לש םוהתה ימ ינגאב םוהיזו החלמה תורוקמ
ישדוחבו 1998 ץיקב םימה תוכיאו ,לארשי
תרוצבה תנש לש 1999 ילוי-ינוי
לולמ םהרבא `רד :תאמ
.20-13 םידומע ,(1999 רבמבונ) ,397 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

מקורות המלחה וזיהום באגני מי התהום של ישראל, ואיכות המים בקיץ 1998 ובחודשי יוני-יולי 1999 של שנת הבצורת
  :רמאמה יקלח
המדקה
לארשי לש םוהתה ימ ינגאב םוהיזהו החלמהה תורוקמ
תויועמשמהו תרוצבה תנש לש 1999 ץיקה ישדוח תליחתב םוהתה ימ תוכיאב םייוניש
תויגולורדיהה
תונקסמ
תורפס


 המדקה
לש יגולורדיהה תורישה תוח"וד) הנשה רבוטקוא שדוח תליחת לש םיגולורדיה םינותנמ
םיווקל ועיגה תויגולורדיהה תוכרעמה בורש ,הארנ (1999 רבוטקוא שדוחל םיגציימ םיחודיק
המ :איה תלאשנה הלאשה .תיתומכ הניחבמ רומח בצמל ,רמולכ ;הזל תחתמ ףאו םימודאה
?הז בצמ בקע םירגאמלו םירתונה םוהתה ימ תוכיאל הרוק

,םוהתה ימ ינגא לש םוהיזהו החלמהה תורוקמב וז הדובע תדקמתמ ,הלאשל בישהל ידכ
.1999 ילוי-ינוי ץיקה ישדוחמ םגו 1998-ב םינותנ שי םהבש ,םינגאב םימה תוכיא אשונבו

םג וב םיקדבנ ןכלו ,הייתש ימ יבגל דחוימב הרומח םיטרטינה תייעב ,ףוחה רפיווקאב
הז ח"וד .1998 דעו 1987 םינשל תיתיב הכירצל םידעוימה ,םימה תצובקב םילחה ,םייונישה
אשונ .(ב 1999 ,לולמ) יתומכ טביהב תרוצבה תנשל הסחייתהש ,תמדוק הדובעל ךשמה אוה
.םוהיזל רוטקידנאכ םיטרטינו ,החלמהל רוטקידנאכ םידירולכ תרזעב ןאכ ןודנ םימה תוכיא

דומעה שארל הרזח


 לארשי לש םוהתה ימ ינגאב םוהיזהו החלמהה תורוקמ
רוקמה .ינגופורטנאו יעבט רוקממ החלמהמ האצותכ תעגפנ לארשי ינגאב םוהתה ימ תוכיא
לש הלועפת ןפואמ םג ךא ,םהינימל עקרק ישומישמ םוהיז תורוקמ ללוכ ינגופורטנאה
.תכרעמה

ףוחה ןגאב
,םי ימ לש וזמ וליפא ההובגה ,תוחילמהו םיה :ברעמב אוה ירקיעה החלמהה רוקמ ,ףוחה
הברקב .(1991 'בוחו שוגנו ;1988 ,ןוטלוק ;1975 טמכבו לולמ) םיקומע םירפיווקא-תתב שיש
ימ וסנכנ ביבא לת רוזיאב .םי ימ לש הסינכ ןכתית ,יוצרהמ סלפמה ךומנ םהב תומוקמב ,םיל
.ףוחהמ 'מ 2,000-כ לש יברמ קחרמל דע םי

הווהמה ,הביאשה ,(חרזמ רגוא יאתו ברעמ רגוא יאת) ףוחה ןגא לש םיימינפה םירוזאב
המירזה ןוויכ תא םינשמה ,םיגולורדיה םיעקש תרצוי ,ןגאב הביאשה כ"הסמ 95%-כ
היילע תמרוגו םיה לא םיחולמ םימ תפיטשו המירז תענומה העפות - רפיווקאב תיעבטה
.(Goldenberg and Melloul, 1994) רוזיאב םוהיזו תוחילמב

לש תושדע ךותב םיחולמ םימ לש םידקומ רפסמ שי ימורדה ףוחה ןגא לש יחרזמה וקלחב
.ינקואאה דרטיווקאב וא/ו ,היקסה תיסרחב רפיווקאה סיסבב ,ירפיווקאה ךוותב ,תיסרח
ולאמ םיכומנ תילורדיהה תוכילומהו רפיווקאב יוורה יבועה ,הטעומ הביאשה הז רוזיאב
תשגרומ אל ןיידע ,יחרזמה רוזיאב םיחולמ םימ לש תוחכונ ףא לע ,ןכלו .רפיווקאה ברעמבש
.ןגאה לש יברעמה וקלחב ולא םימ לש םתעפשה

םינינת-ןוקרי ןגאב
ךלוה ברעמ ןוויכל .ףוחה ןגאל חרזממו הלעמב םיאצמנ (ן"תקרי) םינינת-ןוקרי ןגא יפושחמ
ףוג לבגומ ן"תקריב .ףוחה ןגא רפיווקא סיסבל תחתמ םילודג םיקמועל אלכנו רפיווקאה
םי-ימ לש זוכירב םיחולמ םימב גופסה ,יריג יראווח "ריק" ידי לע ברעמב קותמה םימה
ןופצמ ,ברעמל חרזממ הנתשמ רפיווקאב םימה תוכיא .(Weinberger et al., 1994) רתויו
רשק ,םימעפל ,םירשפאמ םירבשה תוחכונו היגולוטילב יונישה ,קמועב .קמועבו םורדל
םיחולמ םימ םג םיתיעל םיליכמה ,הרויו ןותחת ןוקיטרק ליגמ םירפיווקא םע םג ילורדיה
.רטילל רולכ ג"מ יפלא לש

,םיטימולודמ ,םייריג םירטנמידס םיעלסמ ,רקיעב ,םייונב יוור יתלבה רוזיאהו רפיווקאה גג
,םייריגה םיפושחמה ירוזאב ,ןכל .יריג ךוותב רתוי תחתופמ "טסרקה" תעפות .םיראווחמו
םוהיזל םייוכיסה ,חתופמ טסרקהו (...'וכו ,םהוזמ לחנ ,היישעת) םוהיז תורוקמ שי םהב
ירוזאב םיאצמנ ןמונקה ןגא יפושחמ ,ללכ ךרדב .ףוחה ןגאב רשאמ רתוי םילודג רפיווקאה
ןגאב רשאמ רתוי םיתוחפ םוהיזה תורוקמו ינגופורטנאה סמועה םהב ,הלילד היסולכוא
ןגאבש וזמ רתוי הבוט םימ תוכיאב ןיידע םה הז ןגאב םיבאשנה םימה בור ,ןכלו .ףוחה
.ףוחה

לילגהו למרכה לש םוהת ימ ינגאב

ןפואו חטשה ינפ לעמ םוהיז ידקומ ,םי ימ תוחכונ ,למרכהו יברעמה לילגה לש ףוחה ינגאב *
,םירוזא רפסמב ,רבכ ועיגה רשא ,םימב םידירולכ זוכירב היילע םימרוג תוכרעמה לועפת
.ל"גמ 600 לעמש המרל

תווהל םילוכי םירבשהו טסרקה תעפות ,יחרזמה רהה ,למרכה ,לילגה לש רהה ינגאב *
שי ,הלפשבש וזמ רתוי הלילד תינגופורטנא תוליעפ ללגב ךא ,םימה תוכיאב העיגפל םימרוג
.הייתש ימ תוכיאב םימ ולא םינגאב ןיידע

הברעהו בגנה לש םוהת ימ ינגאב
לוחה ןבא רפיווקאב םייליסופ םימ לש דואמ הלודג (ףחר) תימעפ-דח הברזר שי הברעבו בגנב
תואלקחל אל םג לודגה םקלחבו ,הייתשל םייואר אלו םיחולמ םימה הזה רפיווקאב .יבונה
תוכיא .םהלש תויזיפה תונוכתהו ,תיסחי ,הברה םיחלמה תומכ בקע תומיוסמ תוישעתלו
ךוותב יתיסרחה ביכרמל םאתהב םגו ,קמועבו חרזמל ברעממ הנתשמ יבונה רפיווקאב םימה
ליגמ םירפיווקא םג הזה רפיווקאה ןיזמ ,הברעה רוזיאב םירבשה יוביר ללגב .רפיווקאה
יולימה רפיווקאב תונופטש ימ םע םיבברעתמ םייליסופה םימה ,ןכלו .ןגואינ דע ןמונק
רתוי םיבאושש לככ ,יללכ ןפואב .(1995 ,לולמ ;1972 'בוחו רסיא) עקבבו תוידאוב
ביכרמהו ,(הנשב רטמכל דע עיגמה רועישב) ףרה אלל םיסלפמה םידרוי ,ולא םירפיווקאמ
םקמוע ללגב רתוי דוע רקי וללה םימה לוצינ השענ ,ןכל .רתוי יטננימוד השענ חולמה
.םלופיטו

1998-ב תואלקחלו תיתיב הכירצל םימ תויומכו םוהת ימ תוכיא
78%-כ :הכותמ ,ק"מלמ 1,230-כ לש תומכ םוהת ימ ינגאמ םיחודיק תועצמאב ובאש 1998-ב
ףוחה ןגאמ םרוקמ וז תומכמ רתויו 70%-כ רשאכ ,ל"כגמ 600-ל 300 ןיב ויה (ש"מלמ 960-כ)
,םידירולכ ל"גמ 600-מ תוחפ םע םימ לש ש"מלמ 30-כ כ"הס ובאש הברעהו בגנהמ .ן"תקריו
.לזרבו םיטפלוס ומכ םירחא םיימיכ םיביכרמ םג שי םקלחבש

זוכירב היילע שי םלוכב טעמכ .םינגאה לכ תלחנ טעמכ איה םיריפש םוהת ימ תוכיאב הדירי
זוכירב ולא תוילע .(1999 ,יגולורדיהה תורישה ח"וד) הנשב םימרגילימ רפסמב םידירולכה
.ןגאה בחרמבו ןמזב ןכרעב תונתשמ םידירולכה

.םיטרטינ לש הובג זוכירב יוטיב ידיל אבה ,םוהיזמ םג תעבונ תוכיאב הדיריה ,ףוחה ןגאב
םידירולכ תלוכת םע םימכ םירדגומה ,הייתש ימל םידעוימה םימב הליחת םיעגופ ולא
.ל"כגמ 45-מ התוחפ םיטרטינ תלוכתו ,ל"כגמ 250-מ התוחפ

ןתואב ולחש ,םייונישה לש ןדמוא לבקל ןתינ ,(1991) סביבו לולמ לש הדובעה לע ססבתהב
םידעוימה םימה תצובקש ,הארמ 1 רויא .1998-ו 1987 םינשה ןיב ,ףוחה ןגאב םימ תוצובק
הדירי ,רמולכ .1998-ב 37%-כלו ,1991-ב 48%-כל הדרי ,1987-ב 59%-כ התוויהש ,הייתש ימל
.הייתש ימ תוכיאב םימ לש ק"מלמ 4-כ לש תעצוממ תיתנש

הכירצל םה ש"מלמ 620-שכ ,ש"מלמ 2,100-כב המכתסה 1998-ב לארשיב תיללכה הכירצה
זוכירב םהש ,םימ לש ש"מלמ 1,960-כ לש הכירצ ,רמולכ .תואלקחל ש"מלמ 1,340-כו ,תיתיב
,ש"מלמ 40-כ לש ךרעב תיללכה הכירצב היילע שי הנש לכ רשאכ ,ל"כגמ 600-כ דע לש
לע העיבצמ וז הנומת .(1999 ,יגולורדיהה תורישה ח"וד) תיתיב הכירצל זוחא 50-כ :םכותמו
.ספאל טעמכ דרוי םוהתה ימל יעבטה יולימה רשאכ ,תרוצב תנשב היופצה היעבה לדוג
תויומכ קר ריבעמ יצראה ליבומהו ,לפשב תונייעמה תעיפש ,םיקיר םייליעה םימה ירגאמ
םימ לש ש"מלמ 800-ל 600 ןיב םירסח הב הנש ,רמולכ .המורד תרניכהמ רתויב תונטק
.םיריפש םימ רתויל השירד שי ליבקמב רשאכ ,ל"כגמ 600-מ תוחפ לש תוכיאב

לש תומכב הכירצב הדיריל ךרע יווש םה ,זוחא 40-כ לש לדוג רדסב ,תואלקחב םיצוציק
רגואב הדיריה ףא לעו הרירב תילב ,ןכל .םימב רוסחמל תיקלח הבושת רמולכ ,ש"מלמ 500-כ
הביאשה ,ךא .רסחה תא םילשהל ידכ םוהתה ימ ינגאמ בואשל םיכישממ ,(ב ;א 1999 ,לולמ)
1999 לש ץיקה ישדוח תליחתמ רבכ ,ןכלו ,רתוי תוקומע תוירפיווקא תובכשמ םעפה השעית
.םוהתה ימב םידירולכה תלוכתב יונישב יוטיב ידיל הביאשה תואצות תואב

דומעה שארל הרזח


  תויועמשמהו תרוצבה תנש לש 1999 ץיקה ישדוח תליחתב םוהתה ימ תוכיאב םייוניש
תויגולורדיהה


 :1 'סמ הלבט

ימ ינגא לש חוויד יאת רפסמב םיטרטינהו םידירולכה תלוכת עצוממ הגיצמ 1 'סמ הלבט
תאוושה .(ילוי-ינוי) תרוצבה תנש לש 1999 ץיקה ישדוח תליחתב םגו ,1998 ץיקל םוהתה
:םיאבה םיאצממה לע העיבצמ ולא םינותנ

:(78-ו 58 ,38 ,18 חוויד יאת וא םי תב-ןולוח רוזיאמ הנופצ) ףוחה ןגא לש ינופצה וקלחב
רפסמבו לילגהו למרכה לש רהה ינגאב ;ן"תקריה ןגאב עבש ראבו ,זכרמה ,ןופצה ירוזאב
ץיק תליחתב ל"גמ תורשעב םיתיעל דרי םוהתה ימב םידירולכה זוכיר - יחרזמה רהה ינגא
.(1 'סמ הלבט) 1988 ויתס תמועל ,1999

ףוחה ינגא בורבו ,ימורדה ףוחה ןגא לש חרזמה יאתו יחרזמה רגואה לש חווידה יאת רפסמב
1999 ץיקב ל"גמ תורשעב התלע םוהתה ימב םידירולכה תלוכת :יברעמה לילגהו למרכה לש
.(1 'סמ הלבט) 1998 ויתס לש ןותנל סחיב

הלבט) הרורב אל ןיידע הנומתה ןכלו ,ל"גמ תורשעב תודיריו תוילע שי - םיטרטינל רשקב
.(1 'סמ

:איה ל"נה תואצותה לש תיגולורדיהה תועמשמה

רתוי יםקותמ םימה ושענ למרכבו לילגב רהה ינגא ,ן"תקריה ,ינופצה ףוחה ןגאב *
םיקותמ םימ לש הברזר םויק לע עיבצמ הזה יבויחה אצמימה .ץיקה תליחתב
.קמועב
דוע םימה תוכיאו םייתוהמ םייוניש ויה אל יברעמה לילגב םיינמונק םוהת ימ ינגאב *
לש הנתיא הברזר לש תוחכונל יבויח אצמימ הז םג .תכשמנה הביאשה ףא לע הבוט
.רוזאב םיבוט םימ
םג הארנכו ,לילגהו למרכה לש ףוחה ינגאב ,ימורדה ףוחה ןגא חרזמבש חוויד יאתב *
אצמימה .1999 ץיקה תליחתמ רתוי םימה וחילמה ףוחה ןגא ךרואלש ףוחה יאתב
ןאכ ,ןכל .תרבוגו תכלוהה ,החלמהל תכשמנה הביאשה תמרוג ולא םירוזאב .ילילש
תוכיאב הכיפה יתלבו הריהמ ,תינלטק תויהל הלוכי העיגפה .רתוי תימיספ הנומתה
הביאשה תא דיימ םיקיספמ אל םא ,הלאכ םירקמב .ומצע רפיווקאבו םוהתה ימ
.הלועפ ללכמ הביבסבש םיחודיקה ואצי

דומעה שארל הרזח


 תונקסמ
הלודגה הביאשה ירוזאבש הארנ ,םינושה םינגאה תא םינייפאמה ,החלמהה תורוקמ ףא לע
תסחייתמ וז הנומת ךא ,קמועב םיקותמ םימ שי ,םידחא דועבו םיישארה םוהתה ימ ירגאמב
תלאשנה הלאשה .ריהמ הצקב םג םימעפלו ,תדרל םיסלפמה וכישמה ,זאמ .ץיקה תליחתל
?םויכ הרוק המ :איה וישכע

.האלהו טסוגוא ישדוחמ חטשהמ םימ תוכיא ינותנ תלבק רחאל קר ןתנית ךכל הבושתה

.רתוי םילודג םיקמועמ השעיי םירגאמה לוצינ ,תרוצבה תנש תכשמנ דוע לכ

וא/ו החלמה תורוקמל םיבורקה םיחודיקל סחיב דחוימב ,םירע תויהל םיכירצ הזכ בצמב
זרא רוזיאמ יפוחה זקנה יחודיק תמגודכ ,םיריפש םימ םיבאוש ןיידע םהבשו ,םילודג םוהיז
,רתוי ףוחדו ףוצר ןפואב סלפמ תדידמו םימ תומיגד עצבל ךירצ ולא םיחודיקב .דודשא דעו
.שחרתהל לולעה לע תמא-ןמזב עירתהל ידכ

היילע בצקו תוכיאו ףס-ךרע עובקל עצומ ,"םודא וק" וא יטירק סלפמ םורל המודב ,ןכ ומכ
םה םידירולכ לש היילע בצקו םיכרעו הדימב .ל"נה םירוזאב ,םינושה םיחודיקב תוחילמב
םיעצמא טוקנל וא/ו ,הביאשה תא קיספהל דיימ םיבייח הלא םיכרע לע הלועה המרב
תוחנהל םילוכיה ,"םימודא תוחילמ יכרע" לע בושחל ךירצ ,ןכל .בצמה ןוקיתל םידחוימ
סנכיהלמ תויגולורדיהה תוכרעמה ןמ עונמלו רפיווקאה לוצינ תלוכי לובגל רשקב ונתוא
.םהמ הרזח ןיאש םיבצמל

תעבונה ,םוהתה ימ לש םוהיזו החלמה תייעב ררועתהל הלוכי המושג הנש היהת רשאכו םא
םילוכי תודש רפסמ דוע תוקשהל ידכו ,תואלקחל הנעמ תתל םיסנמ תרוצב תנשבש ךכמ
שרדנכ לופיט ורבע דימת אלש ולא םגו ןיחלוק ימ ומכ ,םינוש תורוקממ םימב םג שמתשהל
רתוי תועקרק לש םוהיזו החלמה ומכ ,תוילילש תוכלשה שי הזכ שומישל .הדורי םתוכיאו
.תוליגר םינש לש הלאמ

וב ,רפיווקאב יוור יתלבה ךתחה יבוע תא סלפמב הדיריה הלידגמ תרוצב תונשב ,ךכל ףסונ
,םיזע םימשג דחוימבו םימשג םידרוישכ ,תרוצב תנש רחאל .םייוצר אל םירמוח םירבטצמ
תחלמה לש היוצר אל הבוגתל ליבומש המ - רפיווקאה ןוויכל ףטשנ רבטצהש "ךולכלה" לכ
רפיווקאה ינפו יטאירפ רפיווקאה םהב ,םירוזאב דחוימבו ,םימיוסמ םינגאב םוהתה ימ
.ףוחה ןגא לש ינופצה וקלחב יברעמה רוזיאה תמגודכ ,םוהיזו החלמה ידקומב םירישע
1991 תרוצב תנש רחאל ונתוא דקפש ,1991/92 לש םושגה ףרוחהמ רבכ ונל תרכומ וז העפות
היהת לדוג רדס הזיאבו המכ דע :איה תלאשנה הלאשה ,ןכלו .(1993 ,גרבנדלוגו לולמ)
?המושג הנש וז היהת םא החלמהה

ונל רוזעיש עדימ שורד ,רמולכ .(ב 1999 ,לולמ) חטשה ינותנמ קר הבושתה ןתנית ןאכ םג
דעו תרוצבה תנש לש ץיקה לכ ךשמל תונושה םימה תוכרעמ תוגהנתה תא ןיבהלו ראתל
ךשמה ינפמ תוכרעמה תבוגת תא ןוחבל םג רשפאי םימה תוכיאל רשקב עדימה .אבה ףרוחל
םימה תוכיא תמגמ וב ,עגרה תא רתאלו ,רפיווקאה לש רתוי תוקומעה תובכשהמ םלוצינ
םימה תוכיאו םוהתה ימ תוכרעמ תודמוע ךיא תעדל ידכ דחוימב בושח ןותנ - הערל הנתשמ
ענמיי הירחאלו תרוצבה ןמזמ םימ תוכיא ינותנ ולבקתי אל םא ,ןכל .הביאש סמוע ינפב
תוכיאל ולש רשקלו "םודאה וק"ל סחיב תובושת קפסל וליפא לוכיה ,בושח עדימ ונתאמ
.םימה

דומעה שארל הרזח


 תורפס

םוהתה ימ תורוקמ בצמו לוצינ תוחתפתה - (1999) יגולורדיהה תורישה לש ורדיה ח"וד .1
.'מע 281 ,1999 יאמ ,יגולורדיהה תורישה ח"וד .1998 ויתס דע לארשיב

םישדוח ,5/99-ל םיגציימ םיישדוח םינותנ :1999 םיגציימ םיחודיק לש םיישדוח תוח"וד .2
.'מע 25 ,רבוטקואו רבמטפס ,טסוגוא ,ילוי ,ינוי ,יאמ

ףוחה רפיווקא ?הכרב תנש איה (1991/92) המושג הנש םאה - (1993) .ל גרבנדלוגו .א לולמ .3
0334-3367/1993 ./4/1993ורדיה ח"וד ,םילשורי ,יגולורדיהה תורישה .המגודכ ,לארשי לש
.18 'מע , ISSN

רוזיאה חותיפל העצהה :ותביבסו המקש-זרא זקנב יגולורדיה בצמ - (1999א) .א לולמ .4
'מע ,391 'סמ ןויליג ,"היקשהו םימ" ןוחרי .ךורא חווטל הייתש ימ תוכיאב םוהת ימ רגאמכ
.37-30

ץיק ףוסב לארשיב םימודאה םיווקהו יגולורדיהה בצמה :תרוצבה תנש - (1999ב) .א לולמ .5
.47-41 'מע ,393 ןויליג ,"היקשהו םימ" ןוחרי .1999

6. Goldenberg, L.C. and Melloul, A. J. (1994) - Hydrological and chemical management
in the rehabilitation of an aquifer. Journal of Environmental management, 42: 247-260.

7. Issar, A., Bein, A. And Michaeli, A. (1972) - On the ancient water on the upper
Nubian sandstone aquifer in the central Sinai and southern Israel. Journal of Hydrology,
Vol. 17, 1355-374.

8. Kolton Y. (1988) - The connection between groundwater aquifer and sea water along
the Coastal plain aquifer of Israel TAHAL C ie Report 01/88/31, 61pp (In Hebrew).

9. Melloul, A. and Bechmat, Y. (1975) - Evaluation of the hydrological situation as a
basis for operational management of the Coastal Plain aquifer of the Gaza Strip.
Hydrological Service of Israel. Tech. Rep. 50 pp (in Hebrew).

10. Melloul, A. and Bibas, M. (1991) - Water quantities according to quality standards in
the Coastal Plain aquifer of Israel, location of areas reaching critical water quality in
1987-1992, and their effects on the aquifer's water resource management. Hydrological
Service Rep. ISSN 0334-3367 4/1991; 70 pp. (in Hebrew).

11. Melloul, A. J. (1995) - Use of the Principal Components Analysis for studying deep
aquifers with scarce data: Application to the Nubian Sandstone aquifer, Egypt and Israel.
Hydrogeology Journal, Vol. 5(2): 19-35.

12. Melloul, A. J. and Zeitoun D. G. (1999) - A Semi-Empirical Approach to Seawater
Intrusion Monitoring in Israel Coastal Aquifers In: "Seawater intrusion in Coastal Aquifers
Concepts, Methods and Practices" book. Ed. J. Bear, A. H.-D. Cheng, S. Sorek, D.
Ouazar and I. Herrera (Eds.). Chapter 16. 543-557.

13.Vengosh, A., Starinsky, A., Melloul, A., Fink, M., and Erlich, S. (1991) - Salinization
of the coastal aquifer water by Ca-chloride solutions at the interface zone along the
Coastal Plain of Israel. GSI rep 27/91 ISSN 0334-3367; 21 pp. (in Hebrew).

14. Weinberger, G; Rosenthal, E; Ben Zvi, A; and Zeitoun D.G. (1994) - The Yarkon-
Taninim groundwater basin, Israel hydrogeology: case study and critical review. Journal
of Hydrology, Vol. 161:227-255.


:רמאמה רבחמ תודוא
.םילשורי ,יגולורדיהה תורישה ,לולמ .א ר"ד

20-13 * 1999 רבמבונ * 397 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©
הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ