13
20
ימח
הירבט
11
10
ןדרי) רגנ
(רחאו
7
10
ןדרי) רגנ
(רחאו
80
72
עודי אל
48
72
עודי אל

דומעה שארל הרזח


  חטשה ינפל תוחלמתה תיילעו העיבנה ינונגנמ
ותואל תסחייתמ החלמהה יכילהת תא חנעפל ןויסינב חתפמה תלאש
ןינעב .חטשה ינפל לא התיילעל איבמו תחלמתה לע ץחל ליעפמה ,םרוג
הלאל ,ימצע ץחל תחלמתל םיסחיימה ,הלא ןיב תועדה תוקולח הז
ימ רוזחמ ידי לע הילע לעופה ,ץחלל הביגמ תחלמתה יכ ,םיבשוחה
.ליעפה םוהתה

העיקש ,תינוטקט תוליעפ ועצוה תחלמתה לש ימצע ץחלל םימרוגכ
םירפיווקאב םירושקה םיצחלו עקבב יולימה תובכש לש היצקפמוקו
,םיריפשה םוהתה ימ ,וז הסיפל םאתהב .סאירטבו ארויב םיקומע
םיידגנ םידמוע םיליעפמ ,תרנכה סלפמו הדוהי תרובח רפיווקאב רקיעב
םיסחיה .התאיצי תא ,תרחא וא וז הדימב ,םימלובו תחלמתה דמועל
יסחי תא םג םיעבוק םיריפשה םירפיווקאבו תחלמתב םידמועה ןיבש
.תוחולמה תועיבנב תוחילמה תא םיביתכמו ,הצקה יביכרמ ןיב בוברעה
םידמועה תתחפה יכ ,תסרוג וז הסיפת לש תיביטרפואה תועמשמה
םימלבה תא ריסת תרנכה סלפמ לש הדרוה וא/ו תירפיווקאה תכרעמב
יפ ההובג תוחילמבו הרתי המצועב ץרפתהל היופצ וזו ,תחלמתה תיילעל
.המכ

סיסב לא תווקיהה יחטשמ םתעונתב - םוהתה ימ ,היינשה הסיפתב
תלועפ ןיעמ תבלשמה ,העונתב חטשה ינפל תחלמתה תא םילעמ - זוקינה
-יתתב םידמועה ,הז ןונגנמב םג .רחא וא הזכ בובריע ךות ,הנכוב
תרנכה סלפמ ןכו ,םיריפש םימ םיליכמה ,םינוילעה םירפיווקאה
בובריעה תא םיעבוק םהיניב םיסחיהו ,תחלמתה תיילע תא םיתסוומ
םוהתה ימ רוזחמ תתחפה יכ ,סרוג וז הסיפת ץומיא .הצקה יביכרמ ןיב
תועיבנה לש תיתגרדה הכיעד םורגת תננכותמו תרקובמ הביאשב
.תרנכב תוחולמה

תוקיפס ןיב םיפצנה םיסחיה ואבוה ,והנשמב וא ,הז ןויערב הכימתכ
גצוה ךופה סחי רשאכ ,םינושה החלמהה ירתאב םימה תועיפשו חלמה
לע הפיחדה ןונגנמב הכימתכ רשי סחיו ימצעה ץחלה ןונגנמל החכוהכ
תועיבצמ החבט לש קולבב תוחולמה תועיבנה ,הדבועכ .םוהתה ימ ידי
הירבט ימחבו ,רשי סחי םייקתמ הילופב ,םינתשמה ןיב ךופה סחי לע
וללה תוכרעמה תניחב .הרורב המגמ לעב ונניא םינתשמה ןיב סחיה
הנבמב ימוקמ ינושמ םיעבונ םילדבהה יכ ,יעמשמ-דח ןפואב הארמ
,יסיפה רשקבו םיליעפה םירפיווקאה-תת רפסמב אטבתמה ,םיאצומה
ןיב ,הרואכל ,ךופה סחי .םגאה ןיבל םניבו םירפיווקאה ןיב םייקתמה
עודי אלה ביכרה לש חלמה תקיפסל סחיב םג גצוה וללה םינתשמה
.תיעמשמ-דח הנניא וז תיפצת םג .תוימי-תתה תועיבנב םימה תעיפשו
תעיפש לכ-ךס ןיב שרפהכ םילבקתמה ,םינתשמה יכרעש ןוויכמ תאזו
םה ןכש ,םיקיודמ םניא ,םידודמה תורוקמהו ןגאב םימהו חלמה
גצומה רשקה ףסונבו ,תורבטצמה תואיגשה לכ תא םכותב םיללוכ
.ףפור םהיניב

דיחי הנתשמכ תרנכה ןגאב חלמה תעיפש לע תרנכה סלפמ תעפשה
םיסלפמ ישעמ ןפואבש ןוויכ .םינונגנמה ינשב ההז תויהל הרומא
אל ,םוהתה ימ יסלפמ םג םיכעוד ןהבש ,תונוחש םינש םינייפאמ םיכומנ
ןתואב הגירח םיחלמ תצירפ ןיאש ,הדבועה .םינתשמה תא דדובל ןתינ
דמוע דגנכ עובק ימצע ץחלב תחלמת תיילעל ןועיטה תא השילחמ ,םינש
ןניא םינש ןתואש הדבועה ,דגנמ .תרנכהו םיריפשה םירפיווקאה
לדומב הרואכל שקבתמכ ,חלמה תעיפש לש הגירח הדיריב תונייפאתמ
םג םוהתה ימ לש המוד זוקינב תרבסומ ,םוהתה ימ ידי לע הפיטשה
.תכרעמב רגואה ח"ע וקלחב ,םיכומנ םיסלפמב

תויעוצקמ תומב לעמ וגצוה רחא וא הז ןונגנמ לש ,הרואכל ,תוחכוה
תא תומדל םירומאה ,םייתרפס םילדומ תבצה תרזעב ,בחרה רוביצלו
םהב ןיא יכ ,הלעמ הלא םילדומ לש תינטרפ הניחב .תיעבטה תכרעמה
לדומב םייוקיל ןרקיעש ,תונוש תוביסמ תאזו ,היולת יתלב החכוה םושמ
-תונועט תויתמגמ תוחנהב שומיש ,סיסבה הנבמ תסנכהבו ינויערה
הרצק .תודבועלו םינותנל הריתסב תודמועה ,תואצות תלבקו ,החכוה
,םיוולנ םיכמסמו תיטנבלרה תורפסה ךא ,ןיינעב ביחרהלמ העיריה
לכב ןיא .םיניינעתמה תושרל םידמוע ,םימה תוביצנב רקיעב םייוצמה
ובצוהש הלא רקיעבו ,ללכב ,םילדומ תבצה תובישחמ דירוהל ידכ הלא
.תונוש תויורשפא לש תונכתיה תניחבלו תויעבה דודיחל הליחתכלמ
םינעשנ אבה ףיעסב תוגצומה תונקסמהו הכ דע רמאנש לכ :אוה ךופהנ
תא ןוחבל םיבוטו םיבר לש ןויסינהו ,תכרעמב רבטצמה עדיה לע
.םייתרפס םילדומ ללוכ ,תומדקתמ תוטישב םיכילהתה

דומעה שארל הרזח


 תויביטרפוא תוכלשהו הזתניס
םיירקיעה םיאצמימה לש הזתניסו ללוכ ןפואב תכרעמה לע תולכתסה
לע היונבה ,החלמהה תכרעמ לש תללוכ הסיפת שוביגל םיכילומ
:םיאבה םיטנמלאה

הילוש ךרואל היצקבדאב תשחרתמ תרנכב החלמהה רקיע *
.תרנכה לש םייברעמה

םירפיווקאב היוצמ ל/ג 40-35-כ לש הצק בכרהב תרנכה תחלמת *
לש ידולקיווקאה טנמידסב ןכו בונרוכו הדוהי תורובח לש
.תרנכה תיעקרקב יוצמה ,רתוי םירחואמה םימגאהו ,ןסילה

,טנמידסב ודכלנ הימימש ,ןסילה תמיב תרנכה תחלמת אצומ *
ויהש ,תוירפיווקאה תובכשל ולחלח ףסונבו ,התיעקרקב עקשש
,תוחילמו םיהובג םגא יסלפמ חוכב דבלב ברעמב תופושח
וב ,ךילהתל המודב) םי-ימ לש וזמ תצקמב ההובג וא הוושה
.(םייפוח םירפיווקאב יניבה-ןפה עבקנ

תרנכה תחלמתל ןייפואב תומוד ךא ,רתוי תוזכורמ תוחלמת *
,תויוצמ ,עקבב תוחלמת לש הז גוסל םאה-תחלמתל תובשחנו
ןהשכ ,(ארוי) דרע תרובחב רתוי תוקומע תובכשב ,הארנה לככ
החלמהה ךילהתב תופתתשמ ןניא ןכלו ,תומוסחו תואולכ
.יחכונה

הנש 17,000-כ ינפל החולמה ןסילה תזפ לש המויס םע *
יוניש לח ,רוזיאב םיקותמ םימגאו םילחנ תכרעמ תוחתפתהו
תפיטש ךילהת לחהו עקבה ילושב ילוארדיהה לקשמה יווישב
ךרואלו תרנכב זוקינה סיסב לא םוהתה ימ ידי לע תחלמתה
.הל םורדמ עקבה

תחלמתה יכ ,הנקסמל הכילומ תרנכב החלמהה תכרעמ לש וז הסיפת
תא החודו ,ודי לע תטלשנו ליעפה םוהתה ימ רוזחמ ידי לע תענומ
ונניאש ץחלב תענומה ,המכ יפ החולמו הקומע תחלמת רבדב תורשפאה
,תויביטרפוא תוכלשה וז הנקסמל .תירקיעה םוהתה ימ תכרעמב יולת
השירפו ןונכת .יחרזמה לילגה ילופישב םוהת ימ תקפה םודיק ןרקיעש
תרנכב םיחלמה תעיפש תא םצמצל היופצ בחרמב וזכ הקפה לש הנוכנ
תא לטבתו ,הכ דע השענש המ לכמ המכ יפ תיתועמשמו הליעי הרוצב
ורשפאי הלא םידעצ .תרנכה יסלפמ תדרוה ןיגב רתי תחלמהל ששחה
ליבומב םיקלוסמה ,םיחילמה םימה ןובשח לע םיריפש םימ תלבק
תורשפאהמ םיעבונה ,םינוכיסה תמועל םייוכיסה .ךכמ רתוי ףאו חולמה
ךרעמב הוולתש ,וזכ הקפה תוינידמ םודיק םיקידצמ ,היוגש וז הסיפתש
תרבוג יופצהמ הנושב יכ ,ררבתיו הדימב .ללכושמ הימדהו רוטינ
תביאש רבגות ליבקמבו המירזה הלעמב הביאשה םצמוצת ,החלמהה
םוצמצ לע התעפשהש הביאש ,םיחודיקב תחלמתה לש הצקה ביכר
.תחכומ החבטבו הילופב חלמה תעיפש

יחכונה םודאה וקל תחתמ םג תרנכב םיכומנ םיסלפמש ,הארנ םוכיסב
,הדיחיה היעבה .םגאל חלמה תעיפשב יתוהמ יוניש םורגל םייופצ םניא
תוחולמה ףוחה תועיבנש ,הדבועהמ תעבונ ,םיכומנ םיסלפמ הוולמה
תוחפ קלסל ןתינ ךכמ האצותכו ,םיה לא תודדונ הירבט ימחבו הילופב
יושע יחרזמה לילגב הביאש חותיפ ,תאז תמועל .חולמה ליבומב םיחלמ
ותועמשמש ,םגאל חלמה תקיפסב יתוהמ יונישל םינשה ךלהמב איבהל
לע םיריפש םימ םג ףיסות תאזה הביאשה .תיצראה תכרעמב חלמ תוחפ
ימעפ-דח רגוא לוצינ רשפאתו ,חולמה ליבומב םיקלוסמה םימה ןובשח
.תוינוציק רוסחמ תונשב

דומעה שארל הרזח


 תורפס

שגומ ח"וד .תרנכה תוחילמ ירקחמ לע יתרוקיב רקס - 1978 .ע ,ןייב .1
.םימה תוביצנו תרנכה תלהנימל

ח"וד .תרנכל תוחולמה תומירזה - 1985 ,1984 ,.פ ,ורמ ,.א ,ודכרמ .2
.01/85/23 -ו 01/84/48 ל"הת

יעלסל תוידירולכ -Ca תוחלמת ןיב ןילמוג יסחי - 1974 ,.א ,יקסנירטס .3
.םילשורי תירבעה הטיסרבינואה ,רוטקוד תדובע .לארשיב עקשמ

4. Arad, A. and Bein, A., 1986 - Saline versus freshwater
contribution to the thermal waters of the northern Jordan Rift Valley,
Israel. J. Hydrol., 83: 49-66.

5. Bein A. and Feinstein, S., 1988 - Late Cenozoic thermal gradients
in Dead Sea Transform basins. J. Petrol. Geology, 11: 185-192.

6. Bergelson, G. Nativ, R. and Bein, A., 1999 - Salinization and
dilution history of ground water discharging into the Sea of Galilee,
the Dead Sea Trandsform, Israel. Appl. Geochemistry, 14: 91-118.

7. Flexer, A., Yellin Dror, A., Kronfeld, J., Rosenthal, E., Ben
Avraham, Z., Artzstein, P. and Davidson, In Press - A Neogene salt
body as the primary source of salinity in Lake Kinneret. Arch.
Hydrobiol.

8. Gat, J. R., Mazor, E. and Tzur, Y., 1969 - The stable isotope
composition of mineral waters in the Jordan rift valley, Israel. J.
Hydrol., 7: 334-352.

9. Goldschmidt, M. J., Arad, A. and Neev, D., 1967 - The
mechanism of the saline springs in the lake Tiberias depression.
Geological Survey of Israel Bull. 45.

10. Gvirtzman, H., Garven, G. and Gvirtzman, G., 1997 -
Hydrogeological modeling of the saline hot springs at the Sea of
Galilee. Water Resources Res., 33: 913-926.

11. Hurwitz, S., Lyakhovsky, V. and Gvirtzman, H., In Press -
Shallow brine beneath a fresh water lake, the Sea of Galilee:
Transient salt transport modeling. Water Resources Res.

12. Hurwitz, S., Stanislavsky, E., Lyakhovsky. V. and Gvirtzmsn, H.,
In Press - Groundwater interaction with an alternating fresh/saline
water lake in a continental rift, the Sea of Galilee, Israel. Geol. Soc.
Am. Bull.

13. Kafri, U. and Arad, A., 1979 - Current subsurface intrusion of
Mediterranean seawater - A possible source of groundwater salinity
in the rift valley system, Israel. J. Hydrol., 44: 267-287.

14. Kolodny, Y., Katz, A., Starinsky, A., Moise, T. and Simon, E.,
1999 - Chemical tracing of salinity sources in lake Kinneret (Sea of
Galilee), Israel. Limnol. Oceanogr., 44: 1035-1044.

15. Mero, F. and Zaltzman, U., 1967 - Some geohydrological
obwervations on the saline springs of lake Kinneret. TAHAL Rep.
P.N.692.

16. Nishri, A., Stiller, M., Rimmer, A., Geifman, J. and Krom, M.,
1999 - Lake Kinneret (the Sea of Galilee): the effects of diversion of
external salinity sources and the probable chemical composition of the
internal salinity sources Chem. Geology, 158: 37-52.

17. Rimmer, A., Hurwitz, S. and Gvirtzman, H., In Press - Spatial
and temporal characteristics of saline springs: Sea of Gallilee, Israel.
Ground Water.

18. Simon, E. and Mero, F., 1992 - The salinization mechanism of
lake Kinneret. J. Hydrol., 138: 327-343.

דומעה שארל הרזח

:רמאמה רבחמ תודוא
.םילשורי ,יגולואיגה ןוכמה ,ןייב סומע ר"ד

12-3 * 1999 רבמבונ * 397 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ