ןלוגה תמרב םימה תויולעו םיחודיק חותיפ
ןומא ןתנוי :תאמ
.28, 22-21 םידומע ,(1999 רבמבונ) ,397 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

פיתוח קידוחים ועלויות המים ברמת הגולן

:רמאמה יקלח
עוציבל ןויערמ - 1 הרוזפ חודיק
(3-4) 2 הרוזפל 1 הרוזפמ
םימה ריחמ לע התעפשהו תועקשהה תולע
םיחודיק לש ףסונ חותיפ תארקל

עוציבל ןויערמ - 1 הרוזפ חודיק
תועצמאב ,ןלוגה תמר זכרמב "1 הרוזפ" חודיק תא "ןלוג ימ" הדוגא העציב 1999 ביבאב
ךמס לעו 'מ +640 םורב אצמנ חודיקב יטטסה םימה סלפמ .ל"וחמ דויצו חודיק תרבח
לעמ יתנש בושיחב םתועמשמש ,ש"קמ 500 -כ לש הקפה לאיצנטופ שי ושענש תוקידבה
.1996 ויתסב - םינש 3 ינפל התישארש ,הקתפרהל "בוט ףוס" והז .םימ ק"מלמ 3.0

תרבח ידי לע ,ןלוגה תמר זכרמב םיחודיק 4 ועצוב 90 -ה תונש לש הנושארה תיצחמב
םיחודיקה לכ .עקרקה ינפמ רטמ 300 -כ לש עצוממ קמועב יתלזב רפיווקאל ,"תורוקמ"
- וללה םיחודיקה ךותמ השולשב .ל"הת תרבחמ ןוסלכימ םייח ר"ד ידי לע וננכות הלאה
חותינמ .1 הרוזפ חודיקב רתואש הזל המוד הקפה לאיצנטופ אצמנ - 3-4-5 ןשב ינולא
רועיש םע ןטק טניידרג הזה ןגאב םוהתה ימלש ,אצמנ םיחודיקב םייטטסה םיסלפמה
םייושע םיפסונ םיחודיק .ךומריה ןגא לא יחרזמ-םורד-םורד יללכה ונוויכש ,הובג הכלות
יהוז (?)הנשל ק"מ ינוילימ תורשע לש לדוג רדסב ,לודג םימ לאיצנטופ ןאכ שיש ,חיכוהל
חתפל ץירמת שי תירוזאה תכרעמב .ימואלה םימה ןזאמל רתויב הבושח המורת
הנשבכ תונוחש םינשב רקיעב ,םימל רוקמכ תרנכב תולתה תנטקה ךרוצל הזכ לאיצנטופ
.וז

רפיווקאל ףסונ חודיק רשאל םימה תוביצנל השקב "ןלוג ימ" תדוגא השיגה 1996 ויתסב
החלצהל בוט יוכיס שיש ,חינמ ןולסכימ ר"ד ןנכתמה .םימייקה םיחודיקל תימורד ,הזה
לע ,"תורוקמ" תרבח הרחבנו ךרדל טקייורפה אצי רושיאה תלבק םע .טניידרגה דרומב
.1997 ביבאב חודיקה עוציבל ,התעצה יפ

הדובעה תא עצבל רוסיא "תורוקמ" ידבוע דעו איצוה חודיקל תיתשתה תונכה ךלהמב
ם"יכח דע ,תומרה לכב רוביצ ישנא תוברועמ םע ךכ רחא ושענש ,תונויסנה לכ .ונרובע
.הדובעל בושל הרבחה תא עינהל וחילצה אל - םירשו

רשאכו ,הלאה םיחודיקב דיחי םרוג טעמכ "תורוקמ" תרבח התיה םינש ךרואל רשאכ
ונלצא הדובעה עוציבל סנכיהל הלכי אל (הלש םיימינפ םילוקישמ) "תודיפל" תרבח
(!)דבלב דחא חודיק עצבלו אובל םיכסתש ,ל"וחמ הרבח שפחל - הדיחי תורשפא הרתונ
,םייתנשה ךלהמב ונדמל תאזכ הלטמ השק המכ דע .וב דומעל רשפא ןיידעש ריחמבו
.הנשה לעופב שומימה דע תויורשפא רפסמ ונקדב ןהבש

רתוי ונל רבתסהו ,םילא לופונומ לש חוכה ןוטלשל לובג םישל רשפאש ,חיכוהל וניצר
.ךכב הרושקה היטרקוריבבו חטשב תררושה תואיצמב רבדה השק המכ רתויו
.ונשגיהש קזנ תעיבת תובקעב טפשמה תיב ילתכ ןיב לגלגתהל הכישממ וז היגוס

דומעה שארל הרזח


(3-4) 2 הרוזפל 1 הרוזפמ
םימ תכירצל ,תורופס םינש ךותב ,עיגהל ןנכותמ - קהבומ יאלקח רוזיא - ןלוגה תמר
רוזיאב .תואלקחל םישומיש םניה וז תומכמ 90% -ל בורק .הנשב ק"מלמ 50 -כ לש תללוכ
,וגנמ - םחה תרנכה רוזיאמ - םיעטמ םזכרמבש ,םייאלקח םילודיג לש בחר ןווגמ
.ןיי ימרכו םינבדבוד ,תונירטקנ ,םיחופת - ןומרחה תודרומ דעו ,דועו םירדה ,םירמת

םיווהמו םמוחתב תוכיאה תא ןלוגה תמר יגתומ םיליבומ הלאה םירצומהמ לודג קלחב
תושימג םתועמשמ םהיגוסל םיעטמ ,תאז םע .רוזיאב םיבשותה תסנכהב בושח ביכרמ
ימל םירגאמ םניה םימה תורוקממ לודג קלח ונרוזאב רשאכ ,םימל השירדב דואמ הנטק
ביכרמ הווהמ תרנכהמ יוביגה .(!תרוצב) תויגולורדיה תודונתל דואמ םישיגרה ,תונופטש
תולבגמל תרנכהמ הביאשה הנותנ תונוחש םינשבש ,אקע אד .יתנש-ברה ןונכתב יחרכה
.תורחא תויורשפא ןמזה לכ םישפחמש רורבו ,תושק

מ"ק רפסמ - 2 הרוזפ תא חודקל ונתמזויל תידיימ האיבה 1 הרוזפ חודיקב החלצהה
תא העציבש ,הרבח התוא ידי לע 1999 ויתסב עצבתיו רשוא חודיקה .1 הרוזפל תימורד
.ןושארה חודיקה

לאיצנטופ תא תיתועמשמ לידגהל היושע הז חודיקב הווקמ החלצה ,ןולסכימ ר"ד ירבדל
20 לעמ הקפה לאיצנטופל עיגהל ילוא רשפא םיפסונ םיחודיק עויסב .רוזיאב םוהתה ימ
לש תלוביקב תונופטש ימל םירגאמ תללוכה ,תירוזאה תכרעמל רשאכ ,(!)הנשל ק"מלמ
תולתהמ לילכ ררחתשהל דעיה .ל"נכ תלוכי םע םיחודיק ביכרמ ףסוותמ ,ק"מלמ 40 -כ
םע ,רוזיאב םימייקה ,"תורוקמ" יחודיק .די גשיהב התע הארנ תונוחש םינשב םג תרנכב
.תיתיישעתהו תיתיבה הכירצל האלמ הבושת תתל םירומא ,הכלוה יווק לש ףסונ חותיפ
לכ ינפ לע תואלקחל םימה תקפסא לש תימצע תלוכיל עיגהל םיפאוש ,םיאלקחה ונא
.םיינוציח םימרוגב תולת אלל ,םינשה

דומעה שארל הרזח


םימה ריחמ לע התעפשהו תועקשהה תולע
םימה תיתשתל רוביחל לודג קחרמו תיצרא למשח תיתשתמ קוחיר - רוזיאה יאנתב
:ןלהלדכ ,םילגועמ םירפסמבו לדוג רדסב הזכ חודיק עוציב הארנ - תירוזאה
לבקל ןתינש המ תמועל תיתועמשמ הרקיה ,ל"וחמ הרבח םע) 'מ 300 -כ קמועל החידק
ח"שלא 3,500 - (ץראב
ח"שלא 1,500 - הנחתב תיתשת ירודיסו הביאש דויצ
ח"שלא 500 - מ"ק 3.0 -כ קחרמב תיצרא תשרל למשח רוביח
ח"שלא 2,000 - מ"ק 6 -כ קחרמב תירוזא םימ תכלוה תשרל רוביח
ח"שלא 7,500 - הקפה דע תולע כ"הס
.הנשל ח"ש 720,000 -כ - רזחה תונש 15 -ל תיביר 5% לש ןוה תולע
.ק"מ/'גא 24.0 - ןוהה תולע ,הנשב םימ ק"מלמ 3-כ לש הקפה תחנהב
אלל למשחב שומישו 'מ 280 קמועמ הביאש תחנה לע ססבתמ היגרנאה תולע בושיח
.הגספ - ז"ועת
.ק"מ/'גא 25.0 - היגרנאב ק"מ 1 תולע ,הלאה תוחנהב
.ק"מ/'גא 2.5 - היגרנאה תולעמ 10% -כ לש תפטושה הקזחאה תולע

51.5 -ל עיגת (!חלצומ חודיקב) רוזיאב םימה ישמתשמל תיתימאה תולעה ,כ"הסבו
,םיחודיקב תונולשכ ןובשחב חקולה ,בישחתל רתוי םיבורק תויהל תנמ לע .ק"מ/'גא
!םיבזכאמ םיחודיקהמ 1/3 -ש ,סיסבכ חקינ

ליעל ונכרעש ןובשחבו ,ח"שלא 1,500 דוע חלצומ חודיק לכ תולעל ףיסונ רתי תכרעהב
.קפומ ק"מל 'גא 5 -כ לש תפסות לבקתת תוחנה ןתואב
.'גא 56.5 -כ - אופיא ,תאצוי ,םיפסונ םיחודיק רפסמ חותיפל סיסבכ ,ק"מל תללוכ תולע
.+900 -+700 לש יפרגופוט םורב אצמנ םיננכותמה םיחודיקה הדש
.+800 חקינ תרנכהמ הביאשמ היגרנאב ןוכסיחה בושיחל עצוממכ

םייק ןלוגה תמר ןופצל רשאכ ,ןלוגה תמר םורדבו זכרמב וניה שרדנה יוביגהמ לודג קלח
.םימייקה םיחודיקהמ יניצר יוביג םויכ רבכ
.דבלב 'מ 800 עצוממכ תרנכהמ םימל יללכ המרה הבוג חיננ בושיחה תא טשפל ידכ
דבלב היגרנאה תולע היהת ,ש"טוק/'גא 22.0 -כ לש (דבלב לפש + עבג) היגרנא תולעב
77 -כ - ל"נל םאתהב ,הקזחא תולע 10% תפסותבו ,ק"מ/'גא 70 -כ תרנכהמ יוביגל
,תרנכהמ הביאשל הפולח הווהמה ,םיחודיקהמ קפומ ק"מ לכ ,הזה בושיחב .ק"מ/'גא
.תינוציק תרוצב תנשב תרנכהמ בואשל ןתינ ללכב םא - (!)'גא 20 לעמ תיתימא ךסוח

דומעה שארל הרזח


םיחודיק לש ףסונ חותיפ תארקל
ימ" תודוגא ידי לע ןהו ,ןלוגב םיחודיקב "תורוקמ" תרבח ידי לע ןה ,רבצנש ןויסינה
םיחודיק חותיפ ,ןלוגה תמרב תובשייתהל דיתע שיש ,(!אל ךיא) החנהבו ,"ןלוג
האלעהב רבודמ םהב ,םימיב .םיילכלכה םינוירטירקה לכב קדצומו רתויב יביטקרטא
ןיידעש (!החנאו) החנה םע - ק"מ/ח"ש 1.00 -ל רבעמ לא תואלקחל םימה ריחמ לש תפסונ
םילעמ ןאכ םיאבומה םינותנהש ,קפס ןיא - הנידמה רצוא ידי לע דואמ םידסבוסמ םימה
:(!תוסחייתה הנימזמש) הייהת
הכ תויתשתל רוביח יקחרמ םעו םיטושפ אל םייפרגופוט םינותנ םע ,ונלשכ רוזיאב םא
תוהובגה תויולעה ןכיהמ ,תיביטקרטא ךכ-לכ תולעב םימ תורוקמ חתפל ןתינ ,םילודג
?ןלוגה תמרב טרפבו ,הלוכ הנידמב "תורוקמ" תרבחב הקפהל

סיסב ןניה הלאה תויולעה - רצואה םע "תורוקמ" תרבח לש תויולעה רדסה תרגסמב
!?םינש 7 רבכ תונבשחתהל (?!וילאמ ןבומ)

:רמאמה רבחמ תודוא
."ןלוג ימ" תיפותיש םימ תדוגא ל"כנמ ,ןומא ןתנוי

28 ,22-21 * 1999 רבמבונ * 397 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ